KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN KUMPULAN 1 DAN YANG SETARAF DENGAN GRED 27 & 29 NAMA KUMPULAN

: KUMPULAN 8 (DINAMIK) TUGASAN BERKUMPULAN BAHAGIAN: DASAR- DASAR KERAJAN NO. SOALAN: 1 Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara (DPN) dapat membantu mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia?

Sinopsis: Bagaimana DPN membantu mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia
Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

Senario Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka y Penyata Barnes, 1950 y Laporan Fenn-Wu, 1951 y Ordinan Pelajaran, 1952 y Penyata Razak, 1956

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) y Laporan Rahman Talib, 1960 y Akta Pelajaran, 1961

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)

Penyatupaduankaum Pemantapansistempendidikan (sumbermanusia, infrastruktur, kemudahandanbahanpembelajaran)

Merapatkanjurang kayadanmiskin, bandardanluarbandar, jantina Mewujudkantenagarakyatterlatih (tingkatkemahiran&inovasi) Melahirkanmasyarakatberdisiplin

Abd Halim El. budaya. c) Dasar Pendidikan Negara Jika digabungkan perkataan diatas dapatlah diterjemahkan.Definisi Tajuk a) Dasar Menurut Kamus Dewan. sistem) yang menjadi pokok berkenaan sesuatu. intelektual. ajar (dengan berhati-hati). usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. jaga. pendidikan ialah satu proses hasilnya perubahan jasmani. keputusan. 1950 Pada Ogos 1950. Dasar Pendidikan Negara sebagai satu set ketetapan. Pendahuluan Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain. Selepas merdeka. satu jawatankuasa yang diketuai oleh L. Setelah menjalankan kajian. Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. pendidikan ialah proses terus pengajaran. pendirian yang menjadi asas segala tindakan (sikap. pimpinan pelbagai ilmu. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. Sejak tahun 1946. India dan agama. nilai agama. undang-undang dan peraturan sebagai asas perlaksanaan sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. iaitu sekolah Inggeris. dasar bererti pertimbangan (cara. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil. y Manakala bagi Dr. polisi) b) Pendidikan y Pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara. teras. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. bimbingan.J. Cina. emosi melalui tunjuk ajar. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka Penyata Barnes. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. bersatu-padu dan progresif.Muhammady. Antara syor-syor ini ialah: . British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. latihan. Asas. Melayu. prinsip. jiwa. y Menurut Hasan Langgulung.

Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Antara cadangannya ialah: a. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan. d. satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu.Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Ordinan Pelajaran. sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan. Cina dan India. Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Laporan Fenn-Wu.P. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan. b. c. Fenn dan Dr.Sekolah menengah ± Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. . Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina.a. b. Bagi Cina.Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr. Syor-syor yang dikemukakan ialah: a. Wu Teh-Yao. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan. 1952 Pada bulan September 1952. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan. Sekolah rendah ± Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. W. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan. 1951 Pada tahun 1951. b.

Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Hussein. b.c. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. b. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. . Sekolah menengah atas: Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Pra-U: Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. Sekolah menengah a. b. mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. Bagi memasuki sekolah menengah. d. d. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. c. c. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). c. 3. Sekolah rendah a. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. d. Penyata Razak. Sistem peperiksaan a. 2. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1. Sekolah menengah rendah: Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas.Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat. 1956 Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun).

c. b. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Akta Pelajaran. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka Laporan Rahman Talib. 3. b. 4. Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. b. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. c. Kenaikan automatik a. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Matapelajaran akhlak a. Bahasa kebangsaan a. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. Melalui akta ini: a. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. 2. . Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. 1960 Pada tahun 1959. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah.Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan.

mengajardanmempelajariapaapabahasa.BahasaMelayujugadiwajibkanpenggunaannyadalammaksudrasmi di negarakita. Malah. Sejak sebelum merdeka misi untuk menyatupadukan kaum di negara telah dijalankan. c.usaha di kalangan pemimpin dari zaman penjajahan sehingga ke zaman selepas merdeka untuk menyatupadukan kaum di bawah satu Dasar Pendidikan Negara. Rakyat Malaysia menerimahakikatbahawaBahasaKebangsaanadalahtalipenghubungterpentingdal amusahamemupukperpaduanrakyatkeranaiabolehberperanansebagaibahasapen gantaraanuntukmasyarakatkita yang berbilangkaum. memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih Nyata sekali daripada tujuan memperbaiki Dasar Pendidikan Negara berdasarkan syor diterbitkan 1979 menunjukkan bahawa perpaduan merupakan sebahagian daripada matlamat negara.Selarasdengankedudukansertaperanannya. BahasaMelayutelahdiimbangidenganhakuntukmengguna. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. 2. Kemudian.Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telahmewujudkansatuBahasaKebangsaaniaituBahasaMelayu.Akt aPelajaran 1961 danRancangan Lima Tahun Malaysia telahmenyatakanhasratuntukmenjadikanBahasaKebangsaansebagaibahasapeng antarutamaadalahsatuprinsipasasDasarPendidikan Negara. Berikut adalah strategi yang masih dilaksanakan kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia:a) Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama KedudukansertaperananBahasaKebangsaandalamsistempendidikaniniternyatate rkandungdalambeberapadokumenpentingkerajaan. Senario dan kronologi di atas menunjukkan usaha. bolehlahdikatakanBahasaKebangsaandiajarsebagaisalahsatumatapelajaranpenti ng di semuaperingkatdanjenissekolah di . dan rentetan kronologi menjadi bukti bagaimana Dasar Pendidikan Negara ini berterusan dilaksanakan sepanjang zaman. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. Tujuan memperbaiki pelaksanaannya Dasar Pendidikan Negara adalah bermatlamat untuk memastikan pencapaian pembangunan negara diperoleh dengan:1.b. melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979.AktaBahasaKeban gsaan 1967 telahmelaksanakanBahasaKebangsaansebagaibahasarasmitunggalnegaraini.

melaluibahasakitadapatmeningkatkanperpaduankeranakomunikasi yang berjalandenganlancardanmasyarakatakansalingfahamkehendaksatupihak yang lain.Iaturut memuatkansemangatperjuanganpejuangtanah air untukmenuntutkemerdekaan. Sebenarnya. Di negaraini. Penggunaanbahasa yang seragamdapatmembantumenghilangkanperasaanprasangkakeranasetiapgolong anmasyarakatmenggunakanbahasa yang difahamimalahiaakanbanyakmembantumenanganimasalahsalahfahamkonteksm aksudayat yang ingindisampaikan. subjekinimenceritakankisahperjalananpembentukkannegarasejakawallagi. sukatanpelajaran yang samajugamenyumbangkepadaperpaduannegara. KurikulumKebangsaanmerupakansatulagiciridasarPendidikanKebangsaan yang bertujuanuntukmewujudkankeperibadiankebangsaankearahpembentukanperpad uannegara.Hal inikerana.Bagisekolahrendah. Pendedahansejakawaldapatmemupuksemangatpatriotisme yang tinggimisalnyamelaluisubjeksejarah.Malah. Kurikulumdalampendidikankebangsaanjugapentingdalamperpaduannegara. memperkembangdanmeningkatkankemahiransertamenghayatinilainilai yang dihasratkandalamfalsafahDasarPendidikan Negara. iatetapdiwajibuntukmengajarBahasaKebangsaansebagaisubjekutamakeranaiam erupakanbahasaperhubungandanperpaduanbaginegarakita.WalaupunterdapatSekolahJenisKebangsaanCina (SJKC) danSekolahJenisKebangsaan Tamil (SJKT). Melaluipelaksanaanini. penggunaankurikulum di sekolahadalahsamaiaituberdasarkanKurikulumKebangsaan. kurikulumnyadigubaluntukmemberikemahiranasasdanmenerapkanperkembanga nilmupengetahuandansosialisasi di kalanganmuridmuridsekolahrendah. c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua .Malaysia.Kurik ulummerupakansatuusahakearahmewujudkanberbagai-bagai program pengajarandanpembelajaranbagimembolehkanmuriddanpelajarmenerimailmupe ngetahuan.iaitusebagaisatuasasuntukmembentukperpaduan di kalanganmurid-murid yang mendapatpendedahanbermuladarialampersekolahanlagi. Secaratidaklangsungsemangatpatriotismemeresapdalamdiripelajar yang belajarmengenainya. sekolahmenengah pula merupakankesinambungansekolahrendahdania pula menekankanpendidikan yang seimbangdanbersepadu.Manakala.KurikulumBersepaduSekolahRendah (KBSR) danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) di negarainitelahdigubalsedemikian demi mencapaidasarperpaduan. diyakiniiamampumewujudkanjenisrakyat yang diingini. b) Mengadakan Kurikulum Kebangsaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.

Kuala Lumpur. Hasan Langgulung. puteri Islam dan lain-lain. Kamus Dewan. 2. Selangor DarulEhsan. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Bibliografi 1. Halim El-Muhammady. Penutup Secara kesimpulannya.PendidikanKebangsaantelahmenetapkansetiapmuridataupelajarwajib mengambilUjianPenilaianSekolahRendah (UPSR). seperti pasukanpasukan kadet tentera. Jelas.Quantum Books . kadet polis. d) Meningkatkan mutu pendidikan semua aliran sekolah dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. PersatuanBekasMahasiswa Islam Timur Tengah. Kuala Lumpur 4. 1989. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. danSijilTinggiPeperiksaan Malaysia (STPM). PendidikanIslam :Peranannyadalam Pembangunan Ummah. 3. Asas-Asas Pendidikan Islam. jelaslah bahawa Dasar Pendidikan Negara (DPN) diwujudkan dengan hasrat utamanya adalah untuk menyediakan satu teras dan garis panduan dalam mempertingkatkan sistem pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan nilainilai perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. 1991. Abd. 1994. semuainstitusipendidikanharusmenyediakanpeperiksaan yang sama agar tidakwujudmasalahtentangtahapkelayakanseseoranguntukmemasukitahap yang lebihtinggi. moral dan disiplin bagi mewujudkan satu bangsa yang saling menghormati g) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin.2003. Dewan bahasa dan Pustaka.Melaluisistempeperiksaan yang sama.Dasar Pendidikan Negara jugamenetapkanbahawapeperiksaanawam yang didudukiolehpelajar-pelajarharuslahsamaatauseragam. Dasar ini bukan sahaja penting malah menjadi nadi dalam menggerakkan misi negara ke arah sebuah negera maju menjelang 2020. seimbang dan bersepadu e) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil kepada semua aliran sekolah dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman f) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. pengakap. SijilRendahPelajaran(SRP) atauPenilaianMenengahRendah (PMR). Dewan Bahasa dan Pustaka. semuamuridataupelajarakanmenempuhiperingkatpembelajaran yang samatanpamengiradarimanaaliransekolahmereka.Tanjong Malim. SijilPeperiksaan Malaysia (SPM) atauSijilPeperiksaan Malaysia Vokasional (SPMV).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful