Pengertian, Sejarah Dan Pokok Isi Kandungan Al-Quran / AlQuran - Pengetahuan Agama Islam

Wed, 13/02/2008 - 6:23am ² godam64 A. Arti Definisi Dan Pengertian Al Qur'an Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua masa, bangsa dan lokasi. Alquran adalah kitab Allah SWT yang terakhir setelah kitab taurat, zabur dan injil yang diturunkan melalui para rasul. B. Sejarah Turunnya Al-Quran Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dengan perantaraan malaikat jibril sebagai pengentar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di gua hiro pada tanggal 17 ramadhan ketika Nabi Muhammad berusia / berumur 41 tahun yaitu surat al alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan terakhir alqu'an turun yakni pada tanggal 9 zulhijjah tahun 10 hijriah yakni surah almaidah ayat 3. Alquran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan. Selain itu dengan turun sedikit demi sedikit, Nabi Muhammad SAW akan lebih mudah menghafal serta meneguhkan hati orang yang menerimanya. Lama al-quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. C. Pokok Ajaran Dalam Isi Kandungan AlQuran 1. Tauhid - Keimanan terhadap Allah SWT 2. Ibadah - Pengabdian terhadap Allah SWT 3. Akhlak - Sikap & perilaku terhadap Allah SWT, sesama manusia dan makhluk lain 4. Hukum - Mengatur manusia 5. Hubungan Masyarakat - Mengatur tata cara kehidupan manusia 6. Janji Dan Ancaman - Reward dan punishment bagi manusia 7. Sejarah - Teledan dari kejadian di masa lampau Pada website organisasi.org ini juga terdapat artikel lain yang membahas mengenai isi kandungan Kitab Suci Al-quran. Silahkan anda cari melalui fitur pencarian di sebelah kiri. D. Keistimewaan Dan Keutamaan Al-Quran Dibandingkan Dengan Kitab Lain 1. Memberi petunjuk lengkap disertai hukumnya untuk kesejahteraan manusia segala zaman, tempat dan bangsa. 2. Susunan ayat yang mengagumkan dan mempengarihi jiwa pendengarnya.

http://organisasi.3. Memberi penjelasan ilmu pengetahuan untuk merangsang perkembangannya. Dapat digunakan sebagai dasar pedoman kehidupan manusia. 7. 5. 6. Menghilangkan ketidakbebasan berfikir yang melemahkan daya upaya dan kreatifitas manusia (memutus rantai taqlid). Menghilangkan perbedaan antar manusia dari sisi kelas dan fisik serta membedakan manusia hanya dasi takwanya kepada Allah SWT. 4.org/pengertian-sejarah-dan-pokok-isi-kandungan-al-quran-alquran-pengetahuanagama-islam . Memuliakan akal sebagai dasar memahami urusan manusia dan hukum-hukumnya.

´ (Yusuf:2) Allah ta¶ala telah menjaga al-Qur¶an yang agung ini dari upaya merubah. ³Qaaf. menambah.* Secara Syari¶at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta¶ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya. mengurangi atau pun menggantinya. selama berabad-abad telah berlangsung namun tidak satu pun musuh-musuh Allah yang berupaya untuk merubah isinya. Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan ( ). atau bermakna Jama¶a (mengumpulkan. Dia ta¶ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya.´ (al-Hijr:87) Dan firman-Nya.´ (Qaaf:1) Dan firman-Nya. Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf¶uul.´ (al-Hijr:9) Oleh kerana itu.´ (Shaad:29) . Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama¶a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa¶il. menambah. Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam. Demi al-Quran yang sangat mulia. ertinya Jaami¶ (Pengumpul. keberkatan. diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. ³Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur¶an kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur. Allah ta¶ala menyebut al-Qur¶an dengan sebutan yang banyak sekali. agar kamu memahaminya. Qoro-¶a Qor¶an Wa Qur¶aanan ( ) sama seperti anda menuturkan. Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum. Anda dapat menuturkan.Secara Bahasa (Etimologi) Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-¶a ( ) yang bermakna Talaa ( ) [keduanya bererti: membaca]. Allah SWT pasti menghancurkan tabirnya dan membuka tipudayanya.´ (al-Insaan:23) Dan firman-Nya. ertinya Matluw (yang dibaca). mengoleksi). mengurangi atau pun menggantikannya. pengaruhnya dan keuniversalannya serta menunjukkan bahawa ia adalah pemutus bagi kitab-kitab terdahulu sebelumnya. ³Dan sesunguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan al-Qur¶an yang agung. Allah ta¶ala berfirman. ³Sesunggunya Kami-lah yang menurunkan al-Qur¶an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. ³Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Allah ta¶ala berfirman. ³Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur¶an dengan berbahasa Arab. yang menunjukkan keagungan.

³Sesungguhnya al-Qur¶an ini adalah bacaan yang sangat mulia.´ (alWaqi¶ah:77) Dan firman-Nya. ³Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur¶an dengan membawa kebenaran. ³Sesungguhnya al-Qur¶an ini memberikan petunjuk kepada (jalan ) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu¶min yang menjajakan amal saleh bahawa bagi mereka ada pahala yang benar. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit.´ (alFurqaan:1) . µSiapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini. ³Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur¶an dengan jihad yang benar. ³Maha suci Allah yang telah menurunkan al-Furqaan (al-Qur¶an) kepada hamba-Nya. ³Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur¶an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. maka surah ini menambah imannya sedang mereka merasa gembira. maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. ³Kalau sekiranya kami menurunkan al-Qur¶an ini kepada sebuah gunung. di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. ³Dan al-Qur¶an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur¶an (kepadanya)«´ (alAn¶am:19) Dan firman-Nya.´ (al-Furqan:52) Dan firman-Nya.? µ Adapun orang-orang yang beriman. maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan«´ (al-Maa¶idah:48) Al-Qur¶an al-Karim merupakan sumber syari¶at Islam yang kerananya Muhammad shallallaahu µalaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia.´ (an-Nahl:89) Dan firman-Nya.´ (at-Taubah:124-125) Dan firman-Nya. membenarkan apa yang sebelumnya. maka dengan surah ini bertambah kekafiran mereka. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. iaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian* terhadap kitab-kitab yang lain itu. ³Dan al-Qur¶an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati.´ (al-An¶am:155) Dan firman-Nya. Allah ta¶ala berfirman. Dan firman-Nya.´ (al-Isra¶:9) Dan firman-Nya. ³Dan apabila diturunkan suatu surah maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata. agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia).Dan firman-Nya. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.´ (alHasyr:21) Dan firman-Nya.

maka tinggalkanlah«´ (al-Hasyr:7) Dan firman-Nya. ikutilah aku.Sedangkan Sunnah Nabi shallallaahu µalaihi wasallam juga merupakan sumber Tasyri¶ (legislasi hukum Islam) sebagaimana yang dikukuhkan oleh al-Qur¶an. nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. maka terimalah dia. µJika kamu (benar-benar) mencintai Allah. maka sungguhlah dia telah sesat.´ (Ali µImran:31) http://hikmatun.com/2007/01/03/pengertian-al-qur%E2%80%99an/ . ³Katakanlah.´ (an-Nisa¶:80) Dan firman-Nya.wordpress. Allah ta¶ala berfirman.¶ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ³Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. ³Barangsiapa yang menta¶ati Rasul itu.´ (al-Ahzab:36) Dan firman-Nya. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta¶atan itu). Dan apa yang dilarangnya bagimu. sesungguhnya ia telah menta¶ati Allah. maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. sesat yang nyata. ³Apa yang diberikan Rasul kepadamu.

com/doc/31044137/Sejarah-Turun-Dan-Penulisan-Al http://www.com/doc/23554379/Sejarah-Pengumpulan-Al-Qur-an .http://www.scribd.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful