PerbezaanAntaraAkhlakdengan Moral AKHLAK AkhlakbersumberkandaripadaalQu randan as-Sunnahyaknidaripada Allah s.w.t Bersifattetapdantidakberubahubahmengikutmasadantempat ( bersifatmutlak ) Bertujuanuntukmendapatkeredhaan Allah s.w.

t Bersifat universal danbolehditerimaumum. MORAL Berdasarkanpengalaman ,sikapdantingkahlakumanusia.(ciptaanmanusia) Bersifattidaktetapdanberubah-ubahmengikuttempat , masadankeadaan ( bersifatrelatif ) Bertujuanuntukmendapatkeredhaanmanusiasahaja. Bersifatkhususdanhanyabolehditerimaolehmasyarakatsete mpatsahaja.