Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. kaedah mengajar. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. pendidikan jasmani. keterampilan dan juga kepemimpinan. pendidikan sosial dan juga pendidikan seks. pendidikan akhlak. pendidikan jiwa. terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. peranan guru dan juga peranan murid. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini. Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum. pendidikan mental. ibadah. . Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. sentiasa melakukan kebaikan. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. menjaga adab dan sebagainya. Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum.

. kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu. namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur.Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini. Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah.Kesimpulannya. Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan.

fitrah manusia. psikologi.PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini. Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini. kemahiran. (Ibrahim Saad. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. Secara ringkasnya. Berdasarkan huraian tersebut. alam nyata. 1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. sosiologi. merangkumi bidang yang amat luas. kerohanian dan jasmani manusia. termasuk perkara-perkara seperti sains. Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. dan masyarakat. . Pendidikan mengikut pandangan umum. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. teologi. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. matematik. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. Falsafah. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. sistematik dan logikal. istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan. rasional dan bernas. yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. Secara khususnya. istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. dan ekonomi.

ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. bahasa Arab dan sastera. Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. alam sekitar. kepercayaan pesuruh-pesuruhNya. disiplin agama dan disiplin kognitif. . Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. Disiplin membincangkan ajaran al-Quran. Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. teologi.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. metafizik. maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran. sains gunaan dan teknologi. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi. kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu. perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. Mengikut Hassan Langgung (1979).

Kilpatrick (1871-1965). semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). dan Harold V. Rousseau (1712-1778 : Perancis). Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat. William H. Counts (1899-1974) dan Harold O. Pelopor utama aliran ini ialah George S. Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey. Bode (1873-1953). Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme. . Rugg (1886-1960).Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852). Boyd H.

Allah S. boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah. Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya.T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Selain itu. Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh. Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental).W. jasmani. Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa). Oleh itu. dan rohani insan. Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak). maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. Allah S. Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks).JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia. . Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. dan menurut kehendakNya. Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani). melatih.W. mendidik akal.T mengurniakan manusia kuasa.´ Maka. Mengikut ajaran al-Quran. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan.

Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri. Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. Dakwah Rasullullah S. beriman dan bertakwa. Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. Oleh itu. gejala sosial dapat dikurangkan. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka. Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu. akhlak dan sosial. Berdasarkan huraian di atas. di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. emosi.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek.A. syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu. Menurut beliau lagi. Oleh itu. . Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. rohani. gemilang dan terbilang. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa. intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran.

potensi murid . mencuba dan meneroka segala kemungkinan. Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Oleh itu. cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya.Selain itu. dalam dunia serba moden ini. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. Dengan cara ini juga. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut.M. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. Shariff : 1994). pelajaran akan menjadi lebih mudah. aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan. dengan usahanya sendiri. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. Melalui kaedah ini. penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT.Contohnya. Contohnya. (M. Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif. Selain itu.

Selain itu.agamanya. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dalam pada itu. murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah. emosi. aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya. main peranan dan juga simulasi. Oleh itu. Selain itu. sumbangsaran. kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. Melalui pendekatan ini. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini. Melalui kaedah ini. politikal dan ekonomi. . intelek dan sosial. Selain itu. Jadi. bangsanya dan juga negaranya sendiri. kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. Melalui cara ini. rohani. pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut.

. keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk. murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan.Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing. Melalui kaedah ini juga.

Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. meritokrasi. Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. rendah hati. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. kesetiaan. Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri.´ Secara tuntasnya. Contoh yang dapat kita lihat ialah . Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. pendidikan dan integriti. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan. penerimaan. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji. ketabahan. melalui konsep 1Malaysia.

maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan. Seterusnya.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar. dan kamu tidak akan dianiaya.´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. sedang Allah mengetahuinya. Rasullullah S.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh.A. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan . konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi.Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. Melalui penerapan nilai ini. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum. Selain itu. mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan. Misalnya. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air.

Di samping itu. bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing. .pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Melalui pendekatan ini. Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful