PENGENALAN MODEL KURIKULUM Terdapat beberapa model kurikulum dalam literatur.

Model yang terserlah adalah Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Dan dalam tugasan ini saya telah memilih model Tyler sebagai medium tugasan ini. Model Tyler Tyler mengemukakan 4 soalan sebelum sebuah kurikulum boleh direka bentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektit kurikulum biasanya diperolehi dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri, serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan raisaian, visi dan misi institusi yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua, pembuat kurikulum mestilah tnengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektit tersebut? Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali, bagaimana kita menentukan matlamat dan objektit kurikulum tersebut tercapai?

1

Digalakkan menggunakan bahan kitar semula. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat.1. Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis. penghasilan projek reka bentuk Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • • • • • Mengenal pasti masalah. Mengumpul maklumat. Memilih lakaran yang paling sesuai. Menyediakan alatan dan bahan. Menyelesaikan masalah melalui lakaran. Reka Bentuk Dan Teknologi 1. Reka cipta d. Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. Membuat kemasan. Merancang dan menyediakan lukisan projek. 2 . • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • • • • Perbincangan mengenai tujuan membina projek. Menjalankan pemerhatian. Membina projek.KAJIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Sesi persembahan dan kritik diadakan. lebardan panjang. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan.

• • Apakah matlamat yang ingin dicapai? Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? . Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti masalah sehingga ke menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Model Tyler menekankan 4 perkara iaitu. 3 . . Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Murid-murid memerlukan pengalaman membina projek dan membuat kemasan disamping pengalaman memilih alatan dan bahan yang bersesuaian.Murid-murid dapat menyelesaikan masalah melalui lakaran.Murid-murid dapat menjalankan pemerhatian. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat.Kesimpulan: Kurikulum ini bersesuaian dengan model Tyler. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui projek yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak.

Menampal tiub basikal. Memeriksa. Alatan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. kertas las. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar. minyak pelincir. 1.2 Baik Pulih dan Penyenggaraan b. menguji dan melaras rantai basikal. pemutar skru philips. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Hasil pembelajaran: Aras 1 • • Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih. Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. • • Aras 2 • Aras 3 • • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal.Seperti yang dapat kita lihat. menguji dan melaras. kurikulum reka cipta bahagian penghasilan projek reka bentuk mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih. 4 . Memeriksa. Bahan yang diperlukan seperti gris. glu sentuh dan kain reja. Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. pemutarskru rata. spanar. Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan.

Menegangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penyenggaraan yang dilakukan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sehingga ke Memeriksa. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler.• • • Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai. Apakah matlamat yang ingin dicapai? Murid-murid dapat melakukan penyenggaraan dan membaiki kerosakkan pada mesin mudah dengan baik. 5 . sila rujuk di bawah. menguji dan melaras untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih dan menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. Penampal tiub siap guna boleh digunakan. Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya.

kurikulum baik pulih dan penyenggaraan bahagian penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 6 . 2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. Membuat rancangan jualan. Membuat rancangan jualan Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen.Seperti yang dapat kita lihat. Sumbang saran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Membuat jadual kerja.

Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat membuat satu rancangan jualan dan membuat jadual kerja disamping dapat menerangkan apa itu komisen melalui jualan. 7 . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penerangan dan rancangan serta jadual kerja yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. sila rujuk di bawah. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan sehingga membuat jadual kerja untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler.Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman membuat rancangan jualan dan membuat jadual kerja.

Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Promosi melalui katalog Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katalog.Seperti yang dapat kita lihat. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yadg hendak dijual. kurikulum merancang dan menyediakan jualan bahagian membuat rancangan jualan mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 2. 8 . Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog. Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog.3 Mempromosi Jualan c.

sila rujuk di bawah. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat melaksanakan proses mempromosi dengan baik dan mengikut turutan yang betul. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler.Kesimpulan: Kurikulum mempromosikan jualan bahagian promosi melalui katalog didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui simulasi mempromosikan barang menggunakan katalog yang dijalankan oleh murid-murid. 9 . Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menyenaraikan kandungan yang diperlukan dalam katalog sehingga ke cara mempromosikan dan menjual barang menggunakan katalog.

. kurikulum mempromosi jualan bahagian promosi melalui katalog mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Ini kerana di dalam Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini terdapatnya kemajuan dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. 10 .bagi mencapai konsep sebenar mata pelajaran ini.Seperti yang dapat kita lihat.tatasusila dan moral. Selain itu Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini adalah satu-satunya program yang mementingkan kemahiran sebagai batas dalam keghairahan manusia mencapai kemajuan. Sekian. KESIMPULAN Diruangan ini kami ingin menyimpulkan bahawa Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah merupakan pengenalan yang lengkap dan sempurna. Dengan ini manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menimbulkan sebarang masalah. Semua ini sememangnya terkandung di dalam mata pelajaran ini. Oleh itu. kita janganlah hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah. Kesemua elemen ini adalah pemangkin untuk manusia mencapai tahap kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi.

(2002). Bhd. Kuala Lumpur. Universiti Terbuka Malaysia. Murid dan Alam Belajar. Bhd. Utusan Publications & Distributors Sdn.RUJUKAN Choong Lean Keow Phd. Bhd. Kumpulan Budiman Sdn. Inilah Kurikulum Sekolah. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional.(2009). Kuala Lumpur.(2005). PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Ishak Ramli. 11 .

LAMPIRAN 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful