KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN KUMPULAN 1 DAN YANG SETARAF DENGAN GRED 27 & 29 NAMA KUMPULAN

: KUMPULAN 8 (DINAMIK) TUGASAN BERKUMPULAN BAHAGIAN: DASAR- DASAR KERAJAN NO. SOALAN: 1 Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara (DPN) dapat membantu mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia?

Sinopsis: Bagaimana DPN membantu mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia
Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

Senario Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka y Penyata Barnes, 1950 y Laporan Fenn-Wu, 1951 y Ordinan Pelajaran, 1952 y Penyata Razak, 1956

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) y Laporan Rahman Talib, 1960 y Akta Pelajaran, 1961

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)

Penyatupaduankaum Pemantapansistempendidikan (sumbermanusia, infrastruktur, kemudahandanbahanpembelajaran)

Merapatkanjurang kayadanmiskin, bandardanluarbandar, jantina Mewujudkantenagarakyatterlatih (tingkatkemahiran&inovasi) Melahirkanmasyarakatberdisiplin

usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. intelektual. Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. jiwa. keputusan. jaga. iaitu sekolah Inggeris. prinsip. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil. dasar bererti pertimbangan (cara. budaya. Selepas merdeka. bimbingan. y Manakala bagi Dr. India dan agama. Dasar Pendidikan Negara sebagai satu set ketetapan. bersatu-padu dan progresif. polisi) b) Pendidikan y Pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara. Melayu. sistem) yang menjadi pokok berkenaan sesuatu. Antara syor-syor ini ialah: . Asas. ajar (dengan berhati-hati). teras. pendidikan ialah proses terus pengajaran. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. undang-undang dan peraturan sebagai asas perlaksanaan sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. Cina. latihan. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka Penyata Barnes. 1950 Pada Ogos 1950. satu jawatankuasa yang diketuai oleh L. emosi melalui tunjuk ajar. y Menurut Hasan Langgulung. Pendahuluan Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain. Setelah menjalankan kajian.Muhammady. Abd Halim El. c) Dasar Pendidikan Negara Jika digabungkan perkataan diatas dapatlah diterjemahkan.Definisi Tajuk a) Dasar Menurut Kamus Dewan. pendirian yang menjadi asas segala tindakan (sikap. pimpinan pelbagai ilmu. Sejak tahun 1946. nilai agama. satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan.J. pendidikan ialah satu proses hasilnya perubahan jasmani.

d. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas.Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu. Bagi Cina. Laporan Fenn-Wu.a. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan. Wu Teh-Yao. Fenn dan Dr. Antara cadangannya ialah: a. Cina dan India.Sekolah menengah ± Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu. b. b. 1952 Pada bulan September 1952. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan. Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. 1951 Pada tahun 1951.P. Sekolah rendah ± Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. W. sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan.Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Ordinan Pelajaran. b. c. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Syor-syor yang dikemukakan ialah: a. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan. . Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Sekolah menengah rendah: Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas. b. b. Sekolah menengah a. . 2. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar.Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun). Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. 1956 Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952.c. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. d. Pra-U: Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. d. mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. d. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. c. 3. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. c. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan. Sekolah rendah a. c. Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). Penyata Razak. b. Bagi memasuki sekolah menengah. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Hussein. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. Sistem peperiksaan a. Sekolah menengah atas: Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate.

Bahasa kebangsaan a. 3. Melalui akta ini: a. Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. b. b.Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. c. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. b. 1960 Pada tahun 1959. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Matapelajaran akhlak a. 2. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. c. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka Laporan Rahman Talib. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. 4. Kenaikan automatik a. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. . Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan.

Malah.Akt aPelajaran 1961 danRancangan Lima Tahun Malaysia telahmenyatakanhasratuntukmenjadikanBahasaKebangsaansebagaibahasapeng antarutamaadalahsatuprinsipasasDasarPendidikan Negara. 2.Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telahmewujudkansatuBahasaKebangsaaniaituBahasaMelayu. melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi. Berikut adalah strategi yang masih dilaksanakan kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia:a) Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama KedudukansertaperananBahasaKebangsaandalamsistempendidikaniniternyatate rkandungdalambeberapadokumenpentingkerajaan. bolehlahdikatakanBahasaKebangsaandiajarsebagaisalahsatumatapelajaranpenti ng di semuaperingkatdanjenissekolah di . Tujuan memperbaiki pelaksanaannya Dasar Pendidikan Negara adalah bermatlamat untuk memastikan pencapaian pembangunan negara diperoleh dengan:1. mengajardanmempelajariapaapabahasa. Kemudian. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara. Senario dan kronologi di atas menunjukkan usaha.usaha di kalangan pemimpin dari zaman penjajahan sehingga ke zaman selepas merdeka untuk menyatupadukan kaum di bawah satu Dasar Pendidikan Negara. BahasaMelayutelahdiimbangidenganhakuntukmengguna. dan rentetan kronologi menjadi bukti bagaimana Dasar Pendidikan Negara ini berterusan dilaksanakan sepanjang zaman. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979.AktaBahasaKeban gsaan 1967 telahmelaksanakanBahasaKebangsaansebagaibahasarasmitunggalnegaraini. Rakyat Malaysia menerimahakikatbahawaBahasaKebangsaanadalahtalipenghubungterpentingdal amusahamemupukperpaduanrakyatkeranaiabolehberperanansebagaibahasapen gantaraanuntukmasyarakatkita yang berbilangkaum. memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih Nyata sekali daripada tujuan memperbaiki Dasar Pendidikan Negara berdasarkan syor diterbitkan 1979 menunjukkan bahawa perpaduan merupakan sebahagian daripada matlamat negara. c.BahasaMelayujugadiwajibkanpenggunaannyadalammaksudrasmi di negarakita. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun.Selarasdengankedudukansertaperanannya.b. Sejak sebelum merdeka misi untuk menyatupadukan kaum di negara telah dijalankan.

WalaupunterdapatSekolahJenisKebangsaanCina (SJKC) danSekolahJenisKebangsaan Tamil (SJKT). Melaluipelaksanaanini. melaluibahasakitadapatmeningkatkanperpaduankeranakomunikasi yang berjalandenganlancardanmasyarakatakansalingfahamkehendaksatupihak yang lain. Kurikulumdalampendidikankebangsaanjugapentingdalamperpaduannegara. iatetapdiwajibuntukmengajarBahasaKebangsaansebagaisubjekutamakeranaiam erupakanbahasaperhubungandanperpaduanbaginegarakita.Malah.Malaysia.Manakala. Secaratidaklangsungsemangatpatriotismemeresapdalamdiripelajar yang belajarmengenainya. sekolahmenengah pula merupakankesinambungansekolahrendahdania pula menekankanpendidikan yang seimbangdanbersepadu.iaitusebagaisatuasasuntukmembentukperpaduan di kalanganmurid-murid yang mendapatpendedahanbermuladarialampersekolahanlagi. subjekinimenceritakankisahperjalananpembentukkannegarasejakawallagi. kurikulumnyadigubaluntukmemberikemahiranasasdanmenerapkanperkembanga nilmupengetahuandansosialisasi di kalanganmuridmuridsekolahrendah. Sebenarnya. Penggunaanbahasa yang seragamdapatmembantumenghilangkanperasaanprasangkakeranasetiapgolong anmasyarakatmenggunakanbahasa yang difahamimalahiaakanbanyakmembantumenanganimasalahsalahfahamkonteksm aksudayat yang ingindisampaikan.Bagisekolahrendah.Iaturut memuatkansemangatperjuanganpejuangtanah air untukmenuntutkemerdekaan. memperkembangdanmeningkatkankemahiransertamenghayatinilainilai yang dihasratkandalamfalsafahDasarPendidikan Negara.KurikulumBersepaduSekolahRendah (KBSR) danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) di negarainitelahdigubalsedemikian demi mencapaidasarperpaduan. penggunaankurikulum di sekolahadalahsamaiaituberdasarkanKurikulumKebangsaan.Kurik ulummerupakansatuusahakearahmewujudkanberbagai-bagai program pengajarandanpembelajaranbagimembolehkanmuriddanpelajarmenerimailmupe ngetahuan. diyakiniiamampumewujudkanjenisrakyat yang diingini. Pendedahansejakawaldapatmemupuksemangatpatriotisme yang tinggimisalnyamelaluisubjeksejarah. b) Mengadakan Kurikulum Kebangsaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.Hal inikerana. sukatanpelajaran yang samajugamenyumbangkepadaperpaduannegara. c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua . KurikulumKebangsaanmerupakansatulagiciridasarPendidikanKebangsaan yang bertujuanuntukmewujudkankeperibadiankebangsaankearahpembentukanperpad uannegara. Di negaraini.

seperti pasukanpasukan kadet tentera. moral dan disiplin bagi mewujudkan satu bangsa yang saling menghormati g) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin. 1989. Penutup Secara kesimpulannya. 1994. Hasan Langgulung. Kuala Lumpur. 3. 1991. SijilPeperiksaan Malaysia (SPM) atauSijilPeperiksaan Malaysia Vokasional (SPMV). d) Meningkatkan mutu pendidikan semua aliran sekolah dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. Dewan Bahasa dan Pustaka. Abd. kadet polis. seimbang dan bersepadu e) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil kepada semua aliran sekolah dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman f) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian.PendidikanKebangsaantelahmenetapkansetiapmuridataupelajarwajib mengambilUjianPenilaianSekolahRendah (UPSR).Quantum Books . Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum.Dasar Pendidikan Negara jugamenetapkanbahawapeperiksaanawam yang didudukiolehpelajar-pelajarharuslahsamaatauseragam. SijilRendahPelajaran(SRP) atauPenilaianMenengahRendah (PMR). Bibliografi 1. PendidikanIslam :Peranannyadalam Pembangunan Ummah. danSijilTinggiPeperiksaan Malaysia (STPM). Jelas. Halim El-Muhammady.Tanjong Malim. Dewan bahasa dan Pustaka.Melaluisistempeperiksaan yang sama. Dasar ini bukan sahaja penting malah menjadi nadi dalam menggerakkan misi negara ke arah sebuah negera maju menjelang 2020. semuainstitusipendidikanharusmenyediakanpeperiksaan yang sama agar tidakwujudmasalahtentangtahapkelayakanseseoranguntukmemasukitahap yang lebihtinggi. pengakap. Selangor DarulEhsan. semuamuridataupelajarakanmenempuhiperingkatpembelajaran yang samatanpamengiradarimanaaliransekolahmereka. PersatuanBekasMahasiswa Islam Timur Tengah. Kamus Dewan. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. puteri Islam dan lain-lain. jelaslah bahawa Dasar Pendidikan Negara (DPN) diwujudkan dengan hasrat utamanya adalah untuk menyediakan satu teras dan garis panduan dalam mempertingkatkan sistem pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan nilainilai perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.2003. Kuala Lumpur 4. 2. Asas-Asas Pendidikan Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful