Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri. kaedah mengajar. menjaga adab dan sebagainya. pendidikan akhlak. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. keterampilan dan juga kepemimpinan. pendidikan sosial dan juga pendidikan seks. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. pendidikan jiwa. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan. Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. . terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. pendidikan jasmani. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. ibadah. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. peranan guru dan juga peranan murid. pendidikan mental. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. sentiasa melakukan kebaikan.

Kesimpulannya. . Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini. kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat. Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan. namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur.Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu.

Falsafah. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. kerohanian dan jasmani manusia. dan ekonomi. Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini. teologi. sosiologi. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. 1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. fitrah manusia. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Berdasarkan huraian tersebut. istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini. (Ibrahim Saad. dan masyarakat. merangkumi bidang yang amat luas. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. kemahiran. Pendidikan mengikut pandangan umum. matematik. Secara khususnya.PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan. psikologi. rasional dan bernas. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. Secara ringkasnya. termasuk perkara-perkara seperti sains. . alam nyata. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. sistematik dan logikal.

Mengikut Hassan Langgung (1979). perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam. maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar. disiplin agama dan disiplin kognitif. sains gunaan dan teknologi. metafizik. Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi. teologi. Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu. kepercayaan pesuruh-pesuruhNya.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. alam sekitar. . Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam. bahasa Arab dan sastera. Disiplin membincangkan ajaran al-Quran.

Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. Counts (1899-1974) dan Harold O. Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey. dan Harold V. Pelopor utama aliran ini ialah George S. William H. Kilpatrick (1871-1965). Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852). Rugg (1886-1960). Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat. semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. Rousseau (1712-1778 : Perancis). Boyd H. Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme. Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Bode (1873-1953). .

falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh.´ Maka.T mengurniakan manusia kuasa. boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah. Oleh itu. Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani). melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya. Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). Selain itu. dan rohani insan. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. melatih. Mengikut ajaran al-Quran. . Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. mendidik akal. Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks). Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental). Allah S. jasmani. Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. dan menurut kehendakNya. Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa). Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak).W.T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat.W. Allah S.JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia.

bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Oleh itu. beriman dan bertakwa. gemilang dan terbilang. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Berdasarkan huraian di atas. Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa. Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga. gejala sosial dapat dikurangkan. Dakwah Rasullullah S. syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu. emosi. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. Oleh itu. Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu. . di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. akhlak dan sosial. intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran.A.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu. Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17. rohani. Menurut beliau lagi.

Selain itu. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif. Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana.Contohnya. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut. Dengan cara ini juga. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya. pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT. Selain itu. Contohnya. pelajaran akan menjadi lebih mudah. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. Oleh itu. (M. Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. mencuba dan meneroka segala kemungkinan. Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. dalam dunia serba moden ini. Shariff : 1994). Melalui kaedah ini. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan. cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. dengan usahanya sendiri. potensi murid .M.

Oleh itu. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya. Selain itu. . rohani. murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. emosi. Dalam pada itu. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali. kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. intelek dan sosial. kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. Selain itu. Melalui kaedah ini. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji. pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. bangsanya dan juga negaranya sendiri.agamanya. Melalui pendekatan ini.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif. main peranan dan juga simulasi. Jadi. Melalui cara ini. Selain itu. politikal dan ekonomi. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. sumbangsaran. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini.

murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan. Melalui kaedah ini juga. keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk.Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. . Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing.

kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia. Seperti yang dinyatakan sebelum ini.´ Secara tuntasnya. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. melalui konsep 1Malaysia. kesetiaan. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat. rendah hati. penerimaan. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri. Contoh yang dapat kita lihat ialah . Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. meritokrasi. Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. ketabahan. pendidikan dan integriti.

Seterusnya.Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Misalnya. sedang Allah mengetahuinya. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air. Selain itu. Melalui penerapan nilai ini. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Rasullullah S. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat. maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan.´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh.A. mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan. dan kamu tidak akan dianiaya. untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan . konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar.

Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. Melalui pendekatan ini. Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing. . bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah. Di samping itu. budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala.pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful