FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI 2011 HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

SOHARTO BIN BAHAREN NO. MATRIKULASI : 660304136139003 NO. KAD PENGENALAN : 660304 -13-6139 NO. TELEFON : 016-2444673 E-MEL : enddy_11@yahoo.com.my

TUTOR : DR. HAJI SEMAN BIN SALLEH

PUSAT PEMBELAJARAN : INSTITUT PERGURUAN BAHASA ANTARABANGSA (IPBA)

1

Sekapur Sireh Seulas Pinang

Syukur ke hadrat Illahi kerana atas kurnia dan kudrat yang diberikan dapatlah saya menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Walaupun jangka masa yang diberikan untuk menyiapkan tugasan ini terlalu pendek dan kekangan masa akibat tugas utama yang perlu dipikul, alhamdulillah akhirnya tugasan ini dapat disiapkan.

Ucapan jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Haji Seman b Salleh kerana di atas tunjuk ajar yang diberikan dalam menyiapkan tugasan ini. Mudahmudahan dengan sedikit ilmu yang ada dapat kita kongsikan bersama demi memajukan pendidikan anak bangsa dan juga sebagai menambah ilmu pengetahuan tentang Pendidikan Bestari yang kita gunakan sekarang.

Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung atau tidak kerana tanpa bantuan kalian mustahil tugasan ini dapat dijayakan.

Sekian. Terima kasih.

Soharto bin Baharen. 660304-13-6139

2

Isi Kandungan Sekapur sireh seulas pinang Pendahuluan Latar belakang kajian Dua Jenis Strategi Pembelajaran Bestari Cadangan penambahbaikan Kesimpulan Rujukan 2 4-6 7-9 10-16 17-19 20 3 .

berubah dan berkembang mengikut masa serta berubah dalam konteks sosial. keupayaan kawalan diri dan kestabilan hubungan sosial. masyarakat Malaysia dapat menghadapi cabaran globalisasi dan menjadikan sistem pendidikan bertaraf dunia. 4 . Pendidikan yang berkualiti ini adalah satu konsep yang dinamik. menunjukkan jalan ke arah penyempurnaan diri serta dapat meluaskan pandangan dan pemikiran pelajar kepada dunia tanpa sempadan. Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan. Sejajar dengan hasrat tersebut. Negara Malaysia sedang menuju ke arah sebuah negara maju menjelang tahun 2020. beliau menyatakan bahawa untuk mencapai hasrat Wawasan 2020. Di antara enam teras tersebut adalah. Di samping itu juga. ekonomi dan persekitaran setempat. kualiti dan produk yang dihasilkan melalui sistem pendidikan di Malaysia telah menjadi satu agenda penting serta menjadi teras strategik dalam Misi Nasional. sistem pendidikan negara perlu diubah sesuai dengan peredaran masa dan tuntutan zaman. sosial. Merapatkan Jurang Pendidikan. pendidikan juga bertindak sebagai pemangkin kesejahteraan hidup dengan cara memimpin pelajar ke arah sumbersumber ekonomi yang mantap. Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia ke-4 iaitu Dr Mahathir Mohamad. memberi kuasa kepada pelajar untuk bersuara. iii. mendedahkan potensi. ii. Malaysia mampu mencapai kemajuan yang seimbang daripada segi ekonomi. Selain itu. Membangun Modal Insan. politik. kerohanian serta kebudayaan. Pendidikan yang sempurna dan berkualiti dapat membantu seseorang pelajar membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan dunianya. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan enam teras strategik Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 hingga 2010.1. i.0 Pendahuluan Bidang pendidikan memberikan impak yang besar ke atas peluang kehidupan manusia untuk memperolehi dan mengekalkan kualiti hidup. Adalah dijangka bahawa pada tahun 2020 nanti.

iv. strategi pengajaran dan pembelajaran serta gaya pembelajaran dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. LCD. sebanyak 87 buah sekolah di seluruh negara telah dijadikan Projek Rintis Sekolah Bestari iaitu bermula dari tahun 1999 hingga 2002. Bermula 2002 hingga 2010. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan.000 buah sekolah telah dijadikan Sekolah Bestari di bawah Program Pembestarian Sekolah dalam Rancangan Malaysia ke-8 dan ke-9. Salah satu daripadanya adalah penubuhan Sekolah Bestari. Di Sekolah Bestari pengajaran dan pembelajaran adalah berteraskan ICT. 5 . Melalui teras strategik PIPP yang ke-5 iaitu Memperkasakan Sekolah Kebangsaan. nilai-nilai murni dan kepakaran teknologi maklumat dan ICT serta memasukkan elemen-elemen seperti kemahiran generik. Guru-guru juga diberikan kursus dan diberi pendedahan tentang penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai perubahan dan pembaharuan dilaksanakan terutama dalam kurikulum untuk merealisasikan hasrat tersebut. Selaras dengan aspirasi negara untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Sekolah Bestari merupakan sebuah institusi pembelajaran yang direka semula daripada segi amalan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah bagi menyediakan kanak-kanak zaman maklumat. pendekatan pembelajaran. skrin dan sebagainya ke sekolah-sekolah di seluruh negara. sebanyak 10. Tenaga kepakaran serta tenaga kerja yang mencukupi juga dihantar ke sekolah-sekolah bagi membantu melicinkan program Sekolah Bestari. sebuah program telah dilaksanakan iaitu Program Pembestarian Sekolah. maka sistem pendidikan di negara ini telah melalui beberapa fasa perubahan. Makmal komputer juga dibina di sekolah bagi kemudahan mengakses internet oleh pelajar-pelajar dan guru-guru. v. Di bawah program ini. Memartabatkan Profesion Keguruan. Dan Membina Negara Bangsa. vi. Amalan pembelajaran di Sekolah Bestari direka semula berasaskan JERIS (Falsafah Pendidikan). Kementerian Pelajaran Malaysia telah membekalkan peralatan-peralatan seperti komputer riba.

cepat dan menjimatkan masa. Semua inisiatif ICT diselaraskan di bawah Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran Kementerian dan menilai semula setiap perisian kursus yang telah dihasilkan. Pihak pentadbir. 6 .Sistem pengurusan sekolah juga tidak terkecuali. Sistem pentaksiran dan penilaian cara lama dan berpusat berubah kepada pentaksiran dan penilaian secara holistik. Kementerian Pelajaran Malaysia juga menggalakkan perkongsian pintar dengan pihak luar sama ada dari dalam atau luar negara. Pihak pentadbir sekolah dan guru-guru juga perlu mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai mata pelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. guru-guru dan pelajar digalakkan menggunakan ICT bagi meningkatkan produktiviti. kecemerlangan serta keberkesanan pengurusan. Pentadbir dan guru-guru perlu mengamalkan sistem pengurusan yang profesional agar setiap urusan dapat ditadbir dengan mudah. Dasar utama Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan dengan Sekolah Bestari adalah untuk memastikan semua pelajar celik ICT tanpa mengira pelajar di luar bandar atau bandar.

Kajian ini dilaksanakan ke atas murid-murid Tahun 5 dan beberapa guru-guru mata pelajaran Bahasa Melayu.3 Tempat dan sampel kajian Kajian ini telah dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Mengenalpasti tahap penggunaan aktiviti dalam melaksanakan strategi pembelajaran kontekstual dan generatif. i. iii. Enrolmen murid di sekolah ini ialah seramai 1197 orang dan bilangan gurunya pula seramai 70 orang termasuk Guru Besar dan pentadbir. 2. Mengenalpasti pelaksanaan strategi pembelajaran kontekstual dan generatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru.1 Latar belakang kajian Tujuan kajian Dalam pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Bestari.2 Objektif kajian Objektif utama kajian adalah untuk mengkaji keberkesanan strategi pembelajaran bestari oleh guru kepada murid. guru-guru telah menggunakan pelbagai kaedah dan strategi untuk menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Keberkesanan strategi pembelajaran yang digunakan dapat membantu pelajar meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang apa yang disampaikan oleh guru. 2. Kuala Lumpur. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sama ada strategi pembelajaran bestari yang digunakan oleh guru ini benar-benar dapat memberi kesan atau impak kepada murid-murid dan juga pengajaran guru. 7 . ii.0 2. Jalan 3/155A Bukit Jalil Golf Resort. Mengenalpasti halangan yang dihadapi guru atau pelajar dalam pembelajaran secara kontekstual dan generatif.2.

1 Soalan kajian a.3 Kaedah kuantitatif Kaedah kuantitatif yang berbentuk jadual juga digunakan bagi mendapatkan laporan keberkesanan strategi yang dipilih sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. 2.1 Pemerhatian Kajian ini dijalankan melalui pemerhatian di mana data-data dikumpul bsebagai bahan bukti dan rujukan tugasan. Apakah tahap kefahaman guru terhadap strategi pembelajaran bestari dalama mata pelajaran Bahasa Melayu. Dapatan daripada soal selidik dapat digunakan untuk tugasan yang diberikan.4.4 Instrumen kajian 2. 2.4.5.2.4 Soal selidik Beberapa orang murid Tahun 5 dan guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu telah diberikan borang soal selidik untuk diisikan oleh mereka.2 Temu bual Data juga dikumpul melalui proses temu bual bersama guru-guru dan muridmurid Tahun Lima (5) yang terlibat secara langsung dalam kajian ini. Proses temu bual ini dilaksanakan selepas waktu pengajaran dan pembelajaran sama waktu rehat atau selepas waktu persekolahan. 2. b. Sejauh manakah keberkesanan strategi pembelajaran bestari yang digunakan itu terhadap pengajaran guru dan pembelajaran murid? 8 .4.4. 2. Permerhatian ini dijalankan selama sebulan mengikut jadual waktu mengajar guru Bahasa Melayu. Adakah guru menggunakan strategi pembelajaran bestari yang dikaji semasa pengajaran dan pembelajaran? c.

d. Apakah halangan yang dihadapi oleh buru Bahasa Melayu dalam melaksanakan strategi pembelajaran bestari. 9 .

Pembelajaran kontekstual merupakan aktiviti pembelajaran yang menggabungjalinkan isi pembelajaran berasaskan KBSR dengan pengalaman harian pelajar. Strategi yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri.1 Definisi dan Penerangan Strategi Pembelajaran Bestari Asal perkataan kontekstual adalah daripada bahasa Latin iaitu con=with + textum = woven yang membawa maksud mengikut konteks atau dalam konteks. seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau relevan bagi mereka dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. Konteks pula bermaksud keadaan.1 Dua Jenis Strategi Pembelajaran Bestari Strategi Kontekstual 3. makmal.0 3. iaitu isi pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan haruslah berasaskan kurikulum dan objektif pelajaran yang ditentukan. 10 . ada hubungan atau kaitan langsung mengikut konteks.3. situasi dan kejadian. Pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran kontekstual menghendaki guru-guru merancang aktiviti pelajaran mengikut konteks.1. relevan. Mengikut Teori Pembelajaran Kontekstual. tempat kerja atau kehidupan seharian. pembelajaran hanya akan berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada mereka. Teori Pembelajaran Kontekstual menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah. Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubungkait yang bermakna dan relevan dengan persekitarannya. Secara umumnya pengertian kontekstual bererti yang berkenaan.

pengetahuan sedia ada pengalaman baru b) Pembelajaran melibatkan interaksi antara pelbagai pihak dengan unsur pengajaran Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. fizikal. masyarakat serta alam pekerjaan Melibatkan interaksi antara pelbagai pihak dengan unsur pengajaran a) Memproses pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda Pembelajaran hanya akan berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.1.2 Ciri-ciri Strategi Kontekstual Melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on Pembelajaran bermakna melalui pengalaman dan maklumat Strategi Kontekstual Mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu.3. Konteks pelbagai budaya. sosial dan psikologi 11 .

1. masyarakat serta alam pekerjaan Belajar di sekolah berkaitan dengan.ii b. Pemahaman b. Guru boleh menggunakan strategi pembelajaran kontekstual dalam kelas untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu. kehidupan seharian d) Mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu.ii a.iii Penerangan konsep dan perbincangan khas Melakukan bacaan Contoh kajian 12 .i b.c) Melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. i Persekitaran kehidupan ruang i Persekitaran pengalaman harian individu i persekitaran alam pekerjaan 3.iii Pengenalan Isu perbincangan Alat bantu mengajar b. tempat kerja. Motivasi a. a.3 Unsur-unsur yang perlu ada dalam pelaksanaan strategi pembelajaran kontekstual.i a. Terdapat beberapa unsur yang perlu diberi perhatian dan perlu ada dalam pelaksanaan strategi pembelajaran kontekstual. Kepelbagaian pembelajaran persekitaran Bilik darjah. makmal.

Imbasan Kembali dan Penilaian d.i d. Kemahiran Aplikasi c. guru juga boleh menggunakan kaedah REACT. mengaplikasikan konsep atau maklumat yang telah dipelajari dalam situasi lain.c. bekerjasama memindahkan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan dan pengalaman baru. 13 . Berikut adalah ringkasan penjelasan tentang kaedah REACT. R E A C T menghubungkait pengetahuan baru dengan pengalaman harian mengalami supaya murid boleh menemui.ii Ingat kembali fakta utama Penilaian kemajuan Melalui pelaksanaan strategi pembelejaran kontekstual. meneroka atau merekacipta sesuatu yang baru.i c.ii Aktiviti hands-on Penyelesaian masalah d.

guru akan membantu pelajar menjalankan tugasan. pemikiran lateral dan kreatif. Sepanjang tempoh itu juga. Strategi ini juga membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dengan menggunakan idea-idea yang asli dan unik melalui beberapa aktiviti sumbangsaran seperti pemetaan minda. tugasan atau penyelesaian masalah. Osborno dan Wittrock (1995) menyatakan bahawa pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki pelajar sebelumnya. Selain itu. Pelajar akan menguji pengetahuan baru itu dengan cara menggunakannya dalam menjawab soalan.3.1 Definisi dan penerangan mengenai strategi pembelajaran generatif Pengertian Pembelajaran merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL). Proses pembelajaran strategi generatif menggunakan pendekatan konstrukvisme iaitu proses pembelajaran dengan menjana idea baru berasaskan pengalaman sedia ada.2 Strategi Pembelajaran Genaratif 3. Guru akan menentukan masalah atau tugasan dan pelajar diberi pilihan penyelesaian.2. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. 14 . proses pembelajaran menjurus ke arah pemikiran yang menggunakan metafora dan analogi di mana pemikiran pelajar diasuh untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara kritis dan kreatif serta melahirkan individu yang bersifat intuitif dan celik akal dalam melihat sesuatu situasi. Dalam pembelajaran strategi pembelajaran generatif guru akan bertindak sebagai fasilitator atau pemudahcara. Dalam pembelajaran strategi generatif. pelajar digalakkan untuk menjana idea-idea baru berasaskan pengalaman sedia ada secara kritis dan kreatif. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang.

melukis gambar rajah serta menyediakan slaid untuk pembentangan 15 .2 Elemen dan Kaedah Strategi Generatif Terdapat empat elemen dan kaedah strategi untuk diimplementasi dalam pengajaran dan pembelajaran. mengkategori serta menggunakan petapan konsep Pengembangan Mengembangkan pengetahuan baru melalui kaedah sumbangsaran. Mengimbas semula Kaedah ulangan dan latihan Integrasi Elemen dan Kaedah Strategi Generatif Penyusunan Mengintegrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama melalui teknik memfrasa. meringkaskan serta membuat analogi Menghubungkaitkan pengetahuan lama dan baru dengan cara bermakna melalui kaedah menganalisis isi-isi penting.2.3.

abstrak atau gagasan Metafora Pemikiran Lateral Pemikiran Kreatif 16 .3 Aktiviti Pembelajaran Strategi Generatif Guru boleh menggunakan beberapa aktiviti dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran generatif dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. asli.3. luar biasa dan bernilai samada bersifat maujud. Di antara aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam pembelajaran strategi generatif adalah seperti berikut. Aktiviti Pembelajaran Strategi Generatif Pemetaan Minda Menggunakan lakaran grafik untuk menujukkan aliran pemikiran Synectics Menggunakan analogi dan menghubungkaitkan idea baru dengan pengalaman sendiri atau maklumat yang sedia ada Menggunakan perumpamaan untuk menyampai atau menghasilkan sesuatu Mengeluarkan idea yang baru tanpa berfikir secara logik yang membebaskan pemikiran daripada belenggu dan kongkongan idea lama Meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru.2.

Setiap pelajar ini memiliki pelbagai jenis kecerdasan dan tahap pengetahuan. Pembelajaran menggunakan strategi kontekstual akan berjaya dilaksanakan sekiranya setiap pelajar memahami tajuk atau tugasan yang diberikan serta dapat mengaitkannya dengan kehidupan harian. Tajuk karangan dan pemahaman perlulah disesuaikan dengan tahap pengetahuan pelajar.2 Semangat kerjasama dalam kumpulan Pembelajaran strategi kontekstual dan generatif memerlukan pelajar bekerjasama dalam satu kumpulan untuk mencari maklumat. masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. adalah sukar bagi mereka kerana tahap penguasaan terhadap sesuatu mata pelajaran dan pengetahuan adalah rendah.4.1 Cadangan penambahbaikan Murid pelbagai kecerdasan Kebanyakan pelajar sekolah rendah tidak mampu membuat kaitan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada mereka serta tidak tahu bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. guru seharusnya memberi bimbingan dan bantuan kepada pelajar untuk bekerjsama secara berkesan dalam kumpulan serta membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan 17 . Pelajar perlu bekerjasama untuk mencari maklumat tentang tugasan karangan yang diberikan oleh guru. Penjelasan dan penerangan tentang tajuk perlu lebih jelas dan mudah difahami murid. Bagi pelajar yang cerdas. 4. Bagi pelajar yang lemah.0 4. Guru seharusnya menyediakan tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid dan merancang dengan lebih teliti tajuk yang akan diajar. berbincang dan sumbangsaran berkaitan dengan tugasan yang diberikan. menyelesaikan masalah. Kerjasama antara ahli dalam kumpulan sukar diperolehi sekiranya terdapat perbezaan sikap dan tahap pengetahuan. Bagi memastikan perkara ini tidak berlaku. mereka dapat mengaitkan maklumat yang diperlukan daripada pengalaman kehidupan harian mereka atau melalui maklumat yang diperoleh daripada internet.

saling berkomunikasi antara satu sama lain. 4. 4. Selain itu. setiap sekolah haruslah dibekalkan dengan komputer dan kemudahan internet agar setiap pelajar dapat mengakses maklumat yang diperlukan dalam tugasan. menyelesaikan masalah. Sokongan organisasi dan masyarakat juga perlu untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran kontestual. Mereka perlu memahami konsep untuk memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana kehidupan harian mereka. ia juga dapat memberi peluang kepada 18 . membuat sintetik. Setiap ahli kumpulan juga seharusnya saling memahami. dan menggunakan logik dan buki-bukti.3 Tugasan haruslah mencabar minda pelajar Strategi pembelajaran kontekstual dan generatif juga dapat membantu pelajar mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri. Selain itu. membuat keputusan. Pelajar boleh menganalsis. bertolak ansur dan bantu membantu agar tugasan yang diberikan dapat disiapkan dengan sempurna. Di antaranya adalah memberi galakan dan sumber untuk membantu pelajar dan guru bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Tugasan atau tajuk karangan yang diberikan kepada pelajar haruslah yang boleh mencabar minda mereka agar mereka dapat meneroka dengan lebih mendalam tentang sesuatu perkara yang dikehendaki dalam tugasan dan kaitannya dengan persekitaran mereka. Dengan itu pelajar dapat belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya dan berkongsi pengalaman dengan bekerjasama dalam satu kumpulan. Untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti ia memerlukan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak.4 Sokongan pihak luar Matlamat pembelajaran strategi kontekstual adalah untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti. Bagi sesetengah pelajar. mereka boleh menggunakan tahap berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif.

Suasana bilik darjah yang kondusif. 4. Ini dapat membantu murid menghasilkan tugasan dengan baik dan menjimatkan masa. ceria dan menarik amat penting agar murid dapat belajar dalam keadaan yang selesa.5 Kursus peningkatan profesionalisme guru Agar kedua-dua strategi pembelajaran bestari ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. kursus untuk guru perlu diadakan. guru dapat mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Kewujudan interaksi dua hala di antara guru dengan murid. 4.6 Kemudahan teks dan bahan sokongan Guru seharusnya menyediakan teks dan bahan sokongan yang mencukupi untuk kemudahan murid mencari maklumat. Kursus ini perlu bagi memantapkan lagi tahap pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas. dan murid dengan murid dalam bilik darjah adalah penting dan kondusif ke arah peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Penggunaan strategi dan kaedah yang sesuai dapat memberi motivasi kepada murid untuk belajar. Selain itu. ianya dapat memberi ruang kepada murid menyiapkan tugasan dalam masa yang telah ditetapkan.pelajar-pelajar miskin menggunakannya kerana ibu bapa mereka tidak mampu menyediakan kemudahan tersebut di rumah.7 Pengurusan Bilik darjah. guru juga dapat memikirkan strategi yang paling sesuai untuk murid-murid yang mempunyai kecerdasan pelbagai. 4. Melalui kursus ini juga. 19 . Selain itu.

metafora dan sebagainya. Begitu juga dalam strategi pembelajaran generatif di mana pelajar dapat membuat penyelesaian masalah pelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah yang diperkenalkan seperti pemetaan minda. 20 . Murid-murid juga dapat mengaplikasikan strategi yang digunakan untuk membuat ulangkaji mata pelajaran dan penyelesaian masalah. Selain itu. Penggunaan strategi pembelajaran bestari yang pelbagai ini juga dapat memberi pilihan kepada guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya.0 Kesimpulan Kaeadah pengajaran bestari meliputi pelbagai kaedah bestari dan terdapat pelbagai isi utama yang merangkuminya. ia juga dapat memotivasikan murid untuk membuat pertalian antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dengan bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan sebagai ahli keluarga dan warganegara.5. Pengajaran kontekstual membantu murid menghubung kait kandungan subjek kepada situasi kehidupan sebenar. synectics.

21 . Perkaedahan pengajaran Bahasa Melaysia. (1990). PTS Publication & Distributors. Modul pengajaran dan pembelajaran bestari Bahasa Melayu (1999). Petaling jaya: Fajar Bakti Sdn. Kementerian Pelajaran Malaysia Shahabuddin Hashim. et. (2003).Rujukan Juriah Long. Al. Bahagian Pendidikan Guru. Raminah hj. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Sabran dan Sofiah Hamid. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful