PENCEMARAN BAHASA

Oleh Muhammad Salaebing 1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.

Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:

Bahasa Melayu (BM) seperti yang diketahui umum, BM

memikul tugas

sebagai bahasa kebangsaan negara ini, berbagai-bagai kemajuan telah dicapai. Usahausaha secara sedar telah dibuat untuk bahasa yang pada suatu ketika merupakan hanya bahasa yang digunakan di kedai kopi dan untuk perbualan-perbualan ringan di rumah, menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan serta segala pemikiran pengucapan diperluas dan keseluruhan sifat BM mengalami perubahan. BM menjadi bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian, menjadi bahasa pentadbiran negara dan bahasa perhubungan. Konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambing kedaulatan negara kelihatan dengan nyata. Bahan bacaan dalam BM juga dihasilkan dengan banyaknya bukan sahaja oleh DBP tetapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama sektor swasta.

Walaupun terdapat beberapa banyak buku pedoman dan panduan untuk menggunakan bahasa dengan betul, iaitu mengikut aturan bahasa, namun penggunaan bahasa yang tidak tepat masih ketara di kalangan pengguna bahasa. Bentuk-bentuk bahasa yang tidak mematuhi aturan kedapatan secara di mana-mana jua. Inilah yang dikatakan pencemaran bahasa di sebabkan ketidakprihatinan kita terhadap bahasa kita.

1

2.0

KESALAHAN BAHASA

Agak banyak juga tafsiran orang tentang makna pencemaran bahasa. Segolongan orang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Menurut Kamus Dewan, kesalahan bermaksud perihal salah atau perbuatan salah dan kesilapan. Menurut Nik Safiah Karim (1980) menyatakan kesalahan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata, atau susunan frasa atau ayat. Menurut Awang Sariyan (1984) pula pencemaran bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Manakala Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.

Coder mendefinisikan kesilapan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau yang menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh Juriah dan kawan-kawan (1994), kesilapan bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Mengikut Bell (1981), kesilapan bahasa dimaksudkan kepada bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi tatabahasa atau struktur sesuatu bahasa dan kesalahan ini timbul akibat daripada ketidaksempurnaan penguasaan penutur terhadap sistem bahasa itu. Dulay dan Hammersly (1982), menjelaskan kesilapan bahasa juga merujuk

2

Nik Safiah (1986). 3 . Kenyataan Corder itu bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray (1963). Menurut Corder (1974:25) sebab pengguna sesuatu bahasa melakukan kesalahan antaranya termasuklah berkaitan dengan bentuk bahasa formal yang terikat oleh peraturan yang mesti dipatuhi. perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan ayat-ayat yang dibentuknya mengandungi kesilapan (Corder. Peraturan tersebut melibatkan situasi penggunaan yang kadang-kadang dalam masa menggunakan bahasa formal seseorang akan terbawa-bawa dengan bentuk yang tidak formal. dan sintaksis yang tidak sempurna dan terpesong daripada hukum-hukum tatabahasa standard bagi sesuatu bahasa berkenaan. 1973:258) dalam Arpan (1998). Malah Corder menganggap kesilapan biasanya berpunca dari tindakan penutur melakukan penukaran.kepada bentuk-bentuk yang menyalahi hukum dan berlaku secara tidak sistematik akibat kelemahan pelaksanaan dan berlaku secara kebetulan atau tidak sengaja. 3. Penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturan itu dikenal sebagai pencemaran dalam konteks yang standard. Kesilapan begini bukan sahaja dapat dikesan dari segi penggunaan perkataan tetapi juga struktur frasa ayat. Awang Sariyan (1984) dan Baskaran (1984) yang menegaskan bahawa kesilapan berlaku kerana adanya penggunaan aspek-aspek bahasa yang tidak sempurna daripada tatabahasa yang baku. penggunaan bentuk bahasa yang tidak formal dalam konteks penggunaan bahasa formal di anggap kesalahan bahasa. pengalihan atau penghilangan sesuatu bahagian ujaran seperti sesuatu bunyi. morfem. Dalam perkara yang sama. morfologi. Corder menambah bahawa kesilapan bahasa juga diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan tentang kaedah bahasa dan yang merupakan penyimpangan- penyimpangan sistematik yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar ketika belajar bahasa kedua.0 SEBAB-SEBAB MENGAPA BERLAKUNYA KESALAHAN BAHASA Kesilapan dalam bahasa ini berlaku bukanlah disebabkan penutur jati itu tidak cekap atau tidak berpengetahuan dalam bahasanya. Kesalahan bahasa berlaku juga apabila adanya penggunaan bahasa dari segi fonologi. Menurut beliau.

disokong oleh beberapa pengkaji seperti Leopold (19480. Keadaan ini sering juga mempengaruhi bahasa tulisan yang mereka gunakan. gangguan emosi. Kenyataan Corder ini disokong oleh Webber (1981) yang mendapati bahawa kesilapan bahasa boleh berlaku apabila penggunaannya keliru atau tidak mampu memahami akan penggunaan aspekaspek tertentu dalam bahasa yang digunakan. Kesalahan jenis ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor extralinguistic. seperti lupa terhadap peraturan yang dipelajari disebabkan oleh terlalu banyak peraturan dalam satu-satu bahasa. Kesilapan bahasa seperti kenyataan di atas sering didapati pada kebanyakan orang Melayu melalui pertuturan biasa dengan meninggalkan imbuhan-imbuhan tertentu. 4 . Farid dan Ajid (1981). antaranya ialah faktor gangguan dialek. Kadir Amin (1981) dan Raminah Sabran (1983) yang mengatakan bahawa gangguan bahasa pertama ke atas bahasa kedua sememangnya berlaku dan kemungkinannya adalah besar sekali. Politzer (1965). Menurut Awang Sariyan (1980:3) masih terdapat banyak kesilapan bahasa Melayu pada peringkat tulisan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lado (disebut oleh Farid M. membentuk ayat-ayat yang tidak sempurna dan sebagainya. 1983:15) bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar mengenai sesuatu aspek bahasa kedua akibat gangguan daripada kebiasaan menggunakan unsurunsur bahasa pertama. topi. Misalnya. tetapi objek ini berbeza bentuk dan konsepnya.Masalah menurut Awang Mohd Amin (1978) menyatakan kesalahan bahasa dapat dikategorikan kepada tiga. Yang lebih jelas ialah penutur jati menerbitkan sesuatu konsep yang tidak sesuai untuk menyatakan sesuatu benda. ketayap dan songkok adalah tiga benda yang sama kegunaannya. daripada kesalahan ejaan hinggalah kepada kesilapan morfologi dan sintaksis.Onn. Kenyataan Lado. iaitu kesalahan bahasa yang lazimnya disebut sebagai error atau lapse. Awing Sariyan (1979:9) telah mengenal pasti beberapa punca utama kemerosotan pelajar-pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa. kelalaian semasa proses penerimaan dan kekurangan latihan yang betul-betul berkesan. Malah penutur jati juga membuat kesilapan apabila memilih dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan pendengarannya.

dialog 2.Seterusnya kesalahan bahasa yang berpunca daripada kekacauan atau kekeliruan kerana wujudnya faktor-faktor kelainan bentuk dalam penggunaan sesuatu bahasa. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan. media massa. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kata 1. nasional 4. Misalnya.0 JENIS-JENIS KESALAHAN 4. Faktor-faktor ini meresap ke dalam ingatan pelajar melalui pelbagai cara seperti pergaulan dalam masyarakat. struktur 6. bahasa pasar. teknologi 7. bahan bacaan dan mungkin juga melalui guru-guru yang tidak berhati-hati menggunakan kelainan itu dalam pengajaran di dalam kelas. dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. April 5. karbon Kesalahan /dai-log/ /re-di-o/ /ne-sye-nal/ /ep-ral/ /strak-tor/ /tek-no-lo-ji/ /in-das-tri/ /ka-ban/ Sepatutnya /di-a-log/ /ra-di-o/ /na-si-o-nal/ /ap-ril/ /struk-tur/ /tek-no-lo-gi/ /in-dus-tri/ /kar-bon/ 5 . 4. bahasa kesusasteraan dengan bentuk bahasa tidak formal seperti dialek. kekeliruan penggunaan bentuk formal. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. radio 3. seperti persuratan. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu.1 Kesalahan Sebutan Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan. iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. bahasa akademik. industri 8.

pamiran 14. misalnya. setor Sepatutnya perabot calon pameran pelancong profesion eksport telefon tulen aneh awet gembleng jagoh jaket jempol stor 6 . perabut 12. ekspot 17. calun 13. Walaupun begitu. tulin 19. talipon 18.2 Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit banyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. jaguh 23.definisi /fang-si/ /de-fi-na-si/ /fung-si/ /de-fi-ni-si/ 4. gembeling 22. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kesalahan 11. Dalam perkara ini. jeket 24. profesyen 16. awit 21. penggunaan imbuhan pinjaman. terdapat perkataan-perkataan pinjaman. dan lainlain.9. fungsi 10. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. Di samping itu. peraturan menulis kata majmuk. pelancung 15. kata ganda. khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. anih 20. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna. jempul 25.

7 . kebanyakan sibuk dengan urusan. lebih banyak bangunan-bangunan 29. antara kemudahan-kemudahan 31. ramai pelawat-pelawat 32.3.3 Kesalahan Perkataan (Morfologi) Kesalahan perkataan merangkum kesalahan penggunaan imbuhan.3. Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata ganti nama. setiap karangan-karangan 34.1 Kesalahan Kata Jamak Kesalahan Sepatutnya 26. lebih banyak bangunan. kata kerja. kesalahan menggunakan kata sendi. kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada. ke dan kepada. kebanyakan kelas-kelas 28. kata adjektif dan sebagainya. urusan … 27. di dan pada. sepuluh buah rumah-rumah 35. senarai nama-nama 33. b.2 Kesalahan Kata Sendi Kesalahan umum penggunaan kata sendi terbahagi dua: a.4. masyarakat antara kemudahan ramai pelawat senarai nama setiap karangan sepuluh buah rumah beberapa orang pelajar 4. Pengabaian penggunaan kata sendi. semua masyarakat 30. beberapa orang pelajar-pelajar kebanyakan kelas. kesalahan jenis atau golongan kata.kebanyakannya sibuk dengan urusan. Tentang (a). 4.

Dari buku itulah banyak diperolehnya Daripada ilmu kebudayaan. Peti itu daripada kayu. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: 8 . Saudara datang daripada mana? 37. di waktu itu 49. 1965:1820). Sel terdiri dari beberapa bahagian. di hari ini 45. 39. Kata sendi di digunakan untuk tempat. sementara kata sendi pada untuk masa. Daripada saat ini. orang. perbandingan. Dia lebih pandai daripada saya. serta masa. 42. Dia lebih pandai dari saya. ubahlah sikapmu.Kata sendi dari digunakan untuk tempat dan waktu. Peti itu dari kayu. di ingatan 50 buku itu ada dengan Ali Sepatutnya pada zaman ini pada hari ini pada saat begini pada masa hadapan pada hari Raya pada waktu itu pada/dalam ingatan buku itu ada pada Ali Kata sendi ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit tak bernyawa. 41. kecuali masa. di saat begini 46. di masa hadapan 47. Kiriman itu dari ayahnya. buku itulah banyak 38. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulan ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 43. Sel terdiri daripada beberapa bahagian. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 36. seperti untuk orang. diperolehnya ilmu kebudayaan. di zaman ini 44. 40. sementara kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. binatang dan benda abstrak. asal kejadian dan sebagainya (Za’ba. di hari Raya 48. Kiriman itu daripada ayahnya. Kata sendi kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak. ubahlah sikapmu. Sepatutnya Saudara datang dari mana? Dari saat ini.

) 63. d. penggunaan kata sendi sering diabaikan apabila Predikat diluaskan dengan menambahkan Keterangan (Adverb).3. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: Kesalahan 56. kepada tempat lain 53.Kesalahan 51. 9 . diserahkan ke Ketua Pengarang Sepatutnya hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang Tentang (b) pula. Akhiran an dan kan.) 64. takut dan sebagainya). pergi sekolah (KI) 57. saying. benci orang itu (Adj. Awalan meN. Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandung kata kerja intransitif (seperti pergi. dihempaskan kepada batu 54. tahu akan/tentang perkara itu Kesalahan yang berhubungan dengan imbuhan dapat dibahagi kepada: a. lupa. lupa nama orang itu (KI) 59. cinta. balik. lalu jalan ini (KI) 60. tahu. Akhiran kan dan i. lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci. takut akan/kepada hantu. suka. hingga kepada hari ini 52. suka durian (Adj. dilemparkan ke Ali 55.) 62. aku cintanya (Adj. b. balik kampong (KI) 58. takut hantu (Adj. c. tahu perkara itu (KI) 4. Akhiran kan.3 Kesalahan Imbuhan Sepatutnya pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya.) 61.

Emak memukul adik. Akhiran kan dan i. 68. kebanyakkan 77. Sepatutnya kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Kesalahan 80. 67. 10 . menggalakan 79. Dia mempunyai segala-galanya. membangun dan mengukuhkan… c. 69. Kesalahan 65. Dia punya segala-galanya. kesesakkan 76. b. penyemakkan 78. Sepatutnya mengamalkan dan menyampaikan… memajukan dan mengembangkan… membesarkan dan meluaskan… menyejukkan dan menyegarkan… membangunkan dan mengukuhkan… Kesalahan 75. Akhiran kan Kesalahan 70. Kita wajib menegakkan kebenaran. 66. Dia kirimkan surat itu. menyejuk dan menyegarkan… 74. Awalan ‘meN’ Sepatutnya Muhammad membaca buku. Dia mengirimkan surat itu. Kita wajib tegakkan kebenaran. membesar dan meluaskan… 73. menghadiahkan saya sebentuk cincin Menghadiahi saya sebentuk cincin atau menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya.a. mengamal dan menyampaikan… 71. mengirimkan ayah surat Sepatutnya Mengirimi ayah surat atau mengirimkan surat kepada ayah 81. Emak pukul adik. Muhammad baca buku. memaju dan mengembangkan… 72. Akhiran ‘an’ dan ‘kan’. meletakan d.

Mencucurkannya rahmat Mencucurinya rahmat atau mencucurkan rahmat kepadanya 84. mengurniakan beliau bintang Mengurniai beliau bintang atau mengurniakan bintang kepada beliau 83. aku dan sebagainya. seolah-olah kata lain bagi ia atau dia. maka bolehlah digunakan ia. Bentuk ini timbul kerana barangkali orang terpengaruh dengan kata they dalam bahasa Inggeris yang memberikan pengertian jamak untuk orang. maka akuku dan kamumu pun boleh digunakan juga. Berdasarkan perbandingan itu. Secara perbandingan. Sekarang kata beliau digunakan secara serampangan.4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Diri Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang sering terjadi ialah yang berhubungan dengan penggunaan kata ganti diri ketiga. bentuk kesalahan penggunaan kata ganti diri ialah penggunaan mereka-mereka. Bentuk kesalahan yang kedua ialah penggunaan ianya untuk benda dan binatang. Tetapi dalam cerita. ia dan nya adalah kata ganti diri ketiga. Sesungguhnya dalam bahasa Melayu tidak ada kata ganti it sebagaimana dalam bahasa Inggeris. jika ianya boleh digunakan. apabila binatang yang menjadi watak sudah dipersonifikasikan. menganugerahkannya ilmu Menganugerahinya ilmu atau mengurniakan bintang kepada beliau 4.82. Kesalahan pertama ialah penggunaan kata beliau. binatang dan benda. sehingga penjenayah pun sering ‘dibeliaukan’ dalam berita akhbar. mereka. bentuk mereka-mereka tetap salah dalam Bahasa Melayu. Daripada segi tatabahasa. Walaupun sama maknanya dengan ia atau dia. namun kata tersebut di gunakan untuk seseorang yang dianggap terhormat. 11 . Sejauh manakah tepatnya pemilihan ianya masih menjadi persoalan. Nya merupakan bentuk singkat. Akhir sekali. Kata ini timbul barangkali kerana kuatnya keinginan orang mencari suatu bentuk kata ganti yang setara dengan it dalam bahasa Inggeris. Biar apa pun puncanya. ianya tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul. seolaholah binatang itu memiliki sifat dan keupayaan seperti manusia.3.

Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan Sepatutnya digesa membebaskan tebusan 85. Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif. Objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut. 88.4. kami. engkau). 12 . b. 86. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan 90. New York. Kata Kerja Transitif + Frasa Nama Kesalahan yang biasa terjadi ialah penggunaan kata kerja transitif tanpa Objek.1 Kesalahan Frasa dan Ayat Kesalahan Frasa-Frasa Terikat a.4 4. Kita harus dapat membedakan di Kita harus dapat membedakan yang antara yang benar dengan yang salah. kita) dan pelaku kedua (seperti kamu. Kerajaan akan meningkatkan lagi Kerajaan akan meningkatkan kemajuan kemajuan rakyat. benar daripada yang salah. Iran digesa membebaskan semula Iran tebusan. Atau: Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York. Ahmad Sallehin melaporkan dari Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun. saya. sungguh. Sepatutnya Buku itu akan aku baca. semula. dan jika ada. 87. Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan struktur ini ialah pelaku pertama (seperti aku. Buku itu aku akan baca. 89.4. rakyat lagi. awak. Ia menceritakan bersungguh-sungguh Ia menceritakan kejadian itu bersungguhkejadian itu.

sehingga di antara kedua-dua unsur tersebut tidak dapat disisipkan kata apa-apa pun..4. 102. 2. Ini adalah sebuah rumah. Beliau ialah seorang Sepatutnya Itu (adalah) pena. Ayat Inti. pengarah Beliau (ialah) pengarah syarikat. 92. Tindakan itu (amat) wajar. syarikat. Ayat Pasif Berpelaku. Dia kami akan ajar. Hukum D-M 1. Kesalahan Ayat Inti Kesalahan 95. 98. Kami amat sedih. Saya sudah betulkan kesilapan itu. Ayat Berklausa. Kesilapan itu saya sudah betulkan 93. 94. Perbuatan itu salah. 3. Mesti kita lakukan kerja itu. 4. Kesilapan itu sudah saya betulkan. Ayah saya seorang polis. Dia akan kami ajar. 13 . Ayah saya polis. Susunan sintaksis yang tetap sehingga rosaklah system sintaksis Bahasa Melayu seandainya ikatan tersebut dipecahkan. atau Kami sedih sekali… 103. 5. Tindakan itu adalah wajar. Itu adalah sebatang pena. Ikatan atau kesatuan di antara pelaku pertama dan kedua dengan kata kerja pasif sedemikian eratnya. Kita mesti lakukan kerja itu. Semua orang berasa sungguh hairan Semua orang berasa sungguh hairan. Ani pelajar. 4. Ani seorang pelajar. Sudah saya betulkan kesilapan itu. 101.91. 100. ayat Tanya. Ini (adalah) rumah. 97. 99. Kami amat sedih sekali.2 Kesalahan Ayat Kesalahan bahasa dalam hal ayat yang akan dibicarakan ialah: 1.. 96. Perbuatan itu adalah salah.

sekali. Orang itu saya akan temui. Buku itu saya membaca. Buku itu saya tulis. 111. . Kami paling gembira sekali di sini.. 118. saya Setelah mengetahui hal itu . 113.. 114. Sepatutnya Adakah di guru? Bilakah ayah ke Kuala Lumpur? Dimanakah Ahmad menembak burung? Mengapakah adik Nawawi nakal? Benarkah mereka sudah pergi? Kesalahan 115. 117. 2. Adik Nawawi nakalkah? 109. akibat bercakap banyak. menderita. Kerja ini saya membuatnya. Kesalahan Ayat Pasif Berpelaku Kesalahan 110. 119. kata Apabila bercakap tentang kebudayaan … kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan. Kerja ini saya buat. 116. Ayah ke Kuala Lumpurkah? 107. Kesalahan Ayat Berklausa Sepatutnya Sepatutnya Orang itu akan saya temui... Kereta itu Rahman pandu. 14 .. satu gerakan Sebagai hasil penerangan itu. Bercakap tentang kebudayaan. 4. .. membatalkan rancangan. Kami paling gembira di sini. 112. Kesan pergolakan itu. Buku itu ditulis oleh saya. Kesalahan Ayat Tanya Kesalahan 105.. 104. Dia gurukah? 106. baru akan dilakukan. Mengetahui hal itu. Ahmad menembak burungkah? 108. Hasil penerangan itu. Buku itu saya baca.. Mereka sudah pergikah? 3. Kereta itu dipandu oleh Rahman. penceramah Sebagai akibat bercakap banyak. rakyat Sebagai kesan pergolakan itu.

Tetapi secara tidak disedari. Kesalahan Hukum D-M Hukum D-M ini adalah ciri atau sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang kebetulan berbeda daripada sifat susunan kata dalam bahasa Inggeris.5 Kesalahan Makna Selain kesalahan bentuk kata. Contohnya: Kesalahan 120. 5. Gigi Klinik 122. susunan kata dalam Bahasa Melayu sekarang banyak yang terpengaruh oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris. Hal ini terjadi kerana tradisi merujuk kepada kamus boleh dikatakan tidak meluas dalam masyarakat. Syarikat Sri Jaya Kenderaan 125. Maggie dua minit mi Sepatutnya Klinik Anita Klinik Pergigian Kedai Pajak Gadai Ipoh Restoran Minang Syarikat Kenderaan Sri Jaya Mi Maggie dua minit 4. ada pula kesalahan makna. maka dalam Bahasa Melayu sebaliknya pula. Contoh-contoh kesalahan: i. Apa dan Siapa – Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang kini ada juga digunakan orang untuk menanyakan nama 15 . Kebanyakan orang lebih suka mengagak-agak makna sesuatu kata atau menurut kebiasaan penggunaan. Oleh sebab itulah dalam Bahasa Melayu big house disebut rumah besar dan bukan besar rumah atau other words disebut kata-kata lain bukan lain-lain kata. Ipoh Kedai Pajak Gadai 123. Anita Klinik 121.itu keletihan. Minang Restoran 124. Jika dalam bahasa Inggeris penerang (modifier) mendahului kata utamanya (head).

Misalnya tidak betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun boleh memandu kereta”. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda. binatang dan benda.’ seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata. Golongan dan Gulungan – Kata golongan bererti ‘kalangan’ atau ‘kelompok’. sepatu. Sekarang ini kedua-dua kata tersebut digunakan orang dengan maksud yang sama saja sehingga ketepatan makna menjadi terjejas. kamu bolehlah pergi. Kata gulungan pula bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti kertas.orang. memang ada kanak-kanak yang berupaya memandu kereta. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat. Boleh dan Dapat – Kata bantu modaliti boleh bermaksud ‘diizinkan’ sedang kata bantu modaliti dapat bermaksud ‘berupaya’. Hal ini barangkali disebabkan pengaruh bahasa Inggeris. barang perhiasan diri’ sendangkan kata guna bererti ‘melakukan sesuatu dengan. Ayat yang pertama itu salah kerana undang-undang tidak mengizinkan kanak-kanak memandu kereta. Banyak dan Ramai – Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang. iii. tetapi betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun dapat memandu kereta”. mungkin kerana banyak orang di pasar itu. sementara apabila ialah kata penghubung pembentukan klausa. (Sepatutnya: Apabila dia pulang. topi. Bila dan Apabila – bila adalah kata tanya.. Guna dan Pakai – Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti ‘mengenakan pakaian. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia. Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung seperti dalam ayat: Bila dia pulang. sementara ramai khas untuk manusia. ertinya di pasar itu riuh rendah. v. Ayat kedua betul. kerana biar diizinkan atau tidak. Misalnya: Pasar itu ramai. tikar dan sebagainya. sibuk dan sebagainya. 16 .. Misalnya What is your name? Diterjemahkan menjadi Apa(kah) nama anda? Yang betul ialah: Siapakah nama anda? ii. vi. kamu bolehlah pergi. iv.

Ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. Kata pendalaman pula berberti ‘usaha mendalami sesuatu’. Kita tidak perlu berbangga dengan bahasa orang lain sekiranya bahasa 17 . Menyedari kesalahan-kesalahan bahasa ini masih berleluasa setiap orang perlu ada kesedaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam. Pendapat dan Pendapatan – Kata pendapat bererti ‘buah fikiran’ atau ‘pandangan’. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.vii.0 CARA MENGATASI MASALAH KESALAHAN BAHASA Bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. jika terdapat kesalahan bahasa pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan. 5. Pedalaman dan Pendalaman – Kata pedalaman bererti ‘kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Oleh itu. Oleh itu pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati. memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. Pertama. viii. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera. Kata pendapatan pula bererti ‘hasil pencarian’ atau ‘nafkah’. Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu.

majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa. Pihak yang paling penting dalam usaha-usaha menaikkan taraf bahasa Melayu sudah tentu merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua bidang ilmu dan juga wahana komunikasi. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara 18 . Kesemua pihak ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab selaras dengan usaha meninggikan mutu bahasa Melayu. Selain itu. Pelajar-pelajar juga disarankan agar banyak membaca buku-buku. aktivis-aktivis bahasa. ahli akademik dan juga para guru bahasa Melayu khasnya boleh memainkan peranan penting dalam usaha menangani permasalahan bahasa umumnya dan kesalahan penggunaan bahasa khususnya. para pelajar sama ada di peringkat rendah mahu pun di peringkat institusi pengajian tinggi perlu mengubah sikap menganggap bahawa bahasa Malaysia itu mudah. Para pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Malaysia serta ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini.0 KESIMPULAN Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan. Selain itu ada Persatuan Linguistik Malaysia. Pada masa kini Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang terpenting dan bergiat cergas dalam halhal berkaitan bahasa. 6. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul. Para pelajar juga disarankan agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Bahasa melambangkan bangsa.kebangsaan yang kita gunakan masih lagi lintang-pukang.

Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. Kuala Lumpur. 1993. tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik.. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Azman Wan Chik. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Arpan Shahbudin Latip. Guru dan Bahasa Melayu. Arbak Othman. 1992. 1983. 1995. 19 . Bahasa Melayu: Kesilapan Tatabahasa Satu Analisis. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. 1994. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Juriah Long. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengajar Bahasa Melayu. Yusof. Kajang. Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah Menengah. 1986. Ahmad Mohd. 1982. 1992. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Awang Mohamad Amin. Kuala Lumpur. 1998. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Sabran dan Sofiah Hamid. _____. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu Dengan Cepat. Konsep Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu. _____. Kuala Lumpur. Imbuhan Dalam Bahasa Melayu.. 1992. Masa Enterprise. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ensimal (M) Sdn. Kuala Lumpur. Awang Sariyan. Laporan Kaji Penggunaan Bahasa Malaysia Di Institusi Pengajian Tinggi. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Sarjana Enterprise. 2001. _____. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jilid I: Perkaedahan. City Repragraphic Service. Laporan Jawatan Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn. _____. Bhd. Affluent Master Sdn Bhd. Tetapi. Awing Had Salleh. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Raminah Hj. 1992.formal sesuatu bahasa. 1989. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa. 1994. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Mahmood.

243-54. 1989(b). Latihan Ilmiah. 1990. Jurnal Dewan Bahasa. 1983. Bil. tesis Sarjana Pendidikan. 40:6 hlm. 4:244-52. Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Malaya. Jurnal Dewan Bahasa 37. Halimah Hj. Jurnal Dewan Bahasa 34. Jun:531-42. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. _____.Koh Boh Boon. Jurnal. Bil 1:40-1. 3:40-1. ‘Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih’. Jld. 20 . 1989(c). ‘ Persoalan Penggunaan Bahasa: Antara Kelaziman Dengan Aturan Bahasa’. 1996. Pelita Bahasa 1. Abdul Hamid Mahmood dan Inderbir Kaur. 1989(a). Pelita Bahasa 1. 1995. ‘ Analisis Kesilapan: Satu Kajian Kes Kesilapan Bahasa Melayu’. _____. 3 Mac. 1:23-67. Majalah dan Tesis Adbul Hamid Mahmood. 550. Raminah Hj. Kuala Lumpur. Kertas Kerja. ‘ Kesalahan Penggunaan Imbuhan di Kalangan Pelajar’. _____. ‘Beberapa Kajian Terhadap Kesalahan Bahasa’. _____. Bil. Laporan. S. 1983. 1993. dlm. ‘ Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar’. Sabran. ‘Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Buku Teks Tingkatan 4 dan 5’. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. Nathesan. 1989. ‘Masalah Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar’. ‘Kesalahan Ayat’. Jurnal Dewan Bahasa. Ahmad. Pelita Bahasa 1. Jurnal Persatuan Linguistik. Bil 2:40-1.