KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN KUMPULAN 1 DAN YANG SETARAF DENGAN GRED 27 & 29 NAMA KUMPULAN

: KUMPULAN 8 (DINAMIK) TUGASAN BERKUMPULAN BAHAGIAN: DASAR- DASAR KERAJAN NO. SOALAN: 1 Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara (DPN) dapat membantu mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia?

Sinopsis: Bagaimana DPN membantu mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia
Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

Senario Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka y Penyata Barnes, 1950 y Laporan Fenn-Wu, 1951 y Ordinan Pelajaran, 1952 y Penyata Razak, 1956

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) y Laporan Rahman Talib, 1960 y Akta Pelajaran, 1961

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)

Penyatupaduankaum Pemantapansistempendidikan (sumbermanusia, infrastruktur, kemudahandanbahanpembelajaran)

Merapatkanjurang kayadanmiskin, bandardanluarbandar, jantina Mewujudkantenagarakyatterlatih (tingkatkemahiran&inovasi) Melahirkanmasyarakatberdisiplin

Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. Setelah menjalankan kajian. 1950 Pada Ogos 1950. intelektual. c) Dasar Pendidikan Negara Jika digabungkan perkataan diatas dapatlah diterjemahkan. y Manakala bagi Dr. Sejak tahun 1946. jaga. sistem) yang menjadi pokok berkenaan sesuatu. iaitu sekolah Inggeris. Asas. satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. prinsip. Cina. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. pimpinan pelbagai ilmu. emosi melalui tunjuk ajar. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan.Definisi Tajuk a) Dasar Menurut Kamus Dewan. bersatu-padu dan progresif. Melayu. pendirian yang menjadi asas segala tindakan (sikap. Selepas merdeka. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka Penyata Barnes. latihan. satu jawatankuasa yang diketuai oleh L. polisi) b) Pendidikan y Pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. India dan agama. bimbingan. Pendahuluan Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain.J. nilai agama. ajar (dengan berhati-hati). Dasar Pendidikan Negara sebagai satu set ketetapan. teras. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. pendidikan ialah proses terus pengajaran.Muhammady. y Menurut Hasan Langgulung. dasar bererti pertimbangan (cara. pendidikan ialah satu proses hasilnya perubahan jasmani. budaya. undang-undang dan peraturan sebagai asas perlaksanaan sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. keputusan. British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Antara syor-syor ini ialah: . Abd Halim El. jiwa.

Cina dan India. Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. 1952 Pada bulan September 1952. d. Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952.Sekolah menengah ± Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas. Fenn dan Dr. Syor-syor yang dikemukakan ialah: a. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. Bagi Cina. . Antara cadangannya ialah: a. c. satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu.P. Wu Teh-Yao. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan. b. 1951 Pada tahun 1951. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Ordinan Pelajaran. b. Sekolah rendah ± Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan. W. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar.a. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina. b.Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan. Laporan Fenn-Wu. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan.

Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. Bagi memasuki sekolah menengah. c. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. Penyata Razak. c.c. 1956 Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. d. b. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. . b. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. 2. Sekolah menengah atas: Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Sistem peperiksaan a. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Hussein.Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat. 3. Sekolah menengah a. d. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun). Sekolah menengah rendah: Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. b. c. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Pra-U: Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. Sekolah rendah a. d.

sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. 4. Matapelajaran akhlak a. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. . 2. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka Laporan Rahman Talib. 3. 1960 Pada tahun 1959. b. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. b. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. Melalui akta ini: a. c. Bahasa kebangsaan a. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. c. b. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya.Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Kenaikan automatik a. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah.

AktaBahasaKeban gsaan 1967 telahmelaksanakanBahasaKebangsaansebagaibahasarasmitunggalnegaraini. Senario dan kronologi di atas menunjukkan usaha.Selarasdengankedudukansertaperanannya. c.Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telahmewujudkansatuBahasaKebangsaaniaituBahasaMelayu. Malah.BahasaMelayujugadiwajibkanpenggunaannyadalammaksudrasmi di negarakita. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. dan rentetan kronologi menjadi bukti bagaimana Dasar Pendidikan Negara ini berterusan dilaksanakan sepanjang zaman.Akt aPelajaran 1961 danRancangan Lima Tahun Malaysia telahmenyatakanhasratuntukmenjadikanBahasaKebangsaansebagaibahasapeng antarutamaadalahsatuprinsipasasDasarPendidikan Negara. Rakyat Malaysia menerimahakikatbahawaBahasaKebangsaanadalahtalipenghubungterpentingdal amusahamemupukperpaduanrakyatkeranaiabolehberperanansebagaibahasapen gantaraanuntukmasyarakatkita yang berbilangkaum. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979. melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin. Tujuan memperbaiki pelaksanaannya Dasar Pendidikan Negara adalah bermatlamat untuk memastikan pencapaian pembangunan negara diperoleh dengan:1. mengajardanmempelajariapaapabahasa. memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih Nyata sekali daripada tujuan memperbaiki Dasar Pendidikan Negara berdasarkan syor diterbitkan 1979 menunjukkan bahawa perpaduan merupakan sebahagian daripada matlamat negara. Sejak sebelum merdeka misi untuk menyatupadukan kaum di negara telah dijalankan. Berikut adalah strategi yang masih dilaksanakan kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia:a) Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama KedudukansertaperananBahasaKebangsaandalamsistempendidikaniniternyatate rkandungdalambeberapadokumenpentingkerajaan.b. BahasaMelayutelahdiimbangidenganhakuntukmengguna. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara. bolehlahdikatakanBahasaKebangsaandiajarsebagaisalahsatumatapelajaranpenti ng di semuaperingkatdanjenissekolah di .usaha di kalangan pemimpin dari zaman penjajahan sehingga ke zaman selepas merdeka untuk menyatupadukan kaum di bawah satu Dasar Pendidikan Negara. 2. Kemudian.

b) Mengadakan Kurikulum Kebangsaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.Malah. Sebenarnya. melaluibahasakitadapatmeningkatkanperpaduankeranakomunikasi yang berjalandenganlancardanmasyarakatakansalingfahamkehendaksatupihak yang lain. KurikulumKebangsaanmerupakansatulagiciridasarPendidikanKebangsaan yang bertujuanuntukmewujudkankeperibadiankebangsaankearahpembentukanperpad uannegara. kurikulumnyadigubaluntukmemberikemahiranasasdanmenerapkanperkembanga nilmupengetahuandansosialisasi di kalanganmuridmuridsekolahrendah.Iaturut memuatkansemangatperjuanganpejuangtanah air untukmenuntutkemerdekaan. Pendedahansejakawaldapatmemupuksemangatpatriotisme yang tinggimisalnyamelaluisubjeksejarah. sukatanpelajaran yang samajugamenyumbangkepadaperpaduannegara. Di negaraini.iaitusebagaisatuasasuntukmembentukperpaduan di kalanganmurid-murid yang mendapatpendedahanbermuladarialampersekolahanlagi.KurikulumBersepaduSekolahRendah (KBSR) danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) di negarainitelahdigubalsedemikian demi mencapaidasarperpaduan. Kurikulumdalampendidikankebangsaanjugapentingdalamperpaduannegara. sekolahmenengah pula merupakankesinambungansekolahrendahdania pula menekankanpendidikan yang seimbangdanbersepadu. penggunaankurikulum di sekolahadalahsamaiaituberdasarkanKurikulumKebangsaan. subjekinimenceritakankisahperjalananpembentukkannegarasejakawallagi. Melaluipelaksanaanini. Penggunaanbahasa yang seragamdapatmembantumenghilangkanperasaanprasangkakeranasetiapgolong anmasyarakatmenggunakanbahasa yang difahamimalahiaakanbanyakmembantumenanganimasalahsalahfahamkonteksm aksudayat yang ingindisampaikan.WalaupunterdapatSekolahJenisKebangsaanCina (SJKC) danSekolahJenisKebangsaan Tamil (SJKT).Malaysia. c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua .Hal inikerana.Bagisekolahrendah.Kurik ulummerupakansatuusahakearahmewujudkanberbagai-bagai program pengajarandanpembelajaranbagimembolehkanmuriddanpelajarmenerimailmupe ngetahuan. memperkembangdanmeningkatkankemahiransertamenghayatinilainilai yang dihasratkandalamfalsafahDasarPendidikan Negara. diyakiniiamampumewujudkanjenisrakyat yang diingini.Manakala. Secaratidaklangsungsemangatpatriotismemeresapdalamdiripelajar yang belajarmengenainya. iatetapdiwajibuntukmengajarBahasaKebangsaansebagaisubjekutamakeranaiam erupakanbahasaperhubungandanperpaduanbaginegarakita.

danSijilTinggiPeperiksaan Malaysia (STPM). Kuala Lumpur. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman.PendidikanKebangsaantelahmenetapkansetiapmuridataupelajarwajib mengambilUjianPenilaianSekolahRendah (UPSR). Bibliografi 1. Selangor DarulEhsan. Abd. PendidikanIslam :Peranannyadalam Pembangunan Ummah. 1994. d) Meningkatkan mutu pendidikan semua aliran sekolah dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. 2. Dasar ini bukan sahaja penting malah menjadi nadi dalam menggerakkan misi negara ke arah sebuah negera maju menjelang 2020. Hasan Langgulung. seimbang dan bersepadu e) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil kepada semua aliran sekolah dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman f) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. SijilRendahPelajaran(SRP) atauPenilaianMenengahRendah (PMR). Dewan bahasa dan Pustaka.Dasar Pendidikan Negara jugamenetapkanbahawapeperiksaanawam yang didudukiolehpelajar-pelajarharuslahsamaatauseragam. seperti pasukanpasukan kadet tentera. 3. Kamus Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Penutup Secara kesimpulannya. 1989.Tanjong Malim. Kuala Lumpur 4. SijilPeperiksaan Malaysia (SPM) atauSijilPeperiksaan Malaysia Vokasional (SPMV). jelaslah bahawa Dasar Pendidikan Negara (DPN) diwujudkan dengan hasrat utamanya adalah untuk menyediakan satu teras dan garis panduan dalam mempertingkatkan sistem pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan nilainilai perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. semuamuridataupelajarakanmenempuhiperingkatpembelajaran yang samatanpamengiradarimanaaliransekolahmereka. PersatuanBekasMahasiswa Islam Timur Tengah. Asas-Asas Pendidikan Islam. pengakap.Melaluisistempeperiksaan yang sama. Jelas. 1991. Halim El-Muhammady.2003. moral dan disiplin bagi mewujudkan satu bangsa yang saling menghormati g) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin.Quantum Books . semuainstitusipendidikanharusmenyediakanpeperiksaan yang sama agar tidakwujudmasalahtentangtahapkelayakanseseoranguntukmemasukitahap yang lebihtinggi. puteri Islam dan lain-lain. kadet polis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful