PENGENALAN MODEL KURIKULUM Terdapat beberapa model kurikulum dalam literatur.

Model yang terserlah adalah Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Dan dalam tugasan ini saya telah memilih model Tyler sebagai medium tugasan ini. Model Tyler Tyler mengemukakan 4 soalan sebelum sebuah kurikulum boleh direka bentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektit kurikulum biasanya diperolehi dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri, serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan raisaian, visi dan misi institusi yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua, pembuat kurikulum mestilah tnengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektit tersebut? Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali, bagaimana kita menentukan matlamat dan objektit kurikulum tersebut tercapai?

1

temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan.1. Membuat kemasan. Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis. Digalakkan menggunakan bahan kitar semula. Reka Bentuk Dan Teknologi 1. Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. penghasilan projek reka bentuk Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • • • • • Mengenal pasti masalah. Memilih lakaran yang paling sesuai. 2 . Sesi persembahan dan kritik diadakan. Mengumpul maklumat. Membina projek. Reka cipta d. Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. Menyelesaikan masalah melalui lakaran. Menjalankan pemerhatian.KAJIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Menyediakan alatan dan bahan. • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • • • • Perbincangan mengenai tujuan membina projek. Merancang dan menyediakan lukisan projek. lebardan panjang.

Murid-murid dapat menyelesaikan masalah melalui lakaran. . Model Tyler menekankan 4 perkara iaitu. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti masalah sehingga ke menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? . temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Murid-murid memerlukan pengalaman membina projek dan membuat kemasan disamping pengalaman memilih alatan dan bahan yang bersesuaian.Murid-murid dapat menjalankan pemerhatian.Kesimpulan: Kurikulum ini bersesuaian dengan model Tyler. 3 . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui projek yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak.

Memeriksa. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Hasil pembelajaran: Aras 1 • • Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih. kurikulum reka cipta bahagian penghasilan projek reka bentuk mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. spanar.2 Baik Pulih dan Penyenggaraan b. 1. pemutar skru philips. Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. kertas las. 4 . glu sentuh dan kain reja. menguji dan melaras rantai basikal. Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih. menguji dan melaras. pemutarskru rata. Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan.Seperti yang dapat kita lihat. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Alatan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. Menampal tiub basikal. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar. Memeriksa. minyak pelincir. Bahan yang diperlukan seperti gris. • • Aras 2 • Aras 3 • • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal.

• • • Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penyenggaraan yang dilakukan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih dan menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. menguji dan melaras untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. 5 . Penampal tiub siap guna boleh digunakan. Apakah matlamat yang ingin dicapai? Murid-murid dapat melakukan penyenggaraan dan membaiki kerosakkan pada mesin mudah dengan baik. sila rujuk di bawah. Menegangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sehingga ke Memeriksa.

2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. kurikulum baik pulih dan penyenggaraan bahagian penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 2. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain.Seperti yang dapat kita lihat. Membuat rancangan jualan Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. Sumbang saran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. 6 . Membuat jadual kerja. Membuat rancangan jualan.

Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan sehingga membuat jadual kerja untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman membuat rancangan jualan dan membuat jadual kerja. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat membuat satu rancangan jualan dan membuat jadual kerja disamping dapat menerangkan apa itu komisen melalui jualan. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penerangan dan rancangan serta jadual kerja yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak.Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. 7 . sila rujuk di bawah.

Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog. 2. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid.Seperti yang dapat kita lihat.3 Mempromosi Jualan c. Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog. kurikulum merancang dan menyediakan jualan bahagian membuat rancangan jualan mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 8 . Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Promosi melalui katalog Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katalog. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yadg hendak dijual.

Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat melaksanakan proses mempromosi dengan baik dan mengikut turutan yang betul. sila rujuk di bawah. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menyenaraikan kandungan yang diperlukan dalam katalog sehingga ke cara mempromosikan dan menjual barang menggunakan katalog. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui simulasi mempromosikan barang menggunakan katalog yang dijalankan oleh murid-murid.Kesimpulan: Kurikulum mempromosikan jualan bahagian promosi melalui katalog didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. 9 .

Ini kerana di dalam Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini terdapatnya kemajuan dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan.tatasusila dan moral. Oleh itu. Selain itu Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini adalah satu-satunya program yang mementingkan kemahiran sebagai batas dalam keghairahan manusia mencapai kemajuan. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi.. KESIMPULAN Diruangan ini kami ingin menyimpulkan bahawa Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah merupakan pengenalan yang lengkap dan sempurna. Dengan ini manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menimbulkan sebarang masalah. 10 . kurikulum mempromosi jualan bahagian promosi melalui katalog mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Semua ini sememangnya terkandung di dalam mata pelajaran ini. Kesemua elemen ini adalah pemangkin untuk manusia mencapai tahap kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain.bagi mencapai konsep sebenar mata pelajaran ini.Seperti yang dapat kita lihat. Sekian. kita janganlah hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah.

Bhd. Universiti Terbuka Malaysia.(2009). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 11 . Kumpulan Budiman Sdn.(2005). Kuala Lumpur. Bhd.RUJUKAN Choong Lean Keow Phd. Murid dan Alam Belajar. Bhd. Inilah Kurikulum Sekolah. Ishak Ramli.(2002). PTS Professional Publishing Sdn. Utusan Publications & Distributors Sdn. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional.

LAMPIRAN 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful