PENGENALAN ILMU UKUR

OBJEKTIF AM
Memahami pengetahuan asas cabang ilmu ukur dalam bidang ukur kejuruteraan

OBJEKTIF KHUSUS
Di akhir unit ini anda akan dapat :_ Menyatakan definisi ilmu ukur, ukur satah dan ukur geodetik. _ Menerangkan cabang-cabang ilmu ukur mengikut tujuan. _ Menerangkan prinsip ilmu ukur, tujuan dan penggunaannya. _ Menerangkan perkembangan teknologi ukur.

PENGENALAN ILMU UKUR
Ilmu ukur boleh ditakrifkan sebagai cara atau kesenian membuat ukuran terhadap kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada di atas permukaan bumi untuk menghasilkan keadaan sebenar perihal kawasan tersebut. Apabila titik tersebut dipelot di atas sekeping kertas lukisan dengan menggunakan skala yang sesuai, maka bentuk mukabumi semulajadi atau ciptajadi seperti bukit, sungai, jalanraya, landasan keretapi, bangunan dan lain-lain dapat dibentuk dalam rupa sebuah pelan atau peta dengan betul. Dalam erti kata yang lain, ilmu ukur adalah penggambaran muka bumi dalam bentuk pelan ataupun muka keratan tegak yang berskala untuk tujuan menentukan dimensi, bentuk dan keluasan kawasan yang diukur. Pengkelasan Ilmu Ukur Pengkelasan ilmu ukur boleh dibahagikan berdasarkan : a. Tujuan mengukur b. Penggunaan alat-alat ukur yang utama.

Berdasarkan Kepada Tujuan Mengukur.
Ukur Satah Ukur satah adalah satu kaedah pengukuran bagi menentukan kedudukan titik di atas permukaan bumi. Dalam ukur satah, permukaan bumi dianggap mendatar. Kaedah ini memadai bagi kawasan yang mempunyai keluasan dalam lingkungan tidak melebihi 250km persegi atau 55 km panjang kerana ralat yang wujud tidak memberikan kesan terhadap ketepatan pengukuran. Ukuran-ukuran di padang diterima sebagai ukuran benar dan apabila dipelot di atas kertas merupakan unjuran di atas satah mendatar. Satah mendatar ini bermaksud satah yang berada dalam keadaan tepat atau normal terhadap garis graviti. Garisan graviti dapat dibentuk dengan menggantung pelambab dengan tali halus di atas permukaan bumi.

Ukur Geodetik Satu lagi kaedah dalam menentukan kedudukan sesuatu titik di atas permukaan bumi. Dalam kaedah ini, lengkung bumi diambil kira dalam kerja-kerja hitungan dan konsep tentang geometri sfera diperlukan. Kaedah ini digunakan bagi kawasan yang melebihi 250 km persegi atau 55 km panjang. Dengan menggunakan peralatan yang moden dan canggih pengukuran geodetik boleh dijalankan bagi keseluruhan sesebuah negara. Jaringan yang dihasilkan dari ukuran geodetik ini digunakan bagi mengawal lain-lain ukuran.

Berdasarkan Kepada Alat Ukur Yang Utama. a. Ukur Rantai b. Ukur Kompas c. Ukur Aras d. Ukur Meja e. Ukur Tiodolit

CABANG-CABANG ILMU UKUR
Ilmu Ukur boleh dibahagikan kepada beberapa cabang dengan mengikut tujuan seperti berikut :a. Ukur Kejuruteraan b. Ukur Kadaster c. Ukur Hidrografi d. Ukur Topografi e. Ukur Geodetik f. Astronomi g. Sistem Penentududukan Global ( GPS ) h. Fotogrametri i. Penderiaan Jauh.

Ukur Kejuruteraan Merupakan asas yang sangat penting dalam semua kerja-kerja rekabentuk dalam kejuruteraan awam. Semua pengukuran diikat kepada tanda-tanda ukur yang sah seperti tanda sempadan, tanda ukur kawalan, batu aras, monumen penyegitigaan, monumen GPS dan sebagainya yang mempunyai nilai-nilai kawalan mendatar dan menegak.

Tujuan Ukur Kejuruteraan Ia dijalankan bagi memenuhi keperluan berikut :a. Perolehan data-data spatial bumi untuk kegunaan rekabentuk kerja-kerja kejuruteraan awam. b. µSetting out¶ struktur binaan kejuruteraan awam kepada parameter-parameter yang ditetapkan. c. Menghasilkan pelan lengkap bagi tujuan kerja-kerja kejuruteraan.

Jenis-Jenis Ukur Kejuruteraan a. Ukur kawalan mendatar. b. Ukur kawalan menegak. c. Penandaan (monumenting). d. Kerja-kerja µsetting out¶ untuk jalan, landasan keretapi, talian paip, parit dan tali air, talian elektrik dan sebagainya. e. µCross-sectioning¶ dan µprofiling¶ f. Kontur dan butiran g. Pengawalan deformasi struktur-struktur binaan seperti

bangunan, jambatan empangan, pelabuhan dan sebagainya.

Ukur Kadaster Ukur kadaster adalah pengukuran bagi tujuan pengeluaran surat hakmilik tanah termasuklah pengeluaran hakmilik strata dan hak milik stratum. Tugas-tugas pengeluaran hakmilik tanah di Semenanjung Malaysia adalah diperuntukan di dalam Kanun Tanah Negara 1965. Di Sabah tertakluk kepada Ordinan Tanah (Sabah Bab 68) dan di Sarawak pula ialah Akta Tanah (Sarawak Bab 81).

Jenis-Jenis Ukur Kadaster a. Penentuan sempadan-sempadan negeri, daerah mukim, bandar dan seksyen. b. Pelupusan tanah termasuk tanah desa, bandar dan kampung. c. Pelupusan tanah bawah tanah (Stratum). d. Pengambilan balik tanah bermilik. e. Pecah bahagi, pecah tanah dan penyatuan tanah. f. Pecah bahagi bangunan (Strata) g. Ukuran kawalan tanah bermilik bagi pengukuranpengukuran hakmilik tanah dan kejuruteraan.

Tujuan a. Pengeluaran surat hakmilik b. Merizab tanah bagi kegunaan kerajaan seperti - jalan - taliair - landasan keretapi - takungan air dan sebagainya. c. Pengambilan balik tanah untuk tujuan awam seperti ; - sekolah - masjid - tanah perkuburan dan sebagainya. d. Ukur Kawalan.

Ukur Hidrografi Ukur hidrografi dijalankan untuk kegunaan dalam penyusunan dan penyediaan carta nautika, carta batimetrik, kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan pelabuhan. Kini kegunaannya lebih meluas dengan berkembangnya kerja-kerja carigali minyak dan gas asli di luar pantai. Prinsip pengukuran hidrografi tidak banyak bezanya dengan ukur tanah. Perbezaan yang ketara adalah pada teknikteknik dan peralatan yang digunakan.

Ukur Topografi. Ukur topografi adalah pemungutan dan pengumpulan data mengenai kedudukan dan bentuk paramuka-paramuka di permukaan bumi samaada semulajadi atau ciptajadi. Ia dijalankan bagi tujuan untuk mengeluarkan peta topografi dengan skala di antara 1:25000 hingga 1:1000000 dan peta tematik (peta kegunaan khusus) untuk kegunaan tentera. Antara kaedah-kaedah yang digunakan di dalam ukur topografi ialah Ukur Aras, Tekimetri, Meja Datar, Fotogrammetri dan Penderiaan Jauh.

Ukur Geodetik Merupakan pengukuran permukaan bumi bagi menentukan bentuk permukaan bumi dengan menggunakan peralatan yang berkejituan tinggi. Prinsip ukur geodetik adalah dari keseluruhan kepada sebahagian. Satu jaringan utama dengan ketepatan paling tinggi yang meliputi sesebuah negara perlu dibentuk. Jaringan itu kemudiannya akan dipecahkan kepada jaringan penyegitigaan peringkat kedua dan seterusnya peringkat ketiga sehingga terdapat titik kawalan yang mencukupi bagi sesebuah negara. Hasil daripada kerja ukur geodetik juga dapat membentuk satu elipsoid yang paling sesuai bagi sesuatu kawasan. Astronomi Dalam bidang astronomi khusus bagi ukur tanah, cerapan dijalankan ke atas µheavenly bodies¶ seperti matahari, bulan dan bintang bagi menentukan posisi di permukaan bumi dalam bentuk latitud dan longitud astronomi, seterusnya mendapatkan azimut bagi mengawal azimut pada titik di bumi. Nilai cerapan, hasil perhitungan dan lain-lain data yang digunakan adalah dalam bentuk sudut.

Sistem Penentududukan Global (GPS) Sistem Penentududukan Global (GPS) adalah satu kaedah canggih dalam menentukan kedudukan di atas bumi. Ia terdiri dari alat penerima (receiver) yang boleh menerima isyarat dari satelit-satelit yang dilancarkan ke angkasa lepas khusus bagi tujuan penentududukan. Sateli tersebut berada dalam edaran orbit di angkasa lepas. Salah satu kaedah penentududukan adalah dengan mengesan sekurang-kurangnya 4 satelit berkenaan. Data yang diterima diproses dengan komputer bagi mendapatkan nilai posisi sesuatu stesen GPS itu dalam 3 dimensi. Kaedah ini telah digunakan untuk mempertingkatkan mutu kordinat±kordinat jaringan titik kawalan negara yang dahulunya ditentukan dengan kaedah konvensional. Fotogrametri Penggambaran udara merupakan kaedah penderiaan jauh yang paling awal diperkenalkan. Penggambaran dijalankan dengan kamera khas yang dipasang pada pesawat terbang yang stabil seperti kapalterbang dan helikopter. Ketinggian penerbangan sewaktu penggambaran adalah bergantung kepada skala foto yang akan dihasilkan. Biasanya skala foto udara yang diperlukan adalah 1:40,000 bagi skala kecil dan 1:5,000 bagi kala besar. Saiz foto udara yang biasa adalah 23cm x 23cm. Penggambaran adalah dalam hitam putih atau warna mengikut keperluan. Pengukuran dan penterjemahan foto udara dilakukan dengan menggunakan alat-alat stereoskop dan µstereoplotter¶. Susunan foto-foto udara yang telah dibetulkan (rectified) dengan alat yang khusus menghasilkan mozek dan peta foto. Maklumat dari gambar udara juga digunakan untuk menyediakan peta. Penderiaan Jauh Penderian jauh adalah kaedah pemungutan data mengenai objek atau bahan di permukaan bumi atau ruang udara dengan alat penderia (sensor) dari platform yang terletak jauh dari objek itu. Dengan pelancaran satelit-satelit yang dilengkapkan dengan penderia (sensor), isyarat daripadanya dapat diterima dan dirakam di stesyen-stesyen bumi. Data digital yang dirakam boleh dianalisis dan diproses dengan komputer untuk menghasilkan gambaran (imageri) kawasan-kawasan di permukaan bumi. Imegeri-imegeri dari µairborne¶ dan µspace borne¶ boleh digunakan untuk menyediakan peta topografi, peta tumbuhan, peta geologi dan sebagainya. Memandangkan kesesuaian aplikasi penderiaan jauh adalah dalam bidang ukur tanah, teknologi yang canggih ini telah

diterima sebagai salah satu disiplin dalamilmu ukur.

UKUR RANTAI
OBJEKTIF AM
Memahami pengetahuan asas pengukuran jarak antara titik-titik di atas permukaan bumi

OBJEKTIF KHUSUS
Di akhir unit ini anda akan dapat :_ Menyatakan tujuan dan prinsip ukur rantai. _ Menerangkan dan menunjukkan penggunaan peralatan ukur rantai. _ Menyatakan tatacara kerja ukur rantai. _ Menerangkan kaedah mengatasi halangan dalam kerja ukur rantai. _ Menunjukkan penggunaan simbol dan skala di dalam membuat plotan.

PENGENALAN DAN PRINSIP UKUR RANTAI
Pengukuran jarak adalah prinsip asas kepada ilmu ukur. Bagi mengukur sesuatu kawasan, dua titik di atas permukaan bumi dipilih dan jarak di antara keduanya diukur. Garisan ini akan dijadikan asas untuk menentu kedudukan titik-titik yang lain di kawasan berkenaan. Hasil pengukuran ini akan digunakan untuk menghasilkan plan atau peta yang lengkap mengandungi semua butiran di atas permukaan bumi kawasan tersebut. Pengukuran jarak menggunakan rantai merupakan kaedah yang asas dalam ilmu ukur dan telah lama diamalkan sejak berzaman. Melalui perkembangan dan kemajuan teknik, rantai ini telah digantikan dengan pita (band) ukur keluli yang lebih tepat. Namun begitu, pengukuran jarak pada masa ini telah menggunakan kaedah yang lebih canggih dan tepat iaitu Kaedah Pengukuran Jarak Secara Elektronik (EDM). Prinsip kerja ukur menggunakan rantai adalah penigasegian. Kawasan yang hendak diukur dibahagikan kepada beberapa segitiga dan ianya boleh dilukiskan pada pelan jika kesemua sisinya sudah diukur. Segitiga ini boleh ditentukan hadnya apabila jarak jauh semua sisinya sudah diketahui. Oleh yang demikian, kerja ukur menggunakn rantai pada sekeping tanah boleh dibuat dengan mengukur ketiga-tiga sisi segitiga

tersebut.

PERALATAN
Pengetahuan yang mendalam mengenai alat-alat ukur rantai adalah perlu bagi memahami ilmu ukur secara menyeluruh serta boleh menjalankan kerja ukur rantai. Antara alat-alat yang perlu digunakan dalam ukur rantai adalah seperti berikut :1) Rantai Gunter, Rantai Jurutera atau Rantai Metrik 2) Pita ukur 3) Sesiku Optik 4) Panah rantai 5) Pancang jajar 6) Buku kerjaluar iaitu keperluan bagi kerja ukur rantai

Rantai Ukur

Rantai Gunter Panjangnya 66 kaki dan dibahagi kepada 100 sambungan (link). Setiap link bersamaan 0.66 kaki atau 1 link. Rantai ini sesuai mengukur kawasan yang keluasannya diperlukan dalam unit ekar.

Rantai Jurutera Panjang rantai jurutera adalah 100 kaki dan dibahagikan kepada 100 sambungan (link) iaitu setiap sambungan berukuran satu kaki. Ia ditandakan dengan anting-anting (tag) pada setiap 10 sambungan sepertimana Rantai Gunter.

Rantai Metrik Rantai metrik berbentuk seperti rantai gunter/jurutera tetapi panjang setiap sambungan (link) adalah 200mm (0.2m). Terdapat dua ukuran panjang yang berbeza, iaitu 20m (100 sambungan) dan 30m (150 sambungan). Rantai ini juga ditanda dengan antinganting pada setiap 5 sambungan (1m) dan bertanda sukatan pada setiap 5 meter (iaitu 5,10 dan 15 meter)

Pita Ukur Pita ukur terdiri dari pita invar, pita keluli, pita linen atau pita sintetik. Panjang setiap satu biasanya 20m, 30m, 50m atau 100m. 1. Pita Invar adalah merupakan campuran nikel dan keluli yang mempunyai pekali pengembangan yang rendah. Selalunya pita invar digunakan sebagai rujukan atau pita piawai bagi ujian rantai. 2. Pita keluli digunakan untuk mengukur jarak yang lebih jitu seperti jarak terabas. Di mana beberapa pembetulan seperti pembetulan piawai, lendutan (tupang), suhu dan cerun perlu dikenakan terhadap jarak yang diukur untuk mendapatkan jarak sebenar. 3. Pita linen atau pita sintetik selalunya digunakan untuk mengukur jarak butiran di mana ketepatan jarak yang diukur tidak terlalu dititik beratkan. Pita ini mudah meregang bila ditarik menyebabkan jarak yang diukur kurang tepat. Sesiku Optik Alat ini digunakan bagi menetapkan sudut tepat bagi membentuk garis ofset dalam pengambilan butiran. Pembuatan alat ini adalah berdasarkan kepada prinsip bahawa sinar cahaya yang memantul dari dua permukaan secara berturutan akan mengalami sisihan dua kali ganda sudut yang terdapat antara kedua-dua permukaan tadi. Panah Rantai Panah rantai diperbuat daripada keluli dengan panjang biasanya 50cm. Kepalanya berbentuk bulatan dan tajam di hujung serta boleh dicacakkan di atas tanah. Diikat dengan kain merah pada bulatan agar jelas nampak dari jauh.

Pancang Jajar _ Diperbuat dari kayu dengan bentuk bulat atau segilapan dilapik dengan besi di bahagian tapak _ Ukuran panjangnya adalah 6 kaki _ Untuk mudah kelihatan, ia dicat dengan warna hitam/putih selang seli satu kaki panjang

Buku Kerjaluar yDi bawah adalah untuk contoh buku kerjaluar bagi kerja ukur rantai

PENGENDALIAN ALAT
Menjaga Rantai yJangan bengkok atau bersimpul yBebas dari lumpur atau kotoran yang melekat yDisapu minyak jika perlu mengelakkan karat yDilipat dengan cara yang betul Membuka Rantai yPegang satu tangkai rantai dengan tangan kiri yTangan kanan pula pegang lebihan rantai yang masih terlipat yCampak rantai ke arah hentian ukur yang berlawanan yDengan bantuan pembantu, tarik dan regangkan rantai bagi memulakan sukatan

Ujian Rantai yRantai pasti akan terpanjang atau terpendek. Jika terpanjang, buka dan gugurkan satu sambungan dan sukat semula panjang yang diperlukan yJika terpendek, mungkin disebabkan oleh bengkok atau manamana bahagian tersimpul, ini perlu diperbetulkan dengan mengetuk untuk meluruskan bahagian yang bengkok dan diuji semula mengikut panjang yang dikehendaki.

TATACARA KERJA UKUR RANTAI
Tatacara kerja ukur rantai boleh dibahagikan kepada langkah-langlah berikut :1) Tinjauan 2) Pemilihan hentian ukur 3) Penandaan hentian ukur 4) Mengukur garisan-garisan ukur 5) Mengambil ofset butir-butir 6) Mencatat ukuran dan menyedia lakaran kasar 7) Memplot 8) Menghitung keluasan

Tinjauan Langkah pertama sebelum memulakan kerja penandaan dan pengukuran adalah meninjau kawasan yang hendak diukur. Dengan tinjauan ini, gambaran keseluruhan mengenai keadaan rupabumi kawasan tersebut diperolehi bagi memudahkan kerjakerja berikutnya. Perlu diberi perhatian bahawa dalam kaedah ukur rantai ini, setiap hentian ukur mestilah saling nampak. Pemilihan Hentian Ukur Pemilihan hentian ukur bergantung kepada keadaan rupabumi kawasan yang hendak diukur. Terdapat beberapa prinsip dalam pemilihan hentian ukur, di antaranya :-

a) Bilangan Garisan Ukur yang Minimum Bilangan hentian ukur hendaklah seberapa minimum yang boleh tetapi mencukupi untuk menjalankan plotan.

b) Garisan Asas Garisan asas merupakan garisan ukur yang utama dipilih terlebih dahulu. Ia merupakan garisan yang terpanjang dan mana-mana garisan ukur yang dibentuk akan berasaskan kepada garisan ini. Ia dipilih supaya boleh merentangi keseluruhan kawasan ukur.

c) Segitiga Keadaan Baik Panjang garisan ukur dan sudut di antara garisan ukur hendaklah seboleh-bolehnya membentuk segitiga serbasama. Sudut segitiga yang kurang daripada 30rhendaklah dielakkan.

d) Garisan Semakan Garisan semakan yang mencukupi hendaklah dibuat. Ia diperlukan bagi memudahkan semakan jika berlaku sebarang kesilapan dalam pengukuran jarak atau catatan. Kesilapan tersebut dapat dikesan semasa memplot kerana segitiga yang terbentuk akan terherot.

e) Masalah Halangan Rintangan kepada jajaran atau pengukuran hendaklah dielakkan seberapa boleh.
UKUR RANTAI C1005/UNIT 2/8

f) Garisan Ofset Garisan ofset hendaklah pendek dan sebolehnya di atas permukaan bumi yang aras. Penandaan Hentian Ukur Hentian ukur ditandakan supaya tanda ini mudah dijumpai. Penandaannya adalah berdasarkan perkara-perkara berikut :yDalam masa menjalankan pengukuran yApabila sebahagian daripada kawasan perlu diukur semula yDi tanah yang lembut, hentian hendaklah ditanda dengan pancang kayu. yDi atas jalan tar, hentian ditanda dengan paku terbenam hingga separas permukaan atau dipahatkan di permukaan batu.

KAEDAH MEMBINA OFSET
Ofset adalah jarak tegak dari titik di atas sempadan butiran ke garisan rantai. Apabila rantai diluruskan sepanjang garis rantai, ofset hendaklah diambil dari butiran yang hampir padanya. Terdapat dua kaedah membina ofset, iaitu :a. Ofset dari garisan rantai ke butiran b. Ofset dari butiran ke garisan rantai Ofset Dari Garisan Rantai Ke Butiran Menggunakan Rantai Ukur Dan Pita yPada titik P di atas garis rantai, buat garis tegak QP yPilih satu jarak yang sama dari P di atas garis rantai sehingga PA = PB yPegang hujung rantai pada titik A dan B, jarak AB mesti lebih pendek dari panjang rantai yang digunakan yKemudian tengah rantai ditarik ke arah Q sehingga tegang yGaris menghubungkan tengah rantai dengan titik P adalah tepat pada AB