KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR

A. Nyatakan kesan positif dan negatif penerokaan sumber berikut? Sumber i) a)Tanih ii) i) b)Hutan ii) i) c) Air ii) Kesan positif i) ii) i) ii) i) ii) Kesan negatif

B.Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul FRIM tanih laterit Jabatan Kajian Geologi lempung sumber air domestik rawatan silvikultur pertanian pindah padi

1. …………………………………… sesuai untuk tanaman komersial seperti getah,kelapa sawit dan koko. 2. Amalan ……………………………… perlu ditukar kepada pertanian kekal untuk memelihara sumber tanih. 3. Barangan tembikar dan pasu diperbuat daripada ……………………………………….……………………. 4. ………………menjalankan penyelidikan untuk menentukan spesies pokok yang cepat tumbuh dan bermutu. 5. Kawasan paya di Tanjung Karang ditebusguna untuk meluaskan kawasan penanaman………........................ 6. Empangan Klang Gate dibina bertujuan membekalkan ………………… ke kawasan berpendudukan padat sekitar Kuala Lumpur. 7. …………………….dijalankan bagi memastikan hanya pokok-pokok berharga diberi peluang untuk tumbuh. 8………………………………. menjalankan usaha mencari sumber air melalui penerokaan sumber air melalui penerokaan air bawah tanah C. Lengkapkan jadual di bawah dengan langkah-langkah untuk mengatasi kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Sumber Kesan Langkah-langkah mengatasi a) Tanih i) Kemiskinan ranih ii) Pencemaran tsnih iii) Hakisan i) kekurangan sumber ii) tanih menjadi tandus iii) kawasan tadahan terancam i) sumber air berkurangan ii) dicemari sisa kumbahan iii) pencemaran air

b)Huta n

c) Air

Kamarul Zaman SMKLB

1

D. Jawab soalan-soalan berikut 1. Nyatakan langkah-langkah yang diambil untuk memperluaskan kawasan penanaman padi i) ……………………………………………………………………………………………………………. ii) ……………………………………………………………………………………………………………. 2. Nyatakan langkah-langkah meneroka sumber hutan secara terancang. i) ……………………………………………………………………………………………………………. ii) ……………………………………………………………………………………………………………. iii) ……………………………………………………………………………………………………………. iv) ……………………………………………………………………………………………………………. 3. Nyatakan langkah-langkah penerokaan sumber air secara terancang. i) ……………………………………………………………………………………………………………. ii) ……………………………………………………………………………………………………………. iii) ……………………………………………………………………………………………………………. iv) ……………………………………………………………………………………………………………. E. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. kitar semula ditebusguna kebocoran paip tandus Paya Besar air bawah tanah bahan kimia ladang hutan hidroponik pertanian kekal

1. Akibat penebangan hutan tanpa kawalan, tanih akan menjadi …………………. dan tidak sesuai untuk pertanian. 2. ………………di Pahang yang telah ditebusguna dapat menambahkan tanaman makanan di Malaysia. 3. ………………………….…..bawah tanah perlu dikesan supaya pembaziran sumber air tidak berlaku. 4. Penggunaan ………………………………..seperti racun serangga dapat mengawal penyakit tanaman. 5. Projek …………………. adalah satu langkah yang sesuai untuk menjamin bekalan kayu balak yang bermutu tinggi di masa depan. 6. Untuk memastikan sumber alam semulajadi terpelihara, masyarakat perlu memelihara alam sekitar dan ……………………….. bahan-bahan buangan. 7. Tanaman secara …………………………………..…..dapat menjimatkan ruang untuk bercucuk tanam. 8. Kawasan bekas lombong …………………….dan ditanam spesies pokok cepat tumbuh untuk membekalkan kayu pada masa depan. 9. Masalah kawasan yang ditinggalkan selepas kegiatan pertanian pindah dapat diatasi dengan mengamalkan …………………….. 10.Bekalan air dapat ditambah dengan penerokaan ………………………….…….secara meluas.

Kamarul Zaman SMKLB

2

F. Isi tempat kosong dengan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang Langkah-langkah Penerokaan sumber secara terancang

Hutan Tanih 1. menambahkan …………... 2. ………………. pinggir laut. 3. menebus guna paya dan …………………………...…. 4. tanaman ………………..… 5. Teknik pertanian …………. 1. menubuhkan…………….. hutan dan ladang jati 2. menguatkuasakan ………………………… 3. rawatan ………………... 4. mewartakan hutan ……... 5. mewartakan taman ……... dan hutan simpan G. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Air 1. mengawasi kawasan ……………… hujan 2. mengawal …………….. air 3. mencari punca air …………………………….. 4. ……………..”Cintailah Sungai Kita” 5. mengawal ………………. paip

1. Tujuan utama kawasan paya di Paya Besar,Pahang ditebus guna ialah untuk …………………………………... 2. Mahkota Parade di Melaka dan Pangkalan Kontena Butterworth utara dibina di atas kawasan ………………… yang ditambak. 3. Kaedah pertanian berteres bertujuan untuk ……………………………………...….. hakisan. 4. Langkah terbaik mengatasi kemiskinan tanih di Dataran Kelantan dan Dataran Kedah-Perlis ialah dengan ………………………. 5. Sunway Lagoon dan Mines Wonderland dibina di kawasan …………………………………….. bijih timah. 6. Bekas lombong bijih timah di Batang Berjuntai, Selangor ditebusguna dan di tanam pokok …………………. 7. Teknik ………………………………….. bertujuan memberi peluang kepada pokok-pokok yang berharga tumbuh manakala pokok yang tidak bernilai ditebang. 8. Ladang hutan ialah kawasan yang ditanam dengan pokok-pokok yang cepat ……………….. dan …………… seperti Ladang jati di Mata Air, Perlis

Kamarul Zaman SMKLB

3

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.