MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

EMANSIPASI WANITA DALAM PANDANGAN ISLAM

Disusun oleh: Nanda Fitrianto Nadya Alfa Cahaya Imani Farah Azizah Sofyan Ramadhan 21030110120021 21030110120022 21030110110023 21030110110024

JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

lakilaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Islam telah lebih dahulu mengangkat derajad wanita dari masa pencampakan wanita di era jahiliah ke masa kemulaian wanita. laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Contoh yang paling sering kita lihat di media cetak. di Indonesia sendiri sering kita temui kondisi dimana wanita memiliki kedudukan yang bisa dikategorikan tinggi di mata masyarakat. Lantas benarkah emansipasi seperti itu yang dimaksud dalam ajaran agama Islam? BAB II PERMASALAHAN 1. laki-laki dan perempuan yang benar. padahal tidak semua hak wanita harus disamakan dengan pria. R.BAB I PENDAHULUAN Emansipasi wanita di Indonesia sudah diperjuangkan sebelum Indonesia merdeka. 4. 3. laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas ra bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan para wanita: ³Mengapa dalam Al-Qur¶an disebutkan para laki-laki sementara para wanita tidak?´ Maka turunlah ayat ini. laki-laki dan perempuan yang mukmin. bahkan mencalonkan dirinya sebagai Presiden negara Indonesia. bahwa emansipasi wanita adalah menyamakan hak dengan kaum pria. Seperti yang kita tahu.A. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. Sering kita dengar pemahaman emansipasi wanita yang selalu digembar-gemborkan orang-orang barat yang mengatasnamakan hak asasi manusia. karena Allah SWT telah menciptakan masing-masing jenis kelamin dengan latar belakang biologis kodrati yang tidak sama. 2. wanita yang menjabat di Anggota DPR. memimpin partai. Dari . laki-laki dan perempuan yang sabar. Jauh sebelum mempoklamirkan emansipasi wanita. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Adakah emansipasi wanita dalam islam? Bagaimana sebenarnya pandangan islam mengenai emansipasi wanita? Seperti apakah emansipasi wanita yang bertentangan dengan islam? Benarkah propaganda emansipasi wanita digunakan bangsa barat untuk menghancurkan islam? BAB III PEMBAHASAN "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. seorang wanita yang telah mengubah pandangan wanita di kehidupan kita yang akhirnya munculah apa yang kita kenal dengan emansipasi wanita. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Kartini.

Fatimah binti Muhammad (wafat 11 H). Sedangkan dalam islam kaum wanita memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki hak yang sama dalam mengamalkan agama. Mereka mengarungi permukaan lautan bagaikan raja-raja di atas singgasananya. Juwairiah binti Harits bin Abu Dhirar (wafat 56 H). dan islam juga tidak melarang wanita untuk berperang atau berjihad di jalan Allah. bukan saja hak yang mereka minta akan tetapi kewajiban sebagai seorang wanita. Islam juga telah mengabadikan nama wanita yang dalam bahasa Arab An-nisa ( ) ke dalam salah satu surat dalam Al-quran. taqwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala laranganNya. Makna emansipasi wanita yang benar.ayat di atas kita bisa melihat betapa Islam tidak membedakan antara wanita dan laki-laki. istri. Hafsah binti Umar (wafat 45 H). Ialah wanita yang mampu menyelaraskan fungsi. dan yang membedakan mereka di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertaqwa. Mereka ibarat budak piaraan yang tergantung kemauan tuannya. Mari kita meneropong kebelakang. mengobati yang terluka. Zainab binti Jahsy (wafat 20 H). adalah perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak memilih dan menentukan nasib sendiri. Hak-hak mereka diberangus meskipun hanya menyampaikan sebuah ide dalam urusan hidupnya. dan lain sebagainya adalah segelintir contoh dibolehkannya persamaan hak dengan kaum pria. kelemahan dan kehinaan. Ummu Salamah (wafat 57 H/676 M).´ Lalu tiba-tiba Ummu Haram ra berkata: ³Ya RasuluLLAH. Merekalah yang telah memberikan suri tauladan yang sangat mulia untuk keberlangsungan emansipasi wanita. kami bertugas memberi minum para prajurit. Maimunah binti Harits (wafat 50 H/670 M). dan mengantarkan yang terluka kembali ke Madinah. Hal ini masuk dalam keumuman firman-Nya (yang artinya): ³Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra . Di mana Allah Subhanahu wa Ta¶ala telah memperlakukan mereka dan membebankan hukum-hukum syariat sesuai dengan fitrah penciptaannya. dalam hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat wanita terkemuka Ar-Rubayyi¶ binti Mu¶awwidz ra berkata : ³Kami pernah bersama nabi SAW dalam peperangan. dimana ia berkata: ³Nabi SAW bersabda : ³Sejumlah orang dari ummatku menawarkan dirinya sebagai pasukan mujahid fi sabiliLLAH.anak atau sahabat mereka ukir dengan begitu mulianya. Sesungguhnya. Tidak ada hak waris baginya selama dia sebagai seorang perempuan.swt. doakan saya termasuk diantara mereka itu. Tidak diragukan lagi bahwa wanita di masa jahiliah tidak memiliki nilai sedikitpun dalam kehidupan manusia. status sosial wanita menurut bangsa Arab sebelum Islam sangatlah rendah.´ (Al-Baqarah: 286). Ummi Kultsum binti Muhammad (wafat 9 H/639 M). mereka adalah Aisyah binti Abu Bakar(wafat 58 H). Zainab binti Muhammad (wafat 8 H. Khadijah binti Khuwailid (wafat 3 SH). dalam pandangan Islam wanita yang baik adalah wanita yang seoptimal mungkin menurut konsep alqur¶an dan assunnah. bagaimana sebenarnya pandangan islam tentang emansipasi wanita itu sendiri? Persamaan hak untuk dilindungi oleh hukum. Hingga sampai pada tingkat kemunduran dan keterpurukan. Semua sama di hadapan Allah. Mereka tak ubahnya binatang ternak.) dan lain sebagainya. mendapatkan gaji yang setara dengan laki laki jika berada di kedudukan atau kemampuan yang sama.´ Lalu Nabi SAW mendoakannya«´ Hal ini menunjukkan bahwa dalam islam memang ada yang disebut emansipasi wanita dari zaman jahiliah dimana wanita diperlakukan buruk hingga ditinggikan kedudukannya dalam islam. hak dan kewajibannya: . pada awal-awal berdirinya Islam telah banyak wanita-wanita yang berjaya.´ Ummu Haram ra. yang terkadang keadaannya sangat jauh dari martabat kemanusiaan. yang tergantung kemauan penggembalanya.Swt melawan orang-orang kafir. melayani mereka. Lantas.

(karena) sebahagian kamu adlah turunan dari sebagian yang lain. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an : "Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh. Umat-umat yg lampau mengingkari permasalahan ini. Apalagi mengingat kedudukan wanita. Bidang Sosial : Telah terbuka lebar bagi mereka di segala jenjang pendidikan di antara mereka menempati jabatan-jabatan penting dan terhormat dalam masyarakat sesuai dengan tingkatan usianya masa kanak-kanak sampai usia lanjut. Bahkan semakin bertambah usianya semakin bertambah pula hak-hak mereka usia kanak-kanak. karena manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebab dari merekalah anak-anak tumbuh dan tergantung.Seorang ibu ( Al-Baqoroh 233 ) . 2. Kepada merkalah baik dan buruk karakter anak-anak. Namun dalam kehidupan manusia dewasa ini banyak kita temui wanita-wanita karier yang berprestasi lengah terhadap urusan ( yang justru sebagai kewajibannya yang amat vital) keluarganya. Kepribadiannya dan watak serta fitrah yang diberikan Allah SWT. Bidang Kemanusiaan : Islam mengakui haknya sebagai manusia dgn sempurna sama dgn pria.Seorang istri ( An-Nisa 34) ." (Al-Qur'an S. Bidang HukumIslam memberikan pada wanita hak memiliki harta dengan sempurna dalam mempergunakannya tatkala sudah mencapai usia dewasa dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya baik ayah suami atau kepala keluarga.baik laki-laki atau perempuan. oleh karena itu. An-Nisaa' ayat 124) "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : "Sesungguhnya Aku tidk menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu. 3. Islam menempatkan wanita di tempat yg sesuai pada tiga bidang : 1. . (AlQur'an S.Seorang hamba Allah ( At-Taubah 71 ) . jika mereka baik maka baiklah bangsa itu dan jika mereka buruk (rusak moralnya) maka buruklah bangsa itu". kemudian sebagai seorang isteri sampai menjadi seorang ibu yang menginjak lansia yang lebih membutuhkan cinta kasih dan penghormatan. baik ia laki-laki maupun perempuan sedang ia yang beriman. peran dan fungsinya dalam kehidupan keluarga maupun bangsa amat penting. At-Taubah :72. An-Nahl :97. Ali Imran 195 ) Sebenarnya emansipasi dalam kehidupan manusia menurut pandangan islam adalah sesuatu yang wajar dan harus terjadi. tidak berlebihan seorang ahli hikmah menggambarkan kaum wanita sebagai Tiang atau soko guru suatu bangsa dalam sebuah ungkapan : "Wanita adalah Tiang bangsa. dipermukaan bumi ini mempunyai hak dan kemerdekaan yang sama (bisa di lihat dalm surat An-Nisaa' :1.Da¶iyah ( Ali Imran104 -110) Sesungguhnya islam memberikan hak-hak wanita dengan sempurna. agar berkembangnya budaya dan pola kehidupan manusia dialam semesta ini..Warga masyarakat (Al-furqan 33) . maka mereka itu mask kedalam sorga dan merka tidak dianiaya sedikitpun". Oleh karena kesalahan pengertian emansipasi sebagai sama hak dan kewajiban secara mutlak tanpa batas.

yang justru merendahkan citra kaum wanita itu sendiri. sebagaimana contoh-contoh di atas. pelaksanaan jenazah. Pada hakikatnya kita harus menerima kalau Allah menjadikan Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. puasa dan i¶tikaf. Jika seruan emansipasi bermotif: 1. Dalam penerapan emansipasi pada dewasa ini. Berjalan di atas ketentuan wahyu. Kita juga harus tahu bahwa Hawa diciptakan Allah untuk menemani Adam. Karena pengertian emansipasi itu bervariasi. justru merugikan derajat dan harkat wanita itu sendiri. Sebenarnya. nikah. (Kasyful Wa¶tsa` karya Asy-Syaikh Yahya Al-Hajuri). li¶an dan µiddah. zakat. Sebagai contoh terlihat dalam prakteknya perburuhan. dapat terlihat dua segi : Pertama : Segi positif yaitu dalam penerapannya mempunyai sasaran yang tepat dan terarah sesuai dengan peraturan agama dan moral yang berlaku. Jika ini yang terjadi pada emansipasi wanita. bersuci. Begitu juga. 3. talak. Mengangkat kedudukan kaum wanita agar setara dengan kaum lelaki dalam semua aspek kehidupan. ini akan menjadikan hal yang sangat tidak sehat. perjuangan dan kemerdekaan bagi kaum wanita yang sesuai dengan fitrah penciptaan mereka. Mempertontonkan bentuk tubuh di muka umum di depan para mata keranjang yang sering mengundang birahi para lelaki. Kedua : Segi negatif yaitu kesalahan penerapan dalam praktek atau pola kehidupan yang tidak sesuai dengan akal sehat yang tentunya tidak dibenarkan oleh agama. Sedang banyak kaum wanita memaksakan pengertian emansipasi sebagai persamaan hak dan kewajiban tanpa batas. Memperjuangkan hak-hak kaum wanita sehingga sama dalam kehidupan dengan hak-hak kaum lelaki. Selama kaum muslimin ±terutama kaum wanitanya± konsekuen dengan agama dan Sunnah . Di mana wahyu telah memisahkan serta menentukan bagi laki-laki dan wanita adanya hak serta kewajiban yang tidak sama. bekerja di kantor tanpa mengenal waktu. emansipasi itu tidak sekedar persamaan hak atau kewajiban dengan kaum pria dalam arti kata yang sempit. jihad. bahkan ada yang sangat lucu sekali. Propaganda emansipasi wanita adalah sebuah lagu lama yang diembuskan oleh musuh-musuh Islam yang bertujuan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. ini kan sangat tidak lazim sekali. hukum had dan qishash. serta perbedaan dalam masalah hak waris. menjadi kondektur bis atau menjadi sopir-sopir truk ataupun taxi. pekerjaan wanita dikerjakan pada malam hari. 2. Tentunya prinsip emansipasi yang demikian sangatlah bertentangan dengan keadilan Islam sebagai agama yang telah mengatur kehidupan setiap manusia. haji. masing-masing kelompok wanita atau individu mereka punya pandangan dari sudut kepentingan yang berbeda-beda. Memerdekakan kaum wanita dari belenggu keterbelakangan sehingga sama dengan kaum lelaki dalam kemajuan. kepemimpinan dan perang. sekaligus juga menyelisihi kandungan keindahan wahyu. sesungguhnya adalah sebuah pengangkatan. khulu¶. ada team sepak bola wanita. seperti adanya perbedaan dalam hal penciptaan. Hal inilah yang dijadikan propaganda oleh bangsa barat dengan mengatasnamakan emansipasi wanita. bukan untuk menyaingi Adam. shalat. akan tetapi harus ada batas-batas yang justru di ikuti dan disetujui oleh fitrah wanita itu sendiri. . wahyu telah menentukan perbedaan-perbedaan dalam banyak perkara. aqiqah.

hak dan kewajibannya yaitu sebagai seorang hamba Allah. 2. memperluas kerusakan di antara mereka. mendapat pendidikan yang tinggi. Jamil Shidqi Az-Zuhawis.Nabinya. . dan kebijaksanaan-Nya. Setelah semuanya itu terjadi. keadilan. seorang ibu. seorang wanita didikan Eropa yang setuju dengan tuan-tuannya untuk mendirikan persatuan istri-istri Mesir. Dia juga menyatakan bahwa hijab itu merusak dan merupakan penyakit dalam masyarakat. Ini semua membuat benci musuh-musuh Islam khususnya Yahudi dan Nasrani. serta pergaulan bebas. warga masyarakat. Ahli syair. wanita yang baik adalah wanita yang seoptimal mungkin menurut konsep al-qur¶an dan assunnah ialah wanita yang mampu menyelaraskan fungsi. bekerja. mengeluarkan para wanita dari rumah-rumah pingitan. seorang Nasrani. Propaganda emansipasi ini disambut hangat oleh orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan dan penyelewengan. Dengannya mereka akan mengetahui seluk-beluk musuh. bergaul bebas dengan kaum pria. Memang seorang wanita tetap memiliki hak untuk bisa berpendapat. Emansipasi itu tidak sekedar persamaan hak atau kewajiban dengan kaum pria dalam arti kata yang sempit. tetapi juga harus ada batas-batas yang tetap harus di ikuti dan disetujui oleh fitrah wanita itu sendiri. Bahkan dukungan-dukungan materi mengucur deras untuk melariskan propaganda ini. emansipasi wanita. 3. Dukungan terhadap propaganda Yahudi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin ini dipimpin oleh µPersatuan Yahudi Internasional dan Salibisme¶ seperti: 1. serta da¶iyah. Dalam syairnya. bukan untuk menyaingi Adam. kebebasan wanita tanpa hijab. Huda Sya¶rawi. pergaulan bebas. untuk memecah belah umat Islam. Orang yang hidupnya tidak lain kecuali melampiaskan hawa nafsu birahi semata. menerbitkan buku yang berjudul Wanita di Timur tahun 1894 M. BAB IV KESIMPULAN Makna emansipasi wanita menurut pandangan Islam ialah perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak memilih dan menentukan nasib sendiri. larangan poligami. Dalam pandangan Islam. serta menghilangkan rasa malu dari mereka. tentunya kehidupan mereka akan baik dan bersih. Pada hakikatnya kita harus menerima kalau Allah menjadikan Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. talak dengan syarat-syarat tertentu dan larangan kawin lebih dari satu orang. Hawa diciptakan Allah untuk menemani Adam. Padahal semuanya dibangun di atas ilmu-Nya. asalkan mereka tidak melupakan juga kewajibankewajibannya yang juga telah diatur oleh Allah SWT. akan mudah bagi Yahudi dan Nasrani untuk menguasai dunia Islam serta menghinakan kaum muslimin. Markus Fahmi. (Lihat secara ringkas risalah Al-Huquq Az-Zaujiyah fil Kitab was Sunnah wa Bayanu Da¶wati Hurriyyati Al-Mar`ah karya Hasyim bin Hamid bin µAjil Ar-Rifa¶i) Propaganda emansipasi wanita jelas-jelas menghancurkan prinsip ketundukan terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta¶ala dan pasrah menerima segala keputusan-Nya. dia menyuruh kaum wanita Irak membuang dan membakar hijab. Dia menyerukan wajibnya menanggalkan hijab atas kaum wanita. seorang istri. Maka disebarkanlah paham baru ini. Yang menjadi sasarannya adalah persamaan hak talak seperti suami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful