Disedia oleh: Tee Zhi Hui

ISI KANDUNGAN
Bentuk

awalan meN Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan meN Jenis kata kerja berawalan meN Aspek makna awalan meN-

BENTUK AWALAN MEN (

I ) meN- menjadi meapabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan hurufhuruf m, n, ny, r, l, w, dan y.

CONTOH:
masak nyala rayu wangi

-

memasak menyala merayu mewangi

HURUF PERTAMA DALAM KATA DASAR BERUBAH MENJADI BENTUK SENGAU YANG SAMA DAERAH ARTIKULASINYA (HOMORGANIK)

m bagi p, n bagi t,

ng bagi k, ny bagi s

CONTOH: pesan tetap karang salin - memesan meneta mengarang menyalin .

bentuk yang digandakan ialah kata dasar yang huruf pertamanya sudah berubah menjadi bentuk sengu. Gejala yang sama berlaku juga pada kata kerja yang mengalami proses penggandaan. seperti : . Bagi penggandaan separa di belakang kata dasar.

CONTOH: Memesan-mesan Menari-nari Memukul-mukul Menyalin-nyalin .

BENTUK YANG DIGANDAKAN IALAH KATA DASAR YANG BERHURUF PERTAMANYA TIDAK BERUBAH MENJADI HURUF SENGAU.IAITU: Pesan-memesan Pukul-memukul Tari-menari Salin-menyalin .BAGI PENGGANDAAN SEPARA DI HADAPAN KATA DASAR PULA.

dan v. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p . p.menjadi memapabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. ( II ) meN.

CONTOH: Beri Bantu Bilas - memberi membantu membilas .

PERKATAAN PINJAMAN: Praktik Plagiat Blok Brek - mempraktikkan memplagiat memblok membrek .

CONTOHNYA : Pelopor Pelawa Percaya Punya Penduli - mempelopori mempelawa mempercayai mempunyai mempedulikan .DAN DIANGGAP KECUALIAN.TERDAPAT BEBERAPA PERKATAAN YANG BERMULA DENGAN HURUF P YANG MENERIMA AWALAN MEM.

sy. . c. j. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang juga bermula dengan huruf t dan s .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d. ( III ) meN. dan z.menjadi men.

mencuci .menderu .CONTOH: Deru Cuci Jaja Syukur Zalim - .menjaja mensyukuri menzalimi .

PERKATAAN PINJAMAN: Tabligh mentablighkan Takrif mentarifkan Terjemah menterjemahkan Transkripsi mentranskripsi - .

iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men.tanpa berlaku pengguguran. Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar. Ternak Tertawa - menternak mentertawakan .

meN- menjadi mengapabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. dan u(bunyi-bunyi vokal). o. kh. gh. dan h (bunyi-bunyi konsonan). . i.dan a. e.

meng. Seperti peng-.juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k .

CONTOH: Gali Hantar Ejek Olah - menggali menghantar - mengejek mengolah .

PERKATAAN PINJAMAN : Kabul Kanun Klasifikasi Kritik - mengkabulkan mengkanunkan mengklasifikasikan mengkritik .

Terdapat satu bentuk kecualian. Kaji . iaitu mengkaji. iaitu kata dasar kaji yang huruf pertamanya tidak berubah menjadi bentuk sengau apabila bergabung dengan awalan meng-. Bentuk ini berbeza daripada bentuk mengaji.mengkaji .

apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu. Awalan meng. baik perkataan Melayu mahupun kata pinjaman. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan seperti yang berikut: .menjadi menge.

Cat Bom Sah Pos Tin - mengecat mengebom mengesahkan mengepos mengetin .

KECUALI : Stor Brek Klip - menstor membrek mengkilp .

Golongan kata yang bergabung dengan awalan meN- .

KATA NAMA : Kata nama :Dayung -mendayung Kata adjektif :Putih memutih Kata kerja transitif :Beri -memberi Kata kerja tak transitif : Tangis menangis .

Jenis kata kerja berawalan meN- .

iaitu : ( I ) kata kerja tansitif tanpa akhiran ( II ) kata kerja transitif berakhiran ( III ) kata kerja tak transitif . terdapat tiga jenis kata kerja berawalan meN-.

( I ) Kata kerja transitif tanpa akhiran kerja jenis ini terdiri daripada kata kerja yang hanya menerima awaln meN.contohnya : Kata .tetapi diikuti langsung oleh objek .tanpa apa-apa akhiran.

Murid-murid memakai baju seragam. Ali menendang bola ke pintu gol. Ayah membeli sayur di pasar. . Anjing itu menggonggong tulang. Adik sedang membaca buku di beranda rumah.

( II ) Kata kerja transitif berakhiran Kata kerja berawalan meN. . iaitu akhiran ±kan dan ±i.Di bawah ini diperturunkan beberapa contoh perkataan berimbuhan meN-«-kan dan meN«-i .boleh juga hadir dalam ayat transitif aktif dengan akhiran.

CONTOH: Menjalankan Mendekatkan Menaikkan - menjalani mendekati menaiki .

seperti yang telah diterangkan. ( III ) kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif. iaitu kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. Contohnya ialah : .

. Ombak memutih di pantai. Harga barang menurun sejak akhir-akhir ini. Padi menguning di sawah. Suhu badannya makin menaik. Anak kecil itu menangis.

Aspek makna awalan meN- .

perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu . ( I ) Bagi makna melakukan perbuatan.

Pak Mat sedang menggoreng pisang di warungnya. .(A)MELAKUKAN SESUATU. Kakak menumis sayur untuk makan tengah hari. CONTOH: Ibu menggulai ikan yang dibeli pagi tadi.

(B) MENGELUARKAN SUARA. . CONTOH: Harimau itu mengaum ketika hendak menerkam mangsanya. Tikus itu mencicit di sebalik almari kain. Kucing belang mengiau meminta makanan.

Kebanyakan orang asli mendamar sebagai kerja sampingan. CONTOHNYA: Mata pencarian Pak Abu merotan di hutan. .( C ) MENCARI ATAU MENGUMPULKAN SESUATU. Petani itu merumpur di kebunnya.

(D) MENUJU SASARAN. . Kapal terbang itu mendarat cemas di padang sekolah. Sampan itu menepi ke pangkalan untuk mengambil penumpang. CONTOHNYA: Penyu itu melaut selepas bertelur di pantai.

Sarang anai-anai itu membusut di bawah rumah.(E) BERLAKU SEPERTI ATAU MENYERUPAI SESUATU. . Timbunan sampah yang tidak dibakar membukit di belakang rumah. CONTOHNYA: Adiknya mengekor sahaja ke mana dia pergi.

( II ) Bagi makna menyatakan keadaan. iaitu: . terdapat dua pecahan.

CONTOHNYA: Setelah menjanda dia kembali tinggal bersama-sama ibu bapanya.(A) HIDUP SEBAGAI. . Sejak menduda Encik Ali menumpukan perhatian yang lebih banyak pada hobinya.

.CONTOHNYA: Mekanya memucat apabila mendengar beruta kemalangan itu. Papan itu dipotong memanjang untuk dijadikan dinding.(B) MENJADI . Ombak memutih di pantai.

Kesimpulan .

Awalan meN- Huruf awal MeMemMengMenMengeMeny- L. g. e. kh C. n. b (f). r. z Suku kata (s) . (t). i. m. (k). ny. o.ng. v a. u. d. j. w (p). gh.

perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu -Melakukan sesuatu -Mengeluarkan suara -mencari atau mengumpulkan sesuatu -Menuju sasaran -Berlaku seperti atau menyerupai sesuatu .MAKNA: 1. Bagi makna melakukan perbuatan.

Menjadi 2. terdapat dua pecahan -Hidup sebagai .Bagi makna menyatakan keadaan. .

Sekian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful