BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

2 Tidak terancang 4.1 Kontrak insurans 4.3. Memilih 3. Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi. Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko . Risiko tulen sahaja 4. Jumlah besar risiko yang sama . pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4. Pembendungan risiko 3. Melaksanakan 5. . Mengenal pastian 2.Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak.Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan.4 Membendung 4. . Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi.2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu. Kepentingan boleh insurans 7.3 Memindah 3. Menilai 3. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan).2 Mengawal kerugian 3. 6. Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1.Jika hanya ada segelintir risiko.Nilai kewangan .1 Mengelak 3.Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2. 5. 3. Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh.1 Terancang 3.

Penyerahan Hak . nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans . pembaikan. Ianya berlaku melalui 4 cara.Salah nyata fakta matan 4. .Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans. Kepentingan Boleh Insurans . Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1. . liabliti.Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian. Prinsip Subrogasi .Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat.Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya.Melalui tort Kecuaian pihak ketiga . gentian atau bina semula. . 8. .Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867.Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda.Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain. Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak.Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai. 3. denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam.Contoh. 5. Prinsip Penuh Percaya Mutlak . Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2.Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak.Gagal mendedahkan fakta matan .Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana. .Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga. Indemniti . . .

. 7.Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir. Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran .Melalui kontrak . . PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1. Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca.Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini. Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful. pemeriksaan. Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma. hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6.Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan. Pembatasan. harus dikenalpasti sebab hampiran.Melalui statut . Pentadbiran Dan Penguatkuasaan.Rangkaian Kejadian .Punca Serentak .Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus .Rangkaian Kejadian Yang Terputus . Pampasan.Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian .Keperluan prinsip sumbangan.2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa . Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil. Kuasa oleh Gabenor Bank Negara. menutup atau memindah perniagaan 4. Penterjemahan.Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth.Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama . Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2.Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing. 3. agih keuntungan dan keperluan lain. . . Laporan dan Keengkaran. Prinsip Sumbangan . penubuhan dan selenggara dana. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta .

Juru marin dan kargo . Penjual 3.Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa .Doktor . Menguruskan dana pelaburan 5. Pembeli 2. terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat. Lain-Lain Komponen .Aspek Perniagaan Takaful 1.Hospital . Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2. Struktur Organisasi .Jurutera .Penyelaras penyiasat kerugian .Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans. Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.Jabatan memproses data elektronik . 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans .Jabatan pentadbiran . Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995. Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta.Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad.Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang. Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3. Perniagaan dijalankan melalui aqad 6. Komponen Utama: 1. 4. .Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans .

perakaunan dilakukan di ibu pejabat. hadiah untuk kajian insurans. Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) . 3.Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli . pembaharuan.Ditubuhkan pada Oktober 1978 .Maklumat. perpustakaan.Penduaan guna tenaga .Penyelidikan.Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan. 4. draf polisi.Ditubuhkan pada tahun 1985 . Biro Insurer Motor (MIB) .Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat.Ditubuhkan pada tahun 1946 .Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan. pembelajaran. Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik. Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) .Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat. Malaysia Insurance Institute (MII) . Kelemahan . tuntutan. cetakan .Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan . Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM .- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi . menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1. kursus/bengkel . memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat.Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans. 2. .Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran . Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan.Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan.Kerja-kerja underait. Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1.

Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3. Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5. Mendapat pendidikan pengguna 8. Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5.00 dengan Akauntan Negara .Dijalankan melalui LIAM.Deposit wajib sebanyak RM 300.PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991.Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans . PIAM dan IBAM . Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) .Menyimpan pendaftaran polisi .000.Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat . Menuntut gantirugi 7. Membuat pilihan 4. Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) .Pendaftaran insurer . Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer . Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam. Mendapat maklumat 3.- Ditubuhkan pada 1964 2.Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6. Kumpulan Motor Tak Bertempat 4. Mendapatkan kepuasan 2.Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1. Menyuarakan sesuatu 6. Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:.

Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6.Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu. Perkara Asas Kontrak Insurans 1. RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain. 2.Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer. BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer.Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer .- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat. Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan. .Cara menilai liability. RM 5 juta bagi insurer am.Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai . 4. perniagaan dan urusan seseorang insurer .Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya . Akta Syarikat 1965 . 3.Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai . Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer . Amalan Perdagangan Adil .Memeriksa buku akaun insurer .Ambil alih kuasa ke atas harta.Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI. lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5.Menyiasat perniagaan insurer . Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans .

Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri . BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen.1. Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut. Kontrak Batal 2. prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya. Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang. Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal.

Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran . Akta Insurans. 1996) - - .dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat . 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151.dari keperluan kes yang berkenaan .Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya.Dengan perlantikan yang nyata . Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:. Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya). Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans. dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi. Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen. Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu.Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul . Implikasi Akta Insurans. bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan. Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat.Dengan statut (Seksyen 151. Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu.

matlamat penjualan . Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang.Mengenalpasti pasaran .Penilaian selepas pembelian .Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:. samada peribadi atau rasmi. mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan. kemampuan professional ejen. Kebiasaannya. premium dan syarat-syarat yang dikenakan.Penetapan harga . Reputasi insurer (60%) b.Pemilihan saluran penyebaran . c. persegmen dan sasaran) .Mengenalpasti bakal pelanggan .Strategi penjualan (melalui analisa. penerimaan risiko-risiko.Perancangan dan kawalan . produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna.- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer.Pembangunan produk .objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) . Fungsi Jabatan Pemasaran . BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal. Faedah polisi (14%) .Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen. Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat.Mencari maklumat . Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b.Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna . Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a. penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer.Mengenalpasti masalah . Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c.Pembelian bersesuaian . Proses Penjualan .Penilaian lain-lain sebab seperti a.

Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer.Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan . a. Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) .Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) . Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek.Setelah layak.seperti Seksyen 9.Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a.Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat . Kutipan rumah ke rumah d. Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) . Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: .- Menyediakan persembahan jualan a. Potongan gaji . Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon.Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium.Daftar polisi .Notis premium bukan wajib kepada insurer. Arahan bank c. Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan . Bayar sendiri b. melayan segala tuntutan) . bukti kesihatan tidak diperlukan .Penghantaran resit premium .Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152.Memproses pesanan . 1762.

Nilai Serahan .Syarat Tak Lucut Hak .Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan. Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini.Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) . polisi dimansuhkan.30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar.Polisi Berbayar .Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi . . . Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia. Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata. . Seksyen 33) Kemudahan .Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai.Tempoh Tenggang .Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) .Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang. (Akta Insurans Hayat 1958 – UK.Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a. hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah.Pinjaman Polisi .Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah . Pinjaman Premium Automatik . .- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk.

Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar. separa kerajaan atau swasta d. Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c. Jika umur telah dilebih nyatakan.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa. Pelanjutan Insurans Sementara . Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a.Syarat Pengembalian Semula . Paspot antarabangsa g. Jika umur tersebut terkurang nyata. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. c.Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. b. amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan. Surat permohonan b. Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan. amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f. b. Sijil kelahiran rasmi b. Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang. Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e. Sebaliknya.

Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c. b. Status Sosial e. Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer. e. Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. c. seperti:a. . dadah) i. h. Keturunan f. samada syarikat lain menolak permohonan pencadang. Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h. d. Serah hak semula – Penerima serahan hak. kedudukan kewangan. f. i.Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a. Lokasi geografi g. arak. g. setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi.- - c. Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j. Pekerjaan d. Umur (meningkat mengikut umur) b. Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok.

Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur. perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja. Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c. Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat. Tarikh kuatkuasa . maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b.000 41 – 45 25. Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik. Premium tambahan b. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard. Faedah kematian menurun c. c. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula.b. pengunderaitan tamat. b. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. Bonus penyelaras d. Jika sebaliknya. Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan. Kemortalan tambahan meningkat .000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan.000 36 – 40 50. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. menolak atau menangguh permohonan. Pelan polisi gantian e. Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a.

c. resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif. . . b. Rumah ke rumah d. perundangan. perbelanjaan pemungutan premium. Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan. . Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium. Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47. Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan. BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT . Tunai b.Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya.Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas. (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima. .PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko . Mengukur Kos Risiko . belanja pemeriksaan kesihatan.Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll. Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan. .Perbelanjaan a.Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi. belanja pengeluaran polisi dll. Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan.Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan. Arahan bank c. komisyen tahun pertama. PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat.

Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan. Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b.Berdaya saing . (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi. Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a. (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus. insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut. Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a.Mencukupi . premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. penyelenggaraan dan sebagainya.Ketekalan . Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik. Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui. Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b. Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta.Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium .Adil . Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:. bebanan bonus. kos reinsurans.- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan.

Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a.Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan. Aset adalah perkara-perkara berikut:a. Aset dinilai dengan beberapa cara:a. 2. Kaedah perbedaan amaun insurans c. Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. Jadi. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- . Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman. Pinjaman badan korporat e. Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. Saham dalam badan korporat d. Harga kos – Harga asset diperolehi b. penghantaran notis premium. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c. Pelaburan c. Perabot. Hartanah dan bangunan f. Kemudaratan premium biasa 1. Tunai dalam tangan dan di bank b. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. perkakas. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a. kenderaan dan lain-lain. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b. Pinjaman kepada pemegang polisi g.

Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. penempatan dan minat berbahaya d. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e. Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. Borang Cadangan . Menguji samada syarikat tersebut solven b. jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a. Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d. Maklumat insurans c. perniagaan baru.a. Maklumat peribadi b. Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c. Sumber utama surplus adalah :a. Ukuran dada dan perut . Berat badan dan ketinggian b. c. margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. Pekerjaan. kelupusan. Pelbagai (nilai serahan. Faedah b.Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a. Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d. Sejarah peribadi dan keluarga e. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c. Menentukan amaun surplus. Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b.

Melibatkan amaun insurans. Amaun diinsuranskan dan premium 4.Tarikh kematangan . Keadaan jantung.Tarikh permulaan perlindungan . Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c. Jenis insurans 5. amaun premium. cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5. Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak.Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) .Nama dan alamat insured . Jadual . Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1. Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g.Syarat khas (jika ada) f. Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a. syarat tak boleh batal) .Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium. faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi . Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai. e. Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan. Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b.Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi . perawakan. . Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3. Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d.Tarikh cadangan dibuat .Jenis perlindungan . 2. Syarat Dan Kemudahan . Kenyataan Doktor Yang Merawat 4. Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan.Amaun diinsuranskan . bentuk kontrak.Premium .d.Tarikh lahir/umur insured .Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang. Nama atau umur insured 2. sistem saraf dan analisa air kencing 3. paru-paru. mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1.

Bukti Umur a. jika prosid polisi melebihi RM 100. Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. Pemberitahuan kepada pemegang polisi . Tarikh dan sebab kematian 2.000.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a.00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah. Kad pengenalan b. a. Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f. Akta Undang-Undang Sivil. Sijil kematian b. membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat. 3. Bukti tuntutan .000.00 b. Bukti masih hidup .000. Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e. Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan. Passport c. Nama dan no kad penganalan insured b. Tuntutan Kematangan 1. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a. Seksyen 169. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah.BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1.Insurer akan menghantar borang penyerahan. Surat serah hak milik b. Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d.00 tanpa surat pentadbiran atau probat. 5. RM 100. Laporan koroner c. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23. Bukti umur b. Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a. 2. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi. Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c. Nombor polisi c. Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100. Bukti Hak Milik a. Alamat d.

ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN. Surat serah hak b. Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3.Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) .- c. Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran . Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d. Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a. kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN. Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2.Prosid kematangan tunai . BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1.Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri.Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer . Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3. Pilihan Penyelesaian .

00 42.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) .00 RM 4.999 40.00 RM 2.25 42.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10.000 – 24.999 25.50 41.999 55.000.999 Melebihi 70. Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39.000 – 54. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995. Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita.00 40.80 43.000 – 39.000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5.50 40.00 Sebutkadar khas 1.000 – 69.00 RM 3.

Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10.000.2.00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35.60 x 5 = RM 218.60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43.00 1.000. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang .00 3. premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful