PENCEMARAN BAHASA

Oleh Muhammad Salaebing 1.0 PENGENALAN

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan mesej dalam apa-apa jua bentuk komunikasi, baik lisan mahupun tulisan. Mesej dan bahasa yang jelas memudahkan pemahaman seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu komunikasi lisan dan tulisan. Bahasalah yang berperanan dalam membentuk komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan indah atau sebaliknya.

Menurut perlembagaan Dasar Bahasa Kebangsaan adalah terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu (i) Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: “(1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apaapa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:

Bahasa Melayu (BM) seperti yang diketahui umum, BM

memikul tugas

sebagai bahasa kebangsaan negara ini, berbagai-bagai kemajuan telah dicapai. Usahausaha secara sedar telah dibuat untuk bahasa yang pada suatu ketika merupakan hanya bahasa yang digunakan di kedai kopi dan untuk perbualan-perbualan ringan di rumah, menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan serta segala pemikiran pengucapan diperluas dan keseluruhan sifat BM mengalami perubahan. BM menjadi bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian, menjadi bahasa pentadbiran negara dan bahasa perhubungan. Konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambing kedaulatan negara kelihatan dengan nyata. Bahan bacaan dalam BM juga dihasilkan dengan banyaknya bukan sahaja oleh DBP tetapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama sektor swasta.

Walaupun terdapat beberapa banyak buku pedoman dan panduan untuk menggunakan bahasa dengan betul, iaitu mengikut aturan bahasa, namun penggunaan bahasa yang tidak tepat masih ketara di kalangan pengguna bahasa. Bentuk-bentuk bahasa yang tidak mematuhi aturan kedapatan secara di mana-mana jua. Inilah yang dikatakan pencemaran bahasa di sebabkan ketidakprihatinan kita terhadap bahasa kita.

1

2.0

KESALAHAN BAHASA

Agak banyak juga tafsiran orang tentang makna pencemaran bahasa. Segolongan orang berpendapat bahawa kesalahan bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Menurut Kamus Dewan, kesalahan bermaksud perihal salah atau perbuatan salah dan kesilapan. Menurut Nik Safiah Karim (1980) menyatakan kesalahan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa yang telah dipersetujui, sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata, atau susunan frasa atau ayat. Menurut Awang Sariyan (1984) pula pencemaran bahasa adalah suatu gejala semula jadi yang terus menerus berlaku, selagi bahasa itu hidup dan berkembang.

Manakala Raminah Hj. Sabran (1987:58) pula menyatakan kesalahan bahasa bermaksud bentuk bahasa yang menyimpang daripada bentuk bahasa yang baku, iaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan dalam hubungan formal. Bentuk ini benar-benar mematuhi tatabahasa dan bebas daripada pengaruh dialek daerah dan bahasa pertuturan yang tidak formal.

Coder mendefinisikan kesilapan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau yang menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kenyataan ini ditegaskan lagi oleh Juriah dan kawan-kawan (1994), kesilapan bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Mengikut Bell (1981), kesilapan bahasa dimaksudkan kepada bentuk-bentuk pertuturan yang menyalahi tatabahasa atau struktur sesuatu bahasa dan kesalahan ini timbul akibat daripada ketidaksempurnaan penguasaan penutur terhadap sistem bahasa itu. Dulay dan Hammersly (1982), menjelaskan kesilapan bahasa juga merujuk

2

perkataan atau rangkai kata hingga menyebabkan ayat-ayat yang dibentuknya mengandungi kesilapan (Corder. Dalam perkara yang sama. dan sintaksis yang tidak sempurna dan terpesong daripada hukum-hukum tatabahasa standard bagi sesuatu bahasa berkenaan. morfologi. Penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturan itu dikenal sebagai pencemaran dalam konteks yang standard. Kenyataan Corder itu bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ray (1963). Kesalahan bahasa berlaku juga apabila adanya penggunaan bahasa dari segi fonologi. Malah Corder menganggap kesilapan biasanya berpunca dari tindakan penutur melakukan penukaran. 1973:258) dalam Arpan (1998). Corder menambah bahawa kesilapan bahasa juga diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan tentang kaedah bahasa dan yang merupakan penyimpangan- penyimpangan sistematik yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar ketika belajar bahasa kedua. Kesilapan begini bukan sahaja dapat dikesan dari segi penggunaan perkataan tetapi juga struktur frasa ayat. penggunaan bentuk bahasa yang tidak formal dalam konteks penggunaan bahasa formal di anggap kesalahan bahasa. pengalihan atau penghilangan sesuatu bahagian ujaran seperti sesuatu bunyi.kepada bentuk-bentuk yang menyalahi hukum dan berlaku secara tidak sistematik akibat kelemahan pelaksanaan dan berlaku secara kebetulan atau tidak sengaja. Menurut beliau.0 SEBAB-SEBAB MENGAPA BERLAKUNYA KESALAHAN BAHASA Kesilapan dalam bahasa ini berlaku bukanlah disebabkan penutur jati itu tidak cekap atau tidak berpengetahuan dalam bahasanya. Nik Safiah (1986). 3 . Menurut Corder (1974:25) sebab pengguna sesuatu bahasa melakukan kesalahan antaranya termasuklah berkaitan dengan bentuk bahasa formal yang terikat oleh peraturan yang mesti dipatuhi. morfem. Peraturan tersebut melibatkan situasi penggunaan yang kadang-kadang dalam masa menggunakan bahasa formal seseorang akan terbawa-bawa dengan bentuk yang tidak formal. Awang Sariyan (1984) dan Baskaran (1984) yang menegaskan bahawa kesilapan berlaku kerana adanya penggunaan aspek-aspek bahasa yang tidak sempurna daripada tatabahasa yang baku. 3.

Kenyataan Corder ini disokong oleh Webber (1981) yang mendapati bahawa kesilapan bahasa boleh berlaku apabila penggunaannya keliru atau tidak mampu memahami akan penggunaan aspekaspek tertentu dalam bahasa yang digunakan. ketayap dan songkok adalah tiga benda yang sama kegunaannya. Awing Sariyan (1979:9) telah mengenal pasti beberapa punca utama kemerosotan pelajar-pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa. Kesalahan jenis ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor extralinguistic. Malah penutur jati juga membuat kesilapan apabila memilih dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan pendengarannya. Kenyataan Lado. Yang lebih jelas ialah penutur jati menerbitkan sesuatu konsep yang tidak sesuai untuk menyatakan sesuatu benda. daripada kesalahan ejaan hinggalah kepada kesilapan morfologi dan sintaksis. 1983:15) bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pelajar mengenai sesuatu aspek bahasa kedua akibat gangguan daripada kebiasaan menggunakan unsurunsur bahasa pertama.Masalah menurut Awang Mohd Amin (1978) menyatakan kesalahan bahasa dapat dikategorikan kepada tiga. disokong oleh beberapa pengkaji seperti Leopold (19480. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lado (disebut oleh Farid M. Politzer (1965).Onn. antaranya ialah faktor gangguan dialek. 4 . gangguan emosi. Misalnya. tetapi objek ini berbeza bentuk dan konsepnya. iaitu kesalahan bahasa yang lazimnya disebut sebagai error atau lapse. Kadir Amin (1981) dan Raminah Sabran (1983) yang mengatakan bahawa gangguan bahasa pertama ke atas bahasa kedua sememangnya berlaku dan kemungkinannya adalah besar sekali. seperti lupa terhadap peraturan yang dipelajari disebabkan oleh terlalu banyak peraturan dalam satu-satu bahasa. Farid dan Ajid (1981). Kesilapan bahasa seperti kenyataan di atas sering didapati pada kebanyakan orang Melayu melalui pertuturan biasa dengan meninggalkan imbuhan-imbuhan tertentu. kelalaian semasa proses penerimaan dan kekurangan latihan yang betul-betul berkesan. Menurut Awang Sariyan (1980:3) masih terdapat banyak kesilapan bahasa Melayu pada peringkat tulisan. membentuk ayat-ayat yang tidak sempurna dan sebagainya. topi. Keadaan ini sering juga mempengaruhi bahasa tulisan yang mereka gunakan.

bahasa pasar. seperti persuratan. dialog 2. (ii) kesalahan sebutan beberapa kata tertentu dalam bahasa Melayu. struktur 6. teknologi 7. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi bahasa Melayu. media massa. tetapi penutur bahasa melafazkannya menurut bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris atau dengan cara yang lain. kekeliruan penggunaan bentuk formal. bahan bacaan dan mungkin juga melalui guru-guru yang tidak berhati-hati menggunakan kelainan itu dalam pengajaran di dalam kelas. Misalnya.1 Kesalahan Sebutan Ada tiga jenis kesalahan umum mengenai sebutan. nasional 4. industri 8. April 5. bahasa kesusasteraan dengan bentuk bahasa tidak formal seperti dialek. 4. karbon Kesalahan /dai-log/ /re-di-o/ /ne-sye-nal/ /ep-ral/ /strak-tor/ /tek-no-lo-ji/ /in-das-tri/ /ka-ban/ Sepatutnya /di-a-log/ /ra-di-o/ /na-si-o-nal/ /ap-ril/ /struk-tur/ /tek-no-lo-gi/ /in-dus-tri/ /kar-bon/ 5 . Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kata 1. iaitu (i) kesalahan sebutan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. iaitu bunyi huruf dilafazkan sesuai dengan fonem yang dilambangkan. radio 3.Seterusnya kesalahan bahasa yang berpunca daripada kekacauan atau kekeliruan kerana wujudnya faktor-faktor kelainan bentuk dalam penggunaan sesuatu bahasa. Faktor-faktor ini meresap ke dalam ingatan pelajar melalui pelbagai cara seperti pergaulan dalam masyarakat.0 JENIS-JENIS KESALAHAN 4. dan (iii) kesalahan intonasi dan tekanan. bahasa akademik.

pamiran 14.definisi /fang-si/ /de-fi-na-si/ /fung-si/ /de-fi-ni-si/ 4. terdapat perkataan-perkataan pinjaman. misalnya. kata ganda. gembeling 22. awit 21. calun 13. khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa di Nusantara yang terkecuali daripada sistem ini.9. Walaupun begitu. jeket 24. profesyen 16. perabut 12. dan lainlain. terdapat beberapa peraturan lain mengenai penulisan ejaan. jempul 25. Di samping itu. fungsi 10. banyak sekali kekeliruan dalam kalangan pengguna. ekspot 17. peraturan menulis kata majmuk.2 Kesalahan Ejaan Bahasa Melayu menggunakan ejaan Rumi berdasarkan sistem keselarasan vokal yang mempunyai sedikit banyak perbezaan berbanding sistem ejaan Rumi yang lama. setor Sepatutnya perabot calon pameran pelancong profesion eksport telefon tulen aneh awet gembleng jagoh jaket jempol stor 6 . penggunaan imbuhan pinjaman. jaguh 23. Dalam perkara ini. pelancung 15. tulin 19. talipon 18. anih 20. Antara beberapa contoh kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengguna adalah seperti yang berikut: Kesalahan 11.

kesalahan jenis atau golongan kata.2 Kesalahan Kata Sendi Kesalahan umum penggunaan kata sendi terbahagi dua: a.1 Kesalahan Kata Jamak Kesalahan Sepatutnya 26. sepuluh buah rumah-rumah 35. beberapa orang pelajar-pelajar kebanyakan kelas. di dan pada. kata sendi yang sering digunakan dengan salah ialah dari dan daripada. kebanyakan sibuk dengan urusan. urusan … 27. 4.3. masyarakat antara kemudahan ramai pelawat senarai nama setiap karangan sepuluh buah rumah beberapa orang pelajar 4. kata kerja. Pengabaian penggunaan kata sendi. lebih banyak bangunan.kebanyakannya sibuk dengan urusan. ramai pelawat-pelawat 32. ke dan kepada.3.4. senarai nama-nama 33. b. kata adjektif dan sebagainya. setiap karangan-karangan 34.3 Kesalahan Perkataan (Morfologi) Kesalahan perkataan merangkum kesalahan penggunaan imbuhan. semua masyarakat 30. kesalahan menggunakan kata sendi. 7 . Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata ganti nama. lebih banyak bangunan-bangunan 29. Tentang (a). kebanyakan kelas-kelas 28. antara kemudahan-kemudahan 31.

Saudara datang daripada mana? 37. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 36. Kiriman itu dari ayahnya. Daripada saat ini. di waktu itu 49. 39. di masa hadapan 47. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: 8 . Sel terdiri daripada beberapa bahagian. Peti itu daripada kayu. diperolehnya ilmu kebudayaan. Kiriman itu daripada ayahnya. kecuali masa. di hari ini 45. serta masa. ubahlah sikapmu. di ingatan 50 buku itu ada dengan Ali Sepatutnya pada zaman ini pada hari ini pada saat begini pada masa hadapan pada hari Raya pada waktu itu pada/dalam ingatan buku itu ada pada Ali Kata sendi ke digunakan untuk tempat dan benda konkrit tak bernyawa. sementara kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. Kata sendi di digunakan untuk tempat.Kata sendi dari digunakan untuk tempat dan waktu. sementara kata sendi pada untuk masa. 40. seperti untuk orang. ubahlah sikapmu. perbandingan. 41. binatang dan benda abstrak. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulan ialah seperti yang berikut ini: Kesalahan 43. Sepatutnya Saudara datang dari mana? Dari saat ini. asal kejadian dan sebagainya (Za’ba. Sel terdiri dari beberapa bahagian. Dia lebih pandai dari saya. 42. di saat begini 46. Kata sendi kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak. orang. di zaman ini 44. Peti itu dari kayu. di hari Raya 48. buku itulah banyak 38. Dari buku itulah banyak diperolehnya Daripada ilmu kebudayaan. 1965:1820). Dia lebih pandai daripada saya.

Akhiran kan dan i. balik.) 64. takut akan/kepada hantu. benci orang itu (Adj. takut hantu (Adj. aku cintanya (Adj. Hal ini terjadi dalam ayat yang Predikatnya mengandung kata kerja intransitif (seperti pergi.Kesalahan 51. kepada tempat lain 53. tahu akan/tentang perkara itu Kesalahan yang berhubungan dengan imbuhan dapat dibahagi kepada: a. Awalan meN. d.) 61. tahu perkara itu (KI) 4. saying. cinta. lupa nama orang itu (KI) 59. Contoh-contoh kesalahan dan pembetulannya adalah seperti yang berikut ini: Kesalahan 56.3. lalu dan sebagainya) atau adjektif (seperti benci. suka durian (Adj. 9 . takut dan sebagainya). tahu. dihempaskan kepada batu 54.) 62. penggunaan kata sendi sering diabaikan apabila Predikat diluaskan dengan menambahkan Keterangan (Adverb). Akhiran an dan kan.3 Kesalahan Imbuhan Sepatutnya pergi ke sekolah Balik ke kampung lupa akan nama orang itu lalu di jalan ini benci kepada orang itu suka akan durian aku cinta kepadanya. c. lalu jalan ini (KI) 60. hingga kepada hari ini 52. Akhiran kan.) 63. balik kampong (KI) 58. suka. pergi sekolah (KI) 57. diserahkan ke Ketua Pengarang Sepatutnya hingga ke hari ini ke tempat lain dihempaskan ke batu dilemparkan kepada Ali diserahkan kepada Ketua Pengarang Tentang (b) pula. lupa. b. dilemparkan ke Ali 55.

menggalakan 79. Sepatutnya mengamalkan dan menyampaikan… memajukan dan mengembangkan… membesarkan dan meluaskan… menyejukkan dan menyegarkan… membangunkan dan mengukuhkan… Kesalahan 75. memaju dan mengembangkan… 72. Kita wajib menegakkan kebenaran. mengamal dan menyampaikan… 71. membesar dan meluaskan… 73. Sepatutnya kesesakan kebanyakan penyemakan menggalakkan meletakkan Kesalahan 80.a. Dia kirimkan surat itu. 69. kebanyakkan 77. menyejuk dan menyegarkan… 74. Kesalahan 65. Dia mempunyai segala-galanya. mengirimkan ayah surat Sepatutnya Mengirimi ayah surat atau mengirimkan surat kepada ayah 81. membangun dan mengukuhkan… c. 67. 10 . meletakan d. Kita wajib tegakkan kebenaran. Akhiran ‘an’ dan ‘kan’. 66. Akhiran kan Kesalahan 70. Awalan ‘meN’ Sepatutnya Muhammad membaca buku. Emak memukul adik. penyemakkan 78. b. Muhammad baca buku. 68. Emak pukul adik. Dia mengirimkan surat itu. Dia punya segala-galanya. menghadiahkan saya sebentuk cincin Menghadiahi saya sebentuk cincin atau menghadiahkan sebentuk cincin kepada saya. kesesakkan 76. Akhiran kan dan i.

maka bolehlah digunakan ia. Biar apa pun puncanya. mereka. Akhir sekali.4 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Diri Kesalahan menggunakan kata ganti diri yang sering terjadi ialah yang berhubungan dengan penggunaan kata ganti diri ketiga.82. menganugerahkannya ilmu Menganugerahinya ilmu atau mengurniakan bintang kepada beliau 4. seolaholah binatang itu memiliki sifat dan keupayaan seperti manusia. Sekarang kata beliau digunakan secara serampangan. Sejauh manakah tepatnya pemilihan ianya masih menjadi persoalan. Tetapi dalam cerita. Berdasarkan perbandingan itu. ia dan nya adalah kata ganti diri ketiga. Kata ini timbul barangkali kerana kuatnya keinginan orang mencari suatu bentuk kata ganti yang setara dengan it dalam bahasa Inggeris. maka akuku dan kamumu pun boleh digunakan juga. mengurniakan beliau bintang Mengurniai beliau bintang atau mengurniakan bintang kepada beliau 83. Mencucurkannya rahmat Mencucurinya rahmat atau mencucurkan rahmat kepadanya 84. Nya merupakan bentuk singkat. Daripada segi tatabahasa. jika ianya boleh digunakan. namun kata tersebut di gunakan untuk seseorang yang dianggap terhormat. Secara perbandingan. Bentuk ini timbul kerana barangkali orang terpengaruh dengan kata they dalam bahasa Inggeris yang memberikan pengertian jamak untuk orang. sehingga penjenayah pun sering ‘dibeliaukan’ dalam berita akhbar. bentuk kesalahan penggunaan kata ganti diri ialah penggunaan mereka-mereka. ianya tidak harus dianggap sebagai kata ganti yang betul. Kesalahan pertama ialah penggunaan kata beliau. apabila binatang yang menjadi watak sudah dipersonifikasikan. Walaupun sama maknanya dengan ia atau dia.3. 11 . aku dan sebagainya. bentuk mereka-mereka tetap salah dalam Bahasa Melayu. seolah-olah kata lain bagi ia atau dia. Bentuk kesalahan yang kedua ialah penggunaan ianya untuk benda dan binatang. Sesungguhnya dalam bahasa Melayu tidak ada kata ganti it sebagaimana dalam bahasa Inggeris. binatang dan benda.

tidak boleh disisipkan kata apa-apa pun.4.4. sungguh. awak. Ahmad Sallehin melaporkan dari Ahmad Sallehin melaporkan berita dari New York. Sepatutnya Buku itu akan aku baca. rakyat lagi. Objeknya tidak diletakkan secara langsung sesudah kata kerja tersebut. Atau: Ahmad Sallehin membuat laporan dari New York.1 Kesalahan Frasa dan Ayat Kesalahan Frasa-Frasa Terikat a. Kata Kerja Transitif + Frasa Nama Kesalahan yang biasa terjadi ialah penggunaan kata kerja transitif tanpa Objek. Iran digesa membebaskan semula Iran tebusan. New York. Ikatan Pelaku dengan Kata Kerja Pasif Pelaku yang terlibat dengan struktur ini ialah pelaku pertama (seperti aku. engkau). b. 89. 87. kami. Kerajaan akan meningkatkan lagi Kerajaan akan meningkatkan kemajuan kemajuan rakyat. Kita harus dapat membedakan di Kita harus dapat membedakan yang antara yang benar dengan yang salah. 12 . semula. saya. 88. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan Sepatutnya digesa membebaskan tebusan 85. Buku itu aku akan baca. Ia menceritakan bersungguh-sungguh Ia menceritakan kejadian itu bersungguhkejadian itu. kita) dan pelaku kedua (seperti kamu.4 4. benar daripada yang salah. dan jika ada. Contoh-contoh kesalahan: Kesalahan 90. Di antara pelaku tersebut dengan kata kerja pasif. 86.

Kesilapan itu sudah saya betulkan. Susunan sintaksis yang tetap sehingga rosaklah system sintaksis Bahasa Melayu seandainya ikatan tersebut dipecahkan. Beliau ialah seorang Sepatutnya Itu (adalah) pena. Saya sudah betulkan kesilapan itu. syarikat. 4. 100. Ini adalah sebuah rumah. 4.4. Mesti kita lakukan kerja itu. Kesilapan itu saya sudah betulkan 93. pengarah Beliau (ialah) pengarah syarikat. Ayat Pasif Berpelaku. Ayat Inti. Ikatan atau kesatuan di antara pelaku pertama dan kedua dengan kata kerja pasif sedemikian eratnya. 92. 99.. 94. atau Kami sedih sekali… 103. ayat Tanya. 13 . 2. Ani seorang pelajar. 97. 98. Ayat Berklausa. Semua orang berasa sungguh hairan Semua orang berasa sungguh hairan. 5. Hukum D-M 1. Kami amat sedih sekali. sehingga di antara kedua-dua unsur tersebut tidak dapat disisipkan kata apa-apa pun. 3. Tindakan itu (amat) wajar. Ayah saya seorang polis. 102.2 Kesalahan Ayat Kesalahan bahasa dalam hal ayat yang akan dibicarakan ialah: 1. Dia akan kami ajar. Kesalahan Ayat Inti Kesalahan 95. 96. Ani pelajar. Dia kami akan ajar. 101. Kami amat sedih.91. Kita mesti lakukan kerja itu. Sudah saya betulkan kesilapan itu. Tindakan itu adalah wajar.. Itu adalah sebatang pena. Perbuatan itu adalah salah. Ini (adalah) rumah. Ayah saya polis. Perbuatan itu salah.

Kami paling gembira sekali di sini.. satu gerakan Sebagai hasil penerangan itu. Sepatutnya Adakah di guru? Bilakah ayah ke Kuala Lumpur? Dimanakah Ahmad menembak burung? Mengapakah adik Nawawi nakal? Benarkah mereka sudah pergi? Kesalahan 115. Mengetahui hal itu. Kesalahan Ayat Tanya Kesalahan 105. Kami paling gembira di sini. Bercakap tentang kebudayaan. Hasil penerangan itu. 4.. penceramah Sebagai akibat bercakap banyak. Kereta itu Rahman pandu. Buku itu saya tulis. 113... 114. Kerja ini saya buat. .sekali.. 112. Buku itu saya membaca. Ayah ke Kuala Lumpurkah? 107. Buku itu ditulis oleh saya. Kesalahan Ayat Berklausa Sepatutnya Sepatutnya Orang itu akan saya temui. menderita. 119.. kata Apabila bercakap tentang kebudayaan … kebudayaan itu sendiri perlu ditakrifkan. baru akan dilakukan. Adik Nawawi nakalkah? 109.. Mereka sudah pergikah? 3. 118. 2. Ahmad menembak burungkah? 108. Dia gurukah? 106. Kerja ini saya membuatnya. membatalkan rancangan. Kesan pergolakan itu. Kesalahan Ayat Pasif Berpelaku Kesalahan 110. rakyat Sebagai kesan pergolakan itu. Kereta itu dipandu oleh Rahman. Orang itu saya akan temui. akibat bercakap banyak. 116. 111.. 104. Buku itu saya baca. 117. . 14 . saya Setelah mengetahui hal itu .

Hal ini terjadi kerana tradisi merujuk kepada kamus boleh dikatakan tidak meluas dalam masyarakat. Jika dalam bahasa Inggeris penerang (modifier) mendahului kata utamanya (head). Ipoh Kedai Pajak Gadai 123.5 Kesalahan Makna Selain kesalahan bentuk kata. Kebanyakan orang lebih suka mengagak-agak makna sesuatu kata atau menurut kebiasaan penggunaan. 5. Anita Klinik 121. Kesalahan Hukum D-M Hukum D-M ini adalah ciri atau sifat susunan kata dalam bahasa Melayu yang kebetulan berbeda daripada sifat susunan kata dalam bahasa Inggeris. Contohnya: Kesalahan 120. susunan kata dalam Bahasa Melayu sekarang banyak yang terpengaruh oleh susunan kata dalam bahasa Inggeris.itu keletihan. Syarikat Sri Jaya Kenderaan 125. Apa dan Siapa – Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang kini ada juga digunakan orang untuk menanyakan nama 15 . Gigi Klinik 122. Maggie dua minit mi Sepatutnya Klinik Anita Klinik Pergigian Kedai Pajak Gadai Ipoh Restoran Minang Syarikat Kenderaan Sri Jaya Mi Maggie dua minit 4. ada pula kesalahan makna. Minang Restoran 124. Oleh sebab itulah dalam Bahasa Melayu big house disebut rumah besar dan bukan besar rumah atau other words disebut kata-kata lain bukan lain-lain kata. Tetapi secara tidak disedari. Contoh-contoh kesalahan: i. maka dalam Bahasa Melayu sebaliknya pula.

memang ada kanak-kanak yang berupaya memandu kereta. sementara apabila ialah kata penghubung pembentukan klausa. sepatu. 16 . topi. barang perhiasan diri’ sendangkan kata guna bererti ‘melakukan sesuatu dengan. Ayat kedua betul. Boleh dan Dapat – Kata bantu modaliti boleh bermaksud ‘diizinkan’ sedang kata bantu modaliti dapat bermaksud ‘berupaya’.’ seperti dalam ayat: mencapai perdamaian dengan menggunakan senjata. sibuk dan sebagainya. ertinya di pasar itu riuh rendah. Banyak dan Ramai – Makna kedua-dua kata ini sering salah ditafsirkan orang. iii. kamu bolehlah pergi.orang. Kata ramai pula untuk menunjukkan suasana tempat. Kata gulungan pula bererti suatu benda atau barang yang bergulung seperti kertas. Sekarang ini kedua-dua kata tersebut digunakan orang dengan maksud yang sama saja sehingga ketepatan makna menjadi terjejas. Golongan dan Gulungan – Kata golongan bererti ‘kalangan’ atau ‘kelompok’. Guna dan Pakai – Kata pakai dalam Bahasa Melayu seperti dalam kata memakai digunakan dengan erti ‘mengenakan pakaian.. Bila dan Apabila – bila adalah kata tanya. mungkin kerana banyak orang di pasar itu. vi. Sebenarnya kata banyak boleh digunakan untuk manusia. Hal ini barangkali disebabkan pengaruh bahasa Inggeris.. sementara ramai khas untuk manusia. v. Anggapan kebanyakan orang sekarang ialah bahawa banyak khas untuk binatang dan benda. Ayat yang pertama itu salah kerana undang-undang tidak mengizinkan kanak-kanak memandu kereta. tetapi betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun dapat memandu kereta”. (Sepatutnya: Apabila dia pulang. Misalnya What is your name? Diterjemahkan menjadi Apa(kah) nama anda? Yang betul ialah: Siapakah nama anda? ii. kerana biar diizinkan atau tidak. tikar dan sebagainya. Misalnya: Pasar itu ramai. iv. Kesalahan yang sering berlaku ialah penggunaan bila sebagai kata penghubung seperti dalam ayat: Bila dia pulang. kamu bolehlah pergi. Misalnya tidak betul jika kita mengatakan: “Adik saya yang berumur tiga belas tahun boleh memandu kereta”. binatang dan benda.

Ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam.0 CARA MENGATASI MASALAH KESALAHAN BAHASA Bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. jika terdapat kesalahan bahasa pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan. Pedalaman dan Pendalaman – Kata pedalaman bererti ‘kawasan atau daerah yang jauh terpencil yang disebut interior dalam bahasa Inggeris. Kata pendalaman pula berberti ‘usaha mendalami sesuatu’. Pertama. Menyedari kesalahan-kesalahan bahasa ini masih berleluasa setiap orang perlu ada kesedaran untuk memperbaiki penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Oleh itu pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati. Kata pendapatan pula bererti ‘hasil pencarian’ atau ‘nafkah’. memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Oleh itu. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. 5.vii. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu. Pendapat dan Pendapatan – Kata pendapat bererti ‘buah fikiran’ atau ‘pandangan’. Kita tidak perlu berbangga dengan bahasa orang lain sekiranya bahasa 17 . viii. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh diperbetulkan.

Jelaslah di sini bahawa pencemaran bahasa perlu diberi perhatian yang serius tentang para pendidik. Bahasa melambangkan bangsa. aktivis-aktivis bahasa. Bagi menjamin masyarakat yang menggunakan bahasa dengan betul. Para pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan bahasa Malaysia serta ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa ini. oleh hal yang demikian pemantapan bahasa kita mencerminkan diri kita sebagai rakyat Malaysia. 6. Selain itu ada Persatuan Linguistik Malaysia. Apa yang jelas di sini adalah kesilapan bahasa merupakan satu gejala biasa yang ditempuhi oleh setiap individu melalui proses pembelajaran secara 18 .0 KESIMPULAN Masalah kekeliruan dan kesalahan dalam kalangan pengguna bahasa tidak akan menjadi ketara sekiranya golongan yang berpengaruh memahami dan mematuhi peraturan berbahasa yang betul. Pihak yang paling penting dalam usaha-usaha menaikkan taraf bahasa Melayu sudah tentu merupakan pemangkin dalam usaha merealisasikan kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua bidang ilmu dan juga wahana komunikasi. Pada masa kini Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang terpenting dan bergiat cergas dalam halhal berkaitan bahasa. para pelajar sama ada di peringkat rendah mahu pun di peringkat institusi pengajian tinggi perlu mengubah sikap menganggap bahawa bahasa Malaysia itu mudah. Selain itu. Oleh hal yang demikian pencemaran bahasa dalam masyarakat kita perlu ditangani dengan lebih serius lagi. ahli akademik dan juga para guru bahasa Melayu khasnya boleh memainkan peranan penting dalam usaha menangani permasalahan bahasa umumnya dan kesalahan penggunaan bahasa khususnya.kebangsaan yang kita gunakan masih lagi lintang-pukang. majalah-majalah dan bahan bacaan yang tulis dalam bahasa Melayu dan seterusnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa. Pelajar-pelajar juga disarankan agar banyak membaca buku-buku. Para pelajar juga disarankan agar sentiasa menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Kesemua pihak ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab selaras dengan usaha meninggikan mutu bahasa Melayu. kerjasama daripada pelbagai pihak perlu dilakukan.

Kuala Lumpur.. Yusof. 1983. Azman Wan Chik. 1992. Kuala Lumpur. Masa Enterprise. Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kajang. Kuala Lumpur. Jilid I: Perkaedahan. Bhd. _____. 2001. Imbuhan Dalam Bahasa Melayu. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Juriah Long. Raminah Hj. Kuala Lumpur. 1993. Mengajar Bahasa Melayu. Awang Sariyan. 1998.formal sesuatu bahasa. 19 . Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Bhd. Kuala Lumpur. _____. Kuala Lumpur. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Sarjana Enterprise. Bhd. Satu Kajian Khusus Penguasaan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah Menengah. Kuala Lumpur. Laporan Kaji Penggunaan Bahasa Malaysia Di Institusi Pengajian Tinggi. Bahasa Melayu: Kesilapan Tatabahasa Satu Analisis. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Arpan Shahbudin Latip. Laporan Jawatan Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia. Awang Mohamad Amin. City Repragraphic Service. 1992. _____. Ensimal (M) Sdn. Kementerian Pelajaran Malaysia. tidak ramai pula mereka yang menyedari betapa pentingnya menganalisis kesilapan secara sistematik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Affluent Master Sdn Bhd. 1982. Tetapi. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. 1994. 1992. 1994. Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa. Kuala Lumpur. Analisis kesilapan bahasa secara terancang akan dapat membantu proses mempelajari sesuatu bahasa mahupun memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur.. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabran dan Sofiah Hamid. _____. 1992. 1989. Guru dan Bahasa Melayu. 1986. Konsep Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu. Menguasai Ejaan Bahasa Melayu Dengan Cepat. Ahmad Mohd. Kuala Lumpur. Awing Had Salleh. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Mahmood. 1995. Kuala Lumpur. Arbak Othman.

1983. ‘Satu Analisis Kesilapan Nahu Penutur Jati Bahasa Melayu di Kalangan Guru Pelatih’. Jurnal Dewan Bahasa. ‘ Analisis Kesilapan: Satu Kajian Kes Kesilapan Bahasa Melayu’. ‘Kesalahan Ayat’. 4:244-52. Jld. Halimah Hj. Bil 2:40-1. Laporan. Pelita Bahasa 1. Latihan Ilmiah.Koh Boh Boon. Raminah Hj. tesis Sarjana Pendidikan. _____. 1993. 3 Mac. 1989. 1:23-67. 3:40-1. Jurnal Dewan Bahasa 37. Bil. Jurnal Dewan Bahasa. Jurnal. 1989(a). Nathesan. Kuala Lumpur. ‘Beberapa Kajian Terhadap Kesalahan Bahasa’. Sabran. 1990. Jurnal Dewan Bahasa 34. dlm. Jun:531-42. _____. Pelita Bahasa 1. Universiti Malaya. _____. 1983. 243-54. Perspektif-Perspektif Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. 20 . Bil. 1989(b). ‘Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia: Satu Tinjauan Terhadap Buku Teks Tingkatan 4 dan 5’. Kertas Kerja. ‘ Kesalahan Penggunaan Imbuhan di Kalangan Pelajar’. 1989(c). 1996. ‘ Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar’. Kuala Lumpur. Pelita Bahasa 1. 40:6 hlm. Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Hamid Mahmood dan Inderbir Kaur. ‘ Persoalan Penggunaan Bahasa: Antara Kelaziman Dengan Aturan Bahasa’. Jurnal Persatuan Linguistik. S. 550. Majalah dan Tesis Adbul Hamid Mahmood. Bil 1:40-1. Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995. ‘Masalah Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar’. _____.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful