CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

1.0 PENGENALAN

Perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu memahami tentang peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam sekeliling yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Dari segi konsep, profesionalisme didefinisikan sebagai kepakaran tinggi dalam pekerjaan seseorang. Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan mempengaruhi minat, sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat menerusi keberkesanan dalam penggunaan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar. Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian tertentu. Ini dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya korporat dan pengurusan bisnes di mana ia mementingkan kawalan mutu menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah mewujudkan keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect.

1

sistem nilai dan amalan hidup yang berubah dengan ketara. Dalam bidang pendidikan. Ini dapat dibuktikan apabila stail hidup. sains dan politik. Globalisasi meninggalkan pelbagai kesan dalam kehidupan warga Malaysia secara langsung dan tidak langsung.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Antara faktor utama yang yang menentukan perubahan dalam sistem pendidikan hari ini ialah impak globalisasi dan usaha sama antarabangsa terutama sekali di bidang ekonomi dan politik. serta bahasa – bahasa asing seperti Bahasa Inggeris. 2 . impak globalisasi meninggalkan kesan – kesan seperti berikut : a) Pengajaran sains dan teknologi menjadi semakin penting b) Perubahan merupakan prasyarat kemajuan c) Inovasi dan kreativiti penting di peringkat pelaksanaan dan konsep pendidikan mahupun di peringkat output atau pengeluaran pendidikan d) Kurikulum sekolah perlu mengambil kira perkembangan yang berlaku di persekitaran. Jepun dan Perancis juga penting untuk diajar oleh pendidik. Antara yang dapat dilihat adalah ciri – ciri individualisma yang semakin menular di mana kekayaan material sangat penting malah keutamaan tujuan hidup bermasyarakat adalah kejayaan hidup seseorang yang dilihat dari segi kekayaan yang diperolehi. Subjek – subjek seperti kajian alam sekitar.

Ini jelas termaktub dalam dokumen – dokumen rasmi kerajaan seperti dalam Rancangan Malaysia Ketujuh. pendidikan di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran untuk dihadapi.0 CABARAN – CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN Malaysia boleh berbangga kerana sistem pendidikan pada hari ini mempunyai falsafahnya sendiri. Namun begitu. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan 2. Sistem pendidikan negara kita mempunyai matlamat dalam jangka masa pendek iaitu 5 tahun mahupun dalam jangka masa panjang iaitu untuk 20 tahun akan datang. 5.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Ini termasuklah : 1. Pengekalan kualiti sistem pendidikan Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar 4. 3. Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Orientasi dan tujuan pendidikan yang dijalani Kesemua cabaran . 3 . Tujuan utama adalah untuk menyediakan peluang – peluang pendidikan kepada semua warga dan memupuk potensi setiap murid.cabaran ini diperincikan bagi memberi gambaran yang jelas kepada golongan yang terlibat dengan pendidikan khususnya sistem pendidikan di negara kita.

luar kampus atau program – program kembar (francais) diambil kira. Dari segi demografi. Pelbagai aspek harus diberi perhatian sewajarnya seperti ruang.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Berasaskan penekanan yang diberi oleh kerajaan bahawa masyarakat harus belajar seumur hidup serta menjadikan umur bukan kriteria penentu untuk seseorang itu terus belajar. tidak salah jika dikatakan bahawa masyarakat di Malaysia hari ini lebih cenderung digelar sebagai masyarakat muda. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar di institusi pendidikan Hal ini dapat dilihat melalui bilangan murid atau pelajar sudah pasti bertambah selari dengan pertabahan atau populasi negara. alat – alat dan tempat pendidikan. Bilangan pelajar membesar lagi sekiranya mod atau saluran pendidikan secara jarak jauh. maka isu kuantiti pendidikan menjadi semakin runcing. iaitu boleh dikatakan berumur 40 tahun ke atas.2 Pengekalan kualiti sistem pendidikan Cabaran kedua melibatkan usaha membaiki selisihan yang wujud dalam sistem pendidikan sama ada pada peringkat makro mahupun pada peringkat mikro. Selisihan makro mencakupi ketidakseimbangan pada 4 .1. 2. Bilangan murid semakin besar jika kita menerima cadangan bahawa pendidikan pra sekolah harus diberi kepada semua warga tanpa mengira latar belakang keluarga dan tempat kediaman. Lebih ramai penduduk terdiri daripada golongan muda daripada golongan tua.

Hal ini meliputi aspek peningkatan prestasi.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN peruntukan kewangan. Kajian dan analisis harus dijalankan bagi mengesan kelas dan tahap ketidakimbangan dalam sistem pendidikan agar langkah diimbangi semula dan alternatif dapat dirumuskan serta dilaksanakan sebaik mungkin. perasaan banggakan negara. sikap. keberkesanan pengajaran. perasaan yakin diri untuk bertanding. Pendek kata aspek kuantiti perlulah selari dengan pembangunan dari segi kualiti pendidikan. kelicinan pengurusan. Ia merangkumi standard atau taraf pembelajaran. motivasi terhadap pelajaran pada pelajar. menengah. nilai. Secara terperincinya. tertiar) dan pada peringkat perancangan (bagi matlamat sosial dan ekonomi). daerah. bangsa dan budaya. Selisihan mikro pula merangkumi komponen lembut sistem pendidikan seperti kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. kesesuaian dan kebergunaan ilmu dan kemahiran yang diperolehi daripada sekolah dan institusi – institusi pengajian tinggi. terhadap pengajaran pada guru serta terhadap keberkesanan organisasi pada kakitangan pengurusan. megahkan pencapaian negara termasuk pengiktirafan yang diperolehi oleh pemimpin – pemimpin negara dan sebagainya. kepuasan kerja di kalangan guru – guru dan murid – murid. istilah kualiti atau mutu pendidikan tidak asing lagi bagi kita. 5 . Kedua – dua jenis selisihan ini perlu dihalusi martabatnya. peringkat pendidikan (rendah.infrastruktur dan guna tenaga pada peringkat negeri. jenis sekolah.

Keengganan membuat membaharui atau kadangkala keperluan bagi pembaharuan merupakan satu sikap ortodoks yang merugikan. reka cipta atau kreativiti bukan lagi merupakan istilah janggal dalam proses mengajar dan belajar. objektif dan prosedur yang baru supaya kesemua ini dapat memperkukuhkan lagi apa yang sudah terasas. semua aspek sistem pendidikan. serta ketinggalan zaman.3 Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan belajar Sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang boleh mengadaptasi dan merubah perjalanan sistem pengajaran dan pembelajarannya. Merevolusasikan seluruh sistem pendidikan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Jangkaan hidup pada zaman moden. Pembaharuan perlu melibatkan komponen struktur. Jika dianalisis secara rapi. prosedur. Inovasi juga adalah sinonim dengan globalisasi. proses dan penekanan agar dapat melahirkan satu sistem baru yang mampu bertahan dalam sesuatu tempoh jangka masa panjang yang melihat akan datang. matlamat. infrastruktur. kepesatan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang memerlukan formulasi falsafah. bukan sebahagian kecil sahaja selepas sesuatu tempoh jangka masa panjang amat perlu bagi membasmi seluruh penyakit dan kelemahan yang wujud dan mencengkam sistem itu. Inovasi. agihan tenaga kerja. Pembaharuan penting supaya sistem menjadi relevan dan tidak lapuk. 6 .

Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia) telah mempopularkan konsep sekolah bestari atau ‘smart school’ iaitu satu konsep persekolahan yang inovatif. 2. kepimpinan guru besar. Awal tahun 1997. Aspek – aspek ini termasuklah sistem disiplin murid. konsep ini kekal tercatat di dalam dokumen – dokumen rasmi jika ia tidak dioperasikan. corak pengukuran dan penilaian serta cara pemikiran dan pemerhatian guru. Namun begitu. Ini selari dengan perkembangan di negara – negara maju yang lain. bahan alat mengajar. murid dan pihak pengurusan. Perubahan paradigma dan ‘mind set’ guru dan pihak pentadbir amatlah diperlukan kerana ia merupakan penggerak utama sesuatu idea baru dan inovasi tersebut. Guru – guru dan pihak pentadbir/pengurus perlu bersikap lebih terbuka. Tanpa pelaksanaan dan perubahan amalan.4 Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik Guru – guru merupakan tonggak kejayaan murid – murid dan para pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi serta berpengaruh dalam melahirkan golongan intelektual dan profesional yang diperlukan oleh 7 . ia tidak dapat memberi sebarang kesan positif serta tidak menimbulkan apa – apa perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN semua aspek sistem pendidikan perlu dubah atau diinovasikan. bersedia mendengar dan berganding bahu untuk cuba keluar daripada amalan atau garis bertindak paradigma yang lama.

Keberatan masalah ini ditambah oleh skop bidang pelajaran yang luas. Namun. misalnya kepada komponen lembut seperti kurikulum sahaja. Amalan persekolahan dua sesi. sesi pagi dan petang. 8 . yang telah berjalan sejak lebih daripada 25 tahun yang lalu. Penampalan superficial ke atas sebahagian kecil daripada sistem. Fenomena kekangan masa dan sindrom exam – oriented merupakan antara sebab utama kekakuan dalam pembelajaran murid – murid dalam pengajaran guru serta dalam perancangan skop bidang pelajaran. rata – rata merasakan khidmat mereka tidak dinilai setimpal dengan penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh pihak swasta. Ini dapat dilihat apabila guru dianggap berada di hirarki pekerjaan yang paling rendah. terutama bagi bidang – bidang kritikal seperti bidang perubaan dan kejuruteraan. sememangnya memendekkan masa persekolahan harian.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN negara. Faktor masa persekolahan harian merupakan faktor utama yang mendesak penglibatan murid – murid dan guru. Akibatnya murid – murid dan guru terlalu sedar akan kesuntukan masa belajar atau berinteraksi dalam bilik darjah dan sekolah. tidak akan memberikan ganjaran yang diharapkan kerana sebahagian besar daripada sistem itu masih pada bentuk dan identiti yang lain. status dan penghormatan masyarakat terhadap golongan pendidik tidak mencerminkan kepentingan peranan yang mereka mainkan. sedangkan pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi pula.

Akibatnya murid – murid tidak mempunyai semangat ‘belajar untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang terdidik’. 9 . Mereka lebih tertekan apabila masyarakat menudung jari dan mempersalahkan para guru yang silap memberi didikan formal kepada anak – anak muda zaman sekarang. Pelajaran dipelajari secara hafalan dan sikap positif dalam mencari ilmu seperti sikap suka membaca kian pupus mengikut masa di mana semakin lama mereka bersekolah semakin lemah keyakinan mereka terhadap matlamat pembelajaran dan persekolahan. murid – murid kurang motivasi. Ramai guru yang berasa kecewa dengan berleluasanya gejala sosial di kalangan remaja dan yang menyedihkan sebahagian daripada mereka masih berada di bangku sekolah lagi. minat. Sungguhpun begitu. Seterusnya. dedikasi dan inovasi semasa mereka belajar di sekolah. para guru harus berfikir sejauh mana mereka akan terus kekal berkidmat cemerlang dan penuh iltizam serta dedikasi di bidang perguruan seandainya status dan imej mereka dipertingkatkan.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Sindrom exam – oriented menekan murid – murid dalam proses pembelajaran kerana mereka belajar untuk mendapatkan kredit yang baik dalam peperiksaan. kepuasan dan motivasi kerja di kalangan guru juga tidak berada di tahap optimum atau maksimum. Selain daripada ganjaran material.

produktiviti dan kecemerlangan ini diukur melalui mutu dan bilangan murid yang dihasilkan oleh sistem persekolahan. gejala punk. semua murid mempunyai potensi dan bakat keindividuan yang perlu digalak serta dipupuk Secara unggul. sistem pendidikan negara perlu dikaji semula 10 .5 Orientasi dan objektif / tujuan pendidikan yang dijalani Secara umumnya. tindakan tidak bermoral.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Dalam proses pendidikan. matlamat pendidikan negara terus dipersoalkan. tidak bersopan santun dan sebagainya. malahan turut yakin pada diri. Inilah ujian yang paling getir bagi sistem pendidikan di Malaysia. Seperti yang diketahui umum. masyarakat yang pesat membangun adalah masyarakat yang produktif dan cemerlang. Hasil dari didikan di sekolah. pesonaliti dan identiti individu. Ukuran terakhir sesuatu hasil pendidikan adalah perubahan dan pembentukan sahsiah. tahu berfikir secara rasional melihat alam sekeliling secara positif dan optimis serta bangga dengan warisan yang dipusakai. murid – murid menjadi individu yang bukan sahaja berkembang mindanya dan terasah kemahiran vokasinya. Ukuran ini hanyalah ukuran sementara dan kurang tepat. Dengan banyaknya gejala anti disiplin dalam tingkah laku. Cabaran ini menjadi penting untuk dihadapi kerana ia menyentuh isu tamadun dan jati diri atau maruah bangsa. Oleh itu.

khususnya dalam bidang perindustrian  Aspirasi masyarakat untuk melahirkan siswa siswi generasi akan datang yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga terdidik dalam soal – soal estetika. agama dan kemasyarakatan. moral. 11 .CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN selaras dengan perkembangan sosial dan ekonomi semasa. Antara isu yang sering dibangkitkan diringkaskan seperti berikut :  Permintaan sosial yang tinggi terhadap sistem pendidikan negara  Fenomena pengangguran siswazah yang meruncing akibat kemelesetan ekonomi dunia dan negara  Perkembangan teknologi moden yang memerlukan tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi tinggi.

maka tumpuan diberi terhadap usaha – usaha untuk menilai semula. memperbanyakkan program latihan dan meluaskan kajian di bidang yang berkenaan. memupuk budaya kerja moden. Dalam hal ini. cemerlang serta berupaya menimbulkan pembaharuan. melaksana. bersikap proaktif dan terbuka sahaja yang boleh menentukan sistem pendidikan ini tidak ketinggalan zaman. Tujuan utama usaha – usaha ini ialah untuk menentukan agar sistem pendidikan itu relevan dengan kehendak semasa. Oleh kerana terdapat pertalian antara pembangunan baik dari sektor ekonomi. Langkah – langkah untuk menangani yang 12 . mengadaptasi dan menginovasi sistem serta proses pendidikan. politik dan sosial dengan institusi pendidikan. pembangunan sistem pendidikan bergantung kepada pembangunan barisan pengurusnya. merubah dan mengubahsuai dasar pendidikan. Mereka inilah yang bertanggungjawab menggubal. Pentadbir yang memahami sepenuhnya matlamat wawasan negara. Strategi – strategi utama termasuklah menstrukturkan semula sistem pengurusan di semua tahap kerja. bekesan dan licin.0 KESIMPULAN Dalam era globalisasi.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 3. peranan dan keberkesanan pendidikan adalah persoalan utama di kalangan ibu bapa dan masyarakat.

iaitu membangunkan dan memajukan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan ilmu. pelaburan dalam bidang pendidikan perlu mengambil prioriti paling utama walaupun kadar pulangan hasil jangka pendeknya tidak jelas. sistem pendidikan negara memikul satu tanggungjawab yang amat berat. 13 . Justeru itu.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN diterapkan pula menentukan inovasi dan adaptasi dalam gaya pengurusan. Untuk itu. pendekatan pengajaran serta penilaian sistem pendidikan. Perancangan dan penilaian kolektif harus dipergiatkan bagi memperkemas dan mempertingkat keberkesanan fungsi setiap komponen dalam sistem pendidikan negara.

Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3). 1988. Bhd. Subang Jaya. Subang Jaya. 2003. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI – Sekolah Rendah (Komponen 1 & 2). Kuala Lumpur : Caxton Press Ltd.CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN 4. Laporan Kabinet Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Penyata Jawatan-Kuasa Pelajaran. 14 . 1979. Mohd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. 2003. Bhd. 1956. Mok Soon Sang. Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia.0 RUJUKAN Mok Soon Sang. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Kementerian Pendidikan Malaysia. Saleh Lebar.

CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN Wan Mohd. Chang. Rahim Selamat. 2000. Johor Bahru : Badan Cemerlang Sdn Bhd.) Reformasi Pendidikan di Malaysia. Dalam Idris Jauzi (Ed. 1995. R. Step – By – Step Problem Solving. Pengurusan Sekolah Bestari. Arizona : Gorsuc Scarisbrick. Noordin. Wan Mohd. P. 1991. Zahid Mohd.Y. Zahid Mohd. Cooper. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. London : Kogan Page 15 . P. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Noordin. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. & Kelly. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran”. Abd. 1993. 1993. Communication for the Classroom Teacher.K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful