BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan).Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat. Kepentingan boleh insurans 7. Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi.Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak.2 Mengawal kerugian 3.Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2. Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi. Memilih 3. Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko . 3. Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh. Melaksanakan 5.1 Mengelak 3. Jumlah besar risiko yang sama . Mengenal pastian 2.4 Membendung 4. 5.Nilai kewangan . Risiko tulen sahaja 4.1 Kontrak insurans 4. .1 Terancang 3.3 Memindah 3. 6.Jika hanya ada segelintir risiko.2 Tidak terancang 4. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan. pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4. Pembendungan risiko 3. Menilai 3. Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1.2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu.3.

Salah nyata fakta matan 4.Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat. .Melalui tort Kecuaian pihak ketiga .Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda. Kepentingan Boleh Insurans . Penyerahan Hak . Ianya berlaku melalui 4 cara. Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2. .Gagal mendedahkan fakta matan . gentian atau bina semula.Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain.Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian.Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana.Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans. . Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak. . Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1.Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867. . .Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai. Prinsip Penuh Percaya Mutlak . liabliti.Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak. 8.Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga. 5.Contoh.Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya. denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam. nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans . 3. . Indemniti . pembaikan. Prinsip Subrogasi .

Melalui statut . hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6. harus dikenalpasti sebab hampiran. Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca. 3. Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta .Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir.Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama .. . Prinsip Sumbangan . penubuhan dan selenggara dana. .Melalui kontrak . menutup atau memindah perniagaan 4.Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini. Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful.Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus . 7. Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil. Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma. PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1. Pampasan. Penterjemahan. Laporan dan Keengkaran. Pentadbiran Dan Penguatkuasaan. Kuasa oleh Gabenor Bank Negara. Pembatasan.Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian . Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran .2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa . .Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth. agih keuntungan dan keperluan lain.Rangkaian Kejadian Yang Terputus .Keperluan prinsip sumbangan.Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing.Punca Serentak . pemeriksaan.Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan.Rangkaian Kejadian .

Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.Jabatan memproses data elektronik .Juru marin dan kargo . Struktur Organisasi . 4.Jurutera .Penyelaras penyiasat kerugian .Aspek Perniagaan Takaful 1. Komponen Utama: 1. terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat.Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans. Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2. Menguruskan dana pelaburan 5. Lain-Lain Komponen .Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad. Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta.Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans .Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa . 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans .Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang.Doktor . Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3.Jabatan pentadbiran . . Pembeli 2. Perniagaan dijalankan melalui aqad 6. Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995.Hospital . Penjual 3.

Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) .Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat.- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi . kursus/bengkel . draf polisi. perpustakaan. Malaysia Insurance Institute (MII) .Penyelidikan.Maklumat.Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans. perakaunan dilakukan di ibu pejabat.Ditubuhkan pada tahun 1985 . 3. Biro Insurer Motor (MIB) . hadiah untuk kajian insurans.Ditubuhkan pada Oktober 1978 . menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1. Kelemahan .Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan.Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan. Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1. .Penduaan guna tenaga .Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli . Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM . memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat.Ditubuhkan pada tahun 1946 . cetakan . Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik. Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan. 4. tuntutan.Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran .Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan.Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan . 2. pembelajaran. Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) .Kerja-kerja underait. pembaharuan.Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat.

Menuntut gantirugi 7.Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6. Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5.- Ditubuhkan pada 1964 2. Mendapat maklumat 3.Menyimpan pendaftaran polisi .Pendaftaran insurer . Membuat pilihan 4. Mendapat pendidikan pengguna 8. Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3. Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) . Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) .Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1. PIAM dan IBAM . Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer .00 dengan Akauntan Negara . Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam.Deposit wajib sebanyak RM 300. Mendapatkan kepuasan 2.000. Kumpulan Motor Tak Bertempat 4.Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat . Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:.PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991.Dijalankan melalui LIAM. Menyuarakan sesuatu 6. Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5.Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans .

Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai .Ambil alih kuasa ke atas harta. 4. RM 5 juta bagi insurer am. lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5.Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI.- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat. . 3. Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan.Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer . Perkara Asas Kontrak Insurans 1. perniagaan dan urusan seseorang insurer . RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain. Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer .Menyiasat perniagaan insurer . Amalan Perdagangan Adil . 2. Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6. Akta Syarikat 1965 .Memeriksa buku akaun insurer .Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu.Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer.Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai .Cara menilai liability.Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya . Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans . BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer.

1. Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang. Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut. Kontrak Batal 2. Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal. prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya. BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen. Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri .

Akta Insurans. Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat. Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu. 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151. Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans.Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran . 1996) - - .dari keperluan kes yang berkenaan .Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul .Dengan perlantikan yang nyata . Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya).Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya. Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu. Implikasi Akta Insurans. Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:.Dengan statut (Seksyen 151. Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen. dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi.dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat . bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan.

Pemilihan saluran penyebaran . Fungsi Jabatan Pemasaran . produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna.Pembelian bersesuaian . Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b. Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat. Kebiasaannya. kemampuan professional ejen.Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:.Penilaian lain-lain sebab seperti a.Strategi penjualan (melalui analisa. Reputasi insurer (60%) b.matlamat penjualan .- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer.Mengenalpasti pasaran .objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) .Penetapan harga .Mengenalpasti masalah . premium dan syarat-syarat yang dikenakan. Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c. Faedah polisi (14%) .Mengenalpasti bakal pelanggan . Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang.Penilaian selepas pembelian . Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a. BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal. penerimaan risiko-risiko. samada peribadi atau rasmi.Mencari maklumat .Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna . c. penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer. Proses Penjualan . mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan.Perancangan dan kawalan . persegmen dan sasaran) .Pembangunan produk .Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen.

Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon. Potongan gaji . Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) . Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan .Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan . Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer.seperti Seksyen 9.- Menyediakan persembahan jualan a.Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a.Penghantaran resit premium . 1762.Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium.Memproses pesanan .Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat . Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: .Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) . melayan segala tuntutan) .Daftar polisi .Setelah layak.Notis premium bukan wajib kepada insurer. Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek. bukti kesihatan tidak diperlukan . Arahan bank c. Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) . a. Kutipan rumah ke rumah d. Bayar sendiri b.Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152.

- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk. . Pinjaman Premium Automatik .Pinjaman Polisi . Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia.Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai.Syarat Tak Lucut Hak . Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini.Polisi Berbayar .Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan.Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) . Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata.Nilai Serahan .Tempoh Tenggang .Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a.Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi . . .Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah .30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar.Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) . Seksyen 33) Kemudahan . hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah. (Akta Insurans Hayat 1958 – UK.Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang. . polisi dimansuhkan.

amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar. Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f. Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan. b. Jika umur telah dilebih nyatakan. Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. separa kerajaan atau swasta d. Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa. Sijil kelahiran rasmi b. Jika umur tersebut terkurang nyata.Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak. Paspot antarabangsa g.Syarat Pengembalian Semula . Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan. amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang. Pelanjutan Insurans Sementara . b. Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi. c. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . Sebaliknya. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. Surat permohonan b. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c.

Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. h. Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer. d. samada syarikat lain menolak permohonan pencadang. Status Sosial e. f. i. Serah hak semula – Penerima serahan hak. e. g. dadah) i. . c.Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a. setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h. Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a. Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. b. Umur (meningkat mengikut umur) b.- - c. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. Pekerjaan d. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok. Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j. seperti:a. arak. Lokasi geografi g. kedudukan kewangan. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . Keturunan f. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c.

Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat. menolak atau menangguh permohonan. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. c. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan. Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c. Tarikh kuatkuasa . b.000 36 – 40 50. Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a.b. maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut. Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer. Bonus penyelaras d. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a. Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur.000 41 – 45 25. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain. Kemortalan tambahan meningkat .000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan. Faedah kematian menurun c. Pelan polisi gantian e. Premium tambahan b.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b. perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula. Jika sebaliknya. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. pengunderaitan tamat. Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik.

Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan. c. Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47. . . perbelanjaan pemungutan premium. Mengukur Kos Risiko . belanja pengeluaran polisi dll. . Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan. PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a.Perbelanjaan a. perundangan. fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya. belanja pemeriksaan kesihatan. Rumah ke rumah d. Tunai b. .Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan. Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan. BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT .Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima.Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. b. Arahan bank c. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat. komisyen tahun pertama. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium.Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi.PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko . . Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan.Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas. Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan. resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif.

Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan. insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut. Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a.Berdaya saing . bebanan bonus. Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan. kos reinsurans. premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik. Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui. (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus.Ketekalan .Adil . Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a. Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:. Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta.Mencukupi .Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium . penyelenggaraan dan sebagainya.- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan. (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi. Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b.

Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman.Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c. Harga kos – Harga asset diperolehi b. Saham dalam badan korporat d. Pelaburan c. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b. Hartanah dan bangunan f. perkakas. Kaedah perbedaan amaun insurans c. Jadi. Tunai dalam tangan dan di bank b. 2. Aset adalah perkara-perkara berikut:a. Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a. Pinjaman badan korporat e. Pinjaman kepada pemegang polisi g. penghantaran notis premium. kenderaan dan lain-lain. Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a. Aset dinilai dengan beberapa cara:a. Kemudaratan premium biasa 1. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- . Perabot. kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan.

Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d. Berat badan dan ketinggian b.Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a. c. Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f.a. Sumber utama surplus adalah :a. kelupusan. Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b. Sejarah peribadi dan keluarga e. Ukuran dada dan perut . jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Borang Cadangan . Maklumat insurans c. Pelbagai (nilai serahan. perniagaan baru. Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c. Faedah b. penempatan dan minat berbahaya d. Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1. Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. Pekerjaan. Menguji samada syarikat tersebut solven b. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c. Maklumat peribadi b. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d. Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. Menentukan amaun surplus. Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a.

2. Kenyataan Doktor Yang Merawat 4.Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang.Tarikh cadangan dibuat . Jenis insurans 5. Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak.Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi .Premium . mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1.Amaun diinsuranskan . . amaun premium. Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan. paru-paru. Syarat Dan Kemudahan .Tarikh kematangan . e.Tarikh lahir/umur insured . Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g. Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a. Keadaan jantung. perawakan.Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) .Jenis perlindungan . sistem saraf dan analisa air kencing 3. faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi . Nama atau umur insured 2. Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3. Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan. bentuk kontrak.Tarikh permulaan perlindungan .Syarat khas (jika ada) f.d. Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b. Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c.Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium.Nama dan alamat insured . Jadual . Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1. Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d. cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5. Amaun diinsuranskan dan premium 4.Melibatkan amaun insurans. Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai. syarat tak boleh batal) .

RM 100. Laporan koroner c. Akta Undang-Undang Sivil. Bukti Hak Milik a. Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d.00 b. Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f. Kad pengenalan b. Tarikh dan sebab kematian 2. Nombor polisi c. a. Surat serah hak milik b. Seksyen 169. membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat.Insurer akan menghantar borang penyerahan. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4. Bukti tuntutan . Bukti Umur a. Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a. Nama dan no kad penganalan insured b. 3. Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c.000.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a. Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d. Bukti umur b. 5. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a. Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. Sijil kematian b.BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1.00 tanpa surat pentadbiran atau probat.000. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi. 2. Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan. Pemberitahuan kepada pemegang polisi .00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah. Alamat d. Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100. jika prosid polisi melebihi RM 100. Passport c.000. Bukti masih hidup . Tuntutan Kematangan 1. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah.

Prosid kematangan tunai . Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3. BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh. Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d.Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri. Surat serah hak b.Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) .Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer . kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN. Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran .- c. Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3. Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a. Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2. Pilihan Penyelesaian . ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1.

999 25.000 – 39.000 – 24.00 RM 4.00 Sebutkadar khas 1.000 – 69.25 42.000.999 Melebihi 70.00 RM 3. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995.000 – 54.50 40.999 40. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10. Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita.999 55.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar.00 RM 2.80 43.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki.50 41.00 40. Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39.00 42.000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) .

00 1.2. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang .00 3.60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43.00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35.000.60 x 5 = RM 218. Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10. premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful