KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN KUMPULAN 1 DAN YANG SETARAF DENGAN GRED 27 & 29 NAMA KUMPULAN

: KUMPULAN 8 (DINAMIK) TUGASAN BERKUMPULAN BAHAGIAN: DASAR- DASAR KERAJAN NO. SOALAN: 1 Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara (DPN) dapat membantu mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia?

Sinopsis: Bagaimana DPN membantu mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia
Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

Senario Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka y Penyata Barnes, 1950 y Laporan Fenn-Wu, 1951 y Ordinan Pelajaran, 1952 y Penyata Razak, 1956

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) y Laporan Rahman Talib, 1960 y Akta Pelajaran, 1961

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)

Penyatupaduankaum Pemantapansistempendidikan (sumbermanusia, infrastruktur, kemudahandanbahanpembelajaran)

Merapatkanjurang kayadanmiskin, bandardanluarbandar, jantina Mewujudkantenagarakyatterlatih (tingkatkemahiran&inovasi) Melahirkanmasyarakatberdisiplin

India dan agama. 1950 Pada Ogos 1950. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka Penyata Barnes. keputusan. Dasar Pendidikan Negara sebagai satu set ketetapan. emosi melalui tunjuk ajar. pendidikan ialah satu proses hasilnya perubahan jasmani. undang-undang dan peraturan sebagai asas perlaksanaan sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. budaya. ajar (dengan berhati-hati). prinsip. teras. Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. Selepas merdeka. usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. jaga. pendidikan ialah proses terus pengajaran. sistem) yang menjadi pokok berkenaan sesuatu. Abd Halim El. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. latihan.Muhammady. Pendahuluan Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain. pendirian yang menjadi asas segala tindakan (sikap. nilai agama. jiwa. pimpinan pelbagai ilmu. Melayu. intelektual. Antara syor-syor ini ialah: . iaitu sekolah Inggeris. c) Dasar Pendidikan Negara Jika digabungkan perkataan diatas dapatlah diterjemahkan. Sejak tahun 1946. bimbingan.J.Definisi Tajuk a) Dasar Menurut Kamus Dewan. British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Cina. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan. satu jawatankuasa yang diketuai oleh L. Asas. Setelah menjalankan kajian. dasar bererti pertimbangan (cara. y Menurut Hasan Langgulung. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. bersatu-padu dan progresif. y Manakala bagi Dr. polisi) b) Pendidikan y Pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara.

Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. 1951 Pada tahun 1951. b. d. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr. Laporan Fenn-Wu. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Fenn dan Dr. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Bagi Cina. W. Wu Teh-Yao. .Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Ordinan Pelajaran. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan. sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan.Sekolah menengah ± Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan. Sekolah rendah ± Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. b. Syor-syor yang dikemukakan ialah: a. Cina dan India. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan. b. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina.P. c. 1952 Pada bulan September 1952. satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu.a. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas. Antara cadangannya ialah: a.Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu.

Bagi memasuki sekolah menengah. c.Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Hussein. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah a. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. 3. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan. Sekolah menengah rendah: Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. d. 2. d. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. c. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. Sekolah menengah atas: Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Sekolah rendah a. 1956 Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun). Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. Penyata Razak. b.c. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. b. mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. Pra-U: Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. . Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1. d. Sistem peperiksaan a. c. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. b.

Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. . Matapelajaran akhlak a. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka Laporan Rahman Talib. b. 3. c. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. 2. Bahasa kebangsaan a. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Akta Pelajaran.Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. b. Melalui akta ini: a. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. 4. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. b. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. 1960 Pada tahun 1959. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. c. Kenaikan automatik a. Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina.

Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979. Malah. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara. mengajardanmempelajariapaapabahasa.usaha di kalangan pemimpin dari zaman penjajahan sehingga ke zaman selepas merdeka untuk menyatupadukan kaum di bawah satu Dasar Pendidikan Negara.Akt aPelajaran 1961 danRancangan Lima Tahun Malaysia telahmenyatakanhasratuntukmenjadikanBahasaKebangsaansebagaibahasapeng antarutamaadalahsatuprinsipasasDasarPendidikan Negara. bolehlahdikatakanBahasaKebangsaandiajarsebagaisalahsatumatapelajaranpenti ng di semuaperingkatdanjenissekolah di . BahasaMelayutelahdiimbangidenganhakuntukmengguna. memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih Nyata sekali daripada tujuan memperbaiki Dasar Pendidikan Negara berdasarkan syor diterbitkan 1979 menunjukkan bahawa perpaduan merupakan sebahagian daripada matlamat negara. 2. c. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi.b. Rakyat Malaysia menerimahakikatbahawaBahasaKebangsaanadalahtalipenghubungterpentingdal amusahamemupukperpaduanrakyatkeranaiabolehberperanansebagaibahasapen gantaraanuntukmasyarakatkita yang berbilangkaum.BahasaMelayujugadiwajibkanpenggunaannyadalammaksudrasmi di negarakita. melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin. dan rentetan kronologi menjadi bukti bagaimana Dasar Pendidikan Negara ini berterusan dilaksanakan sepanjang zaman.Selarasdengankedudukansertaperanannya. Kemudian.Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telahmewujudkansatuBahasaKebangsaaniaituBahasaMelayu. Sejak sebelum merdeka misi untuk menyatupadukan kaum di negara telah dijalankan. Berikut adalah strategi yang masih dilaksanakan kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia:a) Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama KedudukansertaperananBahasaKebangsaandalamsistempendidikaniniternyatate rkandungdalambeberapadokumenpentingkerajaan.AktaBahasaKeban gsaan 1967 telahmelaksanakanBahasaKebangsaansebagaibahasarasmitunggalnegaraini. Senario dan kronologi di atas menunjukkan usaha. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. Tujuan memperbaiki pelaksanaannya Dasar Pendidikan Negara adalah bermatlamat untuk memastikan pencapaian pembangunan negara diperoleh dengan:1.

Kurik ulummerupakansatuusahakearahmewujudkanberbagai-bagai program pengajarandanpembelajaranbagimembolehkanmuriddanpelajarmenerimailmupe ngetahuan.Hal inikerana. melaluibahasakitadapatmeningkatkanperpaduankeranakomunikasi yang berjalandenganlancardanmasyarakatakansalingfahamkehendaksatupihak yang lain. Secaratidaklangsungsemangatpatriotismemeresapdalamdiripelajar yang belajarmengenainya.Malaysia.iaitusebagaisatuasasuntukmembentukperpaduan di kalanganmurid-murid yang mendapatpendedahanbermuladarialampersekolahanlagi.WalaupunterdapatSekolahJenisKebangsaanCina (SJKC) danSekolahJenisKebangsaan Tamil (SJKT). sukatanpelajaran yang samajugamenyumbangkepadaperpaduannegara. Di negaraini. Melaluipelaksanaanini.Malah. memperkembangdanmeningkatkankemahiransertamenghayatinilainilai yang dihasratkandalamfalsafahDasarPendidikan Negara. iatetapdiwajibuntukmengajarBahasaKebangsaansebagaisubjekutamakeranaiam erupakanbahasaperhubungandanperpaduanbaginegarakita. c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua .Iaturut memuatkansemangatperjuanganpejuangtanah air untukmenuntutkemerdekaan. subjekinimenceritakankisahperjalananpembentukkannegarasejakawallagi.KurikulumBersepaduSekolahRendah (KBSR) danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) di negarainitelahdigubalsedemikian demi mencapaidasarperpaduan. Sebenarnya. b) Mengadakan Kurikulum Kebangsaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. KurikulumKebangsaanmerupakansatulagiciridasarPendidikanKebangsaan yang bertujuanuntukmewujudkankeperibadiankebangsaankearahpembentukanperpad uannegara.Bagisekolahrendah. penggunaankurikulum di sekolahadalahsamaiaituberdasarkanKurikulumKebangsaan. sekolahmenengah pula merupakankesinambungansekolahrendahdania pula menekankanpendidikan yang seimbangdanbersepadu. diyakiniiamampumewujudkanjenisrakyat yang diingini.Manakala. Kurikulumdalampendidikankebangsaanjugapentingdalamperpaduannegara. Pendedahansejakawaldapatmemupuksemangatpatriotisme yang tinggimisalnyamelaluisubjeksejarah. kurikulumnyadigubaluntukmemberikemahiranasasdanmenerapkanperkembanga nilmupengetahuandansosialisasi di kalanganmuridmuridsekolahrendah. Penggunaanbahasa yang seragamdapatmembantumenghilangkanperasaanprasangkakeranasetiapgolong anmasyarakatmenggunakanbahasa yang difahamimalahiaakanbanyakmembantumenanganimasalahsalahfahamkonteksm aksudayat yang ingindisampaikan.

danSijilTinggiPeperiksaan Malaysia (STPM). Dewan bahasa dan Pustaka.Tanjong Malim. semuainstitusipendidikanharusmenyediakanpeperiksaan yang sama agar tidakwujudmasalahtentangtahapkelayakanseseoranguntukmemasukitahap yang lebihtinggi. seimbang dan bersepadu e) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil kepada semua aliran sekolah dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman f) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian.PendidikanKebangsaantelahmenetapkansetiapmuridataupelajarwajib mengambilUjianPenilaianSekolahRendah (UPSR). 3. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jelas. PendidikanIslam :Peranannyadalam Pembangunan Ummah. seperti pasukanpasukan kadet tentera. Hasan Langgulung. Penutup Secara kesimpulannya. 2. 1989. kadet polis.Dasar Pendidikan Negara jugamenetapkanbahawapeperiksaanawam yang didudukiolehpelajar-pelajarharuslahsamaatauseragam. d) Meningkatkan mutu pendidikan semua aliran sekolah dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. Asas-Asas Pendidikan Islam. 1991. Bibliografi 1. semuamuridataupelajarakanmenempuhiperingkatpembelajaran yang samatanpamengiradarimanaaliransekolahmereka. Halim El-Muhammady.Melaluisistempeperiksaan yang sama. Abd. 1994. jelaslah bahawa Dasar Pendidikan Negara (DPN) diwujudkan dengan hasrat utamanya adalah untuk menyediakan satu teras dan garis panduan dalam mempertingkatkan sistem pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan nilainilai perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. moral dan disiplin bagi mewujudkan satu bangsa yang saling menghormati g) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin.2003. Dasar ini bukan sahaja penting malah menjadi nadi dalam menggerakkan misi negara ke arah sebuah negera maju menjelang 2020.Quantum Books . pengakap. PersatuanBekasMahasiswa Islam Timur Tengah. puteri Islam dan lain-lain. SijilPeperiksaan Malaysia (SPM) atauSijilPeperiksaan Malaysia Vokasional (SPMV). SijilRendahPelajaran(SRP) atauPenilaianMenengahRendah (PMR). Selangor DarulEhsan. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Kamus Dewan. Kuala Lumpur 4. Kuala Lumpur.