P. 1
pencemaran bahasa.

pencemaran bahasa.

|Views: 3,352|Likes:
Published by orazza_jpm8817

More info:

Published by: orazza_jpm8817 on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

PENCEMARAN BAHASA

Oleh Muhammad Salaebing 1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.

Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:

Bahasa Melayu (BM) seperti yang diketahui umum, BM

memikul tugas

sebagai bahasa kebangsaan negara ini, berbagai-bagai kemajuan telah dicapai. Usahausaha secara sedar telah dibuat untuk bahasa yang pada suatu ketika merupakan hanya bahasa yang digunakan di kedai kopi dan untuk perbualan-perbualan ringan di rumah, menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan serta segala pemikiran pengucapan diperluas dan keseluruhan sifat BM mengalami perubahan. BM menjadi bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian, menjadi bahasa pentadbiran negara dan bahasa perhubungan. Konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambing kedaulatan negara kelihatan dengan nyata. Bahan bacaan dalam BM juga dihasilkan dengan banyaknya bukan sahaja oleh DBP tetapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama sektor swasta.

Walaupun terdapat beberapa banyak buku pedoman dan panduan untuk menggunakan bahasa dengan betul, iaitu mengikut aturan bahasa, namun penggunaan bahasa yang tidak tepat masih ketara di kalangan pengguna bahasa. Bentuk-bentuk bahasa yang tidak mematuhi aturan kedapatan secara di mana-mana jua. Inilah yang dikatakan pencemaran bahasa di sebabkan ketidakprihatinan kita terhadap bahasa kita.

1

2.0

KESALAHAN BAHASA

Agak banyak juga tafsiran orang tentang makna pencemaran bahasa. Segolongan orang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Menurut Kamus Dewan, kesalahan bermaksud perihal salah atau perbuatan salah dan kesilapan. Menurut Nik Safiah Karim (1980) menyatakan kesalahan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata, atau susunan frasa atau ayat. Menurut Awang Sariyan (1984) pula pencemaran bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Manakala Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.

Coder mendefinisikan kesilapan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau yang menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh Juriah dan kawan-kawan (1994), kesilapan bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Mengikut Bell (1981), kesilapan bahasa dimaksudkan kepada bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi tatabahasa atau struktur sesuatu bahasa dan kesalahan ini timbul akibat daripada ketidaksempurnaan penguasaan penutur terhadap sistem bahasa itu. Dulay dan Hammersly (1982), menjelaskan kesilapan bahasa juga merujuk

2

Corder menambah bahawa kesilapan bahasa juga diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan tentang kaedah bahasa dan yang merupakan penyimpangan- penyimpangan sistematik yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar ketika belajar bahasa kedua. Nik Safiah (1986).0 SEBAB-SEBAB MENGAPA BERLAKUNYA KESALAHAN BAHASA Kesilapan dalam bahasa ini berlaku bukanlah disebabkan penutur jati itu tidak cekap atau tidak berpengetahuan dalam bahasanya. perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan ayat-ayat yang dibentuknya mengandungi kesilapan (Corder. Dalam perkara yang sama. Menurut Corder (1974:25) sebab pengguna sesuatu bahasa melakukan kesalahan antaranya termasuklah berkaitan dengan bentuk bahasa formal yang terikat oleh peraturan yang mesti dipatuhi. 3. 3 .kepada bentuk-bentuk yang menyalahi hukum dan berlaku secara tidak sistematik akibat kelemahan pelaksanaan dan berlaku secara kebetulan atau tidak sengaja. Awang Sariyan (1984) dan Baskaran (1984) yang menegaskan bahawa kesilapan berlaku kerana adanya penggunaan aspek-aspek bahasa yang tidak sempurna daripada tatabahasa yang baku. Kesilapan begini bukan sahaja dapat dikesan dari segi penggunaan perkataan tetapi juga struktur frasa ayat. pengalihan atau penghilangan sesuatu bahagian ujaran seperti sesuatu bunyi. Kenyataan Corder itu bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray (1963). Malah Corder menganggap kesilapan biasanya berpunca dari tindakan penutur melakukan penukaran. dan sintaksis yang tidak sempurna dan terpesong daripada hukum-hukum tatabahasa standard bagi sesuatu bahasa berkenaan. morfologi. 1973:258) dalam Arpan (1998). Menurut beliau. Kesalahan bahasa berlaku juga apabila adanya penggunaan bahasa dari segi fonologi. morfem. Peraturan tersebut melibatkan situasi penggunaan yang kadang-kadang dalam masa menggunakan bahasa formal seseorang akan terbawa-bawa dengan bentuk yang tidak formal. Penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturan itu dikenal sebagai pencemaran dalam konteks yang standard. penggunaan bentuk bahasa yang tidak formal dalam konteks penggunaan bahasa formal di anggap kesalahan bahasa.

tetapi objek ini berbeza bentuk dan konsepnya. antaranya ialah faktor gangguan dialek. seperti lupa terhadap peraturan yang dipelajari disebabkan oleh terlalu banyak peraturan dalam satu-satu bahasa. Misalnya. Kenyataan Corder ini disokong oleh Webber (1981) yang mendapati bahawa kesilapan bahasa boleh berlaku apabila penggunaannya keliru atau tidak mampu memahami akan penggunaan aspekaspek tertentu dalam bahasa yang digunakan. gangguan emosi.Onn. iaitu kesalahan bahasa yang lazimnya disebut sebagai error atau lapse. ketayap dan songkok adalah tiga benda yang sama kegunaannya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lado (disebut oleh Farid M. topi. membentuk ayat-ayat yang tidak sempurna dan sebagainya. disokong oleh beberapa pengkaji seperti Leopold (19480. Kenyataan Lado. Yang lebih jelas ialah penutur jati menerbitkan sesuatu konsep yang tidak sesuai untuk menyatakan sesuatu benda.Masalah menurut Awang Mohd Amin (1978) menyatakan kesalahan bahasa dapat dikategorikan kepada tiga. Menurut Awang Sariyan (1980:3) masih terdapat banyak kesilapan bahasa Melayu pada peringkat tulisan. Keadaan ini sering juga mempengaruhi bahasa tulisan yang mereka gunakan. Kadir Amin (1981) dan Raminah Sabran (1983) yang mengatakan bahawa gangguan bahasa pertama ke atas bahasa kedua sememangnya berlaku dan kemungkinannya adalah besar sekali. Kesalahan jenis ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor extralinguistic. 1983:15) bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar mengenai sesuatu aspek bahasa kedua akibat gangguan daripada kebiasaan menggunakan unsurunsur bahasa pertama. Politzer (1965). Kesilapan bahasa seperti kenyataan di atas sering didapati pada kebanyakan orang Melayu melalui pertuturan biasa dengan meninggalkan imbuhan-imbuhan tertentu. kelalaian semasa proses penerimaan dan kekurangan latihan yang betul-betul berkesan. 4 . Farid dan Ajid (1981). daripada kesalahan ejaan hinggalah kepada kesilapan morfologi dan sintaksis. Awing Sariyan (1979:9) telah mengenal pasti beberapa punca utama kemerosotan pelajar-pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa. Malah penutur jati juga membuat kesilapan apabila memilih dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan pendengarannya.

kekeliruan penggunaan bentuk formal. industri 8. April 5.0 JENIS-JENIS KESALAHAN 4. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. radio 3. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu.1 Kesalahan Sebutan Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan.Seterusnya kesalahan bahasa yang berpunca daripada kekacauan atau kekeliruan kerana wujudnya faktor-faktor kelainan bentuk dalam penggunaan sesuatu bahasa. bahan bacaan dan mungkin juga melalui guru-guru yang tidak berhati-hati menggunakan kelainan itu dalam pengajaran di dalam kelas. struktur 6. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kata 1. iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. bahasa akademik. Faktor-faktor ini meresap ke dalam ingatan pelajar melalui pelbagai cara seperti pergaulan dalam masyarakat. seperti persuratan. dialog 2. teknologi 7. bahasa pasar. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. bahasa kesusasteraan dengan bentuk bahasa tidak formal seperti dialek. nasional 4. dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. media massa. 4. karbon Kesalahan /dai-log/ /re-di-o/ /ne-sye-nal/ /ep-ral/ /strak-tor/ /tek-no-lo-ji/ /in-das-tri/ /ka-ban/ Sepatutnya /di-a-log/ /ra-di-o/ /na-si-o-nal/ /ap-ril/ /struk-tur/ /tek-no-lo-gi/ /in-dus-tri/ /kar-bon/ 5 . Misalnya.

gembeling 22.9. anih 20. jaguh 23. khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. tulin 19.definisi /fang-si/ /de-fi-na-si/ /fung-si/ /de-fi-ni-si/ 4. ekspot 17. perabut 12. dan lainlain. jeket 24. pelancung 15.2 Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit banyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna. awit 21. profesyen 16. fungsi 10. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kesalahan 11. misalnya. setor Sepatutnya perabot calon pameran pelancong profesion eksport telefon tulen aneh awet gembleng jagoh jaket jempol stor 6 . jempul 25. pamiran 14. kata ganda. peraturan menulis kata majmuk. Walaupun begitu. calun 13. terdapat perkataan-perkataan pinjaman. talipon 18. Dalam perkara ini. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. penggunaan imbuhan pinjaman. Di samping itu.

kesalahan menggunakan kata sendi. Pengabaian penggunaan kata sendi.3 Kesalahan Perkataan (Morfologi) Kesalahan perkataan merangkum kesalahan penggunaan imbuhan. senarai nama-nama 33.kebanyakannya sibuk dengan urusan. kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada. ramai pelawat-pelawat 32. sepuluh buah rumah-rumah 35. 7 .1 Kesalahan Kata Jamak Kesalahan Sepatutnya 26. urusan … 27. b. masyarakat antara kemudahan ramai pelawat senarai nama setiap karangan sepuluh buah rumah beberapa orang pelajar 4.4. ke dan kepada. kebanyakan sibuk dengan urusan. Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata ganti nama. lebih banyak bangunan-bangunan 29. setiap karangan-karangan 34.3. Tentang (a). 4. di dan pada. kebanyakan kelas-kelas 28. kata adjektif dan sebagainya. antara kemudahan-kemudahan 31. lebih banyak bangunan. kata kerja. semua masyarakat 30. beberapa orang pelajar-pelajar kebanyakan kelas. kesalahan jenis atau golongan kata.3.2 Kesalahan Kata Sendi Kesalahan umum penggunaan kata sendi terbahagi dua: a.

Kiriman itu dari ayahnya. di saat begini 46. di hari ini 45. ubahlah sikapmu. 1965:1820).Kata sendi dari digunakan untuk tempat dan waktu. di waktu itu 49. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 36. 39. binatang dan benda abstrak. ubahlah sikapmu. sementara kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: 8 . Kata sendi di digunakan untuk tempat. serta masa. di ingatan 50 buku itu ada dengan Ali Sepatutnya pada zaman ini pada hari ini pada saat begini pada masa hadapan pada hari Raya pada waktu itu pada/dalam ingatan buku itu ada pada Ali Kata sendi ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit tak bernyawa. buku itulah banyak 38. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulan ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 43. seperti untuk orang. di hari Raya 48. Saudara datang daripada mana? 37. sementara kata sendi pada untuk masa. diperolehnya ilmu kebudayaan. asal kejadian dan sebagainya (Za’ba. Sepatutnya Saudara datang dari mana? Dari saat ini. Dia lebih pandai dari saya. di zaman ini 44. Dia lebih pandai daripada saya. orang. Kata sendi kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak. Peti itu dari kayu. kecuali masa. Kiriman itu daripada ayahnya. perbandingan. Dari buku itulah banyak diperolehnya Daripada ilmu kebudayaan. Daripada saat ini. 41. 42. Sel terdiri dari beberapa bahagian. Peti itu daripada kayu. di masa hadapan 47. Sel terdiri daripada beberapa bahagian. 40.

Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: Kesalahan 56. suka. Awalan meN. 9 . benci orang itu (Adj. hingga kepada hari ini 52. takut dan sebagainya).) 64. Akhiran kan. balik. diserahkan ke Ketua Pengarang Sepatutnya hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang Tentang (b) pula. Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandung kata kerja intransitif (seperti pergi.3 Kesalahan Imbuhan Sepatutnya pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya. cinta. saying. lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci.3. c. kepada tempat lain 53.Kesalahan 51. takut akan/kepada hantu. penggunaan kata sendi sering diabaikan apabila Predikat diluaskan dengan menambahkan Keterangan (Adverb). aku cintanya (Adj. Akhiran an dan kan. suka durian (Adj.) 61. d. lupa nama orang itu (KI) 59. b. Akhiran kan dan i. tahu. balik kampong (KI) 58.) 62. takut hantu (Adj. tahu akan/tentang perkara itu Kesalahan yang berhubungan dengan imbuhan dapat dibahagi kepada: a. lalu jalan ini (KI) 60. tahu perkara itu (KI) 4.) 63. dihempaskan kepada batu 54. dilemparkan ke Ali 55. lupa. pergi sekolah (KI) 57.

memaju dan mengembangkan… 72. 68. mengirimkan ayah surat Sepatutnya Mengirimi ayah surat atau mengirimkan surat kepada ayah 81. Emak pukul adik. Akhiran ‘an’ dan ‘kan’. Dia mengirimkan surat itu. b. kebanyakkan 77. Kesalahan 65. kesesakkan 76. Kita wajib tegakkan kebenaran. membangun dan mengukuhkan… c. Awalan ‘meN’ Sepatutnya Muhammad membaca buku. Dia kirimkan surat itu. Akhiran kan dan i. Emak memukul adik. 69. penyemakkan 78. 66. Dia mempunyai segala-galanya. mengamal dan menyampaikan… 71. Muhammad baca buku. Sepatutnya mengamalkan dan menyampaikan… memajukan dan mengembangkan… membesarkan dan meluaskan… menyejukkan dan menyegarkan… membangunkan dan mengukuhkan… Kesalahan 75. Kita wajib menegakkan kebenaran. Sepatutnya kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Kesalahan 80. Akhiran kan Kesalahan 70. membesar dan meluaskan… 73. 67. menggalakan 79. menghadiahkan saya sebentuk cincin Menghadiahi saya sebentuk cincin atau menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya. Dia punya segala-galanya. meletakan d.a. 10 . menyejuk dan menyegarkan… 74.

namun kata tersebut di gunakan untuk seseorang yang dianggap terhormat. ianya tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul. seolah-olah kata lain bagi ia atau dia. Nya merupakan bentuk singkat. seolaholah binatang itu memiliki sifat dan keupayaan seperti manusia. Biar apa pun puncanya. 11 . mengurniakan beliau bintang Mengurniai beliau bintang atau mengurniakan bintang kepada beliau 83. Bentuk ini timbul kerana barangkali orang terpengaruh dengan kata they dalam bahasa Inggeris yang memberikan pengertian jamak untuk orang. mereka.82. Mencucurkannya rahmat Mencucurinya rahmat atau mencucurkan rahmat kepadanya 84.4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Diri Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang sering terjadi ialah yang berhubungan dengan penggunaan kata ganti diri ketiga. Daripada segi tatabahasa. jika ianya boleh digunakan. aku dan sebagainya. menganugerahkannya ilmu Menganugerahinya ilmu atau mengurniakan bintang kepada beliau 4. Kata ini timbul barangkali kerana kuatnya keinginan orang mencari suatu bentuk kata ganti yang setara dengan it dalam bahasa Inggeris. Akhir sekali.3. bentuk kesalahan penggunaan kata ganti diri ialah penggunaan mereka-mereka. Sekarang kata beliau digunakan secara serampangan. Sejauh manakah tepatnya pemilihan ianya masih menjadi persoalan. Berdasarkan perbandingan itu. Secara perbandingan. ia dan nya adalah kata ganti diri ketiga. Kesalahan pertama ialah penggunaan kata beliau. maka akuku dan kamumu pun boleh digunakan juga. binatang dan benda. apabila binatang yang menjadi watak sudah dipersonifikasikan. Tetapi dalam cerita. sehingga penjenayah pun sering ‘dibeliaukan’ dalam berita akhbar. Walaupun sama maknanya dengan ia atau dia. bentuk mereka-mereka tetap salah dalam Bahasa Melayu. Bentuk kesalahan yang kedua ialah penggunaan ianya untuk benda dan binatang. maka bolehlah digunakan ia. Sesungguhnya dalam bahasa Melayu tidak ada kata ganti it sebagaimana dalam bahasa Inggeris.

b. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan Sepatutnya digesa membebaskan tebusan 85. awak. Sepatutnya Buku itu akan aku baca. Kerajaan akan meningkatkan lagi Kerajaan akan meningkatkan kemajuan kemajuan rakyat. engkau). kami. Kata Kerja Transitif + Frasa Nama Kesalahan yang biasa terjadi ialah penggunaan kata kerja transitif tanpa Objek. 88. Objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut. Kita harus dapat membedakan di Kita harus dapat membedakan yang antara yang benar dengan yang salah. tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun. kita) dan pelaku kedua (seperti kamu.4. semula. Iran digesa membebaskan semula Iran tebusan. New York. 87. saya. Ia menceritakan bersungguh-sungguh Ia menceritakan kejadian itu bersungguhkejadian itu. sungguh. rakyat lagi. Ahmad Sallehin melaporkan dari Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. dan jika ada.4. 89.4 4. 86. Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif. benar daripada yang salah. Atau: Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York. Buku itu aku akan baca. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan 90.1 Kesalahan Frasa dan Ayat Kesalahan Frasa-Frasa Terikat a. Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan struktur ini ialah pelaku pertama (seperti aku. 12 .

Dia kami akan ajar. Kesilapan itu saya sudah betulkan 93. Ayat Berklausa.2 Kesalahan Ayat Kesalahan bahasa dalam hal ayat yang akan dibicarakan ialah: 1. Hukum D-M 1. 102. pengarah Beliau (ialah) pengarah syarikat. 4. 100. Semua orang berasa sungguh hairan Semua orang berasa sungguh hairan.. Susunan sintaksis yang tetap sehingga rosaklah system sintaksis Bahasa Melayu seandainya ikatan tersebut dipecahkan.. Kesalahan Ayat Inti Kesalahan 95. Ani seorang pelajar. atau Kami sedih sekali… 103. 99. 101. 97. Perbuatan itu salah. 13 . Saya sudah betulkan kesilapan itu. Mesti kita lakukan kerja itu. sehingga di antara kedua-dua unsur tersebut tidak dapat disisipkan kata apa-apa pun. 92. syarikat. 96. Itu adalah sebatang pena. Dia akan kami ajar. Ini (adalah) rumah. Ayah saya seorang polis.91.4. Kita mesti lakukan kerja itu. 94. 98. Tindakan itu adalah wajar. 4. 2. Beliau ialah seorang Sepatutnya Itu (adalah) pena. Sudah saya betulkan kesilapan itu. Perbuatan itu adalah salah. Kami amat sedih. Ikatan atau kesatuan di antara pelaku pertama dan kedua dengan kata kerja pasif sedemikian eratnya. Ani pelajar. Kesilapan itu sudah saya betulkan. Tindakan itu (amat) wajar. ayat Tanya. 3. 5. Kami amat sedih sekali. Ayat Inti. Ini adalah sebuah rumah. Ayah saya polis. Ayat Pasif Berpelaku.

14 . 117. 114.. menderita.. Kesalahan Ayat Pasif Berpelaku Kesalahan 110. Kesalahan Ayat Tanya Kesalahan 105. kata Apabila bercakap tentang kebudayaan … kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan. Ahmad menembak burungkah? 108.. Mereka sudah pergikah? 3.. .. . 113. Kerja ini saya membuatnya. 4. 118.. Kerja ini saya buat. rakyat Sebagai kesan pergolakan itu.. 111.sekali. Kami paling gembira sekali di sini. baru akan dilakukan.. 112. Mengetahui hal itu. Kesan pergolakan itu. Ayah ke Kuala Lumpurkah? 107. Buku itu ditulis oleh saya. Kami paling gembira di sini. penceramah Sebagai akibat bercakap banyak. akibat bercakap banyak. Orang itu saya akan temui. 2. membatalkan rancangan. Dia gurukah? 106. satu gerakan Sebagai hasil penerangan itu. 116. 104. Adik Nawawi nakalkah? 109. Bercakap tentang kebudayaan. Kereta itu Rahman pandu. Kereta itu dipandu oleh Rahman. Buku itu saya membaca. Hasil penerangan itu. Sepatutnya Adakah di guru? Bilakah ayah ke Kuala Lumpur? Dimanakah Ahmad menembak burung? Mengapakah adik Nawawi nakal? Benarkah mereka sudah pergi? Kesalahan 115. Kesalahan Ayat Berklausa Sepatutnya Sepatutnya Orang itu akan saya temui. Buku itu saya tulis. 119. Buku itu saya baca. saya Setelah mengetahui hal itu .

5. Minang Restoran 124. maka dalam Bahasa Melayu sebaliknya pula. Hal ini terjadi kerana tradisi merujuk kepada kamus boleh dikatakan tidak meluas dalam masyarakat. Tetapi secara tidak disedari. Kebanyakan orang lebih suka mengagak-agak makna sesuatu kata atau menurut kebiasaan penggunaan. Gigi Klinik 122. Contoh-contoh kesalahan: i. Jika dalam bahasa Inggeris penerang (modifier) mendahului kata utamanya (head). Contohnya: Kesalahan 120. Oleh sebab itulah dalam Bahasa Melayu big house disebut rumah besar dan bukan besar rumah atau other words disebut kata-kata lain bukan lain-lain kata. Maggie dua minit mi Sepatutnya Klinik Anita Klinik Pergigian Kedai Pajak Gadai Ipoh Restoran Minang Syarikat Kenderaan Sri Jaya Mi Maggie dua minit 4. Anita Klinik 121. Syarikat Sri Jaya Kenderaan 125. susunan kata dalam Bahasa Melayu sekarang banyak yang terpengaruh oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris.itu keletihan. ada pula kesalahan makna. Apa dan Siapa – Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang kini ada juga digunakan orang untuk menanyakan nama 15 . Ipoh Kedai Pajak Gadai 123.5 Kesalahan Makna Selain kesalahan bentuk kata. Kesalahan Hukum D-M Hukum D-M ini adalah ciri atau sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang kebetulan berbeda daripada sifat susunan kata dalam bahasa Inggeris.

. tetapi betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun dapat memandu kereta”. iii. Hal ini barangkali disebabkan pengaruh bahasa Inggeris. kamu bolehlah pergi. topi. Banyak dan Ramai – Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang. Misalnya What is your name? Diterjemahkan menjadi Apa(kah) nama anda? Yang betul ialah: Siapakah nama anda? ii. (Sepatutnya: Apabila dia pulang.’ seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata.orang. Bila dan Apabila – bila adalah kata tanya. sepatu. Sekarang ini kedua-dua kata tersebut digunakan orang dengan maksud yang sama saja sehingga ketepatan makna menjadi terjejas. sementara apabila ialah kata penghubung pembentukan klausa. Misalnya: Pasar itu ramai. 16 . vi. Boleh dan Dapat – Kata bantu modaliti boleh bermaksud ‘diizinkan’ sedang kata bantu modaliti dapat bermaksud ‘berupaya’. sibuk dan sebagainya. Ayat yang pertama itu salah kerana undang-undang tidak mengizinkan kanak-kanak memandu kereta. Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung seperti dalam ayat: Bila dia pulang. Golongan dan Gulungan – Kata golongan bererti ‘kalangan’ atau ‘kelompok’. binatang dan benda. mungkin kerana banyak orang di pasar itu. Misalnya tidak betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun boleh memandu kereta”. v. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda. tikar dan sebagainya. kerana biar diizinkan atau tidak. memang ada kanak-kanak yang berupaya memandu kereta. kamu bolehlah pergi. barang perhiasan diri’ sendangkan kata guna bererti ‘melakukan sesuatu dengan. Kata gulungan pula bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti kertas. Ayat kedua betul. Guna dan Pakai – Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti ‘mengenakan pakaian. iv. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia.. ertinya di pasar itu riuh rendah. sementara ramai khas untuk manusia. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat.

Pendapat dan Pendapatan – Kata pendapat bererti ‘buah fikiran’ atau ‘pandangan’. 5. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Kata pendalaman pula berberti ‘usaha mendalami sesuatu’. Ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. viii. Menyedari kesalahan-kesalahan bahasa ini masih berleluasa setiap orang perlu ada kesedaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. Kata pendapatan pula bererti ‘hasil pencarian’ atau ‘nafkah’. Kita tidak perlu berbangga dengan bahasa orang lain sekiranya bahasa 17 . Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam. Oleh itu pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati. jika terdapat kesalahan bahasa pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan. Oleh itu.0 CARA MENGATASI MASALAH KESALAHAN BAHASA Bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. Pedalaman dan Pendalaman – Kata pedalaman bererti ‘kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Pertama. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera.vii.

aktivis-aktivis bahasa. Pada masa kini Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang terpenting dan bergiat cergas dalam halhal berkaitan bahasa.0 KESIMPULAN Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Pelajar-pelajar juga disarankan agar banyak membaca buku-buku. Para pelajar juga disarankan agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. ahli akademik dan juga para guru bahasa Melayu khasnya boleh memainkan peranan penting dalam usaha menangani permasalahan bahasa umumnya dan kesalahan penggunaan bahasa khususnya. 6. Bahasa melambangkan bangsa. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara 18 . Para pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Malaysia serta ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa. Kesemua pihak ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab selaras dengan usaha meninggikan mutu bahasa Melayu. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul.kebangsaan yang kita gunakan masih lagi lintang-pukang. Pihak yang paling penting dalam usaha-usaha menaikkan taraf bahasa Melayu sudah tentu merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua bidang ilmu dan juga wahana komunikasi. Selain itu. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan. para pelajar sama ada di peringkat rendah mahu pun di peringkat institusi pengajian tinggi perlu mengubah sikap menganggap bahawa bahasa Malaysia itu mudah. Selain itu ada Persatuan Linguistik Malaysia. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi.

Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah Menengah. Bhd. tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. Kajang. Laporan Jawatan Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia.formal sesuatu bahasa. Yusof. Kuala Lumpur. _____. Kuala Lumpur. Azman Wan Chik. 2001. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa. Raminah Hj. 1992. Arpan Shahbudin Latip. Ahmad Mohd. Imbuhan Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Bhd. Awang Sariyan. 1992. Kuala Lumpur. 1995. Konsep Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu. Mengajar Bahasa Melayu. Sabran dan Sofiah Hamid. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994. 1992. Kuala Lumpur. _____. Awing Had Salleh. Masa Enterprise. 1992.. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bhd. Affluent Master Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Sarjana Enterprise. Jilid I: Perkaedahan. Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Mahmood. Tetapi. Ensimal (M) Sdn. Juriah Long. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. 19 . 1989. Guru dan Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka.. Arbak Othman. Awang Mohamad Amin. 1983. 1986. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. _____. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. _____. Laporan Kaji Penggunaan Bahasa Malaysia Di Institusi Pengajian Tinggi. 1998. Bhd. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu Dengan Cepat. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. Bahasa Melayu: Kesilapan Tatabahasa Satu Analisis. City Repragraphic Service. 1982. 1993. 1994.

Jurnal Dewan Bahasa 34. Dewan Bahasa dan Pustaka. dlm. _____. Majalah dan Tesis Adbul Hamid Mahmood. 3 Mac.Koh Boh Boon. ‘Masalah Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar’. 1:23-67. Jurnal Persatuan Linguistik. 1996. Raminah Hj. _____. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. _____. 1995. Kertas Kerja. tesis Sarjana Pendidikan. ‘ Analisis Kesilapan: Satu Kajian Kes Kesilapan Bahasa Melayu’. 1989(c). 1989(a). Jun:531-42. Kuala Lumpur. Jurnal. Pelita Bahasa 1. Halimah Hj. 1993. 1989. 243-54. Bil 1:40-1. Jurnal Dewan Bahasa. 3:40-1. Jurnal Dewan Bahasa. Bil. ‘Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Buku Teks Tingkatan 4 dan 5’. 20 . Bil. 1983. Jurnal Dewan Bahasa 37. Pelita Bahasa 1. Abdul Hamid Mahmood dan Inderbir Kaur. ‘Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih’. _____. Nathesan. Bil 2:40-1. Ahmad. 550. 4:244-52. ‘Kesalahan Ayat’. 1983. Latihan Ilmiah. S. Dewan Bahasa dan Pustaka. ‘ Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar’. Universiti Malaya. ‘ Kesalahan Penggunaan Imbuhan di Kalangan Pelajar’. 40:6 hlm. Sabran. 1990. Kuala Lumpur. 1989(b). Pelita Bahasa 1. ‘ Persoalan Penggunaan Bahasa: Antara Kelaziman Dengan Aturan Bahasa’. Laporan. ‘Beberapa Kajian Terhadap Kesalahan Bahasa’. Jld.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->