Disedia oleh: Tee Zhi Hui

ISI KANDUNGAN
Bentuk

awalan meN Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan meN Jenis kata kerja berawalan meN Aspek makna awalan meN-

BENTUK AWALAN MEN (

I ) meN- menjadi meapabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan hurufhuruf m, n, ny, r, l, w, dan y.

CONTOH:
masak nyala rayu wangi

-

memasak menyala merayu mewangi

HURUF PERTAMA DALAM KATA DASAR BERUBAH MENJADI BENTUK SENGAU YANG SAMA DAERAH ARTIKULASINYA (HOMORGANIK)

m bagi p, n bagi t,

ng bagi k, ny bagi s

CONTOH: pesan tetap karang salin - memesan meneta mengarang menyalin .

Gejala yang sama berlaku juga pada kata kerja yang mengalami proses penggandaan. seperti : . bentuk yang digandakan ialah kata dasar yang huruf pertamanya sudah berubah menjadi bentuk sengu. Bagi penggandaan separa di belakang kata dasar.

CONTOH: Memesan-mesan Menari-nari Memukul-mukul Menyalin-nyalin .

BENTUK YANG DIGANDAKAN IALAH KATA DASAR YANG BERHURUF PERTAMANYA TIDAK BERUBAH MENJADI HURUF SENGAU.BAGI PENGGANDAAN SEPARA DI HADAPAN KATA DASAR PULA.IAITU: Pesan-memesan Pukul-memukul Tari-menari Salin-menyalin .

dan v. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p . p.menjadi memapabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. ( II ) meN.

CONTOH: Beri Bantu Bilas - memberi membantu membilas .

PERKATAAN PINJAMAN: Praktik Plagiat Blok Brek - mempraktikkan memplagiat memblok membrek .

CONTOHNYA : Pelopor Pelawa Percaya Punya Penduli - mempelopori mempelawa mempercayai mempunyai mempedulikan .DAN DIANGGAP KECUALIAN.TERDAPAT BEBERAPA PERKATAAN YANG BERMULA DENGAN HURUF P YANG MENERIMA AWALAN MEM.

menjadi men. dan z. . ( III ) meN. sy.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d. j. c. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang juga bermula dengan huruf t dan s .

menderu .mencuci .menjaja mensyukuri menzalimi .CONTOH: Deru Cuci Jaja Syukur Zalim - .

PERKATAAN PINJAMAN: Tabligh mentablighkan Takrif mentarifkan Terjemah menterjemahkan Transkripsi mentranskripsi - .

Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar.tanpa berlaku pengguguran. Ternak Tertawa - menternak mentertawakan . iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men.

meN- menjadi mengapabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. dan u(bunyi-bunyi vokal). . kh. gh. i. o. e.dan a. dan h (bunyi-bunyi konsonan).

meng.juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k . Seperti peng-.

CONTOH: Gali Hantar Ejek Olah - menggali menghantar - mengejek mengolah .

PERKATAAN PINJAMAN : Kabul Kanun Klasifikasi Kritik - mengkabulkan mengkanunkan mengklasifikasikan mengkritik .

iaitu kata dasar kaji yang huruf pertamanya tidak berubah menjadi bentuk sengau apabila bergabung dengan awalan meng-. Terdapat satu bentuk kecualian. Kaji . iaitu mengkaji.mengkaji . Bentuk ini berbeza daripada bentuk mengaji.

Awalan meng. baik perkataan Melayu mahupun kata pinjaman.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu.menjadi menge. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan seperti yang berikut: .

Cat Bom Sah Pos Tin - mengecat mengebom mengesahkan mengepos mengetin .

KECUALI : Stor Brek Klip - menstor membrek mengkilp .

Golongan kata yang bergabung dengan awalan meN- .

KATA NAMA : Kata nama :Dayung -mendayung Kata adjektif :Putih memutih Kata kerja transitif :Beri -memberi Kata kerja tak transitif : Tangis menangis .

Jenis kata kerja berawalan meN- .

terdapat tiga jenis kata kerja berawalan meN-. iaitu : ( I ) kata kerja tansitif tanpa akhiran ( II ) kata kerja transitif berakhiran ( III ) kata kerja tak transitif .

contohnya : Kata .tetapi diikuti langsung oleh objek . ( I ) Kata kerja transitif tanpa akhiran kerja jenis ini terdiri daripada kata kerja yang hanya menerima awaln meN.tanpa apa-apa akhiran.

Murid-murid memakai baju seragam. Anjing itu menggonggong tulang. Adik sedang membaca buku di beranda rumah. Ali menendang bola ke pintu gol. . Ayah membeli sayur di pasar.

boleh juga hadir dalam ayat transitif aktif dengan akhiran. . ( II ) Kata kerja transitif berakhiran Kata kerja berawalan meN. iaitu akhiran ±kan dan ±i.Di bawah ini diperturunkan beberapa contoh perkataan berimbuhan meN-«-kan dan meN«-i .

CONTOH: Menjalankan Mendekatkan Menaikkan - menjalani mendekati menaiki .

Contohnya ialah : . iaitu kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. ( III ) kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif. seperti yang telah diterangkan.

Ombak memutih di pantai. Suhu badannya makin menaik. Anak kecil itu menangis. Padi menguning di sawah. Harga barang menurun sejak akhir-akhir ini. .

Aspek makna awalan meN- .

perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu . ( I ) Bagi makna melakukan perbuatan.

. Kakak menumis sayur untuk makan tengah hari. CONTOH: Ibu menggulai ikan yang dibeli pagi tadi.(A)MELAKUKAN SESUATU. Pak Mat sedang menggoreng pisang di warungnya.

Kucing belang mengiau meminta makanan.(B) MENGELUARKAN SUARA. Tikus itu mencicit di sebalik almari kain. . CONTOH: Harimau itu mengaum ketika hendak menerkam mangsanya.

Kebanyakan orang asli mendamar sebagai kerja sampingan.( C ) MENCARI ATAU MENGUMPULKAN SESUATU. . Petani itu merumpur di kebunnya. CONTOHNYA: Mata pencarian Pak Abu merotan di hutan.

CONTOHNYA: Penyu itu melaut selepas bertelur di pantai.(D) MENUJU SASARAN. Sampan itu menepi ke pangkalan untuk mengambil penumpang. Kapal terbang itu mendarat cemas di padang sekolah. .

CONTOHNYA: Adiknya mengekor sahaja ke mana dia pergi. Timbunan sampah yang tidak dibakar membukit di belakang rumah.(E) BERLAKU SEPERTI ATAU MENYERUPAI SESUATU. . Sarang anai-anai itu membusut di bawah rumah.

terdapat dua pecahan. ( II ) Bagi makna menyatakan keadaan. iaitu: .

Sejak menduda Encik Ali menumpukan perhatian yang lebih banyak pada hobinya.(A) HIDUP SEBAGAI. . CONTOHNYA: Setelah menjanda dia kembali tinggal bersama-sama ibu bapanya.

.CONTOHNYA: Mekanya memucat apabila mendengar beruta kemalangan itu. Ombak memutih di pantai.(B) MENJADI . Papan itu dipotong memanjang untuk dijadikan dinding.

Kesimpulan .

m. o. gh.Awalan meN- Huruf awal MeMemMengMenMengeMeny- L. u. n. (t). ny. j. i. w (p). v a. d. b (f). r. z Suku kata (s) . e.ng. (k). g. kh C.

MAKNA: 1. Bagi makna melakukan perbuatan. perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu -Melakukan sesuatu -Mengeluarkan suara -mencari atau mengumpulkan sesuatu -Menuju sasaran -Berlaku seperti atau menyerupai sesuatu .

terdapat dua pecahan -Hidup sebagai .Bagi makna menyatakan keadaan.Menjadi 2. .

Sekian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful