KURSUS INDUKSI UMUM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN KUMPULAN 1 DAN YANG SETARAF DENGAN GRED 27 & 29 NAMA KUMPULAN

: KUMPULAN 8 (DINAMIK) TUGASAN BERKUMPULAN BAHAGIAN: DASAR- DASAR KERAJAN NO. SOALAN: 1 Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara (DPN) dapat membantu mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia?

Sinopsis: Bagaimana DPN membantu mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia
Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

Senario Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka

Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka y Penyata Barnes, 1950 y Laporan Fenn-Wu, 1951 y Ordinan Pelajaran, 1952 y Penyata Razak, 1956

Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) y Laporan Rahman Talib, 1960 y Akta Pelajaran, 1961

Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010)

Penyatupaduankaum Pemantapansistempendidikan (sumbermanusia, infrastruktur, kemudahandanbahanpembelajaran)

Merapatkanjurang kayadanmiskin, bandardanluarbandar, jantina Mewujudkantenagarakyatterlatih (tingkatkemahiran&inovasi) Melahirkanmasyarakatberdisiplin

sistem) yang menjadi pokok berkenaan sesuatu. pimpinan pelbagai ilmu. Melayu. jiwa. jaga. Abd Halim El. Barnes ditubuhkan bagi mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. 1950 Pada Ogos 1950. bimbingan. pendidikan ialah satu proses hasilnya perubahan jasmani. Kesedaran ini terbukti dalam Rancangan Cheessmen yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. Asas. Panyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. Pendahuluan Dasar pendidikan negara sebelum merdeka mewujudkan 5 jenis sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain. keputusan.J. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil. satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada Kerajaan British pada tahun 1951. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Sebelum Merdeka Penyata Barnes. pendidikan ialah proses terus pengajaran. c) Dasar Pendidikan Negara Jika digabungkan perkataan diatas dapatlah diterjemahkan. nilai agama. satu jawatankuasa yang diketuai oleh L. latihan.Definisi Tajuk a) Dasar Menurut Kamus Dewan. y Menurut Hasan Langgulung. Dasar pendidikan kini lebih bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. budaya. emosi melalui tunjuk ajar. bersatu-padu dan progresif. prinsip. Selepas merdeka. dasar bererti pertimbangan (cara. Sejak tahun 1946. teras. British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. iaitu sekolah Inggeris. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan. usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. intelektual. ajar (dengan berhati-hati). Dasar Pendidikan Negara sebagai satu set ketetapan.Muhammady. Antara syor-syor ini ialah: . Cina. Setelah menjalankan kajian. India dan agama. y Manakala bagi Dr. pendirian yang menjadi asas segala tindakan (sikap. undang-undang dan peraturan sebagai asas perlaksanaan sesuatu sistem pendidikan di sesebuah negara. polisi) b) Pendidikan y Pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara.

c. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan sekolah Cina. d. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan.Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu. Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Cina dan India. . Wu Teh-Yao.a.P. Sekolah Cina menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas. Syor-syor yang dikemukakan ialah: a. Fenn dan Dr. W.Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu Ordinan Pelajaran. Tugas utama jawatankuasa Fenn-Wu ialah mengkaji kemungkinan menjadikan sekolah Cina yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai pengantar dan Bahasa Cina sebagai satu matapelajaran pilihan. Sekolah Cina dikekalkan tetapi kurikulumnya berdasarkan latar belakang tempatan. satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu. b. Sekolah rendah ± Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan. sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka banggakan. Bagi Cina. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Jawatankuasa ini mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Laporan Fenn-Wu. b. Jawatankuasa ini dketuai oleh Dr. 1952 Pada bulan September 1952. b. Antara cadangannya ialah: a. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan keturunan. Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah.Sekolah menengah ± Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. 1951 Pada tahun 1951.

1956 Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1952. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib. 2. Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. Sekolah rendah a. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. d. Bagi memasuki sekolah menengah. c. Sekolah menengah atas: Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Penyata Razak. Pra-U: Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Hussein. Sekolah menengah rendah: Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan.c. d. c. Sekolah menengah a. 3. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. . b. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris. d. sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun). b. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: 1.Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. b. Sistem peperiksaan a. c.

c. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Melalui akta ini: a. 2. b. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Murid bukan beragama Islam ± Pendidikan Moral. Bahasa kebangsaan a. b. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. 4. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. . Orang Cina menentang kerana sesetengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. 3. Beberapa syor telah dikemukakan: 1. sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. b. 1961 Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Matapelajaran akhlak a. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. c.Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Kronologi Dasar Pendidikan Negara Selepas Merdeka Laporan Rahman Talib. Kenaikan automatik a. 1960 Pada tahun 1959. Murid beragama Islam ± Pendidikan Islam. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. Akta Pelajaran.

AktaBahasaKeban gsaan 1967 telahmelaksanakanBahasaKebangsaansebagaibahasarasmitunggalnegaraini. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979. Umur minimum meninggalkan sekolah ± 15 tahun. sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara.Selarasdengankedudukansertaperanannya. Kemudian. mengajardanmempelajariapaapabahasa. Rakyat Malaysia menerimahakikatbahawaBahasaKebangsaanadalahtalipenghubungterpentingdal amusahamemupukperpaduanrakyatkeranaiabolehberperanansebagaibahasapen gantaraanuntukmasyarakatkita yang berbilangkaum. c. dan rentetan kronologi menjadi bukti bagaimana Dasar Pendidikan Negara ini berterusan dilaksanakan sepanjang zaman. Sejak sebelum merdeka misi untuk menyatupadukan kaum di negara telah dijalankan.b. 2.usaha di kalangan pemimpin dari zaman penjajahan sehingga ke zaman selepas merdeka untuk menyatupadukan kaum di bawah satu Dasar Pendidikan Negara. Tujuan memperbaiki pelaksanaannya Dasar Pendidikan Negara adalah bermatlamat untuk memastikan pencapaian pembangunan negara diperoleh dengan:1. BahasaMelayutelahdiimbangidenganhakuntukmengguna.BahasaMelayujugadiwajibkanpenggunaannyadalammaksudrasmi di negarakita. Berikut adalah strategi yang masih dilaksanakan kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia:a) Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama KedudukansertaperananBahasaKebangsaandalamsistempendidikaniniternyatate rkandungdalambeberapadokumenpentingkerajaan. memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih Nyata sekali daripada tujuan memperbaiki Dasar Pendidikan Negara berdasarkan syor diterbitkan 1979 menunjukkan bahawa perpaduan merupakan sebahagian daripada matlamat negara.Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan telahmewujudkansatuBahasaKebangsaaniaituBahasaMelayu. Malah. bolehlahdikatakanBahasaKebangsaandiajarsebagaisalahsatumatapelajaranpenti ng di semuaperingkatdanjenissekolah di . Senario dan kronologi di atas menunjukkan usaha. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi.Akt aPelajaran 1961 danRancangan Lima Tahun Malaysia telahmenyatakanhasratuntukmenjadikanBahasaKebangsaansebagaibahasapeng antarutamaadalahsatuprinsipasasDasarPendidikan Negara. melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin.

iatetapdiwajibuntukmengajarBahasaKebangsaansebagaisubjekutamakeranaiam erupakanbahasaperhubungandanperpaduanbaginegarakita. Di negaraini. Pendedahansejakawaldapatmemupuksemangatpatriotisme yang tinggimisalnyamelaluisubjeksejarah. diyakiniiamampumewujudkanjenisrakyat yang diingini. b) Mengadakan Kurikulum Kebangsaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Penggunaanbahasa yang seragamdapatmembantumenghilangkanperasaanprasangkakeranasetiapgolong anmasyarakatmenggunakanbahasa yang difahamimalahiaakanbanyakmembantumenanganimasalahsalahfahamkonteksm aksudayat yang ingindisampaikan.Manakala.Kurik ulummerupakansatuusahakearahmewujudkanberbagai-bagai program pengajarandanpembelajaranbagimembolehkanmuriddanpelajarmenerimailmupe ngetahuan. subjekinimenceritakankisahperjalananpembentukkannegarasejakawallagi. Sebenarnya.WalaupunterdapatSekolahJenisKebangsaanCina (SJKC) danSekolahJenisKebangsaan Tamil (SJKT).Iaturut memuatkansemangatperjuanganpejuangtanah air untukmenuntutkemerdekaan. kurikulumnyadigubaluntukmemberikemahiranasasdanmenerapkanperkembanga nilmupengetahuandansosialisasi di kalanganmuridmuridsekolahrendah. memperkembangdanmeningkatkankemahiransertamenghayatinilainilai yang dihasratkandalamfalsafahDasarPendidikan Negara. sukatanpelajaran yang samajugamenyumbangkepadaperpaduannegara. Kurikulumdalampendidikankebangsaanjugapentingdalamperpaduannegara.KurikulumBersepaduSekolahRendah (KBSR) danKurikulumBersepaduSekolahMenengah (KBSM) di negarainitelahdigubalsedemikian demi mencapaidasarperpaduan.Hal inikerana. melaluibahasakitadapatmeningkatkanperpaduankeranakomunikasi yang berjalandenganlancardanmasyarakatakansalingfahamkehendaksatupihak yang lain. Secaratidaklangsungsemangatpatriotismemeresapdalamdiripelajar yang belajarmengenainya. penggunaankurikulum di sekolahadalahsamaiaituberdasarkanKurikulumKebangsaan. sekolahmenengah pula merupakankesinambungansekolahrendahdania pula menekankanpendidikan yang seimbangdanbersepadu. c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua . Melaluipelaksanaanini.Malaysia.Malah.Bagisekolahrendah. KurikulumKebangsaanmerupakansatulagiciridasarPendidikanKebangsaan yang bertujuanuntukmewujudkankeperibadiankebangsaankearahpembentukanperpad uannegara.iaitusebagaisatuasasuntukmembentukperpaduan di kalanganmurid-murid yang mendapatpendedahanbermuladarialampersekolahanlagi.

2003.Tanjong Malim. 1989. danSijilTinggiPeperiksaan Malaysia (STPM). Kuala Lumpur 4. puteri Islam dan lain-lain.PendidikanKebangsaantelahmenetapkansetiapmuridataupelajarwajib mengambilUjianPenilaianSekolahRendah (UPSR). Kuala Lumpur. 2.Dasar Pendidikan Negara jugamenetapkanbahawapeperiksaanawam yang didudukiolehpelajar-pelajarharuslahsamaatauseragam. seperti pasukanpasukan kadet tentera. SijilRendahPelajaran(SRP) atauPenilaianMenengahRendah (PMR). 1991. pengakap. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Bibliografi 1. PersatuanBekasMahasiswa Islam Timur Tengah. Hasan Langgulung. Dewan Bahasa dan Pustaka. moral dan disiplin bagi mewujudkan satu bangsa yang saling menghormati g) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin. 3. kadet polis. Halim El-Muhammady. semuamuridataupelajarakanmenempuhiperingkatpembelajaran yang samatanpamengiradarimanaaliransekolahmereka. 1994. semuainstitusipendidikanharusmenyediakanpeperiksaan yang sama agar tidakwujudmasalahtentangtahapkelayakanseseoranguntukmemasukitahap yang lebihtinggi. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman.Quantum Books . Penutup Secara kesimpulannya. Dasar ini bukan sahaja penting malah menjadi nadi dalam menggerakkan misi negara ke arah sebuah negera maju menjelang 2020. jelaslah bahawa Dasar Pendidikan Negara (DPN) diwujudkan dengan hasrat utamanya adalah untuk menyediakan satu teras dan garis panduan dalam mempertingkatkan sistem pendidikan di Malaysia dengan mengutamakan nilainilai perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Jelas. Abd. seimbang dan bersepadu e) Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil kepada semua aliran sekolah dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman f) Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. d) Meningkatkan mutu pendidikan semua aliran sekolah dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. Selangor DarulEhsan.Melaluisistempeperiksaan yang sama. SijilPeperiksaan Malaysia (SPM) atauSijilPeperiksaan Malaysia Vokasional (SPMV). Dewan bahasa dan Pustaka. Asas-Asas Pendidikan Islam. Kamus Dewan. PendidikanIslam :Peranannyadalam Pembangunan Ummah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful