P. 1
analisis penyata kewangan (2)

analisis penyata kewangan (2)

|Views: 888|Likes:
Published by payid

More info:

Published by: payid on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

SURAT PERAKUAN Saya dengan ini mengaku bahawa semua tugasan saya dalam kerja kursus PERNIAGAAN DAN

KEUSAHAWANAN ialah kerja ASAL yang saya sediakan sendiri dalam perkataan saya dan saya tidak menciplak mahupun memplagiat mana- mana bahagian dalam tugasan yang dihantar. Saya dengan ini mengaku yang: i. ii. iii. iv. Telah mengaku bahawa setiap kerja dan idea di dalam tugasan saya diambil dari bahan bercetak dan sumber elektronik yang didaftarkan, Tidak menyalin bulat- bulat dari mana- mana sumber ataupun mana- mana pelajar, Tidak membenarkan mana- mana pelajar untuk menyalin laporan saya; dan Dengan seikhlas hati mengungkap setiap kata yang diucapkan oleh penulis tertentu dalam kertas kerja saya. Jadi, dengan ini, saya, Ahmad Farid bin Mohamed faham sekiranya perkara di atas tidak dipatuhi ataupun didapati menipu mana- mana bahagian, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis mempunyai hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan tatatertib seperti mana yang dinyatakan dalam “Buku Panduan Pelajar” terkini.

____________________

Nama No KP.

: :

AHMAD FARID BIN MOHAMED 890308-11-5283

SURAT PERAKUAN Saya dengan ini mengaku bahawa semua tugasan saya dalam kerja kursus PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN ialah kerja ASAL yang saya sediakan sendiri dalam perkataan saya dan saya tidak menciplak mahupun memplagiat mana- mana bahagian dalam tugasan yang dihantar. Saya dengan ini mengaku yang: i. ii. iii. iv. Telah mengaku bahawa setiap kerja dan idea di dalam tugasan saya diambil dari bahan bercetak dan sumber elektronik yang didaftarkan, Tidak menyalin bulat- bulat dari mana- mana sumber ataupun mana- mana pelajar, Tidak membenarkan mana- mana pelajar untuk menyalin laporan saya; dan Dengan seikhlas hati mengungkap setiap kata yang diucapkan oleh penulis tertentu dalam kertas kerja saya. Jadi, dengan ini, saya, Muhamad Ikhwan Bin Mat Jusoh faham sekiranya perkara di atas tidak dipatuhi ataupun didapati menipu mana- mana bahagian, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis mempunyai hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan tatatertib seperti mana yang dinyatakan dalam “Buku Panduan Pelajar” terkini.

____________________ Nama No KP . : : MUHAMAD IKHWAN BIN MAT JUSOH 890823-03-5501

ISI KANDUNGAN .

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT .

.

Sekian. tugasan ini dapat disiapkan dengan sempurnanya.PENGHARGAAN Melalui ruang ini. Jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan sekelas. Amran Bin Pa yang banyak memberi dorongan dan tunjuk ajar serta peransang sepanjang membuat tugasan ini. En. rakan-rakan tidak lokek untuk berkongsi dan membantu bersama. terima kasih . kami merasa bersyukur kerana dengan keizinan-Nya. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada pensyarah. Selain daripada itu. beliau juga banyak memberi nasihat. berkongsi pengalaman dan ilmu pengalaman dengan kami dalam proses menyiapkan tugasan Perniagaan dan Keusahawanan ini. Walaupun tugasan ini merupakan tugasan secara kumpulan. Penghargaan ini juga kepada pensyarah-pensyarah lain yang sanggup meluangkan masa untuk memberi maklumat dan berkongsi pengalaman mengenai pengetahuan Perniagaan dan Keusahawanan. PISMP Reka Bentuk dan Teknologi (A) yang tidak henti-henti membuat kritikan serta membetulkan segala kesilapan dan berkongsi pendapat.

PENGENALAN .

Semua maklumat kewangan perusahaan perniagaan yang disampaikan dengan cara berstruktur dan dalam bentuk yang mudah difahami dikenali sebagai penyata kewangan. 3. khususnya kegiatan operasi. Penyata aliran tunai: Melaporkan kegiatan aliran tunai syarikat. dan untung pada sesuatu tempoh. Penyata kewangan memberikan pandangan keseluruhan keadaan kewangan jangka pendek serta jangka panjang bagi sesuatu perniagaan atau orang perseorangan. Penyata pendapatan: Juga dirujuk sebagai penyata Untung Rugi (atau "P&L"). Kunci kira-kira: Juga dirujuk sebagai penyata kedudukan atau keadaan kewangan. orang perseorangan. Terdapat empat penyata kewangan yang asas: 1. ia melaporkan pendapatan. ia melaporkan aset.ANALISIS PENYATA KEWANGAN Penyatan kewangan (atau laporan kewangan) ialah rekod formal kegiatankegiatan kewangan sesebuah perniagaan. 4. dan equiti pemilik syarikat pada sesuatu titik masa. dan kewangan. . Penyata untung tertahan: Menerangkan perubahan dalam untung tertahan syarikat pada sepanjang tempoh pelaporan. belanja. pelaburan. liabiliti. Ini termasuk jualan dan pelbagai belanja yang dikenakan sewaktu pemprosesan. atau entiti-entiti yang lain. 2.

Prestasi syarikat akan memberi petunjuk kepada persatuan sekerja tentang kadar pembayaran gaji dan imbuhan adakah selari dengan pencapaian syarikat bagi sesuatu tempoh masa. Penggunapengguna penyata kewangan biasanya terdiri daripada pihak dalaman dan luaran syarikat. . Pengguna Dalaman Pihak dalaman mewakili pihak pengurusan yang menggunakan penyata kewangan untuk membuat analisis dan perbandingan prestasi setiap jabatan atau perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. syarikat kewangan .pemiutang mahupun pesaing berminat untuk meneliti prestasi kewangan syarikat.PENGENALAN Penyata kewangan sesebuah firma berguna kepada kumpulan pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai prestasi firma tersebut. Pihak-pihak seperti pemegang syer. pemegang debentur. Kesatuan sekerja juga merupakan pengguna penyata kewangan firma. bakal pelabur. Ini penting untuk tujuan perancangan dan pengawalan. Maklumat ini akan digunakan dalam proses perundingan atau tuntutan bayaran gaji. Pengguna Luaran Pihak luaran juga berminat untuk mendapatkan maklumat kewangan sesebuah firma.

prestasi masa lampau dan prospek masa hadapan. FRS telah menetapkan maklumat-maklumat minimum yang perlu dilaporkan dalam Penyata Tahunan sesebuah syarikat. adakah syarikat mampu bayar liabilitinya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Matlamat penyata kewangan adalah untuk memberi gambaran sebenar mengenai kedudukan kewangan sesebuah syarikat termasuklah kedudukan kewangan semasa. Maklumat kewangan juga berguna kepada bakal-bakal pelabur yang ingin membuat pelaburan baru untuk memilih syarikat yang boleh memberi pulangan pelaburan yang tinggi. • Syarikat-syarikat kewangan dan syarikat kredit juga sentiasa mengikuti perkembangan prestasi kewangan syarikat untuk menilai kedudukan syarikat tersebut sama ada mampu membayar balik pinjaman atau untuk meluluskan pinjaman baru. • Pemiutang-pemiutang juga berminat untuk melihat kecairan modal kerja syarikat .• Pemegang syer pastinya memerlukan maklumat kewangan syarikat untuk mengetahui keberuntungn syarikat dan peratus pembayaran dividen atau perkembangan perniagaan. Oleh kerana itulah. penyata pendapatan . • • Bagi pemegang-pemegang debentur pula ingin memastikan kebolehan syarikat untuk membayar faedah dan kemampuan syarikat membayar balik debentur. • Begitu juga dengan pesaing-pesaing dalam industri yang sama akan sentiasa menggunakan maklumat kewangan syarikat untuk membuat perbandingan dengan prestasi mereka. Sumber utama maklumat yang digunakan untuk membuat analisis termasuklah : 1. laporan penyata kewangan hendaklah menuruti konvensyen pendedahan penuh (full disclosure) yang telah ditetapkan dalam Financial Reporting Standards (FRS) oleh Malaysian Accounting Standards Board (MASB).

penyata aliran tunai 4. laporan juruaudit 8. kunci kira-kira 3. 3. nota kepada penyata kewangan 5. data kewangan untuk tahun sebelumnya untuk perbandingan KAEDAH ANALISIS PENYATA KEWANGAN Dua kaedah yang biasa digunakan untuk menganalisis penyata kewangan ialah Analisis Perbandingan dan Analisis Nisbah.2. keputusan-keputusan kewangan yang telah dibuat 7. Asas Intera Syarikat . Asas Purata Industri . Asas Antara Syarikat item-item dibandingkan antara satu syarikat dengan syarikat yang lain dalam tahun yang sama sama ada syarikat itu merupakan syarikat subsidari dalam satu syarikat induk atau syarikat yang sama industrinya tetapi secara individu. kaedah perakaunan yang digunakan 6. ANALISIS PERBANDINGAN Analisis perbandingan dibuat berdasarkan kepada 3 asas iaitu : 1.data-data dalam syarikat itu sendiri dibandingkan dengan item-item yang serupa tetapi dalam tahun yang berlainan. 2. Contoh Syarikat A (syarikat barangan elektrik) dibanding dengan angka industri dari pelbagai syarikat pengeluar barangan elektrik.perbandingan dibuat dengan purata industri di mana syarikat itu beroperasi. .

Nisbah Keberuntungan 3. Hubungan ditunjukkan dalam bentuk peratus. Contohnya. 5 jenis nisbah yang digunakan dalam analisi nisbah kecairan adalah : . Analisis nisbah boleh dibahagikan kepada : 1. setiap item dibandingkan dengan satu item asas dalam penyata pendapatan contohnya jualan bersih dan dalam kunci kira-kira item dibandingkan dengan jumlah aset bersih. Bermaksud . Nisbah Mampu Bayar Nisbah Kecairan Nisbah kecairan mengukur kemampuan jangka pendek sesebuah syarikat untuk membayar hutang atau obligasi-obligasi mereka yang sudah cukup tempoh dan untuk memenuhi keperluan tunai yang tidak dijangka. Analisis menegak menganalisis komponen atau item dalam penyata pendapatan dan kunci kira-kira menggunakan peratusan yang relatif. kadar atau nisbah. Nisbah Kecairan 2. Analisis melintang (analisis arah aliran) pula membuat perbandingan data-data laporan kewangan dengan menggunakan satu tahun tertentu sebagai tahun asas perbandingan. peratus pulangan atas jualan tahun 2002 dan tahun 2003 dibandingkan dengan peratus tahun 2001 yang dijadikan tahun asas perbandingan. ANALISIS NISBAH Analisis nisbah digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu kuantiti dengan kuantiti yang lain.Dua jenis analisis perbandingan adalah secara menegak dan secara melintang.

ia digunakan untuk menilai kecairan syarikat atau kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek.1. sekuriti boleh pasar dan penghutang bersih dengan liabiliti semasa. Formula : Nisbah Semasa = Aset Semasa -----------------------Liabiliti Semasa • • . Nisbah Cepat • • nisbah cepat menunjukkan hubungan antara tunai. ia menunjukkan kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan cepat atau serta merta. Nisbah semasa yang tinggi menunjukkan kemampuan syarikat membayar hutang jangka pendeknya dalam tempoh kurang daripada 12 bulan. Nisbah Semasa • • • nisbah semasa menunjukkan hubungan antara aset semasa dengan liabiliti semasa. Formula : Nisbah Cepat = Tunai + Sekuriti Boleh Pasar + Penghutang Bersih -----------------------------------------------------------------Liabiliti Semasa • 2. juga disebut nisbah modal kerja.

Pusing Ganti Akaun Belum Terima • • Nisbah ini mengukur berapa kali secara puratanya penghutang boleh dikutip dalam satu-satu tempoh. Formula : Pusing Ganti Akaun tunai Jualan Bersih – Jualan = Belum Terima ---------------------------------------------------------- . Jika jumlah inventori yang disimpan adalah kecil. • Formula : Pusing Ganti Inventori (Stok) = Kos Jualan --------------------Stok Purata ** Stok purata = stok awal + stok akhir 4. • • Semakin tinggi nisbah pusing ganti Akaun Belum Terima maka semakin cekap syarikat dalam mengendalikan penghutangnya. Pusing Ganti Inventori • • • Nisbah ini mengukur secara puratanya berapa kali inventori dijual dalam satu tempoh tertentu (biasanya 12 bulan – satu tempoh perakaunan) Nisbah pusing ganti yang tinggi menunjukkan kekerapan syarikat membeli inventori baru dan ini bermakna jualan adalah baik.3. Ini juga menunjukkan kecukupan inventori dan kecekapan pengurusannya. pengurusan dianggap baik. Menunjukkan cepatnya aset semasa ditukarkan kepada tunai. Ini juga menunjukkan kecekapan syarikat dalam aktiviti pemberian kredit dan pengutipan hutang.

• Formula : Purata Tempoh Kutipan = --------Pusing Ganti Akaun Belum Terima • Polisi pengutipan dianggap berkesan jika purata tempoh kutipan sama atau hampir sama panjang masanya yang dibenarkan dalam syarat jualan kredit. 365 hari ------------------------------------- . Tujuannya untuk menilai keberkesanan polisi kredit dan polisi pengutipan yang diamalkan oleh syarikat. Purata Tempoh Kutipan • menunjukkan purata bilangan hari untuk mengutip hutang.5.

Formula : Pusing Ganti Aset = Jualan Bersih ------------------------Aset Purata . Margin Untung • • digunakan untuk mengukur peratusan setiap ringgit hasil bersih daripada jualan bersih bagi suatu tempoh. Pusing Ganti Aset • • digunakan untuk mengukur keberkesanan / keefisienan perniagaan menggunakan asetnya untuk menjana jualan.Nisbah Keberuntungan Nisbah keberuntungan digunakan untuk mengukur hasil atau keupayaan operasi sesebuah perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. Nisbah yang berkaitan dengan keberuntungan adalah : 1. Formula : Margin Untung 100 Jualan Bersih = Pendapatan Bersih -----------------------------x 2.

3. Perolehan Sesaham • • mengukur amaun pendapatan bersih yang diperoleh oleh syarikat bagi setiap saham biasa yang diterbitkan. Pulangan Atas Aset • • mengukur keberuntungan syarikat secara keseluruhan.x 100 Aset Purata 4. Formula : Pulangan Atas Aset = Pendapatan Bersih ---------------------------. Formula : Perolehan Sesaham ------Jumlah saham biasa diterbitkan (unit) = Pendapatan Bersih ------------------------------ . Pulangan Atas Ekuiti Pemegang Saham • • • mengukur keberuntungan pemegang saham biasa. ia menunjukkan amaun pulangan yang diperoleh bagi setiap ringgit yang dilaburkan oleh pemilik atau pemegang saham biasa Formula : Pulangan atas Ekuiti Pemegang Saham Biasa x 100 Saham Biasa = Pendapatan Bersih -----------------------------Purata Ekuiti Pemegang 5.

Nisbah Bayar Keluar (Kadar Hasil Dividen) • • mengukur peratusan perolehan syarikat yang diagihkan dalam bentuk dividen tunai. Formula : Nisbah Harga Perolehan biasa ---------= Harga Pasaran Saham ------------------------------- 7.6. Nisbah Harga Perolehan • • • mengukur harga pasaran setiap saham biasa berbanding dengan perolehan sesaham syarikat. ini menggambarkan penilaian pelabur terhadap perolehan syarikat pada masa akan datang. • Formula : Nisbah bayar keluar = Dividen tunai ------------------------Pendapatan Bersih . syarikat yang mempunyai kadar pertumbuhan yang tinggi akan mencatatkan nisbah bayar keluar yang rendah kerana sebahagian besar daripada pendapatan bersih syarikat akan dilaburkan semula.

Nisbah yang berkaitan dengan keberuntungan adalah : 1. Formula : = Pendapatan Sebelum Cukai dan --------------------------------------------------------------Liabiliti Semasa x 100 Jumlah = Jumlah Liabiliti ----------------- Bilangan perolehan faedah Belanja Faedah . Nisbah Hutang Atas Jumlah Aset • • digunakan untuk mengukur peratusan jumlah aset yang diperoleh melalui pembiayaan pemiutang. Formula : Nisbah Hutang Atas Jumlah Aset ----Aset 2.Nisbah Mampu Bayar Nisbah mampu bayar mengukur kemampuan dan keupayaan sesebuah perniagaan untuk meneruskan operasinya dalam jangka masa panjang. semakin tinggi bilangan perolehan faedah. Bilangan Perolehan Faedah (Nisbah Liputan Faedah) • • • mengukur kemampuan syarikat untuk memenuhi keperluan pembayaran faedah apabila pembiayaan seperti pinjaman mencapai tempoh matang. semakin kukuh kedudukan syarikat.

Antaranya : 1. . Ini bermakna keputusan yang akan dibuat untuk tindakan pada masa akan datang adalah berdasarkan kepada prestasi lepas. analisis ini juga mempunyai beberapa kekangan atau kelemahan. 2. semakin tinggi kemampuan syarikat membayar semula kepada pemegang saham. Nisbah Hutang Atas Ekuiti • • • mengukur peratusan jumlah ekuiti yang dibiayai oleh hutang. Formula : Nisbah Hutang Atas Ekuiti 100 Jumlah Ekuiti = Jumlah Liabiliti ---------------------x LIMITASI ANALISIS PENYATA KEWANGAN Walaupun analisis penyata kewangan banyak memberi menfaat kepada pihak-pihak berkepentingan sama ada luaran atau dalaman. Data penyata kewangan yang digunakan sebagai asas pengiraan dinyatakan pada nilai kos sejarah dan bukannya pada nilai semasa. semakin rendah nisbah hutang atas ekuiti . pastinya setiap firma mempunyai perbezaan dari segi penggunaan pelbagai kaedah untuk menilai serta mempersembahkan item-item dalam penyata kewangan. Misalnya untuk penilaian inventori.3. ada syarikat menggunakan kaedah MDKD dan ada yang menggunakan kaedah MKKD menyebabkan nilai inventori akhir tidak dapat dbandingkan dengan tepat. Apabila perbandingan dibuat antara satu firma dengan satu firma yang lain.

3. Bagi syarikat yang mempunyai pelbagai subsidiari pastinya setiap subsidiari menjalankan perniagaan yang berbeza dengan syarikat lain. contohnya syarikat yang menyewa bangunan dan memiliki bangunan sendiri. Nilai aset juga mungkin tidak dapat dibandingkan sekiranya sebuah syarikat itu telah membuat penilaian semula aset pada tahun tersebut tetapi syarikat yang dibandingkan belum membuat penilaian semula asetnya pada tahun yang sama. 5. 6. 7. 4. Ini mengakibatkan pengiraan menjadi tidak tepat. Penyata kewangan mengandungi banyak data yang diperoleh melalui anggaran contohnya peruntukan hutang ragu dan susutnilai. Oleh itu nisbah seperti pusing ganti inventori adalah tidak selaras. Firma yang berlainan akan mempunyai pola pemilikan aset yang berbeza walaupun dalam industri yang sama. Kesan perubahan harga juga memberi kesan ke atas penilaian analisis. . Masalah kemanusiaan juga membataskan pemilihan nilai-nilai untuk dianalisis dan penilaian dalam membuat keputusan pastinya tidak sama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->