Disedia oleh: Tee Zhi Hui

ISI KANDUNGAN
Bentuk

awalan meN Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan meN Jenis kata kerja berawalan meN Aspek makna awalan meN-

BENTUK AWALAN MEN (

I ) meN- menjadi meapabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan hurufhuruf m, n, ny, r, l, w, dan y.

CONTOH:
masak nyala rayu wangi

-

memasak menyala merayu mewangi

HURUF PERTAMA DALAM KATA DASAR BERUBAH MENJADI BENTUK SENGAU YANG SAMA DAERAH ARTIKULASINYA (HOMORGANIK)

m bagi p, n bagi t,

ng bagi k, ny bagi s

CONTOH: pesan tetap karang salin - memesan meneta mengarang menyalin .

seperti : . bentuk yang digandakan ialah kata dasar yang huruf pertamanya sudah berubah menjadi bentuk sengu. Bagi penggandaan separa di belakang kata dasar. Gejala yang sama berlaku juga pada kata kerja yang mengalami proses penggandaan.

CONTOH: Memesan-mesan Menari-nari Memukul-mukul Menyalin-nyalin .

BENTUK YANG DIGANDAKAN IALAH KATA DASAR YANG BERHURUF PERTAMANYA TIDAK BERUBAH MENJADI HURUF SENGAU.IAITU: Pesan-memesan Pukul-memukul Tari-menari Salin-menyalin .BAGI PENGGANDAAN SEPARA DI HADAPAN KATA DASAR PULA.

menjadi memapabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p . p. ( II ) meN. dan v.

CONTOH: Beri Bantu Bilas - memberi membantu membilas .

PERKATAAN PINJAMAN: Praktik Plagiat Blok Brek - mempraktikkan memplagiat memblok membrek .

TERDAPAT BEBERAPA PERKATAAN YANG BERMULA DENGAN HURUF P YANG MENERIMA AWALAN MEM. CONTOHNYA : Pelopor Pelawa Percaya Punya Penduli - mempelopori mempelawa mempercayai mempunyai mempedulikan .DAN DIANGGAP KECUALIAN.

apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d. j.menjadi men. . c. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang juga bermula dengan huruf t dan s . dan z. sy. ( III ) meN.

mencuci .menderu .menjaja mensyukuri menzalimi .CONTOH: Deru Cuci Jaja Syukur Zalim - .

PERKATAAN PINJAMAN: Tabligh mentablighkan Takrif mentarifkan Terjemah menterjemahkan Transkripsi mentranskripsi - .

iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men. Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar. Ternak Tertawa - menternak mentertawakan .tanpa berlaku pengguguran.

. meN- menjadi mengapabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g.dan a. e. gh. kh. dan u(bunyi-bunyi vokal). i. dan h (bunyi-bunyi konsonan). o.

Seperti peng-. meng.juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k .

CONTOH: Gali Hantar Ejek Olah - menggali menghantar - mengejek mengolah .

PERKATAAN PINJAMAN : Kabul Kanun Klasifikasi Kritik - mengkabulkan mengkanunkan mengklasifikasikan mengkritik .

iaitu kata dasar kaji yang huruf pertamanya tidak berubah menjadi bentuk sengau apabila bergabung dengan awalan meng-. Terdapat satu bentuk kecualian. Bentuk ini berbeza daripada bentuk mengaji. iaitu mengkaji.mengkaji . Kaji .

menjadi menge. baik perkataan Melayu mahupun kata pinjaman. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan seperti yang berikut: .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu. Awalan meng.

Cat Bom Sah Pos Tin - mengecat mengebom mengesahkan mengepos mengetin .

KECUALI : Stor Brek Klip - menstor membrek mengkilp .

Golongan kata yang bergabung dengan awalan meN- .

KATA NAMA : Kata nama :Dayung -mendayung Kata adjektif :Putih memutih Kata kerja transitif :Beri -memberi Kata kerja tak transitif : Tangis menangis .

Jenis kata kerja berawalan meN- .

terdapat tiga jenis kata kerja berawalan meN-. iaitu : ( I ) kata kerja tansitif tanpa akhiran ( II ) kata kerja transitif berakhiran ( III ) kata kerja tak transitif .

contohnya : Kata .tetapi diikuti langsung oleh objek . ( I ) Kata kerja transitif tanpa akhiran kerja jenis ini terdiri daripada kata kerja yang hanya menerima awaln meN.tanpa apa-apa akhiran.

Adik sedang membaca buku di beranda rumah. Ali menendang bola ke pintu gol. . Anjing itu menggonggong tulang. Ayah membeli sayur di pasar. Murid-murid memakai baju seragam.

. iaitu akhiran ±kan dan ±i. ( II ) Kata kerja transitif berakhiran Kata kerja berawalan meN.boleh juga hadir dalam ayat transitif aktif dengan akhiran.Di bawah ini diperturunkan beberapa contoh perkataan berimbuhan meN-«-kan dan meN«-i .

CONTOH: Menjalankan Mendekatkan Menaikkan - menjalani mendekati menaiki .

seperti yang telah diterangkan. iaitu kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. ( III ) kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif. Contohnya ialah : .

Padi menguning di sawah. Ombak memutih di pantai. . Anak kecil itu menangis. Suhu badannya makin menaik. Harga barang menurun sejak akhir-akhir ini.

Aspek makna awalan meN- .

( I ) Bagi makna melakukan perbuatan. perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu .

CONTOH: Ibu menggulai ikan yang dibeli pagi tadi.(A)MELAKUKAN SESUATU. Pak Mat sedang menggoreng pisang di warungnya. Kakak menumis sayur untuk makan tengah hari. .

Kucing belang mengiau meminta makanan. Tikus itu mencicit di sebalik almari kain. .(B) MENGELUARKAN SUARA. CONTOH: Harimau itu mengaum ketika hendak menerkam mangsanya.

Petani itu merumpur di kebunnya. .( C ) MENCARI ATAU MENGUMPULKAN SESUATU. Kebanyakan orang asli mendamar sebagai kerja sampingan. CONTOHNYA: Mata pencarian Pak Abu merotan di hutan.

CONTOHNYA: Penyu itu melaut selepas bertelur di pantai. Kapal terbang itu mendarat cemas di padang sekolah. Sampan itu menepi ke pangkalan untuk mengambil penumpang. .(D) MENUJU SASARAN.

CONTOHNYA: Adiknya mengekor sahaja ke mana dia pergi. Timbunan sampah yang tidak dibakar membukit di belakang rumah. .(E) BERLAKU SEPERTI ATAU MENYERUPAI SESUATU. Sarang anai-anai itu membusut di bawah rumah.

iaitu: . ( II ) Bagi makna menyatakan keadaan. terdapat dua pecahan.

. Sejak menduda Encik Ali menumpukan perhatian yang lebih banyak pada hobinya. CONTOHNYA: Setelah menjanda dia kembali tinggal bersama-sama ibu bapanya.(A) HIDUP SEBAGAI.

.(B) MENJADI . Ombak memutih di pantai.CONTOHNYA: Mekanya memucat apabila mendengar beruta kemalangan itu. Papan itu dipotong memanjang untuk dijadikan dinding.

Kesimpulan .

gh. u. kh C.ng. d. w (p). o. m. b (f). v a. j. g. r. n. (k). z Suku kata (s) .Awalan meN- Huruf awal MeMemMengMenMengeMeny- L. ny. i. e. (t).

Bagi makna melakukan perbuatan. perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu -Melakukan sesuatu -Mengeluarkan suara -mencari atau mengumpulkan sesuatu -Menuju sasaran -Berlaku seperti atau menyerupai sesuatu .MAKNA: 1.

terdapat dua pecahan -Hidup sebagai .Menjadi 2. .Bagi makna menyatakan keadaan.

Sekian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful