P. 1
sejarah

sejarah

|Views: 362|Likes:
Published by abnu98

More info:

Published by: abnu98 on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan
Secara umumnya, penyelidikan adalah tugasan saintifik yang membawa berbagai -bagai cabaran. Antaranya adalah menghasilkan dapatan kajian yang sesuai dan memperlihatkan keupayaan penyelidik mempersembahkan hasil kajian. Pada hakikatnya penyelidikan adalah bagi mencari jawapan atau menyelesaikan masalah dengan jawapan benar atau sekurang-kurangnya dapat mengetahui kebenaran yang logik melalui pemikiran yang mempunyai kesinambungan dengan fakta empirik. Penyelidikan juga mempunyai cabang -cabang yang amat luas dan tidak terbatas. Antara cabang cabang penyelidikan yang utama dan diberikan tumpuan ialah penyelidikan pendidikan, penyelidikan sains, penyelidikan sosial, penyelidikan sejarah dan sebagainya. Walaupun bidang -bidang penyelidikan tersebut kelihatan berbeza, namun konsep asas ilmu penyelidikannya tidak jauh berbeza. Justeru tumpuan khusus dalam perbincangan ini adalah mengenai langkah-langkah yang dijalankan dalam penyelidikan sejarah. Definsi penyelidikan sejarah ialah penyusunan sis tematik yang membabitkan kajian dan penilaian data yang berkaitan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Penyelidikan sejarah mengkaji punca, kesan ataupun corak (trend) peristiwa dan secara tidak langsung menganalisis apa yang berlaku pada masa kini, se terusnya membuat ramalan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang melalui kajian. Kajian sejarah juga boleh dianggap sebagai suatu proses membina semula perkara yang berlalu secara sistematik dengan mengumpul, menilai, mengesah dan mensintesiskan fakta bagi menemukan rumusan yang dipertahankan. Penyelidikan sejarah merupakan salah satu aktiviti penting yang dapat menyumbangkan kepada penemuan dan penulisan sejarah terutama yang baru supaya ia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penulisan dan jumpaan perkara sejarah amat bergantung kepada usaha-usaha penyelidikan yang dilakukan oleh para sejarawan. Kajian sejarah yang baik adalah melibatkan kajian secara sistematik, mempunyai objektif, kaedah pengumpulan data serta analisis, dan memastikan sumber yang dig unapakai adalah sahih serta terhindar daripada sebarang pemalsuan. Dalam erti kata yang lain penyelidik sejarah sewajarnya beretika. 1.1 Etika Penyelidikan Sejarah Penyelidikan sejarah adalah merupakan proses yang dinamik dan interaktif, ia berlaku berdas arkan kepercayaan dan kerjasama mereka yang terlibat dalam penyelidikan. Hubungan penyelidik, kumpulan penyelidik dan partisipan adalah penting. Mengurus hubungan ini secara bertanggungjawab ialah merupakan isu sebenar berkaitan dengan etika. Menurut Othman Lebar (2007), terdapat beberapa peringkat isu etika dalam proses penyelidikan. Antaranya adalah etika dalam penyataan masalah kajian, etika dalam penyataan tujuan dan soalan kajian, etika dalam pengumpulan data, etika dalam analisis dan interpretasi data , serta etika dalam menulis dan menyebarkan hasil kajian. Etika penyelidikan dalam penyelidikan sejarah penting bagi mengelakkan sesuatu penyelidikan itu dipengaruhi unsur -unsur bias, melakukan kesilapan, memalsukan fakta, melakukan penyelidikan separuh ja lan, kekaburan bukti, serta kekurangan bahan atau sumber. Justeru untuk memperteguhkan kedudukan hasil penyelidikan ini, etika yang ketat perlu dipatuhi bermula dari awal hingga berakhir penyelidikan tersebut.

2.0 Langkah-langkah Penyelidikan Dalam penyelidikan sejarah, terdapat beberapa langkah utama yang perlu dilaksanakan oleh seseorang penyelidik. Antara langkah-langkah penyelidikan tersebut, penyataan masalah, mengemukan hipotesis, membuat rujukan sumber, menentukan kaedah, menentukan strategi dan teknik, menjadualkan kerja, menganalisa dan menginterpretasi data, dan melaporkan hasilan. Oleh yang demikian berikut adalah huraian mengenai setiap peringkat atau disiplin yang perlu ditempuhi oleh setiap sejarawan yang menjalankan penyelidikan. 2.1 Penyataan masalah Penyelidikan sejarah bukan bermakna penyelidik menjalankan projek yang baru, lain dari yang lain dan penting. Tujuan penyelidikan sejarah adalah menghurai, menerangkan, menjelaskan dan membuat tanggapan dan bukannya mengemukakan yang baru. Begitu juga, jelas bahawa projek -projek penyelidikan tidak dimulakan daripada titik permulaan tetapi penyelidik telah diransangkan oleh idea -idea serta penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Sewajarnya penyelidik memulakan penyelidikan nya dengan membaca penyelidikan-penyelidikan lain yang sama dengan lingkungan minatnya, lazimnya dia dapat sesuatu yang baru yang perlu dilakukan untuk memperbaiki penyelidikan sedia ada ataupun untuk memperbaharui penyelidikan lama. Bertitik tolak dari si tulah seseorang penyelidik menyatakan masalah kajiannya dan bertindak memulakan penyelidikan tersebut. Contoh penyataan masalah adalah mengenai teori kedatangan Islam ke Malaysia, sama ada penyebaran melalui mubaligh-mubaligh Islam yang datang ke Melaka, atau penyebaran Islam oleh pelayar-pelayar China melalui

Terengganu. 2.2 Mengemukakan hipotesis Hipotesis adalah saranan sementara bagi menjelaskan fenomena yang dikaji atau saranan sementara sebagai penyelesaian masalah. Hipotesis membolehkan penyelidik mengaitkan teori dengan cerapan. Bukti-bukti cerapan penyelidikan akan menentukan sama ada sesuatu hipotesis itu perlu diterima atau diketepikan. Antara tujuan mengemukakan hipotesis dalam penyelidikan adalah untuk memberi jangkaan atau ramalan sementara t entang fenomena yang dikaji, memberi kenyataan hubungan yang boleh diuji secara langsung, memberi panduan kepada penyelidikan kerana hipotesis mewakili objektif tertentu, menentukan kaedah penyelidikan yang harus digunakan, memberi rangka laporan dapatan serta kesimpulan kajian. Hipotesis kajian boleh dikemukakan dalam bentuk hipotesis induktif daripada cerapan, iaitu melalui cerapan penyelidik boleh menentukan susur-galur dan kemungkinan hubungan yang wujud dan membuat hipotesis bagi menjelaskan hubungan tersebut, atau hipotesis deduktif daripada teori -teori atau dapatan-dapatan penyelidikan terdahulu yang boleh memandu penyelidikan ke arah yang lebih umum. Penyelidik perlu mengemukakan hipotesis untuk memberi panduan bagi pengumpulan data dan infrensi data, selain itu hipotesis juga dapat menunjukkan sama ada penyelidik mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam sesuatu bidang yang membolehkan penyelidik menjalankan penyelidikan dengan berkesan. Seseorang penyelidik juga perlu mengemukakan hipotesis yang m emenuhi ciri-ciri tertentu bagi membolehkannya diterima sebagai hipotesis penyelidikan. Antara ciri -ciri tersebut ialah, hipotesis hendaklah dinyatakan dengan mudah, jelas dan tepat, hipotesis mestilah tekal dengan pengetahuan yang ada, yakni tidak bertent angan dengan teori dan hukum yang ada, hipotesis hendaklah mempunyai kuasa penjelasan iaitu keupayaan hipotesis menerangkan fenomena yang dikaji dengan logik, tepat dan jelas. Seterusnya hipotesis mestilah boleh diuji. Pengujian hipotesis membolehkan kepastian dibuat sama ada bukti-bukti yang diperolehi menyokong atau tidak menyokong hipotesis yang bersifat sementara itu. Contoh hipotesis dalam penyelidikan sejarah mengenai kedatangan Islam ke Malaysia ialah, Batu Bersurat Terengganu membuktikan penyebaran Islam ke Malaysia adalah melalui pelayar -pelayar China yang berurusan di Terengganu. 2.3 Membuat rujukan sumber Sumber merupakan suatu yang boleh menjadi punca kepada lahirnya sesuatu pemikiran atau penulisan. Sumber adalah berbeza dengan ilham kerana sumber tidak bersifat abstrak ataupun spontan tetapi sumber boleh dirujuk semula apabila diperlukan. Sebenarnya sumber sejarah telah wujud dalam pelbagai bentuk, ada sumber ditulis pada kertas, dipahat seperti batu bersurat, diukir pada kayu, buluh, tulang, t anduk, daun, kepingan logam dan sebagainya. Semua bahan bertulis ini disimpan sebagai sumber sejarah. Oleh yang demikian, sumber merupakan suatu unsur yang penting dalam bidang penyelidikan sejarah, kerana tanpa sumber maka agak mustahil untuk menghasilkan penulisan sejarah yang baik. Lazimnya sumber dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sumber pertama yang disebut sumber primer dan sumber kedua yang disebut sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang biasanya belum ditafsir dan diperlengkapkan lagi. Contoh sumber primer adalah seperti surat tidak rasmi ataupun surat rasmi, catatan dan laporan harian, diari serta dokumen. Bahan-bahan seperti ini menjadi sumber primer disebabkan keadaannya sendiri yang merupakan sumber yang pertama mencatat sesuatu peristiwa yang berlaku. Sejarawan biasanya memilih dokumen -dokumen yang berupa sumber primer kerana sumber seperti ini memberi maklumat yang benar untuk dibuat penyelidikan. Manakala sumber sekunder adalah seperti tulisan atau buku yang ditulis oleh sejarawa n berdasarkan sumber primer atau sumber-sumber lain dan sebagainya. Sumber sekunder ini merupakan tafsiran, penyeluruhan, kesimpulan dan malahan andaian yang dibuat seseorang penyelidik terhadap perkara -perkara yang diselidiknya dengan bersandarkan sumber utama. Sumber sekunder digunakan oleh penyelidik sebagai rujukan, perbandingan, ungkapan bagi mengukuhkan pandangan serta tafsiran terhadap perkara yang diselidiki mereka. Antara contoh sumber sekunder seperti buku, majalah, surat khabar, latihan ilmiah, k arangan ataupun esei yang menganalisis sesuatu yang penting serta tesis. Walau apapun kategori sumber tersebut, yang nyata ia sangat penting dalam sesuatu penyelidikan sejarah. Seseorang penyelidik dalam usaha menghasilkan sesuatu karya sejarah mestilah b erusaha mendapatkan sumbernya, kemudian

memilih sumber tersebut, mana -mana yang berkaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan penyelidikannya. Penyelidik juga harus mengkaji serta menganalisis sumber -sumber yang diperolehi untuk mendapatkan fakta-fakta dan seterusnya melakukan penulisan serta membuat tafsiran terhadap penyelidikannya. Tidak kurang pentingnya, sumber yang digunakan adalah sumber yang mempunyai kesahihannya, supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya pemalsuan sumber. Pemalsuan bukan sahaja bermaksud mengadakan apa yang tiada dalam sumber yang asli, bahkan pemalsuan juga merujuk kepada sebarang penambahan atau pengurangan serta kesilapan dalam menterjemah isi kandungan sesuatu sumber. Kesahihan sumber dalam erti kata yang la in, adalah bertujuan untuk memastikan fakta yang diaplikasikan dalam sesuatu penulisan itu sentiasa benar dan layak untuk berdiri sebagai sumber sejarah. Selain itu, kesahihan sumber adalah untuk memelihara sifat sejarah sebagai saintifik. Menurut Abdul Rahim Abdul Rashid (1998), terdapat empat ciri yang menyebabkan sejarah adalah sains iaitu berdasarkan penyelidikan, menunjukkan kebenaran, membantu dalam membuat ramalan dan perlu bersifat objektif. Oleh itu, dalam maksud untuk menjadi sejarah sebagai satu bidang saintifik, aktiviti kesahihan sumber perlu dilakukan.

2.4 Menentukan kaedah, teknik dan strategi Kaedah penyelidikan atau metodologi adalah merupakan kaedah yang digunakan bagi membuat penyelidikan sejarah atau peristiwa sesuatu perkara itu berlak u. Ia bermaksud menggunakan tatacara yang betul mengikut kaedah-kaedah yang ditentukan dalam menghuraikan sesuatu peristiwa yang berlaku. Kaedah penyelidikan sejarah lebih memberi tumpuan utama terhadap usaha mencari sumber sesuatu peristiwa dan sumber ter sebut haruslah mempunyai autoroti yang dapat dipertahankan. Sebarang andaian yang dibuat haruslah dibuktikan melalui sumber yang diperolehi. Secara umumnya terdapat dua kaedah asas persejarahan, iaitu kaedah persejarahan tradisi dan kaedah pensejarahan moden. Konsep dan kaedah pensejarahan tradisi ini telah dipelopori oleh Bapa Sejarah Dunia iaitu Herodotus dan Thucydides. Sejarawan ini telah mengaplikasikan kaedah pemerhatian, temuduga dan rujukan terhadap bahan bertulis dalam penulisan karya sejarah mereka. Herodotus dalam penulisannya yang berjudul Perang Parsi yang mengisahkan peperangan antara tentera Athens dengan Parsi yang berlaku pada tahun 478 SM, telah menggunakan kaedah temuduga dalam penghasilannya. Beliau juga telah melakukan kajian mendalam d engan melihat sendiri tempat tempat yang terlibat dalam peperangan, malah menemubual tokoh -tokoh yang terlibat dalam peperangan tersebut. Selain daripada menyaksi sendiri kesan -kesan peperangan di beberapa tempat yang telah dikunjungi dan menemuduga tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan, Herodotus juga telah menggunakan bahan-bahan bertulis dan kesan-kesan peninggalan lama seperti babad, puisi, epik, karya geografi, etnografi dan perubatan, dokumen kerajaan, inskripsi, batu bersurat, bangunan dan ruma h berhala dalam penulisannya. Melalui contoh penulisan sejarah Peperangan Parsi telah menunjukkan bahawa penyelidikan sejarah secara tradisi adalah dengan menggunakan kaedah pemerhatian, temubual dan rujukan terhadap bahan bertulis klasik. Kaedah pensejarahan moden pula dipelopori oleh Lepold Von Ranke, yang diberi gelaran Bapa Pensejarahan Moden kerana beliau telah membawa era baru dalam bidang pensejarahan sehingga dianggap sebagai pengasas pensejarahan Jerman di Universiti Berlin. Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002), beliau dikatakan sejarawan Barat pertama yang telah menekankan kepentingan penggunaan sumber primer dalam penyelidikan sejarah dan membuat penilaian sumber secara kritikal demi pembangunan bidang sejarah sendiri. Selain itu, Ranke menyatakan secara jelas bahawa sejarah seharusnya ditulis dengan sebenar-benarnya tentang apa yang telah berlaku berdasarkan dokumen yang berkaitan dengannya. Ranke juga menyarankan agar sejarawan tidak melakukan spekulasi, tidak bersikap berat sebelah atau bias, mereka dan memasukkan unsur-unsur fiksyen ke dalam sejarah. Oleh yang demikian seseorang penyelidik sejarah boleh memilih untuk menjalankan penyelidikan secara tradisi yang menekankan aspek pemerhatian, temuduga dan rujukan bahan bertulis atau membuat penyel idikan secara moden yang menekankan penulisan yang jelas dan ditulis sebenar -benarnya tentang apa yang berlaku melalui sumber primer, tanpa spekulasi, bias serta memasukkan unsur -unsur fikysen. Secara ringkasnya kaedah pensejarahan moden menekankan penulisan sejarah secara tepat dan objektif. 2.5 Menjadualkan kerja Sesuai dengan sifatnya penyelidikan sejarah yang berbentuk sistematik, maka penyelidikan sejarah sewajarnya mempunyai jadual kerja yang tersusun. Sesuatu penyelidikan perlu dirancang dengan teli ti. Jadual kerja atau pelan

Melalui jadual kerja yang mantap dan dipatuhi. maka sejar awan akan cuba mencari bukti-bukti lain. Sekiranya penyampai sumber melakukan pembohongan maka sumber yang diberi itu adalah sumber yang palsu. Berlainan pula dengan sejarawan Barat yang mengatakan kritikan sejarah terutamanya sumber sejarah te lah bermula apabila muncul Bapa Pensejarahan Moden iaitu Leopold Von Ranke pada abad ke-19. mereka cuba memperkenalkan serta mempraktikkannya. penyelidik akan membuat laporan atau penulisan tersebut. dan sekiranya sumber itu diterima bulat -bulat maka masyarakat tidak akan dapat menerima hakikat sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku itu sama ada benar ataupun tidak sebagaimana berlakunya pada karya Sejarah Melayu. Kemudiannya penyelidik melakarkan tuju arah penyelidikan melalui penyataan hipotesis supaya kerja -kerja penyelidikan tidak tersasar jauh atau sebagai panduan untuk memulakan penyelidikan sumber. sumber yang telah diuji kebenarannya merupakan perkara yang amat penting dalam sejarah dan berbeza dengan penulisan sastera yang kreatif. Keadaan ini berbeza dengan tradisi pensejarahan Islam. Menurut Muhd Yusof Ibrahim dan Mahayudin Haji Yahaya (1988). maka sejarawan itu belum lagi boleh dikategorikan sebagai sejarawan yang sebenar-benar sejarawan. Kritikan amat penting bagi mencari kesahihan sumber dan penyampai sumber tentang sesuatu peristiwa sejarah. akan menatijahkan penulisan penyelidikan yang bermutu tinggi. Penyelidik boleh menghuraikan permasalahan yang utama dan permasalahan sampingan atau yang berkaitan. Kenalpasti sumber-sumber yang boleh membantu dalam penyelidikan. Melalui usaha beliaulah sejarah telah menjadi suatu disiplin ilmu moden setanding dengan ilmu -ilmu lain pada abad ke-20. kerana penyelidik akan kehilangan arah bagai nakhoda tanpa kompas pelayaran. Ranke merasakan bahawa penulisan dan pentafsiran sejarah secara kritikal dengan membuat kritikan terhadap perkara yang meragukan perlu berjalan seiring.tindakan akan membantu seseorang penyelidik dalam mendapatkan maklumat dan memudahkan kerja -kerjanya. Jadual kerja yang rapi juga boleh membantu dari segi menjimatkan masa serta kos yang diperlukan. Kritikan luaran bertujuan menganalisis sumber sejarah untuk mengesahkan akan kebenarannya serta kesahihannya manakala kritikan dalama n bertujuan untuk menentukan ketepatan atau kerasionalan tentang sesuatu isi kandungan sesuatu sumber sejarah. Tabari mengikuti kaedah yang diamalkan oleh para muhadisun (pakar hadis) dalam mencapai sumber sejarah agar sejarah yang dihasilkan itu adalah sejarah yang benar benar jelas dan tepat faktanya. tetapi kandungannya perlu dikaji. Sekiranya tanpa jadual kerja yang efisyen dan sempurna. ketika menulis sejarah nabi-nabi beliau telah membuat penyelidikan secara lisan dengan bertanya kepada orang -orang yang boleh dipercayai dan mempunyai ingatan yang cukup kuat. mitos dan lagenda untuk menyedapkan lagi peristiwa atau jalan cerita sejarah itu. Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002). Arba iyah Mohd Noor (2002). 2. dinilai dan diberi pengamatan yang kritis seterusnya untuk dijadikan panduan bagi generasi akan datang. Setelah menyelidiki kaedah yang digunakan oleh sejarawan Islam. Perancangan atau jadual kerja tersebut hendaklah selari dengan skop penyelidikan. Setelah semua sumber atau maklumat diperolehi. Namun jadual kerja yang disusun tidaklah bersifat rigid. Data-data atau maklumat yang diperolehi mesti dari sumber yang mempunyai tahap kebenaran yang tinggi serta tidak dipertikaikan lagi ketepatannya. Justeru itu jika berlaku keraguan. Perlu ditegaskan penulisan laporan penyelidikan yang baik dan bermutu perlu melalui beberapa draf dan diulang sem ak serta dikemaskini setiap kali draf dibuat. Berikutan itu ramai intelektual Barat mula meragui kesahihan sejarah Barat yang selam a ini ditulis dengan mencampuradukan unsur-unsur dongeng. Bagi sejarawan Barat kritikan terhadap kebenaran sejarah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kritikan luaran dan kritikan dalaman. dari awal lagi telah memberi perhatian yang sewajarnya terhadap aspek kebenaran dan kesahihan sejarah. . Menurut Arba iyah Mohd Noor (2002). kemudahan -kemudahan fikizal dan situasi pengkaji. Seperti yang telah dihuraikan. sesuatu penyelidikan bertitik tolak daripada penyataan masalah yang dikemukakan oleh penyelidik. kadangkala berlaku penyelidikan separuh jalan. At-Tarabi antara sejarawan awal selepas Hijrah yang membe ri perhatian terhadap kebenaran sejarah. malah ianya tetap boleh diubahsuai mengikut keadaan semasa dan tempat. Sekiranya sejarawan tidak memandang sesuatu sumber itu dengan kr itis. Jadual kerja sebagai pengawal bisu yang sentiasa membimbing penyelidik dalam menyempurnakan penyelid ikannya. sama ada sumber primer atau sekunder atau kedua duanya.6 Menganalisa dan Menginterpretasi data Sejarah bukanlah hanya sekadar kumpulan bahan-bahan sejarah lama semata-mata. Seterusnya penyelidik juga mengenalpasti kaedah kajian yang akan dijalankan sama ada secara tradisi atau secara moden. kaedah yang dipilih. Ramai sejarawan tradisi pada peringkat awal tamadun menulis sejarah tanpa memberi perhatian terhadap aspek kebenaran dan kesahihan sejarah tersebut.

maka langkah seterusnya penyelidik menghasilkan penulisan sejarah bagi sesuatu yang diselidiknya. Mereka memerlukan ahli filiologi untuk menentukan atau meni lai gaya bahasa daripada teks yang digunakan. kenyataan Arnold Toynbee. Ia memerlukan perancangan yang teliti serta menulis dalam satu kerangka yang boleh disemak dan dinilai. Ji ka kita dapati penulis tersebut seorang pemerintah. Keempat. maka sumber itu tidak wajar dijadikan sumber rujukan sejarah. Selain itu. Ketepatan sesuatu sumber bukan sekadar yang telah dibincangkan di atas sahaja. serta idea menereusi kaca mata mereka sendiri. dokumen atau artifak dan sebagainya. Bagi menjadikan ia bermutu tinggi. Dalam hal kritikan dalaman ini sewajarnya sejarawan mengambil kira beberapa perkara penting sebelum memb uat penyelidikan rapi. bila dan di mana . disusun dan diinterpretasi dan mengelakkan unsur -unsur personaliti. Sebagai ahli sejarah yang terlatih. Kedua. penyelidik sedaya upaya akan meminimakan campur tangan pandangannya dalam sesuatu cerita. Umpamanya. penyelidik yang berwibawa akan mengelakkan kelemahan dalam . kandun gan sumber yang ditulis itu mestilah diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kaitannya dengan fakta -fakta primer yang diketahui.1295 melalui Laut Hitam dan Istambul. Toynbee juga menyebut Marco Polo akan singgah di istana Kublai Khan setibanya di China. matlamat. Walaupun dikatakan sumber itu mungkin mempunyai ke benaran serta kesahihan dari sudut kritikan luaran. Sejarawan boleh meminta pertolongan daripada pakar dalam bidang teknikal untuk memeriksa bahan yang digunakan pada masa pengeluaran dokumen tersebut. Kerasionalan dan kebenaran sesuatu sumber itu boleh diteliti bila dihubugkait kan dengan persoalan siapa. Penyelidik yang bertanggungjawab akan melahirkan penulisan yang berwibawa dan dapat diterima sebagai sesuatu yang bermutu tinggi. Sekiranya bercanggah. kenyataan tersebut dianggap tidak benar oleh sejarawan moden atas beberapa alasan yang agak rasional. Kedua. Seterusnya. Contohnya bahasa yang ditulis lima atau enam abad yang lampau tentu amat berbeza berbanding dengan bahasa yang digunakan pada hari ini. maksud tulisan penulis dan mengetahui akan ragam.7 Melaporkan hasilan Setelah berjaya mengumpul segala sumber yang diperolehi sama ada secara tradisi iaitu melalui pemerhatian.menyenaraikan empat langkah-langkah yang boleh dilakukan sekiranya berlaku keraguan. bertanggungjawab terhadap bukti yang dipilih. Kebanyakan tajuk-tajuk dalam penyelidikan sejarah akan disu sun dalam bentuk kronologi atau susunan topik mengikut perkembangan masa. Dari segi penulisan pula. Maka akan wujudlah bias dalam pentafsiran idea yang sedia ada. Penyelidik perlu menyedari akan integriti yang diwajib kan. penggunaan bahasa juga sentiasa berubah-ubah dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Marco Polo seorang pelayar berbangsa Itali telah tiba di negara China sekitar tahun 1271 . sejarawan yang menggunakan sumber dokumen tulisan tangan memerlukan satu kajian khusus untuk membuat keputusan sama ada sesuatu skrip itu benar dari segi masa dan tempatnya. Antaranya. tiada satu pun kenyataan dalam rekod China tentang kedatangannya ke istana Kublai Khai sebagai tetamu sepanjang ketibaannya di sana. Terdapat beberapa sumber dan fakta sejarah yang kurang kerasionalannya telah mula dipertikai oleh beberapa sejarawan lain. keterangan dan tafsiran. dokumen-dokumen yang diperolehi mungkin berhubung dengan tanda-tanda tertentu. tradisi mengikat kaki atau teh sebagai minuman kegemaran orang China. tiada satu rekod pun kedatangan Marco Polo ke China. maka kita boleh mengetahui sama ada fakta yang diberikan itu benar ataupun salah. Mereka akan menulis mengikut konsep. niat serta fikirannya itu sama ada sejarawan itu prejudis atau mudah terpengaruh dengan fakta -fakta lain atau menulis berdasarkan fakta sejarah yang benar atau pun tidak. mereka akan mengesan semula siapakah yang mengeluarkan sesuatu sumber tersebut. Contohnya. adalah menjadi kewajipan penyelidik untuk menulis berdasarkan kebenaran serta ketepatan fakta dan membuat penghuraian yang tepat tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. penyelidik meneruskan penyelidikan dengan kritikan luaran untuk memastikan kebenaran sumber serta kritikan dalaman untuk menentukan ketepatan serta kerasionalannya. Marco Polo gagal membuat kenyataan tentang budaya makan China dengan menggunakan penyepit. Namun kini. pemalsuan dapat diketahui. Di samping itu pengorganisasian utama sesuatu penyelidikan pada kebiasaannya adalah disusun dalam bentuk kronologi atau tajuk. temubual atau bahan sejarah seperti teks. ketua atau seorang sejarawan pada zaman yang sama serta mereka pernah tinggal di tempat atau negara yang sama. Dengan mengetahui latar belakang penulis. Persoalan siapa berkait dengan diri penulis (subjek) sesuatu karya sejarah itu. Ketiga Marco Polo tidak pernah membuat kenyataan tentang sahabat sahabat atau sesiapa yang ditemui s epanjang pelayaran ke negara China. Pertama. kita akan dapat melihat wujud perbezaan dari segi pendekatan. Menulis laporan penyelidikan sejarah bukanlah sesuatu yang mudah seperti penulisan kreatif yang lain. iaitu memahami bahasa. tepai jika kandungannya diragui ketepatan serta kerasionalannya. 2.

Buku mengandungi beberapa bab. . Ketiga -tiga penulisan tersebut tidak mempunyai perbezaan dari segi kaedah. Penyelidik perlu sedari. menggali fakta -fakta serta menyusun dan menghuraikan hubungan atau kesimpulan berkaitan peristiwa masa lampau. Ia merupakan hasil kajian yang tidak terlalu panjang tetapi mempunyai cukup maklumat. g olongan pembaca kepada penulisan sejarah adalah golongan terpelajar yang berminat dengan disiplin ini. 3. jelas dan disampaikan dalam gaya yang menarik. Penulisan laporan sewajarnya menggunakan bahasa yang mudah difahami dan ayat yang dibina biasanya pendek dan jelas. Kerumitan juga disebabkan kuasa pengawasan penyelidik ke atas sampel adalah terbatas memandangkan pembolehubah bebas berada di luar jangkauan penyelidik dalam melakukan penilaian dan interpretasi.pembinaan ayat dan perenggan. bahasa dan ejaan akan mengurangkan minat pembaca untuk membaca laporan penyelidikan tersebut. Seperti dinukilkan. Draf pertama biasanya panjang dan ianya akan melalui proses pemotongan dan pengeditan ayat. kebiasaannya diterbitkan melalui jurnal ata u makalah. Penerbitan jurnal adalah dalam bentuk berkala atau tahunan. Namun. Buku mestilah mempunyai tahap ilmiah yang tinggi. monograf atau buku. Oleh itu kesalahan -kesalahan remeh dari segi nahu. syabas kita ucapkan kepada sejarawan -sejarawan yang sentiasa bertungkus-lumus membuat penyelidikan demi penyelidikan yang menjadi bahan rujukan masyarakat. kaedah cut and paste kadang kala digunakan bagi menjimatkan masa. Penulisan sejarah memerlukan kerja yang bersungguh-sungguh dengan memaksa diri untuk memulakan tanpa mengira minat atau inspirasi. analisis interpretasi data. Sesuatu penulisan perlu mengemukakan bukti dan alasan yang ditunjukkan di dalam nota kaki. pengumpulan data yang sistematik. nahu. penulisan yang berkesan perlu tepat. Ia diterbitkan dalam bentuk buku dengan mempunyai halaman yang tebal. Bagaimanapun. Hasil penulisan sejarah yang baik. berkeupayaan dalam penyaringan. Biasanya monograf merupakan hasil kerja yang terperinci. membuat kritikan luaran dan dalaman terhadap sumber yang diperolehi dan seumpamanya. Tidak kurang pentingnya juga ialah bentuk penulisan laporan tersebut dikemukakan sama ada dalam bentuk artikel. seperti pendefinisian masalah. Panjang artikel pada kebiasaannya adalah sekitar 10 000 perkataan atau ditulis sekitar 20 halaman dengan langkau dua. perbezaan utama adalah dari segi saiz atau panjang sesuatu penulisan itu. Menurut Abdul Rahman Abdullah (1994). Dalam bidang sejarah monograf merujuk kepada penerbitan sesuatu penyelidikan mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa atau seseorang tokoh. Artikel merupakan sebuah penulisan ilmiah yang pendek. perhatian utama harus ditumpukan untuk mengemukakan bukti-bukti jelas. rumusan hipotesis yang perlu diuji. mengandungi sumber rujukan yang lengkap serta membuat perbincangan mengenai sesuatu tajuk. ejaan. minimumnya 5 bab dan juga mengandungi bibliografi serta indeks di bahagian akhir penulisan dan biasanya boleh dicetak atau diterbitkan berulang kali. Sementara monograf merupakan terbitan ilmiah dalam bentuk tidak bersiri atau berkala mengenai sesuatu tajuk tertentu atau tajuk yang berkaitan ditulis secara perseorangan. Penulisan sejarah adalah menekankan terhadap sumber dan pembuktian. Hakikatnya matlamat utama penulisan sejarah adalah untuk menyampaikan hasil penyelidikan dalam bentuk yang paling berkesan. Semasa menyemak draf. Penulisan laporan yang berkesan hanya akan tercapai jika penulisan itu dapat difahami oleh para pembaca tidak kira latar belakang pekerjaan mereka. pemilihan perkataan dan lain -lain yang berkaitan. Biasanya diterbitkan sekali sahaja dengan jumlah cetakan yan g terhad. Di samping mematuhi langkah-langkah tersebut faktor etika dalam penyelidikan juga tidak boleh dipandang enteng oleh para penyelidik supaya hasil penyelidikan yang dihasilkan bersih dan tulen tanpa sebarang campur tangan penyelidik. Oleh itu. kebiasaannya melalui dua atau lebih draf. elakkan kesilapan-kesilapan kecil yang akan mengganggu konsentrasi pembaca. logik dan konsisten dalam perbahasan adalah merupakan kualiti yang menyumbang kepada penulisan laporan yang berkesan.0 Kesimpulan Penyelidikan sejarah merupakan satu bentuk penyelidikan yang ru mit kerana penyelidikan sejarah adalah untuk mempelajari. tanda bacaan. Contohnya jika ia memerlukan penjelasan. interpretasi jelas harus diberikan. ahli-ahli sejarah bersetuju bahawa penulisan sejarah perlu memberikan perhatian terhadap memperkembangkan penjelasan. Sedangkan buku pula adalah merupakan satu penulisan yang dihasilkan daripada penyelidikan dan buah fikiran seseorang penyelidik mengenai sesuatu tajuk. Dalam semua peringkat draf. dokumentasi terhadap tajuk yang terhad atau mengenai seseorang. gaya penyampaian dan rujukan sumber. tiada had maksimum jumla h halaman bagi penerbitan bagi sesebuah buku kerana ia bergantung kepada matlamat penulisan seseorang penulis. penyelidikan yang baik mesti melalui langkah -langkah yang telah ditetapkan secara umum oleh sejarawan terdahulu.

diukir pada kayu. Seperti yang kita sedia maklum. sumber merupakan sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai punca kepada lahirnya sesuatu pemikiran atau penulisan dalam sejarah.2. Merujuk kepada sumber seterusnya pula iaitu sumber sekunder. istana dan sebagainya. maksudnya ianya adalah sumber yang asal.0 Seterusnya. Merujuk kepada sumber primer ianya merupakan sumber tulen atau asli yang belum mengalami proses penafsiran dan pengolahan. Melalui buku yang saya baca juga menjelaskan bahawa sumber dikatakan sebagai sekumpulan bahan yang tersimpan di arkib. perpustakaan. apa yang dikatakan sebagai sumber sekunder adalah seperti tulisan atau buku yang ditulis oleh sejarawan tentang seseorang tokoh atau sesuatu peristiwa berlandaskan sumber primer misalnya surat khabar. kita memang tidak boleh lari daripada menyatakan bahawa sumber ialah perkara asas dalam penulisan sejarah. Untuk itu saya nyatakan antara beberapa contohnya ialah dokumen. 4.0 PENGENALAN 3.0 Sebelum saya menjawab soalan tugasan ini dengan lebih mendalam lagi. 5. buku atau tesis iaitu bahan yang telah diolah. Bahan-bahan ini boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan. sumber terbahagi kepada dua bahagian iaitu sumber pertama atau dikenali sebagai sumber primer dan sumber kedua atau sumber sekunder. contohnya dalam bidang perindustrian. kepingan logam dan sebagainya. Dalam bidang penulisan sejarah sumber merupakan satu perkara yang sangat penting kerana melalui sumberlah kita mendapat maklumat atau fakta yang diperlukan bagi menyokong kebenaran sejarah yang dihasilkan atau ditulis. dipahat seperti yang terdapat pada batu bersurat atau prasasti. Jika ianya dikatakan sebagai sumber semestinya di dalam sumber itu akan wujudnya fakta iaitu pernyataan tentang kejadian yang berlaku sama ada dalam akhbar atau sumber-sumber lain yang menjadi perkara pokok sejarah dan ia bersifat tetap. muzium. Kita boleh merujuk situasi ini dalam sesebuah perusahaan. Bercakap tentang sumber. Walau bagaimanapun ingin saya tekankan di sini bahawa setiap sumber atau fakta yang digunakan atau diperolehi mestu diuji terlebih dahulu bagi membuktikan kesahihannya sebelum sumber itu disahkan sebagai benar kerana terdapat sumber yang palsu. Fakta dan sumber adalah saling berkait rapat kerana daripada sumber lahirnya fakta. terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang apakah dimaksudkan sebagai sumber dalam sejarah?. tanduk. perkilangan. buluh. Harus diingat bahawa sumber sejarah wujud dalam berbagai bentuk sama ada ada sumber yang ditulis pada kertas. daun. tulang. catatan atau laporan harian dan diari. pembuatan dan lain semuanya memerlukan sumber barulah perusahaan itu boleh dijalankan. surat.0 SEBAB-SEBAB SUMBER SEJARAH PERLU DIUJI UNTUK KESAHIHANNYA .

Daripada peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya menguji terlebih dahulu sumber dan fakta yang diperolehi supaya tidak terjadi peristiwa yang sebaliknya. penjelasan. individu atau pihak-pihak tertentu. hak milik mahupun tujuan lain yang tidak mustahil boleh menjatuhkan kerajaan. Oleh yang demikianlah menyebabkan penceritaan semula peristiwa sejarah memerlukan pengolahan. Sekiranya aspek-aspek ini diabaikan maka hasilnya nanti membuatkan pembaca atau generasi akan datang keliru dan kerana itulah fakta sejarah perlu diuji terlebih dahulu sebelum digunakan di dalam penulisan sejarah. Oleh itu. namun begitu fakta sejarah tidak pernah muncul dalam situasi yang murni kerana sentiasa dihiasi berdasarkan pemikiran si pencatat itu.0 Sebelum saya masuk kepada langkah-langkah yang diambil oleh ahli sejarah dalam memastikan kesahihan sumber yang digunakan dalam kajian mereka saya terlebih dahulu hendak menerangkan tentang sebab-sebab sumber sejarah perlu diuji kesahihanya. sama ada untuk mendapatkan kedudukan. pengisahan dan penyusunan semula. Kenapa? Sebabnya adalah bagi menghasilkan penulisan yang mempunyai fakta yang benar-benar sahih dan diterima umum. proses menguji kesahihan ini penting bagi mengelakkan lahirnya golongan tertentu yang memberi bukti palsu untuk mempengaruhi penulisan ahli sejarah. menurut Ranke penulisan sejarah sebenarnya adalah menceritakan semula peristiwa sejarah seperti yang sebenarnya berlaku. ahli sejarah haruslah terlebih dahulu mengenalpasti atau menentukan kesahihannya. 7. Kenapa? Ini bertujuan untuk mengelakkan sumber yang diketengahkan itu telah ditokok tambah atau palsu bagi kepentingan pihak tertentu. Sekiranya terdapat sumber sejarah yang dikemukakan oleh mana-mana pengkaji.6. peristiwa pernah berlaku di Eropah apabila dokumen µDonation of Constantine¶ yang digunakan sebelum pertengahan kurun ke-15 untuk mengukuhkan satu teori pihak gereja yang menurut Paus agama Katolik mempunyai hak terhadap tanah di Eropah telah dibuktikan palsu oleh Lorenzo Valla yang telah menggambarkan bahawa tuntutan Paus juga adalah palsu atau tidak benar. Untuk makluman sejarah bukanlah ilmu falsafah yang membenarkan sejarawan menerima kebenaran berdasarkan penghujahan mental . 8. Keadaan ini perlu dielakan jika penulisan itu mengikut langkah yang betul. Misalnnya. Antara beberapa sebabnya mengapa sumber sejarah perlu diuji adalah untuk memastiakn kesahihannya seterusnya memastikan kebenaran fakta yang digunakan dalam penulisan sejarah.0 Merujuk kepada sebab seterusnya. Situasai ini berlaku agar tidak wujud fakta yang ditokok tambah seperti mencampur adukkan fakta sejarah dengan cerita fiksyen atau rekaan mahupun dongeng untuk mengagung-agungkan seseorang tokoh.0 Manakala sebab seterusnya ialah bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya penulisan dan penafsiran tidak berasas atau mengikut kemahuan sendiri oleh ahli sejarah.

Jika hal ini terjadi. pihak British diagungkan oleh ahli sejarawan kerana mengebom kuasa yang berkuasa di Asia Tenggara demi keamanan dunia. memastikan sumber itu sahih juga penting dalam memastikan kesahihan fakta kerana terdapat penulisan atau sumber yang dihasilkan oleh sejarawan dahulu adalah bersifat mengagungkan sesetengah pihak sama ada raja dan sebaliknya. namun mereka terpaksa akur terhadap titah perintah raja. sentiment. Oleh sebab itu.0 Selain itu. sejarawan juga bebas untuk membuat tafsirannya sendiri terhadap sesuatu peristiwa asalkan tafsirannya mempunyai sumber-sumber kajian yang mencukupi bagi mengukuhkan dan membenarkan penafsirannya. penulisan yang ditulis secara berat sebelah akan memburukkan sebelah pihak walaupun pihak tersebut tidak bersalah. sastera dan politik akan tetapi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sikap Tun Seri Lanang iaitu sejarawan Melayu yang membaiki kandungan Sulalatus Salatin berdasarkan perintah sultan walaupun menerima tugas tersebut dengan perasaan yang berat. Sekiranya kita merujuk sumber tersebut menggunakan berkemungkinan besar kita mendapat sumber palsu yang ditokok tambah oleh penulis berlandaskan kehendak pemerintah masa itu. Sekiranya sejarawan tidak jujur dalam pengkajian yang dilakukannya. 9. Hal ini dapat dilihat berdasarkan contoh iaitu peristiwa pengeboman Bandar Hiroshima dan Nagasaki di Jepun oleh British. Kebanyakkan hal ini terjadi disebabkan oleh sikap penulis itu sendiri yang terlalu ingin mengagungkan bangsa.yang logik sahaja tanpa perlu merujuk kepada bahan-bahan bukti yang sahih dan sejarah berbeza dengan ilmu kesusasteraan yang memberi kebebasan yang luas kepada akal. hasil karya sejarah itu bukan hasil karya sejarah tetapi boleh diklasifikasikan sebagai hasil karya falsafah. agama dan negaranya sendiri. Walaupun seseorang sejarawan itu mempunyai kesedaran terhadap kepentingan sejarah itu ditulis.British telah mengebom bandar tersebut tanpa mempedulikan nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Oleh sebab itu. 11.0 Selain itu. 10. ia untuk mengelakkan penulisan yang bersifat berat sebelah iaitu penulisan yang ditulis bertentangan dengan kejadian atau peristiwa yang asal berlaku. sesuatu sumber itu perlu dikaji kesahihannya terlebih dahulu sebelum diguna pakai.0 LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH AHLI SEJARAH UNTUK MEMASTIKAN KESAHIHAN SUMBER . pemikiran. pengadilan moral ditekankan oleh setiap ahli sejarawan supaya sikap ini tidak terjadi. Oleh yang demikian sejarah yang dihasilkan mengandungi bermacam-macam unsure yang lebih bercorak saster sejarah. emosi dan imaginasi seseorang dalam menyuarakan kebenaran. Padahal kedua-pihak saling berebut kuasa di Asia Tenggara dan bagi melumpuhkan kuasa Jepun.

Langkah yang pertama adalah menjalankan ujian kimia bagi menentukan umur sebenar sesebuah dokumen atau sumber yang diperolehi. . rasional dan logik. maka sejarawan tersebut belum lagi dikira sebagai sejarawan. Dengan merujuk kepada kritikan luaran ianya memerlukan kepakaran luar daripada bidang ahli sejarah seperti kepakaran ahli kimia dan ahli bahasa. ujian tulisan tangan dan melalui bahan-bahan yang digunakan dalam sumber tersebut. Kaedah ini penting kerana seperti yang kita sedia maklum dakwat yang digunakan iaitu dakwat masa kini berlainan dengan masa lampau kerana proses dan bahan pembuatan yang berlainan. ujian yang dijalankan ialah memerhatikan keadaan kertas.0 14.dakwat dan cop yang digunakan mengikut peredaran zaman. Ujian ini hendaklah dilakukan oleh pakar kimia kerana hal ini diluar bidang kuasa sejarawan dan sumber tersebut akan dihantarkan ke makmal kimia terlebih dahulu. yulen dan fakta yang betul. Sumber yang telah diuji kebenaran atau kesahihannya barulah dikira sebaga sejarah berbeza dengan dengan penulisan sastera yang kreatif. Kritikan luaran yang diambil ialah dengan menjalankan ujian kimia.0 KRITIKAN LUARAN Melalui kritikan luaran yang hendak dilakukan ialah keatas sifat fizikal sumber tersebut. Pada pandangan mata kasar. memastikan latar belakang saksi kemudian harus bijak menangani masalah kewujudan bukti yang terang-terangan bercanggah dan langkah yang terakhir adalah memastikan situasi seseorang yang menyampaikan bukti. ujian bahasa. kertas masa kini dengan masa dahulu sama saja tetapi dengan menjalankan ujian kimia kita dapat mengetahui umur kertas yang digunakan. Sejarawan yang tidak mematuhi syarat itu dan mereka tidak mengkritik sumber itu dengan kritis. Sesebuah penulisan sejarah oleh sejarawan hendaklah menggunakan sumber dan fakta serta melahirkan pandangan kritis.12. Memastikan kesahihan sesuatu sumber penting untuk mendapatkan sesuatu sumber yang asli. Sekiranya sesuatu sumber itu diterima secara bulat-bulat maka masyarakat tidak akan dapat menerima hakikat sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku itu sama ada benar ataupun tidak sebagaimana yang berlaku pada karya ³Sejarah Melayu´. Langkah kedua adalah penafsiran sumber berlandaskan lunas-lunas kerasionalan. 13. Antara langkah yang perlu diambil oleh ahli sejarawan adalah menggunakan dua langkah iaitu iaitu kritikan luaran dan kritikan dalaman.0 Kesahihan atau sahih? Perkara ini adalah penting bagi sejarawan kerana sebelum sumber sejarah itu diterima umum mereka hendaklah membuktikan kesahihanya. Sebagai contoh ialah kertas yang digunakan tidak sama mengikut jenis yang berlain mengikut peredaran zaman. Manakala dalam kritikan dalaman pula adalah perlu bagi sejarawan memastikan kandungan itu benar. Dalam proses ini.

Pemalsuan tulisan tangan telah berlaku pada masa kini iaitu kes pemalsuan Buku Harian Hitler oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang tersendiri. Seperti yang kita sedia maklum. Apabila ujian dijalankan dengan membandingkan tulisan di dalam dokumen lain yang ditulis Hitler sendiri didapati tulisan di dalam buku tersebut berbeza dengan tulisan tersebut. Kebayakkan sumber atau teks yang ditulis dengan tulisan tangan kerana pada waktu tersebut tidak lagi mempunyai mesin taip atau komputer. 17. Ujian ini amat mudah dilakukan kerana sebarang pemalsuan akan dapat dikesan oleh para pengkaji jika bahan yang digunakan tidak wujud ketika dokumen atau sumber tersebut dihasilkan. kertas wujud pada tahun 1150 . Keadaan ini juga sama dalam bahasa Melayu kerana pada waktu dahulu terdapat abjab rumi yang menpunyai tanda dan bunyi yang berbeza tetapi pada masa ini sudah tidak terdapat abjab yang bertanda. Apabila kita menggunakan orang yang pakar dalam bidang ini. tanda baca dan sebagainya. 16.15. ejaan. ahli sejarawan juga akan menjalankan ujian keatas tulisan tangan yang digunakan.0 Langkah yang perlu diambil oleh sejarawan lagi ialah dengan menjalankan ujian bahasa terhadap sumber tersebut. istilah. Rasionalnya adalah supaya dapat ditentukan sesuatu sumber itu sama ada palsu ataupun tidak. Ujian ini juga memerlukan kepakaran dari luar bidang sejarah dan ini memerlukan kerjasama daripada ahli paleografi kerana mereka pakar dalam bidang ini. sejarawan memerlukan kerjasama ahli fisologi untuk menentukan atau menilaikan gaya dan bahasa daripada teks atau sumber yang digunakan. Garraghan mengatakan bahawa ³tulisan tangan adalah mempunyai satu ciri yang tersendiri´ kerana setiap tulisan tangan penulis sumber atau teks tersebut berbeza-beza dengan tulisan tangan orang lain. Jadi. Kes pemalsuan Buku Harian Hitler ini dapat dibongkarkan apabila ada ahli sejarah yang sangsi terhadap buku tersebut dan meminta ahli paleografi membandingkan tulisan tersebut. Selain itu juga kita dapat melihat karya ³Sulalatus Salatin´ melalui penggunaa ayat-ayat dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat dahulu berbeza dengan masa kini. Garraghan mengatakan bahawa gaya tulisan Latin oleh Livy yang bertarikh pada abab pertama tidaklah sama dengan gaya tulisan Latin Einhard pada abad yang ke-9.J. struktur ayat. kesahihan atau keasliaan yang digunakan dalam bahasa dapat diketahui. Sebagai contohnya ialah G. sejarawan juga perlu menguji bahan-bahan yang digunakan dalam mencatat sumber tersebut melalui orang-orang yang pakar dalam bidang ini. Ujian bahasa ini perlu dilakukan kerana setiap gaya bahasa sentiasa berubah dari sudut nahu.0 Walau bagaimanapun. untuk menjalankan ujian ini. Akhirnya kajian semula itu telah membongkar pemalsuan buku tersebut yang pada mulanya menggegarkan masyarakat dunia.0 Selain daripada menguji bahasa yang digunakan. Hal ini hanya akan dilakukan keatas sumber atau teks yang ditulis tangan bukannya yang ditaip atau dicetak.

lagenda dan ghaib bagi mengangkat martabat seseorang tokoh atau menyedapkan jalan cerita. Sebagai contohnya ialah Thucydides ketika menulis karyanya tentang Perang Poloponessia telah menolak cerita-cerita yang berunsurkan mitos misalnya yang menyatakan wabak penyakit pes yang menyerang negeri Athens adalah berpunca daripada tindakan tuhan semata-mata.0 Di samping itu juga. kerasionalan. Hal ini bagi memastikan sesuatu sumber yang diterima itu bebas daripada unsur-unsur mitos. Keadaan yang cuba dielakkan ialah wujudnya unsure sastera seperti teks pada masa dahulu banyak mengandungi mitos. Kritikan dalaman dilakukan oleh ahli sejarawan sendiri tanpa memerlukan kerjasama daripada ahli bidang lain tidak seperti kritikan luaran. Jadi. Sebagai contoh pemalsuan yang dilakukan ialah pemalsuan Buku Harian Hitler terbongkar apabila benang-benang yang digunakan untuk menjilid buku tersebut hanya wujud selepas kematian Hitler.0 19. jika terdapat sumber atau dokumen yang ditulis sebelum tahun 1150 T. Ketika itu. Ini menunjukkan buku tersebut diwujudkan selepas kematiannya menyebabkan sama sekali buku itu adalah bukan buku harian yang ditulis oleh Hitler sendiri. 20. Setiap tindakan yang dikaji itu boleh ditafsir secara rasional dengan keterangan yang diberikan oleh si pelaku atau saksi. Walaupun dikatakan sumber itu mungkin asli dari segi kritikan luaran. Ahli sejarah perlu berhati-hati dengan keterangan yang .0 KRITIKAN DALAMAN Kritikan dalaman juga penting di dalam kajian sesuatu sumber sejarah untuk menentukan kebenarnnya dan kerasionalannya tentang sesuatu isi kandungan sesuatu sumber sejarah tersebut. tetapi jika kandungannya tidak munasabah maka sumber itu tidak wajar dijadikan sumber rujukan sejarah. sejarawan juga perlu memastikan terlebih dahulu tentang latar belakang saksi. kebanyakkan sumber atau dokumen ditulis hanya pada kulit kambing sebagai pengganti kepada kertas. ahli sejarawan perlulah mengkaji setiap peristiwa itu dengan fikiran yang rasional supaya fakta yang diterima tidak palsu atau rekaan semata-mata. 21. 18. ahli sejarawan berhak menolak sebarang sumber yang dipercayai menyelitkan unsur-unsur tersebut yang sekaligus melanggar peraturan lunas-lunas kerasionalan pemikiran. logik dan banyak lagi. lagenda atau ghaib. Kritikan dalaman merangkumi banyak aspek seperti aspek kandungan itu benar atau tidak.M. Hal ini kerana Gottschalk sendiri menyatakan bahawa wujudnya ³saksi-saksi yang berkepentingan´ seperti pegawai-pegawai dari sesebuah jabatan kerajaan ataupun sesebuah parti politik atau badan agama dan sebagainya yang cuba mempengaruhi sejarawan.0 Ahli sejarah akan melakukan kritikan dalaman dengan membuat penafsiran sumber berlandaskan lunas- lunas kerasionalan.M maka sumber atau dokumen tersebut adalah palsu.T. Jadi.

diberikan oleh saksi-saksi tersebut kerana kecenderungan mereka untuk mempertahankan pihak yang diwakili mereka. selepas tamatnya perbicaraan tersebut. pengakuan orang dalam tahanan dan lain-lain lagi.0 Selain daripada itu. nama saksi tidak didedahkan oleh sebab-sebab tertentu. ahli sejarah bukan sahaja perlu memilih bukti yang diterima atau ditolak tetapi harus mencari jalan tengah diantara bukti yang bercanggah ataupun menggantungkan keputusannya. Kesangsian tentang bukti ini juga berpunca daripada keupayaan saksi-saksi untuk memaparkan dengan jujur peristiwaperistiwa yang sudah lama berlalu itu dan ahli sejarah perlulah bijak mengesan kejujuran dan kelayakan saksi itu. Luar biasa bermaksud penyediaan bukti biasanya dalam jangka masa yang panjang. ahli sejarah juga perlu bijak dalam menanggani masalah kewujudan bukti yang terang-terangan bercanggah dengan apa yang diketahui.terdapat ahli sejarah yang mempunyai pendirian yang berbeza tentang perkara ini iaitu Voltaire menyatakan ahli sejarah harus menggantungkan pengadilan sekiranya wujudnya bukti yang bercanggah manakala Marc Bloch menyatakan ahli sejarah perlu membuat keputusan bukti yang diterima atau ditolak berdasarkan ketetapan fakta yang sedia ada. Perkara sebegini perlu dperiksa dengan teliti oleh ahli sejarah sebelum mengambil sebarang fakta atau sumber dalam penulisan mereka supaya tidak berlaku kekeliruan kepada generai akan datang. Terdapat kesangsian tentang bukti-bukti yang disampaikan oleh saksi kerana sesuatu peristiwa yang ingin disamapaikan telah lama berlaku. Melalui situasi begini. Saksi ini telah memberikan keterangan di mahkamah dan telah menyalahkan pihak lawan mereka kerana bertanggungjawab dalam kejadian yang berlaku. Kita boleh mengambil contoh daripada pengakuan yang dibuat oleh orang-orang dalam tahanan kerana boleh menimbulkan keraguan sama ada pengakuan tersebut diperolehi secara sukarela atau paksaan . 22.0 Akan tetapi. Jika keterangan palsu oleh saksi tersebut tidak bongkar dan jika ahli sejarah tidak memastikan terlebih dahulu latar belakang saksi maka penulisan sejarah adalah palsu dan memberi kesan negatif kepada pihak yang benar . Contoh yang paling jelas adalah rusuhan kaum di Bandar Salem pada tahun 1882 yang mempunyai saksi-saksi yang berkepentingan seperti yang dikatakan oleh Gottschalk. 23. maka ahli sejarah perlu bijak membuat keputusan tentang bukti yang harus diterima dan bukti mana yang harus ditolak. ahli sejarah juga perlu melihat situasi seseorang saksi menyampaikan bukti iaitu penyediaan bukti-bukti kadang-kadang berlaku dalam keadaan yang agak luar biasa. didapati beberapa orang saksi telah didapati bersalah kerana memberi keterangan palsu dan akhirnya dipenjarakan. Walau bagaimanapun. Selain itu. Biasanya ahli sejarah akan menolak bukti yang bercanggah dengan fakta yang sedia ada tetapi jika terdapat bukti yang baru diketahui itu benar-benar sahih barulah ahli sejarah akan membuat keputusan untuk menerima bukti berkenaan.

Hal ini menunjukkan ahli sejarah tidak boleh menerima bulat-bulat apa yang disampaikan oleh saksi-saksi sesuatu peristiwa tetapa ahli sejarah hendaklah menilai atau mengkaji terlebih dahulu keterangan tersebut supaya keterangan yang dibuat bukanlah palsu. Kesannya sejarawan pada masa akan datang dianggap menulis sejarah kerana kewangan semata-mata bukannya kerana sifat sejarawan itu sendiri.0 25. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan sumber itu sahih dan diterima umum. .kerana tentu sukar bagi seseorang itu untuk mendedahkan kesalahan yang dilakukannya sendiri. Oleh yang demikia sejarawan hendaklah membuat kajian atau analisis terperinci yang merangkumi pelbagai aspek kritikan iaitu kritikan luaran dan dalaman. ahli sejarah atau sejarawan adalah wajib menjalankan ujian atau mengalisis terlebih dahulu sumber diperlukan bagi membuat sesuatu penulisan sejarah. 24.0 KESIMPULAN Kesimpulannya di sini. Akhir sekali dalam tugasan ini. Kenapa? tujuannya ialah supaya penulisan itu tidak mengandungi unsur palsu yang menyebabkan sejarawan pada masa hadapan mengulangi masalah yang sama. Dari isi yang saya nyatakan dalam tugasan ini. sekali lagi saya menegaskan di sini bahawa sejarawa perlu melalui langkah-langkah tertentu untuk memastikan sesuatu sumber itu sahih. sumber-sumber sejarah yang diperolehi hendaklah diuji terlebih dahulu bagi menentukan kesahihan atau keaslian sumbernya.

Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Dengan dasar pemikiran ini. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. J. Maka dari itu. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. kendati tidak sama persis. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah d apat dikemukakan sebagai berikut: 1.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang.Banyak orang yang menBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. ahli sejarah G. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan . Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik.

Dalam penulisan sejarah. b.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan.makna edukatif dari sejarah. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. dokumen-dokumen. dan rekaman suatu kejadian. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. Sumbe tertulis merupakan sumber r . keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. 3. dokumen.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan sem angat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. naskah. Ditinjau dari wujudnya. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. Meskipun demikian. arsip nasional. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. naskah perjanjian. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). 2. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. 4. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa interSejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. perpustakaan. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Misalnya. 1. arsip (sumber tertulis). yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumbersumber sejarah yang dapat ditemukan. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan.

Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah bukuilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. ahli sejarah G. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. terutama bagi masyarakat pra -aksara. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. J. bangunan. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. 2. Fosil. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. dan sebagainya). sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. manik-manik. Dengan dasar pemikiran ini. perhiasan. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. tugu peringatan. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah.sejarah yang paling baik. tombak. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. kendati . Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. gerabah. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. c. Diantaranya banyak yangBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studiBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang stBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni orang . Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan.

semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. 4.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. . dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan.tidak sama persis. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Meskipun demikian. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. Maka dari itu.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. 3. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. 2. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan.

secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. arsip nasional. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. c.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah bukuudi sejarah. dan rekaman suatu kejadian. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. dokumen. gerabah. perpustakaan. J. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. tugu peringatan. Ditinjau dari wujudnya. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih .Dalam penulisan sejarah. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. Misalnya. terutama bagi masyarakat pra -aksara. Fosil. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. bangunan. ahli sejarah G. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. dokumen-dokumen. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. naskah perjanjian. b. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. tombak. manik-manik. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. 2. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. dan sebagainya). perhiasan. arsip (sumber tertulis). Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. naskah. 1.

Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. 3. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Maka dari itu. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. . ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. Dengan dasar pemikiran ini. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau.masa lalu bagi manusia. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. 2. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. kendati tidak sama persis. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. masih diakui adan ya unsur-unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya.

Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. dan sebagainya).Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). naskah.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. arsip (sumber tertulis). terutama bagi masyarakat pra -aksara. Dalam penulisan sejarah. 2. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. bangunan. dokumen. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. perhiasan. 1.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. tombak. arsip nasional. Misalnya. yakni orang . dokumen-dokumen. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. perpustakaan. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. manik-manik. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. dan rekaman suatu kejadian. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. Meskipun demikian. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. c.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. tugu peringatan. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. gerabah. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. naskah perjanjian. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ditinjau dari wujudnya. Fosil.4. b.

Maka dari itu. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Bahwa hanya apabila kita . terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adala sejarah. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. ahli sejarah G. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. Dengan dasar pemikiran ini. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. J. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. kendati tidak sama persis. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah.yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.

dokumen-dokumen. 3. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. 1. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam penulisan sejarah.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. 4.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara . secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. arsip nasional.bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumbersumber sejarah yang dapat ditemukan. naskah perjanjian. pada masa lampau. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Meskipun demikian. arsip (sumber tertulis). perpustakaan. 2. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). Ditinjau dari wujudnya. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa.

2. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. c. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. naskah. manik-manik. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. bangunan. tugu peringatan. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. gerabah. dan rekaman suatu kejadian. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa artBanyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. Misalnya. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula.langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain. mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa . Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. dan sebagainya). dokumen. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. b. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. ahli sejarah G. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. tombak. Fosil. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. terutama bagi masyarakat pra-aksara. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. perhiasan. J.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik.

Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau.khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semang at bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. Dengan dasar pemikiran ini.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. 4. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. kendati tidak sama persis. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Maka dari itu. Ini . ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapa dikemukakan sebagai t berikut: 1. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. 3. 2. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh.

Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. perhiasan. 2. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari Banyak orang yang menilai sinis terhadap keberadaan ilmu sejarah atau bidang studi sejarah. terutama bagi masyarakat pra -aksara. tugu peringatan. Fosil. bangunan. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pan dangan mata. J. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. manik-manik. ahli sejarah G. naskah perjanjian. gerabah. dokumen. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. dokumen-dokumen. b. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. tombak. Dalam penulisan sejarah. dan sebagainya). dan rekaman suatu kejadian. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. perpustakaan. 1. naskah. arsip (sumber tertulis).biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. c.i masa lampau itu bagi manusia?´. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Meskipun demikian. Diantaranya banyak yang mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kegunaan sejarah atau . arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. Ditinjau dari wujudnya. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. Misalnya. arsip nasional.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula.

sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. J. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. Reiner pernah mengemukakan jawaban singkatnya. bahwa ³tanpa pengalaman masa lalu kita tidak mungkin untuk membangun ide-ide tentang konsekuensi dari tindakan kita´. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. Pembicaraan tentang hal ini biasanya bertolak pertama-tama dari pertanyaan ³apa arti masa lampau itu bagi manusia?´. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. Dengan dasar pemikiran ini. Persoalan seputar guna sejarah Pertanyaan pokok yang sering dipertanyakan orang (termasuk anak didik) adalah ³bisakah kita belajar dari sejarah?´. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. ahli sejarah G. sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. .lebih tepatnya manfaat mempelajari sejarah baik bagi individu ataupun bagi masyarakat. kendati tidak sama persis. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lam pau.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang mempelajarinya. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. Berkaitan dengan pertanyaan ini pula. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Maka dari itu. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali.

Meskipun demikian. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. 4.2. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia. arsip nasional. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. dapat diungkap kembali oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. Ditinjau dari wujudnya. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. naskah perjanjian. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a. Misalnya. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. arsip (sumber tertulis). Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dalam penulisan sejarah. dokumen-dokumen. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini. Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. 3.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. perpustakaan. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. 1. . Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau.

sehingga setiap kali kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda. kita´. yakni ora ng yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain. Jawaban Reiner tersebut bisa dianggap sebagai cerminan bagi hubungan manusia dengan masa lampau tersebut. Persoalan tersebut akan berlanjut dengan pertanyaan lainnya adakah hukum-hukum tertentu dalam sejarah. Karena tanpa adanya hukum-hukum tertentu dalam sejarah maka sulit dibayangkan kita akan bisa belajar dari sejarah. c. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. meskipun hukum sejarah itu sendiri juga harus dilihat sebagai sesuatu yang khas dalam arti bahwa itu berkaitan dengan sejenis keteraturan yang bisa diserap pada sejumlah kejadian atau peristiwa yang menunjukkan persamaan relatif. Dari sini sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah pertanyaan. tugu peringatan. sebab dalam banyak hal peristiwa sejarah dalam gambaran umumnya berulang juga. naskah. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. bukan kesamaan absolut (identik) seperti yang terjadi dalam gejala-gejala alam. Tetapi ini pun tidak cukup memberikan kepuasan banyak orang termasuk peserta didik. atau lebih tegas lagi kita jadi ragu akan guna dari sejarah itu. manik-manik.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. ³apakah kita bisa belajar dari sejarah´? tetapi ³apakah kita mau belajar dari sejarah´? Guna Sejarah Secara umum guna sejarah atau manfaat mempelajari sejarah dapat dikemu kakan sebagai berikut: 1. dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting. gerabah. terutama bagi masyarakat pra -aksara. bangunan. perhiasan. 2.Guna edukatif Sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan (make man wise) bagi yang .b. kendati tidak sama persis. kalau tiap peristiwa tertentu itu hanya terjadi sekali. maka unsur keteraturan atau keajegan yang merupakan dasar bagi suatu hukum itu juga bisa dikembangkan dalam sejarah. dan sebagainya).Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. masih diakui adanya unsur unsur generalisasi (keumuman) dalam sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya. Dengan berpegang pada konsep-konsep peristiwa yang unik (salah satu sifat sejarah adalah unik) dan peristiwa massal beberapa sejarawan menyatakan bahwa disamping peristiwa khusus yang menjadi perhatian utama sejarawan. Disamping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. dan rekaman suatu kejadian. terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa suatu peristiwa sejarah lebih bersifat kondisional. Maka dari itu. tombak. meski generalisasi itu bersifat khas sejarah. Dengan demikian maka ³I¶histoire se repete´ (sejarah berulang) tidaklah sama sekali salah.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. Atas jalan pemikiran terakhir ini kita mungkin menjadi ragu akan peranan atau sumbangsih masa lalu bagi manusia. Dengan dasar pemikiran ini. Fosil. dokumen. sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan untuk memperhitungkan kemungkinan di waktu yang akan datang. sebagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu ekonomi misalnya. terutama dalam aspek umumnya kita bisa belajar dari sejarah.

terutama sejarah yang berkaitan dengan cerita-cerita indah tentang peristiwa sejarah ataupun tokoh. Ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dapat ditemukan. Dalam penulisan sejarah. arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan subjek sejarah yang akan ditulis. Untuk memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum. secara umum sumber sejarah dibedakan menjadi dua. 4. arsip nasional. peran atau keberadaan sumber sejarah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. semangat nasionalisme maupun dalam upaya menumbuhkan harga diri bangsa. dimana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya.Guna instruktif Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi (sejarah teknologi). Sumber primer ini . Artinya penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara.Guna inspiratif Belajar sejarah disamping akan diperoleh ide-ide atau konsep-konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini.Guna rekreatif Guna rekreatif disini merujuk pada nilai estetik dari sejarah. salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. sebab dalam kemasakinianlah masa lampau itu baru merupakan ³masa lampau yang penuh arti´ (the meaningfull past) bukan ³masa lampau yang mati´ (the dead past). Meskipun demikian. 1. tidak semua peristiwa masa lampau dapat diungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. juga penting untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa. Bahwa hanya apabila kita bisa memperoyeksikan masa lampau ke masa kinilah kita bisa berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. Dengan membaca sejarah seseorang akan bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju masa lalu yang jauh sekalipun untuk mengikuti berbagai peristiwa manusia di dunia.Sumber primer Yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Ditinjau dari wujudnya.mempelajarinya. perpustakaan. Mencari hubungan antara waktu sekarang dengan lampau. Dikaitkan dengan bidang hukum misalnya. Dengan belajar sejarah orang akan senantiasa berdialog antara masa kini dan masa lampau. 2. sehingga ia bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupannya. Nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan masa yang akan datang. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. 3.

naskah perjanjian. terutama bagi masyarakat pra -aksara. Fosil. 2. b.Sumber tulisan Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti. manik-manik. naskah. Disamping berupa kesaksian da orang ri yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. tugu peringatan. dan sebagainya). dokumen-dokumen.Sumber sekunder Yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata. dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi (sumber benda) a.Sumber lisan Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa tersebut.dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah (sumber lisan). perhiasan. c. gerabah. tombak. dan rekaman suatu kejadian. dokumen. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang paling baik. alat-alat atau benda-benda budaya (kapak. keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa.Sumber benda Sumber benda adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan. bangunan. yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Misalnya. yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku . arsip (sumber tertulis). dan sebagainya merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->