PENGENALAN MODEL KURIKULUM Terdapat beberapa model kurikulum dalam literatur.

Model yang terserlah adalah Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Dan dalam tugasan ini saya telah memilih model Tyler sebagai medium tugasan ini. Model Tyler Tyler mengemukakan 4 soalan sebelum sebuah kurikulum boleh direka bentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektit kurikulum biasanya diperolehi dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri, serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan raisaian, visi dan misi institusi yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua, pembuat kurikulum mestilah tnengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektit tersebut? Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali, bagaimana kita menentukan matlamat dan objektit kurikulum tersebut tercapai?

1

Mengumpul maklumat.KAJIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis. penghasilan projek reka bentuk Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • • • • • Mengenal pasti masalah. Sesi persembahan dan kritik diadakan. Membuat kemasan. Reka Bentuk Dan Teknologi 1. Membina projek. Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • • • • Perbincangan mengenai tujuan membina projek. Memilih lakaran yang paling sesuai. 2 . Menyelesaikan masalah melalui lakaran. Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. Menyediakan alatan dan bahan. Digalakkan menggunakan bahan kitar semula. Merancang dan menyediakan lukisan projek.1. lebardan panjang. Menjalankan pemerhatian. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan. Reka cipta d.

Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Murid-murid memerlukan pengalaman membina projek dan membuat kemasan disamping pengalaman memilih alatan dan bahan yang bersesuaian. • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? • • Apakah matlamat yang ingin dicapai? .Murid-murid dapat menyelesaikan masalah melalui lakaran. 3 . .Murid-murid dapat menjalankan pemerhatian. Model Tyler menekankan 4 perkara iaitu. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui projek yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak.Kesimpulan: Kurikulum ini bersesuaian dengan model Tyler. temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti masalah sehingga ke menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan.

tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar. Memeriksa. Bahan yang diperlukan seperti gris. • • Aras 2 • Aras 3 • • Cadangan aktiviti pembelajaran: • • • • Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal. Menampal tiub basikal. kertas las. kurikulum reka cipta bahagian penghasilan projek reka bentuk mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan. minyak pelincir. pemutar skru philips. spanar. Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. menguji dan melaras rantai basikal. Memeriksa. 1. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. glu sentuh dan kain reja. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Hasil pembelajaran: Aras 1 • • Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih. Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih. 4 . menguji dan melaras. Alatan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras.Seperti yang dapat kita lihat. pemutarskru rata.2 Baik Pulih dan Penyenggaraan b.

Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Penampal tiub siap guna boleh digunakan. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. menguji dan melaras untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. sila rujuk di bawah. 5 . Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penyenggaraan yang dilakukan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sehingga ke Memeriksa. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih dan menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak. Menegangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan.• • • Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai. Apakah matlamat yang ingin dicapai? Murid-murid dapat melakukan penyenggaraan dan membaiki kerosakkan pada mesin mudah dengan baik.

Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain. 6 . Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi.2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. kurikulum baik pulih dan penyenggaraan bahagian penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Perniagaan dan Keusahawanan 2.Seperti yang dapat kita lihat. Membuat rancangan jualan. Membuat rancangan jualan Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen. 2. Membuat jadual kerja. Sumbang saran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen.

7 . sila rujuk di bawah. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menerangkan cara mendapat komisen melalui jualan sehingga membuat jadual kerja untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui penerangan dan rancangan serta jadual kerja yang dihasilkan oleh para pelajar sama ada berjaya atau tidak. Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat membuat satu rancangan jualan dan membuat jadual kerja disamping dapat menerangkan apa itu komisen melalui jualan. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman membuat rancangan jualan dan membuat jadual kerja.Kesimpulan: Kurikulum ini didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya.

kurikulum merancang dan menyediakan jualan bahagian membuat rancangan jualan mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi. Promosi melalui katalog Hasil pembelajaran: Aras 1 • • • • Menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katalog. Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog. Cadangan aktiviti pembelajaran: • • Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yadg hendak dijual. 8 .3 Mempromosi Jualan c. 2. Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog. Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid.Seperti yang dapat kita lihat.

Apakah matlamat yang ingin dicapai? - Murid-murid dapat melaksanakan proses mempromosi dengan baik dan mengikut turutan yang betul. Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? - Pengalaman mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual. Bagaimana menentukan samada matlamat ini tercapai atau tidak? - Penentuan samada matlamat ini tercapai atau tidak dapat dilihat melalui simulasi mempromosikan barang menggunakan katalog yang dijalankan oleh murid-murid. 9 .Kesimpulan: Kurikulum mempromosikan jualan bahagian promosi melalui katalog didapati bersesuaian dengan model Tyler yang menekankan 4 perkara dalam modelnya. Bagaimanakah pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? - Pengalaman disusun dari menyenaraikan kandungan yang diperlukan dalam katalog sehingga ke cara mempromosikan dan menjual barang menggunakan katalog. Untuk membuktikan bahawa kurikulum ini sesuai dengan model Tyler. sila rujuk di bawah.

Semua ini sememangnya terkandung di dalam mata pelajaran ini. kurikulum mempromosi jualan bahagian promosi melalui katalog mempunyai kesemua kriteria yang dikehendaki oleh model Tyler. Ini kerana di dalam Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini terdapatnya kemajuan dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan ini manusia akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menimbulkan sebarang masalah. Kesemua elemen ini adalah pemangkin untuk manusia mencapai tahap kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain. Oleh itu. Oleh itu kurikulum ini tidak memerlukan sebarang pengubahsuaian lagi.tatasusila dan moral. 10 .bagi mencapai konsep sebenar mata pelajaran ini.Seperti yang dapat kita lihat. Selain itu Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ini adalah satu-satunya program yang mementingkan kemahiran sebagai batas dalam keghairahan manusia mencapai kemajuan. KESIMPULAN Diruangan ini kami ingin menyimpulkan bahawa Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah merupakan pengenalan yang lengkap dan sempurna. Sekian. kita janganlah hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah..

Murid dan Alam Belajar.(2002). Ishak Ramli. Kuala Lumpur.RUJUKAN Choong Lean Keow Phd. Inilah Kurikulum Sekolah.(2009). PTS Professional Publishing Sdn. 11 . Bhd. Kuala Lumpur. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.(2005). Bhd. Universiti Terbuka Malaysia.

LAMPIRAN 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful