PENDAHULUAN

SayaAgila a/p Rajendran,pelajartingkatan 3 Cempaka 2,SekolahMenengahKebangsaanDato¶Undang Musa Al-Haj telahdiarahkanoleh guru geografiuntukmenjalankantugasanKajianGeografiTempatan PMR 2011. Sayamenjalankankajianinidenganseorangrakansaya.Tajukkajiansayaialah ³PancemaranAlamSekitar di Pekan Kuala Klawang´.Sayamemilihtajukkajianinikeranakawasaniniberdekatandengantempatkediamansay adanrakansaya.Haliniakanmengurangkankospengangkutansaya.Selainitu,inimemudahkansaya untukmendapatkanmaklumat yang dikehendakiapabiladiperlukan.Tempohmasasayauntukmenjalankankajianiniialahkirakiralapan minggu.