P. 1
Adab Pergaulan Muda-Mudi

Adab Pergaulan Muda-Mudi

|Views: 91|Likes:
Published by yuiiio

More info:

Published by: yuiiio on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

ADAB PERGAULAN MUDA-MUDI

Drs. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd Suatu kewajaran kalau antara laki-laki dan perempuan saling tertarik satu sama lainnya. Hal ini karena memang Allah menciptakan mereka dari satu jiwa lalu menciptakan pasangannya kemudian mengembangkannya menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. (Q.S. An-Nisâ’/4:1) Penciptaan manusia secara berpasangan dan menjadikannya berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bertujuan untuk saling kenal (ta’aruf) dan berhubungan satu sama yang lain.

$pkšr'¯»tš â¨$¨Z9$# $¯RÎ) /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 9š š x.sš 4Ós\Ré&ur öNä3»oYù=yèy_ur $\/qãèä© š @ͬ!$t7s%ur (#þqèùušyètGÏ9 4 ¨bÎ) $ ö/ä3tBtšò2r& yš «!$# öNä39s)ø?r& ..... YÏã
”Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.... (QS Al Hujurât/49:13) Hubungan yang paling baik adalah yang mampu memelihara diri dan hubungannya dengan Allah dan makhluk-Nya. (makna taqwa). Dalam konteks memelihara hubungan antar laki-laki dan perempuan, Islam menganjurkan perkawinan bagi yang sudah mampu (Q.S. An Nûr/24:32) dan melarang mendekati segala bentuk perzinaan:

šwur (#qç/tšø)s? #š oTÌhš 9$# ( ¼çm¯RÎ) tb%x. Zpt±Ås»sù uä!$yš ur Wx šÎ6yš
”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isrâ’/17:32) Allah SWT Maha Mengetahui bahwa daya tarik zina (hubungn seks bebas antara laki-laki dan perempuan) begitu kuat, dan sekali orang masuk ke dalam lingkaran zina —siapapun dia—maka dia akan sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Rasulullah SAW pun mengakui hal ini dalam sabdanya: ”Sepeninggalku, tidak ada cobaan yang paling berat bagi kaum laki-laki dari yang berhubungan dengan wanitanya”. (Muttafaq ’alayh) Itulah sebabnya, Allah lebih menekankan pencegahan dengan memilih ungkapan larangan mendekati segala perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam zina dari pada ungkapan “Jangan melakukan zina!” Lalu, bagaimana dengan pacaran? Sebagai permasalahan mu’amalat, maka pada asalnya hukum segala sesuatu— termasuk pacaran—itu boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Pacaran adalah salah satu bentuk pergaulan yang berasal dari budaya Barat yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat dunia. Bentuknya bisa di mulai dari pandangan, lalu perkenalan, dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan, pergi berduaan,—jika merasa cocok—maka diteruskan dengan pengungkapan isi hati, bersentuhan, bergandengan, berboncengan, berpelukan, berciuman, dan seterusnya. Jika bentuk pacaran seperti ini maka jelas dilarang dalam Islam karena sudah mendekati zina (Q.S. Al Isrâ’/17: 32). Selain itu model pergaulan seperti ini lebih besar madharat dari pada manfaatnya. Tetapi jika hanya sampai pada saling kenal (ta’aruf) maka dibolehkan bahkan diajurkan. (Q.S. Al Hujurât/49:13). Meskipun memang tidak ada penjelasan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung mengenai pacaran, tetapi Islam menuntunkan adab pergaulan antara mudamudi, yaitu: 1. Niat dan motivasi pergaulan hendaknya didasarkan karena Allah semata. 2. Mengucapkan dan menjawab salam bila bertemu (Q.S. An Nisâ’/4:86), bertamu

atau ayah suami mereka.S. dan kemaluannya…. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. berpelukan. dan kemaluannya. atau putera-putera saudara perempuan mereka.S. ”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya. (Muttafafaq ‘alayh). dan memelihara kemaluannya. Tidak ketat dan tidak transparan. yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka. atau wanita-wanita Islam. meski itu di tempat ramai.. Tidak dibolehkan ber-khalwat (bersepi-sepian) tanpa ada control.S. atau putera-putera suami mereka. An Nûr/24: 27) dan ketika berpisah (H. An Nûr/24: 30-31): @è% š úüÏZÏB÷sßJù=Ïj9 (#qš Òäótš ô`ÏB ôMÏd̚»|Áö/r& (#qÝàxÿøtsšur óOßgy_rãšèù 4 y7Ï9ºsš 4šs1øš öNçlm. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Lanjutan ayat di atas: šwur šúïϚö7㚠£`ßgtFt^ š Κ š wÎ) $tB tšygsß $yg÷YÏB ( tûøóΚôØušø9ur £`Ïd̚ßJèš ¿2 4šn?tã £`ÍkÍ5q㚠ã_ ( šwur šúïϚö7㚠£`ßgtFt^šÎš šwÎ) ÆÎgÏFs9qãèç7Ï9 ÷rr& ÆÎgͬ! $t/#uä ÷rr& Ïä!$t/#uä ÆÎgÏGs9qãèç/ ÷rr& ÆÎgͬ!$oYö/r& ÷rr& Ïä! $oYö/r& ÆÎgÏGs9qãèç/ ÷rr& £`ÎgÏRºuq÷zÎ) ÷rr& ûÓÍ_t/ ÆÎgÏRºuq÷zÎ) ÷rr& ûÓÍ_t/ £`ÎgÏ?ºuqyzr& ÷rr& £`Îgͬ!$|¡ÎS ÷rr& $tB ôMs3n=tB £`ßgãZ»yJ÷šr& Írr& šúüÏèÎ7»F9$# Κöšxî šÍ<'ré& Ïpt/öšM}$# z`ÏB ÉA%y`Ìhš9$# Írr& È@øÿÏeÜ9$# šúïÏ%©! $# óOs9 (#rãšygôàtš 4šn?tã ÏNºušöqtã Ïä!$|¡ÏiY9$# ( šwur tûøóΚôØoš £`ÎgÎ=ã_öšr'Î/ zNn=÷èãšÏ9 $tB tûüÏÿøšäš `ÏB £`ÎgÏFt^šÎš 4 (#þqç/qè?ur šn<Î) «!$# $·èšÏHsd tmš šr& šcqãZÏB÷sßJø9$# ÷/ä3ª=yès9 šcqßsÎ=øÿè? ÇÌÊÈ “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya. atau putera-putera saudara lelaki mereka. Termasuk kategori ber-khalwat yakni ketika tidak ada control dari orang sekelilingnya. An Nûr/24: 31). Mengucapkan salam hukumnya sunat sedang menjawabnya adalah wajib. Menundukkan pandangan yang bermuatan syahwat dan menjaga kemaluan (Q. kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Menutup aurat. atau saudara-saudara laki-laki mereka. Nabi saw bersabda: “Sebarkan salam di antara kalian!”.R. 3 ¨bÎ) ©!$# r& 7šš Î7yz $yJÎ/ tbqãèoYóÁtš ÇÌÉÈ @è%ur ÏM»uZÏB÷sßJù=Ïj9 z`ôÒàÒøótš ô`ÏB £`Ïd̚»|Áö/r& z`ôàxÿøtsšur £`ßgy_rãšèù . dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Tidak memperlihatkan perhiasan/keindahan anggota tubuhnya (Q. atau budak. Tidak diperbolehkan bersentuhan—seperti: berjabat-tangan. Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. bergandengan.. at-Tirmidzi dan Abu Daud). 4.. b.. . atau putera-putera mereka. Aurat perempuan adalah semua anggota badannya kecuali wajah dan pergelangan tangan. karena salam adalah ungkapan suka cita dan doa semoga keselamatan.budak yang mereka miliki. “ Penggabungan anjuran untuk menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan berarti anjuran untuk menundukkan pandangan yang bermuatan syahwat. a. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya. atau ayah mereka. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. sedang aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut. kedamaian dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada yang disalami. 6. dan berciuman— selain mahram dan isteri. 3. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". yakni dengan berbusana menutup aurat. atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.(Q. 5. berdempetan.

Jika dengan puasa tetap tidak mempan maka harus kembali kepada alternative pertama yaitu menikah sebagaimana hadis di atas dan lanjutan surat An-Nûr /24:32. Al Isrâ’/17:32). dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. ⊂ ⊃ . namun tetap menjaga kehormatan dan kesopanan sebagai pribadi muslim dan muslimah.c. Tetapi ketika proses perkenalan dan pendekatan itu madharatnya lebih besar dari manfaatnya—apalagi sudah mendekati zina—maka hal tersebut diharamkan.Ϛt6Ïã y $ öNà6ͬ!$tBÎ)ur 4 bÎ) (#qçRqä3tš uä!#tšs)èù ãNÎgÏYøó㚠ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$#ur ììŚºur ÒOšÎ=tæ “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sesungguhnya tidak melarang bergaul antara laki-laki dan perempuan selama semua larangan di atas tidak dilanggar. supel dalam bergaul. Bersikap dan berkata yang baik dan benar. antara lain: mencintai seseorang karena cintanya kepada Allah semata (Muttafaqa ‘alayh). norak dan seksi). lebih baik segera menikah. dapat dipercaya. barangsiapa yang sudah sanggup menikah di antara kalian. Sebatas mengenal dan mencintai seseorang karena Allah dan tidak melanggar larangan. Sebab Nabi SAW menganjurkan: “Wahai para pemuda. Namun jika belum cukup kemampuan maka wajib atasnya berpuasa.S. maka puasa di sini pun termasuk menahan diri terhadap segala sesuatu yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina (Q. (HR Jama’ah dari Ibn Abbas) Jika karena keadaan tertentu belum punya kemampuan secara lengkap (fisik dan psikis yang sehat dan bertanggung jawab dalam arti luas) maka Nabi SAW menganjurkannya untuk menempuh alternatif kedua yakni berpuasa (menahan diri). Al Hujurât/49:13 tentang ta’aruf dan hadis Nabi SAW tentang tiga orang yang mampu merasakan manisnya iman. maka boleh mengenal satu sama lain. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. d. Tidak menyerupai pakaian lain jenis.S. Tidak mengundang perhatian (misal: pakai ronce. Perhatian: Semua adab pergaulan di atas bertujuan untuk mendidik dengan mencegah berbagai hal yang dapat mejerumuskan ke dalam zina. Hal ini didasarkan pada Q. Bagi pemuda yang baik lagi mampu menahan nafsunya maka daripada berzina. (#qßsÅ3Rr&ur 4šJ»tšF{$# óOä3ZÏB tûüÅsÎ=»¢Á9$#ur ô`ÏB ö/ä. maka hendaklah segera menikah. 7. maka hanya dengan penyaluran hasrat seksual secara benar dan seimbang yang efektif mencegah perzinaan. Karena zina berkaitan dengan pelampiasan hasrat seksual. Karena hal itu dapat berfungsi sebagai benteng baginya”. dan Allah Maha luas (karunianya-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Karena permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan syahwat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->