PENCEMARAN BAHASA

Oleh Muhammad Salaebing 1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.

Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:

Bahasa Melayu (BM) seperti yang diketahui umum, BM

memikul tugas

sebagai bahasa kebangsaan negara ini, berbagai-bagai kemajuan telah dicapai. Usahausaha secara sedar telah dibuat untuk bahasa yang pada suatu ketika merupakan hanya bahasa yang digunakan di kedai kopi dan untuk perbualan-perbualan ringan di rumah, menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan serta segala pemikiran pengucapan diperluas dan keseluruhan sifat BM mengalami perubahan. BM menjadi bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian, menjadi bahasa pentadbiran negara dan bahasa perhubungan. Konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambing kedaulatan negara kelihatan dengan nyata. Bahan bacaan dalam BM juga dihasilkan dengan banyaknya bukan sahaja oleh DBP tetapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama sektor swasta.

Walaupun terdapat beberapa banyak buku pedoman dan panduan untuk menggunakan bahasa dengan betul, iaitu mengikut aturan bahasa, namun penggunaan bahasa yang tidak tepat masih ketara di kalangan pengguna bahasa. Bentuk-bentuk bahasa yang tidak mematuhi aturan kedapatan secara di mana-mana jua. Inilah yang dikatakan pencemaran bahasa di sebabkan ketidakprihatinan kita terhadap bahasa kita.

1

2.0

KESALAHAN BAHASA

Agak banyak juga tafsiran orang tentang makna pencemaran bahasa. Segolongan orang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Menurut Kamus Dewan, kesalahan bermaksud perihal salah atau perbuatan salah dan kesilapan. Menurut Nik Safiah Karim (1980) menyatakan kesalahan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata, atau susunan frasa atau ayat. Menurut Awang Sariyan (1984) pula pencemaran bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Manakala Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.

Coder mendefinisikan kesilapan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau yang menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh Juriah dan kawan-kawan (1994), kesilapan bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Mengikut Bell (1981), kesilapan bahasa dimaksudkan kepada bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi tatabahasa atau struktur sesuatu bahasa dan kesalahan ini timbul akibat daripada ketidaksempurnaan penguasaan penutur terhadap sistem bahasa itu. Dulay dan Hammersly (1982), menjelaskan kesilapan bahasa juga merujuk

2

Kenyataan Corder itu bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray (1963). penggunaan bentuk bahasa yang tidak formal dalam konteks penggunaan bahasa formal di anggap kesalahan bahasa. 3. morfem. Corder menambah bahawa kesilapan bahasa juga diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan tentang kaedah bahasa dan yang merupakan penyimpangan- penyimpangan sistematik yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar ketika belajar bahasa kedua. Penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturan itu dikenal sebagai pencemaran dalam konteks yang standard. Nik Safiah (1986). Malah Corder menganggap kesilapan biasanya berpunca dari tindakan penutur melakukan penukaran. Kesalahan bahasa berlaku juga apabila adanya penggunaan bahasa dari segi fonologi. Menurut Corder (1974:25) sebab pengguna sesuatu bahasa melakukan kesalahan antaranya termasuklah berkaitan dengan bentuk bahasa formal yang terikat oleh peraturan yang mesti dipatuhi. perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan ayat-ayat yang dibentuknya mengandungi kesilapan (Corder. morfologi.kepada bentuk-bentuk yang menyalahi hukum dan berlaku secara tidak sistematik akibat kelemahan pelaksanaan dan berlaku secara kebetulan atau tidak sengaja. Awang Sariyan (1984) dan Baskaran (1984) yang menegaskan bahawa kesilapan berlaku kerana adanya penggunaan aspek-aspek bahasa yang tidak sempurna daripada tatabahasa yang baku. Kesilapan begini bukan sahaja dapat dikesan dari segi penggunaan perkataan tetapi juga struktur frasa ayat. Dalam perkara yang sama. pengalihan atau penghilangan sesuatu bahagian ujaran seperti sesuatu bunyi. Menurut beliau. 3 . Peraturan tersebut melibatkan situasi penggunaan yang kadang-kadang dalam masa menggunakan bahasa formal seseorang akan terbawa-bawa dengan bentuk yang tidak formal.0 SEBAB-SEBAB MENGAPA BERLAKUNYA KESALAHAN BAHASA Kesilapan dalam bahasa ini berlaku bukanlah disebabkan penutur jati itu tidak cekap atau tidak berpengetahuan dalam bahasanya. dan sintaksis yang tidak sempurna dan terpesong daripada hukum-hukum tatabahasa standard bagi sesuatu bahasa berkenaan. 1973:258) dalam Arpan (1998).

4 . seperti lupa terhadap peraturan yang dipelajari disebabkan oleh terlalu banyak peraturan dalam satu-satu bahasa.Onn. Kenyataan Corder ini disokong oleh Webber (1981) yang mendapati bahawa kesilapan bahasa boleh berlaku apabila penggunaannya keliru atau tidak mampu memahami akan penggunaan aspekaspek tertentu dalam bahasa yang digunakan. daripada kesalahan ejaan hinggalah kepada kesilapan morfologi dan sintaksis. kelalaian semasa proses penerimaan dan kekurangan latihan yang betul-betul berkesan. Misalnya. Malah penutur jati juga membuat kesilapan apabila memilih dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan pendengarannya. Farid dan Ajid (1981). disokong oleh beberapa pengkaji seperti Leopold (19480.Masalah menurut Awang Mohd Amin (1978) menyatakan kesalahan bahasa dapat dikategorikan kepada tiga. topi. Keadaan ini sering juga mempengaruhi bahasa tulisan yang mereka gunakan. gangguan emosi. antaranya ialah faktor gangguan dialek. Yang lebih jelas ialah penutur jati menerbitkan sesuatu konsep yang tidak sesuai untuk menyatakan sesuatu benda. tetapi objek ini berbeza bentuk dan konsepnya. Kadir Amin (1981) dan Raminah Sabran (1983) yang mengatakan bahawa gangguan bahasa pertama ke atas bahasa kedua sememangnya berlaku dan kemungkinannya adalah besar sekali. 1983:15) bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar mengenai sesuatu aspek bahasa kedua akibat gangguan daripada kebiasaan menggunakan unsurunsur bahasa pertama. Menurut Awang Sariyan (1980:3) masih terdapat banyak kesilapan bahasa Melayu pada peringkat tulisan. Kenyataan Lado. ketayap dan songkok adalah tiga benda yang sama kegunaannya. Kesilapan bahasa seperti kenyataan di atas sering didapati pada kebanyakan orang Melayu melalui pertuturan biasa dengan meninggalkan imbuhan-imbuhan tertentu. Kesalahan jenis ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor extralinguistic. iaitu kesalahan bahasa yang lazimnya disebut sebagai error atau lapse. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lado (disebut oleh Farid M. membentuk ayat-ayat yang tidak sempurna dan sebagainya. Awing Sariyan (1979:9) telah mengenal pasti beberapa punca utama kemerosotan pelajar-pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa. Politzer (1965).

iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. radio 3. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu. teknologi 7. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan. media massa. 4. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kata 1. dialog 2. dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. karbon Kesalahan /dai-log/ /re-di-o/ /ne-sye-nal/ /ep-ral/ /strak-tor/ /tek-no-lo-ji/ /in-das-tri/ /ka-ban/ Sepatutnya /di-a-log/ /ra-di-o/ /na-si-o-nal/ /ap-ril/ /struk-tur/ /tek-no-lo-gi/ /in-dus-tri/ /kar-bon/ 5 . bahasa akademik.Seterusnya kesalahan bahasa yang berpunca daripada kekacauan atau kekeliruan kerana wujudnya faktor-faktor kelainan bentuk dalam penggunaan sesuatu bahasa.0 JENIS-JENIS KESALAHAN 4.1 Kesalahan Sebutan Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan. bahasa pasar. industri 8. seperti persuratan. Faktor-faktor ini meresap ke dalam ingatan pelajar melalui pelbagai cara seperti pergaulan dalam masyarakat. kekeliruan penggunaan bentuk formal. Misalnya. April 5. struktur 6. bahan bacaan dan mungkin juga melalui guru-guru yang tidak berhati-hati menggunakan kelainan itu dalam pengajaran di dalam kelas. nasional 4. bahasa kesusasteraan dengan bentuk bahasa tidak formal seperti dialek.

dan lainlain. perabut 12. Dalam perkara ini. awit 21. pelancung 15. kata ganda. terdapat perkataan-perkataan pinjaman. penggunaan imbuhan pinjaman. profesyen 16. misalnya. anih 20. talipon 18. ekspot 17. peraturan menulis kata majmuk. gembeling 22.definisi /fang-si/ /de-fi-na-si/ /fung-si/ /de-fi-ni-si/ 4.2 Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit banyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. jeket 24.9. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kesalahan 11. khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. fungsi 10. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna. Di samping itu. calun 13. jempul 25. jaguh 23. setor Sepatutnya perabot calon pameran pelancong profesion eksport telefon tulen aneh awet gembleng jagoh jaket jempol stor 6 . tulin 19. pamiran 14. Walaupun begitu.

ramai pelawat-pelawat 32. beberapa orang pelajar-pelajar kebanyakan kelas. kesalahan jenis atau golongan kata.kebanyakannya sibuk dengan urusan. kata adjektif dan sebagainya. kesalahan menggunakan kata sendi.1 Kesalahan Kata Jamak Kesalahan Sepatutnya 26.2 Kesalahan Kata Sendi Kesalahan umum penggunaan kata sendi terbahagi dua: a. lebih banyak bangunan. masyarakat antara kemudahan ramai pelawat senarai nama setiap karangan sepuluh buah rumah beberapa orang pelajar 4. 7 .4. senarai nama-nama 33. Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata ganti nama.3. 4. setiap karangan-karangan 34. kata kerja. di dan pada. kebanyakan kelas-kelas 28. sepuluh buah rumah-rumah 35. ke dan kepada. b.3 Kesalahan Perkataan (Morfologi) Kesalahan perkataan merangkum kesalahan penggunaan imbuhan. lebih banyak bangunan-bangunan 29. kebanyakan sibuk dengan urusan.3. urusan … 27. semua masyarakat 30. Pengabaian penggunaan kata sendi. antara kemudahan-kemudahan 31. Tentang (a). kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada.

40. buku itulah banyak 38. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulan ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 43. di hari Raya 48. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 36. Kiriman itu daripada ayahnya. Peti itu dari kayu. sementara kata sendi pada untuk masa. diperolehnya ilmu kebudayaan. di zaman ini 44. serta masa. Peti itu daripada kayu. 42. Sel terdiri daripada beberapa bahagian. binatang dan benda abstrak. Daripada saat ini. di saat begini 46. 1965:1820). ubahlah sikapmu. di masa hadapan 47. di hari ini 45. Sepatutnya Saudara datang dari mana? Dari saat ini. sementara kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. Kiriman itu dari ayahnya. kecuali masa. Dia lebih pandai daripada saya. ubahlah sikapmu. Dari buku itulah banyak diperolehnya Daripada ilmu kebudayaan. Kata sendi di digunakan untuk tempat. Saudara datang daripada mana? 37. di waktu itu 49. asal kejadian dan sebagainya (Za’ba. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: 8 . 39. Dia lebih pandai dari saya. 41. orang. di ingatan 50 buku itu ada dengan Ali Sepatutnya pada zaman ini pada hari ini pada saat begini pada masa hadapan pada hari Raya pada waktu itu pada/dalam ingatan buku itu ada pada Ali Kata sendi ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit tak bernyawa. seperti untuk orang. perbandingan. Kata sendi kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak.Kata sendi dari digunakan untuk tempat dan waktu. Sel terdiri dari beberapa bahagian.

takut hantu (Adj. lupa nama orang itu (KI) 59. kepada tempat lain 53. Akhiran kan dan i. saying. tahu perkara itu (KI) 4. cinta. aku cintanya (Adj. 9 . hingga kepada hari ini 52.Kesalahan 51.) 61. takut akan/kepada hantu. lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci. pergi sekolah (KI) 57. c.) 63. takut dan sebagainya).) 64.3. tahu. dilemparkan ke Ali 55. lupa. tahu akan/tentang perkara itu Kesalahan yang berhubungan dengan imbuhan dapat dibahagi kepada: a. b. benci orang itu (Adj. lalu jalan ini (KI) 60. penggunaan kata sendi sering diabaikan apabila Predikat diluaskan dengan menambahkan Keterangan (Adverb). dihempaskan kepada batu 54.3 Kesalahan Imbuhan Sepatutnya pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya. suka durian (Adj. Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandung kata kerja intransitif (seperti pergi. d. balik.) 62. diserahkan ke Ketua Pengarang Sepatutnya hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang Tentang (b) pula. Awalan meN. Akhiran kan. suka. balik kampong (KI) 58. Akhiran an dan kan. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: Kesalahan 56.

67. menyejuk dan menyegarkan… 74. Emak pukul adik. Dia kirimkan surat itu. Sepatutnya mengamalkan dan menyampaikan… memajukan dan mengembangkan… membesarkan dan meluaskan… menyejukkan dan menyegarkan… membangunkan dan mengukuhkan… Kesalahan 75. 68. kebanyakkan 77. penyemakkan 78. membangun dan mengukuhkan… c. meletakan d. Muhammad baca buku. mengirimkan ayah surat Sepatutnya Mengirimi ayah surat atau mengirimkan surat kepada ayah 81. menghadiahkan saya sebentuk cincin Menghadiahi saya sebentuk cincin atau menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya. mengamal dan menyampaikan… 71. memaju dan mengembangkan… 72. Akhiran kan Kesalahan 70. 66. Kita wajib tegakkan kebenaran. Akhiran kan dan i. Akhiran ‘an’ dan ‘kan’. 69. kesesakkan 76. Emak memukul adik. Kesalahan 65. b.a. Awalan ‘meN’ Sepatutnya Muhammad membaca buku. menggalakan 79. 10 . membesar dan meluaskan… 73. Sepatutnya kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Kesalahan 80. Kita wajib menegakkan kebenaran. Dia punya segala-galanya. Dia mempunyai segala-galanya. Dia mengirimkan surat itu.

apabila binatang yang menjadi watak sudah dipersonifikasikan. Daripada segi tatabahasa. menganugerahkannya ilmu Menganugerahinya ilmu atau mengurniakan bintang kepada beliau 4. bentuk kesalahan penggunaan kata ganti diri ialah penggunaan mereka-mereka. jika ianya boleh digunakan. Kata ini timbul barangkali kerana kuatnya keinginan orang mencari suatu bentuk kata ganti yang setara dengan it dalam bahasa Inggeris. bentuk mereka-mereka tetap salah dalam Bahasa Melayu. mereka. 11 . sehingga penjenayah pun sering ‘dibeliaukan’ dalam berita akhbar. mengurniakan beliau bintang Mengurniai beliau bintang atau mengurniakan bintang kepada beliau 83. Nya merupakan bentuk singkat. Tetapi dalam cerita. ianya tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul. binatang dan benda. Biar apa pun puncanya. Mencucurkannya rahmat Mencucurinya rahmat atau mencucurkan rahmat kepadanya 84.4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Diri Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang sering terjadi ialah yang berhubungan dengan penggunaan kata ganti diri ketiga. seolah-olah kata lain bagi ia atau dia. Bentuk kesalahan yang kedua ialah penggunaan ianya untuk benda dan binatang. Kesalahan pertama ialah penggunaan kata beliau. Walaupun sama maknanya dengan ia atau dia. seolaholah binatang itu memiliki sifat dan keupayaan seperti manusia. Sejauh manakah tepatnya pemilihan ianya masih menjadi persoalan. Sekarang kata beliau digunakan secara serampangan. aku dan sebagainya. Berdasarkan perbandingan itu. namun kata tersebut di gunakan untuk seseorang yang dianggap terhormat. Bentuk ini timbul kerana barangkali orang terpengaruh dengan kata they dalam bahasa Inggeris yang memberikan pengertian jamak untuk orang. ia dan nya adalah kata ganti diri ketiga.3. Secara perbandingan. maka akuku dan kamumu pun boleh digunakan juga. maka bolehlah digunakan ia. Akhir sekali.82. Sesungguhnya dalam bahasa Melayu tidak ada kata ganti it sebagaimana dalam bahasa Inggeris.

12 . Objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut.4. 88. Ia menceritakan bersungguh-sungguh Ia menceritakan kejadian itu bersungguhkejadian itu. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan Sepatutnya digesa membebaskan tebusan 85. semula. Ahmad Sallehin melaporkan dari Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. sungguh.4. Kerajaan akan meningkatkan lagi Kerajaan akan meningkatkan kemajuan kemajuan rakyat. 86. saya. Kata Kerja Transitif + Frasa Nama Kesalahan yang biasa terjadi ialah penggunaan kata kerja transitif tanpa Objek. engkau). New York. Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan struktur ini ialah pelaku pertama (seperti aku. Sepatutnya Buku itu akan aku baca. benar daripada yang salah. b. dan jika ada. Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif. Atau: Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York. Iran digesa membebaskan semula Iran tebusan.1 Kesalahan Frasa dan Ayat Kesalahan Frasa-Frasa Terikat a. Buku itu aku akan baca.4 4. kita) dan pelaku kedua (seperti kamu. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan 90. Kita harus dapat membedakan di Kita harus dapat membedakan yang antara yang benar dengan yang salah. 89. tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun. kami. awak. 87. rakyat lagi.

Ini (adalah) rumah. sehingga di antara kedua-dua unsur tersebut tidak dapat disisipkan kata apa-apa pun. Kami amat sedih. Mesti kita lakukan kerja itu. 4. Beliau ialah seorang Sepatutnya Itu (adalah) pena.. Dia akan kami ajar. Tindakan itu (amat) wajar. Ayat Berklausa. 13 . ayat Tanya.2 Kesalahan Ayat Kesalahan bahasa dalam hal ayat yang akan dibicarakan ialah: 1. Semua orang berasa sungguh hairan Semua orang berasa sungguh hairan. Sudah saya betulkan kesilapan itu. Ayat Inti.. syarikat. Ikatan atau kesatuan di antara pelaku pertama dan kedua dengan kata kerja pasif sedemikian eratnya. Hukum D-M 1. 92. 94. Perbuatan itu salah. 4.91. 97. Susunan sintaksis yang tetap sehingga rosaklah system sintaksis Bahasa Melayu seandainya ikatan tersebut dipecahkan. Ayah saya seorang polis. Itu adalah sebatang pena. Kita mesti lakukan kerja itu. 99. 96. Ini adalah sebuah rumah. atau Kami sedih sekali… 103. Kesilapan itu saya sudah betulkan 93. 3. Kesilapan itu sudah saya betulkan. Ayat Pasif Berpelaku. 2. 5. 102. Tindakan itu adalah wajar. Saya sudah betulkan kesilapan itu. Ani pelajar. Ayah saya polis. 98. 101. Kesalahan Ayat Inti Kesalahan 95. Perbuatan itu adalah salah. Dia kami akan ajar.4. Kami amat sedih sekali. pengarah Beliau (ialah) pengarah syarikat. 100. Ani seorang pelajar.

118... kata Apabila bercakap tentang kebudayaan … kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan.. Ahmad menembak burungkah? 108. Kami paling gembira di sini. Mereka sudah pergikah? 3. baru akan dilakukan. 112.. 114. Kesalahan Ayat Pasif Berpelaku Kesalahan 110.. 116. menderita. Buku itu saya membaca.. saya Setelah mengetahui hal itu . 4. Buku itu saya baca. Dia gurukah? 106. 14 . Sepatutnya Adakah di guru? Bilakah ayah ke Kuala Lumpur? Dimanakah Ahmad menembak burung? Mengapakah adik Nawawi nakal? Benarkah mereka sudah pergi? Kesalahan 115. 2. Kerja ini saya membuatnya. akibat bercakap banyak. membatalkan rancangan. Buku itu ditulis oleh saya. 117.sekali. satu gerakan Sebagai hasil penerangan itu. Orang itu saya akan temui.. Adik Nawawi nakalkah? 109. Buku itu saya tulis. 119. Kereta itu Rahman pandu. Kesan pergolakan itu. Bercakap tentang kebudayaan. 104. Kerja ini saya buat. Kami paling gembira sekali di sini. Mengetahui hal itu. . penceramah Sebagai akibat bercakap banyak. Ayah ke Kuala Lumpurkah? 107. Hasil penerangan itu.. rakyat Sebagai kesan pergolakan itu. 113. . Kesalahan Ayat Berklausa Sepatutnya Sepatutnya Orang itu akan saya temui. 111. Kesalahan Ayat Tanya Kesalahan 105. Kereta itu dipandu oleh Rahman.

itu keletihan. Contoh-contoh kesalahan: i.5 Kesalahan Makna Selain kesalahan bentuk kata. Tetapi secara tidak disedari. susunan kata dalam Bahasa Melayu sekarang banyak yang terpengaruh oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris. maka dalam Bahasa Melayu sebaliknya pula. Apa dan Siapa – Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang kini ada juga digunakan orang untuk menanyakan nama 15 . ada pula kesalahan makna. Kebanyakan orang lebih suka mengagak-agak makna sesuatu kata atau menurut kebiasaan penggunaan. Minang Restoran 124. Contohnya: Kesalahan 120. Maggie dua minit mi Sepatutnya Klinik Anita Klinik Pergigian Kedai Pajak Gadai Ipoh Restoran Minang Syarikat Kenderaan Sri Jaya Mi Maggie dua minit 4. Gigi Klinik 122. Syarikat Sri Jaya Kenderaan 125. Kesalahan Hukum D-M Hukum D-M ini adalah ciri atau sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang kebetulan berbeda daripada sifat susunan kata dalam bahasa Inggeris. Ipoh Kedai Pajak Gadai 123. Anita Klinik 121. 5. Hal ini terjadi kerana tradisi merujuk kepada kamus boleh dikatakan tidak meluas dalam masyarakat. Oleh sebab itulah dalam Bahasa Melayu big house disebut rumah besar dan bukan besar rumah atau other words disebut kata-kata lain bukan lain-lain kata. Jika dalam bahasa Inggeris penerang (modifier) mendahului kata utamanya (head).

.. Hal ini barangkali disebabkan pengaruh bahasa Inggeris. Misalnya: Pasar itu ramai. tetapi betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun dapat memandu kereta”. 16 . sementara ramai khas untuk manusia. vi. kamu bolehlah pergi. Bila dan Apabila – bila adalah kata tanya. Ayat yang pertama itu salah kerana undang-undang tidak mengizinkan kanak-kanak memandu kereta. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda. iii. mungkin kerana banyak orang di pasar itu. tikar dan sebagainya. Banyak dan Ramai – Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang. Misalnya tidak betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun boleh memandu kereta”. sepatu. v. Misalnya What is your name? Diterjemahkan menjadi Apa(kah) nama anda? Yang betul ialah: Siapakah nama anda? ii. Golongan dan Gulungan – Kata golongan bererti ‘kalangan’ atau ‘kelompok’. Ayat kedua betul. topi. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia. Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung seperti dalam ayat: Bila dia pulang. Boleh dan Dapat – Kata bantu modaliti boleh bermaksud ‘diizinkan’ sedang kata bantu modaliti dapat bermaksud ‘berupaya’. kerana biar diizinkan atau tidak. Kata gulungan pula bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti kertas. memang ada kanak-kanak yang berupaya memandu kereta. ertinya di pasar itu riuh rendah.orang. iv. Sekarang ini kedua-dua kata tersebut digunakan orang dengan maksud yang sama saja sehingga ketepatan makna menjadi terjejas. barang perhiasan diri’ sendangkan kata guna bererti ‘melakukan sesuatu dengan.’ seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata. binatang dan benda. (Sepatutnya: Apabila dia pulang. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat. sementara apabila ialah kata penghubung pembentukan klausa. sibuk dan sebagainya. kamu bolehlah pergi. Guna dan Pakai – Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti ‘mengenakan pakaian.

memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Menyedari kesalahan-kesalahan bahasa ini masih berleluasa setiap orang perlu ada kesedaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. viii. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera.0 CARA MENGATASI MASALAH KESALAHAN BAHASA Bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. jika terdapat kesalahan bahasa pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan. Kata pendalaman pula berberti ‘usaha mendalami sesuatu’. Kita tidak perlu berbangga dengan bahasa orang lain sekiranya bahasa 17 . Kata pendapatan pula bererti ‘hasil pencarian’ atau ‘nafkah’. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam. Pertama. 5. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. Oleh itu. Oleh itu pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati.vii. Pedalaman dan Pendalaman – Kata pedalaman bererti ‘kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Pendapat dan Pendapatan – Kata pendapat bererti ‘buah fikiran’ atau ‘pandangan’. Ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul.

Bahasa melambangkan bangsa. Para pelajar juga disarankan agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Pihak yang paling penting dalam usaha-usaha menaikkan taraf bahasa Melayu sudah tentu merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua bidang ilmu dan juga wahana komunikasi.0 KESIMPULAN Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara 18 . aktivis-aktivis bahasa. ahli akademik dan juga para guru bahasa Melayu khasnya boleh memainkan peranan penting dalam usaha menangani permasalahan bahasa umumnya dan kesalahan penggunaan bahasa khususnya. 6. Kesemua pihak ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab selaras dengan usaha meninggikan mutu bahasa Melayu. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul. Selain itu ada Persatuan Linguistik Malaysia. para pelajar sama ada di peringkat rendah mahu pun di peringkat institusi pengajian tinggi perlu mengubah sikap menganggap bahawa bahasa Malaysia itu mudah. Selain itu. majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa. Para pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Malaysia serta ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. Pelajar-pelajar juga disarankan agar banyak membaca buku-buku. Pada masa kini Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang terpenting dan bergiat cergas dalam halhal berkaitan bahasa. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi.kebangsaan yang kita gunakan masih lagi lintang-pukang.

Konsep Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. _____. Kuala Lumpur. Jilid I: Perkaedahan. Arpan Shahbudin Latip. Yusof. Kuala Lumpur. 1995. Kuala Lumpur. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa. 1982. 1986.formal sesuatu bahasa. Azman Wan Chik. 1993. Awing Had Salleh. Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah Menengah. Laporan Kaji Penggunaan Bahasa Malaysia Di Institusi Pengajian Tinggi. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Mahmood. Bhd. tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. Sarjana Enterprise. Mengajar Bahasa Melayu. _____. Guru dan Bahasa Melayu. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Awang Mohamad Amin. Kuala Lumpur. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. 1992. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bahasa Melayu: Kesilapan Tatabahasa Satu Analisis. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Ensimal (M) Sdn. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabran dan Sofiah Hamid. Raminah Hj. Arbak Othman. Bhd. Kuala Lumpur. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kajang. 1992. _____. Kuala Lumpur. Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. Juriah Long. Kementerian Pelajaran Malaysia. _____. Laporan Jawatan Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Tetapi. Bhd. Kuala Lumpur. 1998. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 1994. Bhd. 1992. 1994. 1992. 1989. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu Dengan Cepat.. 2001. Ahmad Mohd. Masa Enterprise. 1983. Awang Sariyan. Imbuhan Dalam Bahasa Melayu. 19 .. Affluent Master Sdn Bhd. City Repragraphic Service. Kuala Lumpur.

tesis Sarjana Pendidikan. 20 . ‘ Analisis Kesilapan: Satu Kajian Kes Kesilapan Bahasa Melayu’. Jurnal Persatuan Linguistik. Sabran. 1989(b). ‘ Persoalan Penggunaan Bahasa: Antara Kelaziman Dengan Aturan Bahasa’. Dewan Bahasa dan Pustaka. 4:244-52. 40:6 hlm. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jun:531-42. Bil 1:40-1. ‘Beberapa Kajian Terhadap Kesalahan Bahasa’. Pelita Bahasa 1. _____. Ahmad. _____. S. Nathesan.Koh Boh Boon. 243-54. 1989. Pelita Bahasa 1. Halimah Hj. dlm. Bil. 1:23-67. 1996. Raminah Hj. ‘ Kesalahan Penggunaan Imbuhan di Kalangan Pelajar’. Majalah dan Tesis Adbul Hamid Mahmood. Jld. _____. _____. Kertas Kerja. 550. ‘Masalah Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar’. 1983. Bil 2:40-1. 1995. Jurnal Dewan Bahasa 34. Abdul Hamid Mahmood dan Inderbir Kaur. Jurnal Dewan Bahasa. Latihan Ilmiah. 1990. Kuala Lumpur. Bil. Jurnal. Jurnal Dewan Bahasa. 1989(a). Kuala Lumpur. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. 1993. Universiti Malaya. Jurnal Dewan Bahasa 37. ‘ Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar’. ‘Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Buku Teks Tingkatan 4 dan 5’. Pelita Bahasa 1. 3 Mac. 3:40-1. Laporan. 1983. ‘Kesalahan Ayat’. ‘Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih’. 1989(c).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful