PENGENALAN MODEL KURIKULUM Terdapat beberapa model kurikulum dalam literatur.

Model yang terserlah adalah Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Dan dalam tugasan ini saya telah memilih model Tyler sebagai medium tugasan ini. Model Tyler Tyler mengemukakan 4 soalan sebelum sebuah kurikulum boleh direka bentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektit kurikulum biasanya diperolehi dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri, serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan raisaian, visi dan misi institusi yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua, pembuat kurikulum mestilah tnengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektit tersebut? Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali, bagaimana kita menentukan matlamat dan objektit kurikulum tersebut tercapai?

1

Menyediakan alatan dan bahan. Membuat kemasan. Memilih lakaran yang paling sesuai. Reka Bentuk Dan Teknologi 1.1. Mengumpul maklumat. Menyelesaikan masalah melalui lakaran. Digalakkan menggunakan bahan kitar semula. 2 . Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan. Menjalankan pemerhatian. Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. penghasilan projek reka bentuk Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • • • • • Mengenal pasti masalah.KAJIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis. Reka cipta d. • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • • • • Perbincangan mengenai tujuan membina projek. Sesi persembahan dan kritik diadakan. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. lebardan panjang. Merancang dan menyediakan lukisan projek. Membina projek.

Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti masalah sehingga ke menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Murid-murid memerlukan pengalaman membina projek dan membuat kemasan disamping pengalaman memilih alatan dan bahan yang bersesuaian. 3 . . • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui projek yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak.Murid-murid dapat menyelesaikan masalah melalui lakaran.Murid-murid dapat menjalankan pemerhatian. Model Tyler menekankan 4 perkara iaitu.Kesimpulan: Kurikulum ini bersesuaian dengan model Tyler.

Menampal tiub basikal. 1. kurikulum reka cipta bahagian penghasilan projek reka bentuk mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler.2 Baik Pulih dan Penyenggaraan b. Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih. • • Aras 2 • Aras 3 • • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. menguji dan melaras rantai basikal. Memeriksa. Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. 4 . Bahan yang diperlukan seperti gris.Seperti yang dapat kita lihat. Memeriksa. glu sentuh dan kain reja. spanar. Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar. Alatan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. pemutar skru philips. pemutarskru rata. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Hasil pembelajaran: Aras 1 • • Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih. menguji dan melaras. kertas las. minyak pelincir.

Menegangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sehingga ke Memeriksa. sila rujuk di bawah. 5 . Apakah matlamat yang ingin dicapai? Murid-murid dapat melakukan penyenggaraan dan membaiki kerosakkan pada mesin mudah dengan baik. Penampal tiub siap guna boleh digunakan. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penyenggaraan yang dilakukan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih dan menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. menguji dan melaras untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan.• • • Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai. Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya.

6 . 2. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi.2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. Membuat rancangan jualan. Membuat rancangan jualan Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen.Seperti yang dapat kita lihat. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain. kurikulum baik pulih dan penyenggaraan bahagian penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Membuat jadual kerja. Sumbang saran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen.

Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat membuat satu rancangan jualan dan membuat jadual kerja disamping dapat menerangkan apa itu komisen melalui jualan. 7 . Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan sehingga membuat jadual kerja untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penerangan dan rancangan serta jadual kerja yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman membuat rancangan jualan dan membuat jadual kerja. sila rujuk di bawah.

Seperti yang dapat kita lihat. Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. kurikulum merancang dan menyediakan jualan bahagian membuat rancangan jualan mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. 8 .3 Mempromosi Jualan c. Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. 2. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yadg hendak dijual. Promosi melalui katalog Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katalog. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog.

Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual.Kesimpulan: Kurikulum mempromosikan jualan bahagian promosi melalui katalog didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui simulasi mempromosikan barang menggunakan katalog yang dijalankan oleh murid-murid. sila rujuk di bawah. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. 9 . Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat melaksanakan proses mempromosi dengan baik dan mengikut turutan yang betul. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menyenaraikan kandungan yang diperlukan dalam katalog sehingga ke cara mempromosikan dan menjual barang menggunakan katalog.

kurikulum mempromosi jualan bahagian promosi melalui katalog mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler..tatasusila dan moral. Semua ini sememangnya terkandung di dalam mata pelajaran ini.bagi mencapai konsep sebenar mata pelajaran ini. Dengan ini manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menimbulkan sebarang masalah. 10 .Seperti yang dapat kita lihat. Ini kerana di dalam Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini terdapatnya kemajuan dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selain itu Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini adalah satu-satunya program yang mementingkan kemahiran sebagai batas dalam keghairahan manusia mencapai kemajuan. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Oleh itu. KESIMPULAN Diruangan ini kami ingin menyimpulkan bahawa Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah merupakan pengenalan yang lengkap dan sempurna. Sekian. kita janganlah hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah. Kesemua elemen ini adalah pemangkin untuk manusia mencapai tahap kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain.

PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.(2002). Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. 11 . Kuala Lumpur. Inilah Kurikulum Sekolah. Ishak Ramli.RUJUKAN Choong Lean Keow Phd. Kuala Lumpur. Murid dan Alam Belajar. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional. Bhd.(2005). Universiti Terbuka Malaysia. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.(2009).

LAMPIRAN 12 .