BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko . Menilai 3.1 Terancang 3. Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh. Pembendungan risiko 3. Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi.3.3 Memindah 3.2 Mengawal kerugian 3. Risiko tulen sahaja 4. Melaksanakan 5. Kepentingan boleh insurans 7. 3.1 Kontrak insurans 4.Nilai kewangan . pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4. Memilih 3. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu.2 Tidak terancang 4. Mengenal pastian 2. 6. Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1.Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak.2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1.Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2. Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi. .1 Mengelak 3.4 Membendung 4.Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat. .Jika hanya ada segelintir risiko. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan). Jumlah besar risiko yang sama . 5.

Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya.Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana. Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2. .Gagal mendedahkan fakta matan . Ianya berlaku melalui 4 cara. Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak.Contoh.Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat. Prinsip Subrogasi . nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans . Prinsip Penuh Percaya Mutlak . .Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai.Salah nyata fakta matan 4. Kepentingan Boleh Insurans . 8. . denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam. . .Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga.Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak. .Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain. gentian atau bina semula. 3. liabliti. Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1. Indemniti .Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867.Melalui tort Kecuaian pihak ketiga . 5.Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans.Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda. .Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian. Penyerahan Hak . pembaikan.

Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus . Pentadbiran Dan Penguatkuasaan.Melalui statut .2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa . Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful. . Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca. Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2.Rangkaian Kejadian Yang Terputus . Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma. 3. Pampasan. Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil.Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta . PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1. pemeriksaan. agih keuntungan dan keperluan lain. Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran . menutup atau memindah perniagaan 4.Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan. .Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth. Laporan dan Keengkaran.Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir.Rangkaian Kejadian . Kuasa oleh Gabenor Bank Negara. Penterjemahan. hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6. penubuhan dan selenggara dana.Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama ..Punca Serentak . harus dikenalpasti sebab hampiran.Keperluan prinsip sumbangan. Pembatasan. 7.Melalui kontrak . Prinsip Sumbangan .Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian .Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini. .

Lain-Lain Komponen .Doktor .Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans. .Jabatan pentadbiran .Penyelaras penyiasat kerugian . terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat.Hospital .Jabatan memproses data elektronik .Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad. Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2. Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3. Struktur Organisasi . Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta. 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans . Perniagaan dijalankan melalui aqad 6.Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans . Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995.Jurutera . Penjual 3.Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa . Menguruskan dana pelaburan 5. Komponen Utama: 1. Pembeli 2. Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang.Aspek Perniagaan Takaful 1. 4.Juru marin dan kargo .

cetakan . hadiah untuk kajian insurans.Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat.Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran .Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan.Ditubuhkan pada Oktober 1978 . draf polisi. kursus/bengkel . 2. perakaunan dilakukan di ibu pejabat.Penyelidikan.Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat. Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik. Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan.Maklumat.Penduaan guna tenaga . Biro Insurer Motor (MIB) . 4. pembaharuan. Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) . Kelemahan . Malaysia Insurance Institute (MII) . Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1.Ditubuhkan pada tahun 1985 . menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1. perpustakaan. 3.Ditubuhkan pada tahun 1946 .Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan.Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli .Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans.Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan . tuntutan. pembelajaran. memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat. Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) . Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM .- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi .Kerja-kerja underait. .Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan.

00 dengan Akauntan Negara .PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991.Pendaftaran insurer .Deposit wajib sebanyak RM 300. Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5. Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) .Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans . Mendapat maklumat 3. Menyuarakan sesuatu 6. Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) .Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat .Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1. Kumpulan Motor Tak Bertempat 4. Menuntut gantirugi 7.Dijalankan melalui LIAM.Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6.- Ditubuhkan pada 1964 2. Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam. PIAM dan IBAM . Membuat pilihan 4. Mendapatkan kepuasan 2.000.Menyimpan pendaftaran polisi . Mendapat pendidikan pengguna 8. Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:. Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5. Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer . Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3.

RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain. 4. Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan.Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai . 3. Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6. .Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer. RM 5 juta bagi insurer am. Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer .Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya . 2.Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai . Amalan Perdagangan Adil . perniagaan dan urusan seseorang insurer . BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer.Menyiasat perniagaan insurer . Perkara Asas Kontrak Insurans 1.Cara menilai liability.Memeriksa buku akaun insurer . Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans .- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat.Ambil alih kuasa ke atas harta.Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu.Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer .Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI. Akta Syarikat 1965 . lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5.

Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri . prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya. Kontrak Batal 2.1. Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut. Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang. BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen. Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal.

Implikasi Akta Insurans. Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans. 1996) - - . Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat. bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan.Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul . Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen. Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya).dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat . dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi. Akta Insurans. 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151.dari keperluan kes yang berkenaan . Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu.Dengan statut (Seksyen 151. Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:. Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu.Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran .Dengan perlantikan yang nyata .Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya.

premium dan syarat-syarat yang dikenakan. mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan.Penetapan harga . persegmen dan sasaran) .objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) .Perancangan dan kawalan .Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:.Mengenalpasti bakal pelanggan .matlamat penjualan . penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer.Pembangunan produk . Proses Penjualan . samada peribadi atau rasmi. Faedah polisi (14%) . Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a.Pembelian bersesuaian .Penilaian lain-lain sebab seperti a.- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer. Fungsi Jabatan Pemasaran . penerimaan risiko-risiko. Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c.Penilaian selepas pembelian .Mengenalpasti masalah .Pemilihan saluran penyebaran .Mengenalpasti pasaran . kemampuan professional ejen. Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat.Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna .Strategi penjualan (melalui analisa. Kebiasaannya. BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal. Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang. Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b. c.Mencari maklumat . Reputasi insurer (60%) b. produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna.Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen.

Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon.Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a.Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium.- Menyediakan persembahan jualan a.Notis premium bukan wajib kepada insurer. Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: .Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152.Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat . Potongan gaji .Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) . Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) . a. Kutipan rumah ke rumah d.Setelah layak. bukti kesihatan tidak diperlukan . Arahan bank c.Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan . 1762.seperti Seksyen 9. melayan segala tuntutan) .Memproses pesanan .Penghantaran resit premium . Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer. Bayar sendiri b. Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) . Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan . Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek.Daftar polisi .

Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) . . Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini.Syarat Tak Lucut Hak . Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata. .Nilai Serahan . .Pinjaman Polisi .Tempoh Tenggang . Seksyen 33) Kemudahan . polisi dimansuhkan.Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a. (Akta Insurans Hayat 1958 – UK.30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar.Polisi Berbayar . .Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi . Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia.- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk.Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan.Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai.Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) . Pinjaman Premium Automatik .Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah .Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang. hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah.

Pelanjutan Insurans Sementara . b. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan.Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak. b. ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa. Sebaliknya. Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi. separa kerajaan atau swasta d.Syarat Pengembalian Semula . Paspot antarabangsa g. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c. amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar. Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e. amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya. Jika umur telah dilebih nyatakan. c. Jika umur tersebut terkurang nyata. Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan. Surat permohonan b. Sijil kelahiran rasmi b. Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f.

b. Status Sosial e. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok. Umur (meningkat mengikut umur) b. arak. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h. Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. Lokasi geografi g. . dadah) i. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. g. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j.Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a.- - c. seperti:a. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . kedudukan kewangan. samada syarikat lain menolak permohonan pencadang. h. d. f. Serah hak semula – Penerima serahan hak. Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer. Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c. Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. c. Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. Keturunan f. Pekerjaan d. e. setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi. i. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a.

Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat. Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard. Faedah kematian menurun c. Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c. Premium tambahan b.000 41 – 45 25. maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut.000 36 – 40 50. pengunderaitan tamat. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi. Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. Jika sebaliknya. perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula. b.b. Bonus penyelaras d.000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan. menolak atau menangguh permohonan. Tarikh kuatkuasa . Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b. Pelan polisi gantian e. Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer. c. Kemortalan tambahan meningkat .

fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya. belanja pemeriksaan kesihatan.Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi. perbelanjaan pemungutan premium.Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan. b. belanja pengeluaran polisi dll. . . Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan. Tunai b. Arahan bank c.Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas. perundangan. komisyen tahun pertama. . .Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima. Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan.PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko . Mengukur Kos Risiko . resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium. Rumah ke rumah d.Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. c. PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a.Perbelanjaan a. . Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47. Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll. Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan. BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT . Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat.

Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik. Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan. (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi. premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan.Adil .Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium . kos reinsurans.Berdaya saing . Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta. Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui. Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a. penyelenggaraan dan sebagainya.Ketekalan . insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut. Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b. Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a. (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus.Mencukupi . Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan. Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b. bebanan bonus.

Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. Pinjaman kepada pemegang polisi g. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. Saham dalam badan korporat d. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- . Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. Hartanah dan bangunan f. Aset adalah perkara-perkara berikut:a. Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b. Kemudaratan premium biasa 1. Harga kos – Harga asset diperolehi b. perkakas. Pinjaman badan korporat e. Aset dinilai dengan beberapa cara:a. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a. Kaedah perbedaan amaun insurans c. Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman. kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan. 2. Perabot. Pelaburan c. Jadi. Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a. kenderaan dan lain-lain. penghantaran notis premium. Tunai dalam tangan dan di bank b.

margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. Maklumat insurans c. Pelbagai (nilai serahan. Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b.Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a. perniagaan baru. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c. Maklumat peribadi b. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e. Pekerjaan. Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1. Faedah b. Menentukan amaun surplus. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. Borang Cadangan . Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Menguji samada syarikat tersebut solven b. kelupusan. c. Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f. Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d. Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. Ukuran dada dan perut . Berat badan dan ketinggian b.a. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d. Sumber utama surplus adalah :a. Sejarah peribadi dan keluarga e. penempatan dan minat berbahaya d. Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e.

Jadual .Syarat khas (jika ada) f.Tarikh cadangan dibuat .Nama dan alamat insured .Melibatkan amaun insurans.Tarikh permulaan perlindungan . paru-paru. Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai.Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang.Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) . mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1. Keadaan jantung. Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan.Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium.Jenis perlindungan .d. cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5. Nama atau umur insured 2. .Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi . Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g. Amaun diinsuranskan dan premium 4. Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c. Kenyataan Doktor Yang Merawat 4. Jenis insurans 5. Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d.Tarikh lahir/umur insured . syarat tak boleh batal) . Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3. Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak. Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b. Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a. sistem saraf dan analisa air kencing 3. Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan. faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi .Amaun diinsuranskan .Tarikh kematangan . e. amaun premium. perawakan. Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1. Syarat Dan Kemudahan . bentuk kontrak. 2.Premium .

Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100. Akta Undang-Undang Sivil. Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f. 2. jika prosid polisi melebihi RM 100. Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d. Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. 3. membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat. Bukti Hak Milik a. Tarikh dan sebab kematian 2. Bukti Umur a. Seksyen 169. Pemberitahuan kepada pemegang polisi .BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a. Passport c. Sijil kematian b. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23. RM 100.000. 5. Laporan koroner c. Nama dan no kad penganalan insured b.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a. Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c. Surat serah hak milik b.00 tanpa surat pentadbiran atau probat. Bukti tuntutan . Alamat d. a.00 b. Nombor polisi c. Bukti umur b. Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e.00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah. Kad pengenalan b.000. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4. Bukti masih hidup . Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan.000. Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi. Tuntutan Kematangan 1.Insurer akan menghantar borang penyerahan. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah.

Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3.- c. Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran .Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer . Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2.Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) . Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3. kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN. ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN. Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d. BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh.Prosid kematangan tunai . Surat serah hak b. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1. Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a. Pilihan Penyelesaian .Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri.

00 RM 2. Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita. Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39.000 – 24.999 40. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) .000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1.50 40.00 RM 3.000 – 54.999 25.25 42.000 – 69.00 42.80 43. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995.50 41.000 – 39.000.999 Melebihi 70. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10.999 55.00 RM 4.00 Sebutkadar khas 1.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki.00 40.

premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43.2.00 3. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang . Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun.60 x 5 = RM 218.60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43.00 1.00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35.000.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful