Pengertian, Sejarah Dan Pokok Isi Kandungan Al-Quran / AlQuran - Pengetahuan Agama Islam

Wed, 13/02/2008 - 6:23am ² godam64 A. Arti Definisi Dan Pengertian Al Qur'an Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua masa, bangsa dan lokasi. Alquran adalah kitab Allah SWT yang terakhir setelah kitab taurat, zabur dan injil yang diturunkan melalui para rasul. B. Sejarah Turunnya Al-Quran Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dengan perantaraan malaikat jibril sebagai pengentar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di gua hiro pada tanggal 17 ramadhan ketika Nabi Muhammad berusia / berumur 41 tahun yaitu surat al alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan terakhir alqu'an turun yakni pada tanggal 9 zulhijjah tahun 10 hijriah yakni surah almaidah ayat 3. Alquran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan. Selain itu dengan turun sedikit demi sedikit, Nabi Muhammad SAW akan lebih mudah menghafal serta meneguhkan hati orang yang menerimanya. Lama al-quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. C. Pokok Ajaran Dalam Isi Kandungan AlQuran 1. Tauhid - Keimanan terhadap Allah SWT 2. Ibadah - Pengabdian terhadap Allah SWT 3. Akhlak - Sikap & perilaku terhadap Allah SWT, sesama manusia dan makhluk lain 4. Hukum - Mengatur manusia 5. Hubungan Masyarakat - Mengatur tata cara kehidupan manusia 6. Janji Dan Ancaman - Reward dan punishment bagi manusia 7. Sejarah - Teledan dari kejadian di masa lampau Pada website organisasi.org ini juga terdapat artikel lain yang membahas mengenai isi kandungan Kitab Suci Al-quran. Silahkan anda cari melalui fitur pencarian di sebelah kiri. D. Keistimewaan Dan Keutamaan Al-Quran Dibandingkan Dengan Kitab Lain 1. Memberi petunjuk lengkap disertai hukumnya untuk kesejahteraan manusia segala zaman, tempat dan bangsa. 2. Susunan ayat yang mengagumkan dan mempengarihi jiwa pendengarnya.

5. Menghilangkan ketidakbebasan berfikir yang melemahkan daya upaya dan kreatifitas manusia (memutus rantai taqlid). Memberi penjelasan ilmu pengetahuan untuk merangsang perkembangannya. Memuliakan akal sebagai dasar memahami urusan manusia dan hukum-hukumnya.3. 6. 4. Dapat digunakan sebagai dasar pedoman kehidupan manusia. http://organisasi. 7. Menghilangkan perbedaan antar manusia dari sisi kelas dan fisik serta membedakan manusia hanya dasi takwanya kepada Allah SWT.org/pengertian-sejarah-dan-pokok-isi-kandungan-al-quran-alquran-pengetahuanagama-islam .

³Sesunggunya Kami-lah yang menurunkan al-Qur¶an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.´ (Qaaf:1) Dan firman-Nya. Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf¶uul. ³Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur¶an dengan berbahasa Arab. ³Dan sesunguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan al-Qur¶an yang agung. diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan ( ). Dia ta¶ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya. ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur¶an kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur. Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama¶a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa¶il. menambah. Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. yang menunjukkan keagungan. menambah. mengurangi atau pun menggantikannya. ertinya Matluw (yang dibaca). ³Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Qoro-¶a Qor¶an Wa Qur¶aanan ( ) sama seperti anda menuturkan. ertinya Jaami¶ (Pengumpul.´ (al-Insaan:23) Dan firman-Nya. selama berabad-abad telah berlangsung namun tidak satu pun musuh-musuh Allah yang berupaya untuk merubah isinya. ³Qaaf. atau bermakna Jama¶a (mengumpulkan.Secara Bahasa (Etimologi) Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-¶a ( ) yang bermakna Talaa ( ) [keduanya bererti: membaca]. mengoleksi).´ (Shaad:29) . Allah ta¶ala berfirman. Demi al-Quran yang sangat mulia.* Secara Syari¶at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta¶ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya.´ (al-Hijr:9) Oleh kerana itu. Allah ta¶ala menyebut al-Qur¶an dengan sebutan yang banyak sekali.´ (al-Hijr:87) Dan firman-Nya. Anda dapat menuturkan. keberkatan. agar kamu memahaminya. Allah ta¶ala berfirman. Allah SWT pasti menghancurkan tabirnya dan membuka tipudayanya. mengurangi atau pun menggantinya. Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam.´ (Yusuf:2) Allah ta¶ala telah menjaga al-Qur¶an yang agung ini dari upaya merubah. pengaruhnya dan keuniversalannya serta menunjukkan bahawa ia adalah pemutus bagi kitab-kitab terdahulu sebelumnya.

´ (al-Furqan:52) Dan firman-Nya. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit.Dan firman-Nya. Allah ta¶ala berfirman.´ (at-Taubah:124-125) Dan firman-Nya.´ (an-Nahl:89) Dan firman-Nya. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini memberikan petunjuk kepada (jalan ) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu¶min yang menjajakan amal saleh bahawa bagi mereka ada pahala yang benar. ³Kalau sekiranya kami menurunkan al-Qur¶an ini kepada sebuah gunung. maka dengan surah ini bertambah kekafiran mereka. maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan«´ (al-Maa¶idah:48) Al-Qur¶an al-Karim merupakan sumber syari¶at Islam yang kerananya Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur¶an dengan jihad yang benar. maka surah ini menambah imannya sedang mereka merasa gembira. Dan firman-Nya. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini adalah bacaan yang sangat mulia. maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. ³Maha suci Allah yang telah menurunkan al-Furqaan (al-Qur¶an) kepada hamba-Nya. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. ³Dan apabila diturunkan suatu surah maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata. membenarkan apa yang sebelumnya. iaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian* terhadap kitab-kitab yang lain itu.´ (al-An¶am:155) Dan firman-Nya. ³Dan al-Qur¶an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati.´ (al-Isra¶:9) Dan firman-Nya. agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia).? µ Adapun orang-orang yang beriman. µSiapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini.´ (alFurqaan:1) .´ (alHasyr:21) Dan firman-Nya. di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. ³Dan al-Qur¶an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur¶an (kepadanya)«´ (alAn¶am:19) Dan firman-Nya. ³Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur¶an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. ³Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur¶an dengan membawa kebenaran.´ (alWaqi¶ah:77) Dan firman-Nya. ³Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir.

Sedangkan Sunnah Nabi shallallaahu µalaihi wasallam juga merupakan sumber Tasyri¶ (legislasi hukum Islam) sebagaimana yang dikukuhkan oleh al-Qur¶an. maka sungguhlah dia telah sesat. ³Apa yang diberikan Rasul kepadamu.wordpress.¶ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.com/2007/01/03/pengertian-al-qur%E2%80%99an/ .´ (an-Nisa¶:80) Dan firman-Nya. maka tinggalkanlah«´ (al-Hasyr:7) Dan firman-Nya.´ (al-Ahzab:36) Dan firman-Nya. ikutilah aku. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta¶atan itu). ³Katakanlah. ³Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. sesungguhnya ia telah menta¶ati Allah. Dan apa yang dilarangnya bagimu. maka terimalah dia. ³Barangsiapa yang menta¶ati Rasul itu. µJika kamu (benar-benar) mencintai Allah. sesat yang nyata.´ (Ali µImran:31) http://hikmatun. Allah ta¶ala berfirman. nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.

scribd.scribd.com/doc/31044137/Sejarah-Turun-Dan-Penulisan-Al http://www.com/doc/23554379/Sejarah-Pengumpulan-Al-Qur-an .http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful