PENGENALAN MODEL KURIKULUM Terdapat beberapa model kurikulum dalam literatur.

Model yang terserlah adalah Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Dan dalam tugasan ini saya telah memilih model Tyler sebagai medium tugasan ini. Model Tyler Tyler mengemukakan 4 soalan sebelum sebuah kurikulum boleh direka bentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektit kurikulum biasanya diperolehi dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri, serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan raisaian, visi dan misi institusi yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua, pembuat kurikulum mestilah tnengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektit tersebut? Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali, bagaimana kita menentukan matlamat dan objektit kurikulum tersebut tercapai?

1

Digalakkan menggunakan bahan kitar semula. Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis. Menyediakan alatan dan bahan. penghasilan projek reka bentuk Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • • • • • Mengenal pasti masalah. Sesi persembahan dan kritik diadakan. Mengumpul maklumat. Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. Reka Bentuk Dan Teknologi 1. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Membuat kemasan. Membina projek.1. Reka cipta d. • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • • • • Perbincangan mengenai tujuan membina projek. Memilih lakaran yang paling sesuai. Menyelesaikan masalah melalui lakaran. Merancang dan menyediakan lukisan projek. 2 . lebardan panjang.KAJIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Menjalankan pemerhatian.

Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti masalah sehingga ke menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Model Tyler menekankan 4 perkara iaitu. .Murid-murid dapat menyelesaikan masalah melalui lakaran.Murid-murid dapat menjalankan pemerhatian. 3 . • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? .Kesimpulan: Kurikulum ini bersesuaian dengan model Tyler. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui projek yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Murid-murid memerlukan pengalaman membina projek dan membuat kemasan disamping pengalaman memilih alatan dan bahan yang bersesuaian. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat.

Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih. Menampal tiub basikal. Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan. glu sentuh dan kain reja. Alatan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. spanar. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. kertas las. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Hasil pembelajaran: Aras 1 • • Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih. Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. pemutar skru philips.2 Baik Pulih dan Penyenggaraan b. Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. Memeriksa. menguji dan melaras rantai basikal. pemutarskru rata. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar. Memeriksa. 1. menguji dan melaras. minyak pelincir.Seperti yang dapat kita lihat. Bahan yang diperlukan seperti gris. • • Aras 2 • Aras 3 • • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. kurikulum reka cipta bahagian penghasilan projek reka bentuk mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 4 .

• • • Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih dan menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. Menegangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sehingga ke Memeriksa. Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. 5 . Apakah matlamat yang ingin dicapai? Murid-murid dapat melakukan penyenggaraan dan membaiki kerosakkan pada mesin mudah dengan baik. sila rujuk di bawah. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penyenggaraan yang dilakukan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Penampal tiub siap guna boleh digunakan. menguji dan melaras untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler.

Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. kurikulum baik pulih dan penyenggaraan bahagian penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 6 . Membuat jadual kerja. 2.Seperti yang dapat kita lihat. Membuat rancangan jualan Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen.2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. Membuat rancangan jualan. Sumbang saran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain. Perniagaan dan Keusahawanan 2.

sila rujuk di bawah. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan sehingga membuat jadual kerja untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan.Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat membuat satu rancangan jualan dan membuat jadual kerja disamping dapat menerangkan apa itu komisen melalui jualan. 7 . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penerangan dan rancangan serta jadual kerja yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman membuat rancangan jualan dan membuat jadual kerja. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler.

Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Promosi melalui katalog Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katalog. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. 2. Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yadg hendak dijual. 8 . Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog.3 Mempromosi Jualan c.Seperti yang dapat kita lihat. kurikulum merancang dan menyediakan jualan bahagian membuat rancangan jualan mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler.

Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui simulasi mempromosikan barang menggunakan katalog yang dijalankan oleh murid-murid.Kesimpulan: Kurikulum mempromosikan jualan bahagian promosi melalui katalog didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. 9 . Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. sila rujuk di bawah. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menyenaraikan kandungan yang diperlukan dalam katalog sehingga ke cara mempromosikan dan menjual barang menggunakan katalog. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat melaksanakan proses mempromosi dengan baik dan mengikut turutan yang betul.

.bagi mencapai konsep sebenar mata pelajaran ini. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. kita janganlah hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah. Ini kerana di dalam Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini terdapatnya kemajuan dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan ini manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menimbulkan sebarang masalah. KESIMPULAN Diruangan ini kami ingin menyimpulkan bahawa Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah merupakan pengenalan yang lengkap dan sempurna.tatasusila dan moral. 10 . Oleh itu. Semua ini sememangnya terkandung di dalam mata pelajaran ini. Sekian.Seperti yang dapat kita lihat. kurikulum mempromosi jualan bahagian promosi melalui katalog mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Kesemua elemen ini adalah pemangkin untuk manusia mencapai tahap kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain. Selain itu Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini adalah satu-satunya program yang mementingkan kemahiran sebagai batas dalam keghairahan manusia mencapai kemajuan.

RUJUKAN Choong Lean Keow Phd.(2002). Inilah Kurikulum Sekolah. Kuala Lumpur. Bhd. Kuala Lumpur. Bhd.(2005). Utusan Publications & Distributors Sdn. Ishak Ramli. Murid dan Alam Belajar. Bhd. Universiti Terbuka Malaysia. 11 . PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kumpulan Budiman Sdn.(2009).

LAMPIRAN 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful