pencemaran bahasa.

PENCEMARAN BAHASA

Oleh Muhammad Salaebing 1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.

Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:

Bahasa Melayu (BM) seperti yang diketahui umum, BM

memikul tugas

sebagai bahasa kebangsaan negara ini, berbagai-bagai kemajuan telah dicapai. Usahausaha secara sedar telah dibuat untuk bahasa yang pada suatu ketika merupakan hanya bahasa yang digunakan di kedai kopi dan untuk perbualan-perbualan ringan di rumah, menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan serta segala pemikiran pengucapan diperluas dan keseluruhan sifat BM mengalami perubahan. BM menjadi bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian, menjadi bahasa pentadbiran negara dan bahasa perhubungan. Konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambing kedaulatan negara kelihatan dengan nyata. Bahan bacaan dalam BM juga dihasilkan dengan banyaknya bukan sahaja oleh DBP tetapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama sektor swasta.

Walaupun terdapat beberapa banyak buku pedoman dan panduan untuk menggunakan bahasa dengan betul, iaitu mengikut aturan bahasa, namun penggunaan bahasa yang tidak tepat masih ketara di kalangan pengguna bahasa. Bentuk-bentuk bahasa yang tidak mematuhi aturan kedapatan secara di mana-mana jua. Inilah yang dikatakan pencemaran bahasa di sebabkan ketidakprihatinan kita terhadap bahasa kita.

1

2.0

KESALAHAN BAHASA

Agak banyak juga tafsiran orang tentang makna pencemaran bahasa. Segolongan orang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Menurut Kamus Dewan, kesalahan bermaksud perihal salah atau perbuatan salah dan kesilapan. Menurut Nik Safiah Karim (1980) menyatakan kesalahan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata, atau susunan frasa atau ayat. Menurut Awang Sariyan (1984) pula pencemaran bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Manakala Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.

Coder mendefinisikan kesilapan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau yang menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh Juriah dan kawan-kawan (1994), kesilapan bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Mengikut Bell (1981), kesilapan bahasa dimaksudkan kepada bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi tatabahasa atau struktur sesuatu bahasa dan kesalahan ini timbul akibat daripada ketidaksempurnaan penguasaan penutur terhadap sistem bahasa itu. Dulay dan Hammersly (1982), menjelaskan kesilapan bahasa juga merujuk

2

Dalam perkara yang sama. Malah Corder menganggap kesilapan biasanya berpunca dari tindakan penutur melakukan penukaran. 3. Penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturan itu dikenal sebagai pencemaran dalam konteks yang standard. Peraturan tersebut melibatkan situasi penggunaan yang kadang-kadang dalam masa menggunakan bahasa formal seseorang akan terbawa-bawa dengan bentuk yang tidak formal. Awang Sariyan (1984) dan Baskaran (1984) yang menegaskan bahawa kesilapan berlaku kerana adanya penggunaan aspek-aspek bahasa yang tidak sempurna daripada tatabahasa yang baku. 3 . Kenyataan Corder itu bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray (1963). 1973:258) dalam Arpan (1998). Kesalahan bahasa berlaku juga apabila adanya penggunaan bahasa dari segi fonologi. Nik Safiah (1986).kepada bentuk-bentuk yang menyalahi hukum dan berlaku secara tidak sistematik akibat kelemahan pelaksanaan dan berlaku secara kebetulan atau tidak sengaja. Menurut Corder (1974:25) sebab pengguna sesuatu bahasa melakukan kesalahan antaranya termasuklah berkaitan dengan bentuk bahasa formal yang terikat oleh peraturan yang mesti dipatuhi. morfologi. Corder menambah bahawa kesilapan bahasa juga diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan tentang kaedah bahasa dan yang merupakan penyimpangan- penyimpangan sistematik yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar ketika belajar bahasa kedua. pengalihan atau penghilangan sesuatu bahagian ujaran seperti sesuatu bunyi. Kesilapan begini bukan sahaja dapat dikesan dari segi penggunaan perkataan tetapi juga struktur frasa ayat. morfem.0 SEBAB-SEBAB MENGAPA BERLAKUNYA KESALAHAN BAHASA Kesilapan dalam bahasa ini berlaku bukanlah disebabkan penutur jati itu tidak cekap atau tidak berpengetahuan dalam bahasanya. penggunaan bentuk bahasa yang tidak formal dalam konteks penggunaan bahasa formal di anggap kesalahan bahasa. Menurut beliau. dan sintaksis yang tidak sempurna dan terpesong daripada hukum-hukum tatabahasa standard bagi sesuatu bahasa berkenaan. perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan ayat-ayat yang dibentuknya mengandungi kesilapan (Corder.

Onn. gangguan emosi. Menurut Awang Sariyan (1980:3) masih terdapat banyak kesilapan bahasa Melayu pada peringkat tulisan. kelalaian semasa proses penerimaan dan kekurangan latihan yang betul-betul berkesan. 4 . Kenyataan Corder ini disokong oleh Webber (1981) yang mendapati bahawa kesilapan bahasa boleh berlaku apabila penggunaannya keliru atau tidak mampu memahami akan penggunaan aspekaspek tertentu dalam bahasa yang digunakan. Malah penutur jati juga membuat kesilapan apabila memilih dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan pendengarannya. Misalnya. seperti lupa terhadap peraturan yang dipelajari disebabkan oleh terlalu banyak peraturan dalam satu-satu bahasa. Kadir Amin (1981) dan Raminah Sabran (1983) yang mengatakan bahawa gangguan bahasa pertama ke atas bahasa kedua sememangnya berlaku dan kemungkinannya adalah besar sekali. iaitu kesalahan bahasa yang lazimnya disebut sebagai error atau lapse. Politzer (1965).Masalah menurut Awang Mohd Amin (1978) menyatakan kesalahan bahasa dapat dikategorikan kepada tiga. Farid dan Ajid (1981). tetapi objek ini berbeza bentuk dan konsepnya. Awing Sariyan (1979:9) telah mengenal pasti beberapa punca utama kemerosotan pelajar-pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa. Yang lebih jelas ialah penutur jati menerbitkan sesuatu konsep yang tidak sesuai untuk menyatakan sesuatu benda. ketayap dan songkok adalah tiga benda yang sama kegunaannya. membentuk ayat-ayat yang tidak sempurna dan sebagainya. 1983:15) bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar mengenai sesuatu aspek bahasa kedua akibat gangguan daripada kebiasaan menggunakan unsurunsur bahasa pertama. disokong oleh beberapa pengkaji seperti Leopold (19480. Kesilapan bahasa seperti kenyataan di atas sering didapati pada kebanyakan orang Melayu melalui pertuturan biasa dengan meninggalkan imbuhan-imbuhan tertentu. Kesalahan jenis ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor extralinguistic. Kenyataan Lado. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lado (disebut oleh Farid M. antaranya ialah faktor gangguan dialek. daripada kesalahan ejaan hinggalah kepada kesilapan morfologi dan sintaksis. Keadaan ini sering juga mempengaruhi bahasa tulisan yang mereka gunakan. topi.

bahasa kesusasteraan dengan bentuk bahasa tidak formal seperti dialek. radio 3.0 JENIS-JENIS KESALAHAN 4. karbon Kesalahan /dai-log/ /re-di-o/ /ne-sye-nal/ /ep-ral/ /strak-tor/ /tek-no-lo-ji/ /in-das-tri/ /ka-ban/ Sepatutnya /di-a-log/ /ra-di-o/ /na-si-o-nal/ /ap-ril/ /struk-tur/ /tek-no-lo-gi/ /in-dus-tri/ /kar-bon/ 5 . nasional 4. seperti persuratan. dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. bahasa pasar.Seterusnya kesalahan bahasa yang berpunca daripada kekacauan atau kekeliruan kerana wujudnya faktor-faktor kelainan bentuk dalam penggunaan sesuatu bahasa. Misalnya. April 5. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu. iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kata 1. struktur 6. bahasa akademik. dialog 2. 4. bahan bacaan dan mungkin juga melalui guru-guru yang tidak berhati-hati menggunakan kelainan itu dalam pengajaran di dalam kelas. media massa. teknologi 7. kekeliruan penggunaan bentuk formal. Faktor-faktor ini meresap ke dalam ingatan pelajar melalui pelbagai cara seperti pergaulan dalam masyarakat. industri 8. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain.1 Kesalahan Sebutan Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan.

jaguh 23. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kesalahan 11. Di samping itu. ekspot 17. profesyen 16. khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. tulin 19. perabut 12. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. calun 13.definisi /fang-si/ /de-fi-na-si/ /fung-si/ /de-fi-ni-si/ 4. Dalam perkara ini. awit 21. anih 20. setor Sepatutnya perabot calon pameran pelancong profesion eksport telefon tulen aneh awet gembleng jagoh jaket jempol stor 6 . gembeling 22. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna. misalnya.2 Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit banyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. jempul 25. dan lainlain. peraturan menulis kata majmuk.9. kata ganda. pamiran 14. talipon 18. jeket 24. Walaupun begitu. terdapat perkataan-perkataan pinjaman. penggunaan imbuhan pinjaman. fungsi 10. pelancung 15.

kesalahan jenis atau golongan kata. urusan … 27. kata adjektif dan sebagainya. lebih banyak bangunan-bangunan 29. ke dan kepada. kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada. setiap karangan-karangan 34. antara kemudahan-kemudahan 31.kebanyakannya sibuk dengan urusan. kebanyakan sibuk dengan urusan.4. b. masyarakat antara kemudahan ramai pelawat senarai nama setiap karangan sepuluh buah rumah beberapa orang pelajar 4. Tentang (a). semua masyarakat 30. kesalahan menggunakan kata sendi. sepuluh buah rumah-rumah 35. beberapa orang pelajar-pelajar kebanyakan kelas.3. lebih banyak bangunan. kebanyakan kelas-kelas 28.2 Kesalahan Kata Sendi Kesalahan umum penggunaan kata sendi terbahagi dua: a.3 Kesalahan Perkataan (Morfologi) Kesalahan perkataan merangkum kesalahan penggunaan imbuhan. kata kerja. di dan pada. 7 . 4. Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata ganti nama.1 Kesalahan Kata Jamak Kesalahan Sepatutnya 26. Pengabaian penggunaan kata sendi.3. ramai pelawat-pelawat 32. senarai nama-nama 33.

Kata sendi di digunakan untuk tempat. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulan ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 43. Kata sendi kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak. Peti itu daripada kayu. orang. 40. Saudara datang daripada mana? 37. 1965:1820). buku itulah banyak 38. 39. binatang dan benda abstrak. sementara kata sendi pada untuk masa. diperolehnya ilmu kebudayaan. kecuali masa. di zaman ini 44. Dia lebih pandai daripada saya. Daripada saat ini. Kiriman itu dari ayahnya. di hari ini 45. Peti itu dari kayu. di hari Raya 48. Sepatutnya Saudara datang dari mana? Dari saat ini. Kiriman itu daripada ayahnya.Kata sendi dari digunakan untuk tempat dan waktu. sementara kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. di ingatan 50 buku itu ada dengan Ali Sepatutnya pada zaman ini pada hari ini pada saat begini pada masa hadapan pada hari Raya pada waktu itu pada/dalam ingatan buku itu ada pada Ali Kata sendi ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit tak bernyawa. serta masa. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: 8 . 42. di waktu itu 49. ubahlah sikapmu. seperti untuk orang. ubahlah sikapmu. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 36. perbandingan. 41. Sel terdiri daripada beberapa bahagian. asal kejadian dan sebagainya (Za’ba. Sel terdiri dari beberapa bahagian. di masa hadapan 47. di saat begini 46. Dari buku itulah banyak diperolehnya Daripada ilmu kebudayaan. Dia lebih pandai dari saya.

kepada tempat lain 53. dilemparkan ke Ali 55. lupa.) 61. benci orang itu (Adj. Akhiran an dan kan. aku cintanya (Adj.) 62. tahu. lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci. takut hantu (Adj. suka. d. pergi sekolah (KI) 57. Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandung kata kerja intransitif (seperti pergi. takut dan sebagainya). Akhiran kan dan i. Akhiran kan. saying.) 64. hingga kepada hari ini 52.) 63. penggunaan kata sendi sering diabaikan apabila Predikat diluaskan dengan menambahkan Keterangan (Adverb). b. tahu akan/tentang perkara itu Kesalahan yang berhubungan dengan imbuhan dapat dibahagi kepada: a. takut akan/kepada hantu. balik.3. lalu jalan ini (KI) 60. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: Kesalahan 56.Kesalahan 51. lupa nama orang itu (KI) 59. dihempaskan kepada batu 54. diserahkan ke Ketua Pengarang Sepatutnya hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang Tentang (b) pula. suka durian (Adj.3 Kesalahan Imbuhan Sepatutnya pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya. tahu perkara itu (KI) 4. Awalan meN. balik kampong (KI) 58. cinta. 9 . c.

Dia punya segala-galanya. Emak pukul adik. menggalakan 79. 10 . meletakan d. 67.a. Sepatutnya kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Kesalahan 80. menghadiahkan saya sebentuk cincin Menghadiahi saya sebentuk cincin atau menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya. membesar dan meluaskan… 73. Kita wajib tegakkan kebenaran. Dia kirimkan surat itu. 68. kebanyakkan 77. Dia mempunyai segala-galanya. Kita wajib menegakkan kebenaran. Kesalahan 65. kesesakkan 76. memaju dan mengembangkan… 72. penyemakkan 78. b. Akhiran ‘an’ dan ‘kan’. 66. menyejuk dan menyegarkan… 74. Akhiran kan Kesalahan 70. 69. Dia mengirimkan surat itu. Akhiran kan dan i. membangun dan mengukuhkan… c. Emak memukul adik. Sepatutnya mengamalkan dan menyampaikan… memajukan dan mengembangkan… membesarkan dan meluaskan… menyejukkan dan menyegarkan… membangunkan dan mengukuhkan… Kesalahan 75. mengamal dan menyampaikan… 71. mengirimkan ayah surat Sepatutnya Mengirimi ayah surat atau mengirimkan surat kepada ayah 81. Awalan ‘meN’ Sepatutnya Muhammad membaca buku. Muhammad baca buku.

4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Diri Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang sering terjadi ialah yang berhubungan dengan penggunaan kata ganti diri ketiga. bentuk kesalahan penggunaan kata ganti diri ialah penggunaan mereka-mereka. 11 . maka bolehlah digunakan ia. Bentuk kesalahan yang kedua ialah penggunaan ianya untuk benda dan binatang. Mencucurkannya rahmat Mencucurinya rahmat atau mencucurkan rahmat kepadanya 84. Sesungguhnya dalam bahasa Melayu tidak ada kata ganti it sebagaimana dalam bahasa Inggeris. maka akuku dan kamumu pun boleh digunakan juga. binatang dan benda. namun kata tersebut di gunakan untuk seseorang yang dianggap terhormat. Walaupun sama maknanya dengan ia atau dia. Biar apa pun puncanya. seolaholah binatang itu memiliki sifat dan keupayaan seperti manusia. ianya tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul. Nya merupakan bentuk singkat. menganugerahkannya ilmu Menganugerahinya ilmu atau mengurniakan bintang kepada beliau 4. sehingga penjenayah pun sering ‘dibeliaukan’ dalam berita akhbar. Secara perbandingan. Kata ini timbul barangkali kerana kuatnya keinginan orang mencari suatu bentuk kata ganti yang setara dengan it dalam bahasa Inggeris. Berdasarkan perbandingan itu. ia dan nya adalah kata ganti diri ketiga. mengurniakan beliau bintang Mengurniai beliau bintang atau mengurniakan bintang kepada beliau 83.82. Daripada segi tatabahasa. Bentuk ini timbul kerana barangkali orang terpengaruh dengan kata they dalam bahasa Inggeris yang memberikan pengertian jamak untuk orang. Sejauh manakah tepatnya pemilihan ianya masih menjadi persoalan. Kesalahan pertama ialah penggunaan kata beliau. apabila binatang yang menjadi watak sudah dipersonifikasikan.3. aku dan sebagainya. jika ianya boleh digunakan. Sekarang kata beliau digunakan secara serampangan. Tetapi dalam cerita. bentuk mereka-mereka tetap salah dalam Bahasa Melayu. Akhir sekali. seolah-olah kata lain bagi ia atau dia. mereka.

Buku itu aku akan baca. 12 . New York. Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif. Kita harus dapat membedakan di Kita harus dapat membedakan yang antara yang benar dengan yang salah.4. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan 90. semula. 89. awak. b.4. Objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut. kami. 86.4 4. 88. Sepatutnya Buku itu akan aku baca. sungguh. 87. Ahmad Sallehin melaporkan dari Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. Kerajaan akan meningkatkan lagi Kerajaan akan meningkatkan kemajuan kemajuan rakyat. kita) dan pelaku kedua (seperti kamu. Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan struktur ini ialah pelaku pertama (seperti aku. rakyat lagi. benar daripada yang salah. Kata Kerja Transitif + Frasa Nama Kesalahan yang biasa terjadi ialah penggunaan kata kerja transitif tanpa Objek. tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun. engkau). dan jika ada. saya. Iran digesa membebaskan semula Iran tebusan. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan Sepatutnya digesa membebaskan tebusan 85. Ia menceritakan bersungguh-sungguh Ia menceritakan kejadian itu bersungguhkejadian itu. Atau: Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York.1 Kesalahan Frasa dan Ayat Kesalahan Frasa-Frasa Terikat a.

99. Ayah saya seorang polis. Ini adalah sebuah rumah. Kami amat sedih sekali. 5. Ikatan atau kesatuan di antara pelaku pertama dan kedua dengan kata kerja pasif sedemikian eratnya. 96. 100. Semua orang berasa sungguh hairan Semua orang berasa sungguh hairan. Dia akan kami ajar. 98. Ayat Pasif Berpelaku. 4.. Perbuatan itu adalah salah. Ani pelajar. 2. 97. Itu adalah sebatang pena. Kesalahan Ayat Inti Kesalahan 95. Mesti kita lakukan kerja itu. Kita mesti lakukan kerja itu. Hukum D-M 1. sehingga di antara kedua-dua unsur tersebut tidak dapat disisipkan kata apa-apa pun. 94. 92. pengarah Beliau (ialah) pengarah syarikat. Kesilapan itu saya sudah betulkan 93. 101. syarikat. Susunan sintaksis yang tetap sehingga rosaklah system sintaksis Bahasa Melayu seandainya ikatan tersebut dipecahkan. ayat Tanya. atau Kami sedih sekali… 103. Saya sudah betulkan kesilapan itu. Tindakan itu adalah wajar. 13 .2 Kesalahan Ayat Kesalahan bahasa dalam hal ayat yang akan dibicarakan ialah: 1. Ayat Berklausa.91. Kesilapan itu sudah saya betulkan. Ani seorang pelajar. 102. Beliau ialah seorang Sepatutnya Itu (adalah) pena. Dia kami akan ajar. Ini (adalah) rumah. Ayah saya polis. 3. Tindakan itu (amat) wajar.. Perbuatan itu salah. Sudah saya betulkan kesilapan itu.4. Kami amat sedih. 4. Ayat Inti.

Kesalahan Ayat Pasif Berpelaku Kesalahan 110. 113. Bercakap tentang kebudayaan. Adik Nawawi nakalkah? 109. penceramah Sebagai akibat bercakap banyak. 117. Orang itu saya akan temui. saya Setelah mengetahui hal itu . 118. Hasil penerangan itu.. kata Apabila bercakap tentang kebudayaan … kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan. Buku itu saya baca. 114. Kami paling gembira sekali di sini. Dia gurukah? 106. 116. 14 . Kereta itu Rahman pandu.. Mereka sudah pergikah? 3. rakyat Sebagai kesan pergolakan itu. Ahmad menembak burungkah? 108. menderita. membatalkan rancangan. 2. baru akan dilakukan.. Ayah ke Kuala Lumpurkah? 107. satu gerakan Sebagai hasil penerangan itu. Kerja ini saya membuatnya. Kesan pergolakan itu. Kami paling gembira di sini. 119. 111. . 112..sekali. Mengetahui hal itu. akibat bercakap banyak. 4..... Buku itu saya membaca. Kereta itu dipandu oleh Rahman. 104. Kerja ini saya buat. Buku itu ditulis oleh saya. Buku itu saya tulis. . Kesalahan Ayat Berklausa Sepatutnya Sepatutnya Orang itu akan saya temui. Sepatutnya Adakah di guru? Bilakah ayah ke Kuala Lumpur? Dimanakah Ahmad menembak burung? Mengapakah adik Nawawi nakal? Benarkah mereka sudah pergi? Kesalahan 115. Kesalahan Ayat Tanya Kesalahan 105.

Syarikat Sri Jaya Kenderaan 125. Hal ini terjadi kerana tradisi merujuk kepada kamus boleh dikatakan tidak meluas dalam masyarakat. Jika dalam bahasa Inggeris penerang (modifier) mendahului kata utamanya (head). Anita Klinik 121. Tetapi secara tidak disedari. Contohnya: Kesalahan 120. 5. Minang Restoran 124. Contoh-contoh kesalahan: i. Ipoh Kedai Pajak Gadai 123. ada pula kesalahan makna. Apa dan Siapa – Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang kini ada juga digunakan orang untuk menanyakan nama 15 .5 Kesalahan Makna Selain kesalahan bentuk kata. maka dalam Bahasa Melayu sebaliknya pula. Kesalahan Hukum D-M Hukum D-M ini adalah ciri atau sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang kebetulan berbeda daripada sifat susunan kata dalam bahasa Inggeris. Maggie dua minit mi Sepatutnya Klinik Anita Klinik Pergigian Kedai Pajak Gadai Ipoh Restoran Minang Syarikat Kenderaan Sri Jaya Mi Maggie dua minit 4. Kebanyakan orang lebih suka mengagak-agak makna sesuatu kata atau menurut kebiasaan penggunaan. susunan kata dalam Bahasa Melayu sekarang banyak yang terpengaruh oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris. Gigi Klinik 122. Oleh sebab itulah dalam Bahasa Melayu big house disebut rumah besar dan bukan besar rumah atau other words disebut kata-kata lain bukan lain-lain kata.itu keletihan.

Hal ini barangkali disebabkan pengaruh bahasa Inggeris. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat. binatang dan benda. vi. Kata gulungan pula bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti kertas. sementara ramai khas untuk manusia. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda. memang ada kanak-kanak yang berupaya memandu kereta. mungkin kerana banyak orang di pasar itu. Sekarang ini kedua-dua kata tersebut digunakan orang dengan maksud yang sama saja sehingga ketepatan makna menjadi terjejas. Bila dan Apabila – bila adalah kata tanya.. barang perhiasan diri’ sendangkan kata guna bererti ‘melakukan sesuatu dengan. tetapi betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun dapat memandu kereta”. Misalnya What is your name? Diterjemahkan menjadi Apa(kah) nama anda? Yang betul ialah: Siapakah nama anda? ii. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia. iii. kerana biar diizinkan atau tidak. tikar dan sebagainya. Golongan dan Gulungan – Kata golongan bererti ‘kalangan’ atau ‘kelompok’.’ seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata. sibuk dan sebagainya. kamu bolehlah pergi. Boleh dan Dapat – Kata bantu modaliti boleh bermaksud ‘diizinkan’ sedang kata bantu modaliti dapat bermaksud ‘berupaya’. sementara apabila ialah kata penghubung pembentukan klausa. Misalnya tidak betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun boleh memandu kereta”.orang. kamu bolehlah pergi. 16 . ertinya di pasar itu riuh rendah. sepatu. Ayat yang pertama itu salah kerana undang-undang tidak mengizinkan kanak-kanak memandu kereta. Misalnya: Pasar itu ramai. Ayat kedua betul. topi. (Sepatutnya: Apabila dia pulang. iv. Guna dan Pakai – Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti ‘mengenakan pakaian. Banyak dan Ramai – Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang. v.. Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung seperti dalam ayat: Bila dia pulang.

Menyedari kesalahan-kesalahan bahasa ini masih berleluasa setiap orang perlu ada kesedaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera. Ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. Oleh itu. jika terdapat kesalahan bahasa pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan. viii. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam. Kata pendalaman pula berberti ‘usaha mendalami sesuatu’. 5. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu. Kita tidak perlu berbangga dengan bahasa orang lain sekiranya bahasa 17 . Pendapat dan Pendapatan – Kata pendapat bererti ‘buah fikiran’ atau ‘pandangan’.vii. Oleh itu pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan.0 CARA MENGATASI MASALAH KESALAHAN BAHASA Bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. Pedalaman dan Pendalaman – Kata pedalaman bererti ‘kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Kata pendapatan pula bererti ‘hasil pencarian’ atau ‘nafkah’. Pertama.

0 KESIMPULAN Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Pada masa kini Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang terpenting dan bergiat cergas dalam halhal berkaitan bahasa. Para pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Malaysia serta ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. Pelajar-pelajar juga disarankan agar banyak membaca buku-buku.kebangsaan yang kita gunakan masih lagi lintang-pukang. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. para pelajar sama ada di peringkat rendah mahu pun di peringkat institusi pengajian tinggi perlu mengubah sikap menganggap bahawa bahasa Malaysia itu mudah. Bahasa melambangkan bangsa. Selain itu ada Persatuan Linguistik Malaysia. ahli akademik dan juga para guru bahasa Melayu khasnya boleh memainkan peranan penting dalam usaha menangani permasalahan bahasa umumnya dan kesalahan penggunaan bahasa khususnya. 6. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. Para pelajar juga disarankan agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Kesemua pihak ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab selaras dengan usaha meninggikan mutu bahasa Melayu. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan. aktivis-aktivis bahasa. Pihak yang paling penting dalam usaha-usaha menaikkan taraf bahasa Melayu sudah tentu merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua bidang ilmu dan juga wahana komunikasi. majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa. Selain itu. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara 18 .

1992. 1992. Kuala Lumpur. Bhd. Sarjana Enterprise. Tetapi. _____. Kamus Dewan Edisi Ketiga. 1998. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajang. Awing Had Salleh. 1993. Penerbit Fajar Bakti Sdn. 1982. Bahasa Melayu: Kesilapan Tatabahasa Satu Analisis. Bhd.. Kuala Lumpur. Azman Wan Chik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jilid I: Perkaedahan. Awang Mohamad Amin. Awang Sariyan. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia. Konsep Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. 1992. Bhd. Arbak Othman. Masa Enterprise. Kuala Lumpur. Arpan Shahbudin Latip. Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru dan Bahasa Melayu. 19 . tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Mahmood. 1986. City Repragraphic Service. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. _____. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Sabran dan Sofiah Hamid. 1983. Kuala Lumpur. Raminah Hj. Kuala Lumpur. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa. Bhd. Laporan Jawatan Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. 1995. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Mohd. Penerbit Fajar Bakti Sdn. 1994. Affluent Master Sdn Bhd. 1992.. _____. Ensimal (M) Sdn. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu Dengan Cepat. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001. Yusof. Laporan Kaji Penggunaan Bahasa Malaysia Di Institusi Pengajian Tinggi.formal sesuatu bahasa. 1989. Mengajar Bahasa Melayu. _____. Juriah Long. 1994. Imbuhan Dalam Bahasa Melayu. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah Menengah.

Majalah dan Tesis Adbul Hamid Mahmood. 1995. Jurnal Dewan Bahasa. ‘Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih’. 550. ‘Masalah Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar’. Bil 2:40-1. ‘ Kesalahan Penggunaan Imbuhan di Kalangan Pelajar’. ‘ Analisis Kesilapan: Satu Kajian Kes Kesilapan Bahasa Melayu’. Jurnal. Jurnal Dewan Bahasa. Sabran. Dewan Bahasa dan Pustaka. 3:40-1. Kertas Kerja. _____. Halimah Hj. _____. Pelita Bahasa 1. ‘Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Buku Teks Tingkatan 4 dan 5’. Universiti Malaya. 1989(b). 1:23-67. ‘Beberapa Kajian Terhadap Kesalahan Bahasa’. 1993. tesis Sarjana Pendidikan. dlm. S. Kuala Lumpur. 1996. Jurnal Dewan Bahasa 37. Abdul Hamid Mahmood dan Inderbir Kaur. 40:6 hlm. _____. Latihan Ilmiah. Jurnal Persatuan Linguistik.Koh Boh Boon. 243-54. 1989. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. ‘ Persoalan Penggunaan Bahasa: Antara Kelaziman Dengan Aturan Bahasa’. 3 Mac. Jurnal Dewan Bahasa 34. _____. 20 . Jun:531-42. Bil. 1989(a). Jld. Pelita Bahasa 1. Raminah Hj. Laporan. Nathesan. 1990. 4:244-52. ‘ Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar’. Bil 1:40-1. Ahmad. Bil. Pelita Bahasa 1. 1983. Kuala Lumpur. 1989(c). Dewan Bahasa dan Pustaka. 1983. ‘Kesalahan Ayat’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful