KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN KUMPULAN 1 DAN YANG SETARAF DENGAN GRED 27 & 29 NAMA KUMPULAN

: KUMPULAN 8 (DINAMIK) TUGASAN BERKUMPULAN BAHAGIAN: DASAR- DASAR KERAJAN NO. SOALAN: 1 Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara (DPN) dapat membantu mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia?

Sinopsis: Bagaimana DPN membantu mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia
Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

Senario Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka y Penyata Barnes, 1950 y Laporan Fenn-Wu, 1951 y Ordinan Pelajaran, 1952 y Penyata Razak, 1956

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) y Laporan Rahman Talib, 1960 y Akta Pelajaran, 1961

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)

Penyatupaduankaum Pemantapansistempendidikan (sumbermanusia, infrastruktur, kemudahandanbahanpembelajaran)

Merapatkanjurang kayadanmiskin, bandardanluarbandar, jantina Mewujudkantenagarakyatterlatih (tingkatkemahiran&inovasi) Melahirkanmasyarakatberdisiplin

sistem) yang menjadi pokok berkenaan sesuatu. pimpinan pelbagai ilmu. nilai agama. Asas. bimbingan. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka Penyata Barnes. polisi) b) Pendidikan y Pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara. pendidikan ialah proses terus pengajaran. pendirian yang menjadi asas segala tindakan (sikap. Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. latihan. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil. Cina. keputusan. Abd Halim El. intelektual. budaya. y Manakala bagi Dr. iaitu sekolah Inggeris.J. British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. jaga. prinsip. Selepas merdeka. pendidikan ialah satu proses hasilnya perubahan jasmani. usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. Setelah menjalankan kajian. Pendahuluan Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain. Sejak tahun 1946. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan. Dasar Pendidikan Negara sebagai satu set ketetapan.Muhammady. India dan agama. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. undang-undang dan peraturan sebagai asas perlaksanaan sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. ajar (dengan berhati-hati). satu jawatankuasa yang diketuai oleh L. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.Definisi Tajuk a) Dasar Menurut Kamus Dewan. emosi melalui tunjuk ajar. y Menurut Hasan Langgulung. 1950 Pada Ogos 1950. Antara syor-syor ini ialah: . dasar bererti pertimbangan (cara. jiwa. Melayu. c) Dasar Pendidikan Negara Jika digabungkan perkataan diatas dapatlah diterjemahkan. teras. bersatu-padu dan progresif.

Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan. W. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas. 1952 Pada bulan September 1952. Bagi Cina.Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu. Laporan Fenn-Wu. b. Sekolah rendah ± Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. b. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan.P. 1951 Pada tahun 1951. Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Syor-syor yang dikemukakan ialah: a.Sekolah menengah ± Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar.Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Ordinan Pelajaran. Antara cadangannya ialah: a. Cina dan India. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan. d. Wu Teh-Yao. satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina. Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. c. Fenn dan Dr. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan. b. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. .a. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan.

3. Pra-U: Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. Sistem peperiksaan a. c. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Hussein. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun). d. b. b. Sekolah menengah rendah: Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas: Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. 1956 Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. Penyata Razak. d. Sekolah menengah a. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun.Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat. Sekolah rendah a. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. d. Bagi memasuki sekolah menengah. c. 2. c. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah.c. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1. . Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. b.

Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. 2. b. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka Laporan Rahman Talib. b. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. Akta Pelajaran. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Kenaikan automatik a. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. Matapelajaran akhlak a. c. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. . Bahasa kebangsaan a. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. 4. 1960 Pada tahun 1959. b. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. 3. c. Melalui akta ini: a. Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. Beberapa syor telah dikemukakan: 1.

dan rentetan kronologi menjadi bukti bagaimana Dasar Pendidikan Negara ini berterusan dilaksanakan sepanjang zaman.Selarasdengankedudukansertaperanannya. Senario dan kronologi di atas menunjukkan usaha.usaha di kalangan pemimpin dari zaman penjajahan sehingga ke zaman selepas merdeka untuk menyatupadukan kaum di bawah satu Dasar Pendidikan Negara. 2.AktaBahasaKeban gsaan 1967 telahmelaksanakanBahasaKebangsaansebagaibahasarasmitunggalnegaraini. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. Tujuan memperbaiki pelaksanaannya Dasar Pendidikan Negara adalah bermatlamat untuk memastikan pencapaian pembangunan negara diperoleh dengan:1.BahasaMelayujugadiwajibkanpenggunaannyadalammaksudrasmi di negarakita. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979. BahasaMelayutelahdiimbangidenganhakuntukmengguna. c. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. Berikut adalah strategi yang masih dilaksanakan kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia:a) Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama KedudukansertaperananBahasaKebangsaandalamsistempendidikaniniternyatate rkandungdalambeberapadokumenpentingkerajaan. melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin. bolehlahdikatakanBahasaKebangsaandiajarsebagaisalahsatumatapelajaranpenti ng di semuaperingkatdanjenissekolah di .Akt aPelajaran 1961 danRancangan Lima Tahun Malaysia telahmenyatakanhasratuntukmenjadikanBahasaKebangsaansebagaibahasapeng antarutamaadalahsatuprinsipasasDasarPendidikan Negara.Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telahmewujudkansatuBahasaKebangsaaniaituBahasaMelayu. Rakyat Malaysia menerimahakikatbahawaBahasaKebangsaanadalahtalipenghubungterpentingdal amusahamemupukperpaduanrakyatkeranaiabolehberperanansebagaibahasapen gantaraanuntukmasyarakatkita yang berbilangkaum. Malah. Sejak sebelum merdeka misi untuk menyatupadukan kaum di negara telah dijalankan. Kemudian. mengajardanmempelajariapaapabahasa. memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih Nyata sekali daripada tujuan memperbaiki Dasar Pendidikan Negara berdasarkan syor diterbitkan 1979 menunjukkan bahawa perpaduan merupakan sebahagian daripada matlamat negara.b.

melaluibahasakitadapatmeningkatkanperpaduankeranakomunikasi yang berjalandenganlancardanmasyarakatakansalingfahamkehendaksatupihak yang lain.KurikulumBersepaduSekolahRendah (KBSR) danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) di negarainitelahdigubalsedemikian demi mencapaidasarperpaduan. subjekinimenceritakankisahperjalananpembentukkannegarasejakawallagi. diyakiniiamampumewujudkanjenisrakyat yang diingini.iaitusebagaisatuasasuntukmembentukperpaduan di kalanganmurid-murid yang mendapatpendedahanbermuladarialampersekolahanlagi.Malaysia. sekolahmenengah pula merupakankesinambungansekolahrendahdania pula menekankanpendidikan yang seimbangdanbersepadu.Malah. penggunaankurikulum di sekolahadalahsamaiaituberdasarkanKurikulumKebangsaan. c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua .Iaturut memuatkansemangatperjuanganpejuangtanah air untukmenuntutkemerdekaan.Manakala. Penggunaanbahasa yang seragamdapatmembantumenghilangkanperasaanprasangkakeranasetiapgolong anmasyarakatmenggunakanbahasa yang difahamimalahiaakanbanyakmembantumenanganimasalahsalahfahamkonteksm aksudayat yang ingindisampaikan. Secaratidaklangsungsemangatpatriotismemeresapdalamdiripelajar yang belajarmengenainya. KurikulumKebangsaanmerupakansatulagiciridasarPendidikanKebangsaan yang bertujuanuntukmewujudkankeperibadiankebangsaankearahpembentukanperpad uannegara.Kurik ulummerupakansatuusahakearahmewujudkanberbagai-bagai program pengajarandanpembelajaranbagimembolehkanmuriddanpelajarmenerimailmupe ngetahuan. b) Mengadakan Kurikulum Kebangsaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.Hal inikerana. kurikulumnyadigubaluntukmemberikemahiranasasdanmenerapkanperkembanga nilmupengetahuandansosialisasi di kalanganmuridmuridsekolahrendah. memperkembangdanmeningkatkankemahiransertamenghayatinilainilai yang dihasratkandalamfalsafahDasarPendidikan Negara. iatetapdiwajibuntukmengajarBahasaKebangsaansebagaisubjekutamakeranaiam erupakanbahasaperhubungandanperpaduanbaginegarakita. Sebenarnya. Melaluipelaksanaanini. sukatanpelajaran yang samajugamenyumbangkepadaperpaduannegara.WalaupunterdapatSekolahJenisKebangsaanCina (SJKC) danSekolahJenisKebangsaan Tamil (SJKT). Di negaraini.Bagisekolahrendah. Kurikulumdalampendidikankebangsaanjugapentingdalamperpaduannegara. Pendedahansejakawaldapatmemupuksemangatpatriotisme yang tinggimisalnyamelaluisubjeksejarah.

Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur 4. Dasar ini bukan sahaja penting malah menjadi nadi dalam menggerakkan misi negara ke arah sebuah negera maju menjelang 2020. semuainstitusipendidikanharusmenyediakanpeperiksaan yang sama agar tidakwujudmasalahtentangtahapkelayakanseseoranguntukmemasukitahap yang lebihtinggi. Halim El-Muhammady.Quantum Books . d) Meningkatkan mutu pendidikan semua aliran sekolah dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. PersatuanBekasMahasiswa Islam Timur Tengah. kadet polis.Tanjong Malim. Kuala Lumpur. 2.Dasar Pendidikan Negara jugamenetapkanbahawapeperiksaanawam yang didudukiolehpelajar-pelajarharuslahsamaatauseragam. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. danSijilTinggiPeperiksaan Malaysia (STPM). puteri Islam dan lain-lain.Melaluisistempeperiksaan yang sama. Asas-Asas Pendidikan Islam. 1994. semuamuridataupelajarakanmenempuhiperingkatpembelajaran yang samatanpamengiradarimanaaliransekolahmereka. SijilPeperiksaan Malaysia (SPM) atauSijilPeperiksaan Malaysia Vokasional (SPMV). Abd. jelaslah bahawa Dasar Pendidikan Negara (DPN) diwujudkan dengan hasrat utamanya adalah untuk menyediakan satu teras dan garis panduan dalam mempertingkatkan sistem pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan nilainilai perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Selangor DarulEhsan. Kamus Dewan. moral dan disiplin bagi mewujudkan satu bangsa yang saling menghormati g) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin. Hasan Langgulung. Dewan bahasa dan Pustaka.2003. 3. PendidikanIslam :Peranannyadalam Pembangunan Ummah.PendidikanKebangsaantelahmenetapkansetiapmuridataupelajarwajib mengambilUjianPenilaianSekolahRendah (UPSR). SijilRendahPelajaran(SRP) atauPenilaianMenengahRendah (PMR). 1989. Bibliografi 1. Penutup Secara kesimpulannya. seimbang dan bersepadu e) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil kepada semua aliran sekolah dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman f) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. Jelas. seperti pasukanpasukan kadet tentera. 1991. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. pengakap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful