P. 1
Q2 - Dasar Pendidikan Kebangsaan -edited

Q2 - Dasar Pendidikan Kebangsaan -edited

|Views: 519|Likes:
Published by Hitomi Chan

More info:

Published by: Hitomi Chan on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN KUMPULAN 1 DAN YANG SETARAF DENGAN GRED 27 & 29 NAMA KUMPULAN

: KUMPULAN 8 (DINAMIK) TUGASAN BERKUMPULAN BAHAGIAN: DASAR- DASAR KERAJAN NO. SOALAN: 1 Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara (DPN) dapat membantu mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia?

Sinopsis: Bagaimana DPN membantu mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia
Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

Senario Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka y Penyata Barnes, 1950 y Laporan Fenn-Wu, 1951 y Ordinan Pelajaran, 1952 y Penyata Razak, 1956

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) y Laporan Rahman Talib, 1960 y Akta Pelajaran, 1961

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)

Penyatupaduankaum Pemantapansistempendidikan (sumbermanusia, infrastruktur, kemudahandanbahanpembelajaran)

Merapatkanjurang kayadanmiskin, bandardanluarbandar, jantina Mewujudkantenagarakyatterlatih (tingkatkemahiran&inovasi) Melahirkanmasyarakatberdisiplin

budaya. Dasar Pendidikan Negara sebagai satu set ketetapan. prinsip. undang-undang dan peraturan sebagai asas perlaksanaan sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. Abd Halim El. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan. c) Dasar Pendidikan Negara Jika digabungkan perkataan diatas dapatlah diterjemahkan. satu jawatankuasa yang diketuai oleh L. Sejak tahun 1946. intelektual. Asas.Definisi Tajuk a) Dasar Menurut Kamus Dewan. India dan agama. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka Penyata Barnes.J. latihan. Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. jiwa. usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. bimbingan. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. nilai agama. keputusan. Cina. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil. Selepas merdeka. Antara syor-syor ini ialah: . iaitu sekolah Inggeris. dasar bererti pertimbangan (cara. teras. y Manakala bagi Dr. pendidikan ialah proses terus pengajaran. emosi melalui tunjuk ajar.Muhammady. sistem) yang menjadi pokok berkenaan sesuatu. pendirian yang menjadi asas segala tindakan (sikap. 1950 Pada Ogos 1950. satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. Setelah menjalankan kajian. pendidikan ialah satu proses hasilnya perubahan jasmani. polisi) b) Pendidikan y Pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara. jaga. British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. ajar (dengan berhati-hati). y Menurut Hasan Langgulung. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. Pendahuluan Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain. bersatu-padu dan progresif. pimpinan pelbagai ilmu. Melayu.

Syor-syor yang dikemukakan ialah: a. d. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan. Fenn dan Dr. Laporan Fenn-Wu. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. c.a. satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu. Bagi Cina. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan.P. Cina dan India. Wu Teh-Yao. Sekolah rendah ± Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. b.Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Ordinan Pelajaran. b. W.Sekolah menengah ± Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. Antara cadangannya ialah: a. sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan. Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan. b. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr.Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu. . Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina. 1951 Pada tahun 1951. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas. 1952 Pada bulan September 1952.

3. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun).c. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. 1956 Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. Sekolah menengah rendah: Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas. d. d. d. b. Sistem peperiksaan a. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1. . Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. Sekolah rendah a. Bagi memasuki sekolah menengah. Penyata Razak. c. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Hussein. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan.Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. Sekolah menengah atas: Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. c. b. Sekolah menengah a. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Pra-U: Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. 2. c. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun). Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. b. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama.

Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Matapelajaran akhlak a. Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. Bahasa kebangsaan a. Kenaikan automatik a. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Melalui akta ini: a. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. 1960 Pada tahun 1959. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka Laporan Rahman Talib. . 2. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. b. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. c. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. c. Akta Pelajaran. b. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. 3. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. 4. Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. b.

mengajardanmempelajariapaapabahasa.Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telahmewujudkansatuBahasaKebangsaaniaituBahasaMelayu. Kemudian.Akt aPelajaran 1961 danRancangan Lima Tahun Malaysia telahmenyatakanhasratuntukmenjadikanBahasaKebangsaansebagaibahasapeng antarutamaadalahsatuprinsipasasDasarPendidikan Negara. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara. memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih Nyata sekali daripada tujuan memperbaiki Dasar Pendidikan Negara berdasarkan syor diterbitkan 1979 menunjukkan bahawa perpaduan merupakan sebahagian daripada matlamat negara.BahasaMelayujugadiwajibkanpenggunaannyadalammaksudrasmi di negarakita. Senario dan kronologi di atas menunjukkan usaha. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. dan rentetan kronologi menjadi bukti bagaimana Dasar Pendidikan Negara ini berterusan dilaksanakan sepanjang zaman.AktaBahasaKeban gsaan 1967 telahmelaksanakanBahasaKebangsaansebagaibahasarasmitunggalnegaraini. bolehlahdikatakanBahasaKebangsaandiajarsebagaisalahsatumatapelajaranpenti ng di semuaperingkatdanjenissekolah di . Berikut adalah strategi yang masih dilaksanakan kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia:a) Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama KedudukansertaperananBahasaKebangsaandalamsistempendidikaniniternyatate rkandungdalambeberapadokumenpentingkerajaan. Tujuan memperbaiki pelaksanaannya Dasar Pendidikan Negara adalah bermatlamat untuk memastikan pencapaian pembangunan negara diperoleh dengan:1. Rakyat Malaysia menerimahakikatbahawaBahasaKebangsaanadalahtalipenghubungterpentingdal amusahamemupukperpaduanrakyatkeranaiabolehberperanansebagaibahasapen gantaraanuntukmasyarakatkita yang berbilangkaum. Sejak sebelum merdeka misi untuk menyatupadukan kaum di negara telah dijalankan. 2. Malah. BahasaMelayutelahdiimbangidenganhakuntukmengguna. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979. c.usaha di kalangan pemimpin dari zaman penjajahan sehingga ke zaman selepas merdeka untuk menyatupadukan kaum di bawah satu Dasar Pendidikan Negara. melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin.Selarasdengankedudukansertaperanannya.b.

b) Mengadakan Kurikulum Kebangsaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. iatetapdiwajibuntukmengajarBahasaKebangsaansebagaisubjekutamakeranaiam erupakanbahasaperhubungandanperpaduanbaginegarakita. Penggunaanbahasa yang seragamdapatmembantumenghilangkanperasaanprasangkakeranasetiapgolong anmasyarakatmenggunakanbahasa yang difahamimalahiaakanbanyakmembantumenanganimasalahsalahfahamkonteksm aksudayat yang ingindisampaikan.Bagisekolahrendah.WalaupunterdapatSekolahJenisKebangsaanCina (SJKC) danSekolahJenisKebangsaan Tamil (SJKT). kurikulumnyadigubaluntukmemberikemahiranasasdanmenerapkanperkembanga nilmupengetahuandansosialisasi di kalanganmuridmuridsekolahrendah.iaitusebagaisatuasasuntukmembentukperpaduan di kalanganmurid-murid yang mendapatpendedahanbermuladarialampersekolahanlagi. Di negaraini. sukatanpelajaran yang samajugamenyumbangkepadaperpaduannegara.Iaturut memuatkansemangatperjuanganpejuangtanah air untukmenuntutkemerdekaan.Kurik ulummerupakansatuusahakearahmewujudkanberbagai-bagai program pengajarandanpembelajaranbagimembolehkanmuriddanpelajarmenerimailmupe ngetahuan. Kurikulumdalampendidikankebangsaanjugapentingdalamperpaduannegara. KurikulumKebangsaanmerupakansatulagiciridasarPendidikanKebangsaan yang bertujuanuntukmewujudkankeperibadiankebangsaankearahpembentukanperpad uannegara.Malaysia. Sebenarnya. penggunaankurikulum di sekolahadalahsamaiaituberdasarkanKurikulumKebangsaan. melaluibahasakitadapatmeningkatkanperpaduankeranakomunikasi yang berjalandenganlancardanmasyarakatakansalingfahamkehendaksatupihak yang lain. c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua . Melaluipelaksanaanini.Manakala. diyakiniiamampumewujudkanjenisrakyat yang diingini. subjekinimenceritakankisahperjalananpembentukkannegarasejakawallagi.KurikulumBersepaduSekolahRendah (KBSR) danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) di negarainitelahdigubalsedemikian demi mencapaidasarperpaduan. memperkembangdanmeningkatkankemahiransertamenghayatinilainilai yang dihasratkandalamfalsafahDasarPendidikan Negara. Pendedahansejakawaldapatmemupuksemangatpatriotisme yang tinggimisalnyamelaluisubjeksejarah.Hal inikerana. sekolahmenengah pula merupakankesinambungansekolahrendahdania pula menekankanpendidikan yang seimbangdanbersepadu. Secaratidaklangsungsemangatpatriotismemeresapdalamdiripelajar yang belajarmengenainya.Malah.

Penutup Secara kesimpulannya. seimbang dan bersepadu e) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil kepada semua aliran sekolah dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman f) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian.Tanjong Malim.PendidikanKebangsaantelahmenetapkansetiapmuridataupelajarwajib mengambilUjianPenilaianSekolahRendah (UPSR). kadet polis. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Abd. Jelas. Dewan bahasa dan Pustaka. pengakap. d) Meningkatkan mutu pendidikan semua aliran sekolah dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh.Quantum Books . Dewan Bahasa dan Pustaka.Melaluisistempeperiksaan yang sama. seperti pasukanpasukan kadet tentera. 2. Kuala Lumpur. Halim El-Muhammady. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman.Dasar Pendidikan Negara jugamenetapkanbahawapeperiksaanawam yang didudukiolehpelajar-pelajarharuslahsamaatauseragam. PendidikanIslam :Peranannyadalam Pembangunan Ummah. Kamus Dewan. PersatuanBekasMahasiswa Islam Timur Tengah. Dasar ini bukan sahaja penting malah menjadi nadi dalam menggerakkan misi negara ke arah sebuah negera maju menjelang 2020. puteri Islam dan lain-lain. danSijilTinggiPeperiksaan Malaysia (STPM). SijilPeperiksaan Malaysia (SPM) atauSijilPeperiksaan Malaysia Vokasional (SPMV). 1991. semuamuridataupelajarakanmenempuhiperingkatpembelajaran yang samatanpamengiradarimanaaliransekolahmereka. Bibliografi 1. jelaslah bahawa Dasar Pendidikan Negara (DPN) diwujudkan dengan hasrat utamanya adalah untuk menyediakan satu teras dan garis panduan dalam mempertingkatkan sistem pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan nilainilai perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Selangor DarulEhsan. 3. SijilRendahPelajaran(SRP) atauPenilaianMenengahRendah (PMR). 1989. Asas-Asas Pendidikan Islam. Hasan Langgulung. semuainstitusipendidikanharusmenyediakanpeperiksaan yang sama agar tidakwujudmasalahtentangtahapkelayakanseseoranguntukmemasukitahap yang lebihtinggi. 1994. Kuala Lumpur 4.2003. moral dan disiplin bagi mewujudkan satu bangsa yang saling menghormati g) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->