P. 1
pencemaran bahasa.

pencemaran bahasa.

|Views: 3,280|Likes:
Published by orazza_jpm8817

More info:

Published by: orazza_jpm8817 on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

PENCEMARAN BAHASA

Oleh Muhammad Salaebing 1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.

Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:

Bahasa Melayu (BM) seperti yang diketahui umum, BM

memikul tugas

sebagai bahasa kebangsaan negara ini, berbagai-bagai kemajuan telah dicapai. Usahausaha secara sedar telah dibuat untuk bahasa yang pada suatu ketika merupakan hanya bahasa yang digunakan di kedai kopi dan untuk perbualan-perbualan ringan di rumah, menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan serta segala pemikiran pengucapan diperluas dan keseluruhan sifat BM mengalami perubahan. BM menjadi bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian, menjadi bahasa pentadbiran negara dan bahasa perhubungan. Konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambing kedaulatan negara kelihatan dengan nyata. Bahan bacaan dalam BM juga dihasilkan dengan banyaknya bukan sahaja oleh DBP tetapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama sektor swasta.

Walaupun terdapat beberapa banyak buku pedoman dan panduan untuk menggunakan bahasa dengan betul, iaitu mengikut aturan bahasa, namun penggunaan bahasa yang tidak tepat masih ketara di kalangan pengguna bahasa. Bentuk-bentuk bahasa yang tidak mematuhi aturan kedapatan secara di mana-mana jua. Inilah yang dikatakan pencemaran bahasa di sebabkan ketidakprihatinan kita terhadap bahasa kita.

1

2.0

KESALAHAN BAHASA

Agak banyak juga tafsiran orang tentang makna pencemaran bahasa. Segolongan orang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Menurut Kamus Dewan, kesalahan bermaksud perihal salah atau perbuatan salah dan kesilapan. Menurut Nik Safiah Karim (1980) menyatakan kesalahan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata, atau susunan frasa atau ayat. Menurut Awang Sariyan (1984) pula pencemaran bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Manakala Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.

Coder mendefinisikan kesilapan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau yang menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh Juriah dan kawan-kawan (1994), kesilapan bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Mengikut Bell (1981), kesilapan bahasa dimaksudkan kepada bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi tatabahasa atau struktur sesuatu bahasa dan kesalahan ini timbul akibat daripada ketidaksempurnaan penguasaan penutur terhadap sistem bahasa itu. Dulay dan Hammersly (1982), menjelaskan kesilapan bahasa juga merujuk

2

Kenyataan Corder itu bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray (1963). Nik Safiah (1986). penggunaan bentuk bahasa yang tidak formal dalam konteks penggunaan bahasa formal di anggap kesalahan bahasa. Malah Corder menganggap kesilapan biasanya berpunca dari tindakan penutur melakukan penukaran. dan sintaksis yang tidak sempurna dan terpesong daripada hukum-hukum tatabahasa standard bagi sesuatu bahasa berkenaan. perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan ayat-ayat yang dibentuknya mengandungi kesilapan (Corder.0 SEBAB-SEBAB MENGAPA BERLAKUNYA KESALAHAN BAHASA Kesilapan dalam bahasa ini berlaku bukanlah disebabkan penutur jati itu tidak cekap atau tidak berpengetahuan dalam bahasanya. Corder menambah bahawa kesilapan bahasa juga diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan tentang kaedah bahasa dan yang merupakan penyimpangan- penyimpangan sistematik yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar ketika belajar bahasa kedua. pengalihan atau penghilangan sesuatu bahagian ujaran seperti sesuatu bunyi. Kesilapan begini bukan sahaja dapat dikesan dari segi penggunaan perkataan tetapi juga struktur frasa ayat. 3.kepada bentuk-bentuk yang menyalahi hukum dan berlaku secara tidak sistematik akibat kelemahan pelaksanaan dan berlaku secara kebetulan atau tidak sengaja. Penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturan itu dikenal sebagai pencemaran dalam konteks yang standard. 3 . Dalam perkara yang sama. Awang Sariyan (1984) dan Baskaran (1984) yang menegaskan bahawa kesilapan berlaku kerana adanya penggunaan aspek-aspek bahasa yang tidak sempurna daripada tatabahasa yang baku. morfem. Menurut beliau. Peraturan tersebut melibatkan situasi penggunaan yang kadang-kadang dalam masa menggunakan bahasa formal seseorang akan terbawa-bawa dengan bentuk yang tidak formal. 1973:258) dalam Arpan (1998). Menurut Corder (1974:25) sebab pengguna sesuatu bahasa melakukan kesalahan antaranya termasuklah berkaitan dengan bentuk bahasa formal yang terikat oleh peraturan yang mesti dipatuhi. Kesalahan bahasa berlaku juga apabila adanya penggunaan bahasa dari segi fonologi. morfologi.

1983:15) bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar mengenai sesuatu aspek bahasa kedua akibat gangguan daripada kebiasaan menggunakan unsurunsur bahasa pertama. seperti lupa terhadap peraturan yang dipelajari disebabkan oleh terlalu banyak peraturan dalam satu-satu bahasa. Farid dan Ajid (1981). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lado (disebut oleh Farid M. Yang lebih jelas ialah penutur jati menerbitkan sesuatu konsep yang tidak sesuai untuk menyatakan sesuatu benda. topi. kelalaian semasa proses penerimaan dan kekurangan latihan yang betul-betul berkesan. Politzer (1965). Kenyataan Corder ini disokong oleh Webber (1981) yang mendapati bahawa kesilapan bahasa boleh berlaku apabila penggunaannya keliru atau tidak mampu memahami akan penggunaan aspekaspek tertentu dalam bahasa yang digunakan. Awing Sariyan (1979:9) telah mengenal pasti beberapa punca utama kemerosotan pelajar-pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa. Menurut Awang Sariyan (1980:3) masih terdapat banyak kesilapan bahasa Melayu pada peringkat tulisan. membentuk ayat-ayat yang tidak sempurna dan sebagainya. Kesilapan bahasa seperti kenyataan di atas sering didapati pada kebanyakan orang Melayu melalui pertuturan biasa dengan meninggalkan imbuhan-imbuhan tertentu.Onn. tetapi objek ini berbeza bentuk dan konsepnya. 4 . daripada kesalahan ejaan hinggalah kepada kesilapan morfologi dan sintaksis. gangguan emosi. Kadir Amin (1981) dan Raminah Sabran (1983) yang mengatakan bahawa gangguan bahasa pertama ke atas bahasa kedua sememangnya berlaku dan kemungkinannya adalah besar sekali. Malah penutur jati juga membuat kesilapan apabila memilih dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan pendengarannya. Kesalahan jenis ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor extralinguistic.Masalah menurut Awang Mohd Amin (1978) menyatakan kesalahan bahasa dapat dikategorikan kepada tiga. Misalnya. Keadaan ini sering juga mempengaruhi bahasa tulisan yang mereka gunakan. Kenyataan Lado. ketayap dan songkok adalah tiga benda yang sama kegunaannya. antaranya ialah faktor gangguan dialek. disokong oleh beberapa pengkaji seperti Leopold (19480. iaitu kesalahan bahasa yang lazimnya disebut sebagai error atau lapse.

bahasa kesusasteraan dengan bentuk bahasa tidak formal seperti dialek. iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris.0 JENIS-JENIS KESALAHAN 4. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu.Seterusnya kesalahan bahasa yang berpunca daripada kekacauan atau kekeliruan kerana wujudnya faktor-faktor kelainan bentuk dalam penggunaan sesuatu bahasa. industri 8. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kata 1. seperti persuratan. Misalnya. bahasa pasar. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan.1 Kesalahan Sebutan Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan. media massa. nasional 4. kekeliruan penggunaan bentuk formal. 4. dialog 2. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. radio 3. struktur 6. Faktor-faktor ini meresap ke dalam ingatan pelajar melalui pelbagai cara seperti pergaulan dalam masyarakat. dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. karbon Kesalahan /dai-log/ /re-di-o/ /ne-sye-nal/ /ep-ral/ /strak-tor/ /tek-no-lo-ji/ /in-das-tri/ /ka-ban/ Sepatutnya /di-a-log/ /ra-di-o/ /na-si-o-nal/ /ap-ril/ /struk-tur/ /tek-no-lo-gi/ /in-dus-tri/ /kar-bon/ 5 . teknologi 7. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. bahan bacaan dan mungkin juga melalui guru-guru yang tidak berhati-hati menggunakan kelainan itu dalam pengajaran di dalam kelas. April 5. bahasa akademik.

setor Sepatutnya perabot calon pameran pelancong profesion eksport telefon tulen aneh awet gembleng jagoh jaket jempol stor 6 . dan lainlain. khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. Di samping itu. jeket 24. calun 13. awit 21. kata ganda.9. misalnya. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kesalahan 11. terdapat perkataan-perkataan pinjaman. jaguh 23. pelancung 15. peraturan menulis kata majmuk. fungsi 10. anih 20. Dalam perkara ini. tulin 19. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna.2 Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit banyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. pamiran 14. profesyen 16. perabut 12.definisi /fang-si/ /de-fi-na-si/ /fung-si/ /de-fi-ni-si/ 4. penggunaan imbuhan pinjaman. ekspot 17. jempul 25. talipon 18. gembeling 22. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. Walaupun begitu.

ke dan kepada. antara kemudahan-kemudahan 31. kesalahan jenis atau golongan kata. Tentang (a). lebih banyak bangunan.4. Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata ganti nama. senarai nama-nama 33. semua masyarakat 30. urusan … 27. Pengabaian penggunaan kata sendi.2 Kesalahan Kata Sendi Kesalahan umum penggunaan kata sendi terbahagi dua: a.3 Kesalahan Perkataan (Morfologi) Kesalahan perkataan merangkum kesalahan penggunaan imbuhan. kesalahan menggunakan kata sendi.3.1 Kesalahan Kata Jamak Kesalahan Sepatutnya 26. kebanyakan kelas-kelas 28. kata kerja.3. lebih banyak bangunan-bangunan 29. kata adjektif dan sebagainya. kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada. masyarakat antara kemudahan ramai pelawat senarai nama setiap karangan sepuluh buah rumah beberapa orang pelajar 4. 4. sepuluh buah rumah-rumah 35. ramai pelawat-pelawat 32. kebanyakan sibuk dengan urusan. b. beberapa orang pelajar-pelajar kebanyakan kelas. setiap karangan-karangan 34. di dan pada. 7 .kebanyakannya sibuk dengan urusan.

Sel terdiri daripada beberapa bahagian. di masa hadapan 47. di hari ini 45. Kiriman itu dari ayahnya. Kiriman itu daripada ayahnya. di zaman ini 44. 1965:1820). orang. di ingatan 50 buku itu ada dengan Ali Sepatutnya pada zaman ini pada hari ini pada saat begini pada masa hadapan pada hari Raya pada waktu itu pada/dalam ingatan buku itu ada pada Ali Kata sendi ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit tak bernyawa. Kata sendi di digunakan untuk tempat. di saat begini 46. Peti itu dari kayu. 41. 42. Saudara datang daripada mana? 37. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 36. sementara kata sendi pada untuk masa. diperolehnya ilmu kebudayaan. serta masa. Peti itu daripada kayu. buku itulah banyak 38. Dari buku itulah banyak diperolehnya Daripada ilmu kebudayaan. ubahlah sikapmu. seperti untuk orang. asal kejadian dan sebagainya (Za’ba. Sel terdiri dari beberapa bahagian. Dia lebih pandai dari saya. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulan ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 43. sementara kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. Kata sendi kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: 8 . Daripada saat ini. ubahlah sikapmu. di hari Raya 48. 39. kecuali masa. Sepatutnya Saudara datang dari mana? Dari saat ini. perbandingan. binatang dan benda abstrak. di waktu itu 49.Kata sendi dari digunakan untuk tempat dan waktu. Dia lebih pandai daripada saya. 40.

takut akan/kepada hantu. Akhiran kan.3. Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandung kata kerja intransitif (seperti pergi.) 62. lalu jalan ini (KI) 60. Akhiran kan dan i. Awalan meN. b.) 64. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: Kesalahan 56. benci orang itu (Adj. hingga kepada hari ini 52. tahu perkara itu (KI) 4. suka durian (Adj. lupa. lupa nama orang itu (KI) 59.) 61. saying. kepada tempat lain 53.Kesalahan 51. diserahkan ke Ketua Pengarang Sepatutnya hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang Tentang (b) pula. dihempaskan kepada batu 54. tahu akan/tentang perkara itu Kesalahan yang berhubungan dengan imbuhan dapat dibahagi kepada: a. suka. aku cintanya (Adj. c. Akhiran an dan kan. d. balik kampong (KI) 58. takut hantu (Adj.) 63. 9 . cinta. balik. pergi sekolah (KI) 57. dilemparkan ke Ali 55. takut dan sebagainya).3 Kesalahan Imbuhan Sepatutnya pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya. penggunaan kata sendi sering diabaikan apabila Predikat diluaskan dengan menambahkan Keterangan (Adverb). tahu. lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci.

Dia mempunyai segala-galanya. 69. Awalan ‘meN’ Sepatutnya Muhammad membaca buku. Emak memukul adik. 68. menghadiahkan saya sebentuk cincin Menghadiahi saya sebentuk cincin atau menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya. mengamal dan menyampaikan… 71. 10 . meletakan d. 67. Muhammad baca buku. Sepatutnya kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Kesalahan 80. b. membangun dan mengukuhkan… c. membesar dan meluaskan… 73. Emak pukul adik. Kita wajib menegakkan kebenaran. menggalakan 79. Akhiran ‘an’ dan ‘kan’. mengirimkan ayah surat Sepatutnya Mengirimi ayah surat atau mengirimkan surat kepada ayah 81. memaju dan mengembangkan… 72. kesesakkan 76. penyemakkan 78. kebanyakkan 77. Akhiran kan Kesalahan 70. menyejuk dan menyegarkan… 74. Sepatutnya mengamalkan dan menyampaikan… memajukan dan mengembangkan… membesarkan dan meluaskan… menyejukkan dan menyegarkan… membangunkan dan mengukuhkan… Kesalahan 75. 66. Dia punya segala-galanya. Dia mengirimkan surat itu. Akhiran kan dan i. Kita wajib tegakkan kebenaran.a. Kesalahan 65. Dia kirimkan surat itu.

maka akuku dan kamumu pun boleh digunakan juga. mengurniakan beliau bintang Mengurniai beliau bintang atau mengurniakan bintang kepada beliau 83. Kesalahan pertama ialah penggunaan kata beliau. 11 . Secara perbandingan. Daripada segi tatabahasa. seolaholah binatang itu memiliki sifat dan keupayaan seperti manusia. Sesungguhnya dalam bahasa Melayu tidak ada kata ganti it sebagaimana dalam bahasa Inggeris. maka bolehlah digunakan ia. Sejauh manakah tepatnya pemilihan ianya masih menjadi persoalan. ia dan nya adalah kata ganti diri ketiga. Bentuk ini timbul kerana barangkali orang terpengaruh dengan kata they dalam bahasa Inggeris yang memberikan pengertian jamak untuk orang. aku dan sebagainya. Berdasarkan perbandingan itu. menganugerahkannya ilmu Menganugerahinya ilmu atau mengurniakan bintang kepada beliau 4. mereka. Nya merupakan bentuk singkat. Walaupun sama maknanya dengan ia atau dia. Bentuk kesalahan yang kedua ialah penggunaan ianya untuk benda dan binatang. Biar apa pun puncanya. jika ianya boleh digunakan. Sekarang kata beliau digunakan secara serampangan. Mencucurkannya rahmat Mencucurinya rahmat atau mencucurkan rahmat kepadanya 84. bentuk mereka-mereka tetap salah dalam Bahasa Melayu. apabila binatang yang menjadi watak sudah dipersonifikasikan.3. seolah-olah kata lain bagi ia atau dia.82. Tetapi dalam cerita. namun kata tersebut di gunakan untuk seseorang yang dianggap terhormat. sehingga penjenayah pun sering ‘dibeliaukan’ dalam berita akhbar. ianya tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul.4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Diri Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang sering terjadi ialah yang berhubungan dengan penggunaan kata ganti diri ketiga. Akhir sekali. bentuk kesalahan penggunaan kata ganti diri ialah penggunaan mereka-mereka. Kata ini timbul barangkali kerana kuatnya keinginan orang mencari suatu bentuk kata ganti yang setara dengan it dalam bahasa Inggeris. binatang dan benda.

Iran digesa membebaskan semula Iran tebusan. semula. sungguh.4. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan Sepatutnya digesa membebaskan tebusan 85. rakyat lagi. 87. awak. Kerajaan akan meningkatkan lagi Kerajaan akan meningkatkan kemajuan kemajuan rakyat. Kata Kerja Transitif + Frasa Nama Kesalahan yang biasa terjadi ialah penggunaan kata kerja transitif tanpa Objek. kita) dan pelaku kedua (seperti kamu. saya. Ia menceritakan bersungguh-sungguh Ia menceritakan kejadian itu bersungguhkejadian itu. 88.1 Kesalahan Frasa dan Ayat Kesalahan Frasa-Frasa Terikat a. engkau). tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun. benar daripada yang salah.4 4. b. 89. Objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut. kami. Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif.4. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan 90. 12 . Ahmad Sallehin melaporkan dari Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. 86. Kita harus dapat membedakan di Kita harus dapat membedakan yang antara yang benar dengan yang salah. Buku itu aku akan baca. dan jika ada. Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan struktur ini ialah pelaku pertama (seperti aku. Sepatutnya Buku itu akan aku baca. New York. Atau: Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York.

Kesilapan itu sudah saya betulkan.. 92. Kesilapan itu saya sudah betulkan 93. Sudah saya betulkan kesilapan itu. 5. sehingga di antara kedua-dua unsur tersebut tidak dapat disisipkan kata apa-apa pun. 3. Beliau ialah seorang Sepatutnya Itu (adalah) pena. Kami amat sedih.4. Ani pelajar. Itu adalah sebatang pena. Semua orang berasa sungguh hairan Semua orang berasa sungguh hairan. 4. 101. Ayat Berklausa. Dia kami akan ajar. Perbuatan itu adalah salah.91. Ayat Pasif Berpelaku. Susunan sintaksis yang tetap sehingga rosaklah system sintaksis Bahasa Melayu seandainya ikatan tersebut dipecahkan. ayat Tanya. 97. Ayah saya seorang polis. 2. 96. 94. atau Kami sedih sekali… 103. 100. pengarah Beliau (ialah) pengarah syarikat. Ini adalah sebuah rumah. Hukum D-M 1. 4. Mesti kita lakukan kerja itu. Perbuatan itu salah. Tindakan itu (amat) wajar. Saya sudah betulkan kesilapan itu. Kesalahan Ayat Inti Kesalahan 95. Kami amat sedih sekali. Kita mesti lakukan kerja itu. Dia akan kami ajar.2 Kesalahan Ayat Kesalahan bahasa dalam hal ayat yang akan dibicarakan ialah: 1. 98. Ini (adalah) rumah. 102. 13 . 99. Ayah saya polis. Ayat Inti. Ani seorang pelajar. Tindakan itu adalah wajar.. syarikat. Ikatan atau kesatuan di antara pelaku pertama dan kedua dengan kata kerja pasif sedemikian eratnya.

baru akan dilakukan. satu gerakan Sebagai hasil penerangan itu. Kesalahan Ayat Pasif Berpelaku Kesalahan 110. Mengetahui hal itu. Kesalahan Ayat Berklausa Sepatutnya Sepatutnya Orang itu akan saya temui.. rakyat Sebagai kesan pergolakan itu. Hasil penerangan itu. Ahmad menembak burungkah? 108. 14 . Buku itu ditulis oleh saya. .. 2. 111. saya Setelah mengetahui hal itu . Kereta itu Rahman pandu.sekali. Adik Nawawi nakalkah? 109. 104. 117. 4. Sepatutnya Adakah di guru? Bilakah ayah ke Kuala Lumpur? Dimanakah Ahmad menembak burung? Mengapakah adik Nawawi nakal? Benarkah mereka sudah pergi? Kesalahan 115. Kerja ini saya buat. Kami paling gembira sekali di sini. Ayah ke Kuala Lumpurkah? 107. penceramah Sebagai akibat bercakap banyak. Dia gurukah? 106. 114. 119. membatalkan rancangan. kata Apabila bercakap tentang kebudayaan … kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan.. Orang itu saya akan temui. Kami paling gembira di sini. Kesalahan Ayat Tanya Kesalahan 105. Mereka sudah pergikah? 3.. Buku itu saya tulis. 113. Buku itu saya membaca. Kesan pergolakan itu. Kereta itu dipandu oleh Rahman. 118. 116. menderita. Buku itu saya baca... akibat bercakap banyak.. Bercakap tentang kebudayaan. Kerja ini saya membuatnya.. . 112.

Jika dalam bahasa Inggeris penerang (modifier) mendahului kata utamanya (head). maka dalam Bahasa Melayu sebaliknya pula. Maggie dua minit mi Sepatutnya Klinik Anita Klinik Pergigian Kedai Pajak Gadai Ipoh Restoran Minang Syarikat Kenderaan Sri Jaya Mi Maggie dua minit 4. Tetapi secara tidak disedari. Hal ini terjadi kerana tradisi merujuk kepada kamus boleh dikatakan tidak meluas dalam masyarakat. Apa dan Siapa – Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang kini ada juga digunakan orang untuk menanyakan nama 15 . 5. susunan kata dalam Bahasa Melayu sekarang banyak yang terpengaruh oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris. Contohnya: Kesalahan 120. Syarikat Sri Jaya Kenderaan 125. Minang Restoran 124. Ipoh Kedai Pajak Gadai 123. Oleh sebab itulah dalam Bahasa Melayu big house disebut rumah besar dan bukan besar rumah atau other words disebut kata-kata lain bukan lain-lain kata. Gigi Klinik 122. ada pula kesalahan makna.5 Kesalahan Makna Selain kesalahan bentuk kata. Kesalahan Hukum D-M Hukum D-M ini adalah ciri atau sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang kebetulan berbeda daripada sifat susunan kata dalam bahasa Inggeris.itu keletihan. Contoh-contoh kesalahan: i. Kebanyakan orang lebih suka mengagak-agak makna sesuatu kata atau menurut kebiasaan penggunaan. Anita Klinik 121.

sepatu. kamu bolehlah pergi. memang ada kanak-kanak yang berupaya memandu kereta. kerana biar diizinkan atau tidak. (Sepatutnya: Apabila dia pulang. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia. 16 . Golongan dan Gulungan – Kata golongan bererti ‘kalangan’ atau ‘kelompok’. Sekarang ini kedua-dua kata tersebut digunakan orang dengan maksud yang sama saja sehingga ketepatan makna menjadi terjejas. Bila dan Apabila – bila adalah kata tanya. kamu bolehlah pergi.. sibuk dan sebagainya. Misalnya: Pasar itu ramai. ertinya di pasar itu riuh rendah. Ayat kedua betul. v. Banyak dan Ramai – Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang. sementara apabila ialah kata penghubung pembentukan klausa. topi. Boleh dan Dapat – Kata bantu modaliti boleh bermaksud ‘diizinkan’ sedang kata bantu modaliti dapat bermaksud ‘berupaya’.’ seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata. iv. sementara ramai khas untuk manusia. Kata gulungan pula bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti kertas. Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung seperti dalam ayat: Bila dia pulang. Guna dan Pakai – Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti ‘mengenakan pakaian. binatang dan benda. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat. Misalnya tidak betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun boleh memandu kereta”. vi. Hal ini barangkali disebabkan pengaruh bahasa Inggeris. mungkin kerana banyak orang di pasar itu.. iii. Misalnya What is your name? Diterjemahkan menjadi Apa(kah) nama anda? Yang betul ialah: Siapakah nama anda? ii. tetapi betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun dapat memandu kereta”. tikar dan sebagainya. barang perhiasan diri’ sendangkan kata guna bererti ‘melakukan sesuatu dengan.orang. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda. Ayat yang pertama itu salah kerana undang-undang tidak mengizinkan kanak-kanak memandu kereta.

5. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam. Kata pendapatan pula bererti ‘hasil pencarian’ atau ‘nafkah’. viii. Kata pendalaman pula berberti ‘usaha mendalami sesuatu’. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. Ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. Pedalaman dan Pendalaman – Kata pedalaman bererti ‘kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu. jika terdapat kesalahan bahasa pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan. Oleh itu. memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Pendapat dan Pendapatan – Kata pendapat bererti ‘buah fikiran’ atau ‘pandangan’. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera.0 CARA MENGATASI MASALAH KESALAHAN BAHASA Bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. Oleh itu pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Kita tidak perlu berbangga dengan bahasa orang lain sekiranya bahasa 17 .vii. Pertama. Menyedari kesalahan-kesalahan bahasa ini masih berleluasa setiap orang perlu ada kesedaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan.

Pada masa kini Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang terpenting dan bergiat cergas dalam halhal berkaitan bahasa. Kesemua pihak ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab selaras dengan usaha meninggikan mutu bahasa Melayu. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. Pihak yang paling penting dalam usaha-usaha menaikkan taraf bahasa Melayu sudah tentu merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua bidang ilmu dan juga wahana komunikasi.kebangsaan yang kita gunakan masih lagi lintang-pukang. ahli akademik dan juga para guru bahasa Melayu khasnya boleh memainkan peranan penting dalam usaha menangani permasalahan bahasa umumnya dan kesalahan penggunaan bahasa khususnya. Bahasa melambangkan bangsa.0 KESIMPULAN Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi. para pelajar sama ada di peringkat rendah mahu pun di peringkat institusi pengajian tinggi perlu mengubah sikap menganggap bahawa bahasa Malaysia itu mudah. majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa. aktivis-aktivis bahasa. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan. 6. Para pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Malaysia serta ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. Selain itu. Para pelajar juga disarankan agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul. Selain itu ada Persatuan Linguistik Malaysia. Pelajar-pelajar juga disarankan agar banyak membaca buku-buku. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara 18 .

. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Laporan Kaji Penggunaan Bahasa Malaysia Di Institusi Pengajian Tinggi. 1982. Ensimal (M) Sdn. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Arbak Othman. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa. Kuala Lumpur. Masa Enterprise. Penerbit Fajar Bakti Sdn. 1998. Awang Sariyan. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Yusof. Awing Had Salleh. Laporan Jawatan Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Affluent Master Sdn Bhd. _____. 2001. _____. Jilid I: Perkaedahan. Azman Wan Chik. 1994. Sabran dan Sofiah Hamid. _____. 1995. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. _____. 1992. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Kuala Lumpur. Bhd. Kuala Lumpur. 19 . Imbuhan Dalam Bahasa Melayu. 1993. Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah Menengah. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Mahmood. Tetapi. Konsep Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu. Arpan Shahbudin Latip. Kuala Lumpur. Ahmad Mohd. Bahasa Melayu: Kesilapan Tatabahasa Satu Analisis. Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Mohamad Amin. Mengajar Bahasa Melayu. Sarjana Enterprise. Bhd. Juriah Long. Kajang. 1992. 1992. Kuala Lumpur. Bhd. 1983. Penerbit Fajar Bakti Sdn. City Repragraphic Service.formal sesuatu bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989. 1986. Penerbit Fajar Bakti Sdn.. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. Kuala Lumpur. Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia. Raminah Hj. 1992. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu Dengan Cepat. Kuala Lumpur. Guru dan Bahasa Melayu.

1989(c). Jurnal. Kuala Lumpur. 243-54. S. dlm. Jurnal Dewan Bahasa. Bil 1:40-1. 1983. Halimah Hj. Universiti Malaya. 1983. 1989(a). ‘Kesalahan Ayat’. Jun:531-42. ‘ Analisis Kesilapan: Satu Kajian Kes Kesilapan Bahasa Melayu’. ‘Masalah Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar’. 1990. Kuala Lumpur. _____. Dewan Bahasa dan Pustaka. _____. 1996. _____.Koh Boh Boon. 4:244-52. Jld. Pelita Bahasa 1. Majalah dan Tesis Adbul Hamid Mahmood. Latihan Ilmiah. Abdul Hamid Mahmood dan Inderbir Kaur. 3:40-1. Nathesan. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. tesis Sarjana Pendidikan. ‘Beberapa Kajian Terhadap Kesalahan Bahasa’. 1989. Bil. Ahmad. 1989(b). 20 . Pelita Bahasa 1. Laporan. ‘Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Buku Teks Tingkatan 4 dan 5’. Jurnal Persatuan Linguistik. Pelita Bahasa 1. ‘ Kesalahan Penggunaan Imbuhan di Kalangan Pelajar’. 1995. ‘ Persoalan Penggunaan Bahasa: Antara Kelaziman Dengan Aturan Bahasa’. Dewan Bahasa dan Pustaka. _____. Kertas Kerja. Jurnal Dewan Bahasa. Jurnal Dewan Bahasa 37. 3 Mac. Bil 2:40-1. Bil. ‘Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih’. 1:23-67. ‘ Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar’. Raminah Hj. 1993. 40:6 hlm. Sabran. Jurnal Dewan Bahasa 34. 550.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->