BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

Memilih 3.Nilai kewangan . Kepentingan boleh insurans 7. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu.Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2.Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat.3 Memindah 3.2 Mengawal kerugian 3. .3. 3. pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan).2 Tidak terancang 4. Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi. 5.1 Mengelak 3. Risiko tulen sahaja 4. 6. Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi.1 Terancang 3. Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh. Jumlah besar risiko yang sama . . Pembendungan risiko 3. Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko . Melaksanakan 5.2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1.1 Kontrak insurans 4. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan. Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1. Menilai 3.Jika hanya ada segelintir risiko.Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak. Mengenal pastian 2.4 Membendung 4.

Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867.Gagal mendedahkan fakta matan . Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak. liabliti.Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian. Penyerahan Hak . 8.Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga. 3.Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda.Salah nyata fakta matan 4.Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana. . denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam.Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain. . Prinsip Subrogasi . . pembaikan.Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat.Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya. . Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1. 5.Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans. . Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2. Kepentingan Boleh Insurans . Indemniti . gentian atau bina semula. .Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai. Ianya berlaku melalui 4 cara.Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak.Melalui tort Kecuaian pihak ketiga . nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans .Contoh. . Prinsip Penuh Percaya Mutlak .

Penterjemahan. menutup atau memindah perniagaan 4.Melalui kontrak . Prinsip Sumbangan .Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan. Pentadbiran Dan Penguatkuasaan. Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil. penubuhan dan selenggara dana. Pampasan.Keperluan prinsip sumbangan. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta .Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini. Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma.2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa .Rangkaian Kejadian Yang Terputus . Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful.Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth.Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing.Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir.Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus .. Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca. Pembatasan. Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran . PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1.Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian .Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama . Laporan dan Keengkaran. Kuasa oleh Gabenor Bank Negara. hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6. pemeriksaan.Punca Serentak . . .Rangkaian Kejadian .Melalui statut . . Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2. 3. harus dikenalpasti sebab hampiran. 7. agih keuntungan dan keperluan lain.

Lain-Lain Komponen .Penyelaras penyiasat kerugian .Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans. 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans . Penjual 3. terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat. Menguruskan dana pelaburan 5.Jabatan pentadbiran .Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans . . Perniagaan dijalankan melalui aqad 6.Jurutera . Pembeli 2.Aspek Perniagaan Takaful 1.Hospital . Struktur Organisasi . Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995. Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta. 4.Doktor .Juru marin dan kargo .Jabatan memproses data elektronik . Komponen Utama: 1.Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang.Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa . Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2. Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3.Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad. Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.

Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) . tuntutan. pembaharuan. Kelemahan . perpustakaan. hadiah untuk kajian insurans. memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat.Penyelidikan. draf polisi.Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat.Ditubuhkan pada Oktober 1978 . Biro Insurer Motor (MIB) .Maklumat. Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) .Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran . kursus/bengkel . . pembelajaran. Malaysia Insurance Institute (MII) . Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1.Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat. Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM .Kerja-kerja underait. Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik. 2. cetakan .- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi .Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans.Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan.Ditubuhkan pada tahun 1946 .Ditubuhkan pada tahun 1985 .Penduaan guna tenaga . 4.Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli . Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan. menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1. 3.Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan. perakaunan dilakukan di ibu pejabat.Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan.Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan .

Pendaftaran insurer . Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5. Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3.Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1.Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6. Mendapat maklumat 3.Deposit wajib sebanyak RM 300.Dijalankan melalui LIAM. Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) . Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:.000.Menyimpan pendaftaran polisi . Menyuarakan sesuatu 6. Mendapat pendidikan pengguna 8. Menuntut gantirugi 7. Kumpulan Motor Tak Bertempat 4.PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991.00 dengan Akauntan Negara . PIAM dan IBAM . Membuat pilihan 4.- Ditubuhkan pada 1964 2.Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat . Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5. Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) .Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans . Mendapatkan kepuasan 2. Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam. Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer .

RM 5 juta bagi insurer am.Cara menilai liability. BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer. Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans . Akta Syarikat 1965 . .Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu. Perkara Asas Kontrak Insurans 1.Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer. Amalan Perdagangan Adil .Menyiasat perniagaan insurer . Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan. lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5. 3. Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer .Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI. RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain.Memeriksa buku akaun insurer .Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai .Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai .Ambil alih kuasa ke atas harta.Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya .- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat. 2. 4.Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer . Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6. perniagaan dan urusan seseorang insurer .

Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal.1. Kontrak Batal 2. Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut. Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri . prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya. Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang. BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen.

Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu. Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu.Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran . Implikasi Akta Insurans. Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:.dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat . 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151.Dengan perlantikan yang nyata . dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi. Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat. Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan.Dengan statut (Seksyen 151.Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya. Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen.Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul .dari keperluan kes yang berkenaan . Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya). Akta Insurans. Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans. 1996) - - .

Kebiasaannya. produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna. penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer. persegmen dan sasaran) . Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat.objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) .Pemilihan saluran penyebaran . kemampuan professional ejen.Penilaian selepas pembelian .Penetapan harga .Perancangan dan kawalan . Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b. Faedah polisi (14%) . c. Proses Penjualan .Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:.Mengenalpasti masalah .Penilaian lain-lain sebab seperti a. penerimaan risiko-risiko. Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang. mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan. Fungsi Jabatan Pemasaran .Pembelian bersesuaian .Pembangunan produk .- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer.Mengenalpasti pasaran . samada peribadi atau rasmi.Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna .Mencari maklumat .matlamat penjualan .Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen. Reputasi insurer (60%) b.Mengenalpasti bakal pelanggan .Strategi penjualan (melalui analisa. Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c. Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a. BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal. premium dan syarat-syarat yang dikenakan.

Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon.- Menyediakan persembahan jualan a. Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) . Arahan bank c.Daftar polisi . Potongan gaji .Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan . Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) . 1762. a.Memproses pesanan .Penghantaran resit premium .Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152. Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan . melayan segala tuntutan) .Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a. Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer. Kutipan rumah ke rumah d. Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: . Bayar sendiri b.Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium.seperti Seksyen 9.Setelah layak.Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) . bukti kesihatan tidak diperlukan . Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek.Notis premium bukan wajib kepada insurer.Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat .

Polisi Berbayar . Seksyen 33) Kemudahan . Pinjaman Premium Automatik .Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah . .Tempoh Tenggang .Syarat Tak Lucut Hak . . . Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini. Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia. hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah.Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan.- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk.Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang. . polisi dimansuhkan.Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) .Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) .Pinjaman Polisi .Nilai Serahan . Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata.Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai. (Akta Insurans Hayat 1958 – UK.30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar.Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi .Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a.

c. Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi. Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e. Jika umur tersebut terkurang nyata. separa kerajaan atau swasta d. Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a.Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak. amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya. b. Jika umur telah dilebih nyatakan. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f. Sebaliknya. b. Sijil kelahiran rasmi b. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan.Syarat Pengembalian Semula . amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar. Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan. Paspot antarabangsa g. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. Pelanjutan Insurans Sementara . Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan. Surat permohonan b. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa.

Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c. Lokasi geografi g. Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. . setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi. i. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. d. Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. Umur (meningkat mengikut umur) b. Serah hak semula – Penerima serahan hak. f. bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. b. arak. Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer.- - c. samada syarikat lain menolak permohonan pencadang. h. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h. c.Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. Keturunan f. Status Sosial e. kedudukan kewangan. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok. Pekerjaan d. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j. e. Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a. dadah) i. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. seperti:a. g.

Bonus penyelaras d.000 41 – 45 25. Kemortalan tambahan meningkat . perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan. menolak atau menangguh permohonan. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain. b. Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b. Jika sebaliknya. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a. Tarikh kuatkuasa . Faedah kematian menurun c. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi.000 36 – 40 50. c. pengunderaitan tamat. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula.b. Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur. maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut. Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer.000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan. Premium tambahan b. Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard. Pelan polisi gantian e. Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik. Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat.

belanja pengeluaran polisi dll.Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas. perundangan. Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan.PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko . Tunai b.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium. PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a. Rumah ke rumah d. resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif. Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47. perbelanjaan pemungutan premium. Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat. b. belanja pemeriksaan kesihatan. c. . BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT .Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan. . Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan.Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. . Mengukur Kos Risiko . komisyen tahun pertama. Arahan bank c. Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll. .Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya.Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi. Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan. . (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima.Perbelanjaan a.

Ketekalan .Berdaya saing . Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan.- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan. Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik.Mencukupi . Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a.Adil .Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium . Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b. (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus. premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta. Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan. Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui. (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi. Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:. bebanan bonus. kos reinsurans. insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut. Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b. penyelenggaraan dan sebagainya.

Kaedah perbedaan amaun insurans c. kenderaan dan lain-lain. Tunai dalam tangan dan di bank b. Perabot.Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. Harga kos – Harga asset diperolehi b. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- . Aset dinilai dengan beberapa cara:a. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a. Kemudaratan premium biasa 1. Aset adalah perkara-perkara berikut:a. Saham dalam badan korporat d. Hartanah dan bangunan f. 2. Pinjaman kepada pemegang polisi g. Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b. Pelaburan c. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. penghantaran notis premium. Pinjaman badan korporat e. Jadi. perkakas. Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a.

Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. Menentukan amaun surplus. Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b. Maklumat peribadi b. Berat badan dan ketinggian b. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f. Menguji samada syarikat tersebut solven b. Pelbagai (nilai serahan. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d. Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a. Sejarah peribadi dan keluarga e. c. margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. Pekerjaan. penempatan dan minat berbahaya d. Maklumat insurans c. Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e.a. Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. Borang Cadangan . kelupusan. Faedah b. Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c. Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c. Sumber utama surplus adalah :a. perniagaan baru. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. Ukuran dada dan perut . jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d.Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a.

Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak.Nama dan alamat insured . Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1.Jenis perlindungan . Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d. syarat tak boleh batal) .Melibatkan amaun insurans. Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b.Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium. Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan.Amaun diinsuranskan .Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) .Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang. Jadual .Syarat khas (jika ada) f. perawakan. .d.Tarikh lahir/umur insured . Kenyataan Doktor Yang Merawat 4. Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai. 2. sistem saraf dan analisa air kencing 3. Amaun diinsuranskan dan premium 4.Tarikh kematangan . Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3.Tarikh cadangan dibuat .Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi . mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1. Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan. cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5. Keadaan jantung. Syarat Dan Kemudahan . Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g. Nama atau umur insured 2. Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c. Jenis insurans 5. bentuk kontrak. paru-paru. e. Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a.Premium . faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi . amaun premium.Tarikh permulaan perlindungan .

Pemberitahuan kepada pemegang polisi . jika prosid polisi melebihi RM 100.000. 2.00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah. Kad pengenalan b. Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e. Bukti Hak Milik a. Tarikh dan sebab kematian 2.000. Tuntutan Kematangan 1. 5. Alamat d. Akta Undang-Undang Sivil. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi. Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f. a. Passport c. RM 100.00 b. Laporan koroner c. Bukti Umur a. Bukti masih hidup . Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d.Insurer akan menghantar borang penyerahan. Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a. Seksyen 169. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23.BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1. Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100. Bukti tuntutan . Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c. Surat serah hak milik b. Sijil kematian b. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah.00 tanpa surat pentadbiran atau probat. membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat. 3. Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a. Nombor polisi c.000. Nama dan no kad penganalan insured b. Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. Bukti umur b.

BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1. Pilihan Penyelesaian .Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) . Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2. Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a. ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN. kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN.- c.Prosid kematangan tunai .Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer . Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran . Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3.Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri. Surat serah hak b. Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d. Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3.

999 55. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) .00 Sebutkadar khas 1.999 40. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10.50 40.50 41.00 RM 4.999 25.00 40.80 43. Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1.00 RM 2.999 Melebihi 70.25 42.000.000 – 54.000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5.00 42.000 – 24. Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar.000 – 39.00 RM 3.000 – 69.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki.

Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun. premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43.00 1.00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35.60 x 5 = RM 218.2. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang .00 3.000.60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful