PENCEMARAN BAHASA

Oleh Muhammad Salaebing 1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.

Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:

Bahasa Melayu (BM) seperti yang diketahui umum, BM

memikul tugas

sebagai bahasa kebangsaan negara ini, berbagai-bagai kemajuan telah dicapai. Usahausaha secara sedar telah dibuat untuk bahasa yang pada suatu ketika merupakan hanya bahasa yang digunakan di kedai kopi dan untuk perbualan-perbualan ringan di rumah, menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan serta segala pemikiran pengucapan diperluas dan keseluruhan sifat BM mengalami perubahan. BM menjadi bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian, menjadi bahasa pentadbiran negara dan bahasa perhubungan. Konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambing kedaulatan negara kelihatan dengan nyata. Bahan bacaan dalam BM juga dihasilkan dengan banyaknya bukan sahaja oleh DBP tetapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama sektor swasta.

Walaupun terdapat beberapa banyak buku pedoman dan panduan untuk menggunakan bahasa dengan betul, iaitu mengikut aturan bahasa, namun penggunaan bahasa yang tidak tepat masih ketara di kalangan pengguna bahasa. Bentuk-bentuk bahasa yang tidak mematuhi aturan kedapatan secara di mana-mana jua. Inilah yang dikatakan pencemaran bahasa di sebabkan ketidakprihatinan kita terhadap bahasa kita.

1

2.0

KESALAHAN BAHASA

Agak banyak juga tafsiran orang tentang makna pencemaran bahasa. Segolongan orang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Menurut Kamus Dewan, kesalahan bermaksud perihal salah atau perbuatan salah dan kesilapan. Menurut Nik Safiah Karim (1980) menyatakan kesalahan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata, atau susunan frasa atau ayat. Menurut Awang Sariyan (1984) pula pencemaran bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Manakala Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.

Coder mendefinisikan kesilapan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau yang menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh Juriah dan kawan-kawan (1994), kesilapan bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Mengikut Bell (1981), kesilapan bahasa dimaksudkan kepada bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi tatabahasa atau struktur sesuatu bahasa dan kesalahan ini timbul akibat daripada ketidaksempurnaan penguasaan penutur terhadap sistem bahasa itu. Dulay dan Hammersly (1982), menjelaskan kesilapan bahasa juga merujuk

2

Menurut Corder (1974:25) sebab pengguna sesuatu bahasa melakukan kesalahan antaranya termasuklah berkaitan dengan bentuk bahasa formal yang terikat oleh peraturan yang mesti dipatuhi. Kesilapan begini bukan sahaja dapat dikesan dari segi penggunaan perkataan tetapi juga struktur frasa ayat. Dalam perkara yang sama. Kenyataan Corder itu bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray (1963). Menurut beliau. Peraturan tersebut melibatkan situasi penggunaan yang kadang-kadang dalam masa menggunakan bahasa formal seseorang akan terbawa-bawa dengan bentuk yang tidak formal. Corder menambah bahawa kesilapan bahasa juga diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan tentang kaedah bahasa dan yang merupakan penyimpangan- penyimpangan sistematik yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar ketika belajar bahasa kedua.0 SEBAB-SEBAB MENGAPA BERLAKUNYA KESALAHAN BAHASA Kesilapan dalam bahasa ini berlaku bukanlah disebabkan penutur jati itu tidak cekap atau tidak berpengetahuan dalam bahasanya. 1973:258) dalam Arpan (1998).kepada bentuk-bentuk yang menyalahi hukum dan berlaku secara tidak sistematik akibat kelemahan pelaksanaan dan berlaku secara kebetulan atau tidak sengaja. Nik Safiah (1986). Penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturan itu dikenal sebagai pencemaran dalam konteks yang standard. morfem. 3. perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan ayat-ayat yang dibentuknya mengandungi kesilapan (Corder. Awang Sariyan (1984) dan Baskaran (1984) yang menegaskan bahawa kesilapan berlaku kerana adanya penggunaan aspek-aspek bahasa yang tidak sempurna daripada tatabahasa yang baku. dan sintaksis yang tidak sempurna dan terpesong daripada hukum-hukum tatabahasa standard bagi sesuatu bahasa berkenaan. penggunaan bentuk bahasa yang tidak formal dalam konteks penggunaan bahasa formal di anggap kesalahan bahasa. pengalihan atau penghilangan sesuatu bahagian ujaran seperti sesuatu bunyi. 3 . Kesalahan bahasa berlaku juga apabila adanya penggunaan bahasa dari segi fonologi. morfologi. Malah Corder menganggap kesilapan biasanya berpunca dari tindakan penutur melakukan penukaran.

topi. gangguan emosi. iaitu kesalahan bahasa yang lazimnya disebut sebagai error atau lapse. tetapi objek ini berbeza bentuk dan konsepnya. Awing Sariyan (1979:9) telah mengenal pasti beberapa punca utama kemerosotan pelajar-pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa. membentuk ayat-ayat yang tidak sempurna dan sebagainya. kelalaian semasa proses penerimaan dan kekurangan latihan yang betul-betul berkesan. Kesilapan bahasa seperti kenyataan di atas sering didapati pada kebanyakan orang Melayu melalui pertuturan biasa dengan meninggalkan imbuhan-imbuhan tertentu. ketayap dan songkok adalah tiga benda yang sama kegunaannya. Kenyataan Corder ini disokong oleh Webber (1981) yang mendapati bahawa kesilapan bahasa boleh berlaku apabila penggunaannya keliru atau tidak mampu memahami akan penggunaan aspekaspek tertentu dalam bahasa yang digunakan. Keadaan ini sering juga mempengaruhi bahasa tulisan yang mereka gunakan. Menurut Awang Sariyan (1980:3) masih terdapat banyak kesilapan bahasa Melayu pada peringkat tulisan. Kenyataan Lado. 1983:15) bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar mengenai sesuatu aspek bahasa kedua akibat gangguan daripada kebiasaan menggunakan unsurunsur bahasa pertama. seperti lupa terhadap peraturan yang dipelajari disebabkan oleh terlalu banyak peraturan dalam satu-satu bahasa. 4 . Kesalahan jenis ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor extralinguistic. Farid dan Ajid (1981).Masalah menurut Awang Mohd Amin (1978) menyatakan kesalahan bahasa dapat dikategorikan kepada tiga. daripada kesalahan ejaan hinggalah kepada kesilapan morfologi dan sintaksis. Misalnya. antaranya ialah faktor gangguan dialek. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lado (disebut oleh Farid M. Malah penutur jati juga membuat kesilapan apabila memilih dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan pendengarannya. Yang lebih jelas ialah penutur jati menerbitkan sesuatu konsep yang tidak sesuai untuk menyatakan sesuatu benda. Kadir Amin (1981) dan Raminah Sabran (1983) yang mengatakan bahawa gangguan bahasa pertama ke atas bahasa kedua sememangnya berlaku dan kemungkinannya adalah besar sekali. Politzer (1965).Onn. disokong oleh beberapa pengkaji seperti Leopold (19480.

seperti persuratan. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. April 5. Misalnya. bahan bacaan dan mungkin juga melalui guru-guru yang tidak berhati-hati menggunakan kelainan itu dalam pengajaran di dalam kelas. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. dialog 2. struktur 6. radio 3. iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. bahasa akademik. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan. dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. teknologi 7.1 Kesalahan Sebutan Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan. industri 8. kekeliruan penggunaan bentuk formal. nasional 4. Faktor-faktor ini meresap ke dalam ingatan pelajar melalui pelbagai cara seperti pergaulan dalam masyarakat. bahasa kesusasteraan dengan bentuk bahasa tidak formal seperti dialek. karbon Kesalahan /dai-log/ /re-di-o/ /ne-sye-nal/ /ep-ral/ /strak-tor/ /tek-no-lo-ji/ /in-das-tri/ /ka-ban/ Sepatutnya /di-a-log/ /ra-di-o/ /na-si-o-nal/ /ap-ril/ /struk-tur/ /tek-no-lo-gi/ /in-dus-tri/ /kar-bon/ 5 .Seterusnya kesalahan bahasa yang berpunca daripada kekacauan atau kekeliruan kerana wujudnya faktor-faktor kelainan bentuk dalam penggunaan sesuatu bahasa. 4. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kata 1.0 JENIS-JENIS KESALAHAN 4. bahasa pasar. media massa.

pamiran 14. talipon 18. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna. jeket 24. awit 21. dan lainlain. jaguh 23. tulin 19.9.2 Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit banyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. calun 13. peraturan menulis kata majmuk. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kesalahan 11. khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. Dalam perkara ini. Di samping itu. setor Sepatutnya perabot calon pameran pelancong profesion eksport telefon tulen aneh awet gembleng jagoh jaket jempol stor 6 . ekspot 17. penggunaan imbuhan pinjaman. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. jempul 25.definisi /fang-si/ /de-fi-na-si/ /fung-si/ /de-fi-ni-si/ 4. pelancung 15. perabut 12. anih 20. misalnya. gembeling 22. Walaupun begitu. fungsi 10. profesyen 16. kata ganda. terdapat perkataan-perkataan pinjaman.

setiap karangan-karangan 34. sepuluh buah rumah-rumah 35.2 Kesalahan Kata Sendi Kesalahan umum penggunaan kata sendi terbahagi dua: a. ke dan kepada. urusan … 27. 7 .3 Kesalahan Perkataan (Morfologi) Kesalahan perkataan merangkum kesalahan penggunaan imbuhan.kebanyakannya sibuk dengan urusan. Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata ganti nama.1 Kesalahan Kata Jamak Kesalahan Sepatutnya 26.4. beberapa orang pelajar-pelajar kebanyakan kelas. semua masyarakat 30. Pengabaian penggunaan kata sendi. b. kebanyakan kelas-kelas 28. lebih banyak bangunan. kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada. kesalahan jenis atau golongan kata. di dan pada. antara kemudahan-kemudahan 31.3. masyarakat antara kemudahan ramai pelawat senarai nama setiap karangan sepuluh buah rumah beberapa orang pelajar 4. 4. kata kerja. senarai nama-nama 33. Tentang (a). lebih banyak bangunan-bangunan 29. kesalahan menggunakan kata sendi. kata adjektif dan sebagainya. ramai pelawat-pelawat 32. kebanyakan sibuk dengan urusan.3.

Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: 8 .Kata sendi dari digunakan untuk tempat dan waktu. di hari Raya 48. Peti itu daripada kayu. kecuali masa. di zaman ini 44. binatang dan benda abstrak. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulan ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 43. Sepatutnya Saudara datang dari mana? Dari saat ini. 41. sementara kata sendi pada untuk masa. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 36. asal kejadian dan sebagainya (Za’ba. Dari buku itulah banyak diperolehnya Daripada ilmu kebudayaan. Daripada saat ini. Sel terdiri dari beberapa bahagian. di waktu itu 49. di saat begini 46. serta masa. 39. Dia lebih pandai dari saya. ubahlah sikapmu. seperti untuk orang. Peti itu dari kayu. Kiriman itu daripada ayahnya. buku itulah banyak 38. 40. ubahlah sikapmu. perbandingan. Kiriman itu dari ayahnya. Kata sendi kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak. Saudara datang daripada mana? 37. 1965:1820). Sel terdiri daripada beberapa bahagian. di masa hadapan 47. di ingatan 50 buku itu ada dengan Ali Sepatutnya pada zaman ini pada hari ini pada saat begini pada masa hadapan pada hari Raya pada waktu itu pada/dalam ingatan buku itu ada pada Ali Kata sendi ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit tak bernyawa. sementara kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. orang. di hari ini 45. Kata sendi di digunakan untuk tempat. diperolehnya ilmu kebudayaan. Dia lebih pandai daripada saya. 42.

3 Kesalahan Imbuhan Sepatutnya pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya.3. c. dihempaskan kepada batu 54. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: Kesalahan 56. benci orang itu (Adj. b. kepada tempat lain 53.) 63. Akhiran kan.) 62. takut hantu (Adj. balik kampong (KI) 58. lupa nama orang itu (KI) 59. Akhiran kan dan i. diserahkan ke Ketua Pengarang Sepatutnya hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang Tentang (b) pula. cinta. lupa. lalu jalan ini (KI) 60. suka durian (Adj. aku cintanya (Adj. 9 . hingga kepada hari ini 52. lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci. balik. d. tahu akan/tentang perkara itu Kesalahan yang berhubungan dengan imbuhan dapat dibahagi kepada: a. tahu perkara itu (KI) 4.) 61. Awalan meN.) 64. takut akan/kepada hantu. dilemparkan ke Ali 55. saying. penggunaan kata sendi sering diabaikan apabila Predikat diluaskan dengan menambahkan Keterangan (Adverb). Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandung kata kerja intransitif (seperti pergi.Kesalahan 51. tahu. takut dan sebagainya). suka. Akhiran an dan kan. pergi sekolah (KI) 57.

Akhiran kan Kesalahan 70. b. Kesalahan 65. Akhiran ‘an’ dan ‘kan’. Dia mempunyai segala-galanya. Dia mengirimkan surat itu. membangun dan mengukuhkan… c. mengamal dan menyampaikan… 71. Kita wajib menegakkan kebenaran. 69. menyejuk dan menyegarkan… 74. Dia kirimkan surat itu. menghadiahkan saya sebentuk cincin Menghadiahi saya sebentuk cincin atau menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya. meletakan d. menggalakan 79. kebanyakkan 77. 66. Emak memukul adik. 68. Sepatutnya kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Kesalahan 80. mengirimkan ayah surat Sepatutnya Mengirimi ayah surat atau mengirimkan surat kepada ayah 81.a. Akhiran kan dan i. membesar dan meluaskan… 73. Kita wajib tegakkan kebenaran. 67. Sepatutnya mengamalkan dan menyampaikan… memajukan dan mengembangkan… membesarkan dan meluaskan… menyejukkan dan menyegarkan… membangunkan dan mengukuhkan… Kesalahan 75. Dia punya segala-galanya. penyemakkan 78. Emak pukul adik. Awalan ‘meN’ Sepatutnya Muhammad membaca buku. Muhammad baca buku. kesesakkan 76. 10 . memaju dan mengembangkan… 72.

Sekarang kata beliau digunakan secara serampangan. seolah-olah kata lain bagi ia atau dia. binatang dan benda. 11 . Sesungguhnya dalam bahasa Melayu tidak ada kata ganti it sebagaimana dalam bahasa Inggeris.82. maka bolehlah digunakan ia. Walaupun sama maknanya dengan ia atau dia. apabila binatang yang menjadi watak sudah dipersonifikasikan. Mencucurkannya rahmat Mencucurinya rahmat atau mencucurkan rahmat kepadanya 84. seolaholah binatang itu memiliki sifat dan keupayaan seperti manusia. sehingga penjenayah pun sering ‘dibeliaukan’ dalam berita akhbar. Biar apa pun puncanya. Kata ini timbul barangkali kerana kuatnya keinginan orang mencari suatu bentuk kata ganti yang setara dengan it dalam bahasa Inggeris. Daripada segi tatabahasa. Bentuk kesalahan yang kedua ialah penggunaan ianya untuk benda dan binatang. Sejauh manakah tepatnya pemilihan ianya masih menjadi persoalan. bentuk mereka-mereka tetap salah dalam Bahasa Melayu. maka akuku dan kamumu pun boleh digunakan juga. Tetapi dalam cerita. namun kata tersebut di gunakan untuk seseorang yang dianggap terhormat. menganugerahkannya ilmu Menganugerahinya ilmu atau mengurniakan bintang kepada beliau 4. bentuk kesalahan penggunaan kata ganti diri ialah penggunaan mereka-mereka. ia dan nya adalah kata ganti diri ketiga. ianya tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul. Nya merupakan bentuk singkat. jika ianya boleh digunakan. Berdasarkan perbandingan itu. mengurniakan beliau bintang Mengurniai beliau bintang atau mengurniakan bintang kepada beliau 83.3. Bentuk ini timbul kerana barangkali orang terpengaruh dengan kata they dalam bahasa Inggeris yang memberikan pengertian jamak untuk orang. aku dan sebagainya.4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Diri Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang sering terjadi ialah yang berhubungan dengan penggunaan kata ganti diri ketiga. Kesalahan pertama ialah penggunaan kata beliau. mereka. Secara perbandingan. Akhir sekali.

dan jika ada. 89. Kata Kerja Transitif + Frasa Nama Kesalahan yang biasa terjadi ialah penggunaan kata kerja transitif tanpa Objek. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan Sepatutnya digesa membebaskan tebusan 85. Iran digesa membebaskan semula Iran tebusan. Ahmad Sallehin melaporkan dari Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. Objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut.4. Ia menceritakan bersungguh-sungguh Ia menceritakan kejadian itu bersungguhkejadian itu. Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif.1 Kesalahan Frasa dan Ayat Kesalahan Frasa-Frasa Terikat a. Kerajaan akan meningkatkan lagi Kerajaan akan meningkatkan kemajuan kemajuan rakyat. kita) dan pelaku kedua (seperti kamu.4 4. tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun. Kita harus dapat membedakan di Kita harus dapat membedakan yang antara yang benar dengan yang salah. benar daripada yang salah. 12 . New York. Sepatutnya Buku itu akan aku baca. 88. 87. Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan struktur ini ialah pelaku pertama (seperti aku. b. saya. sungguh.4. semula. awak. Buku itu aku akan baca. engkau). 86. rakyat lagi. kami. Atau: Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan 90.

97. 102. Ayat Pasif Berpelaku. sehingga di antara kedua-dua unsur tersebut tidak dapat disisipkan kata apa-apa pun. Dia kami akan ajar. Saya sudah betulkan kesilapan itu. Kesalahan Ayat Inti Kesalahan 95. Sudah saya betulkan kesilapan itu. Ayah saya polis. Ayat Inti. Mesti kita lakukan kerja itu.91. 2. Kami amat sedih sekali. Kesilapan itu saya sudah betulkan 93. Tindakan itu adalah wajar. Ani pelajar. Ayat Berklausa. Perbuatan itu salah. 92. Kita mesti lakukan kerja itu... Ikatan atau kesatuan di antara pelaku pertama dan kedua dengan kata kerja pasif sedemikian eratnya. Susunan sintaksis yang tetap sehingga rosaklah system sintaksis Bahasa Melayu seandainya ikatan tersebut dipecahkan. atau Kami sedih sekali… 103. syarikat. Kami amat sedih. 3. 4. Ayah saya seorang polis. Hukum D-M 1. 94. 99. Kesilapan itu sudah saya betulkan. Perbuatan itu adalah salah. Itu adalah sebatang pena. Semua orang berasa sungguh hairan Semua orang berasa sungguh hairan. Beliau ialah seorang Sepatutnya Itu (adalah) pena. 100. 13 .2 Kesalahan Ayat Kesalahan bahasa dalam hal ayat yang akan dibicarakan ialah: 1. ayat Tanya. Tindakan itu (amat) wajar. 4. 101. Dia akan kami ajar. pengarah Beliau (ialah) pengarah syarikat. 5. Ani seorang pelajar. 98. 96. Ini (adalah) rumah. Ini adalah sebuah rumah.4.

111. membatalkan rancangan.. 113. Kesalahan Ayat Tanya Kesalahan 105. 112. Ahmad menembak burungkah? 108. saya Setelah mengetahui hal itu . 118. akibat bercakap banyak.. Kami paling gembira di sini. 114. kata Apabila bercakap tentang kebudayaan … kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan. baru akan dilakukan. Buku itu saya tulis. Hasil penerangan itu. 2. penceramah Sebagai akibat bercakap banyak. 116. Ayah ke Kuala Lumpurkah? 107.sekali. menderita. rakyat Sebagai kesan pergolakan itu. . Kereta itu Rahman pandu. Dia gurukah? 106. Buku itu ditulis oleh saya. Sepatutnya Adakah di guru? Bilakah ayah ke Kuala Lumpur? Dimanakah Ahmad menembak burung? Mengapakah adik Nawawi nakal? Benarkah mereka sudah pergi? Kesalahan 115. Kerja ini saya membuatnya. Kereta itu dipandu oleh Rahman. Orang itu saya akan temui. 104. 119.. Buku itu saya membaca. Adik Nawawi nakalkah? 109. Kerja ini saya buat. Bercakap tentang kebudayaan. 14 . . Kesalahan Ayat Pasif Berpelaku Kesalahan 110.. 117. 4.... Mengetahui hal itu. Kami paling gembira sekali di sini. Kesalahan Ayat Berklausa Sepatutnya Sepatutnya Orang itu akan saya temui. Kesan pergolakan itu. satu gerakan Sebagai hasil penerangan itu.. Mereka sudah pergikah? 3. Buku itu saya baca.

5.5 Kesalahan Makna Selain kesalahan bentuk kata. Hal ini terjadi kerana tradisi merujuk kepada kamus boleh dikatakan tidak meluas dalam masyarakat. Contohnya: Kesalahan 120. Jika dalam bahasa Inggeris penerang (modifier) mendahului kata utamanya (head). Kebanyakan orang lebih suka mengagak-agak makna sesuatu kata atau menurut kebiasaan penggunaan. Oleh sebab itulah dalam Bahasa Melayu big house disebut rumah besar dan bukan besar rumah atau other words disebut kata-kata lain bukan lain-lain kata. Tetapi secara tidak disedari. Gigi Klinik 122. Maggie dua minit mi Sepatutnya Klinik Anita Klinik Pergigian Kedai Pajak Gadai Ipoh Restoran Minang Syarikat Kenderaan Sri Jaya Mi Maggie dua minit 4. Syarikat Sri Jaya Kenderaan 125. Kesalahan Hukum D-M Hukum D-M ini adalah ciri atau sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang kebetulan berbeda daripada sifat susunan kata dalam bahasa Inggeris. Apa dan Siapa – Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang kini ada juga digunakan orang untuk menanyakan nama 15 . Minang Restoran 124. ada pula kesalahan makna.itu keletihan. susunan kata dalam Bahasa Melayu sekarang banyak yang terpengaruh oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris. maka dalam Bahasa Melayu sebaliknya pula. Contoh-contoh kesalahan: i. Ipoh Kedai Pajak Gadai 123. Anita Klinik 121.

Banyak dan Ramai – Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang.’ seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata. sementara apabila ialah kata penghubung pembentukan klausa. tikar dan sebagainya. Golongan dan Gulungan – Kata golongan bererti ‘kalangan’ atau ‘kelompok’. sibuk dan sebagainya. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia. binatang dan benda. sepatu. Ayat kedua betul. kerana biar diizinkan atau tidak. Ayat yang pertama itu salah kerana undang-undang tidak mengizinkan kanak-kanak memandu kereta. vi. tetapi betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun dapat memandu kereta”. Misalnya tidak betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun boleh memandu kereta”. topi. ertinya di pasar itu riuh rendah. Misalnya: Pasar itu ramai. sementara ramai khas untuk manusia. Boleh dan Dapat – Kata bantu modaliti boleh bermaksud ‘diizinkan’ sedang kata bantu modaliti dapat bermaksud ‘berupaya’. barang perhiasan diri’ sendangkan kata guna bererti ‘melakukan sesuatu dengan. Sekarang ini kedua-dua kata tersebut digunakan orang dengan maksud yang sama saja sehingga ketepatan makna menjadi terjejas. mungkin kerana banyak orang di pasar itu.. (Sepatutnya: Apabila dia pulang. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat. Bila dan Apabila – bila adalah kata tanya. iv.. iii. 16 .orang. memang ada kanak-kanak yang berupaya memandu kereta. v. Misalnya What is your name? Diterjemahkan menjadi Apa(kah) nama anda? Yang betul ialah: Siapakah nama anda? ii. Guna dan Pakai – Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti ‘mengenakan pakaian. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda. Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung seperti dalam ayat: Bila dia pulang. Hal ini barangkali disebabkan pengaruh bahasa Inggeris. Kata gulungan pula bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti kertas. kamu bolehlah pergi. kamu bolehlah pergi.

Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.0 CARA MENGATASI MASALAH KESALAHAN BAHASA Bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Oleh itu pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan. viii. Oleh itu. Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu. Kata pendapatan pula bererti ‘hasil pencarian’ atau ‘nafkah’. jika terdapat kesalahan bahasa pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan.vii. Kata pendalaman pula berberti ‘usaha mendalami sesuatu’. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. Pertama. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam. Pedalaman dan Pendalaman – Kata pedalaman bererti ‘kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Menyedari kesalahan-kesalahan bahasa ini masih berleluasa setiap orang perlu ada kesedaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. Pendapat dan Pendapatan – Kata pendapat bererti ‘buah fikiran’ atau ‘pandangan’. Kita tidak perlu berbangga dengan bahasa orang lain sekiranya bahasa 17 . 5.

aktivis-aktivis bahasa. ahli akademik dan juga para guru bahasa Melayu khasnya boleh memainkan peranan penting dalam usaha menangani permasalahan bahasa umumnya dan kesalahan penggunaan bahasa khususnya. para pelajar sama ada di peringkat rendah mahu pun di peringkat institusi pengajian tinggi perlu mengubah sikap menganggap bahawa bahasa Malaysia itu mudah. Para pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Malaysia serta ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. Para pelajar juga disarankan agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan.0 KESIMPULAN Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Kesemua pihak ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab selaras dengan usaha meninggikan mutu bahasa Melayu. Selain itu ada Persatuan Linguistik Malaysia. Selain itu. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara 18 . Pihak yang paling penting dalam usaha-usaha menaikkan taraf bahasa Melayu sudah tentu merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua bidang ilmu dan juga wahana komunikasi. 6. Pada masa kini Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang terpenting dan bergiat cergas dalam halhal berkaitan bahasa. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi. majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa.kebangsaan yang kita gunakan masih lagi lintang-pukang. Pelajar-pelajar juga disarankan agar banyak membaca buku-buku. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. Bahasa melambangkan bangsa. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia.

Kuala Lumpur. 1992. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Masa Enterprise. Laporan Jawatan Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Bhd. 1998. 1992. Kuala Lumpur. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. Laporan Kaji Penggunaan Bahasa Malaysia Di Institusi Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur. Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. 1993. Sarjana Enterprise. Kuala Lumpur.. Dewan Bahasa dan Pustaka.formal sesuatu bahasa. 1986. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. Bhd. Awang Sariyan. tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Awing Had Salleh. 1992. Bhd. 1994. 1994. Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah Menengah. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. 1995. Kamus Dewan Edisi Ketiga. 1982. _____. Kuala Lumpur. Ahmad Mohd. Jilid I: Perkaedahan. 1983. Tetapi. Penerbit Fajar Bakti Sdn. _____. Mengajar Bahasa Melayu. _____. Imbuhan Dalam Bahasa Melayu. 1992. 19 . Ensimal (M) Sdn. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Mahmood. Juriah Long. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. _____. 1989. Dewan Bahasa dan Pustaka.. Affluent Master Sdn Bhd. City Repragraphic Service. Bahasa Melayu: Kesilapan Tatabahasa Satu Analisis. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabran dan Sofiah Hamid. Arbak Othman. 2001. Awang Mohamad Amin. Kuala Lumpur. Konsep Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu. Yusof. Arpan Shahbudin Latip. Guru dan Bahasa Melayu. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu Dengan Cepat. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Raminah Hj. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Azman Wan Chik. Kajang. Kuala Lumpur.

Sabran. 1996. 40:6 hlm. Kuala Lumpur. Jurnal Dewan Bahasa 37. _____. Majalah dan Tesis Adbul Hamid Mahmood. 1989. Jurnal Dewan Bahasa 34. 1983. ‘Kesalahan Ayat’. 3 Mac. ‘Beberapa Kajian Terhadap Kesalahan Bahasa’. Halimah Hj. _____.Koh Boh Boon. Jurnal Dewan Bahasa. 1995. Laporan. 1:23-67. Bil. S. ‘ Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar’. ‘ Analisis Kesilapan: Satu Kajian Kes Kesilapan Bahasa Melayu’. 1989(c). 1983. Raminah Hj. Pelita Bahasa 1. Pelita Bahasa 1. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. dlm. _____. tesis Sarjana Pendidikan. Jun:531-42. 4:244-52. Nathesan. Bil 2:40-1. Ahmad. ‘ Persoalan Penggunaan Bahasa: Antara Kelaziman Dengan Aturan Bahasa’. Jurnal Dewan Bahasa. Latihan Ilmiah. Pelita Bahasa 1. 1989(b). 550. Kertas Kerja. Abdul Hamid Mahmood dan Inderbir Kaur. ‘Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih’. _____. Bil. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1993. Jurnal. ‘ Kesalahan Penggunaan Imbuhan di Kalangan Pelajar’. 243-54. Universiti Malaya. ‘Masalah Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar’. Jld. Bil 1:40-1. ‘Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Buku Teks Tingkatan 4 dan 5’. 20 . 1990. Jurnal Persatuan Linguistik. 1989(a). 3:40-1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful