Disedia oleh: Tee Zhi Hui

ISI KANDUNGAN
Bentuk

awalan meN Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan meN Jenis kata kerja berawalan meN Aspek makna awalan meN-

BENTUK AWALAN MEN (

I ) meN- menjadi meapabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan hurufhuruf m, n, ny, r, l, w, dan y.

CONTOH:
masak nyala rayu wangi

-

memasak menyala merayu mewangi

HURUF PERTAMA DALAM KATA DASAR BERUBAH MENJADI BENTUK SENGAU YANG SAMA DAERAH ARTIKULASINYA (HOMORGANIK)

m bagi p, n bagi t,

ng bagi k, ny bagi s

CONTOH: pesan tetap karang salin - memesan meneta mengarang menyalin .

Gejala yang sama berlaku juga pada kata kerja yang mengalami proses penggandaan. Bagi penggandaan separa di belakang kata dasar. seperti : . bentuk yang digandakan ialah kata dasar yang huruf pertamanya sudah berubah menjadi bentuk sengu.

CONTOH: Memesan-mesan Menari-nari Memukul-mukul Menyalin-nyalin .

IAITU: Pesan-memesan Pukul-memukul Tari-menari Salin-menyalin . BENTUK YANG DIGANDAKAN IALAH KATA DASAR YANG BERHURUF PERTAMANYA TIDAK BERUBAH MENJADI HURUF SENGAU.BAGI PENGGANDAAN SEPARA DI HADAPAN KATA DASAR PULA.

dan v.menjadi memapabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p . ( II ) meN. p.

CONTOH: Beri Bantu Bilas - memberi membantu membilas .

PERKATAAN PINJAMAN: Praktik Plagiat Blok Brek - mempraktikkan memplagiat memblok membrek .

TERDAPAT BEBERAPA PERKATAAN YANG BERMULA DENGAN HURUF P YANG MENERIMA AWALAN MEM. CONTOHNYA : Pelopor Pelawa Percaya Punya Penduli - mempelopori mempelawa mempercayai mempunyai mempedulikan .DAN DIANGGAP KECUALIAN.

j. ( III ) meN. .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d. dan z.menjadi men. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang juga bermula dengan huruf t dan s . sy. c.

CONTOH: Deru Cuci Jaja Syukur Zalim - .menjaja mensyukuri menzalimi .menderu .mencuci .

PERKATAAN PINJAMAN: Tabligh mentablighkan Takrif mentarifkan Terjemah menterjemahkan Transkripsi mentranskripsi - .

Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar. Ternak Tertawa - menternak mentertawakan .tanpa berlaku pengguguran. iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men.

meN- menjadi mengapabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. kh. i. dan u(bunyi-bunyi vokal). dan h (bunyi-bunyi konsonan). . o.dan a. e. gh.

Seperti peng-. meng.juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k .

CONTOH: Gali Hantar Ejek Olah - menggali menghantar - mengejek mengolah .

PERKATAAN PINJAMAN : Kabul Kanun Klasifikasi Kritik - mengkabulkan mengkanunkan mengklasifikasikan mengkritik .

iaitu mengkaji. Bentuk ini berbeza daripada bentuk mengaji.mengkaji . Terdapat satu bentuk kecualian. Kaji . iaitu kata dasar kaji yang huruf pertamanya tidak berubah menjadi bentuk sengau apabila bergabung dengan awalan meng-.

apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu.menjadi menge. baik perkataan Melayu mahupun kata pinjaman. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan seperti yang berikut: . Awalan meng.

Cat Bom Sah Pos Tin - mengecat mengebom mengesahkan mengepos mengetin .

KECUALI : Stor Brek Klip - menstor membrek mengkilp .

Golongan kata yang bergabung dengan awalan meN- .

KATA NAMA : Kata nama :Dayung -mendayung Kata adjektif :Putih memutih Kata kerja transitif :Beri -memberi Kata kerja tak transitif : Tangis menangis .

Jenis kata kerja berawalan meN- .

terdapat tiga jenis kata kerja berawalan meN-. iaitu : ( I ) kata kerja tansitif tanpa akhiran ( II ) kata kerja transitif berakhiran ( III ) kata kerja tak transitif .

contohnya : Kata . ( I ) Kata kerja transitif tanpa akhiran kerja jenis ini terdiri daripada kata kerja yang hanya menerima awaln meN.tetapi diikuti langsung oleh objek .tanpa apa-apa akhiran.

Ali menendang bola ke pintu gol. Ayah membeli sayur di pasar. . Adik sedang membaca buku di beranda rumah. Murid-murid memakai baju seragam. Anjing itu menggonggong tulang.

( II ) Kata kerja transitif berakhiran Kata kerja berawalan meN.Di bawah ini diperturunkan beberapa contoh perkataan berimbuhan meN-«-kan dan meN«-i . .boleh juga hadir dalam ayat transitif aktif dengan akhiran. iaitu akhiran ±kan dan ±i.

CONTOH: Menjalankan Mendekatkan Menaikkan - menjalani mendekati menaiki .

seperti yang telah diterangkan. Contohnya ialah : . ( III ) kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif. iaitu kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek.

Anak kecil itu menangis. . Suhu badannya makin menaik. Padi menguning di sawah. Ombak memutih di pantai. Harga barang menurun sejak akhir-akhir ini.

Aspek makna awalan meN- .

perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu . ( I ) Bagi makna melakukan perbuatan.

Kakak menumis sayur untuk makan tengah hari. CONTOH: Ibu menggulai ikan yang dibeli pagi tadi. .(A)MELAKUKAN SESUATU. Pak Mat sedang menggoreng pisang di warungnya.

. Kucing belang mengiau meminta makanan. Tikus itu mencicit di sebalik almari kain. CONTOH: Harimau itu mengaum ketika hendak menerkam mangsanya.(B) MENGELUARKAN SUARA.

.( C ) MENCARI ATAU MENGUMPULKAN SESUATU. Kebanyakan orang asli mendamar sebagai kerja sampingan. Petani itu merumpur di kebunnya. CONTOHNYA: Mata pencarian Pak Abu merotan di hutan.

Sampan itu menepi ke pangkalan untuk mengambil penumpang. Kapal terbang itu mendarat cemas di padang sekolah.(D) MENUJU SASARAN. CONTOHNYA: Penyu itu melaut selepas bertelur di pantai. .

Sarang anai-anai itu membusut di bawah rumah.(E) BERLAKU SEPERTI ATAU MENYERUPAI SESUATU. Timbunan sampah yang tidak dibakar membukit di belakang rumah. CONTOHNYA: Adiknya mengekor sahaja ke mana dia pergi. .

iaitu: . ( II ) Bagi makna menyatakan keadaan. terdapat dua pecahan.

CONTOHNYA: Setelah menjanda dia kembali tinggal bersama-sama ibu bapanya. . Sejak menduda Encik Ali menumpukan perhatian yang lebih banyak pada hobinya.(A) HIDUP SEBAGAI.

Papan itu dipotong memanjang untuk dijadikan dinding.(B) MENJADI . . Ombak memutih di pantai.CONTOHNYA: Mekanya memucat apabila mendengar beruta kemalangan itu.

Kesimpulan .

o. (k). n. r. u. b (f). w (p). j. gh. v a. kh C. m. d. g. z Suku kata (s) . i.ng.Awalan meN- Huruf awal MeMemMengMenMengeMeny- L. ny. e. (t).

Bagi makna melakukan perbuatan. perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu -Melakukan sesuatu -Mengeluarkan suara -mencari atau mengumpulkan sesuatu -Menuju sasaran -Berlaku seperti atau menyerupai sesuatu .MAKNA: 1.

. terdapat dua pecahan -Hidup sebagai .Bagi makna menyatakan keadaan.Menjadi 2.

Sekian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful