Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. pendidikan jasmani. terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. ibadah. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan. pendidikan sosial dan juga pendidikan seks. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. kaedah mengajar. peranan guru dan juga peranan murid. sentiasa melakukan kebaikan. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum. pendidikan akhlak.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja. keterampilan dan juga kepemimpinan. pendidikan mental. Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini. pendidikan jiwa. menjaga adab dan sebagainya. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman.

Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. . namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat. Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini.Kesimpulannya. Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah.Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu.

alam nyata. Secara ringkasnya. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. Falsafah. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. Secara khususnya. dan ekonomi. yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. Berdasarkan huraian tersebut. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini. matematik. (Ibrahim Saad. rasional dan bernas. Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini.PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). Pendidikan mengikut pandangan umum. teologi. kerohanian dan jasmani manusia. psikologi. dan masyarakat. Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. fitrah manusia. merangkumi bidang yang amat luas. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. termasuk perkara-perkara seperti sains. 1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. . falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. sistematik dan logikal. istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan. sosiologi. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. kemahiran.

. bahasa Arab dan sastera. kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam. maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar. teologi. Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). Mengikut Hassan Langgung (1979). Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran. Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu. kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi. metafizik. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. kepercayaan pesuruh-pesuruhNya. disiplin agama dan disiplin kognitif. alam sekitar. Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. sains gunaan dan teknologi. Disiplin membincangkan ajaran al-Quran. Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam.

William H. Bode (1873-1953). Boyd H. semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). Kilpatrick (1871-1965). Counts (1899-1974) dan Harold O.Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey. Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme. Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. . Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852). dan Harold V. Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat. Pelopor utama aliran ini ialah George S. Rousseau (1712-1778 : Perancis). Rugg (1886-1960).

melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya. Selain itu. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah. Allah S. melatih.´ Maka. Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. Mengikut ajaran al-Quran. dan menurut kehendakNya. dan rohani insan.JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia. falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh. Allah S. Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. jasmani.W. Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani). Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental). Oleh itu.W.T mengurniakan manusia kuasa. mendidik akal. maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks). Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa). Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak). .T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. beriman dan bertakwa. Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17. Dakwah Rasullullah S. jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan.A. Menurut beliau lagi.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri. Oleh itu. Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. Berdasarkan huraian di atas. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. gejala sosial dapat dikurangkan.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu. gemilang dan terbilang. rohani. syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu. Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman. Oleh itu. . emosi. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa. akhlak dan sosial. bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar.

dalam dunia serba moden ini. Dengan cara ini juga. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. Oleh itu. mencuba dan meneroka segala kemungkinan.Contohnya. Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Melalui kaedah ini. aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. potensi murid .M. penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan. Contohnya. pelajaran akan menjadi lebih mudah. (M. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. Shariff : 1994). pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT. dengan usahanya sendiri. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat.Selain itu. Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut. cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya. Selain itu.

bangsanya dan juga negaranya sendiri. intelek dan sosial. Melalui kaedah ini. Melalui cara ini. . pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut. aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. emosi. Oleh itu. politikal dan ekonomi. Selain itu. rohani. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah. Jadi. Selain itu. kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Selain itu. Melalui pendekatan ini. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk.agamanya. sumbangsaran. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. main peranan dan juga simulasi. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dalam pada itu.

keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk.Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. Melalui kaedah ini juga. murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan. Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing. .

pendidikan dan integriti. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain.´ Secara tuntasnya. amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri. Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. meritokrasi. kesetiaan. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat. Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. rendah hati. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan. melalui konsep 1Malaysia. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia. penerimaan. Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. ketabahan.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri. Contoh yang dapat kita lihat ialah . Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji.

Misalnya. untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Melalui penerapan nilai ini.Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Rasullullah S. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air. konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing.´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia.A. Selain itu. Seterusnya.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh. maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan. ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman. sedang Allah mengetahuinya. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan . Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum. mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. dan kamu tidak akan dianiaya. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat.

Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing. Melalui pendekatan ini.pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Di samping itu. Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah. Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful