Disedia oleh: Tee Zhi Hui

ISI KANDUNGAN
Bentuk

awalan meN Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan meN Jenis kata kerja berawalan meN Aspek makna awalan meN-

BENTUK AWALAN MEN (

I ) meN- menjadi meapabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan hurufhuruf m, n, ny, r, l, w, dan y.

CONTOH:
masak nyala rayu wangi

-

memasak menyala merayu mewangi

HURUF PERTAMA DALAM KATA DASAR BERUBAH MENJADI BENTUK SENGAU YANG SAMA DAERAH ARTIKULASINYA (HOMORGANIK)

m bagi p, n bagi t,

ng bagi k, ny bagi s

CONTOH: pesan tetap karang salin - memesan meneta mengarang menyalin .

seperti : . bentuk yang digandakan ialah kata dasar yang huruf pertamanya sudah berubah menjadi bentuk sengu. Bagi penggandaan separa di belakang kata dasar. Gejala yang sama berlaku juga pada kata kerja yang mengalami proses penggandaan.

CONTOH: Memesan-mesan Menari-nari Memukul-mukul Menyalin-nyalin .

BAGI PENGGANDAAN SEPARA DI HADAPAN KATA DASAR PULA. BENTUK YANG DIGANDAKAN IALAH KATA DASAR YANG BERHURUF PERTAMANYA TIDAK BERUBAH MENJADI HURUF SENGAU.IAITU: Pesan-memesan Pukul-memukul Tari-menari Salin-menyalin .

p. dan v.menjadi memapabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p . ( II ) meN.

CONTOH: Beri Bantu Bilas - memberi membantu membilas .

PERKATAAN PINJAMAN: Praktik Plagiat Blok Brek - mempraktikkan memplagiat memblok membrek .

TERDAPAT BEBERAPA PERKATAAN YANG BERMULA DENGAN HURUF P YANG MENERIMA AWALAN MEM. CONTOHNYA : Pelopor Pelawa Percaya Punya Penduli - mempelopori mempelawa mempercayai mempunyai mempedulikan .DAN DIANGGAP KECUALIAN.

( III ) meN. c. . serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang juga bermula dengan huruf t dan s .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d. j.menjadi men. dan z. sy.

menjaja mensyukuri menzalimi .CONTOH: Deru Cuci Jaja Syukur Zalim - .mencuci .menderu .

PERKATAAN PINJAMAN: Tabligh mentablighkan Takrif mentarifkan Terjemah menterjemahkan Transkripsi mentranskripsi - .

Ternak Tertawa - menternak mentertawakan .tanpa berlaku pengguguran. iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men. Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar.

. meN- menjadi mengapabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g.dan a. dan h (bunyi-bunyi konsonan). kh. e. o. gh. dan u(bunyi-bunyi vokal). i.

juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k . Seperti peng-. meng.

CONTOH: Gali Hantar Ejek Olah - menggali menghantar - mengejek mengolah .

PERKATAAN PINJAMAN : Kabul Kanun Klasifikasi Kritik - mengkabulkan mengkanunkan mengklasifikasikan mengkritik .

Kaji . Bentuk ini berbeza daripada bentuk mengaji. Terdapat satu bentuk kecualian.mengkaji . iaitu kata dasar kaji yang huruf pertamanya tidak berubah menjadi bentuk sengau apabila bergabung dengan awalan meng-. iaitu mengkaji.

baik perkataan Melayu mahupun kata pinjaman. Awalan meng. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan seperti yang berikut: .menjadi menge.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu.

Cat Bom Sah Pos Tin - mengecat mengebom mengesahkan mengepos mengetin .

KECUALI : Stor Brek Klip - menstor membrek mengkilp .

Golongan kata yang bergabung dengan awalan meN- .

KATA NAMA : Kata nama :Dayung -mendayung Kata adjektif :Putih memutih Kata kerja transitif :Beri -memberi Kata kerja tak transitif : Tangis menangis .

Jenis kata kerja berawalan meN- .

iaitu : ( I ) kata kerja tansitif tanpa akhiran ( II ) kata kerja transitif berakhiran ( III ) kata kerja tak transitif . terdapat tiga jenis kata kerja berawalan meN-.

tetapi diikuti langsung oleh objek .tanpa apa-apa akhiran. ( I ) Kata kerja transitif tanpa akhiran kerja jenis ini terdiri daripada kata kerja yang hanya menerima awaln meN.contohnya : Kata .

Ayah membeli sayur di pasar. Murid-murid memakai baju seragam. Ali menendang bola ke pintu gol. . Anjing itu menggonggong tulang. Adik sedang membaca buku di beranda rumah.

iaitu akhiran ±kan dan ±i.boleh juga hadir dalam ayat transitif aktif dengan akhiran.Di bawah ini diperturunkan beberapa contoh perkataan berimbuhan meN-«-kan dan meN«-i . . ( II ) Kata kerja transitif berakhiran Kata kerja berawalan meN.

CONTOH: Menjalankan Mendekatkan Menaikkan - menjalani mendekati menaiki .

Contohnya ialah : . iaitu kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. ( III ) kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif. seperti yang telah diterangkan.

Padi menguning di sawah. Ombak memutih di pantai. . Suhu badannya makin menaik. Anak kecil itu menangis. Harga barang menurun sejak akhir-akhir ini.

Aspek makna awalan meN- .

( I ) Bagi makna melakukan perbuatan. perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu .

CONTOH: Ibu menggulai ikan yang dibeli pagi tadi.(A)MELAKUKAN SESUATU. Pak Mat sedang menggoreng pisang di warungnya. Kakak menumis sayur untuk makan tengah hari. .

CONTOH: Harimau itu mengaum ketika hendak menerkam mangsanya.(B) MENGELUARKAN SUARA. . Kucing belang mengiau meminta makanan. Tikus itu mencicit di sebalik almari kain.

.( C ) MENCARI ATAU MENGUMPULKAN SESUATU. CONTOHNYA: Mata pencarian Pak Abu merotan di hutan. Petani itu merumpur di kebunnya. Kebanyakan orang asli mendamar sebagai kerja sampingan.

CONTOHNYA: Penyu itu melaut selepas bertelur di pantai. Sampan itu menepi ke pangkalan untuk mengambil penumpang. Kapal terbang itu mendarat cemas di padang sekolah.(D) MENUJU SASARAN. .

Timbunan sampah yang tidak dibakar membukit di belakang rumah.(E) BERLAKU SEPERTI ATAU MENYERUPAI SESUATU. Sarang anai-anai itu membusut di bawah rumah. . CONTOHNYA: Adiknya mengekor sahaja ke mana dia pergi.

( II ) Bagi makna menyatakan keadaan. iaitu: . terdapat dua pecahan.

(A) HIDUP SEBAGAI. . CONTOHNYA: Setelah menjanda dia kembali tinggal bersama-sama ibu bapanya. Sejak menduda Encik Ali menumpukan perhatian yang lebih banyak pada hobinya.

CONTOHNYA: Mekanya memucat apabila mendengar beruta kemalangan itu. Papan itu dipotong memanjang untuk dijadikan dinding. Ombak memutih di pantai.(B) MENJADI . .

Kesimpulan .

w (p). r.ng. (t). i. kh C. n. o. b (f). v a. ny. z Suku kata (s) . u. g. gh. e.Awalan meN- Huruf awal MeMemMengMenMengeMeny- L. d. j. m. (k).

MAKNA: 1. perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu -Melakukan sesuatu -Mengeluarkan suara -mencari atau mengumpulkan sesuatu -Menuju sasaran -Berlaku seperti atau menyerupai sesuatu . Bagi makna melakukan perbuatan.

terdapat dua pecahan -Hidup sebagai . .Menjadi 2.Bagi makna menyatakan keadaan.

Sekian .