P. 1
7_hilir_perak_bahasa_arab_zarina_kasbon

7_hilir_perak_bahasa_arab_zarina_kasbon

|Views: 326|Likes:
Published by abdmaleks

More info:

Published by: abdmaleks on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2011

pdf

text

original

Meningkatkan Pemahaman Pelajar Dalam Tajuk Jamak Taksir Melalui Kaedah Lu

Batul-Lughawiah (Permainan Bahasa)
Oleh
Zarina Bt. Kasbon
SMK Seri Perkasa Hutan MelintangAbstrak
Jamak Taksir merupakan salah satu komponen Nahu Saraf Bahasa Arab yang tidak
mempunyai kaedah yang khusus untuk memahaminya. Berbanding dengan Jamak Muannas
Salim Jamak Muzakkir Salim, ianya mempunyai kaedah dan tanda-tanda untuk
mengenalinya. Justeru, pelbagai cara yang digunakan oleh guru dalam proses Pengajaran dan
Pembelajaran untuk membolehkan pelajar SMK Seri Perkasa khususnya pelajar Tingkatan
Dua Kelas Aliran Agama seramai 21 orang ini dapat meningkatkan penguasaan Jamak
Taksir dan seterusnya menarik minat mereka terhadap mata pelajaran ini. Kaedah yang cuba
diperkenalkan bagi menarik minat pelajar ini ialah kaedah Lu’bah Lughawiah (permainan
Bahasa Arab) seperti pembelajaran melalui Teka silang kata, Padan suaikan gambar dan
Teka Siapa Saya. Sebelum tindakan ini dilaksanakan, tinjauan awal telah dimulakan dengan
kaedah soal selidik soalan ujian pra. Hasil perancangan ini, kaedah Lu’bah Lughawiah telah
dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penilaian keberkesanan kaedah ini
dilakasanakan melalui pemerhatian guru, temu bual pelajar-pelajar, ujian pos dan Lu’bah
Lughawiah. Hasil pelaksanaan tindakan ini telah meningkatkan minat dan keyakinan pelajar
dalam menguasai Jamak Taksir. Didapati terdapat peningkatan pencapaian pelajar setelah
Kedah Lu’bah Lughawiah dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran terhadap
Kelas 2 KAA. Peningkatan tersebut adalah dinilai dari sudut kualiti dan kuantiti pelajar yang
mendapat keputusan cemerlang dan lulus. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa
Tingkatan 2 KAA Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa telah mengalami
peningkatan keputusan ujian Bahasa Arab setelah pelaksanaan Kaedah Lu’bah Lughawiah.
Kajian ini juga telah menjelaskan bahawa faktor pengajaran guru yang berkesan berkait
rapat dengan faktor dalaman pelajar itu sendiri dalam mempengaruhi prestasi pelajaran
mereka.1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Konsep kurikulum Bahasa Arab Komunikasi (BAK) dan Bahasa Arab Tinggi (BAT)
adalah berdasarkan Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR). PKSR atau Penilaian
Kendalian Sekolah Rendah ialah satu proses mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan
dan pencapaian murid secara menyeluruh berasaskan kepada matlamat Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR) yang berlandaskan Faldafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Penilaian
ini dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran
Bahasa Arab Komunikasi (BAK).
Dalam PKSR, guru perlu menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil
pembelajaran yang ditetapkan bersesuaian dengan sesuatu mata pelajaran. Dari sudut kemahiran
berbahasa aspek yang perlu dinilai ialah petah bertutur, membaca dengan betul, mengambil
imlak dan menulis ayat yang betul. Manakala dari sudut kemahiran berfikir pula ialah berfikir
secara logik, menghuraikan pendapat dan memberi rasional serta alasan.
Ini bersesuian dengan matlamat Bahasa Arab Komunikasi (BAK) untuk membolehkan
pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berbahasa Arab (mendengar, bertutur, membaca dan
menulis). Dengan kemahiran berbahasa Arab, diharapkan dapat meningkatkan penggunaannya
dan memartabatkan Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran.
Melalui pemerhatian yang telah dilakukan kepada beberapa pelajar yang telah
mengambil Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), khususnya dalam mata pelajaran
Bahasa Arab Komunikasi, mereka tidak berminat untuk menyambung pelajaran ini hingga ke
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
Terdapat beberapa faktor mengapa perkara ini boleh berlaku. Punca yang dapat dikesan
melalui temu bual dengan beberapa orang pelajar ialah faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor
dalaman seperti sikap pelajar itu sendiri yang malas belajar, tidak ada kesungguhan untuk
menghafaz dan persepsi mereka sendiri yang sudah menganggap bahawa Bahasa Arab ini satu
mata pelajaran yang susah lulus dengan cemerlang.
Faktor yang turut menyumbang ialah faktor luaran, seperti kelemahan guru dalam
menarik minat terhadap mata pelajaran ini. Dalam sukatan baru, penekanan telah diberi kepada
strategi utama dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu inkuiri penemuan. Selain itu,
pendekatan pedagogi seperti pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, KBSB dan
pembelajaran masteri akan diterap ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru yang hanya
menggunakan kaedah “chalk and talk” tidak diterima pakai dan melemahkan semangat pelajar
untuk terus belajar.
Terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
Kementerian Pendidikan Malaysia seperti Kaedah Tematik, Kaedah Ajuk-Hafaz, Kaedah
Semulajadi atau Kaedah Terus, Kaedah Latih Tubi, Kaedah Induktif, Kaedah Deduktif dan
Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab, 2002)
Satu kaedah telah ditemui bagi menarik minat pelajar khususnya dalam satu kajian tajuk
Jamak Taksir iaitu Lu’bah Lughawiah. Menurut Kamus Al-Marbawi <Lu’bah> adalah kata
masdar (kata terbitan) yang bermaksud permainan. Manakala <Lughawiah> pula na’ad
(mengikut) kepada Lu’bah iaitu bermaksud ahli bahasa. Secara keseluruhannya maksud Lu’bah
Lughawiah ialah satu kaedah permainan dalam Bahasa Arab sama ada menggunakan teka silang
kata, padan suaikan gambar, Teka Siapa Saya dan lain-lain cara yang difikirkan sesuai.
Satu Unit kecil dalam Nahu Saraf iaitu Jamak Taksir digunakan dalam Kaedah Lu’bah
Lughawiah ini. Bertepatan dengan kaedah ini, Jamak Taksir dipilih kerana mengandungi satu
tajuk aras susah oleh para pelajar. Tidak ada kaedah khusus dan sekiranya ada kaedah sekalipun
tidak dapat difahami pada peringkat pelajar Kelas Aliran Agama. Sasaran kajian ini iaitu pelajar
Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama ialah golongan sederhana dalam mata pelajaran Bahasa
Arab. Mereka telah diberi beberapa ujian menerusi Lu’bah Lughawiah dan kesannya
pembelajaran lebih mudah dihafaz dan diingati.2.0 PERNYATAAN MASALAH

Seiring dengan cabaran globalisasi khususnya dalam dunia pendidikan, guru-guru perlu
bersaing hebat dengan pelbagai jenis ‘ tarikan luar ’ yang sentiasa lebih menarik minat dan
perhatian pelajar. Hasil pemerhatian juga pada masa lapang, misalnya selepas peperiksaan atau
pada waktu ganti, pelajar-pelajar tidak menunjukkan minat membaca. Mereka lebih suka
bersembang, bermain komputer atau lain-lain permainan. Kesannya pelajar kurang menguasai
pengetahuan dan fakta secara mendalam dan terperinci.
Proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab memerlukan kemahiran guru dalam
aspek penyampaian, penggunaan kaedah dan pendekatan yang betul serta menarik. Namun
begitu, keberkesanan pendekatan dan strategi guru akan menghadapi cabaran dan rintangan
apabila pelajarnya lemah dalam asas Bahasa Arab.
Walaupun pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama ialah pelajar yang mendapat
keputusan UPSR 2A hingga 4A, namun pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendedahan secara
khusus dalam pembelajaran Bahasa Arab dibandingkan pelajar Sekolah Agama. Pembelajaran
Bahasa Arab Komunikasi (BAK) di peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan hanya
memperuntukkan masa sebanyak empat waktu dalam masa seminggu. Ini berbeza dengan
Sekolah Agama yang menggunakan bahasa Arab dalam Bahasa Arab Komunikasi (BAK), tetapi
juga menggunakannya dalam mata pelajaran Tafsir dan Hadis, Feqah Dan Tauhid dan Nahu
Saraf.
Di atas keprihatinan inilah, guru merasa bertanggungjawab mencipta kecemerlangan
pelajar di dalam mata pelajaran Bahasa Arab peringkat peperiksaan dalaman dan juga
peperiksaan awam (Penilaian Menengah Rendah). Pelajar seramai 21 orang ini mampu
menguasai Bahasa Arab sekiranya pendekatan yang digunakan adalah tepat dan betul.Ini dapat dibuktikan dengan pencapaian cemerlang pelajar pada Peperiksaan
Pertengahan Tahun sebanyak dua orang mendapat gred A berbanding seorang pada Ujian
Prestasi Dua, Gred B sebanyak lima berbanding dua, kenaikan lima orang dalam gred C
berbanding empat dan gred seramai 16 orang berbanding 10.
Sebenarnya pelajar juga perlu sedar akan kelemahan sendiri. Apabila sudah mengenali
kelemahan pelajar, guru perlu memainkan peranannya untuk mengatasi kelemahan pelajar
dengan menarik minat pelajar mempelajari Bahasa Arab. Aktiviti pembelajaran yang
bersesuaian dengan kebolehan pelajar akan menambahkan minat dan meningkatkan keyakinan
diri pelajar tersebut.

3.0 TUJUAN KAJIAN
3.1 Objektif Umum
Kajian ini bertujuan untuk membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran
Bahasa Arab.

3.2 Objektif Khusus
Objektif kajian ini juga bertujuan untuk:
a.Membantu guru mengaplikasikan kaedah ini sebagai satu aktiviti yang
memberangsangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
b.Mengenal pasti sama ada kaedah Lu’bah Lughawiah boleh meningkatkan prestasi
pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab.
c.Merangsang pelajar untuk menguasai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Arab
dengan lebih mendalam dan terperinci.
4.0 SOALAN KAJIAN
Permasalahan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Arab adalah satu perkara
yang dipandang serius oleh guru yang terbabit. Justeru , satu usaha perlu digembeleng bersama
dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang diberikan perhatian dalam kajian ini. Persoalan
itu ialah:
a) Apakah tahap pencapaian cemerlang UPSR boleh menjamin kecemerlangan pelajar
Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama Sekolah Menengah Kebangsaan Seri
Perkasa dalam pembelajaran bahasa Arab ?
b) Adakah Kaedah Lu’bah Lughawiah dapat meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa
Arab dalam kalangan pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama Sekolah
Menengah Kebangsaan Seri Perkasa ?
c) Adakah faktor dalaman pelajar dan faktor luaran khususnya kaedah pengajaran dan
Pembelajaran, guru menjadi penyumbang utama kelemahan pelajar dalam mata
pelajaran Bahasa Arab?

5.0 KEPENTINGAN KAJIAN
Peningkatan prestasi dan kualiti pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab
bergantung kepada keberkesanan pengajaran guru di dalam bilik darjah. Dalam kajian ini
faktor dalaman pelajar seperti sikap malas dan tidak minat terhadap sesuatu mata pelajaran
dapat dikenal pasti guru salah satu factor utama kelemahan mereka dalam bahasa Arab.
Tidak dapat dinafikan kreativiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran turut
berkait rapat dalam kajian kes ini.
Penggunaan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan
pelajar akan lebih membantu pelajar untuk memahami topik yang susah. Kaedah Lu’bah
Lughawiah ialah satu kaedah yang telah ditemui untuk para pelajar. Keberkesanan kaedah ini
dapat dilihat melalui minat pelajar dalam topik Jamak Taksir. Sebelum penggunaan kaedah ini
Jamak Taksir adalah satu topik yang sukar difahami dan kebanyakan pelajar tidak
menunjukkan kesungguhan untuk mempelajarinya.
Dapatan kajian ini adalah bertujuan agar kaedah ini menjadi panduan guru mata
pelajaran Bahasa Arab dan seterusnya mempelbagaikannya bagi satu matlamat meningkatkan
prestasi anak didik mereka. Pihak pengurusan sekolah juga dapat mengenal pasti dan mendapat
gambaran yang lebih jelas tentang tahap pencapaian pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa
Arab. Kajian ini juga akan dapat memberi kefahaman dan pengetahuan pihak terbabit untuk
membuat tindakan membantu pelajar meningkatkan prestasi mereka.

6.0 METODOLOGI KAJIAN
Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kajian, batasan
kajian, jadual pelaksanaan penyelidikan, populasi kajian, sampelan kajian, instrumen
kajian dan tatacara pengumpulan data pengumpulan dan prosedur penganalisaan data.
Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah Kaedah Lu’bah Lughawiah. Kaedah ini
menggunakan petikan yang dipilih daripada buku, majalah teks ucapan, teks pidato, teks
syarahan, cerita akhbar dan sebagainya.
Petikan ini diaplikasikan dalam bentuk Lu’bah Lughawiah atau ‘Permainan Bahasa’
seperti:
a) Teka Silang kata
b) Padan suaikan gambar dengan perkataan
c) Teka Siapa Saya ( seorang pelajar melakukan bahasa isyarat dan sekumpulan pelajar
lain meneka perkataan tersebut )
d) Telefon karat
Setelah Kaedah Lu,bah Lughawiah ini dijalankan pada setiap minggu pelajar diberikan
ujian melalui ujian pra dan pos sebagai menguji keberkesanan kaedah ini.

7.0 SAMPEL KAJIAN
Responden kajian ini terdiri daripada 21 orang pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran
Agama yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa. Responden ini terdiri
daripada pelajar lelaki dan perempuan yang beragama Islam dan mengambil mata pelajaran
Bahasa Arab sebagai subjek teras.
Untuk merealisasikan kaedah ini satu sesi temu bual dan penyelidikan telah
dilaksanakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan keberkesanan kaedah ini dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.

7.1 JADUAL PELAKSANAAN PENYELIDIKAN
Jadual 1 : Jadual Pelaksanaan Penyelidikan
Perkara Tarikh Pelaksanaan
1. Perancangan untuk membuat tinjauan kajian. 10 Januari 2005
2. Mengutip data awal pelajar-pelajar 11 Januari 2005
3. Analisis data awal. 14 Januari 2005
4. Pelaksanaan Ujian Pra. 10 Februari 2005
5. Memproses Data Ujian Pra. 12 Februari 2005
6. Perancangan dan pembinaan Lu’bah Lughawiah
bagi tajuk ‘Jamak Taksir’ 02-08 Februari 2005
7. Pelaksanaan Permainan Lu’bah Lughawiah 12-16 Mac 2005
8. Sesi temu bual dengan pelajar 19 Mac 2005
9. Pelaksanaan Ujian Pos 20 Mac 2005
10. Analisis Temu bual 20 Mac 2005
11. Analisis Ujian Pos 21 Mac 2005
12. Refleksi kajian 22 Mac 2005
13. Penulisan kajian 25 Mac 2005
14. Penyemakan terakhir 28 Mac 2005
7.2 POPULASI KAJIAN

Pelajar-pelajar Tingkatan 2 Kelas Aliran Agama dari SMK Seri Perkasa..

7.3 SAMPELAN KAJIAN
Pelajar-pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran agama seramai 21 orang dari Sekolah Menengah
Kebangsaan Seri Perkasa, Hutan Melintang.

7.4 INSTRUMEN KAJIAN
Dalam penyelidikan ini, tiga kaedah pengutipan data iaitu :
i) Soal Selidik kepada Pelajar
Satu set soal selidik pelajar ( Lampiran 1 ) telah disediakan dan diberikan kepada pelajar.
Analisis soal selidik itu dapat memberikan maklumat tentang penguasaan pelajar tentang
Bahasa Arab secara keseluruhannya. Soal selidik ini juga dapat menilai tentang pengetahuan
pelajar berkaitan Jamak Taksir secara khusus.
ii) Soalan-soalan ujian
Satu set ujian berbentuk ujian pra dan ujian pos telah diberikan kepada pelajar sebagai bahan
pengujian pelaksanaan Kaedah Lughawiyah.
iii) Temu bual bersama pelajar
Beberapa orang pelajar telah dipilih dalam kalangan pelajar Tingkatan 2KAA untuk
mengenal pasti keberkesanan tersebut.

7.5 TATACARA PENGUMPULA DATA
Soal seledik yang telah diberikan oleh pengkaji perlu dilengkapkan oleh pelajar dan kumpul
semula sebagai analisis. Berdasarkan objektif kajian ini, data yang dikumpul daripada soal
selidik secara deskriptif dan dimasukkan ke dalam jadual peratusan.

8.0 DAPATAN KAJIAN
Dapatan yang diperoleh serta interpretasi yang relevan berdasarkan soal selidik
terhadap responden kajian yang terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 2KAA di Sekolah
Menengah Seri Perkasa. Analisis daripada dapatan adalah seperti berikut:
i) Soal Selidik Pelajar
Reka bentuk soal selidik adalah mengikut darjah atau ukuran skor. Tiga skor
diberi dan setiap skor mewakili tahap-tahap berikut:
1. Tidak
2. Ya
3. Kadang-kadang
Soalan adalah berkisar pengetahuan pelajar dalam Bahasa Arab amnya, dan khususnya topik
Jamak.

Jadual 1: Bilangan dan peratusan responden berdasarkan kepada

ii) Soalan-soalan Ujian
Satu set soalan ujian yang boleh digunakan sebagai diagnostik dalam bentuk tahap
kebolehan sedia ada pelajar. Ujian ini akan digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang
pencapaian dan kebolehan akademik pelajar. Ujian ini hanya melibatkan mata pelajaran
Bahasa Arab.
Dalam kajian ini skor dalam ujian tahap yang diperoleh oleh responden dianggap
sebagai pencapaian dalam Ujian Pra manakala Ujian Pos diperoleh daripada keputusan Prestasi
dan Pertengahan Tahun.
Gambar rajah di bawah menunjukkan rekabentuk ini :

O1 X O2
Ujian pra Rawatan Ujian pos

Pencapaian akademik pelajar dilihat melalui Ujian Pra yang telah diadakan pada 14
Mac 2005. Manakala Ujian pos (Lampiran 2) pula telah diadakan pada 16 Mac 2005. dan
Peperiksaan Pertengahan Tahun (Lampiran 3) yang telah diadakan pada 20 Mac 2005. Analisis
pencapaian akademik berdasarkan gred yang lebih terperinci adalah seperti jadual.

Jadual 4: Pencapaian akademik Pelajar berdasarkan Ujian Pra.

Bil

Bilangan Agregat

Gred

Bilangan
Pelajar

Peratus
1. 0 hingga 24 E1 - -
2. 25 hingga 39 E2 - -
3. 40 hingga 49 D 3 14
4. 50 hingga 64 C 5 24
5. 65 hingga 79 B 11 52
6. 80 hingga 100 A 3 14

Jadual 4 di atas menunjukkan pencapaian Bahasa Arab Tingkatan 2 kelas Aliran Agama
di dalam ujian Pra berdasarkan Tahap Kebolehan Sedia Ada dan keputusan ujian menunjukkan
10 orang ( 35.7 %) mencapai gred E1 dan yang mencapai E2 adalah seramai 18 orang (64.1%)

Seterusnya Jadual 5 menunjukkan pencapaian pelajar Tingkatan Dua KAA berdasarkan
ujian pos iaitu ujian penilaian satu bagi tahun 2005. Seramai enam orang (17.8%) pelajar
mencapai gred E1, sembilan orang (32.1%) mencapai gred E2, manakala yang mencapai gred D
seramai dua orang (7.1%)gred C pula seramai tujuh orang (28.5%), tiga orang mencapai gred B
(10.7) dan gred A seramai dua orang (7.1).
Jadual 5 : Pencapaian Akademik pelajar berdasarkan Ujian Pos.
Bil Bilangan Agregat Gred Ujian pra Ujian pos
1. 0 hingga 24 E1 - -
2. 25 hingga 39 E2 1 -
3. 40 hingga 49 D 6 3
4. 50 hingga 64 C 5 4
5. 65 hingga 79 B 9 11
6. 80 hingga 100 A - 3

Jadual 6 : Pencapaian Akademik Pelajar ( Perbandingan Antara keputusan Ujian Pra
dan Ujian Pos.

Bil

Bilangan
Agregat

Gred

Ujian Pra

Ujian Pos
1. 0 hingga 24 E1 - -
2. 25 hingga 39 E2 1 -
3. 40 hingga 49 D 6 3
4. 50 hingga 64 C 5 4
5. 65 hingga 79 B 9 11
6. 80 hingga 100 A - 3

Jadual 5 merupakan rumusan bagi ketiga-tiga ujian pra dan Pos. Didapati terdapat
peningkatan pencapaian pelajar setelah Kedah Lu’bah Lughawiah dilaksanakan dalam
proses Pengajaran dan Pembelajaran terhadap Kelas Dua KAA. Peningkatan tersebut adalah
dinilai dari sudut kualiti dan kuantiti pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dan lulus.
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa Tingkatan Dua KAA Sekolah Menengah
Kebangsaan Seri Perkasa, telah mengalami peningkatan keputusan ujian Bahasa Arab setelah
pelaksanaan Kaedah Lu’bah Lughawiah. Kajian ini juga telah menjelaskan bahawa faktor
pengajaran guru yang berkesan berkait rapat dengan faktor dalaman pelajar itu sendiri dalam
mempengaruhi prestasi pelajaran mereka.

9.0 PENILAIAN, CADANGAN DAN RUMUSAN
9.1 Penilaian dan Refleksi
Melalui kajian tindakan ini, antara perkara yang dapat dinilai ialah:
a) Pelajar menunjukkan minat yang tinggi dan menyukai mata pelajaran Bahasa
Arab, berbanding sebelum pelaksanaan Kaedah Lu’bah Lughawiah dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
b) Kaedah Lu’bah Lughawiah ini dapat diterima pakai dan diaplikasikan oleh guru
khususnya dalam tajuk yang agak sukar seperti Jamak taksir.
c) Dapat mewujudkan pelajar yang aktif, menjana idea yang kreatif dan kritis,
berfikir secara rasional dan logik serta berdaya saing.
d) Timbul perasaan ingin berlumba dan bersaing sesama rakan secara positif data
meningkatkan prestasi Bahasa Arab mereka.
e) Memupuk sifat berani tampil di khalayak ramai, berkomunikasi dengan baik
dan menerima dan menyampaikan maklumat dengan berkesan.
f) Guru juga dapat mengenal pasti kelemahan pelajar dan cara pendekatan yang
sesuai bagi topik tertentu yang sukar difahami.
9.2 Tindakan Susulan
Kaedah Lu’bah Lughawiah ini merupakan antara cara yang telah digunakan untuk
membolehkan pelajar dapat menguasai mata pelajaran Bahasa Arab, khususnya topik yang
susah difahami. Ini dapat dilihat peningkatan peratusan pelajar di dalam beberapa ujian dalaman
yang telah dilaksanakan.
Kaedah ini tidak hanya tertumpu kepada topik Jamak Taksir sahaja tetapi, perlu
dipanjangkan lagi kepada topik-topik lain dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Pelajar Tingkatan
Satu dan tiga juga perlu diberi peluang mencuba kaedah ini bagi melihat keberkesanannya di
dalam peperiksaan awam seperti PMR. Beberapa strategi perlu disusun oleh guru-guru yang
mengajar mata pelajaran Bahasa Arab seperti:
a) Guru-guru Bahasa Arab perlu diberikan panduan dan bimbingan secara intensif bagi
mempelbagaikan kaedah pengajaran yang berkesan kepada para pelajar.
b) Penggunaan buku teks secara menyeluruh dengan berpandukan sukatan pelajaran yang
terkini. Ini bersesuaian dengan format baru peperiksaan awam yang banyak
menekankan apa yang terkandung di dalam buku teks.
c) Panitia Bahasa Arab perlu sentiasa berbincang permasalahan para pelajar dan
menggalakkan guru meningkatkan daya kreativiti dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
d) Guru perlu sentiasa menambahkan ilmu dan tidak ketinggalan dengan perkembangan
semasa.
e) Pengetahuan tentang motivasi perlu ada pada setiap guru bagi memudahakan mereka
mengenal pasti kelemahan pelajar dalam Bahasa Arab dan seterusnya prestasi dari sudut
kualiti dan kuantiti.
10.0 PENUTUP
Pada awal tahun tahap pencapaian pelajar Tingkatan Dua KAA dalam mata pelajaran
Bahasa Arab adalah di peringkat sederhana. Seramai 20 orang pelajar daripada 21 orang pelajar
telah lulus dalam mata pelajaran tersebut. Pelajar yang mendapat A dan B seramai 10 orang.
Melalui Kaedah Lu’bah Lughawiah ini pelajar telah diperkenalkan belajar dengan cara
yang lebih seronok dan tidak menjemukan. Secara keseluruhannya pelajar menyukai cara ini
kerana tidak terlalu membebankan kepala. Keberkesanan ini dapat dijelaskan lagi dengan
pencapaian pelajar-pelajar ini dalam beberapa ujian yang telah dilaksanakan. Semua pelajar
lulus dalam mata pelajaran Bahasa Arab dalam ujian pos dan seramai 15 orang berjaya
mencapai gred A dan B.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERKASA
36400 HUTAN MELINTANG PERAK
SENARAI NAMA PELAJAR TINGKATAN 2 KAA TAHUN 2005

KEPUTUSAN UJIAN PRA (JANUARI) DAN UJIAN POS (MAC)
BIL NAMA PELAJAR UJIAN PRA
JANUARI
UJIAN POS
MAC
1. Ahmad Suhaimi b. Mohd Soror 40 45
2. Amirul Fahmi b. Seliken 67 70
3. Endang Rati Purwasih bt. Kitar 68 69
4. Faezatul Ahya bt. Mohd Isa 46 68
5. Farhiqa Ardiyana bt. Jamil 50 54
6. Hamidah bt. Sulfan Syah 78 86
7. Hidayatul Isma bt. Sumadin 76 80
8. Mohd Faiz b. Khairul Anam 74 78
9. Mohd Faiz Hizzuan b. Hanapi 65 70
10. Mohd Farhannain b. Ahmad Norudin 44 50
11. Mohd Ridhwan. Abd. Wahab 67 70
12. Mohd Sadiq b. Jalaluddin 65 68
13. Mohd Shafiq b. Zamri 43 46
14. Mohd Syamil b. Hassan 52 65
15. Muhammad Firdaus b. Norzamal 40 44
16. Muhammad Nizam b. Baharin 76 80
17. Nashiha Hakim bt. Mohamed Nasir 65 68
18. Norsyazana bt. Zainal Abidin 72 75
19. Shafarizah bt. Mohd Shahrom 51 67
20. Zakwan b. Ahmad 36 50
21. Zu Rahmah bt. Ahmad 48 65

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERKASA
36400 HUTAN MELINTANG PERAK
SENARAI NAMA PELAJAR TINGKATAN 2 KAA TAHUN 2005
PENCAPAIAN UJIAN DAN SELISIH
BIL NAMA PELAJAR UJIAN PRA
JANUARI
UJIAN POS
MAC
SELISIH
1. Ahmad Suhaimi b. Mohd Soror 40 45 +5
2. Amirul Fahmi b. Seliken 67 70 +3
3. Endang Rati Purwasih bt. Kitar 68 69 +1
4. Faezatul Ahya bt. Mohd Isa 46 68 +22
5. Farhiqa Ardiyana bt. Jamil 50 54 +4
6. Hamidah bt. Sulfan Syah 78 86 +8
7. Hidayatul Isma bt. Sumadin 76 80 +4
8. Mohd Faiz b. Khairul Anam 74 78 +4
9. Mohd Faiz Hizzuan b. Hanapi 65 70 +5
10. Mohd Farhannain b. Ahmad Norudin 44 50 +6
11. Mohd Ridhwan. Abd. Wahab 67 70 +3
12. Mohd Sadiq b. Jalaluddin 65 68 +3
13. Mohd Shafiq b. Zamri 43 46 +3
14. Mohd Syamil b. Hassan 52 65 +13
15. Muhammad Firdaus b. Norzamal 40 44 +4
16. Muhammad Nizam b. Baharin 76 80 +4
17. Nashiha Hakim bt. Mohamed Nasir 65 68 +3
18. Norsyazana bt. Zainal Abidin 72 75 +3
19. Shafarizah bt. Mohd Shahrom 51 67 +6
20. Zakwan b. Ahmad 36 50 +4
21. Zu Rahmah bt. Ahmad 48 65 +17
ª--`ا تار'-·'ا · د·--'ا ª-'آ ·- :
1 - ·=-'ا ='- 'ا ---`-'ا -ه--
2 - ر·-='او جا·-`ا ='- · ---`-'ا ىأر
3 - »+-'= -=·-و أ·--'ا -=-
4 - ل·-· ª--= ى·'·'ا ·-'='ا ·و
5 - ª····-'ا ·-=و ª····-'ا عرا·-'ا · ·--- ةر'--''·
د ج ح خ - ع ق غ ق ث
ل ` ا ل م و ا ج ف م
ط ك م ن ت ة و ز ض ة
ر ؤ ي ئ ا ل ط ي و ر
ب ا ل ف ق ر ا ء ل ع
ط ن ل ب س ش ي م ا ب
ن ل ش و ا ر ع س ي ق
ق ق غ ت م ط خ ع ت ذ

غا·-'ا · ª--'--'ا ª-'´'ا ·- :

Melalui pemerhatian yang telah dilakukan kepada beberapa pelajar yang telah mengambil Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). menghuraikan pendapat dan memberi rasional serta alasan. Punca yang dapat dikesan melalui temu bual dengan beberapa orang pelajar ialah faktor dalaman dan faktor luaran.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Konsep kurikulum Bahasa Arab Komunikasi (BAK) dan Bahasa Arab Tinggi (BAT) adalah berdasarkan Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR). bertutur. Terdapat beberapa faktor mengapa perkara ini boleh berlaku. Dari sudut kemahiran berbahasa aspek yang perlu dinilai ialah petah bertutur. Manakala dari sudut kemahiran berfikir pula ialah berfikir secara logik. diharapkan dapat meningkatkan penggunaannya dan memartabatkan Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. kemajuan dan pencapaian murid secara menyeluruh berasaskan kepada matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang berlandaskan Faldafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi. kebolehan. membaca dan menulis). Ini bersesuian dengan matlamat Bahasa Arab Komunikasi (BAK) untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berbahasa Arab (mendengar.1. Faktor dalaman seperti sikap pelajar itu sendiri yang malas belajar. Dalam PKSR. tidak ada kesungguhan untuk menghafaz dan persepsi mereka sendiri yang sudah menganggap bahawa Bahasa Arab ini satu mata pelajaran yang susah lulus dengan cemerlang. mengambil imlak dan menulis ayat yang betul. . guru perlu menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan bersesuaian dengan sesuatu mata pelajaran. Penilaian ini dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi (BAK). mereka tidak berminat untuk menyambung pelajaran ini hingga ke peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Dengan kemahiran berbahasa Arab. membaca dengan betul. PKSR atau Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ialah satu proses mengesan perkembangan.

Kaedah Latih Tubi. Bertepatan dengan kaedah ini. Kaedah Induktif. Terdapat banyak kaedah yang disarankan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pendidikan Malaysia seperti Kaedah Tematik. Selain itu.Faktor yang turut menyumbang ialah faktor luaran. Dalam sukatan baru. Teka Siapa Saya dan lain-lain cara yang difikirkan sesuai. KBSB dan pembelajaran masteri akan diterap ke dalam pengajaran dan pembelajaran. . Kaedah Semulajadi atau Kaedah Terus. Menurut Kamus Al-Marbawi <Lu’bah> adalah kata masdar (kata terbitan) yang bermaksud permainan. penekanan telah diberi kepada strategi utama dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu inkuiri penemuan. padan suaikan gambar. Mereka telah diberi beberapa ujian menerusi Lu’bah Lughawiah dan kesannya pembelajaran lebih mudah dihafaz dan diingati. Jamak Taksir dipilih kerana mengandungi satu tajuk aras susah oleh para pelajar. Kaedah Deduktif dan Kaedah Elektif (Manual Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Bahasa Arab. konstruktivisme. seperti kelemahan guru dalam menarik minat terhadap mata pelajaran ini. Guru yang hanya menggunakan kaedah “chalk and talk” tidak diterima pakai dan melemahkan semangat pelajar untuk terus belajar. Tidak ada kaedah khusus dan sekiranya ada kaedah sekalipun tidak dapat difahami pada peringkat pelajar Kelas Aliran Agama. Satu Unit kecil dalam Nahu Saraf iaitu Jamak Taksir digunakan dalam Kaedah Lu’bah Lughawiah ini. 2002) Satu kaedah telah ditemui bagi menarik minat pelajar khususnya dalam satu kajian tajuk Jamak Taksir iaitu Lu’bah Lughawiah. Kaedah Ajuk-Hafaz. Manakala <Lughawiah> pula na’ad (mengikut) kepada Lu’bah iaitu bermaksud ahli bahasa. Sasaran kajian ini iaitu pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama ialah golongan sederhana dalam mata pelajaran Bahasa Arab. pendekatan pedagogi seperti pembelajaran kontekstual. Secara keseluruhannya maksud Lu’bah Lughawiah ialah satu kaedah permainan dalam Bahasa Arab sama ada menggunakan teka silang kata.

namun pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendedahan secara khusus dalam pembelajaran Bahasa Arab dibandingkan pelajar Sekolah Agama. Walaupun pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama ialah pelajar yang mendapat keputusan UPSR 2A hingga 4A. guru-guru perlu bersaing hebat dengan pelbagai jenis ‘ tarikan luar ’ yang sentiasa lebih menarik minat dan perhatian pelajar.2. Kesannya pelajar kurang menguasai pengetahuan dan fakta secara mendalam dan terperinci. Mereka lebih suka bersembang. Namun begitu. Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi (BAK) di peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan hanya memperuntukkan masa sebanyak empat waktu dalam masa seminggu. Di atas keprihatinan inilah. misalnya selepas peperiksaan atau pada waktu ganti. Ini berbeza dengan Sekolah Agama yang menggunakan bahasa Arab dalam Bahasa Arab Komunikasi (BAK). keberkesanan pendekatan dan strategi guru akan menghadapi cabaran dan rintangan apabila pelajarnya lemah dalam asas Bahasa Arab. Hasil pemerhatian juga pada masa lapang. bermain komputer atau lain-lain permainan.0 PERNYATAAN MASALAH Seiring dengan cabaran globalisasi khususnya dalam dunia pendidikan. guru merasa bertanggungjawab mencipta kecemerlangan pelajar di dalam mata pelajaran Bahasa Arab peringkat peperiksaan dalaman dan juga peperiksaan awam (Penilaian Menengah Rendah). tetapi juga menggunakannya dalam mata pelajaran Tafsir dan Hadis. . Pelajar seramai 21 orang ini mampu menguasai Bahasa Arab sekiranya pendekatan yang digunakan adalah tepat dan betul. Proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab memerlukan kemahiran guru dalam aspek penyampaian. Feqah Dan Tauhid dan Nahu Saraf. penggunaan kaedah dan pendekatan yang betul serta menarik. pelajar-pelajar tidak menunjukkan minat membaca.

Aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan kebolehan pelajar akan menambahkan minat dan meningkatkan keyakinan diri pelajar tersebut. Apabila sudah mengenali kelemahan pelajar. c. 3. kenaikan lima orang dalam gred C berbanding empat dan gred seramai 16 orang berbanding 10.Ini dapat dibuktikan dengan pencapaian cemerlang pelajar pada Peperiksaan Pertengahan Tahun sebanyak dua orang mendapat gred A berbanding seorang pada Ujian Prestasi Dua.0 TUJUAN KAJIAN 3. Sebenarnya pelajar juga perlu sedar akan kelemahan sendiri. 3.Merangsang pelajar untuk menguasai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Arab dengan lebih mendalam dan terperinci.Membantu guru mengaplikasikan kaedah ini sebagai satu aktiviti yang memberangsangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.2 Objektif Khusus Objektif kajian ini juga bertujuan untuk: a.1 Objektif Umum Kajian ini bertujuan untuk membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Arab. Gred B sebanyak lima berbanding dua. guru perlu memainkan peranannya untuk mengatasi kelemahan pelajar dengan menarik minat pelajar mempelajari Bahasa Arab.Mengenal pasti sama ada kaedah Lu’bah Lughawiah boleh meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab. . b.

Keberkesanan kaedah ini dapat dilihat melalui minat pelajar dalam topik Jamak Taksir. Tidak dapat dinafikan kreativiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran turut berkait rapat dalam kajian kes ini. Penggunaan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan pelajar akan lebih membantu pelajar untuk memahami topik yang susah. Persoalan itu ialah: a) Apakah tahap pencapaian cemerlang UPSR boleh menjamin kecemerlangan pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa dalam pembelajaran bahasa Arab ? b) Adakah Kaedah Lu’bah Lughawiah dapat meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa ? c) Adakah faktor dalaman pelajar dan faktor luaran khususnya kaedah pengajaran dan Pembelajaran. Sebelum penggunaan kaedah ini . Kaedah Lu’bah Lughawiah ialah satu kaedah yang telah ditemui untuk para pelajar.4.0 KEPENTINGAN KAJIAN Peningkatan prestasi dan kualiti pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab bergantung kepada keberkesanan pengajaran guru di dalam bilik darjah.0 SOALAN KAJIAN Permasalahan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Arab adalah satu perkara yang dipandang serius oleh guru yang terbabit. Dalam kajian ini faktor dalaman pelajar seperti sikap malas dan tidak minat terhadap sesuatu mata pelajaran dapat dikenal pasti guru salah satu factor utama kelemahan mereka dalam bahasa Arab. guru menjadi penyumbang utama kelemahan pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab? 5. satu usaha perlu digembeleng bersama dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang diberikan perhatian dalam kajian ini. Justeru .

teks pidato. populasi kajian.0 METODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kajian. cerita akhbar dan sebagainya. Dapatan kajian ini adalah bertujuan agar kaedah ini menjadi panduan guru mata pelajaran Bahasa Arab dan seterusnya mempelbagaikannya bagi satu matlamat meningkatkan prestasi anak didik mereka. Pihak pengurusan sekolah juga dapat mengenal pasti dan mendapat gambaran yang lebih jelas tentang tahap pencapaian pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. jadual pelaksanaan penyelidikan. Petikan ini diaplikasikan dalam bentuk Lu’bah Lughawiah atau ‘Permainan Bahasa’ seperti: a) b) c) Teka Silang kata Padan suaikan gambar dengan perkataan Teka Siapa Saya ( seorang pelajar melakukan bahasa isyarat dan sekumpulan pelajar lain meneka perkataan tersebut ) d) Telefon karat Setelah Kaedah Lu. . Kajian ini juga akan dapat memberi kefahaman dan pengetahuan pihak terbabit untuk membuat tindakan membantu pelajar meningkatkan prestasi mereka. 6.bah Lughawiah ini dijalankan pada setiap minggu pelajar diberikan ujian melalui ujian pra dan pos sebagai menguji keberkesanan kaedah ini. Kaedah ini menggunakan petikan yang dipilih daripada buku. instrumen kajian dan tatacara pengumpulan data pengumpulan dan prosedur penganalisaan data. batasan kajian. teks syarahan. sampelan kajian. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah Kaedah Lu’bah Lughawiah. majalah teks ucapan.Jamak Taksir adalah satu topik yang sukar difahami dan kebanyakan pelajar tidak menunjukkan kesungguhan untuk mempelajarinya.

Refleksi kajian 13. Analisis Ujian Pos 12.0 SAMPEL KAJIAN Responden kajian ini terdiri daripada 21 orang pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran Agama yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa. 4.1 JADUAL PELAKSANAAN PENYELIDIKAN Jadual 1 : Jadual Pelaksanaan Penyelidikan Perkara 1. 5.7. Pelaksanaan Ujian Pos 10. 2. Analisis Temu bual 11. Mengutip data awal pelajar-pelajar 3. Penulisan kajian 14. Responden ini terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan yang beragama Islam dan mengambil mata pelajaran Bahasa Arab sebagai subjek teras. Pelaksanaan Ujian Pra. Analisis data awal. 7. Sesi temu bual dengan pelajar 9. Perancangan untuk membuat tinjauan kajian. Pelaksanaan Permainan Lu’bah Lughawiah 8. Perancangan dan pembinaan Lu’bah Lughawiah bagi tajuk ‘Jamak Taksir’ 7. Penyemakan terakhir 02-08 Februari 2005 12-16 Mac 2005 19 Mac 2005 20 Mac 2005 20 Mac 2005 21 Mac 2005 22 Mac 2005 25 Mac 2005 28 Mac 2005 Tarikh Pelaksanaan 10 Januari 2005 11 Januari 2005 14 Januari 2005 10 Februari 2005 12 Februari 2005 . Untuk merealisasikan kaedah ini satu sesi temu bual dan penyelidikan telah dilaksanakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan keberkesanan kaedah ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 6. Memproses Data Ujian Pra.

.4 INSTRUMEN KAJIAN Dalam penyelidikan ini. data yang dikumpul daripada soal selidik secara deskriptif dan dimasukkan ke dalam jadual peratusan. 7.5 TATACARA PENGUMPULA DATA Soal seledik yang telah diberikan oleh pengkaji perlu dilengkapkan oleh pelajar dan kumpul semula sebagai analisis. Analisis soal selidik itu dapat memberikan maklumat tentang penguasaan pelajar tentang Bahasa Arab secara keseluruhannya.2 POPULASI KAJIAN Pelajar-pelajar Tingkatan 2 Kelas Aliran Agama dari SMK Seri Perkasa. Hutan Melintang.7. Soal selidik ini juga dapat menilai tentang pengetahuan pelajar berkaitan Jamak Taksir secara khusus. ii) Soalan-soalan ujian Satu set ujian berbentuk ujian pra dan ujian pos telah diberikan kepada pelajar sebagai bahan pengujian pelaksanaan Kaedah Lughawiyah. 7. 7.3 SAMPELAN KAJIAN Pelajar-pelajar Tingkatan Dua Kelas Aliran agama seramai 21 orang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa. iii) Temu bual bersama pelajar Beberapa orang pelajar telah dipilih dalam kalangan pelajar Tingkatan 2KAA untuk mengenal pasti keberkesanan tersebut.. Berdasarkan objektif kajian ini. tiga kaedah pengutipan data iaitu : i) Soal Selidik kepada Pelajar Satu set soal selidik pelajar ( Lampiran 1 ) telah disediakan dan diberikan kepada pelajar.

Tiga skor diberi dan setiap skor mewakili tahap-tahap berikut: 1. . Ya 3.0 DAPATAN KAJIAN Dapatan yang diperoleh serta interpretasi yang relevan berdasarkan soal selidik terhadap responden kajian yang terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 2KAA di Sekolah Menengah Seri Perkasa. Tidak 2. dan khususnya topik Jamak. Kadang-kadang Soalan adalah berkisar pengetahuan pelajar dalam Bahasa Arab amnya. Dalam kajian ini skor dalam ujian tahap yang diperoleh oleh responden dianggap sebagai pencapaian dalam Ujian Pra manakala Ujian Pos diperoleh daripada keputusan Prestasi dan Pertengahan Tahun. Analisis daripada dapatan adalah seperti berikut: i) Soal Selidik Pelajar Reka bentuk soal selidik adalah mengikut darjah atau ukuran skor.8. Ujian ini akan digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan kebolehan akademik pelajar. Ujian ini hanya melibatkan mata pelajaran Bahasa Arab. Jadual 1: Bilangan dan peratusan responden berdasarkan kepada ii) Soalan-soalan Ujian Satu set soalan ujian yang boleh digunakan sebagai diagnostik dalam bentuk tahap kebolehan sedia ada pelajar.

Analisis pencapaian akademik berdasarkan gred yang lebih terperinci adalah seperti jadual. 5.7 %) mencapai gred E1 dan yang mencapai E2 adalah seramai 18 orang (64. dan Peperiksaan Pertengahan Tahun (Lampiran 3) yang telah diadakan pada 20 Mac 2005.Gambar rajah di bawah menunjukkan rekabentuk ini : O1 Ujian pra X Rawatan O2 Ujian pos Pencapaian akademik pelajar dilihat melalui Ujian Pra yang telah diadakan pada 14 Mac 2005. 6. 0 hingga 24 25 hingga 39 40 hingga 49 50 hingga 64 65 hingga 79 80 hingga 100 E1 E2 D C B A 3 5 11 3 14 24 52 14 Jadual 4 di atas menunjukkan pencapaian Bahasa Arab Tingkatan 2 kelas Aliran Agama di dalam ujian Pra berdasarkan Tahap Kebolehan Sedia Ada dan keputusan ujian menunjukkan 10 orang ( 35. 2. Manakala Ujian pos (Lampiran 2) pula telah diadakan pada 16 Mac 2005. 3.1%) . Bil Bilangan Agregat Gred Bilangan Pelajar Peratus 1. 4. Jadual 4: Pencapaian akademik Pelajar berdasarkan Ujian Pra.

1%)gred C pula seramai tujuh orang (28.1%) mencapai gred E2. 2.Seterusnya Jadual 5 menunjukkan pencapaian pelajar Tingkatan Dua KAA berdasarkan ujian pos iaitu ujian penilaian satu bagi tahun 2005.5%). manakala yang mencapai gred D seramai dua orang (7. Bilangan Agregat 0 hingga 24 25 hingga 39 40 hingga 49 50 hingga 64 65 hingga 79 80 hingga 100 Gred E1 E2 D C B A Ujian pra 1 6 5 9 Ujian pos 3 4 11 3 Jadual 6 : Pencapaian Akademik Pelajar ( Perbandingan Antara keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos. Bil 1. 0 hingga 24 25 hingga 39 40 hingga 49 50 hingga 64 65 hingga 79 80 hingga 100 E1 E2 D C B A 1 6 5 9 - 3 4 11 3 . 2. 5. sembilan orang (32. Bil Bilangan Agregat Gred Ujian Pra Ujian Pos 1. 5. tiga orang mencapai gred B (10. Jadual 5 : Pencapaian Akademik pelajar berdasarkan Ujian Pos.7) dan gred A seramai dua orang (7. Seramai enam orang (17.8%) pelajar mencapai gred E1. 6. 3.1). 4. 3. 4. 6.

f) Guru juga dapat mengenal pasti kelemahan pelajar dan cara pendekatan yang sesuai bagi topik tertentu yang sukar difahami. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa Tingkatan Dua KAA Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa. CADANGAN DAN RUMUSAN 9. Peningkatan tersebut adalah dinilai dari sudut kualiti dan kuantiti pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dan lulus. 9. . b) Kaedah Lu’bah Lughawiah ini dapat diterima pakai dan diaplikasikan oleh guru khususnya dalam tajuk yang agak sukar seperti Jamak taksir. antara perkara yang dapat dinilai ialah: a) Pelajar menunjukkan minat yang tinggi dan menyukai mata pelajaran Bahasa Arab. menjana idea yang kreatif dan kritis. Kajian ini juga telah menjelaskan bahawa faktor pengajaran guru yang berkesan berkait rapat dengan faktor dalaman pelajar itu sendiri dalam mempengaruhi prestasi pelajaran mereka. berkomunikasi dengan baik dan menerima dan menyampaikan maklumat dengan berkesan. e) Memupuk sifat berani tampil di khalayak ramai.Jadual 5 merupakan rumusan bagi ketiga-tiga ujian pra dan Pos. c) Dapat mewujudkan pelajar yang aktif. Didapati terdapat peningkatan pencapaian pelajar setelah Kedah Lu’bah Lughawiah dilaksanakan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran terhadap Kelas Dua KAA.1 Penilaian dan Refleksi Melalui kajian tindakan ini. berfikir secara rasional dan logik serta berdaya saing.0 PENILAIAN. d) Timbul perasaan ingin berlumba dan bersaing sesama rakan secara positif data meningkatkan prestasi Bahasa Arab mereka. telah mengalami peningkatan keputusan ujian Bahasa Arab setelah pelaksanaan Kaedah Lu’bah Lughawiah. berbanding sebelum pelaksanaan Kaedah Lu’bah Lughawiah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Ini dapat dilihat peningkatan peratusan pelajar di dalam beberapa ujian dalaman yang telah dilaksanakan. Kaedah ini tidak hanya tertumpu kepada topik Jamak Taksir sahaja tetapi. Ini bersesuaian dengan format baru peperiksaan awam yang banyak menekankan apa yang terkandung di dalam buku teks. . khususnya topik yang susah difahami.9. Beberapa strategi perlu disusun oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab seperti: a) Guru-guru Bahasa Arab perlu diberikan panduan dan bimbingan secara intensif bagi mempelbagaikan kaedah pengajaran yang berkesan kepada para pelajar. b) Penggunaan buku teks secara menyeluruh dengan berpandukan sukatan pelajaran yang terkini. e) Pengetahuan tentang motivasi perlu ada pada setiap guru bagi memudahakan mereka mengenal pasti kelemahan pelajar dalam Bahasa Arab dan seterusnya prestasi dari sudut kualiti dan kuantiti. Pelajar Tingkatan Satu dan tiga juga perlu diberi peluang mencuba kaedah ini bagi melihat keberkesanannya di dalam peperiksaan awam seperti PMR. d) Guru perlu sentiasa menambahkan ilmu dan tidak ketinggalan dengan perkembangan semasa. perlu dipanjangkan lagi kepada topik-topik lain dalam mata pelajaran Bahasa Arab.2 Tindakan Susulan Kaedah Lu’bah Lughawiah ini merupakan antara cara yang telah digunakan untuk membolehkan pelajar dapat menguasai mata pelajaran Bahasa Arab. c) Panitia Bahasa Arab perlu sentiasa berbincang permasalahan para pelajar dan menggalakkan guru meningkatkan daya kreativiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pelajar yang mendapat A dan B seramai 10 orang. Semua pelajar lulus dalam mata pelajaran Bahasa Arab dalam ujian pos dan seramai 15 orang berjaya mencapai gred A dan B. Secara keseluruhannya pelajar menyukai cara ini kerana tidak terlalu membebankan kepala.10. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERKASA 36400 HUTAN MELINTANG PERAK SENARAI NAMA PELAJAR TINGKATAN 2 KAA TAHUN 2005 KEPUTUSAN UJIAN PRA (JANUARI) DAN UJIAN POS (MAC) . Seramai 20 orang pelajar daripada 21 orang pelajar telah lulus dalam mata pelajaran tersebut. Keberkesanan ini dapat dijelaskan lagi dengan pencapaian pelajar-pelajar ini dalam beberapa ujian yang telah dilaksanakan.0 PENUTUP Pada awal tahun tahap pencapaian pelajar Tingkatan Dua KAA dalam mata pelajaran Bahasa Arab adalah di peringkat sederhana. Melalui Kaedah Lu’bah Lughawiah ini pelajar telah diperkenalkan belajar dengan cara yang lebih seronok dan tidak menjemukan.

Kitar Faezatul Ahya bt. Ahmad Norudin Mohd Ridhwan. 4. 10. 5. 8. Sumadin Mohd Faiz b. 12. 20. 18. NAMA PELAJAR Ahmad Suhaimi b. 19. Khairul Anam Mohd Faiz Hizzuan b. 17. Zamri Mohd Syamil b. Mohd Isa Farhiqa Ardiyana bt. Mohd Soror Amirul Fahmi b. 11. Hassan Muhammad Firdaus b. 9. Hanapi Mohd Farhannain b.BIL 1. Sulfan Syah Hidayatul Isma bt. Seliken Endang Rati Purwasih bt. 13. 2. 16. Zainal Abidin Shafarizah bt. Mohamed Nasir Norsyazana bt. Abd. Mohd Shahrom Zakwan b. 7. Norzamal Muhammad Nizam b. 3. Wahab Mohd Sadiq b. 6. 21. Jalaluddin Mohd Shafiq b. 15. Baharin Nashiha Hakim bt. Ahmad Zu Rahmah bt. Jamil Hamidah bt. 14. Ahmad UJIAN PRA JANUARI 40 67 68 46 50 78 76 74 65 44 67 65 43 52 40 76 65 72 51 36 48 UJIAN POS MAC 45 70 69 68 54 86 80 78 70 50 70 68 46 65 44 80 68 75 67 50 65 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERKASA 36400 HUTAN MELINTANG PERAK SENARAI NAMA PELAJAR TINGKATAN 2 KAA TAHUN 2005 .

Ahmad Zu Rahmah bt. 4.ه ا‬ ‫2. 7. 11. Zamri Mohd Syamil b. 14. 19. 5. Seliken Endang Rati Purwasih bt. 8. Zainal Abidin Shafarizah bt. Ahmad Norudin Mohd Ridhwan. Khairul Anam Mohd Faiz Hizzuan b. Hassan Muhammad Firdaus b. 21. Ahmad UJIAN PRA JANUARI 40 67 68 46 50 78 76 74 65 44 67 65 43 52 40 76 65 72 51 36 48 : ‫رات ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫اج وا‬ ‫ا‬ UJIAN POS MAC 45 70 69 68 54 86 80 78 70 50 70 68 46 65 44 80 68 75 67 50 65 ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫آ‬ SELISIH +5 +3 +1 +22 +4 +8 +4 +4 +5 +6 +3 +3 +3 +13 +4 +4 +3 +3 +6 +4 +17 ‫1. Kitar Faezatul Ahya bt. 18. Baharin Nashiha Hakim bt. 13. Mohd Soror Amirul Fahmi b. 20. 9. Hanapi Mohd Farhannain b. Jamil Hamidah bt. Jalaluddin Mohd Shafiq b. NAMA PELAJAR Ahmad Suhaimi b. Norzamal Muhammad Nizam b. 17. Abd.رأى ا‬ . Mohd Shahrom Zakwan b. 2. 15. Sumadin Mohd Faiz b.PENCAPAIAN UJIAN DAN SELISIH BIL 1. 10. Wahab Mohd Sadiq b. 16. 12. Mohd Isa Farhiqa Ardiyana bt. 3. Mohamed Nasir Norsyazana bt. Sulfan Syah Hidayatul Isma bt. 6.

‫أو‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ذ‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ارع ا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫غ‬ ‫ك‬ ‫ؤ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫3-‬ ‫4.و‬ ‫5-‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ا اغ :‬ ‫ا‬ ‫ا‬ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->