P. 1
sejarah

sejarah

|Views: 361|Likes:
Published by abnu98

More info:

Published by: abnu98 on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan
Secara umumnya, penyelidikan adalah tugasan saintifik yang membawa berbagai -bagai cabaran. Antaranya adalah menghasilkan dapatan kajian yang sesuai dan memperlihatkan keupayaan penyelidik mempersembahkan hasil kajian. Pada hakikatnya penyelidikan adalah bagi mencari jawapan atau menyelesaikan masalah dengan jawapan benar atau sekurang-kurangnya dapat mengetahui kebenaran yang logik melalui pemikiran yang mempunyai kesinambungan dengan fakta empirik. Penyelidikan juga mempunyai cabang -cabang yang amat luas dan tidak terbatas. Antara cabang cabang penyelidikan yang utama dan diberikan tumpuan ialah penyelidikan pendidikan, penyelidikan sains, penyelidikan sosial, penyelidikan sejarah dan sebagainya. Walaupun bidang -bidang penyelidikan tersebut kelihatan berbeza, namun konsep asas ilmu penyelidikannya tidak jauh berbeza. Justeru tumpuan khusus dalam perbincangan ini adalah mengenai langkah-langkah yang dijalankan dalam penyelidikan sejarah. Definsi penyelidikan sejarah ialah penyusunan sis tematik yang membabitkan kajian dan penilaian data yang berkaitan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Penyelidikan sejarah mengkaji punca, kesan ataupun corak (trend) peristiwa dan secara tidak langsung menganalisis apa yang berlaku pada masa kini, se terusnya membuat ramalan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang melalui kajian. Kajian sejarah juga boleh dianggap sebagai suatu proses membina semula perkara yang berlalu secara sistematik dengan mengumpul, menilai, mengesah dan mensintesiskan fakta bagi menemukan rumusan yang dipertahankan. Penyelidikan sejarah merupakan salah satu aktiviti penting yang dapat menyumbangkan kepada penemuan dan penulisan sejarah terutama yang baru supaya ia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penulisan dan jumpaan perkara sejarah amat bergantung kepada usaha-usaha penyelidikan yang dilakukan oleh para sejarawan. Kajian sejarah yang baik adalah melibatkan kajian secara sistematik, mempunyai objektif, kaedah pengumpulan data serta analisis, dan memastikan sumber yang dig unapakai adalah sahih serta terhindar daripada sebarang pemalsuan. Dalam erti kata yang lain penyelidik sejarah sewajarnya beretika. 1.1 Etika Penyelidikan Sejarah Penyelidikan sejarah adalah merupakan proses yang dinamik dan interaktif, ia berlaku berdas arkan kepercayaan dan kerjasama mereka yang terlibat dalam penyelidikan. Hubungan penyelidik, kumpulan penyelidik dan partisipan adalah penting. Mengurus hubungan ini secara bertanggungjawab ialah merupakan isu sebenar berkaitan dengan etika. Menurut Othman Lebar (2007), terdapat beberapa peringkat isu etika dalam proses penyelidikan. Antaranya adalah etika dalam penyataan masalah kajian, etika dalam penyataan tujuan dan soalan kajian, etika dalam pengumpulan data, etika dalam analisis dan interpretasi data , serta etika dalam menulis dan menyebarkan hasil kajian. Etika penyelidikan dalam penyelidikan sejarah penting bagi mengelakkan sesuatu penyelidikan itu dipengaruhi unsur -unsur bias, melakukan kesilapan, memalsukan fakta, melakukan penyelidikan separuh ja lan, kekaburan bukti, serta kekurangan bahan atau sumber. Justeru untuk memperteguhkan kedudukan hasil penyelidikan ini, etika yang ketat perlu dipatuhi bermula dari awal hingga berakhir penyelidikan tersebut.

2.0 Langkah-langkah Penyelidikan Dalam penyelidikan sejarah, terdapat beberapa langkah utama yang perlu dilaksanakan oleh seseorang penyelidik. Antara langkah-langkah penyelidikan tersebut, penyataan masalah, mengemukan hipotesis, membuat rujukan sumber, menentukan kaedah, menentukan strategi dan teknik, menjadualkan kerja, menganalisa dan menginterpretasi data, dan melaporkan hasilan. Oleh yang demikian berikut adalah huraian mengenai setiap peringkat atau disiplin yang perlu ditempuhi oleh setiap sejarawan yang menjalankan penyelidikan. 2.1 Penyataan masalah Penyelidikan sejarah bukan bermakna penyelidik menjalankan projek yang baru, lain dari yang lain dan penting. Tujuan penyelidikan sejarah adalah menghurai, menerangkan, menjelaskan dan membuat tanggapan dan bukannya mengemukakan yang baru. Begitu juga, jelas bahawa projek -projek penyelidikan tidak dimulakan daripada titik permulaan tetapi penyelidik telah diransangkan oleh idea -idea serta penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Sewajarnya penyelidik memulakan penyelidikan nya dengan membaca penyelidikan-penyelidikan lain yang sama dengan lingkungan minatnya, lazimnya dia dapat sesuatu yang baru yang perlu dilakukan untuk memperbaiki penyelidikan sedia ada ataupun untuk memperbaharui penyelidikan lama. Bertitik tolak dari si tulah seseorang penyelidik menyatakan masalah kajiannya dan bertindak memulakan penyelidikan tersebut. Contoh penyataan masalah adalah mengenai teori kedatangan Islam ke Malaysia, sama ada penyebaran melalui mubaligh-mubaligh Islam yang datang ke Melaka, atau penyebaran Islam oleh pelayar-pelayar China melalui

Terengganu. 2.2 Mengemukakan hipotesis Hipotesis adalah saranan sementara bagi menjelaskan fenomena yang dikaji atau saranan sementara sebagai penyelesaian masalah. Hipotesis membolehkan penyelidik mengaitkan teori dengan cerapan. Bukti-bukti cerapan penyelidikan akan menentukan sama ada sesuatu hipotesis itu perlu diterima atau diketepikan. Antara tujuan mengemukakan hipotesis dalam penyelidikan adalah untuk memberi jangkaan atau ramalan sementara t entang fenomena yang dikaji, memberi kenyataan hubungan yang boleh diuji secara langsung, memberi panduan kepada penyelidikan kerana hipotesis mewakili objektif tertentu, menentukan kaedah penyelidikan yang harus digunakan, memberi rangka laporan dapatan serta kesimpulan kajian. Hipotesis kajian boleh dikemukakan dalam bentuk hipotesis induktif daripada cerapan, iaitu melalui cerapan penyelidik boleh menentukan susur-galur dan kemungkinan hubungan yang wujud dan membuat hipotesis bagi menjelaskan hubungan tersebut, atau hipotesis deduktif daripada teori -teori atau dapatan-dapatan penyelidikan terdahulu yang boleh memandu penyelidikan ke arah yang lebih umum. Penyelidik perlu mengemukakan hipotesis untuk memberi panduan bagi pengumpulan data dan infrensi data, selain itu hipotesis juga dapat menunjukkan sama ada penyelidik mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam sesuatu bidang yang membolehkan penyelidik menjalankan penyelidikan dengan berkesan. Seseorang penyelidik juga perlu mengemukakan hipotesis yang m emenuhi ciri-ciri tertentu bagi membolehkannya diterima sebagai hipotesis penyelidikan. Antara ciri -ciri tersebut ialah, hipotesis hendaklah dinyatakan dengan mudah, jelas dan tepat, hipotesis mestilah tekal dengan pengetahuan yang ada, yakni tidak bertent angan dengan teori dan hukum yang ada, hipotesis hendaklah mempunyai kuasa penjelasan iaitu keupayaan hipotesis menerangkan fenomena yang dikaji dengan logik, tepat dan jelas. Seterusnya hipotesis mestilah boleh diuji. Pengujian hipotesis membolehkan kepastian dibuat sama ada bukti-bukti yang diperolehi menyokong atau tidak menyokong hipotesis yang bersifat sementara itu. Contoh hipotesis dalam penyelidikan sejarah mengenai kedatangan Islam ke Malaysia ialah, Batu Bersurat Terengganu membuktikan penyebaran Islam ke Malaysia adalah melalui pelayar -pelayar China yang berurusan di Terengganu. 2.3 Membuat rujukan sumber Sumber merupakan suatu yang boleh menjadi punca kepada lahirnya sesuatu pemikiran atau penulisan. Sumber adalah berbeza dengan ilham kerana sumber tidak bersifat abstrak ataupun spontan tetapi sumber boleh dirujuk semula apabila diperlukan. Sebenarnya sumber sejarah telah wujud dalam pelbagai bentuk, ada sumber ditulis pada kertas, dipahat seperti batu bersurat, diukir pada kayu, buluh, tulang, t anduk, daun, kepingan logam dan sebagainya. Semua bahan bertulis ini disimpan sebagai sumber sejarah. Oleh yang demikian, sumber merupakan suatu unsur yang penting dalam bidang penyelidikan sejarah, kerana tanpa sumber maka agak mustahil untuk menghasilkan penulisan sejarah yang baik. Lazimnya sumber dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sumber pertama yang disebut sumber primer dan sumber kedua yang disebut sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang biasanya belum ditafsir dan diperlengkapkan lagi. Contoh sumber primer adalah seperti surat tidak rasmi ataupun surat rasmi, catatan dan laporan harian, diari serta dokumen. Bahan-bahan seperti ini menjadi sumber primer disebabkan keadaannya sendiri yang merupakan sumber yang pertama mencatat sesuatu peristiwa yang berlaku. Sejarawan biasanya memilih dokumen -dokumen yang berupa sumber primer kerana sumber seperti ini memberi maklumat yang benar untuk dibuat penyelidikan. Manakala sumber sekunder adalah seperti tulisan atau buku yang ditulis oleh sejarawa n berdasarkan sumber primer atau sumber-sumber lain dan sebagainya. Sumber sekunder ini merupakan tafsiran, penyeluruhan, kesimpulan dan malahan andaian yang dibuat seseorang penyelidik terhadap perkara -perkara yang diselidiknya dengan bersandarkan sumber utama. Sumber sekunder digunakan oleh penyelidik sebagai rujukan, perbandingan, ungkapan bagi mengukuhkan pandangan serta tafsiran terhadap perkara yang diselidiki mereka. Antara contoh sumber sekunder seperti buku, majalah, surat khabar, latihan ilmiah, k arangan ataupun esei yang menganalisis sesuatu yang penting serta tesis. Walau apapun kategori sumber tersebut, yang nyata ia sangat penting dalam sesuatu penyelidikan sejarah. Seseorang penyelidik dalam usaha menghasilkan sesuatu karya sejarah mestilah b erusaha mendapatkan sumbernya, kemudian

memilih sumber tersebut, mana -mana yang berkaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan penyelidikannya. Penyelidik juga harus mengkaji serta menganalisis sumber -sumber yang diperolehi untuk mendapatkan fakta-fakta dan seterusnya melakukan penulisan serta membuat tafsiran terhadap penyelidikannya. Tidak kurang pentingnya, sumber yang digunakan adalah sumber yang mempunyai kesahihannya, supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya pemalsuan sumber. Pemalsuan bukan sahaja bermaksud mengadakan apa yang tiada dalam sumber yang asli, bahkan pemalsuan juga merujuk kepada sebarang penambahan atau pengurangan serta kesilapan dalam menterjemah isi kandungan sesuatu sumber. Kesahihan sumber dalam erti kata yang la in, adalah bertujuan untuk memastikan fakta yang diaplikasikan dalam sesuatu penulisan itu sentiasa benar dan layak untuk berdiri sebagai sumber sejarah. Selain itu, kesahihan sumber adalah untuk memelihara sifat sejarah sebagai saintifik. Menurut Abdul Rahim Abdul Rashid (1998), terdapat empat ciri yang menyebabkan sejarah adalah sains iaitu berdasarkan penyelidikan, menunjukkan kebenaran, membantu dalam membuat ramalan dan perlu bersifat objektif. Oleh itu, dalam maksud untuk menjadi sejarah sebagai satu bidang saintifik, aktiviti kesahihan sumber perlu dilakukan.

2.4 Menentukan kaedah, teknik dan strategi Kaedah penyelidikan atau metodologi adalah merupakan kaedah yang digunakan bagi membuat penyelidikan sejarah atau peristiwa sesuatu perkara itu berlak u. Ia bermaksud menggunakan tatacara yang betul mengikut kaedah-kaedah yang ditentukan dalam menghuraikan sesuatu peristiwa yang berlaku. Kaedah penyelidikan sejarah lebih memberi tumpuan utama terhadap usaha mencari sumber sesuatu peristiwa dan sumber ter sebut haruslah mempunyai autoroti yang dapat dipertahankan. Sebarang andaian yang dibuat haruslah dibuktikan melalui sumber yang diperolehi. Secara umumnya terdapat dua kaedah asas persejarahan, iaitu kaedah persejarahan tradisi dan kaedah pensejarahan moden. Konsep dan kaedah pensejarahan tradisi ini telah dipelopori oleh Bapa Sejarah Dunia iaitu Herodotus dan Thucydides. Sejarawan ini telah mengaplikasikan kaedah pemerhatian, temuduga dan rujukan terhadap bahan bertulis dalam penulisan karya sejarah mereka. Herodotus dalam penulisannya yang berjudul Perang Parsi yang mengisahkan peperangan antara tentera Athens dengan Parsi yang berlaku pada tahun 478 SM, telah menggunakan kaedah temuduga dalam penghasilannya. Beliau juga telah melakukan kajian mendalam d engan melihat sendiri tempat tempat yang terlibat dalam peperangan, malah menemubual tokoh -tokoh yang terlibat dalam peperangan tersebut. Selain daripada menyaksi sendiri kesan -kesan peperangan di beberapa tempat yang telah dikunjungi dan menemuduga tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan, Herodotus juga telah menggunakan bahan-bahan bertulis dan kesan-kesan peninggalan lama seperti babad, puisi, epik, karya geografi, etnografi dan perubatan, dokumen kerajaan, inskripsi, batu bersurat, bangunan dan ruma h berhala dalam penulisannya. Melalui contoh penulisan sejarah Peperangan Parsi telah menunjukkan bahawa penyelidikan sejarah secara tradisi adalah dengan menggunakan kaedah pemerhatian, temubual dan rujukan terhadap bahan bertulis klasik. Kaedah pensejarahan moden pula dipelopori oleh Lepold Von Ranke, yang diberi gelaran Bapa Pensejarahan Moden kerana beliau telah membawa era baru dalam bidang pensejarahan sehingga dianggap sebagai pengasas pensejarahan Jerman di Universiti Berlin. Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002), beliau dikatakan sejarawan Barat pertama yang telah menekankan kepentingan penggunaan sumber primer dalam penyelidikan sejarah dan membuat penilaian sumber secara kritikal demi pembangunan bidang sejarah sendiri. Selain itu, Ranke menyatakan secara jelas bahawa sejarah seharusnya ditulis dengan sebenar-benarnya tentang apa yang telah berlaku berdasarkan dokumen yang berkaitan dengannya. Ranke juga menyarankan agar sejarawan tidak melakukan spekulasi, tidak bersikap berat sebelah atau bias, mereka dan memasukkan unsur-unsur fiksyen ke dalam sejarah. Oleh yang demikian seseorang penyelidik sejarah boleh memilih untuk menjalankan penyelidikan secara tradisi yang menekankan aspek pemerhatian, temuduga dan rujukan bahan bertulis atau membuat penyel idikan secara moden yang menekankan penulisan yang jelas dan ditulis sebenar -benarnya tentang apa yang berlaku melalui sumber primer, tanpa spekulasi, bias serta memasukkan unsur -unsur fikysen. Secara ringkasnya kaedah pensejarahan moden menekankan penulisan sejarah secara tepat dan objektif. 2.5 Menjadualkan kerja Sesuai dengan sifatnya penyelidikan sejarah yang berbentuk sistematik, maka penyelidikan sejarah sewajarnya mempunyai jadual kerja yang tersusun. Sesuatu penyelidikan perlu dirancang dengan teli ti. Jadual kerja atau pelan

Perancangan atau jadual kerja tersebut hendaklah selari dengan skop penyelidikan. mitos dan lagenda untuk menyedapkan lagi peristiwa atau jalan cerita sejarah itu. Ranke merasakan bahawa penulisan dan pentafsiran sejarah secara kritikal dengan membuat kritikan terhadap perkara yang meragukan perlu berjalan seiring. Ramai sejarawan tradisi pada peringkat awal tamadun menulis sejarah tanpa memberi perhatian terhadap aspek kebenaran dan kesahihan sejarah tersebut. Namun jadual kerja yang disusun tidaklah bersifat rigid. Tabari mengikuti kaedah yang diamalkan oleh para muhadisun (pakar hadis) dalam mencapai sumber sejarah agar sejarah yang dihasilkan itu adalah sejarah yang benar benar jelas dan tepat faktanya.tindakan akan membantu seseorang penyelidik dalam mendapatkan maklumat dan memudahkan kerja -kerjanya. 2. maka sejar awan akan cuba mencari bukti-bukti lain. sama ada sumber primer atau sekunder atau kedua duanya. Bagi sejarawan Barat kritikan terhadap kebenaran sejarah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kritikan luaran dan kritikan dalaman. Melalui usaha beliaulah sejarah telah menjadi suatu disiplin ilmu moden setanding dengan ilmu -ilmu lain pada abad ke-20. At-Tarabi antara sejarawan awal selepas Hijrah yang membe ri perhatian terhadap kebenaran sejarah. Keadaan ini berbeza dengan tradisi pensejarahan Islam. tetapi kandungannya perlu dikaji. . sesuatu penyelidikan bertitik tolak daripada penyataan masalah yang dikemukakan oleh penyelidik. Penyelidik boleh menghuraikan permasalahan yang utama dan permasalahan sampingan atau yang berkaitan. Justeru itu jika berlaku keraguan. Kritikan luaran bertujuan menganalisis sumber sejarah untuk mengesahkan akan kebenarannya serta kesahihannya manakala kritikan dalama n bertujuan untuk menentukan ketepatan atau kerasionalan tentang sesuatu isi kandungan sesuatu sumber sejarah. Berikutan itu ramai intelektual Barat mula meragui kesahihan sejarah Barat yang selam a ini ditulis dengan mencampuradukan unsur-unsur dongeng. Kenalpasti sumber-sumber yang boleh membantu dalam penyelidikan.6 Menganalisa dan Menginterpretasi data Sejarah bukanlah hanya sekadar kumpulan bahan-bahan sejarah lama semata-mata. Melalui jadual kerja yang mantap dan dipatuhi. Kemudiannya penyelidik melakarkan tuju arah penyelidikan melalui penyataan hipotesis supaya kerja -kerja penyelidikan tidak tersasar jauh atau sebagai panduan untuk memulakan penyelidikan sumber. Sekiranya sejarawan tidak memandang sesuatu sumber itu dengan kr itis. Berlainan pula dengan sejarawan Barat yang mengatakan kritikan sejarah terutamanya sumber sejarah te lah bermula apabila muncul Bapa Pensejarahan Moden iaitu Leopold Von Ranke pada abad ke-19. Jadual kerja yang rapi juga boleh membantu dari segi menjimatkan masa serta kos yang diperlukan. maka sejarawan itu belum lagi boleh dikategorikan sebagai sejarawan yang sebenar-benar sejarawan. kaedah yang dipilih. Arba iyah Mohd Noor (2002). Setelah menyelidiki kaedah yang digunakan oleh sejarawan Islam. kerana penyelidik akan kehilangan arah bagai nakhoda tanpa kompas pelayaran. Setelah semua sumber atau maklumat diperolehi. Menurut Muhd Yusof Ibrahim dan Mahayudin Haji Yahaya (1988). mereka cuba memperkenalkan serta mempraktikkannya. Kritikan amat penting bagi mencari kesahihan sumber dan penyampai sumber tentang sesuatu peristiwa sejarah. Sekiranya penyampai sumber melakukan pembohongan maka sumber yang diberi itu adalah sumber yang palsu. Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002). Seperti yang telah dihuraikan. Jadual kerja sebagai pengawal bisu yang sentiasa membimbing penyelidik dalam menyempurnakan penyelid ikannya. akan menatijahkan penulisan penyelidikan yang bermutu tinggi. kemudahan -kemudahan fikizal dan situasi pengkaji. Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002). dari awal lagi telah memberi perhatian yang sewajarnya terhadap aspek kebenaran dan kesahihan sejarah. malah ianya tetap boleh diubahsuai mengikut keadaan semasa dan tempat. Data-data atau maklumat yang diperolehi mesti dari sumber yang mempunyai tahap kebenaran yang tinggi serta tidak dipertikaikan lagi ketepatannya. kadangkala berlaku penyelidikan separuh jalan. dan sekiranya sumber itu diterima bulat -bulat maka masyarakat tidak akan dapat menerima hakikat sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku itu sama ada benar ataupun tidak sebagaimana berlakunya pada karya Sejarah Melayu. penyelidik akan membuat laporan atau penulisan tersebut. dinilai dan diberi pengamatan yang kritis seterusnya untuk dijadikan panduan bagi generasi akan datang. sumber yang telah diuji kebenarannya merupakan perkara yang amat penting dalam sejarah dan berbeza dengan penulisan sastera yang kreatif. Seterusnya penyelidik juga mengenalpasti kaedah kajian yang akan dijalankan sama ada secara tradisi atau secara moden. Sekiranya tanpa jadual kerja yang efisyen dan sempurna. ketika menulis sejarah nabi-nabi beliau telah membuat penyelidikan secara lisan dengan bertanya kepada orang -orang yang boleh dipercayai dan mempunyai ingatan yang cukup kuat. Perlu ditegaskan penulisan laporan penyelidikan yang baik dan bermutu perlu melalui beberapa draf dan diulang sem ak serta dikemaskini setiap kali draf dibuat.

Selain itu. Marco Polo gagal membuat kenyataan tentang budaya makan China dengan menggunakan penyepit. Pertama. penggunaan bahasa juga sentiasa berubah-ubah dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Mereka akan menulis mengikut konsep. niat serta fikirannya itu sama ada sejarawan itu prejudis atau mudah terpengaruh dengan fakta -fakta lain atau menulis berdasarkan fakta sejarah yang benar atau pun tidak. dokumen atau artifak dan sebagainya. Penyelidik perlu menyedari akan integriti yang diwajib kan. adalah menjadi kewajipan penyelidik untuk menulis berdasarkan kebenaran serta ketepatan fakta dan membuat penghuraian yang tepat tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Di samping itu pengorganisasian utama sesuatu penyelidikan pada kebiasaannya adalah disusun dalam bentuk kronologi atau tajuk. kita akan dapat melihat wujud perbezaan dari segi pendekatan. Mereka memerlukan ahli filiologi untuk menentukan atau meni lai gaya bahasa daripada teks yang digunakan. dokumen-dokumen yang diperolehi mungkin berhubung dengan tanda-tanda tertentu. Namun kini. Maka akan wujudlah bias dalam pentafsiran idea yang sedia ada. Menulis laporan penyelidikan sejarah bukanlah sesuatu yang mudah seperti penulisan kreatif yang lain. matlamat. bila dan di mana . Ketiga Marco Polo tidak pernah membuat kenyataan tentang sahabat sahabat atau sesiapa yang ditemui s epanjang pelayaran ke negara China. Kebanyakan tajuk-tajuk dalam penyelidikan sejarah akan disu sun dalam bentuk kronologi atau susunan topik mengikut perkembangan masa. tiada satu rekod pun kedatangan Marco Polo ke China. kenyataan Arnold Toynbee. disusun dan diinterpretasi dan mengelakkan unsur -unsur personaliti. Keempat. Sebagai ahli sejarah yang terlatih. keterangan dan tafsiran. Terdapat beberapa sumber dan fakta sejarah yang kurang kerasionalannya telah mula dipertikai oleh beberapa sejarawan lain. Contohnya bahasa yang ditulis lima atau enam abad yang lampau tentu amat berbeza berbanding dengan bahasa yang digunakan pada hari ini. pemalsuan dapat diketahui. maka langkah seterusnya penyelidik menghasilkan penulisan sejarah bagi sesuatu yang diselidiknya. Bagi menjadikan ia bermutu tinggi. Sejarawan boleh meminta pertolongan daripada pakar dalam bidang teknikal untuk memeriksa bahan yang digunakan pada masa pengeluaran dokumen tersebut.menyenaraikan empat langkah-langkah yang boleh dilakukan sekiranya berlaku keraguan. Penyelidik yang bertanggungjawab akan melahirkan penulisan yang berwibawa dan dapat diterima sebagai sesuatu yang bermutu tinggi. Walaupun dikatakan sumber itu mungkin mempunyai ke benaran serta kesahihan dari sudut kritikan luaran. maka kita boleh mengetahui sama ada fakta yang diberikan itu benar ataupun salah. Antaranya. tepai jika kandungannya diragui ketepatan serta kerasionalannya. penyelidik yang berwibawa akan mengelakkan kelemahan dalam . Dalam hal kritikan dalaman ini sewajarnya sejarawan mengambil kira beberapa perkara penting sebelum memb uat penyelidikan rapi. maksud tulisan penulis dan mengetahui akan ragam. Ketepatan sesuatu sumber bukan sekadar yang telah dibincangkan di atas sahaja. bertanggungjawab terhadap bukti yang dipilih. Dari segi penulisan pula. penyelidik meneruskan penyelidikan dengan kritikan luaran untuk memastikan kebenaran sumber serta kritikan dalaman untuk menentukan ketepatan serta kerasionalannya. Persoalan siapa berkait dengan diri penulis (subjek) sesuatu karya sejarah itu. Dengan mengetahui latar belakang penulis. Seterusnya. Kedua.1295 melalui Laut Hitam dan Istambul. Toynbee juga menyebut Marco Polo akan singgah di istana Kublai Khan setibanya di China. Contohnya. Umpamanya.7 Melaporkan hasilan Setelah berjaya mengumpul segala sumber yang diperolehi sama ada secara tradisi iaitu melalui pemerhatian. tiada satu pun kenyataan dalam rekod China tentang kedatangannya ke istana Kublai Khai sebagai tetamu sepanjang ketibaannya di sana. Sekiranya bercanggah. Kerasionalan dan kebenaran sesuatu sumber itu boleh diteliti bila dihubugkait kan dengan persoalan siapa. serta idea menereusi kaca mata mereka sendiri. kenyataan tersebut dianggap tidak benar oleh sejarawan moden atas beberapa alasan yang agak rasional. Kedua. maka sumber itu tidak wajar dijadikan sumber rujukan sejarah. 2. tradisi mengikat kaki atau teh sebagai minuman kegemaran orang China. penyelidik sedaya upaya akan meminimakan campur tangan pandangannya dalam sesuatu cerita. iaitu memahami bahasa. ketua atau seorang sejarawan pada zaman yang sama serta mereka pernah tinggal di tempat atau negara yang sama. Ia memerlukan perancangan yang teliti serta menulis dalam satu kerangka yang boleh disemak dan dinilai. Ji ka kita dapati penulis tersebut seorang pemerintah. kandun gan sumber yang ditulis itu mestilah diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kaitannya dengan fakta -fakta primer yang diketahui. mereka akan mengesan semula siapakah yang mengeluarkan sesuatu sumber tersebut. Marco Polo seorang pelayar berbangsa Itali telah tiba di negara China sekitar tahun 1271 . sejarawan yang menggunakan sumber dokumen tulisan tangan memerlukan satu kajian khusus untuk membuat keputusan sama ada sesuatu skrip itu benar dari segi masa dan tempatnya. temubual atau bahan sejarah seperti teks.

Di samping mematuhi langkah-langkah tersebut faktor etika dalam penyelidikan juga tidak boleh dipandang enteng oleh para penyelidik supaya hasil penyelidikan yang dihasilkan bersih dan tulen tanpa sebarang campur tangan penyelidik. gaya penyampaian dan rujukan sumber. jelas dan disampaikan dalam gaya yang menarik. Biasanya diterbitkan sekali sahaja dengan jumlah cetakan yan g terhad. perhatian utama harus ditumpukan untuk mengemukakan bukti-bukti jelas. Seperti dinukilkan. mengandungi sumber rujukan yang lengkap serta membuat perbincangan mengenai sesuatu tajuk. Kerumitan juga disebabkan kuasa pengawasan penyelidik ke atas sampel adalah terbatas memandangkan pembolehubah bebas berada di luar jangkauan penyelidik dalam melakukan penilaian dan interpretasi. Ia diterbitkan dalam bentuk buku dengan mempunyai halaman yang tebal. penulisan yang berkesan perlu tepat. Penyelidik perlu sedari.pembinaan ayat dan perenggan. Penulisan laporan yang berkesan hanya akan tercapai jika penulisan itu dapat difahami oleh para pembaca tidak kira latar belakang pekerjaan mereka. Buku mengandungi beberapa bab. analisis interpretasi data. 3. bahasa dan ejaan akan mengurangkan minat pembaca untuk membaca laporan penyelidikan tersebut. Panjang artikel pada kebiasaannya adalah sekitar 10 000 perkataan atau ditulis sekitar 20 halaman dengan langkau dua. Ketiga -tiga penulisan tersebut tidak mempunyai perbezaan dari segi kaedah. Sedangkan buku pula adalah merupakan satu penulisan yang dihasilkan daripada penyelidikan dan buah fikiran seseorang penyelidik mengenai sesuatu tajuk. tiada had maksimum jumla h halaman bagi penerbitan bagi sesebuah buku kerana ia bergantung kepada matlamat penulisan seseorang penulis. ejaan. rumusan hipotesis yang perlu diuji. Draf pertama biasanya panjang dan ianya akan melalui proses pemotongan dan pengeditan ayat. Hakikatnya matlamat utama penulisan sejarah adalah untuk menyampaikan hasil penyelidikan dalam bentuk yang paling berkesan. Dalam semua peringkat draf. Penulisan sejarah adalah menekankan terhadap sumber dan pembuktian. g olongan pembaca kepada penulisan sejarah adalah golongan terpelajar yang berminat dengan disiplin ini. Sesuatu penulisan perlu mengemukakan bukti dan alasan yang ditunjukkan di dalam nota kaki. dokumentasi terhadap tajuk yang terhad atau mengenai seseorang. penyelidikan yang baik mesti melalui langkah -langkah yang telah ditetapkan secara umum oleh sejarawan terdahulu. pemilihan perkataan dan lain -lain yang berkaitan. pengumpulan data yang sistematik. Bagaimanapun.0 Kesimpulan Penyelidikan sejarah merupakan satu bentuk penyelidikan yang ru mit kerana penyelidikan sejarah adalah untuk mempelajari. Semasa menyemak draf. Oleh itu. Oleh itu kesalahan -kesalahan remeh dari segi nahu. Penulisan sejarah memerlukan kerja yang bersungguh-sungguh dengan memaksa diri untuk memulakan tanpa mengira minat atau inspirasi. nahu. Biasanya monograf merupakan hasil kerja yang terperinci. Contohnya jika ia memerlukan penjelasan. Tidak kurang pentingnya juga ialah bentuk penulisan laporan tersebut dikemukakan sama ada dalam bentuk artikel. seperti pendefinisian masalah. berkeupayaan dalam penyaringan. kebiasaannya melalui dua atau lebih draf. logik dan konsisten dalam perbahasan adalah merupakan kualiti yang menyumbang kepada penulisan laporan yang berkesan. . Dalam bidang sejarah monograf merujuk kepada penerbitan sesuatu penyelidikan mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa atau seseorang tokoh. interpretasi jelas harus diberikan. Penulisan laporan sewajarnya menggunakan bahasa yang mudah difahami dan ayat yang dibina biasanya pendek dan jelas. tanda bacaan. syabas kita ucapkan kepada sejarawan -sejarawan yang sentiasa bertungkus-lumus membuat penyelidikan demi penyelidikan yang menjadi bahan rujukan masyarakat. menggali fakta -fakta serta menyusun dan menghuraikan hubungan atau kesimpulan berkaitan peristiwa masa lampau. Ia merupakan hasil kajian yang tidak terlalu panjang tetapi mempunyai cukup maklumat. Sementara monograf merupakan terbitan ilmiah dalam bentuk tidak bersiri atau berkala mengenai sesuatu tajuk tertentu atau tajuk yang berkaitan ditulis secara perseorangan. Buku mestilah mempunyai tahap ilmiah yang tinggi. Hasil penulisan sejarah yang baik. Namun. monograf atau buku. Menurut Abdul Rahman Abdullah (1994). Penerbitan jurnal adalah dalam bentuk berkala atau tahunan. elakkan kesilapan-kesilapan kecil yang akan mengganggu konsentrasi pembaca. ahli-ahli sejarah bersetuju bahawa penulisan sejarah perlu memberikan perhatian terhadap memperkembangkan penjelasan. minimumnya 5 bab dan juga mengandungi bibliografi serta indeks di bahagian akhir penulisan dan biasanya boleh dicetak atau diterbitkan berulang kali. kebiasaannya diterbitkan melalui jurnal ata u makalah. membuat kritikan luaran dan dalaman terhadap sumber yang diperolehi dan seumpamanya. Artikel merupakan sebuah penulisan ilmiah yang pendek. kaedah cut and paste kadang kala digunakan bagi menjimatkan masa. perbezaan utama adalah dari segi saiz atau panjang sesuatu penulisan itu.

Seperti yang kita sedia maklum. tulang. Jika ianya dikatakan sebagai sumber semestinya di dalam sumber itu akan wujudnya fakta iaitu pernyataan tentang kejadian yang berlaku sama ada dalam akhbar atau sumber-sumber lain yang menjadi perkara pokok sejarah dan ia bersifat tetap. Kita boleh merujuk situasi ini dalam sesebuah perusahaan. Dalam bidang penulisan sejarah sumber merupakan satu perkara yang sangat penting kerana melalui sumberlah kita mendapat maklumat atau fakta yang diperlukan bagi menyokong kebenaran sejarah yang dihasilkan atau ditulis. maksudnya ianya adalah sumber yang asal. apa yang dikatakan sebagai sumber sekunder adalah seperti tulisan atau buku yang ditulis oleh sejarawan tentang seseorang tokoh atau sesuatu peristiwa berlandaskan sumber primer misalnya surat khabar.0 Sebelum saya menjawab soalan tugasan ini dengan lebih mendalam lagi. Merujuk kepada sumber seterusnya pula iaitu sumber sekunder. Walau bagaimanapun ingin saya tekankan di sini bahawa setiap sumber atau fakta yang digunakan atau diperolehi mestu diuji terlebih dahulu bagi membuktikan kesahihannya sebelum sumber itu disahkan sebagai benar kerana terdapat sumber yang palsu.0 SEBAB-SEBAB SUMBER SEJARAH PERLU DIUJI UNTUK KESAHIHANNYA . diukir pada kayu. 5. sumber merupakan sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai punca kepada lahirnya sesuatu pemikiran atau penulisan dalam sejarah. terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang apakah dimaksudkan sebagai sumber dalam sejarah?.0 PENGENALAN 3. Melalui buku yang saya baca juga menjelaskan bahawa sumber dikatakan sebagai sekumpulan bahan yang tersimpan di arkib.2. tanduk. dipahat seperti yang terdapat pada batu bersurat atau prasasti. Fakta dan sumber adalah saling berkait rapat kerana daripada sumber lahirnya fakta. sumber terbahagi kepada dua bahagian iaitu sumber pertama atau dikenali sebagai sumber primer dan sumber kedua atau sumber sekunder. contohnya dalam bidang perindustrian.0 Seterusnya. 4. perkilangan. buluh. kepingan logam dan sebagainya. catatan atau laporan harian dan diari. daun. Harus diingat bahawa sumber sejarah wujud dalam berbagai bentuk sama ada ada sumber yang ditulis pada kertas. Bercakap tentang sumber. kita memang tidak boleh lari daripada menyatakan bahawa sumber ialah perkara asas dalam penulisan sejarah. Untuk itu saya nyatakan antara beberapa contohnya ialah dokumen. Bahan-bahan ini boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan. perpustakaan. pembuatan dan lain semuanya memerlukan sumber barulah perusahaan itu boleh dijalankan. muzium. Merujuk kepada sumber primer ianya merupakan sumber tulen atau asli yang belum mengalami proses penafsiran dan pengolahan. istana dan sebagainya. buku atau tesis iaitu bahan yang telah diolah. surat.

penjelasan. menurut Ranke penulisan sejarah sebenarnya adalah menceritakan semula peristiwa sejarah seperti yang sebenarnya berlaku. proses menguji kesahihan ini penting bagi mengelakkan lahirnya golongan tertentu yang memberi bukti palsu untuk mempengaruhi penulisan ahli sejarah. 7. Sekiranya aspek-aspek ini diabaikan maka hasilnya nanti membuatkan pembaca atau generasi akan datang keliru dan kerana itulah fakta sejarah perlu diuji terlebih dahulu sebelum digunakan di dalam penulisan sejarah. Sekiranya terdapat sumber sejarah yang dikemukakan oleh mana-mana pengkaji.0 Sebelum saya masuk kepada langkah-langkah yang diambil oleh ahli sejarah dalam memastikan kesahihan sumber yang digunakan dalam kajian mereka saya terlebih dahulu hendak menerangkan tentang sebab-sebab sumber sejarah perlu diuji kesahihanya. sama ada untuk mendapatkan kedudukan. Oleh yang demikianlah menyebabkan penceritaan semula peristiwa sejarah memerlukan pengolahan. Oleh itu. peristiwa pernah berlaku di Eropah apabila dokumen µDonation of Constantine¶ yang digunakan sebelum pertengahan kurun ke-15 untuk mengukuhkan satu teori pihak gereja yang menurut Paus agama Katolik mempunyai hak terhadap tanah di Eropah telah dibuktikan palsu oleh Lorenzo Valla yang telah menggambarkan bahawa tuntutan Paus juga adalah palsu atau tidak benar. Antara beberapa sebabnya mengapa sumber sejarah perlu diuji adalah untuk memastiakn kesahihannya seterusnya memastikan kebenaran fakta yang digunakan dalam penulisan sejarah. Daripada peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya menguji terlebih dahulu sumber dan fakta yang diperolehi supaya tidak terjadi peristiwa yang sebaliknya.0 Manakala sebab seterusnya ialah bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya penulisan dan penafsiran tidak berasas atau mengikut kemahuan sendiri oleh ahli sejarah. Keadaan ini perlu dielakan jika penulisan itu mengikut langkah yang betul. ahli sejarah haruslah terlebih dahulu mengenalpasti atau menentukan kesahihannya. Situasai ini berlaku agar tidak wujud fakta yang ditokok tambah seperti mencampur adukkan fakta sejarah dengan cerita fiksyen atau rekaan mahupun dongeng untuk mengagung-agungkan seseorang tokoh. individu atau pihak-pihak tertentu. pengisahan dan penyusunan semula. Kenapa? Ini bertujuan untuk mengelakkan sumber yang diketengahkan itu telah ditokok tambah atau palsu bagi kepentingan pihak tertentu. hak milik mahupun tujuan lain yang tidak mustahil boleh menjatuhkan kerajaan. 8.0 Merujuk kepada sebab seterusnya. Misalnnya. namun begitu fakta sejarah tidak pernah muncul dalam situasi yang murni kerana sentiasa dihiasi berdasarkan pemikiran si pencatat itu. Kenapa? Sebabnya adalah bagi menghasilkan penulisan yang mempunyai fakta yang benar-benar sahih dan diterima umum.6. Untuk makluman sejarah bukanlah ilmu falsafah yang membenarkan sejarawan menerima kebenaran berdasarkan penghujahan mental .

Sekiranya sejarawan tidak jujur dalam pengkajian yang dilakukannya. 11. hasil karya sejarah itu bukan hasil karya sejarah tetapi boleh diklasifikasikan sebagai hasil karya falsafah.yang logik sahaja tanpa perlu merujuk kepada bahan-bahan bukti yang sahih dan sejarah berbeza dengan ilmu kesusasteraan yang memberi kebebasan yang luas kepada akal. Oleh sebab itu.0 LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH AHLI SEJARAH UNTUK MEMASTIKAN KESAHIHAN SUMBER . ia untuk mengelakkan penulisan yang bersifat berat sebelah iaitu penulisan yang ditulis bertentangan dengan kejadian atau peristiwa yang asal berlaku. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sikap Tun Seri Lanang iaitu sejarawan Melayu yang membaiki kandungan Sulalatus Salatin berdasarkan perintah sultan walaupun menerima tugas tersebut dengan perasaan yang berat. memastikan sumber itu sahih juga penting dalam memastikan kesahihan fakta kerana terdapat penulisan atau sumber yang dihasilkan oleh sejarawan dahulu adalah bersifat mengagungkan sesetengah pihak sama ada raja dan sebaliknya. Oleh yang demikian sejarah yang dihasilkan mengandungi bermacam-macam unsure yang lebih bercorak saster sejarah. pihak British diagungkan oleh ahli sejarawan kerana mengebom kuasa yang berkuasa di Asia Tenggara demi keamanan dunia. sejarawan juga bebas untuk membuat tafsirannya sendiri terhadap sesuatu peristiwa asalkan tafsirannya mempunyai sumber-sumber kajian yang mencukupi bagi mengukuhkan dan membenarkan penafsirannya. sesuatu sumber itu perlu dikaji kesahihannya terlebih dahulu sebelum diguna pakai. 10. emosi dan imaginasi seseorang dalam menyuarakan kebenaran. 9. Hal ini dapat dilihat berdasarkan contoh iaitu peristiwa pengeboman Bandar Hiroshima dan Nagasaki di Jepun oleh British. namun mereka terpaksa akur terhadap titah perintah raja. Jika hal ini terjadi.British telah mengebom bandar tersebut tanpa mempedulikan nyawa-nyawa yang tidak berdosa. sentiment.0 Selain itu. Kebanyakkan hal ini terjadi disebabkan oleh sikap penulis itu sendiri yang terlalu ingin mengagungkan bangsa. Oleh sebab itu. sastera dan politik akan tetapi. pengadilan moral ditekankan oleh setiap ahli sejarawan supaya sikap ini tidak terjadi. penulisan yang ditulis secara berat sebelah akan memburukkan sebelah pihak walaupun pihak tersebut tidak bersalah. agama dan negaranya sendiri. Padahal kedua-pihak saling berebut kuasa di Asia Tenggara dan bagi melumpuhkan kuasa Jepun. pemikiran.0 Selain itu. Walaupun seseorang sejarawan itu mempunyai kesedaran terhadap kepentingan sejarah itu ditulis. Sekiranya kita merujuk sumber tersebut menggunakan berkemungkinan besar kita mendapat sumber palsu yang ditokok tambah oleh penulis berlandaskan kehendak pemerintah masa itu.

Ujian ini hendaklah dilakukan oleh pakar kimia kerana hal ini diluar bidang kuasa sejarawan dan sumber tersebut akan dihantarkan ke makmal kimia terlebih dahulu. Sejarawan yang tidak mematuhi syarat itu dan mereka tidak mengkritik sumber itu dengan kritis. ujian tulisan tangan dan melalui bahan-bahan yang digunakan dalam sumber tersebut. Pada pandangan mata kasar.0 14. 13. Kritikan luaran yang diambil ialah dengan menjalankan ujian kimia. Langkah yang pertama adalah menjalankan ujian kimia bagi menentukan umur sebenar sesebuah dokumen atau sumber yang diperolehi. Dengan merujuk kepada kritikan luaran ianya memerlukan kepakaran luar daripada bidang ahli sejarah seperti kepakaran ahli kimia dan ahli bahasa. Sebagai contoh ialah kertas yang digunakan tidak sama mengikut jenis yang berlain mengikut peredaran zaman. . Dalam proses ini. Memastikan kesahihan sesuatu sumber penting untuk mendapatkan sesuatu sumber yang asli.0 KRITIKAN LUARAN Melalui kritikan luaran yang hendak dilakukan ialah keatas sifat fizikal sumber tersebut. kertas masa kini dengan masa dahulu sama saja tetapi dengan menjalankan ujian kimia kita dapat mengetahui umur kertas yang digunakan. Sesebuah penulisan sejarah oleh sejarawan hendaklah menggunakan sumber dan fakta serta melahirkan pandangan kritis.dakwat dan cop yang digunakan mengikut peredaran zaman. yulen dan fakta yang betul. Antara langkah yang perlu diambil oleh ahli sejarawan adalah menggunakan dua langkah iaitu iaitu kritikan luaran dan kritikan dalaman. memastikan latar belakang saksi kemudian harus bijak menangani masalah kewujudan bukti yang terang-terangan bercanggah dan langkah yang terakhir adalah memastikan situasi seseorang yang menyampaikan bukti. Kaedah ini penting kerana seperti yang kita sedia maklum dakwat yang digunakan iaitu dakwat masa kini berlainan dengan masa lampau kerana proses dan bahan pembuatan yang berlainan.12. ujian bahasa. rasional dan logik. Langkah kedua adalah penafsiran sumber berlandaskan lunas-lunas kerasionalan.0 Kesahihan atau sahih? Perkara ini adalah penting bagi sejarawan kerana sebelum sumber sejarah itu diterima umum mereka hendaklah membuktikan kesahihanya. ujian yang dijalankan ialah memerhatikan keadaan kertas. Sumber yang telah diuji kebenaran atau kesahihannya barulah dikira sebaga sejarah berbeza dengan dengan penulisan sastera yang kreatif. Manakala dalam kritikan dalaman pula adalah perlu bagi sejarawan memastikan kandungan itu benar. maka sejarawan tersebut belum lagi dikira sebagai sejarawan. Sekiranya sesuatu sumber itu diterima secara bulat-bulat maka masyarakat tidak akan dapat menerima hakikat sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku itu sama ada benar ataupun tidak sebagaimana yang berlaku pada karya ³Sejarah Melayu´.

Ujian bahasa ini perlu dilakukan kerana setiap gaya bahasa sentiasa berubah dari sudut nahu. sejarawan juga perlu menguji bahan-bahan yang digunakan dalam mencatat sumber tersebut melalui orang-orang yang pakar dalam bidang ini.0 Walau bagaimanapun. Keadaan ini juga sama dalam bahasa Melayu kerana pada waktu dahulu terdapat abjab rumi yang menpunyai tanda dan bunyi yang berbeza tetapi pada masa ini sudah tidak terdapat abjab yang bertanda. Sebagai contohnya ialah G. Garraghan mengatakan bahawa ³tulisan tangan adalah mempunyai satu ciri yang tersendiri´ kerana setiap tulisan tangan penulis sumber atau teks tersebut berbeza-beza dengan tulisan tangan orang lain. untuk menjalankan ujian ini. Jadi. Hal ini hanya akan dilakukan keatas sumber atau teks yang ditulis tangan bukannya yang ditaip atau dicetak. Rasionalnya adalah supaya dapat ditentukan sesuatu sumber itu sama ada palsu ataupun tidak.0 Langkah yang perlu diambil oleh sejarawan lagi ialah dengan menjalankan ujian bahasa terhadap sumber tersebut. sejarawan memerlukan kerjasama ahli fisologi untuk menentukan atau menilaikan gaya dan bahasa daripada teks atau sumber yang digunakan. Ujian ini juga memerlukan kepakaran dari luar bidang sejarah dan ini memerlukan kerjasama daripada ahli paleografi kerana mereka pakar dalam bidang ini.15. Akhirnya kajian semula itu telah membongkar pemalsuan buku tersebut yang pada mulanya menggegarkan masyarakat dunia. Seperti yang kita sedia maklum.J. tanda baca dan sebagainya. ahli sejarawan juga akan menjalankan ujian keatas tulisan tangan yang digunakan. ejaan. istilah. Ujian ini amat mudah dilakukan kerana sebarang pemalsuan akan dapat dikesan oleh para pengkaji jika bahan yang digunakan tidak wujud ketika dokumen atau sumber tersebut dihasilkan. kertas wujud pada tahun 1150 . Kebayakkan sumber atau teks yang ditulis dengan tulisan tangan kerana pada waktu tersebut tidak lagi mempunyai mesin taip atau komputer. Kes pemalsuan Buku Harian Hitler ini dapat dibongkarkan apabila ada ahli sejarah yang sangsi terhadap buku tersebut dan meminta ahli paleografi membandingkan tulisan tersebut. Garraghan mengatakan bahawa gaya tulisan Latin oleh Livy yang bertarikh pada abab pertama tidaklah sama dengan gaya tulisan Latin Einhard pada abad yang ke-9.0 Selain daripada menguji bahasa yang digunakan. struktur ayat. 17. 16. Selain itu juga kita dapat melihat karya ³Sulalatus Salatin´ melalui penggunaa ayat-ayat dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat dahulu berbeza dengan masa kini. kesahihan atau keasliaan yang digunakan dalam bahasa dapat diketahui. Apabila kita menggunakan orang yang pakar dalam bidang ini. Pemalsuan tulisan tangan telah berlaku pada masa kini iaitu kes pemalsuan Buku Harian Hitler oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang tersendiri. Apabila ujian dijalankan dengan membandingkan tulisan di dalam dokumen lain yang ditulis Hitler sendiri didapati tulisan di dalam buku tersebut berbeza dengan tulisan tersebut.

M. lagenda atau ghaib. ahli sejarawan perlulah mengkaji setiap peristiwa itu dengan fikiran yang rasional supaya fakta yang diterima tidak palsu atau rekaan semata-mata. sejarawan juga perlu memastikan terlebih dahulu tentang latar belakang saksi. Keadaan yang cuba dielakkan ialah wujudnya unsure sastera seperti teks pada masa dahulu banyak mengandungi mitos. tetapi jika kandungannya tidak munasabah maka sumber itu tidak wajar dijadikan sumber rujukan sejarah. Sebagai contoh pemalsuan yang dilakukan ialah pemalsuan Buku Harian Hitler terbongkar apabila benang-benang yang digunakan untuk menjilid buku tersebut hanya wujud selepas kematian Hitler. Ini menunjukkan buku tersebut diwujudkan selepas kematiannya menyebabkan sama sekali buku itu adalah bukan buku harian yang ditulis oleh Hitler sendiri.0 Ahli sejarah akan melakukan kritikan dalaman dengan membuat penafsiran sumber berlandaskan lunas- lunas kerasionalan.M maka sumber atau dokumen tersebut adalah palsu. Ketika itu. ahli sejarawan berhak menolak sebarang sumber yang dipercayai menyelitkan unsur-unsur tersebut yang sekaligus melanggar peraturan lunas-lunas kerasionalan pemikiran. Walaupun dikatakan sumber itu mungkin asli dari segi kritikan luaran.0 Di samping itu juga.0 19. Ahli sejarah perlu berhati-hati dengan keterangan yang . Jadi. kebanyakkan sumber atau dokumen ditulis hanya pada kulit kambing sebagai pengganti kepada kertas. lagenda dan ghaib bagi mengangkat martabat seseorang tokoh atau menyedapkan jalan cerita. Hal ini bagi memastikan sesuatu sumber yang diterima itu bebas daripada unsur-unsur mitos. Jadi. 18. Hal ini kerana Gottschalk sendiri menyatakan bahawa wujudnya ³saksi-saksi yang berkepentingan´ seperti pegawai-pegawai dari sesebuah jabatan kerajaan ataupun sesebuah parti politik atau badan agama dan sebagainya yang cuba mempengaruhi sejarawan. kerasionalan. logik dan banyak lagi. jika terdapat sumber atau dokumen yang ditulis sebelum tahun 1150 T. Kritikan dalaman dilakukan oleh ahli sejarawan sendiri tanpa memerlukan kerjasama daripada ahli bidang lain tidak seperti kritikan luaran.T. 21. Kritikan dalaman merangkumi banyak aspek seperti aspek kandungan itu benar atau tidak. Setiap tindakan yang dikaji itu boleh ditafsir secara rasional dengan keterangan yang diberikan oleh si pelaku atau saksi. 20.0 KRITIKAN DALAMAN Kritikan dalaman juga penting di dalam kajian sesuatu sumber sejarah untuk menentukan kebenarnnya dan kerasionalannya tentang sesuatu isi kandungan sesuatu sumber sejarah tersebut. Sebagai contohnya ialah Thucydides ketika menulis karyanya tentang Perang Poloponessia telah menolak cerita-cerita yang berunsurkan mitos misalnya yang menyatakan wabak penyakit pes yang menyerang negeri Athens adalah berpunca daripada tindakan tuhan semata-mata.

0 Akan tetapi. Terdapat kesangsian tentang bukti-bukti yang disampaikan oleh saksi kerana sesuatu peristiwa yang ingin disamapaikan telah lama berlaku. 22. Biasanya ahli sejarah akan menolak bukti yang bercanggah dengan fakta yang sedia ada tetapi jika terdapat bukti yang baru diketahui itu benar-benar sahih barulah ahli sejarah akan membuat keputusan untuk menerima bukti berkenaan. Walau bagaimanapun. Perkara sebegini perlu dperiksa dengan teliti oleh ahli sejarah sebelum mengambil sebarang fakta atau sumber dalam penulisan mereka supaya tidak berlaku kekeliruan kepada generai akan datang.0 Selain daripada itu. ahli sejarah juga perlu bijak dalam menanggani masalah kewujudan bukti yang terang-terangan bercanggah dengan apa yang diketahui. 23. Selain itu. maka ahli sejarah perlu bijak membuat keputusan tentang bukti yang harus diterima dan bukti mana yang harus ditolak. Jika keterangan palsu oleh saksi tersebut tidak bongkar dan jika ahli sejarah tidak memastikan terlebih dahulu latar belakang saksi maka penulisan sejarah adalah palsu dan memberi kesan negatif kepada pihak yang benar .terdapat ahli sejarah yang mempunyai pendirian yang berbeza tentang perkara ini iaitu Voltaire menyatakan ahli sejarah harus menggantungkan pengadilan sekiranya wujudnya bukti yang bercanggah manakala Marc Bloch menyatakan ahli sejarah perlu membuat keputusan bukti yang diterima atau ditolak berdasarkan ketetapan fakta yang sedia ada. Melalui situasi begini.diberikan oleh saksi-saksi tersebut kerana kecenderungan mereka untuk mempertahankan pihak yang diwakili mereka. Saksi ini telah memberikan keterangan di mahkamah dan telah menyalahkan pihak lawan mereka kerana bertanggungjawab dalam kejadian yang berlaku. Luar biasa bermaksud penyediaan bukti biasanya dalam jangka masa yang panjang. selepas tamatnya perbicaraan tersebut. Kita boleh mengambil contoh daripada pengakuan yang dibuat oleh orang-orang dalam tahanan kerana boleh menimbulkan keraguan sama ada pengakuan tersebut diperolehi secara sukarela atau paksaan . ahli sejarah juga perlu melihat situasi seseorang saksi menyampaikan bukti iaitu penyediaan bukti-bukti kadang-kadang berlaku dalam keadaan yang agak luar biasa. pengakuan orang dalam tahanan dan lain-lain lagi. ahli sejarah bukan sahaja perlu memilih bukti yang diterima atau ditolak tetapi harus mencari jalan tengah diantara bukti yang bercanggah ataupun menggantungkan keputusannya. nama saksi tidak didedahkan oleh sebab-sebab tertentu. Kesangsian tentang bukti ini juga berpunca daripada keupayaan saksi-saksi untuk memaparkan dengan jujur peristiwaperistiwa yang sudah lama berlalu itu dan ahli sejarah perlulah bijak mengesan kejujuran dan kelayakan saksi itu. didapati beberapa orang saksi telah didapati bersalah kerana memberi keterangan palsu dan akhirnya dipenjarakan. Contoh yang paling jelas adalah rusuhan kaum di Bandar Salem pada tahun 1882 yang mempunyai saksi-saksi yang berkepentingan seperti yang dikatakan oleh Gottschalk.

0 KESIMPULAN Kesimpulannya di sini. Kenapa? tujuannya ialah supaya penulisan itu tidak mengandungi unsur palsu yang menyebabkan sejarawan pada masa hadapan mengulangi masalah yang sama. Oleh yang demikia sejarawan hendaklah membuat kajian atau analisis terperinci yang merangkumi pelbagai aspek kritikan iaitu kritikan luaran dan dalaman.kerana tentu sukar bagi seseorang itu untuk mendedahkan kesalahan yang dilakukannya sendiri. Hal ini menunjukkan ahli sejarah tidak boleh menerima bulat-bulat apa yang disampaikan oleh saksi-saksi sesuatu peristiwa tetapa ahli sejarah hendaklah menilai atau mengkaji terlebih dahulu keterangan tersebut supaya keterangan yang dibuat bukanlah palsu. sumber-sumber sejarah yang diperolehi hendaklah diuji terlebih dahulu bagi menentukan kesahihan atau keaslian sumbernya.0 25. 24. . Dari isi yang saya nyatakan dalam tugasan ini. Akhir sekali dalam tugasan ini. sekali lagi saya menegaskan di sini bahawa sejarawa perlu melalui langkah-langkah tertentu untuk memastikan sesuatu sumber itu sahih. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan sumber itu sahih dan diterima umum. Kesannya sejarawan pada masa akan datang dianggap menulis sejarah kerana kewangan semata-mata bukannya kerana sifat sejarawan itu sendiri. ahli sejarah atau sejarawan adalah wajib menjalankan ujian atau mengalisis terlebih dahulu sumber diperlukan bagi membuat sesuatu penulisan sejarah.

Banyak orang yang menBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. Maka dari itu. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. J. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan . Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. ahli sejarah G. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. kendati tidak sama persis. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah d apat dikemukakan sebagai berikut: 1. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. Dengan dasar pemikiran ini. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam.

dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumbersumber sejarah yang dapat ditemukan. Sumbe tertulis merupakan sumber r . tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah.makna edukatif dari sejarah. perpustakaan. Meskipun demikian. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan sem angat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. arsip nasional. dokumen. arsip (sumber tertulis). b. Misalnya.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. naskah. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa interSejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. 3. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. 4. 2. dan rekaman suatu kejadian. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. dokumen-dokumen. Ditinjau dari wujudnya. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. naskah perjanjian. Dalam penulisan sejarah. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi).Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan).Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. 1.

yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah bukuilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. J. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. dan sebagainya). Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. Fosil. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. c. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Diantaranya banyak yangBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studiBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang stBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. terutama bagi masyarakat pra -aksara. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. 2. manik-manik. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Dengan dasar pemikiran ini. kendati . maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. perhiasan. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. tugu peringatan. bangunan. gerabah. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni orang . tombak. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. ahli sejarah G. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang.sejarah yang paling baik. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah.

Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Meskipun demikian. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. 4. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Maka dari itu. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past).Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). 3. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. 2. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. . ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia.tidak sama persis.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini.

perpustakaan.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. dan rekaman suatu kejadian. terutama bagi masyarakat pra -aksara. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. naskah. Ditinjau dari wujudnya. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. 2. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. perhiasan. manik-manik. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a.Dalam penulisan sejarah. Fosil. dan sebagainya). Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. 1. ahli sejarah G.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. tugu peringatan. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih . J. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. naskah perjanjian. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. b. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah bukuudi sejarah. dokumen. tombak. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. c.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. arsip (sumber tertulis). Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. dokumen-dokumen. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Misalnya. arsip nasional. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. bangunan. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. gerabah.

meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. . Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. 2. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Dengan dasar pemikiran ini. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. Maka dari itu. kendati tidak sama persis. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. 3. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang.masa lalu bagi manusia. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. masih diakui adan ya unsur-unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya.

dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. dokumen. perhiasan. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Fosil. 1. dan sebagainya). Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. gerabah. b. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. bangunan.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. manik-manik. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. c.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Meskipun demikian. terutama bagi masyarakat pra -aksara. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa.4.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. arsip nasional. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. 2. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. yakni orang . Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. dokumen-dokumen. tombak. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. arsip (sumber tertulis). Misalnya. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. naskah. naskah perjanjian. dan rekaman suatu kejadian. perpustakaan. tugu peringatan. Ditinjau dari wujudnya. Dalam penulisan sejarah.

meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. Dengan dasar pemikiran ini.yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. ahli sejarah G. kendati tidak sama persis. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. J. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adala sejarah. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Bahwa hanya apabila kita . bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. Maka dari itu. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´.

sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumbersumber sejarah yang dapat ditemukan. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Ditinjau dari wujudnya. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. 4. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Meskipun demikian. naskah perjanjian. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. dokumen-dokumen.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. perpustakaan. arsip nasional.bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. 2. 3. Dalam penulisan sejarah.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). arsip (sumber tertulis). Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. pada masa lampau. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara . arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. 1.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya.

dan rekaman suatu kejadian.langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. b. tombak. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain. mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. dokumen. dan sebagainya). sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. Fosil. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. ahli sejarah G. J. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. c. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. gerabah. terutama bagi masyarakat pra-aksara. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. bangunan. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. Misalnya. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa . Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. 2. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. tugu peringatan. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa artBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. manik-manik. perhiasan. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. naskah. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak.

Ini . Maka dari itu.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi).Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. kendati tidak sama persis.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya.khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semang at bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. 3. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. 4. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapa dikemukakan sebagai t berikut: 1. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. 2. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Dengan dasar pemikiran ini.

perhiasan.biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. dan sebagainya). perpustakaan. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau .i masa lampau itu bagi manusia?´.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. arsip nasional. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pan dangan mata. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. naskah.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. Dalam penulisan sejarah. J. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari Banyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. 2. Misalnya. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. bangunan. arsip (sumber tertulis). Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. c. b. Fosil. gerabah. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. terutama bagi masyarakat pra -aksara. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. Ditinjau dari wujudnya. naskah perjanjian. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. tugu peringatan. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. ahli sejarah G. dokumen-dokumen. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain. 1. manik-manik. dokumen. tombak. dan rekaman suatu kejadian. Meskipun demikian. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua.

Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. Dengan dasar pemikiran ini. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. J. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah.lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. . Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. kendati tidak sama persis. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lam pau. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. Maka dari itu. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. ahli sejarah G. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´.

Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. perpustakaan.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. arsip (sumber tertulis). 3. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. . Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. 4. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. arsip nasional. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. Misalnya. Meskipun demikian. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). naskah perjanjian. dokumen-dokumen. 1. Ditinjau dari wujudnya. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah.2. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis.

alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. dokumen. Maka dari itu. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. bangunan. 2.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. manik-manik. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. kita´. tombak. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. Dengan dasar pemikiran ini. dan rekaman suatu kejadian.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. Fosil.b. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. naskah. terutama bagi masyarakat pra -aksara. perhiasan. gerabah.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang . ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemu kakan sebagai berikut: 1. c. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. kendati tidak sama persis. dan sebagainya). sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. tugu peringatan. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. yakni ora ng yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain.

Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Sumber primer ini . yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. perpustakaan. arsip nasional. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Ditinjau dari wujudnya. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. 4.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. 2. Meskipun demikian. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia.mempelajarinya. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). 1. 3. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. Dalam penulisan sejarah.

dokumen. dokumen-dokumen. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. bangunan.dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). naskah perjanjian. Disamping berupa kesaksian da orang ri yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. arsip (sumber tertulis). terutama bagi masyarakat pra -aksara. c. perhiasan.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. dan sebagainya). Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. Misalnya. naskah. 2. tugu peringatan.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. Fosil. b. manik-manik.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. gerabah.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. dan rekaman suatu kejadian. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku . tombak. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->