)) : , : , } ((.

, ,

: ,

, )) :
1

{

Daripada Abu Darda r.a, katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Salah satu doa Nabi Daud s.a.w itu adalah: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu cinta-Mu, dan cinta orang yang menyintai-Mu, dan amal perbuatan yang menyampaikanku kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah cinta-Mu lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku dan air yang dingin. [Riwayat Tirmidzi, katanya: Hadith Hasan]

1

Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, Riyad al-Salihin, Kitab al-Da awat, Bab al-Amr bi al-Du a ., hadith 1493. Sila takhrij sendiri dalam Sunan al-Tirmidzi.