Oleh : (PISMP 3A) (2011

)

Pengenalan
‡ Psikoanalisis merupakan satu sistem psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1986. ‡ Beliau berasal dari Moravia, yang pada masa sekarang terkenal dengan nama Slovakia. Beliau bermula sebagai seorang doktor perubatan dan sebagai penyelidik menumpukan penyelidikannya kepada kecelaruan saraf.

‡ Pengaruh ini mengakibatkan Freud mendalami kajiannya secara persendirian dan hingga beliau menerbitkan bukunya yang pertama 'The Interpretation of Dreams' (1900). ‡ Psikoanalisis boleh diiktiraf sebagai satu kaedah bagi merawat individu yang meminta bantuan berkaitan dengan masalah emosinya.

‡ Psikoanalisis boleh diaanggap sebagai satu mekanisme yang sesuai untuk merawat individu yang mempunyai masalah personaliti. .

Pandangan Pendekatan Psikoanalisis Terhadap Sifat Manusia .

. ‡ Naluri ini boleh dibahai kepada dua: ± naluri seksual ± Naluri pembinasaan ‡ Tenaga pula wujud dalam dua bentuk: .Menurut Sigmund Frued: ‡ Manusia dilahirkan dengan dorongan naluri dalaman yang bersifat biologi atau kebinatangan.Tenaga psikik: merupakan kuasa penggerak kepada segala aktiviti manusia dan mempunyai hubungan dengan naluri seksual atau libido. -Tenaga determinisma : psikik pula ialah tenaga yang menjadi sebab kepada akibat tingkah laku fizikal dan mental manusia.

Tema-tema Utama Pendekatan Psikoanalisis .

‡ Alam tidak sedar : Individu memang tidak menyedari langsung apa yang berlaku. Misalnya.Menurut Freud akal fikiran terbahagi kepada 3 iaitu : ‡ Alam sedar : Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya. rasa takut. ‡ Alam prasedar : Di mana individu tidak menyedari sesuatu sedangberlaku melainkan ia secara sedar memberi perhatian kepada apa yang berlaku. .

Konsep-konsep Utama Pendekatan Psikoanalisis .

Ia adalah cabang moral mementingkan kesempurnaan berfungsi menghalang keinginankeinginan id.Konsep teori ini terdiri daripada beberapa komponen iaitu: ‡ Id ± Komponen biologi. tempat-tempat penumpuan naluri-naluri. Ego berlaku realistic dan berfikir. ‡ Ego ± Komponen psikologi. bertindak sebagai hakim dan tugas utamanya mengimbangi id dan superego. . bersifat tidak logik. ‡ Super ego ± komponen sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. tidak bermoral dan didorong oleh nafsu. mengendalikan kesedaran. Ketiga-tiganya merupakan proses-proses yang berinteraksi di antara satu sama lain bagi menghasilkan tingkah laku tertentu.

Ciri-ciri Utama Psikoanalisis .

Fahaman ini berpendapat manusia tidak rasional.‡ Manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang semulajadi (inborn drives ). Berdasarkan pandangan ini lahirlah konsep antirasionalisma dalam segala gerak. tidak sosial dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya dan manusia sebagai individu tidak dapat menentukan haluan dirinya. . ‡ Tingkahlaku manusia lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan (Animalistic instincts) dan desakan biologikal.geri manusia.

.‡ Desakan yang paling utama adalah desakan mendapatkan kepuasan nafsu sendiri (self gratification). ‡ Pengaruh-pengaruh yang negatif perlu dibendung dengan pengalamanpengalaman dalam masyarakat dan kekeluargaan. Desakan ini berlaku dalam diri seorang sama ada lelaki atau perempuan dan mereka telah terperangkap kepada asas naluri dan desakan yang jahat ini.

Mekanisme Bela Diri .

Pendaman merupakan mekanisme bela diri yang asas dalam struktur personaliti seorang individu. Kesannya mengakibatkan berlaku keresahan sekiranya timbul pada tahap sedar. Ia merupakan pengenepian desakan sebagai perwakilan idea daripada tahap sedar.Antara mekanisme bela diri yang digunakn adalah seperti berikut: . Ciri pendaman yang berterusan akan memakan diri di samping pengaliran tenaga ego bagi tujuan membela diri. .

rasionalisi. represi dan lain-lain. ‡ Di antara helah bela projeksi. perasaan ketakutan dari ingatan serta yang pahit dan diri ialah penafian.‡ Keresahan merupakan dalaman. regresi. . Ia berasas pengalaman lampau menyakitkan diri. sublimasi. fiksasi.

Kaunseling Mengikut Pendekatan Psikoanalisis .

ego dan superego yang berlaku dalam diri seorang insan. ego dan superego dalam diri seorang insan akan dapat menentukan tahap kecelaruan yang sedang dialami individu.‡ Id. ‡ Pendekatan Psikoanalisis menumpukan kepada analisis tentang perimbangan antara id. .

seorang individu itu berada dalam kecelaruan mental kerana tidak berlakunya perimbangan id. . ‡ Proses kaunseling secara pendekatan psikoanalisis melibatkan interaksi antara kaunselor dengan kliennya.‡ Mengikut fahaman psikoanalisis. Interaksi secara bersemuka adalah perlu dan digalakkan bagi menjaga kepentingan proses hormat menghormati antara kaunselor dengan kliennya. ego dan superego dalam dirinya.

. rintangan dan berinteraksi merupakan perkara utama yang digunakan oleh kaunselor bagi mendapatkan maklumat tentang tahap bawah sedar klien. kaunselor akan menerima kliennya secara ikhlas dan tanpa bersyarat ‡ Perbualan dalam proses kaunseling psikoanalisis.‡ Dalam pendekatan psikoanalisis. ‡ Bagi kaunselor. kefahaman dan keupayaannya membuat analisis tentang struktur tahap bawah sedar klien merupakan langkah pertama bagi merawat klien tersebut.

‡ Sehubungan ini. . . desakan id dan rintangan yang berpunca daripada mekanisme beladiri ego seorang klien boleh mempengaruhi pemikiran dan emosi klien ‡ Kaunselor bertanggungjawab bagi membantu klien menimbulkan ke tahap kesedaran segala hal yang terpendam dalam tahap bawah sedar kliennya. Proses pemangkin ini akan hanya dapat dijelmakan melalui teknik yang spesifik dalam kaunseling psikoanalisis.

Matlamat Kaunseling .

ego dengan superego. pentafsiran dan analisis persepsi. ‡ Perseimbangan antara struktur personaliti yang merangkumi id.‡ Bagi menjelmakan wawasan kepada akal pemikiran kliennya. . ‡ Perlaksanaan perimbangan ini boleh diuruskan melalui teknik perkaitan bebas. terutamanya mekanisme bela diri. ‡ Wawasan psikologi yang dimaksudkan merangkumi segala kepekaan kefahaman tentang daya pemikiran dan kesedaran diri. pentafsiran dan analisis mimpi.

Matlamat Pendekatan Psikoanalisis .

. ‡ Matlamat kedua pula ialah mencari pengalaman masa lalu bagi memandu dan membentuk peringkat kefahaman kendiri yang diperlukan untuk membuat perubahan perwatakan.‡ Matlamat utama psikoanalisis Frued adalah untuk mengubahsuai struktur perwatakan individu dengan mengubah perkara yang tidak sedar kepada sedar di samping memperteguhkan ego agar tingkah laku berasaskan kepada keadaan realiti dan bukan dorongan naluri.

Teknik pendekatan psikoanalisis .

analisa dan pentafsiran penahanan dan analisa pemindahan.‡ Bagi memulakan rawatan psikoterapi :  Kita perlu mencari punca masalah pesakit dengan mendapat seberapa banyak maklumat tentang dirinya Terdapat beberapa teknik utama dalam psikoanalisis : -Pentafsiran. . tafsir mimpi.

Sumbangan freud dalam psikoanalisis .

nilainilai pemindahan serta helah bela diri.‡ Melalui teorinya ini. . ‡ Kaedah-kaedahnya membantu kita di dalam memahami penahanan dan pentingnya perhubungan antara kaunselor dengan klien. kita dapat mengetahui tentang dinamika yang sering berinteraksi di dalam jiwa kita sehingga membawa kepada kerisauan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful