SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian.

Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain. Mempastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran. Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber. Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih, guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan Pemulihan. Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh Sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya. Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru. Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan perangkaan. Membantu merancang, menyelaras dan melaksanakan Takwim Sekolah.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 25. 20. 23. Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. 22. Menyelaras semua jenis pungutan bayaran sekolah. 21. Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. 24. 19. kemudahan fizikal dan keceriaan. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Mengurus hal-hal bangunan. Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru. kawasan. Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah. .