PENGHARGAAN

Saya,FawwazZulkarnain Bin Norazmyinginmengucapkanjutaaanterimakasihkepada guru matapelajaransayaiaituPuanLatifahBintiLatif yang telahbanyakmembantusayadalammembuatKajianGeografiTempatanini. SayajugainginmengucapkanterimakasihkepadaPengetuacemerlang SMK PuncakAlamiaituEncikRasulMaideen Bin HajaMaideenkeranatelahmemberikebenaranuntukmenjalankanKajianGeografiTempatan . Sayainginmerakamkanribuanterimakasihsayakepadaibubapasaya,iaituPnRozitaBinti Abdul RahmandanEncikNorazmy Bin Othman keranatelahbanyak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful