Program Transformasi Kerajaan

Pelan Hala Tuju

AGENDA
1. Memperkenalkan transformasi 2. Cabaran merealisasi Wawasan 2020 3. Memangkin Wawasan 2020 melalui 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan 4. Membangunkan 1Malaysia 5. Rakyat didahulukan 6. 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 7. Mempertingkatkan kebertanggungjawaban semua Menteri 8. Memastikan pencapaian diutamakan 9. Skorkad YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani 2011 10. Bidang Keberhasilan Utama Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani (MKRA) 2011

Memperkenalkan Transformasi

LABS CABINET WORKSHOPS ROADSHOWS

Cabaran Merealisasi Wawasan 2020

MemangkinWawasan 2020 melalui 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

Membangunkan 1 Malaysia

Rakyat Didahulukan

6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)

NKRA #1 ± Mengurangkan Jenayah NKRA #6 ± Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar NKRA #5 Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar

6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA)

NKRA #2 ± Membanteras Rasuah

NKRA #3 ± Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar

NKRA #4 Mempertingkatkan taraf kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah

NKRA #1 ² Mengurangkan Jenayah

NKRA #2 ² Membanteras Rasuah

NKRA #3 ² Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar

NKRA #4 ² Mempertingkatkan taraf kehidupan isirumah berpendapatan rendah

NKRA #5 ² Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar

NKRA #6 ² Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar

Meningkatkan Kebertanggungjawaban Semua Menteri

6 Menteri bertanggungjawab kepada 6 NKRA 22 Menteri lagi diwajibkan mewujudkan MKRA masingmasing

Memastikan Pencapaian Diutamakan

LAPORAN BULANAN DELIVERY TASKFORCE (DTF) LAPORAN TAHUNAN GTP

Mentransformasikan Malaysia

WAWASAN 2020

LAPORAN TAHUNAN GOVERNMENT TRANSFORMATION PROGRAMME (GTP)

Sila layari laman web PEMANDU, JPM di www.pemandu.gov.my

Skorkad Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani 2011

Y.B. Datuk Seri Noh Omar Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Skorkad Menteri 2011 HHH Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

JUMLAH KPI 2011
MKRA
TAHUN 2009 2010 2011 MKRAs 2 4 5

20
NKEA
MKPIs 14 Pertanian 20 7 10 13 # EPP Captured # of NKEA-KPIs

‡ Jumlah MKPI telah berkurang menjadi 7 pada tahun 2011. ‡ 7 MKPI baru yang dicadangkan untuk 2011 : Projek 1AZAM Tani bawah NKRA LIH. Menyediakan infrastruktur khidmat sokongan pemasaran bagi ikan air tawar, iaitu Pusat Pengumpulan dan Pusat Pengedaran. Membangunkan usahawan dari peserta program peningkatan pendapatan Kementerian dengan nilai jualan tahunan sekurang-kurangnya RM100,000 setahun. Mengiktiraf produk dengan jenama 1Malaysia Best. Menyediakan produk 1Malaysia Best yang sedia untuk pasaran eksport. Menglahirkan graduan yang kompeten di bawah Sijil Kemahiran Malaysia. ‡ 10 daripada keseluruhan 16 EPPs dari NKEA-Pertanian dipilih di bawah Skorkad Menteri 2011. ‡ 6 baki EPPs dipantau di bawah SC

Y.B. Datuk Seri Noh Omar HHH Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
KPI / EPPs
Penilaian kriteria kualitatif

Pemberat
10%

Sasaran 2010

Sasaran 2011

Inisiatif

NKEA: Gambaran keseluruhan
1.0 PNK (USD Juta) 2.0 Pekerjaan dihasilkan 3.0 Pelaburan (USD Juta) 10% 6,057 7,845 86 6,499 17,026 708 Sasaran yang ditetapkan berdasar kepada komitmen ETP Roadmap

NKEA: EPPs

40%
1. 2.

1. Mengembang pengeluaran sarang burung walit (EPP # 2, Pertanian)
Daya jejak, penguatkuasaan & sertifikasi R&D prosesan produk hiliran dan sustainable ranching. Pelaksanaan garispanduan industri burung walit (1GP) Membangunkan EBN International Trading House

1.1 Jumlah nilai jualan untuk sarang burung walit

RM19.2 juta

RM100 juta

3. 4.

2. Mempergiatkan usaha penternakan rumpai laut secara komersal di Sabah (EPP # 3, Pertanian)
2.1 Pengeluaran rumpai laut kering 16,580 MT
1. 2. 3. 4.

13,890 MT

Menubuhkan Zon Industri Rumpai Laut Menubuhkan sistem pertanian Program pemprosesan produk hiliran (pembangunan produk) Memantapkan kualiti dan standard

3. Penternakan akuakultur melalui sistem sangkar bersepadu (EPP # 4, Pertanian)
3.1 Jumlah pengeluaran ternakan ikan 15,458 MT 19,458 MT
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Pemilihan lokasi Kajian kelayakkan pewartaan kawasan Pemilihan syarikat anchor Kajian kelayakan Pengenalpastian & pemilihan kawasan (2 kawasan) Permohonan & kelulusan EIA Pembinaan

4. Mereplikasi model IZAQ untuk menembusi pasaran udang premium (EPP # 6, Pertanian)
4.1 Jumlah eksport dari IZAQ Masih Dalam Pembina an

Y.B. Datuk Seri Noh Omar Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
KPI / EPPs Pemberat Sasaran 2010 Sasaran 2011 Inisiatif

5. Mempertingkat keupayaan untuk mengeluarkan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk pasaran premium (EPP # 7, Pertanian)
5.1 Jumlah eksport buah-buahan dan sayur-sayuran untuk pasaran premium NA 5.2 Pembangunan tanaman selingan (Pisang) 5.3 Pembangunan tanaman selingan (Nanas) Buah-buahan 1. & sayur- 2. sayuran 3. 14,000 MT 4. Pisang: 3,000 MT Nanas: 7,750 MT Persediaan tanah, nurseri dan infrastuktur Field planting Perluasan & khidmat perundingan Penyenggaraan tanaman

6. Memperkukuhkan dan menambahbaik produktiviti penanaman padi di Kawasan MADA (EPP # 10, Pertanian)
1. 2. 3.

6.1 Jumlah kawasan tanah yang akan disatukan.

0 ha

5,000 ha
4.

Melakukan kajian kelayakan untuk SPV Membangunkan pendekatan pelaksanaan Mendapatkan persetujuan & mengumpul respons darpada petani dan pihak berkaitan ke atas cadangan pengambilan tanah & kos yang ditawarkan Memuktamadkan proses pengambilan tanah & pampasan yang terlibat

7. Memperkasa peranan syarikat penaung sedia ada untuk fidlot lembu (EPP # 12, Pertanian)
1:3.4 (46,510 MT) (162,357 MT) 1:3.3 (51,161 MT) 3. (170,475 MT) 4.
1. 2.

7.1 Nisbah pengeluaran dalam negeri vs jumlah penggunaan

Operasi ladang-ladang satelit Membangunkan rumah penyembelihan haiwan di bawah NFC Pemilihan & perlantikan syarikat anchor Menyiapkan ladang-ladang satelit yang telah dikenalpasti (20 unit)

Y.B. Datuk Seri Noh Omar Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
KPI / EPPs Pemberat Sasaran 2010 Sasaran 2011 Inisiatif

8. Bekerjasama dengan syarikat tenusu besar asing untuk membangunkan kelompok tenusu di Malaysia (EPP # 13, Pertanian)
75.77 juta Liter
1. 2. 3. 4.

8.1 Jumlah pengeluaran susu segar

62.62 juta Liter

Pelaksanaan pelan CDC Pembangunan infrastuktur ladang Pembangunan padang rumput Pembangunan industri pemprosesan makanan ruminan Konsep kertas & persetujuan National Seed Council (NSC) Penggubalan Akta Benih (tanaman, ternakan & perikanan) Mendirikan Center for Marker Discovery & Validation (CMDV) Menubuhkan National Livestock Breeding Center (NLBC)

9. Menerajui perkhidmatan pembiakan serantau (EPP # 14, Pertanian)
1. 2.

9.1 Jumlah pengeluaran benih 9.2 Jumlah keseluruhan

NA NA

600 MT 10

3. 4.

10. Menarik pelaburan langsung asing dalam bidang bioteknologi pertanian (EPP # 15, Pertanian)
1.

10.1 Jumlah jualan daripada produk Syarikat MNC

NA

RM256 juta 2.
3. 4.

Kajian latar belakang kekuatan & kelemahan negara dalam menghasilkan biofertilizer, biopestisida, perisa & wangian Penglibatan pemegang saham untuk membawa masuk Syarikat MNCs Mengenalpasti & memilih senarai syarikat MNCs Penglibatan awal dengan MNC

Y.B. Datuk Seri Noh Omar Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
KPI / EPPs MKRA/ MKPI Pemberat 40%
1. Pemadanan projek 2. Agihan bantuan peralatan projek. 3. Pembangunan modal insan & latihan teknikal kepada peserta. 4. Bimbingan & pemantauan

Sasaran 2010

Sasaran 2011

Inisiatif

1. Peningkatan taraf hidup golongan miskin melalui sektor agro-makanan dan Industri asas tani
1.1 1AZAM Tani (NKRA LIH) (KPI baru) 4,000 keluarga 4,000 keluarga

2. Membangunkan Kemudahan Khidmat Sokongan Pemasaran untuk Ikan Air Tawar
Volum pengendalian dalam : 2.1 3 Pusat Pengedaran (DC) 2.2 1 Pusat Pengumpulan (CC) (KPI baru) 1,620 MT 720 MT
1. Membina infrastruktur fizikal dengan kemudahan dan peralatan yang diperlukan. 2. Menggalakkan penyertaan daripada usahawan, pemasar dan pengguna.

3. Membangunkan Usahawan daripada Peserta Program Peningkatan Pendapatan sedia ada di bawah Kementerian dengan nilai jualan minima RM 100,000 setahun
3.1 Jumlah usahawan untuk dibangunkan. (KPI baru) 1. Pembangunan produk. 250 usahawan 2. Galakan pembiayaan Mikro. 3. Pemantauan & penilaian.

4. Membangunkan Usahawan Tani dengan jenama 1Malaysia Best
4.1 Bilangan produk yang mendapat akreditasi jenama 1Malaysia Best. (KPI baru) 600 produk 1. Melakukan road show untuk mempromosikan produk 1Malaysia Best. 2. Memberikan insentif untuk menghargai pengusaha (a) 5,000 unit pelekat 1Malaysia Best. (b) Geran pengiklanan.

4.2 Bilangan produk 1Malaysia Best yang sedia untuk pasaran eksport.

(KPI baru)

200 produk

5. Menghasilkan graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dengan 60% dari lulusan bekerja di bidang berkaitan dalam tempoh enam bulan selepas graduasi
5.1 Bilangan peserta yang dilatih (KPI baru) 650 pelatih 700 pelatih 1. Membangunkan Silabus. 2. Membangunkan modul-modul latihan. 3. Pelaksanaan di 7 agensi latihan di bawah MOA.

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MKRA) [2009-2011]

LATAR BELAKANG:  Mula - Ogos 2009 sebagai MKRA/MKPI  2010 masih MKRA/MKPI  2011 Sebahagian daripada Skorkad Menteri (MKRA + NKEA)  Pencapaian Year MKRAs MKPIs Met Below Achievemen
Target 2009 2010 2 4 14 20 11 17 Target 3 3 t% 78.6 85.0 

Tamat 2012  Program bersambung di bawah NKEA Pertanian

Bidang Keberhasilan Utama Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani 2011 (MKRA)

MKRA #1 : Meningkatkan pendapatan golongan miskin melalui sektor pertanian dan industri asas tani

Sasaran:
KPI #1: PROJEK AZAM TANI (NKRA LIH) 4,000 KIR

Inisiatif:

1.Pemadanan projek 2.Agihan bantuan peralatan projek. 3.Pembangunan modal insan & latihan teknikal kepada peserta. 4.Bimbingan & pemantauan

MKRA #2 : Membangunkan kemudahan khidmat sokongan pemasaran untuk ikan air tawar

Sasaran:
KPI #2: 3 Pusat Pengedaran (DC) KPI #3: 1 Pusat Pengumpulan (CC) Volume Pengendalian: 1,620 MT Volume Pengendalian: 720 MT

Inisiatif:

1. Membina infrastruktur fizikal dengan kemudahan dan peralatan yang diperlukan. 2.Menggalakkan penyertaan daripada usahawan, pemasar dan pengguna.

MKRA #3 : Membangunkan usahawan daripada peserta Program Peningkatan Pendapatan sedia ada di bawah Kementerian dengan nilai jualan minima RM 100,000 setahun

Sasaran:
KPI #4: Jumlah usahawan mikro untuk dibangunkan 4,000 KIR

Inisiatif :

1. 2. 3. 4.

Bimbingan keusahawanan. Bimbingan pemasaran. Pembangunan produk. Galakan pembiayaan Mikro. 5. Pemantauan & penilaian.

MKRA #4 : Membangunkan usahawan tani dengan jenama 1Malaysia Best

Sasaran:
KPI #5: Bil. produk mendapat akreditasi 1Malaysia Best KPI #6: Bil. produk 1Malaysia Best sedia untuk pasaran eksport 600 Produk 200 Produk

Inisiatif :
1. Kempen/promosi kepada syarikat yang disasarkan 1Malaysia Best. 2. Roadshow /promosi 1Malaysia Best. 3. Memberikan insentif untuk menghargai pengusaha: (a) Pelekat 1Malaysia Best. (b) Geran pengiklanan. 4. Pameran Luar Negara/Antarabangsa.

MKRA #5 : Menghasilkan graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dengan 60% dari lulusan bekerja di bidang berkaitan dalam tempoh enam bulan selepas graduasi

Sasaran:
KPI #7: Bilangan peserta yang dilatih 700 Pelatih

Inisiatif:

1. Membangunkan Silabus. 2. Membangunkan modulmodul latihan. 3. Pelaksanaan di 7 agensi latihan di bawah MOA.

TERIMA KASIH