PENGENALAN MODEL KURIKULUM Terdapat beberapa model kurikulum dalam literatur.

Model yang terserlah adalah Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Dan dalam tugasan ini saya telah memilih model Tyler sebagai medium tugasan ini. Model Tyler Tyler mengemukakan 4 soalan sebelum sebuah kurikulum boleh direka bentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektit kurikulum biasanya diperolehi dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri, serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan raisaian, visi dan misi institusi yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua, pembuat kurikulum mestilah tnengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektit tersebut? Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali, bagaimana kita menentukan matlamat dan objektit kurikulum tersebut tercapai?

1

Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi.KAJIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • • • • Perbincangan mengenai tujuan membina projek. Memilih lakaran yang paling sesuai. Reka cipta d. 2 . Reka Bentuk Dan Teknologi 1. Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan. Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. Mengumpul maklumat. Menyelesaikan masalah melalui lakaran. penghasilan projek reka bentuk Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • • • • • Mengenal pasti masalah. Sesi persembahan dan kritik diadakan. Menjalankan pemerhatian. Merancang dan menyediakan lukisan projek. Digalakkan menggunakan bahan kitar semula.1. lebardan panjang. Membuat kemasan. Membina projek. Menyediakan alatan dan bahan.

• • Apakah matlamat yang ingin dicapai? Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? . 3 . . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui projek yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak.Kesimpulan: Kurikulum ini bersesuaian dengan model Tyler. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Murid-murid memerlukan pengalaman membina projek dan membuat kemasan disamping pengalaman memilih alatan dan bahan yang bersesuaian. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti masalah sehingga ke menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan.Murid-murid dapat menyelesaikan masalah melalui lakaran. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Model Tyler menekankan 4 perkara iaitu.Murid-murid dapat menjalankan pemerhatian.

Alatan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. glu sentuh dan kain reja. Memeriksa. menguji dan melaras.Seperti yang dapat kita lihat. Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih. Bahan yang diperlukan seperti gris. spanar. Memeriksa. • • Aras 2 • Aras 3 • • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. minyak pelincir. Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan.2 Baik Pulih dan Penyenggaraan b. menguji dan melaras rantai basikal. Menampal tiub basikal. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar. kurikulum reka cipta bahagian penghasilan projek reka bentuk mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. pemutar skru philips. Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Hasil pembelajaran: Aras 1 • • Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih. 4 . pemutarskru rata. Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. 1. kertas las.

Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Apakah matlamat yang ingin dicapai? Murid-murid dapat melakukan penyenggaraan dan membaiki kerosakkan pada mesin mudah dengan baik. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sehingga ke Memeriksa. sila rujuk di bawah. menguji dan melaras untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih dan menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penyenggaraan yang dilakukan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. 5 . Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Penampal tiub siap guna boleh digunakan. Menegangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan.• • • Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai.

Seperti yang dapat kita lihat. Sumbang saran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen.2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain. Membuat rancangan jualan Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. Perniagaan dan Keusahawanan 2. 6 . 2. Membuat jadual kerja. kurikulum baik pulih dan penyenggaraan bahagian penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Membuat rancangan jualan.

Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penerangan dan rancangan serta jadual kerja yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan sehingga membuat jadual kerja untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat membuat satu rancangan jualan dan membuat jadual kerja disamping dapat menerangkan apa itu komisen melalui jualan.Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. 7 . sila rujuk di bawah. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman membuat rancangan jualan dan membuat jadual kerja.

Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yadg hendak dijual. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. 2. kurikulum merancang dan menyediakan jualan bahagian membuat rancangan jualan mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid.Seperti yang dapat kita lihat. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog. 8 . Promosi melalui katalog Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katalog. Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog.3 Mempromosi Jualan c.

sila rujuk di bawah. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat melaksanakan proses mempromosi dengan baik dan mengikut turutan yang betul. 9 . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui simulasi mempromosikan barang menggunakan katalog yang dijalankan oleh murid-murid.Kesimpulan: Kurikulum mempromosikan jualan bahagian promosi melalui katalog didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menyenaraikan kandungan yang diperlukan dalam katalog sehingga ke cara mempromosikan dan menjual barang menggunakan katalog.

kita janganlah hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah.. Selain itu Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini adalah satu-satunya program yang mementingkan kemahiran sebagai batas dalam keghairahan manusia mencapai kemajuan.tatasusila dan moral. Sekian. Oleh itu.bagi mencapai konsep sebenar mata pelajaran ini. Dengan ini manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menimbulkan sebarang masalah. kurikulum mempromosi jualan bahagian promosi melalui katalog mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 10 . Ini kerana di dalam Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini terdapatnya kemajuan dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Kesemua elemen ini adalah pemangkin untuk manusia mencapai tahap kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain.Seperti yang dapat kita lihat. KESIMPULAN Diruangan ini kami ingin menyimpulkan bahawa Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah merupakan pengenalan yang lengkap dan sempurna. Semua ini sememangnya terkandung di dalam mata pelajaran ini.

Bhd. 11 . Murid dan Alam Belajar. Bhd. Kumpulan Budiman Sdn.(2005). Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional. Universiti Terbuka Malaysia. Ishak Ramli. Inilah Kurikulum Sekolah. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.RUJUKAN Choong Lean Keow Phd.(2002). Bhd.(2009). Utusan Publications & Distributors Sdn. PTS Professional Publishing Sdn.

LAMPIRAN 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful