KAJIAN TINDAKAN PEMULIHAN

Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah

1
MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN DUA SUKU KATA TERBUKA DAN TERTUTUP KV + KVK . Oleh Puan Aspalaila Ramli Puan Maslinda Mahmud SK Sawah Dato¶, Mersing, Johor. ABSTRAK
Membaca merupakan kunci kejayaan seseorang murid. Kemahiran membaca bermula daripada mengenal, mengecam dan menyebut huruf dan suku kata, membatangkan dan membaca perkataan, ayat seterusnya petikan ataupun karangan. Aspek membaca perkataan dua suku kata KV + KVK salah satu isi kandungan Sukatan Pendidikan Pemulihan Khas Bahasa Melayu. Kegagalan murid untuk menguasai bacaan perkataan dua suku kata ini akan menyekat penguasaan mereka kepada kemahiran membaca perkataan yang lebih mencabar. Oleh kerana Bahasa Merentasi Kurikulum, penggunaan perkataan dua suku kata ini terdapat dalam sebahagian besar tajuk-tajuk dan isi kandungan mata pelajaran lain sehinggalah ke tahap dua. Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti punca kesukaran murid menguasai kemahiran membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup KV + KVK dan mengubah amalan pengajaran guru ke arah pendekatan yang lebih baik. Kajian ini dijalankan ke atas 15 orang murid Tahun 3 Kemboja, di Sekolah Kebangsaan Sawah Dato¶, Mersing, yang juga merupakan murid ±murid pemulihan. Hasil dapatan daripada Ujian Pra yang dijalankan didapati ramai murid yang lemah dan tidak dapat meneruskan pembacaan apabila bertemu perkataan KV + KVK ini. Keadaan ini menyukarkan mereka meneruskan pembacaan petikan, memahami dan menjawab soalan pemahaman yang dikemukakan secara bertulis. Dapatan daripada Ujian Pos menunjukkan peningkatan prestasi berbanding Ujian Pra. Program latih tubi menyebut suku kata KVK lima minit sebelum setiap pengajaran Bahasa Melayu, didapati telah dapat meningkatkan kecekapan murid membaca perkataan KV + KVK. Kelas bimbingan selepas sekolah turut dijalankan bertujuan untuk memantapkan bacaan murid dan yang lebih memberangsangkan terdapat sebilangan murid-murid ini telah dapat menjawab soalan pemahaman yang dikemukakan secara bertulis.

1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Yang Lalu Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kelemahan 15 orang murid Pemulihan Khas dalam membaca perkataan dan ayat-ayat yang mengandungi gabungan dua suku kata terbuka dan tertutup KV + KVK. Lazimnya murid-murid ini akan duduk dalam kelompok mereka, membuat bising, dan mengganggu murid-murid lain semasa dalam kelas, serta kurang berminat dalam pembelajaran. Mereka juga kurang berminat dalam pembelajaran. Tugasan yang dibekalkan jarang sekali disiapkan dengan sempurna serta tidak memenuhi kehendak guru kerana masalah yang mereka hadapi ini. Melalui pemerhatian dalam kelas tersebut, punca murid tidak dapat menguasai kemahiran ini kerana aras pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas biasa yang terlalu tinggi, objektif pengajaran dan pembelajaran sukar dicapai berbanding dengan kebolehan dan Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah

2
keupayaan murid ini. Daripada temu bual semasa, mereka kurang keyakinan diri, tidak berminat dan berasa sering dipinggirkan. Saya rasa terpanggil untuk membantu mereka menguasai kemahiran membaca di peringkat yang lebih awal. Oleh itu, guru memainkan peranan penting memberi kesedaran dan mendekati mereka supaya mereka lebih dihargai dan berasa bertanggungjawab untuk memajukan diri di bidang pelajaran.

Kemahiran membaca amat penting bagi seorang murid. dari hari Isnin hingga Khamis pula memfokus kepada mendengar dan membaiki kesalahan murid membaca 2. juga. saya. 5. dan µsudip¶. didapati tahap pembacaan murid adalah kurang memuaskan. µbadak¶. Seramai 15 orang murid Pemulihan Khas tidak boleh membaca perkataan dan ayat-ayat yang mengandungi gabungan dua suku kata terbuka dan tertutup KV + KVK. kad perkataan KVK.1 Objektif Am Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid membaca ayat-ayat yang mengandungi perkataan gabungan dua suku kata terbuka dan tertutup KV+KVK. Contohnya. Mereka sering mengeja pada perkataan sedemikian semasa ujian dijalankan.0 Pelaksanaan Tindakan 5. hal ini akan memberi kesan yang besar kepada masa hadapan mereka. Bahasa dan Alam Semulajadi yang terdapat di kelas pemulihan. BINGO). murid-murid ini tidak boleh membaca.0 Objektif Kajian 3. 3.0 Kumpulan Sasaran. Mempastikan murid-murid boleh membaca ayat-ayat yang mengandungi sekurang-kurangnya enam ke lapan patah perkataan gabungan dua suku kata KV + KVK dengan lancar 4. Kelas bimbingan selepas sekolah selama 30 minit. Ternyata ia sesuai dipraktikkan dan memberi hasil pembelajaran yang positif. kad bergambar. Berpegang kepada prinsip memulihkan masalah seawal mungkin. perkataan yang dikuasai pula terbatas pada perkataan KV+KV dan V+KV (kami. sesuatu perlu dilakukan dalam usaha memantapkan murid menguasai kemahiran 3M. Hal ini dikukuhkan lagi semasa sesi pengajaran di dalam kelas pemulihan. MuridJurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 3 murid telah dikenal pasti mempunyai masalah dalam menguasai kemahiran membaca ayat-ayat yang mengandungi perkataan yang mempunyai gabungan dua suku kata dan tertutup KV + KVK melalui ujian diagnostik yang dijalankan. Mersing. sesuatu yang amat digemari oleh murid-murid (mengikut rentak lagu bahasa Inggeris. lambat menyudahkan bacaan. Murid murid menjalankan aktiviti ini di pusat pembelajaran Ritma. Oleh itu.2 Objektif Khusus 1. Kajian ini berfokuskan kepada meningkatan penguasaan membaca murid yang mengandungi suku kata KV+KVK. itu) . kad perkataan KV + KVK. saya telah mengesan dan mengenal pasti daerah kelemahan yang dihadapi oleh murid dalam membaca perkataan yang mengandungi dua suku kata terbuka dan tertutup KV + KVK.1 Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah seterusnya diambil. Kajian ini difokuskan kepada 15 orang murid-murid Tahun 3 Kemboja yang juga merupakan murid-murid pemulihan di Sekolah Kebangsaan Sawah Dato¶. tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti bertujuan memahami secara mendalam masalah tersebut. Berdasarkan Ujian Pra yang dijalankan pada Mac 2002. Murid dapat meningkatkan penguasaan suku kata dan perkataan KVK 2. Murid boleh membaca perkataan KVKVk hasil gabungan suku kata KV + KVK 3. iaitu saya mengunakan kaedah nyanyian belajar menerusi seni kata lagu.Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) seperti kad suku kata KVK. µpapan¶. Aktiviti latih tubi 5 minit sebelum sesi pengajaran dan kelas bimbingan selepas waktu persekolahan berkesan membantu murid-murid ini membaca perkataan yang mengandungi gabungan perkataan KV + KVK. Sekiranya kemahiran ini tidak dapat dikuasai.0 Fokus Kajian Melalui refleksi di atas. 3. kad ayat selapis dan kad petikan pemahaman mudah sebagai bahan rangsangan amat penting dan dapat membantu murid ini menguasai kemahiran yang sedang dikaji. ini. Ternyata masalah utamanya murid terbiasa membaca secara mengeja perkataan.

4 Kaedah Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian Pra dan dan Ujian Pos dilaksanakan kepada mereka di kelas pemulihan berdasarkan bacaan tiga buah petikan.2. ini. kini. cara-cara membuat pembetulan bertulis (tiada pemulihan dalam kelas). Kesan daripada masalah ini. Mereka tiada inisiatif membuat pembetulan bertulis kerana tidak tahu bagaimana cara hendak melakukannya sendiri. iaitu sekiranya berlaku kesalahan ejaan dalam penulisan.2. seterusnya mereka menjadi kurang minat membaca. kawan-kawan lain sering ketawa apabila menyebut perkataan yang salah. 5.1 Analisa Perbincangan Guru Mata Pelajaran Murid-murid terlalu bergantung kepada guru untuk membaca petikan pemahaman dan membuat pembetulan bertulis. Maklum balas mengenai tingkah laku murid ini sering bising dan mengganggu rakan-rakan yang lain. 5.1 Analisa Kaedah Temu bual Melalui temubual yang dijalankan mereka menyatakan perasaan kurang yakin dan berasa rendah diri kerana tidak lancar membaca.1.2 Analisa Kaedah Pemerhatian Pemerhatian yang dijalankan ke atas murid-murid ini mendapati mereka tidak bermasalah membaca perkataan V+KV. KV+KV dan KV+KV+KV seperti ada. 5. ayat-ayat yang mengandungi perkataan gabungan suku kata KV + KVK. membaca perkataan.2.5. sana.1. Masalah mula timbul apabila mereka tidak dapat membaca suku kata KVK disebabkan mereka kurang menguasai kemahiran membaca suku kata tertutup KVK.2 Analisa Tinjauan Masalah 5. itu. untuk mengesan masalah membaca. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 4 5.3 Kaedah Pemerhatian Pemerhatian dilakukan untuk mengesan dimanakah punca kelemahan murid. 5.1. Hal ini disebabkan amalan guru yang mengajar membaca ayat-ayat dalam petikan frasa demi frasa dan diikuti oleh murid-murid di dalam kelasnya. 5.2. 5.1 Perbincangan dengan guru mata pelajaran Guru Bahasa Melayu Tahun 3 Kemboja telah menyatakan kegusarannya kerana bilangan murid yang gagal dalam Ujian PKSR 1 adalah 43%. mereka dan sebagainya.1.3 Analisa Ujian Pra Jadual 2 : Perolehan markah murid mengikut kumpulan sasaran Kumpulan Sasaran . mereka gagal menguasai kemahiran membaca perkataan seterusnya ayat-ayat yang mengandungi perkataan KVKVK.2 Kaedah Temu bual Kaedah temu bual tidak berstruktur yang dijalankan untuk mengesan perasaan murid semasa belajar mata pelajaran Bahasa Melayu di Kelas 3 Kemboja. Hal ini disebabkan guru mata pelajaran tidak membimbing murid-murid ini. Instrumen yang digunakan berpandukan Buku Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas. Murid-murid juga tidak dibantu untuk membuat pembetulan semasa. tetapi. Murid ini tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan dengan baik.

1 Latih tubi membaca suku kata KVK.100) 2 1 B (60 . murid-murid ini telah gagal dalam mata pelajaran pemahaman dan penulisan Bahasa Melayu kerana lemah penguasaan bacaan. Aktiviti ini dijalankan selama 5 minit sebelum sessi pengajaran dan pembelajaran dimulakan di kelas pemulihan semasa mata pelajaran Bahasa Melayu.Ujian Pra ( 40) Murid 1 2 5% Murid 2 4 10% Murid 3 3 8% Murid 4 8 20% Murid 5 1 3% Jadual 1: Ujian PKSR 1 (Bahasa Melatu Tahun 3 Kemboja) GRED(MARKAH) PEMAHAMAN PENULISAN A (80 .39) 3 4 E( 0 ± 19 ) 12 11 Berdasarkan Ujian PKSR Bulan Februari. keputusan Ujian Pra ini menunjukkan semua murid telah gagal dalam ujian yang diberi. 5.3 Pelaksanaan Tindakan 5. Murid-murid diberi kad suku kata KVK yang sama dengan carta suku kata KVK yang dipamerkan. Carta / Kad Suku kata KVK Bas Beg ber Bot Dam Hat Jam jin Sih Sih tas Van Wah Wan yat zip . Hal ini menunjukkan mereka belum menguasai kemahiran membaca yang diuji.79) 7 10 C (40 ± 59) 11 9 D ( 20 . Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 5 Murid 6 1 3% Murid 7 2 5% Murid 8 1 3% Murid 9 8 20% Murid 10 1 3% Murid 11 2 5% Murid 12 2 5% Murid 13 1 3% Murid 14 4 10% Murid 15 4 10% Berdasarkan Jadual 2.3.

Untuk memantapkan bacaan murid. murid ini telah menunjukkan kemajuan dan dapat meningkatkan penguasaan bacaan perkataan KVKVK.2 Aktiviti nyanyian. masak. Semasa aktiviti nyanyian diajar. 5. pedas dan sebagainya. .3. ketam. Midah.Walaupun pada permulaannya murid sukar membaca. Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 6 Contoh : Mimah masak gulai ketam. Contoh kad perkataan KV+KVK Siri 1 Siri 2 Siri 3 Siri 4 Balas Dadah Sirap Badak Nanas Gagah Kicap Sajak Panas Barah Malap Kakak Kupas Lebah Gelap Tidak Keras Susah Silap Budak Manis Puluh Kurap Bedak Pedas Subuh Kelip Didik Rebus Buluh Srip Lobak Bulus Sedih Sudip Betik Bilis Pedih Celup Tarik Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Refleksi Hasil daripada penggunaan pelbagai bahan bantu mengajar.3 Kelas bimbingan selepas waktu persekolahan Kelas bimbingan ini dilaksanakan selama 30 minit setiap hari Isnin hingga Khamis. Gulai ketam Mimah sedap s e d a p. sedap). perkataan ketam kepada bayam. Lijah. Murid-murid menunjukkan minat. Pusat Bahasa dan Alam Semulajadi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. kicap. Kaedah nyanyian dijalankan di pusat pembelajaran Ritma. kad perkataan KV+KVK. Limah. kerana boleh meluahkan perasaan sambil mengukuhkan ejaan perkataan KV+KVK (Mimah.3. Refleksi Selepas tiga minggu aktiviti ini dilaksanakan. murid-murid akan mengangkat kad-kad huruf membentuk ejaan perkataan KVKVK. 5. ( 3x ) Gulai ketam emak sedap dinyanyikan mengikut rentak lagu bahasa Inggeris B I N G O Refleksi Murid amat menggemari aktiviti ini. Ini dikenalpasti semasa guru meminta murid membaca kad perkataan KV+KVK secara individu. kad ayat gabungan pelbagai suku kata dan petikan pemahaman yang mudah. tetapi saya membimbing murid mengeja dan sebut suku kata secara berulang bersama-sama sehingga murid-murid boleh membaca siri-siri kad suku kata yang disediakan. Secara tidak langsung murid boleh membaca seni kata lagu yang diajar. selama dua bulan secara intensif. Murid-murid diberi kad-kad huruf yang bersaiz 20 X 30 cm. Mereka telah boleh membaca perkataan-perkataan tersebut kerana telah biasa dengan ejaan dan sebutan suku kata KVK yang dikukuhkan amalannya semasa aktiviti latih tubi tersebut. saya mengajar menggunakan dengan bahan bantu mengajar seperti kad perkataan KVK. dengan menggantikan perkataan Mimah kepada Milah.

1 Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian Pra dan Ujian Pos yang dijalankan memberi hasil seperti berikut : Jadual 2 : Perbandingan Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Sasaran Ujian Pra ( 40) Ujian Pos (40) Murid 1 2 5% 35 88% Murid 2 4 10% 36 90% Murid 3 3 8% 40 100% Murid 4 8 20% 40 100% Murid 5 1 3% 32 80% Murid 6 1 3% 30 75% Murid 7 2 5% 34 85% Murid 8 1 3% 30 75% Murid 9 8 20% 38 95% Murid 10 1 3% 28 70% Murid 11 2 5% 34 85% Murid 12 2 5% 32 80% Murid 13 1 3% 32 80% Murid 14 4 10% 36 90% Murid 15 4 10% 37 93% Jadual di atas menunjukkan perbezaan peratus pencapaian setiap murid setelah ujian pra dan ujian pos dilaksanakan Didapati bahawa semua murid gagal dalam ujian pra. 5. Dapatan daripada ujian pos pula ini menunjukkan peningkatan iaitu semua murid lulus aspek kemahiran yang diuji .ianya telah dapat meningkatkan penguasaan bacaan murid terutamanya perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV+KVK. Aktiviti 1.4 Refleksi Keseluruhan 0 20 40 60 80 100 120 ABCDEFGHIJKLMNO Ujian pra Ujian pos Peratus Murid Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah . Refleksi Berdasarkan keputusan ujian pos. 2 dan 3 telah dapat membantu mereka meningkatkan kemahiran murid membaca ayat yang mengandungi perkataan gabungan suku kata KV + KVK. murid mencapai keputusan yang lebih baik berbanding keputusan ujian pra.3. sedap Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------Sekolah Rendah 7 5.

Bhd. saya bercadang untuk mengaplikasikannya kepada murid-murid tahun 2 dan tahun 1 yang menghadapi masalah yang sama. Nik Safiah Karim. Hashim Hj. Associated Educational Distributors (M) Sdn. Semoga hasil kajian saya dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. kini telah menunjukkan perubahan yang begitu ketara. Jabatan Pendidikan Khas. Fajar Bakti Sdn. Saya juga berpendapat aktiviti-aktiviti yang dijalankan juga boleh diterapkan kepada guru-guru transisi dan prasekolah. Murid-murid juga semakin seronok kerana boleh membaca bukan sekadar perkataan KVKVK tetapi perkataan yang lebih mencabar lagi. Bibliografi Juriah Long. Ini membuktikan bahawa semua murid mempunyai potensi untuk berjaya sekiranya diberi tumpuan dan bimbingan yang mencukupi dalam usaha meningkatkan penguasaan kemahiran bacaan mereka.Farid M. . Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas ( Masalah Penguasaan 3M ). 6. Onn. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Buku Panduan(1998). Sharida Sharudin(2001). (1992). et. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia.al.0 Cadangan untuk kajian seterusnya. Bacalah Sayang. Memandangkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan telah dapat meningkatkan penguasaan murid membaca ayat-ayat yang mengandungi perkataan gabungan suku kata KV+KVK. hasil daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Perkataan. Musa (2000). Bhd. Tatabahasa Dewan Jilid 2.8 Saya dapati bahawa murid yang dahulunya amat lemah dalam kemahiran membaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful