P. 1
kertas kerja

kertas kerja

|Views: 316|Likes:
Published by Nur Adifa

More info:

Published by: Nur Adifa on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

1.

0

Pengenalan Profession perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis

pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikan martabat keguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikan misi nasional kerajaan. Bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan beserta Wawasan 2020, pelbagai program pembangunan pendidikan yang telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan bagi merealisasikan teras-teras serta cabaran yang telah diutarakan. Tidak dinafikan bahawa pembangunan di dalam sektor pendidikan berupaya mengangkat martabat negara di peringkat antarabangsa malah membolehkan modal insan kita bersaing setara dengan negara-negara maju namun, isu-isu berbangkit tidak dapat ditepis dalam melaksanakannya. Antara isu yang harus kita kaji dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan ini ialah pembangunan pendidikan melonggarkan perpaduan, meningkatkan masalah sosial, menyebabkan pembaziran sumber serta menjadi pusat perniagaan.

1

2.0

Konsep

Konsep Pendidikan I. Tokoh Islam Menurut Imam al Ghazali, proses pendidikan adalah berterusan sejak lahir hinggalah ke liang lahad. Pendidikan juga merangkumi pemupukan budi pekerti yang mulia, sifat berani, sabar, hormati orang lain serta kecergasan jasmani.

II.

Tokoh barat Menurut Plato, beliau menegaskan bahawa pendidikan ialah sesuatu yang mampu atau berkeupayaan membentuk individu agar bersifat mulia.

Konsep Peranan Pendidikan I. Sufean Hussin ( 2002 ) Beliau menjelaskan dalam bukunya bahawa untuk menghadapi cabaran khasnya cabaran globalisasi dan pembangunan ICT iaitu Information And Communication Technology atau teknologi informasi dan maklumat, Malaysia perlu membangungkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Seiring dengan itu, sektor pendidikan khasnya pendidikan sains dan teknologi akan memainkan peranan penting dalam merealisasikan objektif tersebut.

II.

Dasar ± Dasar Pembangunan Malaysia Di bawah rancangan Malaysia Ke Enam, ( 1991 ± 1995 ) program pendidikan dan latihan akan dipertingkatkan untuk melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan terlatih. Keutamaan yang lebih diberikan kepada pendidikan dan latihan, kerana ia akan membantu kepada pencapaian Dasar Pembangunan Negara.

III.

Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman ( 2003 ) Di Dalam buku mereka ada menyatakan tentang melahirkan individu yang berilmu, berbudi pekerti yang tinggi, sopan bertanggungjawab, berketerampilan, dan

2

memperkembangkan potensi individu. Mohd Kamal Hassan ( 1988 ) Menurut beliau. Penyataan ini adalah berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. IV. etika dan pengurusan sosial yang mulia. Menyentuh peranan pendidikan dari dimensi sosial. Abu Bakar Nordin ( 2003 ) juga berpendapat pendidikan sebagai satu jentera dalam menyediakan platform pekerjaan dalam pembangunan negara. pendidikan bukan hanya penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran. 3 . Dalam Rancangan Malaysia Ke Enam juga memberi keutamaan kepada tenaga kerja yang berpendidikan. Pembangunan ekonomi berasaskan pendidikan dan pembangunan ICT di lihat mampu mempengaruhi pembangunan sesebuah negara. Objektif segera yang harus dicapai dalam konteks pembangunan ummah seperti kesatuan politik.dan taraf ekonomi yang setanding dengan negara ± negara maju. pada hari ini. Peranan pendidikan menurut kedua ± dua tokoh di atas secara umumnya boleh dilihat dari 2 dimensi iaitu dimensi instrinsik dan dimensi sosial. Tenaga kerja yang berpendidikan di lihat dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. penguasaan ilmu dan teknologi. tetapi mencakupi pengalaman ± pengalaman yang didapati di luar institusi formaliaitu sekolah. Kamal Hassan ( 1988 ) pula menekankan tentang peranan pendidikan serta pengalaman dalam mempengaruhi pembangunan sesebuah masyarakat dan juga negara. kerana tenaga kerja ini amat penting dalam menghasilkan sesuatu produktiviti yang berkuantiti dan berkualiti. pendidikan sering kali dikenal pasti sebagai jentera dalam proses untuk menyediakan tenaga kerja yang terlatih dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan kemahiran di pelbagai peringkat untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat dan juga negara. Pengertian Sufian Hussin ( 2002 ) juga menekankan tentang peri pentingnya pengetahuan dalam menghadapi cabaran yang bersifat globalisasi.

maka perlu ada usaha untuk menggalakkan interaksi antara etnik di negara ini bagi memupuk persefahaman dan perpaduan dalam kalangan mereka. bahasa. Mereka juga menjelaskan dalam buku mereka bahawa pendidikan membantu dalam membangunkan teknologi tertentu di mana teknologi mampu menjadi pemangkin dalam pembangunan sesebuah negara. Secara ringkasnya bolehlah dirumuskan bahawa kesemua tokoh ± tokoh di atas telah menjelaskan tentang peranan pendidikan itu sendiri dalam mempengaruhi pembangunan sesebuah negara. Di peringkat sekolah rendah 4 . Tokoh ± tokoh lain pula menjelaskan tentang konsep peranan pendidikan itu sendiri dari pelbagai aspek. terdapat persamaan antara pendapat mereka.0 3.Rumusan Melihat dari pandangan kedua ± dua tokoh Islam dan Barat iaitu Imam Al Ghazali dan Plato tentang konsep pendidikan. Mereka berpendapat pendidikan memainkan perana penting dalam melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam menjalankan prodiktiviti bagi pembangunan sesebuah negara. pendidikan berperanan dalam melahirkan seta membentuk individu atau seseorang yang bersifat mulia. Mereka berpendapat bahawa.1 Isu Pembangunan Pendidikan Melonggarkan Perpaduan Memandangkan masyarakat di negara kita ini tergolong dari pelbagai golongan etnik. selain menekankan ekonomi berasaskan pengetahuan bagi memenuhi matlamat tersebut. Namun di dalam sistem pendidikan pada hari ini memperlihat pengasingan etnik berlaku di setiap tahap perkembangan pendidikan di Malaysia. 3. budaya dan agama yang berbeza dan ditambah dengan taburan penduduk terutamanya penduduk bandar dengan luar bandar yang memperlihat pengasingan etnik yang jelas. Oleh yang demikian. pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara kita iaitu negara Malaysia. latar belakang. tidak dapat tidak.

sekolah rendah jenis kebangsaan Cina (SJKC) untuk etnik Cina dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil (SJKT) untuk etnik India. Persefahaman dan perpaduan perlu dipupuk sejak awal lagi memandangkan di negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum atau masyarakat majmuk. Kewujudan beberapa jenis sekolah di peringkat sekolah rendah lagi menyebabkan penerapan persefahaman dan perpaduan tidak dapat dipupuk sejak dari awal lagi. selain sekolah kebangsaan (SK) yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. SK telah menjadi sekolah rendah yang diikuti terutamanya oleh murid Melayu (Tan Yao Sua. Bilangan pelajar bukan Melayu yang memasuki SK begitu 5 . Isu ini sebenarnya telah menjadi bahan bualan oleh banyak pihak terutama kementerian pelajaran. yang sering kali dilihat mengambil pelbagai inisiatif bagi memuaskan kemahuan semua pihak terutama ibu bapa di negara ini. misalnya sekolah kebangsaan (SK) untuk etnik Melayu.sebagai bukti. Walaupun SK merupakan sekolah aliran perdana yang diharapkan kerajaan menjadi agen sosialisasi atau penghubung kepada penduduk berbilang kaum di negara ini. 2007). Pelbagai langkah dan pendekatan diambil kerajaan dalam mengatasi isu atau masalah pengasingan etnik ini. Isu pengasingan etnik ini perlu dilihat dan dinilai secara serius oleh pihak berwajib terutamanya kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun harus diingat bahawa setiap langkah mahupun pendekatan yang diambil oleh KPM . wujud beberapa sekolah rendah mengikut etnik atau bangsa. Hal ini menyebabkan SK dianggap oleh masyarakat umum di negara ini sebagai sekolah Melayu. 3. Pada peringkat ini. iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina SJK( C ) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJK( T ) yang menawarkan pendidikan bahsa ibunda kepada golongan etnik minoriti di negara ini. (KPM) yang bertanggungjawab dalam soal pendidikan di negara ini.1.1 Peringkat Pendidikan Sekolah Rendah Di dalam pengenalan telah menyentuh tentang isu pengasingan etnik sejak pada peringkat pendidikan rendah lagi. pasti tidak dapat lari dari cabaran dan halangan yang tertentu yang bakal menuntut jalan penyelesaian yang berkesan. terdapat juga sekolah rendah vernakular. misalnya muwujudkan sekolah bestari dan sekolah wawasan. namun secara amnya.

Ekoran dari pertukaran tersebut. Banyak sekolah agama dibina oleh kerajaan negeri menerusi jabatan agama. 3. Berdasarkan pola enrolmen ini. kebanyakan ibu bapa Cina di negara ini. 2003). Kebanyakan sekolah ini merupakan sekolah rendah aliran Inggeris yang terletak di kawasan bandar. sekolah tersebut hilang tarikannya. dan dikenali sebagai sekolah agama rakyat (SAR). berikutan pertukaran sekolah tersebut ke aliran Melayu pada tahun 1970-an. SMJK masih dianggap oleh orang Cina sebagai sekolah Cina. lebih mengutamakan SMJK daripada SMK ternama yang terletak di kawasan yang sama (Nanyang Siang Pau. yang merupakan sekolah aliran perdana. iaitu bahasa Cina. SJK( C ). dan yang kedua adalah SMJK yang merupakan bekas sekolah menengah vernakular Cina yang bertukar kepada aliran kebangsaan pada tahun 1960-an. Namun bilangan murid bukan Melayu memasuki sekolah ini semakin berkurangan. 18 November 2006). walaupun pola pelajar tidak meunjukkan pegasingan etnik yang begitu ketara seperti di peringkat sekolah rendah. Jika bukan kerana persaingan daripada SMJK yang kebanyakannya 6 . Selain SK. mengajar dan mensosialisasiskan generasi muda daripada umur 6 tahun sehingga 12 tahun di bawah bumbung yang memperlihatkan tiga persekitaran yang berbeza kaum. (Young. Jasbir dab Mukherjee (1990) mendakwa sistem pendidikan rendah di negara ini. kira ± kira 80 peratus hingga 90 peratus murid Cina belajar di SJK( C ) dan kira ± kira 50 peratus murid India belajar di SJK( T ). masalah pengasingan etnik tetap wujud dan tidak boleh di pandang ringan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah agama ini dikenali sebagai sekolah agama negeri (SAN). Hakikatnya.kurang.2 Peringkat Pendidikan Sekolah Menengah Di peringkat ini pula. Sementara itu sekolah agama juga dibina oleh individu atau komuniti. Pada hakikatnya. Realitinya. terutama dalam kalangan ibu bapa Cina. Kekurangan sekolah rendah bercampuran etnik di negara ini begitu ketara.1. terdapat 2 jenis sekolah menengah aliran kebangsaan di negara ini. dan SJK( T ) terdapat juga sekolah rendah agama negeri yang dikhususkan untuk pelajar beragama Islam. Sebaliknya SJK ( C ) yang terletak di kawasan bandar dengan kemudahan dan guru yang baik serta peluang mempelajari 3 jenis bahasa. bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi pilihan utama mereka (Loh Kok Wah 1984). Pertama SMK.

Terdapat 78 buah SMJK di negara ini. Justeru. Walaupun sekolah berasrama penuh ini turut menerima masuk pelajar bukan Melayu. terutama dari segi penglibatan pelajar dalam sesetengah aktiviti kokurikulum (Tan Yao Sua. 3. penggubalan dan pemindaan beberapa akta seperti Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. bola takraw dan bola keranjang. namun bilangannya agak kecil. Keadaan ini jelas menunjukkan wujudnya pengasingan etnik menengah. Hampir semua SMJK ini terdiri daripada pelajar Cina lepasan SJK (C). perlu ditegaskan bahawa pengasingan etnik di SMK campuran tetap berlaku . 2007). sekolah menengah berasrama penuh (SBP). iaitu sekolah menengah sains dan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) yang didirikan khas untukpelajar bumiputera. seperti bola sepak. jumlah pelajar bukan Melayu di SMK ini akan lebih meningkat. jelas sekali mengapa pengasingan etnik masih berlaku di peringkat sekolah menengah. Sebagai contoh. Selain SMK dan SMKJ terdapat beberapa aliran alternative pendidikan menengah lain yang cuba memenuhi kepentingan etnik yang berbeza. dengan jumlah pelajar kira ± kira 130. Persatuan Bahasa Cina dan Persatuan Bahasa Tamil rata ± ratanya dianggotai oleh ahli dari satu ± satu kaum sahaja. telah menjadikan pendidikan tinggi swasta sebagai satu aliran pendidikan tinggi alternatif kepada pendidikan awam yang sebelum ini merupakan aliran pendidikan perdana negara ini. Dalam sesetengah aktiviti permainan pula. 000 orang (Cheah See Kian. pola penglibatan pelajar mengikut kaum juga begitu ketara. 2007). Akta Lembaga Akredetasi Negara 1996.3 Peringkat Pendidikan Tinggi di peringkat sekolah Pada peringkat pendidikan tinggi. Akta Universiti dan Kolej Universiti (pindaan 1996) oleh kerajaan pada tahun 1996 telah mendorong penubuhan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) di negara ini (Tan Yao Sua 2010).terletak di kawasan bandar. Misalnya.1. Bilangan IPTS yang begitu banyak. Fenomena ini membuktikan berlakunya pengasingan etnik turut berlaku di SMK campuran ini. Walau bagaimanapun. 7 . dan oleh itu tidak dapat mengikis tanggapan umum bahawa ia ditubuhkan khas untuk pelajar bumiputera.

pelajar Melayu terutamanya mereka yang berasal dari kawasan luar bandar. ia telah mewujudkan masalah pengasingan etnik yang merungsingkan kerana ³lebih 90% pelajar IPTS terdiri daripada pelajar bukan Melayu´ (Lee. terdapat peningkatan dalam kalangan guru dan murid. dasar pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di semua sekolah diseluruh negara. Guru-guru juga semakin mahir mengintegrasikan bahan ICT dalam pengajaran termasuk bahan dari pelbagai sumber luar darjah. kebanyakan pelajar Melayu berjaya memperoleh tempat di IPTA dan sebilangan besar mereka terdiri daripada pelajar kolej matrikulasi. secara umumnya terdapat beberapa pencapaian positif. Bagi memastikan perlaksanaan PPSMI ini telus dan mengikut perangkaan awal. maka wujudlah pelbagai sumber seperti LCD. Dari segi profisiensi bahasa Inggeris. 3. Dari segi pelaksanaan di sekolah. Dengan ini tindakan yang khusus dapat dirancang untuk menyelesaikan kelemahan tersebut. perlu mengelakkan dari mengadakan program baru bagi mengurangkan risiko pertambahan beban 8 . 1998). Rentetan dari pelbagai dasar yang direncanakan itu.Perkembangan pesat IPTS sejak pertengahan tahun 1990-an telah menawarkan peluang pendidikan tinggi yang begitu banyak kepada pelajar di negara ini. Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan kurangnya pelajar Melayu di IPTS. maka pelbagai strategi awal dan rangkaan rentetan disusun.2 Pembangunan pendidikan menyebabkan pembaziran sumber Pelbagai dasar pendidikan telah dirancang dan dilaksanakan bertujuan memainkan peranan penting kearah meningkatkan pembangunan Negara. Pertama. Sebagai contoh. Kedua. kos membiayai pendidikan di IPTS yang begitu tinggi. computer dan alatan teknologi yang lain bertujuan memperkukuhkan lagi dasar yang ingin dilaksanakan itu. Antaranya ialah keyakinan dan kesungguhan guru dalam melaksanakan perubahan. Kedua. lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris dan kelemahan ini menghalang mereka daripada memasuki IPTS yang menggunakan bahasa pengantar Inggeris. Ketiga. pengurus dan pelaksana di setiap peringkat perlu mengenal pasti punca utama kelemahan. Pertama.

Kaedah ini boleh memberi lebih impak kerana pihak sekolah lebih mengenali aspek yang perlu dimantapkan serta dapat merancang dan melaksanakan tindakan yang lebih bersifat spesifik. Bantuan perlu diberikan kepada guru dan murid apabila diperlukan. keadaan sekolah dan penerimaan pelajar mengenai dasar ini membuktikan terdapat pembaziran sumber yang akan berlaku. Sumber yang dimaksudkan bukanlah berunsurkan 9 . Namun begitu ia menjadi tanggungjawabsemua pihak khususnya Pengurus Sekolah untuk memastikan proses ini berlaku dengan berkesan. Cabaran pengurus ialah memastikan kelancaran serta keberkesanan dasar baru tersebut. Dari segi pelaksanaan PPSMI. Oleh itu. Guru juga perlu meningkatkan keupayaan dan amalan pengajaran mereka untuk terus meningkatkan pencapaian murid. Beberapa kompetensi dan amalan yang relevan dengan PPSMI turut dicadangkan untuk rujukan pengurus dan guru menghadapi cabaran yang belum pernah dihadapi. Ketiga.tugas dan pertindihan program di sekolah. pengurus dan warga sekolah berdepan dengan suasana kerja yang baru. Keempat ialah memberi tanggungjawab sepenuhnya (ownership) kepada sekolah dalam menentukan pencapaian serta kemajuan sekolah masing-masing. Pengurus Sekolah selaku pemimpin instruksional perlu menjadikan pembelajaran murid terutamanya keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah sebagai fokus utama. merangka strategi pelaksanaan berpandukan garis panduan yang diberikan. guru dan murid perlu diberikan ruang untuk membiasakan dengan perubahan. Dengan ini sekolah diberikan tanggungjawab sepenuhnya untuk merancang serta mengambil tindakan sewajarnya. tetapi tidak boleh ditinggalkan bersendirian tanpa bimbingan dan sokongan. Mereka perlu memastikan pelaksanaan setiap program akademik di sekolah berjalan lancar dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebaliknya usaha dibuat untuk memantapkan pelaksanaan program yang sedia ada. Namun begitu dapatan pemantauan juga menunjukkan wujud beberapa kelemahan. serta menggerakkan guru dan pihak-pihak berkaitan dalam melaksanakan perubahan tersebut. Tugas melaksanakan pengajaran di bilik darjah sememangnya menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran. serta pencapaian guru dan murid terus meningkat. Pengurus sekolah perlu memahami kehendak perubahan.

Masalah sosial dikaitkan dengan pendidikan yang semakin lama semakin membangun dan maju namun membawa kesan yang kurang baik kepada pelajar. tindakan penambahbaikan dilaksanakan pelaksanaan PPSMI di sekolah. Pelaksanaan dasar PPSMI disemua sekolah secara serentak diseluruh Negara memaksa kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang besar bertujuan penyediaan alat bantuan mengajar berbentuk computer (ABMBK). melepak dan seumpamanya. merokok. beberapa dan JPN ke arah memantapkan 3. Salah satu dasar yang 10 . penambah baikkan alatan teknologi itu tidak di laksanakan. Pembaziran sumber dapat di buktikan apabila sesuatu teknologi itu mengalami usia usangnya. Bagaimanapun tindakan perlu dibuat bagi membaki kelemahan serta mengelakkan fenomena ini berlanjutan. Tiada Peruntukkan kewangan khas oleh kerajaan kepada pihak sekolah bagi membaik pulih alatan teknologi tersebut. masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah hanya berkisar di sekitar kenakalan mereka merosakkan harta benda awam. LCD dan sebagainya mencapai tahap usang. Mereka semakin berani melakukan pelbagai perbuatan yang bercanggah dengan norma masyarakat dan undang-undang negara. Beberapa kelemahan ini telah dijangkakan terutamanya dalam di peringkat awal pelaksanaan. maka penambahbaikkan atau susut nilai perlu dibuat. Seperti mana-mana perubahan atau reformasi.3 Pendidikan Lebih Banyak Meningkatkan Masalah Sosial Secara umumnya masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Ia menyebabkan pihak sekolah terpaksa menaikkan harga yuran PIBG bagi menampung kos susut nilai barangan tersebut. kemorosotan dari segi pencapaian dan produktiviti akan berlaku semasa tempoh transisi. ponteng sekolah. tetapi ia meliputi aspek teknologi serta infrastruktur yang terdapat di sekolah. Pelbagai tahap pelaksanaan.wang semata. Pada lazimnya. serta pencapaian dan kemajuan yang berbeza antara sekolah. Seandainya. Apabila penyediaan alatan teknologi dari kerajaan yang berbentuk computer. maka perkakas-perkakas teknologi itu akan luput dan musnah dimamah hari. oleh KPM Oleh itu.

Dasar ini mewajibkan semua murid harus terlibat dalam aktiviti sukan dan markah 10 .melawan guru dan pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan tanpa batasan. Matlamat dasar ini ialah pelajar wajib untuk melibatkan diri dalam kokurikulum yang dibahagikan kepada 3 iaitu kelab dan persatuan. Dasar ini merupakan dasar utama iaitu kegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang menekankan aspek jasmani. terdapat dasar lain yang dilakukan oleh kerajaan namun memberi impak negatif kepada pelajar dengan peningkatan masalah sosialyang semakin meruncing.rohani. Masalah sosial yang sering dilakukan seperti ponteng. Dasar yang lain menyebabkan berlakunya masalah sosial ialah ³Dasar dan Penunjuk Pelaksanaan Kokurikulum di Sekolah´. dan sukan dan permainan. merokok. Sekolah mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi diri masing-masing dalam bidang-bidang kokurikulum yang mereka minati ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah ke peringkat antarabangsa. unit beruniform. Melalui dasar ini menggalakkan pelajar menjadi seperti agresif kerana mereka lebih mementingkan sukan daripada akademik. Aktiviti sukan merupakan sesuatu bidang yang baik untuk pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan stamina tetapi pelajar juga dapat melepaskan bebanan kerja di sekolah. 11 .15 peratus dikira dalam kurikulum dan salah satu syarat kepada pelajar yang ingin melayakkan diri untuk menyambung pengajian di Institut Pendidikan Tinggi ( IPT ) turut diambil kira. Dasar ini diperkenalkan oleh kerajaan untuk melahirkan insan yang cerdas dan cergas bagi memperkukuhkan pembangunan sukan. Melalui dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan mungkin memberi impak yg positif namun di zaman era yang semakin maju ini menjadikan pelajar lebih agresif daripada yang dahulu.diperkenalkan oleh kerajaan ialah dasar ³ 1 murid 1 sukan ³. Selain itu.emosi dan mental. Sikap itu dianggap tidak bermoral dan tidak menepati matlamat yang diinginkan oleh dasar ini. pelajar menjadi lebih seronok untuk bergiat aktif dalam sukan sehingga tidak mahu tumpukan dalam bidang akademik dan ada juga pelajar sanggup melawan guru kerana guru tidak izinkan pelajar terbabit untuk bergiat terlalu aktif dalam sukan. Namun.

dalam kita sibuk mengejar pembangunan di dalam pendidikan. 12 .dasar yang ada mendatangkan kebaikan bagi sesetengah perkara dan perlu diteliti dengan masalah sosial yang semakin meruncing dan boleh mendatangkan masalah pada Negara akan datang kerana pelajar-pelajar ini yang akan menjadi pemangkin kepada Negara pada masa hadapan. Namun. 3. jika diteliti melalui kelab ini juga menjadikan pelajar lebih agresif seperti mempunyai kumpulan sendiri seperti kumpulan samseng.antara yang lama dengan yang moden. Walaupun dasar ini memberi kebebasan pelajar untuk memilih namun ini membawa musibah kepada guru. Namun.4 Pendidikan Merupakan Pusat Perniagaan: Sistem pendidikan negara mengalami perubahan yang sungguh pesat. Hal ini tidak boleh dipandang ringan dan salah satu punca berlaku pergaduhan kerana pelajar terbabit mempunyai asas dalam seni mempertahankan diri. dikatakan perkembangan pendidikan hari ini adalah berasaskan pencapaian. tidak kita sedar bahawa akan timbul isu-isu berbangkit yang mana bakal mempengaruhi masa depan pendidikan negara kita. Lantaran pesatnya perubahan itu berlaku. Namun. Sikap pelajar mudah berubah apabila mereka sudah minat kepada sesuatu dan perubahan itu berlaku bergantung kepada minat mereka itu ke arah kebaikan atau keburukan. kawalannya adalah mementingkann kawalan mutu menyeluruh dan bermacammacam lagi. memeras ugut pelajar lain. namun ada kalanya ia dibuat seolah-olah mendadak menyebabkan para pelajar.pengurusannya adalah bercorakkan budaya korporat. maka sistem pendidikan pernah dihuraikan sebagai berada di persimpangan jalan.Wujudnya dasar ini memberi peluang kepada pelajar untuk memilih bidang yang mereka suka supaya minat mereka itu dapat diperkembangkan ke peringkat lebih tinggi. Contoh yang kita dapat lihat dalam kelab dan persatuan taekwando atau silat merupakan seni mempertahankan diri yang amat baek untuk pelajar.Umumnya perubahan itu dibuat secara terancang. pendidik dan orang ramai terkejut dan berasa bimbang. Beberapa ungkapan baru digunakan untuk menggambarkan perkembangan yang berlaku itu.dan membuli pelajar lemah dengan kebolehan yang dimiliki.

melonjakkan kecemerlangan sekolah menerusi lonjakan saujana dalam aspek modal insan dan kepimpinan. Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) ialah sekolah-sekolah yang cemerlang dalam kelompoknya berasaskan aspek akademik. kokurikulum. masyarakat dan negara´.Objektif pewujudan sekolah kluster ini dapat dilihat memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu ³melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. pengurusan sekolah. Hasrat ini adalah bertepatan dengan idea yang telah disuarakan oleh YB Menteri Pelajaran Malaysia pada 3 April 2006 semasa Persidangan Pegawai-Pegawai Pelajaran Daerah di Langkawi. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. mengangkat sekolah yang boleh dijadikan role model dalam kelompok yang sana dan membantu sekolah lain di luar kelompok serta dijadikan contoh di peringkat antarabangsa dan mengembangkan sepenuhnya potensi institusi pendidikan sehingga membolehkan pengetua. Berdasarkan elemen di atas. Selaras dengan Wawasan 2020 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010). bertanggungjawab. sekolah ini berupaya membangunkan modal insan cemerlang minda kelas pertama yang dapat bersaing pada peringkat global seterusnya menjadi show case di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antara tujuan pewujudan sekolah kluster kecemerlangan ini ialah untuk membangunkan modal insan cemerlang minda kelas pertama.guru dan pelajar mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. berakhlak mulia.1 Sekolah Kluster: Pelaksanaan Kluster Kecemerlangan Institusi Pendidikan adalah satu fokus dalam Teras Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan sebagai usaha menyemarakkan kecemerlangan institusi pendidikan ke arah memupuk pelajar minda kelas pertama. Sekolah ini juga mempunyai kebitaraan (niche areas) yang dapat menyerlahkan watak sekolah.4.Kementerian Pelajaran cuba merealisasikan cabaran serta teras yang ada di dalam dasar-dasar berkenaan dengan mewujudkan sekolah kluster. pembangunan modal insan dan sumber. sahsiah. 13 . hubungan dengan pihak luar.3. budaya.

Pengasingan etnik dalam sistem pendidikan negara ini berpunca daripada dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan jurang perbezaan sosioekonomi antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu terutama orang Cina. Hal ini kerana. Disamping itu. segala usaha yang bakal diambil dan dilakukan perlu memuaskan kehendak semua etnik dan bangsa di negara ini. Realitinya. pola enrolmen pelajar dalam aliran alternatif ini memperlihat pengasingan etnik yang begitu jelas.890. 4.Peruntukan yang begitu besar telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu yang mana telah meluluskan peruntukan berjumlah RM 30 juta (Ringgit Malaysia Tiga Puluh Juta) untuk 60 buah Sekolah Kluster dalam pembentangan Bajet Tahun 2008 pada 7 September 2007. memang tidak dapat dielakkan bahawa tindakan alternatif yang memihak kepada sesuatu kumpulan akan menyebabkan kumpulan atau etnik lain menganggap dirinya didiskriminasi oleh langkah tersebut ( Bullivant. Pada hakikatnya. Antara 14 . usaha tersebut mungkin akan menjadi lebih berat dan membebankan. Malangnya. Dasar yang dilaksanakan kerajaan sudah tentu menimbulkan ketidakpuashatian sesetengah etnik atau kaum di negara ini dan bakal menimbulkan isu yang semakin sulit untuk diselesaikan.1 Cabaran Ditalu dengan identity masing-masing Usaha untuk menghapuskan pengasingan etnik adalah satu cabaran besar yang perlu dipikul oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ). Punca berlakunya jurang perbezaan ini boleh disusur galur kepada dasar pecah perintah yang diamalkan oleh penjajah Inggeris.00 untuk penyelenggaraan tandas bagi 60 buah sekolah kluster. kewujudan aliran alternatif di samping aliran perdana telah memberikan pelbagai pilihan aliran persekolahan kepada pelajar di negara ini. Bahagian Kewangan juga telah meluluskan peruntukan bagi penyelenggaraan sebanyak RM 200. 1992 ). Bahagian Kewangan turut menyediakan peruntukan sejumlah RM 5. Di negara yang mempunyai masyarakat majmuk.000.0 4.000 bagi setiap 30 Sekolah dalam Mesyuarat Peruntukan Khas Sekolah Kluster Tahun 2008 bertarikh 17 Mac 2008 yang jumlah keseluruhannya ialah RM 6 juta.

satu daripada kaedah yang ingin diterapkan yang dalam kalangan bahan pelajar-pelajar bantu ialah pengajaran iaitu dan pembelajaran menggunakan mengajar penggunaan perisian komputer yang dibangunkan sendiri iaitu µPowerpoint¶ dan µExcel¶ serta penggunaan LCD. ini mengukuhkan lagi pendapat guru-guru mengenai penggunaan LCD dan computer amat menyusahkan dan membazir masa. 2005 ). mampu memuaskan hati semua etnik supaya tidak ada sebarang tanggapan bahawa diskriminasi kaum berlaku dalam pelaksanaan dasar dan sistem yang dilaksanakan di negara ini.aliran alternatif ini. Oleh yang demikian. Tambahan lagi pemasangan awal peralatan teknologi itu memakan masa yang lama. Namun begitu. tenaga pengajar atau guru itu sendiri tidak memanfaatkan BBM yang sedia ada menjadi cabaran utama seterusnya merungkai isu pembaziran sumber. agar kelemahan belajar oleh pelajar ini dapat diatasi. Ketidakpuashatian pelbagai pihak menjadi 1 cabaran besar kepada kerajaan dalam menjalankan dasar ± dasar pendidikan yang melibatkan kepentingan pelbagai etnik dan bangsa di negara ini. Guru seharusnya memikirkan pelbagai kaedah atau strategi pengajaran dan pembelajaran. Cabaran lebih besar terpaksa ditanggung KPM untuk memastikan perjalanan dan pelaksanaan dasar yang diambil mencapai matlamat yang ditetapkan dan yang paling penting. penasingan etnik dalam pendidikan memperkukuh prasangka. Komputer dan LCD hanya menyusahkan dan sebenarnya tidak memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Punca utama guru tidak memanfaatkan BBM yang sedia ada ialah kurang mahir dalam mengendalikan peralatan teknologi seperti LCD dan sebagainya. ancaman dan permusuhan etnik 4.2 Terdapat Tenaga pengajar tidak memanfaatkan BBM yang sedia ada pelbagai kaedah atau teknik pengajaran yang boleh merangsang minat pelajar untuk menguasai sesuatu kemahiran. sistem pendidikan vernakular rendah sering didakwa sesetengah sarjana Melayu sebagai punca polarisasi perkauman di negara ini ( Sia Keng Yek. Seperti yang ditegaskan oleh Chai Hon-Chan ( 1971 ). 15 .

menjalankan pemantauan. Walaupun tugas pelaksanaan dan tindakan diagihkan kepada guru atau panitia mata pelajaran. membuat persediaan awal sebelum sesi pengajaran serta membanyakkan pendedahan kepada bahan-bahan dalam bahasa Inggeris.3 Setiap Pelajar Mempunyai Minat Yang Berlainan Sekolah merupakan cabang ilmu kepada pelajar untuk mendidik mereka menjadi seseorang yang mempunyai ilmu serta modal insan yang seimbang. membudaya penggunaan bahasa Inggeris di sekolah mengamalkan team teaching pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan. Penggunaan serta penguasaan bahasa Inggeris guru perlu terus ditingkatkan supaya guru-guru dapat menyampai menggunakan bahasa yang betul.Selain itu. Bagaimanapun. Untuk merancang serta melaksanaan mana-mana inisaitif tersebut. Di samping itu beberapa inisiatif yang digerakkan oleh Pengurus Sekolah boleh membantu guru meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Inggeris. kursus bahasa Inggeris secara on-site (dengan manafaatkan BISP) sesi profesional meningkatkan kemahiran penyampaian. Namun begitu. peranan Pengurus Sekolah yang seterusnya adalah lebih kritikal untuk memastikan pelan tindakan dilaksana sepenuhnya dan dengan berkesan.menjalankan pencerapan pengajaran dan pembelajaran. Tindakan pengurus sekolah ialah. pergantungan guru semata-mata kepada Kursus ETeMS yang diberikan secara one-off boleh menjejaskan usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Peranan Pengurus Sekolah ialah memastikan guru menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran. 4. Inisiatif ini perlu disokong melalui usaha guru secara kendiri terutamanya dengan membiasa menggunakan bahasa Ingggeris. penyeliaan dan penilaian program. Jika sekolah dijadikan sebagai tempat masalah sosial berlaku akan menjejaskan lagi imej sekolah yang dahulunya 16 . Antaranya ialah. perbincangan perlu dibuat di peringkat Jawatan Kuasa (JK) Kurikulum atau JK PPSMI sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua atau Guru Besar. Untuk itu guru-guru PPSMI telah diberikan Kursus Bahasa Inggeris (ETeMS) serta beberapa bentuk bahan bahasa Inggeris dan program sokongan. jelas dan berkesan. meninjau perkembangan bahasa Inggeris guru. guru tidak harus dibiarkan bersendirian tanpa bimbingan penyeliaan dan penguatkuasaan.

Cabaran yang perlu dihadapi apabila melaksanakan dasar ³ 1 murid 1 sukan ³ iaitu mereka tidak mempunyai minat yang sama dalam sukan. Apabila diteliti ada sesetengah aktiviti melibatkan sukan atau kokurikulum merupakan aktiviti yang boleh dikaitkan dengan masalah sosial. 17 . Masalah sosial yang pada awalnya dianggap kecil namun menjadi impak yang besar apabila seorang demi seorang mula terjebak. Moral itu penting namun jika pelajar itu tidak dipupuk dan dibentuk dengan baik akan memberi kesan yang mendalam terutama dalam bidang pendidikan. Namun. Sesetengah pelajar lebih suka terlibat dalam kokurikulum atau bidang akademik kerana itu merupakan minat mereka. 4. kita sedia maklum bahawa pelajar yang aktif sukan pasti akan timbulkan masalah di dalam sekolah dengan melanggar disiplin sekolah serta etika moral yang patut ada dalam diri semua orang.banyak melahirkan pelajar-pelajar yang Berjaya. Setiap pelajar mempunyai minat pada sesuatu bidang yang berbeza. Jika kita mewajibkan semua pelajar terlibat maka pelajar-pelajar ini akan memberontak kerana mereka boleh membuat pilihan tanpa perlu dipaksa untuk memilih. Pelajar mempunyai pilihan masing-masing dan jika pelajar terlalu didedahkan pada sukan mungkin akan berlaku masalah sosial seperti merokok dan memonteng kelas dengan mengikuti latihan sukan semasa waktu pembelajaran dan ini akan menyebabkan pelajar akan tercicir.3. Ada setengah pelajar yang suka dan aktif pada bidang sukan tetapi kurang dalam akademik dan ada juga pelajar yang aktif dalam akademik dan kokurikulum tetapi kurang dalam bidang sukan. Dasar ini merupakan satu bonus kepada pelajar yang aktif sukan kerana bagi mereka ini peluang yang baik untuk mereka menonjolkan diri di khalayak. Begitu juga dalam melaksanakan sesuatu dasar perlu ada cabaran yang perlu dihadapi terutama apabila melibatkan masalah sosial di kalangan pelajar yang turut dijadikan salah satu alasan pendidikan menyebabkan masalah sosial meningkat.1 Pelajar Menyalahguna Kelebihan Yang Ada Pada Diri Dasar yang diperkenalkan kerajaan sudah lama dilaksanakan namun masalah sosial masih tidak dapat dibendung malah semakin meningkat.

Namun pernahkah terlintas di renungan bahawa infrastruktur ini mempunyai tempoh luputnya? Peralatan komputer yang berkualiti juga pasti akan mengalami tempoh luput yang mana memerlukan sistem penyelenggaraan yang juga berkualiti.Apakah pihak sekolah sentiasa diberi peruntukkan berjuta-juta ringgit oleh pihak kerajaan bagi membolehkan infrastruktur ini di selenggara? Tidak mustahil jika ada segelintir pihak pembekal yang 18 .Kelebihan yang dimiliki seperti mempunyai nama yang kuat di sekolah kerana kecemerlangannya terlibat dalam sukan atau kokurikulum akan membuatkan seseorang itu mula melakukan masalah sosial seperti mempunyai kumpulan yang digeruni oleh pelajarpelajar lain.dasar yang diwujudkan memberi impak yang baik kepada pelajar namun jika tidak dipupuk dengan cara yang sempurna serta tiada pengawalan yang baik akan menjejaskan matlamat dasar itu. Pelajar ini bertindak sebegitu apabila mereka mempunyai banyak kemahiran yang diajar dalam kokurikulum atau sukan sehingga mereka mampu untuk bertindak agresif sehingga ada sesetengah pelajar berani melawan atau memukul guru dan ini merupakan masalah sosial yang perlu ditangani. Aktiviti kokurikulum seperti seni mempertahankan diri merupakan sesuatu aktiviti yang baik untuk pelajar namun disalahguna sehingga berlaku pergaduhan daripada yang kecil kepada yang besar sehingga menggunaka benda keras untuk melawan. Seperti yang kita sedia maklum. 4. Pelajar-pelajar ini telah menyalahgunakan kelebihan yang mereka miliki untuk kepentingan sendiri. Ini merupakan masalah yang amat serius kerana ini melibatkan nyawa pelajar lain yang dalam bahaya.4 Teknologi usang Namun pelaburan yang begitu besar ini ada risikonya yang perlu diambil kira oleh pihak kerajaan. Oleh itu.alat bantu mengajar dan lain-lain lagi. peruntukan yang dibekalkan oleh kerajaan kepada pihak sekolah kluster ini akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan melengkapkan infrastruktur sekolah dengan kelengkapan pembelajaran yang canggih dan berkualiti seperti komputer. membuli dan memeras ugut kepada pelajar bawahan dan mula terjebak dengan ponteng.

namun tidak beerti mereka harus menggadaikan segala yang ada demi mengejar kemajuan dalam pendidikan.Sekiranya pihak sekolah ingin mengambil inisiatif dengan mengadakan kursus kemahiran kepada tenaga pengajar yang kurang berkemahiran. Selain itu.0 5. Seharusnya sekolah kluster diwujudkan bagi meningkatkan lagi taraf pendidikan di Malaysia. 5.kemahiran mengendalikan alatan canggih ini seharusnya disedari pihak kerajaan bahawa tidak semua tenaga pengajar memilikinya.bukankah ini akan melibatkan kos kewangan yang lebih tinggi kepada sekolah kluster? Guru-guru juga terpaksa menampung kos perbelanjaan bagi menghadiri kursus tersebut lantaran terpaksa mengejar arus kemajuan dalam pendidikan. Bukankah ini akan menjejaskan standard alatan yang bakal digunakan oleh pelajar sekolah kluster? Berkemungkinan ibu bapa terpaksa menghulur yuran lebih bagi menampung kekurangan kewangan yang dialami oleh pihak sekolah dengan berlandaskan demi pembelajaran anakanak mereka. Lebih-lebih lagi pada masa yang sama.1 Pendekatan Penubuhan Sekolah Integrasi Pendekatan atau langkah kerajaan dalam menyelesaikan isu ± isu pengasingan etnik dalam sistem pendidikan di negara ini dapat dilihat melalui usaha penubuhan sekolah integrasi pada peringkat sekolah rendah yang dilaksanakan pada tahun 1980-an. rata-rata para ibu bapa terpaksa menyediakan perbelanjaan untuk pakaian sekolah. Penubuhan 19 . Namun dikhuatiri pihak pembekal ini tidak menitik beratkan soal kualiti alatan tersebut dan hanya mementingkan pulangan yang bakal diterima dari pihak sekolah. Dianggarkan secara purata setiap ibu bapa perlu memperuntukkan tidak kurang RM300 untuk menyediakan keperluan lengkap bagi seorang anak mereka yang bersekolah dan bertambah mengikut tahap. buku-buku dan peralatan lain untuk keperluan anak-anak mereka mengikuti pelajaran dalam kelas. Ini menyulitkan proses pembelajaran yang sepatutnya menjadi lebih mudah dan cepat kepada guru dan para pelajar.berlumba-lumba untuk mendapatkan tender membekalkan alatan pembelajaran di sekolahsekolah kluster.

pada 5 Ogos 1985. Walaupun sekolah wawasan dapat memberikan peluang kepadapelajar pelbagai kaum untuk berinteraksi dan berkongsi pengalaman demi memupuk persefahaman dan toleransi dalam kalangan generasi muda di negara ini ( Ramasamy. interaksi etnik menerusi sekolah wawasan hanya terhad kepada aktiviti luar bilik darjah. namun memandangkan usaha tersebut ditentang oleh pendidik Cina. SJK( C ). maka ia tidak mendatangkan hasil yang diharapkan oleh kerajaan. Pelajar tetap belajar di bawah bumbung yang berlainan yang memperlihatkan pengasingan etnik yang begitu jelas. Biarpun pelbagai langkah di ambil oleh kerajaan untuk menangani masalah pengasingan etnik. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. 1987 ) Namun usaha kerajaan untuk menubuhkan sekolah integrasi tidak disambut baik oleh pendidik Cina.sekolah integrasi ini diumumkan oleh menteri peljaran pada masa itu. kerajaan melancarkan 1 lagi usaha untuk mengintegrasikan pelajar sekolah rendah di negara ini. SK. Pada tahun 1990-an pula. iaitu sekolah wawasan. Sebaliknya. rancangan ini merangkumi tiga komponen. 1987 ). Mereka khuatir penubuhan sekolah integrasi akan mengubah ciri SJK( C ) ( Li Yun Xi. Julai 2007). sekolah yang terlibat ditadbir secara berasinagn tanpa kehilanagn identity sekolah asal. namun langkah tersebut rata ± rata ditolak oleh pendidik Cina. SJK( T ) yang terletak berdekatan atau di kawasan sama digabung untuk dijadikan sekolah integrasi. iaitu menggabungjalinkan tiga jenis sekolah rendah disatu tapak yang sama. Di bawah rancangan ini. 2004 ). Walaupun penubuhan sekolah wawasan didasari oleh konsep yang agak sama dengan sekolah integrasi. kokurikulum dan sukan serta e. 20 . Pada peringkat awal. kerajaan bercadang menubuhkan 18 buah sekolah integrasi sebagai sekolah perintis ( Lim Fong Seng. mereka lebih menyokong Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) yang menggalakkan interaksi etnik menerusi penglibatan bersama dalam aktiviti diluar bilik darjah tanpa melibatkan penggabungan sekolah. Namun hakikatnya. iaitu akademik. Kini. Biarpun komuniti India secara amnya tidak membantah usaha kerajaan menubuhkan sekolah integrasi. namun di bawah konsep sekolah wawasan.integrasi dan pelaksanaanya membabitkan enam bidang (Pendidik.

strategi dan pelan tindakan. menilai dan membuat penambahbaikan dalam aspek pelaksanaan kurikulum. memantau. pemantauan dan penguatkuasaan. sebahagian besar sekolah didapati telah menyediakan pelan tindakan masing-masing. memberi penekanan terhadap faktor dan tindakan bagi memantapkan 21 . manakala Jawatan Kuasa PPSMI perlu merancang dan menguruskan tindakan khusus untuk pelaksanaan PPSMI di sekolah. melaksana. panitia mata pelajaran atau guru. Dalam hal ini. Matematik. Walaupun ia berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan pengajaran sains dan matematik. Bagi memastikan kedua-dua Jawatan Kuasa ini wujud dan berfungsi dengan pengurus sekolah perlu berkesan dalam memantapkan program akademik di sekolah. bahasa Inggeris. Berasaskan pemantauan PPSMI.5. Perancangan strategi pelaksanaan PPSMI ini tidak boleh dibuat oleh pengurus sekolah secara bersendirian. Menyediakan dan Melaksanakan Pelan Tindakan Keberkesanan sekolah membuat perubahan dan penambahbaikan kepada program akademik di sekolah boleh dinilai berpandu kepada perancangan dan pelaksanaan pelan tindakan sekolah. tugas ini masih tidak boleh diserahkan (delegation) sepenuhnya kepada Bidang Sains Matematik. Aspek pertama. Pusat Sumber dan ICT mesyuarat JK diadakan tetap dan secara berkala perbincangan berfokus kepada meningkatkan keberkesanan pengajaran keputusan mesyuarat didokumentasi untuk rujukan. ini dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Keanggotaan JK PPSMI adalah menyeluruh meliputi panitia Sains. Namun begitu terdapat beberapa aspek yang perlu dimantapkan dalam pelan tindakan sekolah untuk memastikan ianya berfungsisebagai dokumen rujukan utama. Setiap keputusan mesyuarat difahami guru dan dilaksanaka. Seterusnya.2 Merancang dan melaksana secara berpasukan dan melalui kolaborasi Untuk menggerak dan membuat penambahbaikan mana-mana dasar atau program baru yang diperkenalkan oleh KPM (termasuk PPSMI) masih memerlukan perancangan rapi diperingkat sekolah. Perancangan dan pelaksanaan perlu dibuat secara berpasukan kerana ia melibatkan pelbagai elemen yang boleh mempengaruhi pelaksanaan. memastikan bahawa kedua-dua Jawatan Kuasa Besar. behind every discovery is a team and collaboration¶. Seperti disebutkan oleh Osborne (1998). µeven scientists rarely work alone. Jawatan Kuasa Kurikulum berperanan untuk merangka hala tuju.

Sasaran ini perlu dijadikan sebagai akujanji untuk pelaksana. rohani. melaksanakan sesi peningkatan profesional untuk guru dari masa ke semasa bagi membolehkan guru mengikuti perkembangan ilmu sains. Pelajar perlu didedahkan subjek kerohanian seperti pendidikan Islam dan pendidikan Moral dalam membentuk insaniah pelajar. penyelesaian dirangka untuk mengatasi setiap kelemahan tersebut Keempat. Ini termasuk aspek profesional guru. Selama ini subjek ini tidak ditekankan pun walaupun banyak masalah sosial berlaku namun apa yang ditekankan tidak kepada insaniah 22 . berpengetahuan dan bermoral.pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 5. aktiviti yang dirancang perlu bersifat menyeluruh untuk setiap peringkat dengan tidak memberi fokus hanya kepada kelas peperiksaan. Oleh kerana ia perlu diterjemah dan diaplikasikan apabila bermula sesi persekolahan. pedagogi. Pemulihan serta peningkatan prestasi murid hendaklah dimulakan di peringkat lebih awal darjah tanpa menunggu tahun peperiksaan atau program khas. Kedua. Dan aspek ketiga pula. teknologi dan dikenalpasti Seterusnya tindakan pedagogi. pengurusan program. Aspek kelima menerangkan matlamat dan sasaran dalam pelan tindakan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Pendekatan yang dipilih ini berdasarkan matlamat setiap dasar iaitu ingin membentuk pelajar yang berilmu dalam aspek jasmani. emosi dan mental. kelemahan atau kekangan yang sedia ada dalam pelaksanaan kurikulum dikenalpasti secara berterusan. keperluan bahan sokongan. boleh di capai (realistik) dan dinilai. penggunaan bahan sumber luar dan infrastruktur. maka perancangan pelan tindakan hendaklah dibuat lebih awal.Aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan boleh melalui pencerapan pengajaran serta maklum balas daripada guru.3 Menekankan Subjek Kerohanian Pendekatan yang cuba diketengahkan bukan untuk membubarkan dasar yang sedia ada tetapi membaikpulih apa yang patut ada dalam membentuk modal insan pelajar. Tiga aspek ini memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar yang berilmu. Fungsi dan kandungan pelan tindakan tersebut perlu jelas dan boleh difahami oleh setiap guru.

Melalui subjek ini pelajar didedahkan mengenai nilai-nilai murni yang perlu ada pada diri seseorang seperti kejujuran. Media massa perlu berganding bahu dengan pihak sekolah ( pendidikan ) dalam menjalankan sesuatu pogram yang melibatkan pengaruh yang besar kepada pelajar. Subjek ini perlu ditekankan dalam membentuk insaniah pelajar dan jika ditekankan aspek jasmani namun rohani pelajar itu kurang tidak dapat menjamin masa depan pelajar terbabit kerana mungkin kalau pelajar itu berubah hanya dalam jangka masa yang pendek dan selepas tamat sekolah pelajar terbabit akan melakukan aktiviti lamanya seperti melepak dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. emosi dan mental. Penekanan harus diberikan kepada mereka kerana melalui media massa pelajar lebih tertarik kerana media eletronik pandai menarik pelajar untuk mengikuti pogram yang ditawarkan oleh sekolah dan pogram ini pasti akan mendapat sambutan oleh pelajar. Subjek pendidikan Islam untuk pelajar islam dan subjek pendidikan Moral untuk pelajar bukan islam merupakan subjek yang tidak digemari oleh mana-mana pelajar dan perlu ada penekanan untuk menarik minat mereka kepada subjek itu. Ini adalah salah satu pendekatan yang cuba diterapkan untuk membentuk pelajar yang baik dari segi jasmani. Media massa bukan sahaja media eletronik tetapi berkaitan media media cetak juga kerana masyarakat terutama pelajar mudah terpengaruh dengan media massa terutama melibatkan eletronik. 23 .1 Kerjasama Daripada Media Massa Seperti pendekatan yang lain juga peranan media massa merupaka salah satu alternatif terbaik dalam menyelesaikan sesuatu masalah kerana apabila Negara semakin maju maka alternatif dalam membentuk insaniah pelajar adalah melalui media massa. Kebanyakan dalam aspek sukan atau kokurikulum banyak menekankan aspek jasmani dan kurang penekanan pada rohani. Seperti dasar lain juga subjek ini perlu dilakukan sebagai subjek wajib untuk pelajar lulus dan syarat untuk menyambung pelajaran di IPT. 5.3. rohani. Subjek pendidikan Islam dan Moral dipandang ringan oleh sesetengah pihak yang menganggap subjek ini sebagai subjek teras bukan subjek wajib lulus. hormat-menghormati dan sebagainya yang menekankan ciriciri keperibadian yang baik. Dalam membentuk rohani diri pelajar perlu adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani.pelajar.

5. Oleh itu. Tidak keterlaluan jika badan ini dianggap sebagai mata-mata pihak kerajaan agar amanah dan tanggungjawab yang diserahkan kepada pihak sekolah dijalankan secara telus dan jujur. Pihak sekolah juga harus berusaha mencari inisiatif lain dalam menampung kos penyelenggaraan alatan pembelajaran di sekolah selain dari menaikkan kadar yuran tambahan. 24 . Namun pihak Kementerian Pelajaran juga tidak harus berpeluk tubuh sahaja. Kerajaan tidak boleh memandang ringan kepada kebolehan media massa kerana perubahan pada Negara yang maju menjadikan media massa merupakan ejen penyampai yang boleh dipercayai oleh orang ramai terutama pelajar yang mudah tertarik dengan benda-benda baru.4 Kaedah pengawasan dan pemerhatian Terdapat beberapa pendekatan yang boleh ditekankan dalam membendung isu yang jarang terlintas di fikiran ini antaranya ialah dengan melantik badan khas yang berperanan memerhati dan mengawasi perjalanan keluar masuk kewangan bagi setiap sekolah kluster. Semua pihak memainkan peranan yang penting dalam membentuk individu yang Berjaya serta berakhlak mulia seperti yang sering diberitahu oleh kerajaan mengenai matlamat mereka. kerjasama dari pihak kerajaan amatlah diperlukan supaya pihak sekolah tidak merasa mereka tidak dipedulikan. Seseorang tidak akan Berjaya jika tiada pertolongan daripada orang sekeliling.Mungkin pada awalnya pogram yang ingin dilakukan tidak mendapat sambutan yang baik oleh pelajar namun jika pogram ini dijalankan dengan baik mungkin pogram ini akna Berjaya seperti yang diharapkan oleh kerajaan. Dalam merealisasikan Dasar Globalisasi Pendidikan.Pendekatan ini mampu mengurangkan bebanan yang terpaksa ditanggung segelintir ibu bapa yang tidak berkemampuan. matlamat dan objektif Negara pada Wawasan 2020 akan Berjaya jika pelajar-pelajar ini diberi peluang dalam membuat pilihan yang terbaik untuk diri mereka. Badan khas ini juga seharusnya diberi kuasa untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang cuba untuk menyeleweng dana atau bantuan kerajaan atau pihak yang cuba mengambil kesempatan mendapatkan komisen dengan menjual tender pembekalan alatan pembelajaran di sekolah kluster.

Pendekatan yang seterusnya ialah dengan melahirkan budaya organisasi yang cemerlang di sekolah. Isu-isu disiplin dan masalah moral dan akhlak di kalangan warga organisasi pendidikan seharusnya ditangani secara tegas dan bijaksana. Kesedaran pihak-pihak berwajib amatlah penting dalam merealisasikan penghasilan modal insan cemerlang kelas pertama. Nilai-nilai murni iaitu nilai ia teras subur dan menjiwai kembangan setiap hendaklah organisasi. 25 . disemaikan Kesibukan dan dibajai supaya warga dengan projek-projek pembangunan pendidikan seharusnya tidak menjadi alasan untuk lari dari tanggungjawab ini.

Intihanya. pencapaian dan kekurangan dan kesan-kesan sampingan. jabatan pelajaran negeri dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. dan perhubungan sosial dan bentuk organisasi. Antara perkara-perkara yang perlu diberi pertimbangan semasa memikirkan semula tumpuan sesebuah sistem pendidikan ialah apa yang mendorong dan menghalang perubahan.0 Kesimpulan Berdasarkan isu-isu pendidikan yang dikemukakan. Pihak kerajaan seharusnya menjalankan kajian sedalam-dalamnya.mengkaji kesan baik dan buruk sebelum melaksanakan sesuatu dasar atau sistem pendidikan. Kejayaan sesuatu sistem yang dijalankan bukan sahaja bergantung kepada pelaksanaan yang telah difikirkan dengan teliti. Cabaran ini boleh dilihat dari segi pelajar.6. pejabat pendidikan. Ini bukan sahaja bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem malah untuk merealisasikan objektif yang cuba dicapai oleh pihak kerajaan. aktiviti dan amalan. pihak pentadbir sekolah. guru. Sudut penentangan dan institutionalisasi juga harus diambil kira dalam melaksanakan sesebuah sistem pendidikan. tetapi juga bergantung kepada penyelarasan dan pengawasan setiap sistem dengan baik. 26 . Semua ini harus dilihat dari aspek-aspek teminologi dan wacana. jelaslah kepada kita bahawa setiap usaha yang diambi luntuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pendidikan ternyata mempunyai banyak cabaran. setiap sistem yang telah dan akan dilancarkan oleh pihak kerajaan mempunyai kebaikan dan kelemahannya tersendiri.

Selangor Darul Ehsan. Utusan Publication and Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Satu Perspektif Bersepadu. 2003. Pemikiran Dalam Pendidikan.0 Bibliografi Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Quantum Books. Nurin Enterprise. Perspektif Makro dan Mikro. Sufian Hussin. Kuala Lumpur. Falsafah Pendidikan dan Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn.7.Mohd Kamal Hassan. Lans Resources Sdn Bhd. Tan Yao Sua. 2010.. Robiah Sidin. Etnik dan Pembinaan Negara Bangsa dalam Sistem Pendidikan. 2002. Dasar Pembangunan Malaysia. 1988. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). 27 . Penerbit USM. Dasar Pendidikan Progresif. 1994. Bhd. Prof Dr. Isu Bahasa. 1998. Pendidikan dan Pembangunan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->