Pengertian, Sejarah Dan Pokok Isi Kandungan Al-Quran / AlQuran - Pengetahuan Agama Islam

Wed, 13/02/2008 - 6:23am ² godam64 A. Arti Definisi Dan Pengertian Al Qur'an Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua masa, bangsa dan lokasi. Alquran adalah kitab Allah SWT yang terakhir setelah kitab taurat, zabur dan injil yang diturunkan melalui para rasul. B. Sejarah Turunnya Al-Quran Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dengan perantaraan malaikat jibril sebagai pengentar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di gua hiro pada tanggal 17 ramadhan ketika Nabi Muhammad berusia / berumur 41 tahun yaitu surat al alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan terakhir alqu'an turun yakni pada tanggal 9 zulhijjah tahun 10 hijriah yakni surah almaidah ayat 3. Alquran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan. Selain itu dengan turun sedikit demi sedikit, Nabi Muhammad SAW akan lebih mudah menghafal serta meneguhkan hati orang yang menerimanya. Lama al-quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. C. Pokok Ajaran Dalam Isi Kandungan AlQuran 1. Tauhid - Keimanan terhadap Allah SWT 2. Ibadah - Pengabdian terhadap Allah SWT 3. Akhlak - Sikap & perilaku terhadap Allah SWT, sesama manusia dan makhluk lain 4. Hukum - Mengatur manusia 5. Hubungan Masyarakat - Mengatur tata cara kehidupan manusia 6. Janji Dan Ancaman - Reward dan punishment bagi manusia 7. Sejarah - Teledan dari kejadian di masa lampau Pada website organisasi.org ini juga terdapat artikel lain yang membahas mengenai isi kandungan Kitab Suci Al-quran. Silahkan anda cari melalui fitur pencarian di sebelah kiri. D. Keistimewaan Dan Keutamaan Al-Quran Dibandingkan Dengan Kitab Lain 1. Memberi petunjuk lengkap disertai hukumnya untuk kesejahteraan manusia segala zaman, tempat dan bangsa. 2. Susunan ayat yang mengagumkan dan mempengarihi jiwa pendengarnya.

Menghilangkan ketidakbebasan berfikir yang melemahkan daya upaya dan kreatifitas manusia (memutus rantai taqlid).3.org/pengertian-sejarah-dan-pokok-isi-kandungan-al-quran-alquran-pengetahuanagama-islam . Memberi penjelasan ilmu pengetahuan untuk merangsang perkembangannya. 6. Memuliakan akal sebagai dasar memahami urusan manusia dan hukum-hukumnya. 5. Dapat digunakan sebagai dasar pedoman kehidupan manusia. http://organisasi. 7. Menghilangkan perbedaan antar manusia dari sisi kelas dan fisik serta membedakan manusia hanya dasi takwanya kepada Allah SWT. 4.

Allah ta¶ala menyebut al-Qur¶an dengan sebutan yang banyak sekali. ³Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur¶an dengan berbahasa Arab. Allah SWT pasti menghancurkan tabirnya dan membuka tipudayanya. keberkatan. Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan ( ).* Secara Syari¶at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta¶ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya. selama berabad-abad telah berlangsung namun tidak satu pun musuh-musuh Allah yang berupaya untuk merubah isinya. Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam. mengurangi atau pun menggantinya. Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf¶uul. menambah. pengaruhnya dan keuniversalannya serta menunjukkan bahawa ia adalah pemutus bagi kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Anda dapat menuturkan. ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur¶an kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur. menambah. mengoleksi).´ (al-Hijr:9) Oleh kerana itu. ³Sesunggunya Kami-lah yang menurunkan al-Qur¶an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. agar kamu memahaminya.´ (al-Hijr:87) Dan firman-Nya. ertinya Matluw (yang dibaca). ³Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.Secara Bahasa (Etimologi) Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-¶a ( ) yang bermakna Talaa ( ) [keduanya bererti: membaca]. Dia ta¶ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya.´ (Yusuf:2) Allah ta¶ala telah menjaga al-Qur¶an yang agung ini dari upaya merubah. ³Qaaf. Qoro-¶a Qor¶an Wa Qur¶aanan ( ) sama seperti anda menuturkan. Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama¶a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa¶il. ³Dan sesunguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan al-Qur¶an yang agung.´ (al-Insaan:23) Dan firman-Nya. Allah ta¶ala berfirman.´ (Shaad:29) .´ (Qaaf:1) Dan firman-Nya. diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. yang menunjukkan keagungan. atau bermakna Jama¶a (mengumpulkan. Demi al-Quran yang sangat mulia. ertinya Jaami¶ (Pengumpul. Allah ta¶ala berfirman. mengurangi atau pun menggantikannya.

´ (alFurqaan:1) . Allah ta¶ala berfirman. di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. maka surah ini menambah imannya sedang mereka merasa gembira.´ (al-Isra¶:9) Dan firman-Nya. maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur¶an dengan jihad yang benar.´ (alWaqi¶ah:77) Dan firman-Nya.´ (alHasyr:21) Dan firman-Nya. ³Dan al-Qur¶an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati.´ (an-Nahl:89) Dan firman-Nya.Dan firman-Nya.´ (at-Taubah:124-125) Dan firman-Nya. ³Kalau sekiranya kami menurunkan al-Qur¶an ini kepada sebuah gunung. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. ³Dan al-Qur¶an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur¶an (kepadanya)«´ (alAn¶am:19) Dan firman-Nya.? µ Adapun orang-orang yang beriman. ³Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. membenarkan apa yang sebelumnya.´ (al-An¶am:155) Dan firman-Nya. ³Maha suci Allah yang telah menurunkan al-Furqaan (al-Qur¶an) kepada hamba-Nya. maka dengan surah ini bertambah kekafiran mereka. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini memberikan petunjuk kepada (jalan ) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu¶min yang menjajakan amal saleh bahawa bagi mereka ada pahala yang benar. ³Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur¶an dengan membawa kebenaran. µSiapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini. ³Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur¶an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia). ³Dan apabila diturunkan suatu surah maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan firman-Nya. maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan«´ (al-Maa¶idah:48) Al-Qur¶an al-Karim merupakan sumber syari¶at Islam yang kerananya Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia.´ (al-Furqan:52) Dan firman-Nya. iaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian* terhadap kitab-kitab yang lain itu.

sesungguhnya ia telah menta¶ati Allah. nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. maka sungguhlah dia telah sesat.¶ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ³Katakanlah. maka terimalah dia.´ (an-Nisa¶:80) Dan firman-Nya. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta¶atan itu). maka tinggalkanlah«´ (al-Hasyr:7) Dan firman-Nya. ³Apa yang diberikan Rasul kepadamu. Allah ta¶ala berfirman. µJika kamu (benar-benar) mencintai Allah.Sedangkan Sunnah Nabi shallallaahu µalaihi wasallam juga merupakan sumber Tasyri¶ (legislasi hukum Islam) sebagaimana yang dikukuhkan oleh al-Qur¶an. ³Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.´ (Ali µImran:31) http://hikmatun. maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. sesat yang nyata.com/2007/01/03/pengertian-al-qur%E2%80%99an/ . ikutilah aku.´ (al-Ahzab:36) Dan firman-Nya. ³Barangsiapa yang menta¶ati Rasul itu.wordpress. Dan apa yang dilarangnya bagimu.

com/doc/31044137/Sejarah-Turun-Dan-Penulisan-Al http://www.scribd.com/doc/23554379/Sejarah-Pengumpulan-Al-Qur-an .http://www.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful