PENCEMARAN BAHASA

Oleh Muhammad Salaebing 1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.

Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:

Bahasa Melayu (BM) seperti yang diketahui umum, BM

memikul tugas

sebagai bahasa kebangsaan negara ini, berbagai-bagai kemajuan telah dicapai. Usahausaha secara sedar telah dibuat untuk bahasa yang pada suatu ketika merupakan hanya bahasa yang digunakan di kedai kopi dan untuk perbualan-perbualan ringan di rumah, menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan serta segala pemikiran pengucapan diperluas dan keseluruhan sifat BM mengalami perubahan. BM menjadi bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian, menjadi bahasa pentadbiran negara dan bahasa perhubungan. Konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambing kedaulatan negara kelihatan dengan nyata. Bahan bacaan dalam BM juga dihasilkan dengan banyaknya bukan sahaja oleh DBP tetapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama sektor swasta.

Walaupun terdapat beberapa banyak buku pedoman dan panduan untuk menggunakan bahasa dengan betul, iaitu mengikut aturan bahasa, namun penggunaan bahasa yang tidak tepat masih ketara di kalangan pengguna bahasa. Bentuk-bentuk bahasa yang tidak mematuhi aturan kedapatan secara di mana-mana jua. Inilah yang dikatakan pencemaran bahasa di sebabkan ketidakprihatinan kita terhadap bahasa kita.

1

2.0

KESALAHAN BAHASA

Agak banyak juga tafsiran orang tentang makna pencemaran bahasa. Segolongan orang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Menurut Kamus Dewan, kesalahan bermaksud perihal salah atau perbuatan salah dan kesilapan. Menurut Nik Safiah Karim (1980) menyatakan kesalahan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata, atau susunan frasa atau ayat. Menurut Awang Sariyan (1984) pula pencemaran bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Manakala Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.

Coder mendefinisikan kesilapan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau yang menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh Juriah dan kawan-kawan (1994), kesilapan bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Mengikut Bell (1981), kesilapan bahasa dimaksudkan kepada bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi tatabahasa atau struktur sesuatu bahasa dan kesalahan ini timbul akibat daripada ketidaksempurnaan penguasaan penutur terhadap sistem bahasa itu. Dulay dan Hammersly (1982), menjelaskan kesilapan bahasa juga merujuk

2

0 SEBAB-SEBAB MENGAPA BERLAKUNYA KESALAHAN BAHASA Kesilapan dalam bahasa ini berlaku bukanlah disebabkan penutur jati itu tidak cekap atau tidak berpengetahuan dalam bahasanya. penggunaan bentuk bahasa yang tidak formal dalam konteks penggunaan bahasa formal di anggap kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa berlaku juga apabila adanya penggunaan bahasa dari segi fonologi. pengalihan atau penghilangan sesuatu bahagian ujaran seperti sesuatu bunyi. Penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturan itu dikenal sebagai pencemaran dalam konteks yang standard. Nik Safiah (1986). morfologi. Malah Corder menganggap kesilapan biasanya berpunca dari tindakan penutur melakukan penukaran. Awang Sariyan (1984) dan Baskaran (1984) yang menegaskan bahawa kesilapan berlaku kerana adanya penggunaan aspek-aspek bahasa yang tidak sempurna daripada tatabahasa yang baku.kepada bentuk-bentuk yang menyalahi hukum dan berlaku secara tidak sistematik akibat kelemahan pelaksanaan dan berlaku secara kebetulan atau tidak sengaja. 3. perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan ayat-ayat yang dibentuknya mengandungi kesilapan (Corder. Corder menambah bahawa kesilapan bahasa juga diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan tentang kaedah bahasa dan yang merupakan penyimpangan- penyimpangan sistematik yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar ketika belajar bahasa kedua. Menurut Corder (1974:25) sebab pengguna sesuatu bahasa melakukan kesalahan antaranya termasuklah berkaitan dengan bentuk bahasa formal yang terikat oleh peraturan yang mesti dipatuhi. 1973:258) dalam Arpan (1998). Dalam perkara yang sama. dan sintaksis yang tidak sempurna dan terpesong daripada hukum-hukum tatabahasa standard bagi sesuatu bahasa berkenaan. Kesilapan begini bukan sahaja dapat dikesan dari segi penggunaan perkataan tetapi juga struktur frasa ayat. Kenyataan Corder itu bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray (1963). Peraturan tersebut melibatkan situasi penggunaan yang kadang-kadang dalam masa menggunakan bahasa formal seseorang akan terbawa-bawa dengan bentuk yang tidak formal. morfem. Menurut beliau. 3 .

1983:15) bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar mengenai sesuatu aspek bahasa kedua akibat gangguan daripada kebiasaan menggunakan unsurunsur bahasa pertama. Kesilapan bahasa seperti kenyataan di atas sering didapati pada kebanyakan orang Melayu melalui pertuturan biasa dengan meninggalkan imbuhan-imbuhan tertentu. Farid dan Ajid (1981). Kesalahan jenis ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor extralinguistic. Keadaan ini sering juga mempengaruhi bahasa tulisan yang mereka gunakan. topi. ketayap dan songkok adalah tiga benda yang sama kegunaannya. disokong oleh beberapa pengkaji seperti Leopold (19480. iaitu kesalahan bahasa yang lazimnya disebut sebagai error atau lapse. gangguan emosi. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lado (disebut oleh Farid M. Kenyataan Corder ini disokong oleh Webber (1981) yang mendapati bahawa kesilapan bahasa boleh berlaku apabila penggunaannya keliru atau tidak mampu memahami akan penggunaan aspekaspek tertentu dalam bahasa yang digunakan. seperti lupa terhadap peraturan yang dipelajari disebabkan oleh terlalu banyak peraturan dalam satu-satu bahasa. Kadir Amin (1981) dan Raminah Sabran (1983) yang mengatakan bahawa gangguan bahasa pertama ke atas bahasa kedua sememangnya berlaku dan kemungkinannya adalah besar sekali. Awing Sariyan (1979:9) telah mengenal pasti beberapa punca utama kemerosotan pelajar-pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa. Kenyataan Lado. kelalaian semasa proses penerimaan dan kekurangan latihan yang betul-betul berkesan. Politzer (1965). Malah penutur jati juga membuat kesilapan apabila memilih dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan pendengarannya.Masalah menurut Awang Mohd Amin (1978) menyatakan kesalahan bahasa dapat dikategorikan kepada tiga. Menurut Awang Sariyan (1980:3) masih terdapat banyak kesilapan bahasa Melayu pada peringkat tulisan.Onn. antaranya ialah faktor gangguan dialek. daripada kesalahan ejaan hinggalah kepada kesilapan morfologi dan sintaksis. 4 . Yang lebih jelas ialah penutur jati menerbitkan sesuatu konsep yang tidak sesuai untuk menyatakan sesuatu benda. membentuk ayat-ayat yang tidak sempurna dan sebagainya. Misalnya. tetapi objek ini berbeza bentuk dan konsepnya.

Misalnya. nasional 4. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan. bahasa pasar. dialog 2.0 JENIS-JENIS KESALAHAN 4. iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. bahan bacaan dan mungkin juga melalui guru-guru yang tidak berhati-hati menggunakan kelainan itu dalam pengajaran di dalam kelas.1 Kesalahan Sebutan Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan. kekeliruan penggunaan bentuk formal. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. struktur 6. bahasa akademik.Seterusnya kesalahan bahasa yang berpunca daripada kekacauan atau kekeliruan kerana wujudnya faktor-faktor kelainan bentuk dalam penggunaan sesuatu bahasa. media massa. teknologi 7. radio 3. industri 8. bahasa kesusasteraan dengan bentuk bahasa tidak formal seperti dialek. Faktor-faktor ini meresap ke dalam ingatan pelajar melalui pelbagai cara seperti pergaulan dalam masyarakat. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kata 1. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu. 4. seperti persuratan. karbon Kesalahan /dai-log/ /re-di-o/ /ne-sye-nal/ /ep-ral/ /strak-tor/ /tek-no-lo-ji/ /in-das-tri/ /ka-ban/ Sepatutnya /di-a-log/ /ra-di-o/ /na-si-o-nal/ /ap-ril/ /struk-tur/ /tek-no-lo-gi/ /in-dus-tri/ /kar-bon/ 5 . dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. April 5.

fungsi 10. pamiran 14. kata ganda.2 Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit banyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. terdapat perkataan-perkataan pinjaman. perabut 12. dan lainlain. calun 13. setor Sepatutnya perabot calon pameran pelancong profesion eksport telefon tulen aneh awet gembleng jagoh jaket jempol stor 6 . khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini. ekspot 17. awit 21. peraturan menulis kata majmuk. profesyen 16. talipon 18. jaguh 23. tulin 19. gembeling 22. Di samping itu.definisi /fang-si/ /de-fi-na-si/ /fung-si/ /de-fi-ni-si/ 4. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kesalahan 11. anih 20.9. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna. jempul 25. penggunaan imbuhan pinjaman. Walaupun begitu. pelancung 15. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. jeket 24. misalnya. Dalam perkara ini.

masyarakat antara kemudahan ramai pelawat senarai nama setiap karangan sepuluh buah rumah beberapa orang pelajar 4. kata adjektif dan sebagainya. Pengabaian penggunaan kata sendi. semua masyarakat 30. lebih banyak bangunan-bangunan 29. kesalahan jenis atau golongan kata. kata kerja. kesalahan menggunakan kata sendi.2 Kesalahan Kata Sendi Kesalahan umum penggunaan kata sendi terbahagi dua: a. 4.3 Kesalahan Perkataan (Morfologi) Kesalahan perkataan merangkum kesalahan penggunaan imbuhan. antara kemudahan-kemudahan 31. 7 . di dan pada. ramai pelawat-pelawat 32. Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata ganti nama. b. beberapa orang pelajar-pelajar kebanyakan kelas. lebih banyak bangunan.3. setiap karangan-karangan 34. Tentang (a).kebanyakannya sibuk dengan urusan. kebanyakan sibuk dengan urusan. urusan … 27.1 Kesalahan Kata Jamak Kesalahan Sepatutnya 26. sepuluh buah rumah-rumah 35. ke dan kepada.3. kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada.4. kebanyakan kelas-kelas 28. senarai nama-nama 33.

Sepatutnya Saudara datang dari mana? Dari saat ini. Sel terdiri dari beberapa bahagian. di hari Raya 48. 1965:1820). Peti itu daripada kayu. binatang dan benda abstrak. 42. asal kejadian dan sebagainya (Za’ba. Dia lebih pandai dari saya. di hari ini 45. perbandingan. Saudara datang daripada mana? 37. serta masa. kecuali masa.Kata sendi dari digunakan untuk tempat dan waktu. Dia lebih pandai daripada saya. di saat begini 46. di zaman ini 44. di waktu itu 49. seperti untuk orang. Daripada saat ini. Kata sendi kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak. sementara kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. sementara kata sendi pada untuk masa. Kiriman itu dari ayahnya. di masa hadapan 47. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: 8 . ubahlah sikapmu. 40. di ingatan 50 buku itu ada dengan Ali Sepatutnya pada zaman ini pada hari ini pada saat begini pada masa hadapan pada hari Raya pada waktu itu pada/dalam ingatan buku itu ada pada Ali Kata sendi ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit tak bernyawa. Kiriman itu daripada ayahnya. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulan ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 43. diperolehnya ilmu kebudayaan. Peti itu dari kayu. 41. Kata sendi di digunakan untuk tempat. Sel terdiri daripada beberapa bahagian. ubahlah sikapmu. 39. buku itulah banyak 38. orang. Dari buku itulah banyak diperolehnya Daripada ilmu kebudayaan. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 36.

balik. takut akan/kepada hantu. takut hantu (Adj. tahu perkara itu (KI) 4. benci orang itu (Adj. lupa nama orang itu (KI) 59. kepada tempat lain 53. saying.) 64. penggunaan kata sendi sering diabaikan apabila Predikat diluaskan dengan menambahkan Keterangan (Adverb). Awalan meN. Akhiran an dan kan. b. lalu jalan ini (KI) 60. tahu akan/tentang perkara itu Kesalahan yang berhubungan dengan imbuhan dapat dibahagi kepada: a. suka durian (Adj.Kesalahan 51. Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandung kata kerja intransitif (seperti pergi. c.) 61. pergi sekolah (KI) 57. lupa. diserahkan ke Ketua Pengarang Sepatutnya hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang Tentang (b) pula. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: Kesalahan 56. Akhiran kan dan i. Akhiran kan. 9 . suka. takut dan sebagainya).) 63.3 Kesalahan Imbuhan Sepatutnya pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya.3. dihempaskan kepada batu 54. balik kampong (KI) 58. d.) 62. aku cintanya (Adj. dilemparkan ke Ali 55. cinta. lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci. hingga kepada hari ini 52. tahu.

Akhiran kan dan i. Sepatutnya kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Kesalahan 80. membangun dan mengukuhkan… c. Kita wajib menegakkan kebenaran. Akhiran ‘an’ dan ‘kan’. Dia punya segala-galanya. Emak memukul adik. menghadiahkan saya sebentuk cincin Menghadiahi saya sebentuk cincin atau menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya. kebanyakkan 77. 67. Dia mempunyai segala-galanya. 69. Akhiran kan Kesalahan 70. Emak pukul adik. Awalan ‘meN’ Sepatutnya Muhammad membaca buku. membesar dan meluaskan… 73. Kesalahan 65.a. memaju dan mengembangkan… 72. meletakan d. mengirimkan ayah surat Sepatutnya Mengirimi ayah surat atau mengirimkan surat kepada ayah 81. Muhammad baca buku. 10 . Dia kirimkan surat itu. kesesakkan 76. 66. menggalakan 79. menyejuk dan menyegarkan… 74. mengamal dan menyampaikan… 71. Dia mengirimkan surat itu. 68. b. Kita wajib tegakkan kebenaran. Sepatutnya mengamalkan dan menyampaikan… memajukan dan mengembangkan… membesarkan dan meluaskan… menyejukkan dan menyegarkan… membangunkan dan mengukuhkan… Kesalahan 75. penyemakkan 78.

Bentuk ini timbul kerana barangkali orang terpengaruh dengan kata they dalam bahasa Inggeris yang memberikan pengertian jamak untuk orang. Walaupun sama maknanya dengan ia atau dia. Akhir sekali. apabila binatang yang menjadi watak sudah dipersonifikasikan. Berdasarkan perbandingan itu. aku dan sebagainya. Daripada segi tatabahasa.4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Diri Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang sering terjadi ialah yang berhubungan dengan penggunaan kata ganti diri ketiga. sehingga penjenayah pun sering ‘dibeliaukan’ dalam berita akhbar.82. maka akuku dan kamumu pun boleh digunakan juga. binatang dan benda. Tetapi dalam cerita. bentuk kesalahan penggunaan kata ganti diri ialah penggunaan mereka-mereka. Sesungguhnya dalam bahasa Melayu tidak ada kata ganti it sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Kesalahan pertama ialah penggunaan kata beliau. Secara perbandingan. Sejauh manakah tepatnya pemilihan ianya masih menjadi persoalan. mereka. jika ianya boleh digunakan. Bentuk kesalahan yang kedua ialah penggunaan ianya untuk benda dan binatang. Nya merupakan bentuk singkat. Mencucurkannya rahmat Mencucurinya rahmat atau mencucurkan rahmat kepadanya 84. bentuk mereka-mereka tetap salah dalam Bahasa Melayu. maka bolehlah digunakan ia.3. Sekarang kata beliau digunakan secara serampangan. seolah-olah kata lain bagi ia atau dia. ia dan nya adalah kata ganti diri ketiga. seolaholah binatang itu memiliki sifat dan keupayaan seperti manusia. 11 . ianya tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul. mengurniakan beliau bintang Mengurniai beliau bintang atau mengurniakan bintang kepada beliau 83. Biar apa pun puncanya. namun kata tersebut di gunakan untuk seseorang yang dianggap terhormat. menganugerahkannya ilmu Menganugerahinya ilmu atau mengurniakan bintang kepada beliau 4. Kata ini timbul barangkali kerana kuatnya keinginan orang mencari suatu bentuk kata ganti yang setara dengan it dalam bahasa Inggeris.

Iran digesa membebaskan semula Iran tebusan. New York.4. 12 . Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan struktur ini ialah pelaku pertama (seperti aku. Ahmad Sallehin melaporkan dari Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif. sungguh. Buku itu aku akan baca. Kita harus dapat membedakan di Kita harus dapat membedakan yang antara yang benar dengan yang salah. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan Sepatutnya digesa membebaskan tebusan 85. kami. tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun. dan jika ada. Ia menceritakan bersungguh-sungguh Ia menceritakan kejadian itu bersungguhkejadian itu. awak. benar daripada yang salah. b. Objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut.4 4. kita) dan pelaku kedua (seperti kamu. Kata Kerja Transitif + Frasa Nama Kesalahan yang biasa terjadi ialah penggunaan kata kerja transitif tanpa Objek.4. rakyat lagi.1 Kesalahan Frasa dan Ayat Kesalahan Frasa-Frasa Terikat a. Kerajaan akan meningkatkan lagi Kerajaan akan meningkatkan kemajuan kemajuan rakyat. 89. 87. engkau). Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan 90. 86. Atau: Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York. Sepatutnya Buku itu akan aku baca. 88. saya. semula.

91. 4. Tindakan itu adalah wajar. 92. 97. Hukum D-M 1. pengarah Beliau (ialah) pengarah syarikat. 98. Ini (adalah) rumah. 96.2 Kesalahan Ayat Kesalahan bahasa dalam hal ayat yang akan dibicarakan ialah: 1. Ayat Pasif Berpelaku. ayat Tanya. Kesilapan itu saya sudah betulkan 93. Mesti kita lakukan kerja itu. Ayat Inti. sehingga di antara kedua-dua unsur tersebut tidak dapat disisipkan kata apa-apa pun. 101. 4. atau Kami sedih sekali… 103. Ayah saya polis. 3. Kami amat sedih. 100. 102. Ayah saya seorang polis. Ani pelajar. Saya sudah betulkan kesilapan itu. Semua orang berasa sungguh hairan Semua orang berasa sungguh hairan.. Kita mesti lakukan kerja itu.4. Perbuatan itu adalah salah. 99. Beliau ialah seorang Sepatutnya Itu (adalah) pena. Dia kami akan ajar. Dia akan kami ajar. Kesilapan itu sudah saya betulkan.. 13 . Ani seorang pelajar. 94. 2. Ayat Berklausa. Ini adalah sebuah rumah. 5. Tindakan itu (amat) wajar. Itu adalah sebatang pena. syarikat. Sudah saya betulkan kesilapan itu. Kami amat sedih sekali. Kesalahan Ayat Inti Kesalahan 95. Ikatan atau kesatuan di antara pelaku pertama dan kedua dengan kata kerja pasif sedemikian eratnya. Perbuatan itu salah. Susunan sintaksis yang tetap sehingga rosaklah system sintaksis Bahasa Melayu seandainya ikatan tersebut dipecahkan.

118. Buku itu saya tulis. 2. Hasil penerangan itu. Ayah ke Kuala Lumpurkah? 107. Ahmad menembak burungkah? 108. Buku itu saya baca.. Kereta itu Rahman pandu. Kerja ini saya buat. menderita. 111.. Buku itu ditulis oleh saya. Buku itu saya membaca. Kesalahan Ayat Pasif Berpelaku Kesalahan 110.. baru akan dilakukan. Sepatutnya Adakah di guru? Bilakah ayah ke Kuala Lumpur? Dimanakah Ahmad menembak burung? Mengapakah adik Nawawi nakal? Benarkah mereka sudah pergi? Kesalahan 115. Mengetahui hal itu. Mereka sudah pergikah? 3. Kami paling gembira sekali di sini. . Kesalahan Ayat Berklausa Sepatutnya Sepatutnya Orang itu akan saya temui. 113.sekali. 104. penceramah Sebagai akibat bercakap banyak.. Kesan pergolakan itu. rakyat Sebagai kesan pergolakan itu. 117. satu gerakan Sebagai hasil penerangan itu. 116.. Bercakap tentang kebudayaan. 112. 119. Orang itu saya akan temui. Kerja ini saya membuatnya. saya Setelah mengetahui hal itu . Kesalahan Ayat Tanya Kesalahan 105. Kereta itu dipandu oleh Rahman... Dia gurukah? 106. . Adik Nawawi nakalkah? 109. kata Apabila bercakap tentang kebudayaan … kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan. akibat bercakap banyak. 14 . membatalkan rancangan. 114. Kami paling gembira di sini. 4..

Jika dalam bahasa Inggeris penerang (modifier) mendahului kata utamanya (head). Minang Restoran 124. Gigi Klinik 122. Tetapi secara tidak disedari. Anita Klinik 121. Kesalahan Hukum D-M Hukum D-M ini adalah ciri atau sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang kebetulan berbeda daripada sifat susunan kata dalam bahasa Inggeris. Hal ini terjadi kerana tradisi merujuk kepada kamus boleh dikatakan tidak meluas dalam masyarakat. Oleh sebab itulah dalam Bahasa Melayu big house disebut rumah besar dan bukan besar rumah atau other words disebut kata-kata lain bukan lain-lain kata. Contohnya: Kesalahan 120. Apa dan Siapa – Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang kini ada juga digunakan orang untuk menanyakan nama 15 . Contoh-contoh kesalahan: i.5 Kesalahan Makna Selain kesalahan bentuk kata. Ipoh Kedai Pajak Gadai 123. Maggie dua minit mi Sepatutnya Klinik Anita Klinik Pergigian Kedai Pajak Gadai Ipoh Restoran Minang Syarikat Kenderaan Sri Jaya Mi Maggie dua minit 4. Syarikat Sri Jaya Kenderaan 125. 5. ada pula kesalahan makna. Kebanyakan orang lebih suka mengagak-agak makna sesuatu kata atau menurut kebiasaan penggunaan. susunan kata dalam Bahasa Melayu sekarang banyak yang terpengaruh oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris. maka dalam Bahasa Melayu sebaliknya pula.itu keletihan.

Misalnya: Pasar itu ramai. sementara apabila ialah kata penghubung pembentukan klausa. Sekarang ini kedua-dua kata tersebut digunakan orang dengan maksud yang sama saja sehingga ketepatan makna menjadi terjejas.. v. Boleh dan Dapat – Kata bantu modaliti boleh bermaksud ‘diizinkan’ sedang kata bantu modaliti dapat bermaksud ‘berupaya’. Bila dan Apabila – bila adalah kata tanya. Misalnya What is your name? Diterjemahkan menjadi Apa(kah) nama anda? Yang betul ialah: Siapakah nama anda? ii. tikar dan sebagainya. iv. iii. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda. Misalnya tidak betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun boleh memandu kereta”.orang. Kata gulungan pula bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti kertas. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat. Ayat kedua betul. topi.’ seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata. tetapi betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun dapat memandu kereta”. Ayat yang pertama itu salah kerana undang-undang tidak mengizinkan kanak-kanak memandu kereta. binatang dan benda. sibuk dan sebagainya. Golongan dan Gulungan – Kata golongan bererti ‘kalangan’ atau ‘kelompok’. kerana biar diizinkan atau tidak. memang ada kanak-kanak yang berupaya memandu kereta.. sementara ramai khas untuk manusia. kamu bolehlah pergi. Banyak dan Ramai – Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia. barang perhiasan diri’ sendangkan kata guna bererti ‘melakukan sesuatu dengan. Guna dan Pakai – Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti ‘mengenakan pakaian. kamu bolehlah pergi. vi. ertinya di pasar itu riuh rendah. Hal ini barangkali disebabkan pengaruh bahasa Inggeris. mungkin kerana banyak orang di pasar itu. sepatu. 16 . Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung seperti dalam ayat: Bila dia pulang. (Sepatutnya: Apabila dia pulang.

Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan. Kita tidak perlu berbangga dengan bahasa orang lain sekiranya bahasa 17 . memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam. Kata pendapatan pula bererti ‘hasil pencarian’ atau ‘nafkah’. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Pertama. jika terdapat kesalahan bahasa pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan.vii. Menyedari kesalahan-kesalahan bahasa ini masih berleluasa setiap orang perlu ada kesedaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. Pendapat dan Pendapatan – Kata pendapat bererti ‘buah fikiran’ atau ‘pandangan’. Kata pendalaman pula berberti ‘usaha mendalami sesuatu’.0 CARA MENGATASI MASALAH KESALAHAN BAHASA Bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. Ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. Oleh itu pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati. Oleh itu. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. 5. viii. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Pedalaman dan Pendalaman – Kata pedalaman bererti ‘kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera.

aktivis-aktivis bahasa. Selain itu. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. 6. Para pelajar juga disarankan agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Kesemua pihak ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab selaras dengan usaha meninggikan mutu bahasa Melayu. Pelajar-pelajar juga disarankan agar banyak membaca buku-buku. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara 18 .kebangsaan yang kita gunakan masih lagi lintang-pukang. Pihak yang paling penting dalam usaha-usaha menaikkan taraf bahasa Melayu sudah tentu merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua bidang ilmu dan juga wahana komunikasi. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan. Para pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Malaysia serta ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. Pada masa kini Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang terpenting dan bergiat cergas dalam halhal berkaitan bahasa.0 KESIMPULAN Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul. Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa. ahli akademik dan juga para guru bahasa Melayu khasnya boleh memainkan peranan penting dalam usaha menangani permasalahan bahasa umumnya dan kesalahan penggunaan bahasa khususnya. para pelajar sama ada di peringkat rendah mahu pun di peringkat institusi pengajian tinggi perlu mengubah sikap menganggap bahawa bahasa Malaysia itu mudah. Bahasa melambangkan bangsa. Selain itu ada Persatuan Linguistik Malaysia.

_____. _____. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur. Raminah Hj. Mengajar Bahasa Melayu. 1992. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa. 1992. Kuala Lumpur. Laporan Kaji Penggunaan Bahasa Malaysia Di Institusi Pengajian Tinggi. Konsep Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu. Kajang. _____. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu Dengan Cepat. Bhd. Tetapi. Sabran dan Sofiah Hamid. Bhd. 1998. City Repragraphic Service. 2001. 1995. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Sarjana Enterprise. Juriah Long.. Guru dan Bahasa Melayu. Ensimal (M) Sdn. Dewan Bahasa dan Pustaka. Yusof. tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Mahmood. 1983. Kuala Lumpur. Bhd. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah Menengah. Arpan Shahbudin Latip. Awang Mohamad Amin. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992. Dewan Bahasa dan Pustaka. Imbuhan Dalam Bahasa Melayu. Jilid I: Perkaedahan. Kuala Lumpur. Awang Sariyan. 1994. Bahasa Melayu: Kesilapan Tatabahasa Satu Analisis. 1992. 1994.formal sesuatu bahasa. _____. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. 1982. Kuala Lumpur. 19 . Ahmad Mohd. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1986. Arbak Othman. Laporan Jawatan Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. 1989. Dewan Bahasa dan Pustaka.. Kuala Lumpur. Masa Enterprise. Kuala Lumpur. 1993. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Azman Wan Chik. Affluent Master Sdn Bhd. Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. Kuala Lumpur. Awing Had Salleh. Bhd.

Laporan. ‘ Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar’. 1989(a). 550. ‘ Analisis Kesilapan: Satu Kajian Kes Kesilapan Bahasa Melayu’. 1996. 1989(c). 1983. Bil 1:40-1. S. Jun:531-42. 3:40-1. 3 Mac. ‘Kesalahan Ayat’. 20 . 1990. Abdul Hamid Mahmood dan Inderbir Kaur. tesis Sarjana Pendidikan. Raminah Hj. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1:23-67. _____. Halimah Hj. 40:6 hlm. Bil 2:40-1. Pelita Bahasa 1. 1983. ‘Beberapa Kajian Terhadap Kesalahan Bahasa’. Jurnal Persatuan Linguistik. 1989. ‘Masalah Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar’. 1989(b). Universiti Malaya. ‘Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Buku Teks Tingkatan 4 dan 5’. Jurnal Dewan Bahasa. Jurnal Dewan Bahasa 37. Kuala Lumpur. Majalah dan Tesis Adbul Hamid Mahmood. _____. Bil. Pelita Bahasa 1. Bil. Nathesan. ‘ Persoalan Penggunaan Bahasa: Antara Kelaziman Dengan Aturan Bahasa’. Kuala Lumpur. dlm. ‘Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih’. _____. Latihan Ilmiah. Kertas Kerja. 4:244-52. Sabran. Jurnal Dewan Bahasa 34. ‘ Kesalahan Penggunaan Imbuhan di Kalangan Pelajar’. Jurnal. 1995.Koh Boh Boon. Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka. 243-54. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. _____. 1993. Jurnal Dewan Bahasa. Pelita Bahasa 1. Jld.