Maknaperkataan Kebaikan Iaitunamabagiseluruhjeniskebaikandanperbuatan yang diredhai Akhlak yang baik Mengamalkanakhlak yang baik Dosa Dosadanseluruhjenisnya.

Huraianhadis Al-birr An-Nawwas bin Sam anr.a akhlak yang baik Wabishoh sesuatu yang jiwadanhatitenteramterhadapnya Disebabkanperbezaan, sudutpandangan Kebaikandenganmaksudberbuatbaikkepadamakhluk contoh, berbuatbaikkepadaibubapa (birr alwalidain) &makhluk lain secaraumum.. Melakukansegalajenisketaatan yang zahirdanbatin. Allah berfirman (al-Baqarah : 177)

Mengenalikebenaransebahagiandaripadafitrah Kebaikanialahsesuatu yang jiwatenteramdanhatitenangdengannya dalil Allah s.w.t telahmenciptakanfitrahmanusiabolehmengenalikebenaran, menyenangidanmenerimanya.

Duatandadosa Tandadalaman :gelisah, risau, bencidanseumpamanya yang ditinggalkandalamjiwa. Tandaluaran : rasa bencisekiranyadiketahuiataudilihatoleh orang lain.

Fatwa dantaqwa Seorangmuslimmestilahmeninggalkan fatwa sekiranyaiamenyalahiapa yang dirasakandalamjiwadantimbulkeraguandalam dada. Fatwa berbezadenagntaqwadanwara .

Orang yang mengingkari fatwa adalah di kalangangolongan orang yang Allah lapangkandadanya. . Fatwa yang bersandarkankepadadalilsyara . Firman Allah (alahzab : 36 ) Pengajaranhadis     Menyuruhsupayaberakhlakmulia Nilaianhatimenurutperspektifislamdanmerujukpertimbanganhatisebelomberamal Agama mempunyaipencegahdanpenjagadalamannya Agama menghalangmelakukandosakeranaiamenbentukjiwasebagai pengawas bagimanusia di sampingTuhannya. makawajibseseorangmuslimmengambil fatwa tersebutdanberiltizamdengannyameskipondadanyatidakmerasakanlapangdengannya.