BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2.1 Kontrak insurans 4. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu. Menilai 3. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan.3 Memindah 3. Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan). Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko .4 Membendung 4. Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi. Jumlah besar risiko yang sama . Melaksanakan 5.Jika hanya ada segelintir risiko.Nilai kewangan . 5.Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak.2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1. . Memilih 3.3.2 Tidak terancang 4. . Kepentingan boleh insurans 7. 6. Mengenal pastian 2.1 Terancang 3. Risiko tulen sahaja 4.1 Mengelak 3.2 Mengawal kerugian 3. 3. Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1. Pembendungan risiko 3. Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh.Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat. pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4.

.Melalui tort Kecuaian pihak ketiga . Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak.Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya. nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans . Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1.Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana.Contoh.Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga.Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain. Indemniti .Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak. 8. denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam. Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2. Prinsip Penuh Percaya Mutlak .Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans. .Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat. . pembaikan. 3. Prinsip Subrogasi . .Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian.Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867. . Kepentingan Boleh Insurans . Ianya berlaku melalui 4 cara. .Salah nyata fakta matan 4. liabliti. .Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda. Penyerahan Hak .Gagal mendedahkan fakta matan . gentian atau bina semula. 5.Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai.

2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa .Keperluan prinsip sumbangan. .. pemeriksaan. Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma. Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran . penubuhan dan selenggara dana. Pembatasan.Rangkaian Kejadian Yang Terputus . Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2.Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini.Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir. Pampasan. Pentadbiran Dan Penguatkuasaan. PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1. 7. agih keuntungan dan keperluan lain. harus dikenalpasti sebab hampiran. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta .Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus . . Laporan dan Keengkaran.Melalui statut . Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca.Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan.Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth.Melalui kontrak . Prinsip Sumbangan .Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing.Punca Serentak . 3. Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil. Kuasa oleh Gabenor Bank Negara.Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama .Rangkaian Kejadian .Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian . . Penterjemahan. Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful. hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6. menutup atau memindah perniagaan 4.

Penyelaras penyiasat kerugian .Jurutera .Jabatan memproses data elektronik . Menguruskan dana pelaburan 5.Doktor .Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans.Juru marin dan kargo . terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat.Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang. Struktur Organisasi .Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa . 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans . 4. Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.Jabatan pentadbiran . Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995.Hospital . Komponen Utama: 1.Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans . Perniagaan dijalankan melalui aqad 6. . Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2.Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad. Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta. Penjual 3. Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3. Lain-Lain Komponen .Aspek Perniagaan Takaful 1. Pembeli 2.

Kelemahan . 2.Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan.Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran . . Biro Insurer Motor (MIB) .Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat. Malaysia Insurance Institute (MII) .Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan . Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik.Penyelidikan. pembaharuan. Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM .Penduaan guna tenaga .Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat. Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan. pembelajaran. 4. perpustakaan. 3.Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan. memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat. Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) . menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1. Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1. Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) .Maklumat. cetakan . draf polisi.Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli .Ditubuhkan pada tahun 1946 .- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi . kursus/bengkel . perakaunan dilakukan di ibu pejabat. tuntutan.Ditubuhkan pada tahun 1985 .Ditubuhkan pada Oktober 1978 .Kerja-kerja underait.Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan. hadiah untuk kajian insurans.Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans.

Kumpulan Motor Tak Bertempat 4.Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6.00 dengan Akauntan Negara .000. Menuntut gantirugi 7.Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat .- Ditubuhkan pada 1964 2. Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:.Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1. Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer . Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) . Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam. Mendapat pendidikan pengguna 8. Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5. Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5.PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991. Membuat pilihan 4.Deposit wajib sebanyak RM 300. Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3. Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) .Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans . PIAM dan IBAM .Dijalankan melalui LIAM.Menyimpan pendaftaran polisi .Pendaftaran insurer . Menyuarakan sesuatu 6. Mendapat maklumat 3. Mendapatkan kepuasan 2.

perniagaan dan urusan seseorang insurer .Cara menilai liability. . Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans .- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat.Ambil alih kuasa ke atas harta.Menyiasat perniagaan insurer . Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6. RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain.Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai .Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer.Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer . Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer .Memeriksa buku akaun insurer . Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan. 3.Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu. Amalan Perdagangan Adil .Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya .Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI. 4. 2. BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer. lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5. Perkara Asas Kontrak Insurans 1. Akta Syarikat 1965 . RM 5 juta bagi insurer am.Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai .

BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen. prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya. Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang.1. Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut. Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri . Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal. Kontrak Batal 2.

Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen.Dengan statut (Seksyen 151. Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans.Dengan perlantikan yang nyata .Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran . Implikasi Akta Insurans. Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat. Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:. Akta Insurans. Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu. 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151. bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan. dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi.Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul .dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat . Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya).Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya.dari keperluan kes yang berkenaan . Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu. 1996) - - .

Perancangan dan kawalan .Pembelian bersesuaian .Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:. Proses Penjualan .objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) . kemampuan professional ejen. persegmen dan sasaran) . Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c. Faedah polisi (14%) .Strategi penjualan (melalui analisa.- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer.Pembangunan produk . Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b.Penilaian selepas pembelian .Mengenalpasti bakal pelanggan .Penilaian lain-lain sebab seperti a. c.Pemilihan saluran penyebaran .Mengenalpasti masalah .Mencari maklumat . mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan. Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat. penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer. penerimaan risiko-risiko. premium dan syarat-syarat yang dikenakan. Reputasi insurer (60%) b.Mengenalpasti pasaran . Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang.Penetapan harga . Fungsi Jabatan Pemasaran . samada peribadi atau rasmi. produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna.Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen. BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal. Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a.matlamat penjualan . Kebiasaannya.Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna .

Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat . Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon. Kutipan rumah ke rumah d.Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152.- Menyediakan persembahan jualan a.Setelah layak. Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) .Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a. Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan . 1762. melayan segala tuntutan) .Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium.seperti Seksyen 9.Notis premium bukan wajib kepada insurer. Arahan bank c.Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan .Penghantaran resit premium . Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek. bukti kesihatan tidak diperlukan . Bayar sendiri b.Memproses pesanan .Daftar polisi . Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer. Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) . a.Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) . Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: . Potongan gaji .

.Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang. Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia. hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah.Syarat Tak Lucut Hak . polisi dimansuhkan. Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata. Seksyen 33) Kemudahan . . .Polisi Berbayar .Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) .Tempoh Tenggang .- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk.Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah .Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan. Pinjaman Premium Automatik .Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai.Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi . (Akta Insurans Hayat 1958 – UK.Nilai Serahan . .30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar. Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini.Pinjaman Polisi .Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a.Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) .

Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan. Paspot antarabangsa g. c. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. b. Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi.Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak.Syarat Pengembalian Semula . Pelanjutan Insurans Sementara . Surat permohonan b. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a. Jika umur telah dilebih nyatakan. amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . b. Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan. Jika umur tersebut terkurang nyata. Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e. ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar. amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa. Sebaliknya. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f. separa kerajaan atau swasta d. Sijil kelahiran rasmi b.

Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a. bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. b. samada syarikat lain menolak permohonan pencadang. Umur (meningkat mengikut umur) b. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi. Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. Lokasi geografi g. e.Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a. arak. seperti:a. Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j. g. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . kedudukan kewangan. Pekerjaan d. . Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. i. Serah hak semula – Penerima serahan hak. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok. d. f. Keturunan f. Status Sosial e. h. c. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h. Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c. Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer.- - c. dadah) i.

Tarikh kuatkuasa . Jika sebaliknya. Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c. Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat. Faedah kematian menurun c.000 36 – 40 50. Bonus penyelaras d. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. menolak atau menangguh permohonan.000 41 – 45 25. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a. Kemortalan tambahan meningkat . Pelan polisi gantian e. Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur. c. Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik. perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a. Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer. Premium tambahan b. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan.b.000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan. b. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula. maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut. pengunderaitan tamat.

c. . . Arahan bank c. Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan. komisyen tahun pertama. fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya. .Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium. PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a. belanja pengeluaran polisi dll. Tunai b. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat.Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan.Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. perbelanjaan pemungutan premium. BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT . (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima. perundangan. Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan. Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan.PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko .Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi. . resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll. . b.Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. belanja pemeriksaan kesihatan. Rumah ke rumah d. Mengukur Kos Risiko . Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47. Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan.Perbelanjaan a. Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan.

Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan. insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut. kos reinsurans. (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi. Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta. Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b. Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui. Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a. Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a.Mencukupi .- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan.Berdaya saing . Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan. penyelenggaraan dan sebagainya. bebanan bonus.Adil . Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b.Ketekalan .Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium . Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:. premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus.

Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. 2. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. Saham dalam badan korporat d. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c. Kaedah perbedaan amaun insurans c. penghantaran notis premium. Pinjaman kepada pemegang polisi g. Tunai dalam tangan dan di bank b. perkakas. Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan. Harga kos – Harga asset diperolehi b. Pelaburan c. Pinjaman badan korporat e. Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a. Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b. Kemudaratan premium biasa 1. Aset adalah perkara-perkara berikut:a. Perabot. kenderaan dan lain-lain. Jadi. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a. Hartanah dan bangunan f. Aset dinilai dengan beberapa cara:a. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- .

Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1. Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d. Berat badan dan ketinggian b. Faedah b. Maklumat insurans c. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c. Menguji samada syarikat tersebut solven b. Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Sejarah peribadi dan keluarga e. jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e.a. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d. c. Menentukan amaun surplus. Sumber utama surplus adalah :a. perniagaan baru. Pekerjaan. Borang Cadangan .Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a. penempatan dan minat berbahaya d. Pelbagai (nilai serahan. Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c. kelupusan. Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b. Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e. Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f. Ukuran dada dan perut . Maklumat peribadi b.

Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a. Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g. Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b. e. Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3. Jenis insurans 5.Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi .Tarikh cadangan dibuat . Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d. Amaun diinsuranskan dan premium 4. 2. paru-paru.Nama dan alamat insured .Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) .Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium. Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai.Tarikh permulaan perlindungan . faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi . perawakan. Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c. Jadual .Tarikh lahir/umur insured . Keadaan jantung. Kenyataan Doktor Yang Merawat 4.Premium . Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak. Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1. cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5.Tarikh kematangan .Amaun diinsuranskan . Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan. sistem saraf dan analisa air kencing 3. amaun premium. Syarat Dan Kemudahan . Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan. Nama atau umur insured 2.Jenis perlindungan . .Melibatkan amaun insurans.Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang. bentuk kontrak.d. mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1.Syarat khas (jika ada) f. syarat tak boleh batal) .

Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. Bukti masih hidup . Sijil kematian b. Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan. Surat serah hak milik b. 2. Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d. Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c.000. Seksyen 169. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a. Bukti tuntutan . Alamat d. Tarikh dan sebab kematian 2. 3. Akta Undang-Undang Sivil. Laporan koroner c. membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat.000. Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f.00 tanpa surat pentadbiran atau probat. Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100. Bukti Hak Milik a. RM 100. Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d. Passport c.BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1. Nama dan no kad penganalan insured b. Kad pengenalan b. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah. Bukti umur b. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a.00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a. Nombor polisi c. Pemberitahuan kepada pemegang polisi . Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi. a. Tuntutan Kematangan 1. 5. Bukti Umur a.Insurer akan menghantar borang penyerahan. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4.000.00 b. jika prosid polisi melebihi RM 100.

Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran . Surat serah hak b. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1.Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer . ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN.- c. Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a. Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2. Pilihan Penyelesaian . kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN. Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3.Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) .Prosid kematangan tunai . Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d.Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri. BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh. Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3.

000.999 55.50 40. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) . Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995.00 RM 2.999 40.25 42.50 41.999 Melebihi 70. Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita.000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5.00 RM 3. Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1.00 Sebutkadar khas 1.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar.000 – 54.000 – 69.000 – 39.000 – 24.999 25.00 42.00 40.00 RM 4.80 43.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10.

60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun.2.00 1.60 x 5 = RM 218.00 3. premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43.00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang .000.000. Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful