Kaedah Pembelajaran Kontekstual APAKAH yang dimaksudkan dengan kontekstual dan apalah pula keistimewaan kaedah kontekstual?

Kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con = with + textum = woven) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian. Secara umum, kontekstual membawa pengertian: 1. Yang berkenaan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks. 2. Yang membawa maksud, makna dan kepen tingan (meaningful). Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. Kebanyakan pelajar di sekolah tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. Ini berlaku oleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untuk pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan (iaitu kaedah syarahan yang abstrak), namun mereka amat perlu memahami konsep itu untuk memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja. Secara lazimnya, pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah. Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedah -kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertent u sehingga ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri (dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri). pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna. terbentuk daripada pemahaman ini, teori pembelajaran kontekstual tertumpu pa da aspek pelbagai bagi mana -mana persekitaran pembelajaran, sama ada dalam bilik

Kaedah Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri. Ia menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial. Dalam persekitaran sedemikian. atau di ladang tanaman. saling bergantung antara satu sama lain secara positif. d. pengukuhan dan menghubungkaitkan. pelajar yang mengikuti satu pelajaran Fizik berkenaan tajuk Pengkonduksian Terma mungkin mengukur bagaimana kualiti dan amaun bahan pendebat bangunan mempengaruhi jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyejuk atau memanaskan bangunan itu. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. Pengajaran-pembelajaran kontekstual merupakan satu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenar dan memotivasika n pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga. ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. b. Satu kelas Biologi atau Kimia mungkin sedang mempelajari konsep saintifik asas dengan mempelajari penyebaran AIDS atau cara bagaimana pela dang menghadapi dan menyumbang kepada kemerosotan persekitaran. psikologikal. 1982). tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata. saling berinteraksi secara bersemuka. dan . warga masyarakat dan pekerja. fizikal. Konsep dihayati melalui proses penemuan.darjah. Contohnya. dalam makmal komputer. tampat atau lokasi kerja. dalam makmal. c. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: a. kemahiran koperatif.

murid akan mengajar rakan rakan lain dalam kumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. Selepas itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyempurnakan tugasan yang diberi. STAD (Students Teams. pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. Pembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Dalam cara ini. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. misalnya Jigsaw. Bahan pembelajaran dipecahkan kepada topik-topik kecil.Achievement Division). Jigsaw merupakan cara pengajaran berpusatkan murid. dan Meja Bulat (Round Table).e. TGT (teams-games-tournaments). Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Beberapa cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh -tokoh pendidikan. sesuai dengan falsafah konstruktivisme. 3. Setelah menguasai topik kecil sendiri.1 KAEDAH KOPERATIF Definisi Pendekatan koperatif ialah pembelajaran yang melibatkan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas setiap ahli kumpulannya . Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam. Kemungkinan besar bahan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea. pembahagian tuigas diagihkan di kalangan murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). Pengajaran sebaya memainkan peranan yang sangat penting menurut cara Jigsaw. Setiap murid diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Belajar Bersama (Learning together).

semua ahli dalam kumpulan akan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut 3.Walaupun penyelesaian terhadap sesuatu masalah merupakan pandangan seorang sahaja. Guru hendakalah memupuk sikap positif seperti bekerjasama. Guru juga hendaklah melatih kemahiran sosial dan memupuk konsep kendiri untuk membantu ahli kumpulan mencapai objektif dan mengekalkan hubungan positif 3. 2. Ini juga memotivasikan mereka untuk mencapai sesuatu matlamat 5.2 PENDEKATAN KOLABORATIF Definisi . mesti ada tanggungjawab berkongsi dikalangan pelajar 4. Dalam pembelajaran koperatif. bertolak ansur dan tidak mementingkan diri agar objektif kumpulan tercapai 6.Dalam pendekatan koperatif.Ciri-ciri penting 1. sekumpulan pelajar boleh dikuasai oleh seorang ahli sahaja.. Ganjaran dan pengiktirafan diberi kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang baik.

berbincang sesama mereka. dan menyelesaikan masalah bersama 2. menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik 3. Dalam pembelajaran kolaboratif.3 PENDEKATAN KUMPULAN Definisi Pelajaran secara kumpulan berlandaskan prinsip-prinsip psikologi kemasyarakatan dan dinamik kumpulan Ciri-ciri penting 1. Guru perlulah memilih prosedur pengajaran secara kumpulan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif spesifik . kesudian untuk berkorban masa bagi merancang. menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan Ciri-ciri Penting 1. Aktiviti secara kumpulan harus mempunyai satu tujuan. Ia memerlukan idea yang mencabar. berkongsi pengalaman. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi b) perlunya ada komitmen.Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data.

menganalisis dan menyelesaikan masalah secara koperatif 3. Kerja kumpulan yang berkesan akan wujud jika individu diberi tanggungjawab 5. Kelebihan pengajaran secara kumpulan ialah membolehkan pelajar. hasilan dan aktiviti-aktiviti 4. Semangat berkerjasama dalam kumpulan harus dipupuk 6.2.Pengajaran berdasarkan kebolehan dan kemampuan seorang pelajar 2. Tanggung jawab guru untuk mengenal pasti tajuk yang sesuai untuk kerja kumpulan 3. Pelajar mempunyai peluang untuk memilih matlamat pembelajaran. Penglibatan pelajar secara aktif dalam kumpulan 4. mengenalpasti.4 PENDEKATAN INDIVIDU Definisi Satu cara atau program pengajaran yang mengambil kira perbezaan individu setiap pelajar Ciri-ciri Pendekatan Individu 1. Penilaian berkala memberi maklumbalas kepada pelajar mengenai penguasaan kemahiran dan pengetahuannya 3. Kurang sesuai untuk pelajar sekolah rendah atau pelajar lembap yang memerlukan motivasi dan dorongan daripada pengajaran aktif guru .

Sangat berkesan dalam sekolah bestari diamana guru memainakan peranan sebagai guide dalam proses pembelajaran Ciri-ciri Penting 1. Peranan guru adalah lebih sebagai pemerhati dan pendorong dalam proses pengajaran dan pembelajaran 5. Ia juga akan menggalakkan proses interaksi dikalangan murid supaya dapat mencetus idea dan jawapan yang betul kepada penyelesaian masalah 6.6 TEKNIK PERBINCANGAN Definisi Perbincangan merupakan satu aktiviti berkumpulan dimana pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan sesuatu isu/masalah . Guru memberi penekenan kepada murid untuk membina pengetahuan mereka sendiri 4. Guru hanya memberi bimbingan tetapi murid yang menyelesaikan masalah dalam bilik darjah 3. Peranan guru juga ialah untuk menyediakan pelbagai jenis bahan dan media pembelajaran bagi merangsang pembelajaran pelajar 3.5 KAEDAH PEMUDAHCARAAN Definisi Kaedah yang kurang menitikberatkan peranan guru dan lebih menitikberatkan peranan murid.3. Guru menggalak murid supaya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi arahan dan panduan yang jelas 2.

pendapat dan idea-idea mengenai sesuatu topik dan guru bersama pelajar akan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan 2. Pelajar akan memberi reaksi/tindakbalas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan dibawah kawalan guru 3. Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian. Perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dan sebarang situasi bilik darjah 4.5 KAEDAH TUNJUK CARA Definisi Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajarai setelah melalui prosedur yang ditunjukkan . lukisan.Tujuan utama perbincangan ialah untuk menggalakan pelajar mengembangkan kemahirandiri dalam mengemukakan hujah.Pelajar berpeluang mengemukakan isu-isu. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah.Ciri-ciri Penting 1. menyoal serta menyelesaikan masalah 3. jimnastik atau menjalankan sesuatu aktiviti Ciri-ciri penting 1. pendapat.

mengatasi halangan. Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti 5.2. Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah 6. . dan menyelesaikan sesuatu yang rumit. Tiga jenis tunjukcara ialah model hidup. model simbolik dan model persepsi 3.6 PENYELESAIAN MASALAH Definisi Penyelesaian masalah merupakan proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif and langkah-langkah tertentu untuk mengatasi kekurangan dan seterusnya menyelesaikan masalah yang dihadapi Penyelesaian masalah adalah satu cara menggunakan daya pemikiran bagi mengendalikan satu -satu situasi yang sukar. Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah 3. menghasilkan sesuatu yang diingini. Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran 7. Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen 4.

Guru perlu membimbing dan merangsang perbincangan penyelesaian masalah 5. Mempertingkatkan daya berfikir pelajar secara kreatif dan kritis Penyelesaian masalah dalam pengajaran 1.Jika penyelesaian masalah dicapai. Dalam penyelesaian masalah.Tujuan penyelesaian masalah ialah ia membolehkan pelajar berfikir secara rasional. Kelebihan penyelesaian masalah ialah ia mewujudkan proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan mengakibatkan penglibatan aktif pelajar dalam pelajaran 3. pelajar diminta mengemukakan contoh -contoh baru bagaimana kemahiran menyelesaikan masalah itu boleh diaplikasikan 6.Masalah yang dikemukakan hendaklah berkaitan dengan matapelajaran 4.Ciri-ciri Penting 1.Jika penyelesaian masalah tidak diselesaikan. alternatif-alternatif lain dikemukakan 7. soalan-soalan divergen mengenai masalah dikemukakan 3. Mulakan penyelesaian masalah yang mudah secara lisan untuk menggalakkan perbincangan 2. logik dan objektif apabila menghadapi masalah 2.9 KAEDAH SIMULASI Definisi Simulasi Simulasi merupakan satu gambaran abstrak sesuatu situasi sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu .

Peserta belajar daripada kesilapan dan berpeluang untuk meningkatkan diri dalam situasi yang berikutnya 2. Peserta dikehendaki berinteraksi secara dinamis dalam sistem yang berkaitan.Simulasi merupakan satu pembelajaran melalui pengalaman. Dalam simulasi.Ia merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah-masalah yang benar-benar wujud atau menyediakan situasi-situasi yang benar-benzr wujud di dalam keadaan yang terkawal Ciri-ciri Penting Simulasi 1. peranan peserta agak luas. Tujuan simulasi ialah ia membolehkan pelajar menggunakan bahasa dengan lebih berfungsi dan memberi pelajar peluang berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan 5. Kebaikan teknik ini ialah ia membolehkan pelajar berbincang dan berfikir secara kreatif. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi 4. analisis dan kritis 3. kerana peserta bukan sahaja dikehendaki memegang peranan sebagaimana yang ditentukan tetapi mereka perlu berbincang dan memberi sumbangan kepada perserta-perserta bagi membuat keputusan 3.10 KAEDAH BERCERITA Definisi Cerita adalah satu susunan kejasian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar -benar berlaku atau diciptakan .

Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian 5. Melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) 3.11 KAEDAH STRATEGI MAIN SAMBIL PELAJAR Definisi Strategi main sambil belajar adalah aktivikti yang dijalankan secara spontan yang membawa kepada pembelajaran. Kanak-kanak akan mencari pengetahuan dengan kaedah perm ainan Ciri-ciri Penting .Bercerita dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat Ciri-ciri Penting 1. intonasi dan ekspresi/mimik muka 4. Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebih berfikiran matang dan berketrampilan 3. Main merupakan expresi kendiri yang kreatif dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar 2. nada. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan.

M. dan kemahiran fizikal.1. Ia juga dapat memperkembangkan pembelajaran melalui pengalaman melaksanakan aktiviti . kecekapan. Permainan manipulatif termaksuk teka-teki. 1997) Ia merupakan sesuatu aktiviti dijalankan oleh pelajar didalam atau diluar bilik darjah dan mereka belajar melalui proses menghasilkan sesuatu Ciri-ciri Penting 1. Ia juga membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam menghasilkan sesuatu projek 3. A. Ia juga mengembangkan daya imaginasi untuk membantu kanak -kanak menyelesaikan masalah 3. Permainan fizikal dalam pendidikan jasmani di mana daya fizikal digunakan dalam pergerakan. jadual bernombor. Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan pengalaman pelajar semasa menjalankan projek 2. Kebaikan teknik ini ialah merangsangkan motivasi belajar kesan daripada keseronokkan bermain 6. fizikal dan permainan bahasa 2. catur dan congak 3. Antara jenis-jenis permainan dalam pengajaran-pembelajaran ialah manipulatif.11 KAEDAH PROJEK Definisi Projek adalah satu kaedah yang mana pelajar menjalankan sesuatu eksperimen atau aktiviti didalam situasi yang sebenar dan menghasilkan sesuatu (Ee. kordinasi. 4. Permainan bahasa dimana aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa mengandungi unsur bermain dengan menggunakan bahan-bahan dan daya kreativiti pelajar untuk mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan bermakna 5. domino.

12 Kaedah Lawatan Definisi Lawatan ialah satu aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati apa yang mereka telah belajar dalam situasi sebenar Pelajar dapat mengumpul maklumat secara langsung dan guru boleh mengajar sesuatu yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik darjah Ciri-ciri Penting 1. Tujuan lawatan ialah meningkatkan pemahaman sesuatu konsep kerana pengalaman secara langsung 2. Kaedah ini juga menggalakkan pelajar untuk mengaitkan pengalaman diluar biik darjah dengan l pembelajaran kandungan disekolah 5. Tujuan lawatan ialah menggalakkan penggunaan pelbagai deriadan ini membawa kesan kepada pembelajaran 3.4. Bahan-bahan yang diperlukan untuk projek hendaklah mudah diperoleh 6. Tujuan lawatan ialah ia memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati perkaitan antara bahan maujud dan proses-proses yang berlaku 4. Kelebihan kaedah projek ialah pelajar memperoleh kejayaan dan perasaan kepuasan jika dapat meyelesaikan projek. Pengetahuan yangdi perolehi kekal dan berkesan 3. Projek yang hendak dibuat hendaklah bermakna dan membawa manfaat kepada pelaj r a 5. Projek yang sesuai dengan objektif pelajaran 7. Ia juga menggalakkan pembelajaran eksperential dan lebih menyeronokkan kerana perbincangan .

Murid-murid yang terlibat dengan kaedah ini akam merasa puas hati apabila mereka dapat mencari jawapan sendiri dan menggalakan perasaan berdikari dalam proses pembelajaran 5. merancang strategi penyelesaian. Untuk menggunakan kaedah ini.14 Kaedah Inkuiri Penemuan Definisi Kaedah ini menggabungkan kedua teknik inkdiri dan teknik penemuan. guru perlu mempunyai kepakaran yang lebih tinggi dan perlu membuat perancangan yang lebih teliti 3.15 Modul . Ia adalah satu pendekatan yang lebih saitntifik dan menjurus kepada proses penyelesaian masalah tetapi ia akan mengambil masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah dan teknik yang lain Ciri-ciri Penting 1. menganalisis maklumat dan mendapat keputusan serta membuat rumusan 2. Terdapat beberapa langkah yang spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu mengenal pasti masalah. Pendekatan ini menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif serta celik akal dikalangan murid 4. mengumpul maklumat. Pendekatan ini lebih sesuai untuk murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi oleh itu ia mungkin menimbulkan masalah untuk murid yang lemah 3. Kaedah lawatan juga dapat memberi peluang pelajar mengalami situasi sebenar dan ini akan mengekalkan ingatan pelajar terhadap perkara-perkara yang diajar 3. 6.bermakna bermakna berlaku dalam proses mengumpul maklumat.

Definisi Modul merupakan satu set pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disediakan ntuk membantu mencapai objektif pembelajaran Ia meupakan satu komponen yang tersendiri dalam satu sistem pengajaran-pembelajaran Ia direkabentuk untuk pelajar belajar secara sendiri Ia dibentuk untuk penggunaan satu-satu golongan pengguna Ciri-ciri Penting 1. Ia mengandungi berbagai strategi atau aktiviti 5. Dalam modul unsur-unsur peneguhan dan jawapan-jawapan betul disediakan 8. Modul mengandungi objektif-objektif tingkah laku 3. Setiap panduan belajar mempunyai pengenalan. siri.Bahan pembelajaran terdiri daripada tugasan-tugasan pembelajaran yang digubal dan disusun secara sistematik . objektif pengajaran. Ia boleh menggunakan pelbagai media 4. Bahan pembelajaran terdiri daripada tugasan-tugasan pembelajaran yang digubal dan disusun secara sistematik 7. Ia mengandungi satu atau beberapa konsep sahaja 2. tugasan dan soalan soalan untuk menguji kefahaman pelajar 6.