BAB 1 PENGENALAN INSURANS Apakah itu insuran?

Adalah institusi ekonomik berasaskan prinsip bersaling, dibentuk bagi tujuan menubuhkan dana am yang mana ianya perlu bila mana timbul atau berlaku risiko yang tidak diduga yang mana kebarangkalian berlaku adalah boleh dianggarkan secara munasabah. Fungsi insurans: 1. Fungsi Primer: Penyebaran kerugian kewangan secara saksama kepada segelintir mereka yang diinsuranskan dikalangan sekumpulan yang besar. 2. Fungsi sekunder: 2.1 Penstabilan kos 2.2 Pendorongan usaha niaga – Pengusaha mesti memindahkan risiko mereka melalui insurans. 2.3 Menghilangkan perasaan takut dan bimbang. 2.4 Mengurangkan kerugian 2.5 Kaedah simpanan 2.6 Sumber modal bagi pelaburan – insurer mengumpulkan dana yang besar dan membuat pelaburan 2.7 Membuka peluang pekerjaan – Industri insurans telah menjana banyak peluang pekerjaan Kelas Insurans: 1. Insurans Hayat Bertindak melindungi risiko kematian yang tidak diduga, pendapatan hari tua, penyakit dan ketidakupayaan. 2. Insurans am Bertindak melindungi terhadap kerosakan harta benda. Cth: kenderaan bermotor, marin dan pesawat, barangan yang dijual. Sejarah Insurans Di Malaysia 1. Permulaan insurans dikenalpasti dalam industri marin. 2. Di Malaysia dikesan pada abad ke 18 dan 19 oleh British iaitu Harrison & Crossfield, Boustead dan Sime Darby. - Hingga lewat tahun 1955, insurer asing menguasai pasaran insurans Malaysia sehingga 95%. Awal 1960, beberapa syarikat insurans hayat ditutup kerana beroperasi secara tidak betul dan kerana kekurangan latar belakang teknikal. 3. Dikawal oleh Akta Insurans 1963 (mulai 1/1/1997 – dikawal oleh Akta Insurans 1996) Peranan Agen Insurans 1. Memberi kelegaan kepada tanggungan orang yang diinsuranskan jika ia menemui ajal secara yang tidak diduga dan sekiranya berlaku kerugian harta. 2. Menyemai disiplin untuk menyimpan wang dikalangan penduduk bekerja. 3. Memberi beberapa bentuk perkhidmatan kepada orang awam berkaitan dengan insurans.

BAB 2 CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSANNYA Apa itu peril? Peril adalah penyebab terjadinya kerugian seperti kebakaran, penyakit, kematian dan lain-lain. Apakah itu risiko? - Ketidakpastian mengenai kerugian/kehilangan - Kepelbagaian akibat dari suatu keadaan - Mengikut amalan, akibat sebenar adalah berbeza dari yang dijangka. Bagaimana menilai risiko? Dilakukan dengan melakukan teori kebarangkalian:1. Priori Iaitu jumlah sesuatu kejadian berlaku adalah diketahui 2. Empirikal Iaitu berdasarkan data pada tahun-tahun lepas. 3. Penganggaran Berdasarkan anggaran seseorang untuk meramalkan seseuatu akibat - digunakan apabila kekurangan data tahun-tahun lepas atau statistic yang boleh diyakini (cth: insurans loji nuclear) Apakah konsep berkaitan risiko? 1. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik 2. Peril penyebab terjadinya kerugian 3. Bahaya 3.1 Bahaya fizikal kebarangkalian fizikal yang meningkatkan keadaan terjadinya kerugian.(cth: pembinaan bangunan dari kayu, kereta yang tidak diselenggara dengan baik) Bahaya Moral Sikap/tingkah laku insured yang menyebabkan terjadinya kerugian (cth: tidak amanah, cuai dan sikap tidak mahu bertolak ansur) Kategori risiko 1. Risiko Asas Memberi kesan pada seluruh ekonomi atau sebahagian besar manusia seperti gempa bumi, banjir, taufan dan sebagainya. (tanggungjawab kerajaan dan masyarakat seluruhnya)

2. Risiko Khusus Memberi kesan terhadap individu seperti kebakaran, kematian, penyakit dan sebagainya. (tanggungjawab individu) 3. Risiko Tulen 4. Risiko Spekulatif Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan,kerugian atau tiada kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian atau tiada kerugian seperti pelaburan saham, perniagaan dan lain-lain. Elak aktiviti berisiko Mengurangkan kekerapan kerugian (cth; gunakan bahan kalis api dalam pembinaan) Contoh; memasang sistem perenjis air.

Kaedah menangani risiko 1. Pengelakan risiko 2. Pengawalan kerugian 2.1 Menghalang kerugian 2.2 Meminimumkan kerugian

2 Kontrak bukan insurans Pengurusan Risiko Adalah pendekatan sistematik bagi mengendalikan risiko yang mengancam asset serta pendapatan perniagaan dilakukan dengan cara:1.1 Terancang 3. Kerugian yang tidak dijangka Kerugian yang dialami mestilah secara kebetulan sahaja (sesuatu yang tidak disengajakan). 3.Mesti mempunyai kesamaan dan jumlah yang banyak. .3. pasaraya memindahkan bakal liability yang berpunca dari jualan produk yang tercela dengan menandatangani perjanjian dengan pembuat barang supaya beliau setuju untuk membayar pampasan 4. Pemindahan risiko Kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak yang membendung risiko itu Risiko diterima dengan cermat Risiko diterima dengan tidak mengetahui kewujudannya Pemindahan risiko kepada sesebuah organisasi. Kerugian akan dibiayai oleh organisasi atau individu yang risiko tersebut telah dipindahkan Memindahkan kerugian dengan membeli kontrak insurans kebakaran Contoh.Agar membolehkan insurer membuat ramalan yang tepat. prinsip kerugian yang segelintir akan ditanggung oleh ramai tidak boleh diamalkan.Meliputi kerugian yang mampu dinilai dari segi kewangan 2.2 Mengawal kerugian 3.Jika hanya ada segelintir risiko. Insurans tidak boleh berfungsi dengan baik jika kerugian disengajakan atau dengan niat menipu. Jumlah besar risiko yang sama . Mengenal pastian 2.2 Tidak terancang 4.Nilai kewangan .1 Mengelak 3. Risiko tulen sahaja 4. Melaksanakan 5.1 Kontrak insurans 4. Kepentingan boleh insurans 7. Pembendungan risiko 3. Menilai 3. Memilih 3.4 Membendung 4. 6. Mesti sah disisi undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar awam mengenalpasti pendedahan terhadap kerugian menilai bakal amaun kerugian melaksanakan program pengurusan risiko mengawal program penurusan risiko . . Mengawal Ciri-ciri risiko yang boleh diinsuranskan 1.3 Memindah 3. Kerugian yang tidak boleh membawa kepada malapetaka Kerugian yang ditanggung mesti tidak boleh membawa kepada malapetaka hingga boleh memudaratkan seseorang insurer seperti perang dan gempa bumi. 5.

pembaikan. Ianya berlaku melalui 4 cara.Cara-cara indemnity merangkumi pembayaran secara tunai. gentian atau bina semula.Melalui tort Kecuaian pihak ketiga .Prinsip ini tidak terpakai dalam insurans hayat.Mengkehendaki insurer supaya meletakkan insured dalam keadaan kewangan yang sama seperti sebelum berlaku kerugian. liabliti.Adalah pemindahan hak dan liability seseorang kepada orang lain. nyawa dan anggota badan yang dilindungi dibawah polisi Adalah kepentingan kewangan insured dalam perkara pokok insurans . Premium yang munasabah BAB 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL Prinsip khas yang terkandung dalam kontrak insurans 1.Salah nyata fakta matan 4.Mesti melalui persetujuan bersama mengikut Akta Polisi Assurance 1867. Prinsip Penuh Percaya Mutlak . .Gagal mendedahkan fakta matan . . .Oleh itu kepentingan boleh insurans adalah hak yang sah untuk mengiinsuranskan kepentingan kewangan insured diatas perkara pokok insurans. Penyerahan Hak .Fakta matan adalah fakta yang boleh mempengaruhi pengunderait untuk menerima risiko atau sebaliknya. Kepentingan Boleh Insurans . .Contoh.Adalah menjadi satu kemestian untuk menyatakan secara lengkap dan tepat semua fakta matan berkaitan dengan risiko yang dicadangkan sama ada ditanya atau tidak. .Membolehkan insurer yang telah membayar indemnity kepada insured atas sebarang kerugian mempergunakan hak insured untuk menuntut amaun yang dikeluarkannya dari pihak ketiga. 8. Insurans Hayat – insured hanya perlu ada kepentingan boleh insurans semasa permulaan kontrak. denda atau penalty yang dikenakan oleh undang-undang (tidak boleh diinsuranskan) kerana bertentangan dengan dasar awam. .Prinsip penuh percaya mutlak boleh rosak kerana.Terbahagi kepada dua :Perkara pokok/asas insurans Perkara pokok/asas kontrak insurans Ianya adalah harta benda. 5. 3. Indemniti . Prinsip Subrogasi . Insurans Am – kontrak insurans am harus wujud pada permulaan kontrak dan masa berlakunya kerugian (kecuali marin) 2. .

.Melalui kontrak .Keperluan prinsip sumbangan. hilang barang semasa mengina di hotel – Akta Innkeepers 1952) Mengambil hak insured yang tinggal (subrogasi boleh dibuat oleh insurer walaupun sebelum pembayaran indemnity) 6..Polisi-polisi ini harus melindungi hak yang sama . Laporan dan Keengkaran.2 polisi indemnity atau lebih yang masih berkuatkuasa . Pembatasan. Pampasan. Perjalanan Takaful diawasi oleh Majlis Pengawasan Syariah dimana ahli majlisnya adalah ulama syariah dan keputusan majlis mengikut peraturan Syura (persetujuan bersama) Tabaruk Mudharabah Adalah derma. Suasana Dan Perjalanan Perniagaan Takaful. Pepatah latin “Causa proxima non remota spectator” (harus diteliti sebab hampiran dan bukan sebab terpencil.Melalui perkara pokok Kerugian yang tidak dilindungi dibawah polisi Membenarkan seseorang menuntut bayaran kerugian dari pihak ke tiga (cth. agih keuntungan dan keperluan lain. 3. . harus dikenalpasti sebab hampiran. Prinsip Sumbangan .Punca Serentak . pemeriksaan. Penterjemahan. PENGENALAN TAKAFUL Dikawal oleh Akta Takaful 1984 (15/11/1984) dan terbahagi kepada:1. Penggunaan Doktrin Sebab Hampiran . .Kerugian yang berlaku disebabkan lebih dari dua peril dan salah satu adalah peril yang diinsuranskan dan berlaku serentak serta kesannya dapat diasingkan.Membolehkan insurer berkongsi bersama membayar pampas an kepada insured bersama insurer lain mengikut bahagian masing-masing.Polisi-polisi ini melindungi peril yang sama yang mungkin menyebabkan kerugian . 7.Rangkaian Kejadian .Maka disini sebab hampiran adalah punca yang menyusuli kejadian terakhir. Sumbangan ini diguanakan untuk membantu peserta yang menanggung kerugian luar jangkaan Berkongsi keuntungan antara syarikat dan peserta . menutup atau memindah perniagaan 4. Pentadbiran Dan Penguatkuasaan.Rangkaian Kejadian Yang Terputus . Kuasa oleh Gabenor Bank Negara.Berlaku bila terdapat rangkaian kejadian yang tidak terputus . Klasifikasi dan Rujukan Perniagaan 2.Kerugian yang dialami melibatkan perkara pokok yang sama dan dilindungi di bawah kesemua polisi ini. penubuhan dan selenggara dana.Melalui statut . Prinsip Sebab Hampiran Apabila kerugian berlaku daripada beberapa punca.

4.Ejen insurans hayat tidak boleh mewakili lebih dari 1 syarikat pada satu masa Broker Insurans .Jabatan pentadbiran . Pembeli 2. 40 insurer am dan 11 adalah insurer komposit Ejen Insurans . Peserta bersetuju untuk menjamin bersama terhadap kerugian antara peserta 3. Penjual 3. Menyediakan pelan untuk melindungi risiko 2.Aspek Perniagaan Takaful 1. Struktur Organisasi .Penyelaras penyiasat kerugian .Jabatan memproses data elektronik . .Adalah ejen yang tidak terikat dengan mana-mana insurer dan sebagai penasihat kepada awam dan perlu ada lesen dari Ketua Pengarah Insurans. Berperanan sebagai pengurus asset dan pengagih keuntungan/kerugian bagi peserta. Perniagaan dijalankan melalui aqad 6. terdapat 58 insurer di Malaysia dimana 7 adalah insurer hayat.Penilai kerugian Reinsurer Adalah insurans yang dibeli oleh insurer untuk melindungi risiko mereka seperti Malaysian National Reinsurance Berhad.Juru marin dan kargo .Ejen insurans am tidak boleh mewakili lebih dari 2 syarikat pada satu-satu masa .Hospital . Perantara Orang yang akan membeli insurans dikenali sebagai insured Dikenali juga dengan nama insurer Terdiri daripada ejen dan brokwr insurans Pada 1995. Lain-Lain Komponen .Doktor . Terbahagi kepada 2 bentuk Takaful Keluarga Takaful Am BAB 4 INDUSTRI INSURANS DI MALAYSIA Pasaran Insurans Adalah kemudahan untuk membeli dan menjual insurans.Seseorang yang mewakili syarikat insurans dan bertindak mengikut batasan undang-undang. Menguruskan dana pelaburan 5. Komponen Utama: 1.Jurutera .

menjalankan dana amanah dan peperiksaan dalam bidang insurans Insurans Am 1.Berfungsi untuk mengkaji selidik bidang aktuari yang berkaitan insurans hayat.Berfungsi untuk menjaga kepentingan mereka yang menjual dan mengurus insurans hayat. tuntutan. Malaysia Insurance Institute (MII) .Cawangan terlalu dibebani kerja rutin dan tidak dapat menumpukan kepada jualan iaitu fungsi utama jualan. cetakan . pembelajaran.Ditubuhkan pada Oktober 1978 .Antara kelemahannya ialah perkhidmatan lembab kerana jarak yang jauh antara pengurusan dan pelanggan. memberi nasihat dan menyebar maklumat berkaitan insurans hayat. Persatuan Aktuari Malaysia (Actuarial Society of Malaysia – ASM) .Cawangan hanya menumpukan aktiviti jualan . pembaharuan.- Jabatan perakaunan Jabatan pelaburan Jabatan agensi atau penjualan Jabatan pemasaran Jabatan tuntutan Jabatan khidmat pelanggan Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi . . 4.Ditubuhkan pada tahun 1944 dan terdapat 18 ahli .Penduaan guna tenaga . Persatuan Kebangsaan Ejen Insurans Hayat Malaysia (National Association of Malaysian Life Insurance Agent – NAMLIA) . 2. hadiah untuk kajian insurans. perakaunan dilakukan di ibu pejabat.Ditubuhkan pada tahun 1985 .Kerja-kerja underait.Berfungsi menjaga kepentingan industri insurans.Berfungsi sebagai penggalak kemahiran dan kemajuan. draf polisi. perpustakaan.Ditubuhkan pada tahun 1946 . Kelemahan . Institusi-Institusi Yang Berkaitan Insurans Hayat 1. Biro Insurer Motor (MIB) . Persatuan Insurans Hayat Malaysia (Life Insurance Association of Malaysia) LIAM . kursus/bengkel .Maklumat.Penyelidikan. Desentralisasi Setiap cawangan membuat fungsi asas Percepatkan perkhidmatan kepada pelanggan. 3. Membolehkan organisasi melayan selera pelanggan dengan lebih baik.Keseragaman amalan dan ekonomi dalam pentadbiran .

Mendapat maklumat 3. Persatuan Broker Insurans Malaysia (IBAM) . Mendapatkan kepuasan 2. Undang-Undang Statut Adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polisi dan pihak awam.Pendaftaran insurer .Ditubuhkan pada 1981 BAB 5 PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT Hak Pengguna 1. PIAM dan IBAM . Biro Perantaraan Insurans (IMB) – diterajui oleh PIAM 3. Mendapatkan barangan dan perkhidmatan 5.Didaftarkan dibawah Akta Persatuan 1966 6. Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) 5.Deposit wajib sebanyak RM 300.Menyimpan pendaftaran polisi . Kumpulan Motor Tak Bertempat 4. Menuntut gantirugi 7. Mendapat pendidikan pengguna 8.Menyediakan beberapa perlindungan kepada pengguna insurans .000. Mendapat suasana selamat dan bersih SWA Peraturan Tujuan:. Skop Undang-Undang Kesolvenan Kewangan Insurer . Membuat pilihan 4. Menyuarakan sesuatu 6.Untuk menyemai disiplin perniagaan dan menyebarkan persaingan sihat .PIAM telah menyediakan ‘Kod Etika Dan Perlakuan’ dalam tahun 1991.- Ditubuhkan pada 1964 2. Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA) .00 dengan Akauntan Negara .Dijalankan melalui LIAM.

RM 5 juta bagi insurer am.Memecat pekerja atau pengarah syarikat insurans dan melantik orang yang sesuai . Kemampuan disisi undang-undang (mampu disisi undang-undang kecuali minor dan orang-orang yang tidak siuman) 6.Memeriksa buku akaun insurer . BAB 6 KONTRAK INSURANS Kontrak insurans adalah perjanjian yang sah disisi undang-undang antara insured dengan insurer. perniagaan dan urusan seseorang insurer . Akta Syarikat 1965 . Kontrak sah disisi undang-undang Jenis-Jenis Kontrak Kontrak Tercela Insurer . 4.Ambil alih kuasa ke atas harta. Amalan Perdagangan Adil . lisan atau perlakuan Persetujuan – “consensus ad idem” Pertimbangan – terjadinya bila insured berjanji membayar premium dan insurer memberi indemnity atau membayar amaun yang diinsuranskan Membayar premium Insured Indemnity/amaun diinsuranskan 5. Dana insurans dan pelaburan Penyerahan akaun dan pulangan Reinsurans Skim dana insurans terjamin Kuasa Ketua Pengarah Insurans .Mengeluarkan arahan tentang perlaksanaan perniagaan insurer .Cara menilai asset dan peruntukan susut nilai .Memohon mahkamah untuk melantik pengurus bagi mengurus perniagaan dan harta seseorang insurer. 2. Perkara Asas Kontrak Insurans 1. .Menyerahkan petisyen kepada mahkamah untuk menutup perniagaan seseorang insurer jika perlu.- Margin kesolvenan (Lebihan setelah ditolak tanggungan insurer pada setiap masa) iaitu RM 5 juta bagi insurer hayat.Penyediaan dan penyerahan akaun tahunan dan kenyataan yang berkaitan dengannya .Menyiasat perniagaan insurer . 3.Cara menilai liability. RM 10 juta bagi insurer komposit Perlantikan dan pemecatan pengarah urusan dan lain-lain. Niat untuk mengadakan perhubungan yang sah Tawaran dan penerimaan – melalui tulisan.Mengawal perjalanan syarikat insurans dibawah bidang kuasa KPI.

BAB 7 UNDANG-UNDANG AGENSI Perkataan Penting Ejen.1. Kontrak Tidak Boleh Kuatkuasa Tidak mematuhi syarat undang-undang. Kontrak Boleh Batal Adalah kontrak yang tidak sah disisi undang-undang Berlaku bila insurer mengambil pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut. Kontrak Batal 2. prinsipal Perantaraan Agensi Perhubungan Ejen adalah orang yang mewakili seseorang yang dipanggil prinsipal Orang tengah dalam pasaran insurans sama ada ejen atau broker Perhubungan antara ejen dan prinsipal bagi mendapatkan perniagaan dari pihak ketiga Melibatkan ejen dan prinsipal dan pihak ketiga dan ejen dengan pihak ketiga Kuasa Seorang Ejen Kelas Ejen Ejen Khas Ejen Am Ejen Universal Ejen untuk urusan yang ditetapkan sahaja Ejen yang boleh melakukan tugas am bagi pihak prinsipalnya Orang yang mempunyai kuasa tanpa had Kuasa Nyata Secara lisan atau bertulis Kuasa Tersirat Tidak dijelaskan secara bertulis atau lisan Kuasa Biasa Membolehkan ejen bertindak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan dalam sesuatu perniagaan Kuasa Jelas Tindakan seseorang mempengaruhi orang lain agar percaya yang dia telah melantik orang lain sebagai ejen bagi pihaknya. Ratifikasi Apabila ejen bertindak melebihi kuasa sebenarnya tetapi mempunyai ikatan dengan prinsipal. Tugas Seorang Ejen Memberi penyata akaun kepada prinsipal Memberi keutamaan kepada prinsipal Tidak boleh membocorkan maklumat Tidak mengambil rasuah Mematuhi arahan prinsipal Tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap ejen bawahannya Hak Seorang Ejen Mendapat Upah Mendapat bayaran balik wang yang telah didahulukan Menjalankan tugas mengikut kesesuaian sendiri .

Penjalinan Perhubungan Perhubungan insurer dengan ejen insurans mungkin terjalin dengan beberapa cara seperti berikut:.Tanggungjawab Prinsipal Membayar upah gantirugi kepada ejen akibat tindakan ejen yang sah dalam batasan kuasanya.Dengan cara undang-undang yang mungkin timbul .Dengan cara ratifikasi berikutan tindakan tanpa kebenaran . Ia bertindak sebagai ejen pencadang dan tidak untuk syarikat insurans. Adalah penting bagi menentukan untuk siapa ejen insurans bertindak untuk sesuatu tindakan yang dilakukannya pada ketika itu. bayaran adalah dikira dihantar kepada insurer walaupun ejen tersebut tidak berbuat demikian dan insured berkenaan perlu diberi perlindungan.dari keperluan kes yang berkenaan . Jika ejen melakukan kesilapan dengan sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang mengelirukan. 1996) - - . Implikasi Akta Insurans. dia dikira melakukan bagi pihak pemegang polisi. Kutipan Premium Jika pemegang polisi membayar premium kepada ejen. Jika ejen membantu pencadang untuk mengisi borang cadangan atau pernyataan peribadi pada ketika itu. Penamatan Agensi Memberi notis penarikan balik kepada ejen Notis pelepasan Tamat urusniaga tertentu Tamat tempoh kontrak Persetujuan bersama Kematian/gila/muflis Kontrak ejen yang tidak sah Ciri-Ciri Ejen-Ejen Insurans Ejen siapa? Undang-undang yang digunakan terhadap agensi biasanya “qui facit per alium facit per se” (sesiapa yang bertindak melalui orang lain dikira melakukan dengan sendirinya).Dengan statut (Seksyen 151. Akta Insurans. 1963 Seorang ejen perlu faham implikasi seksyen 151.dari perlakuan pihak-pihak yang terlibat .Dengan perlantikan yang nyata . Akta Insurans 1996 ke atas maklumat berkaitan dari ejen kepada syarikat insurans hayat.

Penilaian lain-lain sebab seperti a.- Had Kuasa Ejen Ada beberapa perkara yang ejen insurans tidak dibenarkan berbuat bagi pihak insurer. BAB 8 PEMASARAN DAN KHIDMAT SELEPAS JUALAN Pemasaran Proses pengurrusan yang bertanggungjawab untuk mengenal. produk berorientasikan pemasaran selalu berkembang kerana ia lebih memenuhi keperluan pengguna.Strategi penjualan (melalui analisa.matlamat penjualan . penukaran kontrak polisi atau pengeluaran resit rasmi melainkan dengan kebenaran insurer. c. Proses Penjualan . samada peribadi atau rasmi. persegmen dan sasaran) .Mengenalpasti bakal pelanggan . Reputasi insurer (60%) b.Mengenalpasti masalah . Mewakili lebih dari 1 insurer hayat dan / atau lebih dari 2 insurer am b.Penilaian selepas pembelian . mengagak dan memuaskan kehendak pelanggan secara menguntungkan.Promosi Apakah ejen berorientasikan pemasaran? Ia perlu memenuhi keperluan insurans pelanggannya melalui:.Pembangunan produk .Pembelian bersesuaian .Penetapan harga . Faedah polisi (14%) .Lain-lain faktor ialah perwatakan dan kemesraan ejen. Mengalami sebarang bentuk liability bagi pihak insurer berkaitan sebarang hutang.Pemilihan saluran penyebaran . Kualiti perlindungan yang ditawarkan (26%) c.Perancangan dan kawalan .Menjalankan dan mengawal pelan jualan Proses Keputusan Pembelian Pengguna . penerimaan risiko-risiko. premium dan syarat-syarat yang dikenakan. Kebiasaannya. kemampuan professional ejen. Akta Insurans 1996 mengenakan beberapa kawalan ke atas perlakuan dan aktiviti-aktiviti ejen diluar pejabat. Fungsi Jabatan Pemasaran .Mengenalpasti pasaran .objektif (menyumbang kepada pencapaian matlamat keseluruhannya) .Mencari maklumat . Seorang ejen dengan jelas tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara berikut:a.

1762. Kes ini adalah untuk tempoh jangka pendek.Daftar polisi . a.Penjualan misionari (melakukan jualan melalui persahabatan) Perkhidmatan Selepas Jualan .Penjualan kreatif (membantu pelanggan mengenalpasti keperluannya) .Penghantaran resit premium .Perkhidmatan kepada pemegang polisi (kutipan premium.Premium paras terus dibayar dan premium tambahan dikenakan untuk risiko sub-standard Ciri-Ciri Produk Insurans Hayat Kontrak insurans hayat adalah kontrak jangka panjang dengan pembayaran premium paras Kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak (uberrima fides) Kontrak insurans hayat adalah kontrak aleotari (satu pihak menyediakan sesuatu yang bernilai kepada pihak satu lagi sebagai janji kontrak) Kepentingan boleh insurans (Seksyen 152. Seksyen 150(4) Akta Insurans 1996 – menghendaki ejen insurans menggunakan risalah atau ilustrasi jualan yang dibenarkan oleh insurer. Potongan gaji . bukti kesihatan tidak diperlukan . melayan segala tuntutan) .Memproses pesanan . Akta insurans 1996) Pembayaran tuntutan akan memansuhkan insurans hayat Risiko yang akan diinsuranskan akan meningkat mengikut arus masa (risiko kemortalan meningkat mengikut umur dan tempoh kontrak) Prinsip asas insurans seperti yang digunakan dalam insurans hayat Risiko Yang Dilindungi Oleh Kontrak Insurans Hayat Kematian pra-masa (kematian pencari nafkah menyebabkan kehilangan kewangan) .seperti Seksyen 9. Tempoh tenggang (adalah tempoh 30 hari untuk membayar premium dari tarikh sebenar) . Persatuan Keadilan mengeluarkan polisi insurans hayat berdasarkan kepada: .Kekerapan pembayaran (cara pembayaran yang dibenarkan) a.Notis premium bukan wajib kepada insurer. Arahan bank c. Bayar sendiri b.- Menyediakan persembahan jualan a.Perlindungan diberi kepada sesiapa yang memenuhi syarat .Setelah layak. Kutipan rumah ke rumah d. Mengadakan temubual jualan Menangani bantahan Penghasilan jualan Teknik Penjualan . Akta Insurans 1963 (Seksyen 47 Akta Insurans 1996) BAB 16 PENGENALAN INSURANS HAYAT Kes insurans hayat pertama adalah pada tahun 1583 di England ke atas hayat William Gybbon.

Polisi yang nilai tunai digunakan sebagai premium tunggal untuk menyediakan polisi dengan syarat pada amaun insurans yang lebih rendah . Jika premium tidak dibayar dalam tempoh ini. Pinjaman Premium Automatik . .Nilai Serahan . polisi dimansuhkan.Syarat Tak Lucut Hak . .Polisi rumah ke rumah (6 tahun) dan polisi biasa (3 tahun) . Polisi – dokumen bertulis yang memberi perjanjian tersebut satu bentuk yang nyata. Polisi hayat Sebarang alat yang pembayaran wang dipastikan ketika kematian (kecuali kematian kemalangan) atau berlaku sebarang kontingensi yang berkaitan dengan nyawa manusia atau sebarang alat yang membuktikan kewujudan kontrak yang tertakluk kepada pembayaran premium untuk tempoh bergantung kepada hayat manusia.Polisi Berbayar . .Tempoh Tenggang .- Hilang Upaya Kekal (kematian dari segi ekonomik) Hilang Upaya Sementara Faedah Persaraan Jaminan Kewangan BAB 17 PRODUK INSURANS HAYAT BAB 18 SYARAT POLISI Kontrak adalah suatu yang tiada bentuk.Pelan berikut pada amnya digunakan sebagai peruntukan tak lucut hak:a.30 atau 31 hari untuk tempoh pembayaran premium dari tarikh kena bayar.Pinjaman Polisi .Boleh dibayar balik dalam tempoh polisi atau sebagai caj yang akan ditolak ketika tuntutan (tempoh minima 3 tahun premium) . Seksyen 33) Kemudahan . (Akta Insurans Hayat 1958 – UK.Kemudahan kepada insured yang terlupa membayar premium atau tak mampu bayar untuk tempoh sementara dan berkuatkuasa bila polisi telah ada nilai tunai.Dibenarkan antara 85% hingga 90% daripada nilai tunai polisi . hanya perjanjian mengikut pihak-pihak yang berkenaan secara sah. .Perlindungan dibawah polisi berterusan semasa tempoh tenggang.Nilai yang beserta pada polisi selepas premium dibayar untuk masa yang ditetapkan.

b. Surat permohonan b. premium berlebihan yang dibayar akan dipulangkan. Jika umur telah dilebih nyatakan.Membolehkan seseorang memohon menguatkuasakan kembali kontrak. Salah nyata umur (langkah berikut akan diambil jika didapati tersalah nyata umur) a. Polisi Berbayar Membenarkan insured membuat penukaran amaun bersih nilai tunai dengan insurans berbayar jenis yang sama seperti polisi asal tetapi amaun muka yang berkurangan. Sijil kelahiran rasmi b. Biasanya insurer memerlukan dari insured:a. - Urusan Polisi - Polisi pendua boleh dikeluarkan apabila polisi hilang. amaun insurans dan bonus boleh juga ditingkatkan mengikut umur sebenar.Syarat Pengembalian Semula . b. c. Paspot antarabangsa g.Premium dibayar seelpas tempoh tenggang secara automatik bila sampai masa. Sebaliknya. separa kerajaan atau swasta d. Jika umur tersebut terkurang nyata. Butiran daripada rekod perkhidmatan kerajaan. ketika polisi berada dalam tempoh tenggang atau tempoh tak lucut hak Syarat Pembatasan Fasal bunuh diri Jika berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa maka polisi akan terbatal dan insurer hanya perlu mengembalikan premium yang telah dibayar. Premium dibayar hingga nilai tunai habis digunakan dan selepas itu polisi akan dimansuhkan. Butiran yang disahkan daripada pendaftaran baptisma e. Pengakuan untuk membayar gantirugi insurer terhadap sebarang kerugian akibat dari pengeluaran polisi pendua tersebut . Seksyen 147(1) Akta Insurans 1996 menekankan bahawa insurer tidak boleh menolak liability dengan hanya salah nyata umur hayat yang diinsuranskan. amaun wang yang akan dibayar akan mengikut amaun yang boleh diperolehi dengan premium tersebut mengikut umur sebenarnya. Pengembaraan dan kediaman luar Negara Pekerjaan dan minat merbahaya (mungkin dikenakan premium tambahan) Fasal tanpa tanding (selepas tempoh 2 tahun dari tarikh polisi berkuatkuasa) - Syarat Menerangkan Kontrak Pengakuan umur (dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh syarikat insurans) a. Pelanjutan Insurans Sementara . Pengisytiharan statutory oleh insured atau keluarga yang lebih tua jika sijil kelahiran telah musnah atau hilang atau salinan pendua tidak diperolehi. Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan f. Sijil berhenti sekolah dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan c.

Pekerjaan d. e. f.Mengenalpasti faktor risiko (kemortalan) a. Umur (meningkat mengikut umur) b. PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU PENGURUSAN RISIKO Kemortalan = faktor risiko . i. Tabiat diri dan sejarah keluarga (Cth: rokok. Status Sosial e. Serah hak bersyarat – Bolehkan penyerah hak ambil balik semua hak jika penerima hak mati sebelum pembayaran wang polisi Penyerahan hak dijalankan secara bertulis dan hendaklah dikuatkuasakan melalui surat kuasa berasingan. g. h. arak. Serah hak semula – Penerima serahan hak. dadah) i. Lokasi geografi g. kedudukan kewangan. Perubahan Polisi Insurer hanya membenarkan perubahan pada polisi yang tidak menjejaskan kepentingannya. Pengunderaitan kewangan Wujud kepentingsn boleh insurans. Keturunan f. seperti:a. Kediaman luar negara (kediaman dikawasan yang tidak sihat atau kawasan rusuhan – meningkatkan kemortalan) Pemilihan yang hendak diinsuranskan a. Avokasi (hobi terhadap sukan merbahaya) j. Polisi pendua akan dicap dengan perkataan “polisi pendua” Penyerahan hak polisi hayat a. b. Serah hak mutlak – Penyerahan yang tidak meninggalkan hak kepada penyerah hak b. c. Notis bertulis berkenaan dengan penyerahan hak mestilah diserahkan kepada pejabat berdaftar insurer. setelah mendapat hak yang sah dibawah polisi. samada syarikat lain menolak permohonan pencadang. Jantina (Kadar kematian wanita lebih rendah berbanding lelaki) c. bebas untuk menyerahkan semula hak tersebut pada pemegang polisi asal atau kepada pihak lain. Status perkahwinan (bujang lebih terdedah kepada kematian) h.- - c. d. Pertukaran alamat Pertukaran nama ke atas pemegang polisi atau pemohon asal Perubahan kekerapan pembayaran premium Perubahan amaun insurans Penukaran waris Perubahan tempoh insurans ( contohnya dari 10 tahun kepada 5 tahun) Polisi ditukar menjadi berbayar Perubahan kelas polisi Penepian premium tambahan apabila insured sudah tidak lagi terdedah kepada risiko tambahan (hobi atau pekerjaan merbahaya) BAB 19 AMALAN INSURANS HAYAT – PERNIAGAAN BARU. .

Kemortalan tambahan mendatar – jenis risiko tambahan yang kekal ditahap sama tahun demi tahun (cth: perniagaan arak) c.b.000 36 – 40 50. Jika sebaliknya. Pengecualian hazard tertentu Permulaan risiko Apabila borang cadangan bersama premium pertama diserahkan kepada insurer. biasanya insurer akan mengenakan premium tambahan atau tawar kontrak lain. c. Surat bebanan Jika kes terdapat bebanan tambahan keatas cadangan. b.000 41 – 45 25. Pelan polisi gantian e. Risiko tambahan pada amnya tergolong:a. Risiko tambahan mungkin diberi mengikut beberapa cara:a. Perlindungan tersebut bermula serta-merta sehingga insurer menolak atau meluluskan permohonan lalu mengeluarkan polisi. surat bebanan akan dikeluarkan kepada pencadang sebagai tawaran semula. maka perlu syarikat insurans memutuskan tahap kewujudan risiko tambahan dan untuk tentukan kos risiko tambahan tersebut. bahawa pencadang adalah seorang sub-standard. perlindungan hanya diberi untuk kematian disebabkan oleh kemalangan sahaja. Pengunderaitan tanpa pemeriksaan kesihatan Hanya untuk insurans kekal dan endowmen bergantung kepada permohonan dan syarat-syarat yang ketat. Premium tambahan b. Faedah kematian menurun c. Pengunderaitan kesihatan Jika keadaan kesihatan pemohon baik. Bonus penyelaras d.(cth: berat badan lebih akan menambah ketenatan kepada jantung dll organ) b. Had tanpa pemeriksaan kesihatan untuk insurans endowmen Umur Amaun insurans (RM) Kurang dari 35 tahun 100. Kemortalan tambahan meningkat .000 Melebihi 45 Bukti kesihatan diperlukan Mod penerimaan hayat sub-standard Setelah ditetapkan dari bukti yang disediakan. menolak atau menangguh permohonan. Pemohon masih diberi masa untuk membuat keputusan membatalkan permohonan dalam masa 15 hari yang dipanggil tempoh pertimbangan (cooling-off) a. Tarikh kuatkuasa . pengunderaitan tamat. Kemortalan tambahan menurun – jenis risiko yang wujud pada usia muda dan akan menurun pada meningkatnya umur.

Hukum Bilangan Besar Jika terdapat sejumlah besar hayat akan diinsuranskan.Perbelanjaan a. BAB 20 AMALAN INSURANS HAYAT .Pengembelengan risiko Sejumlah besar risiko yang bersamaan akan digembleng menjadi satu kumpulan supaya dapat mengurangkan kebarangkalian terhadap amaun kerugian. . belanja pemeriksaan kesihatan. Perbelanjaan Awal (tinggi) Kos pengiklanan. perbelanjaan perkhidmatan polisi dll.Maklumat Masa Lalu Menjadi Panduan Pada Masa Hadapan Statistik kemortalan hayat insured menyediakan keputusan pengalaman yang lepas. Pendaftaran polisi – Menjadi keperluan undang-undang dalam Seksyen 47. c. Perbelanjaan Pembaharuan Komisyen pembaharuan. Mengukur Kos Risiko . belanja pengeluaran polisi dll.PENGKADARAN PREMIUM Menilai Risiko . . komisyen tahun pertama. perundangan.Kemortalan Menggunakan jadual kemortalan standard iaitu pengalaman kemortalan sekumpulan insurer dalam satu kawasan tertentu dan ianya berbeza mengikut polisi. (bentuk ledger atau cetakan komputer) - INSURANS HAYAT DAN CUKAI PENDAPATAN Premium yang dibayar untuk polisi insurans hayat adalah mendapat potongan cukai tertakluk kepada had maksima. Akta Insurans 1996 bahawa semua insurer dikehendaki menyimpan semua polisi yang dikeluarkan. Arahan bank c. perbelanjaan pemungutan premium. Ianya akan digunakan untuk menyediakan carta kemortalan untuk masa depan.Permulaan polisi boleh dikebelakangkan tarikhnya kepada tarikh lebih awal (maksima 6 bulan) supaya membolehkan pencadang membayar premium yang dikenakan pada kadar umur yang lebih rendah. fluktuasi dalam kadar kematian dari tahun ke tahun bagi keadaan biasa tidak akan banyak bezanya. . . PERAKAUNAN PREMIUM PERNIAGAAN BARU Kaedah Pembayaran a. Perbelanjaan Penamatan Pembayaran tuntutan. b. Rumah ke rumah d. resit mesti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif. Potongan gaji Penerimaan premium – Apabila premium dibuat. . Tunai b.Pulangan Pelaburan Insurer akan menilai pulangan pelaburan dari baki premium setelah ditolak semua kos perbelanjaan dan biasanya kadar pulangan pelaburan akan menentukan kadar premium.

Adil . bebanan bonus. Selalunya premium yang dikenakan lebih tinggi dari polisi yang tidak berserta. - Premium Tulin Paras Atau Premium Risiko Paras a.Menguntungkan Penyelarasan Premium Kasar Dalam Buku Kadar Kekerapan Pembayaran Premium . Peruntukan Keuntungan Lain-Lain Pertimbangan Ujian hendaklah dijalankan bagi memastikan premium tersebut:. premium risiko yang dikenakan akan menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.Berdaya saing . Ianya adalah yang berlaku bagi kebanyakan polisi hari ini dimana memperuntukkan pembayaran premium paras sepanjang tempoh polisi yang ditetapkan b. (tidak meningkat) Premium Kasar = Premium bersih + Bebanan perbelanjaan + Bebanan Keuntungan + Kontingensi. Kontrak yang dikeluarkan biasanya bertempoh panjang tetapi premium yang konstan.- Cukai Lain-lain faktor yang menjadi sebahagian dari proses pengiraan premium adalah kos kewangan.Ketekalan . Menggunakan prinsip Kadar Kemortalan b. (Premium Bersih = Caj Kemortalan + Elemen kemortalan + Faedah) - Bebanan Bonus – Polisi berserta menikmati hak untuk berkongsi keuntungan dalam bentuk bonus. insurer tidak akan memperbaharui kontrak tersebut. Jika insured berada dalam kesihatan yang tidak memuaskan. Premium Bersih Satu Tahun Atau Premium Risiko Satu Tahun a.Mencukupi . penyelenggaraan dan sebagainya. Pengiraan Kadar Premium Seksyen 142 Akta Insurans 1996 Memperuntukkan bahawa insurer hayat tidak dibenarkan mengeluarkan polisi hayat kecuali kadar premium yang dikenakan dibawah polisi tersebut telah disahkan sesuai oleh aktuari terlantik. kos reinsurans. Premium risiko meningkat mengikut umur insured Kemudaratannya adalah jika kontrak diperbaharui.

Kemudaratan premium biasa 1. Aset dinilai dengan beberapa cara:a. Kaedah yuran polisi Tambahan Kesihatan Dan Pekerjaan a. 2. Premium berkala meletakkan insurer dalam keadaan yang tidak menguntungkan berbanding premium tahunan. Kaedah perbedaan amaun insurans c. Harga kos – Harga asset diperolehi b. Pinjaman badan korporat e. Terdapat kerugian pendapatan faedah kepada syarikat Penyelarasan Untuk Peningkatan/Penurunan Amaun Insurans a. Hartanah dan bangunan f. Saham dalam badan korporat d. hayat wanita adalah lebih panjang berbanding lelaki. Penyelarasan bebanan perbelanjaan dibauat untuk mencerminkan persamaan polisi b. Nilai buku – Nilai asset dalam buku akaun syarikat c. Aset adalah perkara-perkara berikut:a. Perabot. Kerendahan pengalaman kemortalan hayat wanita dengan mengenakan premium yang rendah (adalah menjadi pengalaman.Pemegang polisi biasanya menghendaki pilihan dalam kekerapan pembayaran premium. Tunai dalam tangan dan di bank b. Pinjaman kepada pemegang polisi g. Nilai pasaran – Nilai jika asset dijual dalam pasaran terbuka Tujuan Latihan Penilaian:- . perkakas. Peningkatan perbelanjaan kerana lebih banyak kerja pentadbiran untuk kutip premium. Premium dibebankan untuk mencerminkan risiko kesihatan dan pekerjaan Hayat Wanita a. Pelaburan c. kadar premium sepatutnya lebih rendah daripada hayat lelaki yang sebaya) - - Sistem Pengkadaran Berangka BAB 21 AMALAN INSURANS HAYAT – PENGAWASAN DANA INSURANS Penilaian Liabiliti Liabiliti = Nilai kini faedah + Nilai kini perbelanjaan – Nilai kini premium Penilaian Aset Aset syarikat insurans hayat adalah premium yang telah dilaburkan. kenderaan dan lain-lain. penghantaran notis premium. Jadi.

Laporan Perubatan/Pemeriksaan Khas a. Faedah b. Menentukan amaun surplus. Perbelanjaan (Lebihan dari peruntukan yang dibuat untuk perbelanjaan) d. Menguji samada syarikat tersebut solven b. margin kadar premium) Pengedaran surplus – Hanya sebahagian surplus yang digunakan untuk diagihkan kepada pemegang polisi melalui:a. Degupan jantung dan bacaan tekanan darah c.Borang cadangan yang dilengkapkan oleh pemohon mengandungi:a. Maklumat peribadi b. Bonus Berbalik Dibayar pada masa kematian untuk polisi seumur hidup dan ketika matang untuk polisi endowmen b. Mematuhi keperluan undang-undang Surplus Adalah perbezaan antara nilai tetap asset dengan nilai liabiliti. Pelbagai (nilai serahan. jika ada yang boleh dibahagikan dalam bentuk dividen @ bonus kepada pemegang saham. Pengisytiharan dan memberi kuasa 2. Ukuran dada dan perut . penempatan dan minat berbahaya d. Untuk menguji samada skala premium yang digunakan mencukupi d. Bonus Berbalik Kompaun Dibayar mengikut peraturan amaun insurans dan bonus ini terkumpul dibawah polisi c. Maklumat insurans c.a. Sumber utama surplus adalah :a. Bonus Terjamin Untuk polisi tidak berserta dengan amaun insurans ditingkatkan secara automatik setiap tahun - BAB 22 AMALAN INSURANS HAYAT – DOKUMEN POLISI Sumber Maklumat Untuk Penilaian Risiko 1. c. Bonus Matang atau Akhiran Hanya dibayar pada polisi yang mempunyai tuntutan samada kematian atau kematangan e. kelupusan. Menentukan samada operasi syarikat perlu diubahsuai e. Pekerjaan. Bonus Interim Diisytiharkan pada tarikh penilaian untuk tahun polisi f. Kemortalan (timbul akibat perbezaan pengalaman sebenar dengan asas anggaran kemortalan dalam penilaian) c. Bonus Tunai Dibayar dalam bentuk tunai d. Sejarah peribadi dan keluarga e. Berat badan dan ketinggian b. perniagaan baru. Borang Cadangan .

faedah dan pembatalan khas Selepas pengeluaran polisi .Syarat menerangkan skop kontrak Endorsemen Ketika pengeluaran polisi . Amaun diinsuranskan dan premium 4. Pembayaran premium (kekerapan dan tarikh pembayaran) 3. Fasal Pengisytiharan Perjanjian antara insurer dengan insured c. amaun premium. Fasal Kuatkuasa Menerangkan tentang tarikh kuatkuasa polisi d. Kenyataan Doktor Yang Merawat 4. mengenakan atau menghapuskan premium tambahan dan penyerahan bonus Perkara diatas boleh dibahagikan secara luas kepada kumpulan-kumpulan berikut mengikut penukaran pada:1. Seksyen utama yang terdapat dalam polisi adalah:a.Tarikh cadangan dibuat . Bonus yang disertakan yang boleh diserahkan atau digunakan untuk mengurangkan premium masa depan.Jenis perlindungan .Syarat yang meluaskan skop kontrak (tempoh tenggang. Keadaan jantung. Fasal Penyaksian Ditandatangani oleh pegawai berkuasa insurer g.Melibatkan penukaran kekerapan pembayaran premium.Tarikh permulaan perlindungan .Premium .d. Laporan Ejen – Pandangan ejen terhadap kelakuan. perawakan. cirri-ciri dan kedudukan kewangan pemohon 5. Jenis insurans 5.Tarikh lahir/umur insured . syarat tak boleh batal) .Syarat yang menghadkan skop kontrak (fasal bunuh diri dan fasal tanpa tanding) .Nama dan alamat insured . Nama atau umur insured 2. 2. Rekod Dahulu Bentuk Dan Struktur Polisi 1.Tarikh kematangan . . Proviso Pengisytiharan yang semua jawapan yang diberikan dalam borang cadangan dan laporan perubatan akan menjadi asas kontrak. sistem saraf dan analisa air kencing 3. Syarat Dan Kemudahan . Pengenalan Nama syarikat dan alamat berdaftarnya b.Amaun diinsuranskan . e.Melibatkan amaun insurans. Berbentuk jadual ringkas yang mudah difahami serta mudah diubahsuai. bentuk kontrak.Syarat khas (jika ada) f. paru-paru. Jadual .

Sijil menyatakan kematian berlaku di laut f. Perintah isytihar kematian melalui andaian statutori (contoh bagi orang yang hilang dilaut lebih dari 7 tahun) d. Alamat d. wang tersebut akan diserahkan kepada pemegang amanah. Bukti masih hidup . jika prosid polisi melebihi RM 100. Akta Undang-Undang Sivil. Passport c.000. Sijil perubatan oleh pegawai perubatan yang merawat kali terakhir e. Surat serah hak milik b. Bukti umur b. 2.000. Nombor polisi c. Sijil kematian b. Bukti Umur a. borang mendiri dan borang pelepasan untuk dilengkapkan dan dipulangkan berserta polisi. Surat probat wasiat yang diperolehi di mahkamah c. Kad pengenalan b. Sijil baptis dan sebagainya (rujuk bab 18) 4.000. Kelonggaran di bawah Akta Insurans 1996. Sijil mengesahkan kematian pegawai tentera dan kematian dalam peperangan.00 tanpa surat pentadbiran atau probat. membolehkan pembayaran prosid tuntutan kepada pihak menuntut yang sah tanpa menyerahkan surat pentadbiran atau probat. Pemberitahuan tentang kematian (oleh waris kepada insurer) a. Untuk polisi berkuatkuasa dibawah Seksyen 23. Tarikh dan sebab kematian 2. Amaun penuh jika prosid polisi tidak melebihi RM 100.Insurer akan menghantar borang penyerahan. RM 100. Laporan koroner c.Jika pemegang polisi adalah orang yang diinsuranskan a. a. Tuntutan Kematangan 1. Seksyen 169.BAB 23 AMALAN INSURANS HAYAT – TUNTUTAN Tuntutan Kematian 1. 5. Bukti Hak Milik a. Surat pentadbiran harta dikeluarkan oleh mahkamah d. Bukti kematian (insurer akan menerima salah satu dokumen berikut sebagai bukti kematian) a.00 b. 3.00 tertakluk kepada yang mana lebih rendah. Bukti tuntutan . Nama dan no kad penganalan insured b. Pemberitahuan kepada pemegang polisi .

Menukat prosid kematangan kepada anuiti (pasti atau hayat) . Baucer pelepasan yang telah dilengkapkan oleh pemegang polisi d.Keluarkan tunai secara ansuran bagi tempoh beberapa tahun Tuntutan Yang Timbul Di Atas Polisi Insurans Kemalangan Diri.Prosid kematangan tunai . BAB 24 BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK Pengiraan Umur Contoh.Membiarkan prosid kematangan sebagai deposit dengan insurer . ADALAH PENTING UNTUK EJEN MENGETAHUI PROSIDUR DAN DOKUMEN YANG PERLU AGAR TUNTUTAN CEPAT DISELESAIKAN. Pilihan Penyelesaian . Dokumen polisi Jika pemegang polisi bukan merupakan orang yang diinsuranskan a. Surat serah hak b. seseorang yang lahir pada 21hb Mac 1965 1. Umur pada kelahiran terdekat contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas Umur Pada Tarikh Kelahiran Lepas 30 29 31 Umur Pada Tarikh Kelahiran Akan Datang 31 30 32 Umur Pada Tarikh Kelahiran . Kenyataan ringkas menyatakan yang insured masih hidup jika dia hilang upaya atau tidak hadir untuk menandatangani sijil mendiri 3.- c. kesakitan dan Kesihatan Kekal Insured perlu melengkapkan borang berkaitan dan disahkan oleh doktor yang merawat NOTA : REPUTASI INSURER SELALUNYA BERGANTUNG KEPADA KECEPATAN PENYELESAIAN TUNTUTAN. Umur pada kelahiran akan datang contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1996 1 Januari 1995 21 Mac 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1997 3. Umur pada tarikh kelahiran lepas contoh Tarikh Rujukan Tarikh Lahir Lepas (tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 21 Mac 1995 1 Januari 1995 21 Mac 1994 31 Disember 1996 21 Mac 1996 2.

50 41.80 43.000.60 Diskaun Untuk Amaun Insurans Besar.999 Melebihi 70.00 RM 3.00 42. premium hendaklah diambil pada umur 28 (3 tahun lebih muda) .000 – 54.999 40.25 42.999 55.999 25.00 40.00 RM 4. Oleh itu umur pada tarikh lahir tersebut adalah (1995 – 1964) = 31 tahun Jika hayat tersebut adalah seorang wanita.00 RM 2.00 Sebutkadar khas 1.(tarikh cadangan diserahkan) 20 Mei 1995 1 Januari 1995 31 Disember 1996 21 Mac 1995 21 Mac 1995 21 Mac 1997 Terdekat 30 30 30 Menggunakan Buku Kadar Untuk Pengiraan Premium Terpakai hanya untuk hayat biasa dan berkeadaan baik Lihat contoh dibawah Kadar Premium untuk Insurans Endowmen 25 tahun ke atas hayat lelaki. Untuk hayat wanita anggap sebagai 3 tahun lebih muda Umur (Tarikh lahir akan datang) 25 26 27 28 29 30 31 Premium setiap RM 1000 amaun diinsuranskan 39.000 – 39.50 40. Insurans Endowmen 25 Tahun atas Hayat Lelaki Amaun Insurans (RM) 10.00 Diskaun Setiap RM 1000 Amaun Insurans RM 1. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan dating Tarikh kelahiran akan datang pada 1995 adalah 24hb Oktober 1995.000 Contoh 1 Butiran pencadang:Jantina Tarikh lahir Perlindungan Bermula Butiran Polisi:Jenis Polisi Amaun Insurans : : : : : Lelaki 24hb Oktober 1964 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 5.000 – 69.000 – 24.

60 (lihat jadual premium) Oleh itu premium tahunan adalah = RM 43.2. Menentukan diskaun Tiada diskaun untuk amaun insurans kurang daripada RM 10.00 Contoh 2 Butiran pencadang:Jantina : Tarikh Lahir : Perlindungan bermula : Butiran polisi:Jenis polisi Amaun insurans : : Lelaki 24hb Mac 1966 18hb Mac 1995 Endowmen 25 tahun RM 35. Menetapkan premium belum diselaras Pada umur 31 tahun.60 x 5 = RM 218.000.00 1.00 3. premium setiap RM 1000 amaun insurans adalah RM 43.000. Menetapkan umur pada tarikh kelahiran akan datang .