UNDANG-UNDANG ALAM SEKITAR

Ahli Kumpulan: Dayang Rafidah Nor Ain Nurul Syazwani Nadia Diana Nur hanis

PENGENALAN

Di Malaysia, undang-undang alam sekitar telah wujud sejak tahun 1920 iaitu terbentuknya waters enactment 1920 yang bertujuan untuk mengawal sungai dan anak sungai daripada pencemaran.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 merupakan akta yang paling komprehensif berkenaan dengan pengurusan alam sekitar di Malaysia. Akta ini diwujudkan apabila pihak kerajaan berpendapat adalah perlu mewujudkan satu akta pengurusan alam sekitar yang komprehensif untuk merancang dan melaksanakan program berkenaan alam sekitar sebagai mana yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia Ketiga. Rancangan Malaysia Kelima juga meneruskan penekanan berkenaan alam sekitar.

Antara perkara-perkara yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia Ketiga dan Kelima itu ialah berkenaan dengan penyenggaraan alam sekitar yang sihat dan bersih, mempertahankan kualiti alam sekitar, meminimumkan kesan ke atas alam sekitar walaupun terdapat pertambahan penduduk dan pentambahan aktiviti manusia, melaksanakan langkah mencegah lebih baik dari mengatasi dan menggalakkan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri berkenaan alam sekitar.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 merupakan instruman asas untuk mencapai objektif alam sekitar peringkat kebangsaan. mengisukan lesen untuk pelupusan bahan buangan dan lain-lain lagi. menjaga kualiti alam sekeliling. Antara tugas-tugasnya ialah menyelaras semua aktiviti yang bersangkutan dengan pelupusan bahan buangan. . Akta ini juga bertujuan untuk memberi nasihat kepada Ketua Pengarah untuk melaksanakan tugasnya berkenaan dengan alam sekitar. mengawal pencemaran.

damage to structures or amenity.DEFINISI PENCEMARAN Leeson(1995) mendefinisikan pencemaran sebagai ´the introduction by man into the environment of substance or energy liable to cause hazards to human health. or interference with the legitimate uses of the environment. harm to living resources and ecological system.µ .

keselamatan atau kebajikan awan. burung. Seksyen 2 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan bahawa pencemaran bermaksud apa-apa perubahan langsung atau tak langsung kepada sifat-sifat fizikal. ikan atau hidupan ²hidupan dalam air. haba. atau kepada binatang. hidupan-hidupan liar. menyebabkan suautu keadaan yang merbahaya atau mungkin merbahaya kepada kesihatan. . had atau sekatan yang dikenakan ke atas sesuatu lesen yang dikeluarkan di bawah akta ini. kimia. ke atas mana-mana bahagian alam sekitar dengan melepaskan. atau kepada tumbuh-tumbuhan atau menyebabkan suatu perlanggaran terhadap apa-apa syarat. mengeluarkan atau meletakkan perkara-perkara yang membahayakan alam sekitar. kesan biologi. mencemar barang-barangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah.

1. kesimpulannya. 4. pencemaran mestilah mempunyai empat elemen berikut: Sumber pencemaran Ejen pencemaran Perantaraan yang mana ejen pencemar itu disampaikan Kesan pencemaran . 2. Daripada definisi-definisi di atas. 3.

aktiviti pengilangan tekstil yang telah membuang bahan buangannya ke dalam sungai berhampiran yang menyebabkan kemusnahan kepada hidupan di dalam sungai tersebut. Contohnya. Aktiviti pengilangan tekstil adala merupakan sumber pencemaran. bahan buangan adalah ejen pencemar. . sungai adalah perantara yang mana ejen pencemar disapaikan dan kemusnahan di dalam sungai merupakan kesan terhadap pencemaran tersebut.

4. 3.JENIS-JENIS PENCEMARAN 1. 2. 5. Pencemaran tanah Pencemaran air Pencemaran bunyi Pencemaran laut Pencemaran udara .

Pencemaran tanah boleh berlaku melalui dua cara iaitu secara runtuhan geologikal atau akibat daripada perbuatan manusia. . Runtuhan secara geologikal atau semula jadi contohnya akibat daripada tindakan pertembungan angin tetapi jarang berlaku.PENCEMARAN TANAH Pencemaran tanah terjadi apabila berlakunya hakisan atau runtuhan tanah.

perlombonan dan aktiviti pertanian mencatatkan kadar yang paling tinggi. Runtuhan daripada perbuatan manusia seperti peningkatan kadar pembangunan. . pembalakan.

b. Menyebabkan pencemaran kepada air sungai sekiranya tanah yang runtuh itu dibawa oleh air hujan ke sungai. f. . Sungai menjadi cetek Air sungai tidak lagi bersih untuk diminum. d. Ketidaksuburan tanah Menyebabkan sistem saliran tersumbat. Berlakunya banjir. c.KESAN PENCEMARAN TANAH a. e.

. menyebabkan atau membenarkan mana-mana tanah dicemar. seseorang tidak boleh mencemarkan. Seksyen 24 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan bahawa melainkan jika memperolehi lesen.

a. atau . Seseorang itu disifatkan mencemarkan sesuatu tanah jika: Dia meletakkan apa-apa benda sama ada cecair. pepejal atau gas di dalam atau di atas mana-mana tanah atau di suatu tempat di mana benda itu boleh masuk ke dalam mana-mana tanah.

tempat membuang tanah dan batu batan.b. lombong pancitan buangan atau dengan cara lain menggunakan tanah untuk tempat melupuskan atau tempat melonggok buangan pepejal atau cecair sehingga mencela atau menganggu manusia atau menganggu air di bawah tanah atau menjadi mudarat kepada apa-apa kegunaan berfaedah akan tanah-tanih atau permukaan tanah itu. tempat membuang kotoran. Dia menjadikan mana-mana tanah suatu tempat untuk melonggok sampah sarap. . tempat meletakkan enap cemar.

. jika didapati bersalah. Seksyen 24 (3) memperuntukkan. seseorang itu boleh dikenakan denda tidak lebih daripada seratus ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada lima tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan tidak lebih daripada satu ribu ringgit sehari bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas disampaikan kepadanya satu notis yang diberi oleh Ketua Pengarah yang menghendakinya memberhentikan perbuatan tersebut.

Pengeladakan sungai .PENCEMARAN AIR (PERAIRAN DARATAN) Faktor-faktor pencemaran air: i. Bahan buangan daripada industri berterakan pertanian ii. Hakisan tanah v. Aktiviti penternakan iii. Aktiviti perlombongan iv.

Menjejaskan hidupan di dalam air iii.Kesan pencemaran air: i. Ketiadaan air bersih ii. Menganggu aktiviti rekreasi .

Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukan bahawa melainkan jika memperoleh lesen. tiada seseorang pun boleh melepaskan atau meletakkan apa-apa buangan ke dalam mana-mana perairan daratan. .

. melepas atau meletakkan buangan-buangan ke dalam perairan daratan jika: Di meletakkan apa-apa buangan di dalam atau di atas mana-mana perairan atau di sesuatu tempat di mana bahan buangan itu boleh masuk ke dalam mana-mana perairan. i. Seseorang itu dikatakan sebagai mengeluar.

ditiup atau meresap ke dalam mana-mana perairan dengan diketahuinya atau oleh sebab kecuaianya sama ada secara langsung atau secara tak langsung menyebab atau membenarkan apa-apa buangan diletakkan dalam sesuatu keadaan seperti itu.ii. mengalir. atau . sejat. dihanyutkan. turun. Dia meletakkan apa-apa buangan dalam sesuatu keadaan di mana buangan itu mungkin jatuh.

Dia menyebabkan suhu perairan yang menerimanya itu naik atau turun sebanyak lebih daripada had yang ditetapkan. .iii.

. seseorang itu boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM 100 000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada lima tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan tidak lebih daripada RM 1000 sehari bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas disampaikan kepadanya satu notis yang diberi oleh Ketua Pengarah yang menghendakinya memberhentikan perbuatan tersebut. Sekiranya seksyen di atas dilanggar.

PENCEMARAN BUNYI Faktor-faktor pencemaran bunyi: a) Kesesakan lalu lintas b) Pendaratan dan pelepasan kapal terbang c) Kerja-kerja pembinaan d) Mesin dan jentera dari kilang-kilang. .

. Pencemaran bunyi boleh menyebabkan keupayaan mendengar menjadi berkurangan akibat kebiasaan mendengar bunyi yang kuat. Seterusnya juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal.

tiada seorang boleh mengeluar atau menyebabkan atau dibenar keluar apa-apa bunyi bising yang lebih kuat bahana. . Seksyen 23 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan melainkan jika diberi lesen. keamatan atau kualitinya.

. Jika didapati bersalah. seseorang itu boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM 100 000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada lima tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan tidak lebih daripada RM 500 sehari bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas disampaikan kepadanya satu notis yang diberi oleh Ketua Pengarah yang menghendakinya memberhentikan perbuatan tersebut.

Pembuangan / tumpahan minyak II. Pembuangan bahan pejal dari industri .PENCEMARAN LAUT Faktor-faktor pencemaran laut: I.

a. . Kesan pencemaran: Ikan dan makanan laut yang lain akan termusnah. Aktiviti perlancongan dan rekreasi terjejas. b.

Seksyen 27 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan melainkan jika diberi lesen. seseorang itu boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM 500 000 atau penajra tidak lebih dari lima tahun atau kedua-duanya. . tiada seorang pun boleh melepaskan atau menumpahkan apa-apa minyak atau campuran yang mengandungi minyak ke dala perairan Malaysia. Sekiranya peruntukan ini dilanggari.

tiada seorang pun dibenarkan untuk melepaskan buanganbuangan ke dalam perairan Malaysia. Sekiranya peruntukan ini dilanggari. seseorang itu boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM 500 000 atau penajra tidak lebih dari lima tahun atau kedua-duanya. Seksyen 29 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan melainkan jika diberi lesen. .

c. Faktor-faktor pencemaran: Asap kenderaan Asap dikeluarkan daripada industri Kebakaran hutan Pembakaran sis pertanian Letupan gunung berapi Ribut pasir . d. b.PENCEMARAN UDARA a. e. f.

. rekreasi dan lainlain. b. a. c. Kesan pencemaran: Gangguan pernafasan Menjejaskan kadar penglihatan Gangguan aktiviti pengangkutan.

. Dia menyebabkan atau membenarkan bau-bau yang disebabkan keadaan. a. kepekatan. b. isipadu atau takatnya adalah mencela atau menganggu. Seksyen 22 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan melainkan jika diberi lesen. tiada seorang pun boleh mengeluar atau melepaskan buangan-buangan ke dalam udara jika: Dia meletakkan apa-apa benda di suatu tempat di mana benda itu boleh dilepaskan ke dalam udara.

. Dia menggunakan apa-apa kelengkapan membakar bahan api yang tidak dilengkapi dengan suatu alat atau kelengkapan kawalan yang perlu dipasang pada kelengkapan itu. atau d.c. proses atau perindustrian. Dia membakar apa-apa buangan tred.

seseorang itu boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM 100 000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada lima tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan tidak lebih daripada RM 1000 sehari bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas disampaikan kepadanya satu notis yang diberi oleh Ketua Pengarah yang menghendakinya memberhentikan perbuatan tersebut. Jika seseorang didapati bersalah. .

Seksyen 27 Seksyen 29 . Denda tidak lebih RM 100 000 atau penjaran tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Seksyen 25 3. Denda tidak lebih RM 100 000 atau penjaran tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.Bil 1. Denda tidak lebih RM 500 000 atau penjaran tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jenis Pencemaran tanah Pencemaran air (perairan daratan) Pencemaran bunyi Pencemaran laut Seksyen Seksyen 24 Hukuman Denda tidak lebih RM 100 000 atau penjaran tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Seksyen 23 4. 2. Denda tidak lebih RM 100 000 atau penjaran tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.

Pencemaran Udara Seksyen 22 Denda tidak lebih RM 100 000 atau penjaran tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jenis Seksyen Hukuman 5. .Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful