P. 1
Kaedah Pembelajaran Kontekstual

Kaedah Pembelajaran Kontekstual

|Views: 137|Likes:
Published by Sheikh Al-Hafique

More info:

Published by: Sheikh Al-Hafique on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

Kaedah Pembelajaran Kontekstual APAKAH yang dimaksudkan dengan kontekstual dan apalah pula keistimewaan kaedah kontekstual?

Kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con = with + textum = woven) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian. Secara umum, kontekstual membawa pengertian: 1. Yang berkenaan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks. 2. Yang membawa maksud, makna dan kepen tingan (meaningful). Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. Kebanyakan pelajar di sekolah tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. Ini berlaku oleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untuk pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan (iaitu kaedah syarahan yang abstrak), namun mereka amat perlu memahami konsep itu untuk memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja. Secara lazimnya, pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah. Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedah -kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertent u sehingga ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri (dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri). pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna. terbentuk daripada pemahaman ini, teori pembelajaran kontekstual tertumpu pa da aspek pelbagai bagi mana -mana persekitaran pembelajaran, sama ada dalam bilik

Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. psikologikal. fizikal. Ia menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial. dalam makmal komputer. Pengajaran-pembelajaran kontekstual merupakan satu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenar dan memotivasika n pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga. pelajar yang mengikuti satu pelajaran Fizik berkenaan tajuk Pengkonduksian Terma mungkin mengukur bagaimana kualiti dan amaun bahan pendebat bangunan mempengaruhi jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyejuk atau memanaskan bangunan itu. ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. saling berinteraksi secara bersemuka. atau di ladang tanaman. d. 1982). dalam makmal. Konsep dihayati melalui proses penemuan. pengukuhan dan menghubungkaitkan. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: a. tampat atau lokasi kerja. Satu kelas Biologi atau Kimia mungkin sedang mempelajari konsep saintifik asas dengan mempelajari penyebaran AIDS atau cara bagaimana pela dang menghadapi dan menyumbang kepada kemerosotan persekitaran.darjah. warga masyarakat dan pekerja. Contohnya. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri. pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata. kemahiran koperatif. c. Kaedah Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. Dalam persekitaran sedemikian. tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. b. dan . saling bergantung antara satu sama lain secara positif.

Achievement Division). Bahan pembelajaran dipecahkan kepada topik-topik kecil. Beberapa cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh -tokoh pendidikan. Selepas itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyempurnakan tugasan yang diberi. pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. Kemungkinan besar bahan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea. pembahagian tuigas diagihkan di kalangan murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam. murid akan mengajar rakan rakan lain dalam kumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. misalnya Jigsaw. 3. Dalam cara ini. Setelah menguasai topik kecil sendiri.e. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). Jigsaw merupakan cara pengajaran berpusatkan murid. Pengajaran sebaya memainkan peranan yang sangat penting menurut cara Jigsaw. TGT (teams-games-tournaments). Belajar Bersama (Learning together). Setiap murid diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. dan Meja Bulat (Round Table). sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Pembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan.1 KAEDAH KOPERATIF Definisi Pendekatan koperatif ialah pembelajaran yang melibatkan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas setiap ahli kumpulannya . STAD (Students Teams.

2.. Guru juga hendaklah melatih kemahiran sosial dan memupuk konsep kendiri untuk membantu ahli kumpulan mencapai objektif dan mengekalkan hubungan positif 3. Ganjaran dan pengiktirafan diberi kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang baik. Guru hendakalah memupuk sikap positif seperti bekerjasama.Ciri-ciri penting 1.2 PENDEKATAN KOLABORATIF Definisi .Dalam pendekatan koperatif. bertolak ansur dan tidak mementingkan diri agar objektif kumpulan tercapai 6. mesti ada tanggungjawab berkongsi dikalangan pelajar 4. Ini juga memotivasikan mereka untuk mencapai sesuatu matlamat 5. semua ahli dalam kumpulan akan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut 3.Walaupun penyelesaian terhadap sesuatu masalah merupakan pandangan seorang sahaja. Dalam pembelajaran koperatif. sekumpulan pelajar boleh dikuasai oleh seorang ahli sahaja.

Guru perlulah memilih prosedur pengajaran secara kumpulan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif spesifik . Dalam pembelajaran kolaboratif. pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data. dan menyelesaikan masalah bersama 2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi b) perlunya ada komitmen. menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan Ciri-ciri Penting 1.3 PENDEKATAN KUMPULAN Definisi Pelajaran secara kumpulan berlandaskan prinsip-prinsip psikologi kemasyarakatan dan dinamik kumpulan Ciri-ciri penting 1.Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar. kesudian untuk berkorban masa bagi merancang. Aktiviti secara kumpulan harus mempunyai satu tujuan. berbincang sesama mereka. berkongsi pengalaman. menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik 3.

2. hasilan dan aktiviti-aktiviti 4. Penglibatan pelajar secara aktif dalam kumpulan 4. Kerja kumpulan yang berkesan akan wujud jika individu diberi tanggungjawab 5.Pengajaran berdasarkan kebolehan dan kemampuan seorang pelajar 2. mengenalpasti. Kurang sesuai untuk pelajar sekolah rendah atau pelajar lembap yang memerlukan motivasi dan dorongan daripada pengajaran aktif guru . Kelebihan pengajaran secara kumpulan ialah membolehkan pelajar. Tanggung jawab guru untuk mengenal pasti tajuk yang sesuai untuk kerja kumpulan 3. Penilaian berkala memberi maklumbalas kepada pelajar mengenai penguasaan kemahiran dan pengetahuannya 3.4 PENDEKATAN INDIVIDU Definisi Satu cara atau program pengajaran yang mengambil kira perbezaan individu setiap pelajar Ciri-ciri Pendekatan Individu 1. menganalisis dan menyelesaikan masalah secara koperatif 3. Semangat berkerjasama dalam kumpulan harus dipupuk 6. Pelajar mempunyai peluang untuk memilih matlamat pembelajaran.

Guru memberi penekenan kepada murid untuk membina pengetahuan mereka sendiri 4. Peranan guru juga ialah untuk menyediakan pelbagai jenis bahan dan media pembelajaran bagi merangsang pembelajaran pelajar 3. Peranan guru adalah lebih sebagai pemerhati dan pendorong dalam proses pengajaran dan pembelajaran 5. Ia juga akan menggalakkan proses interaksi dikalangan murid supaya dapat mencetus idea dan jawapan yang betul kepada penyelesaian masalah 6. Guru hanya memberi bimbingan tetapi murid yang menyelesaikan masalah dalam bilik darjah 3. Guru menggalak murid supaya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi arahan dan panduan yang jelas 2.6 TEKNIK PERBINCANGAN Definisi Perbincangan merupakan satu aktiviti berkumpulan dimana pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan sesuatu isu/masalah .3.5 KAEDAH PEMUDAHCARAAN Definisi Kaedah yang kurang menitikberatkan peranan guru dan lebih menitikberatkan peranan murid. Sangat berkesan dalam sekolah bestari diamana guru memainakan peranan sebagai guide dalam proses pembelajaran Ciri-ciri Penting 1.

jimnastik atau menjalankan sesuatu aktiviti Ciri-ciri penting 1. Pelajar akan memberi reaksi/tindakbalas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan dibawah kawalan guru 3.Ciri-ciri Penting 1. Perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dan sebarang situasi bilik darjah 4. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah.Tujuan utama perbincangan ialah untuk menggalakan pelajar mengembangkan kemahirandiri dalam mengemukakan hujah. Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian. lukisan. pendapat.Pelajar berpeluang mengemukakan isu-isu. menyoal serta menyelesaikan masalah 3.5 KAEDAH TUNJUK CARA Definisi Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajarai setelah melalui prosedur yang ditunjukkan . pendapat dan idea-idea mengenai sesuatu topik dan guru bersama pelajar akan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan 2.

Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti 5. mengatasi halangan. model simbolik dan model persepsi 3.6 PENYELESAIAN MASALAH Definisi Penyelesaian masalah merupakan proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif and langkah-langkah tertentu untuk mengatasi kekurangan dan seterusnya menyelesaikan masalah yang dihadapi Penyelesaian masalah adalah satu cara menggunakan daya pemikiran bagi mengendalikan satu -satu situasi yang sukar. menghasilkan sesuatu yang diingini. dan menyelesaikan sesuatu yang rumit. Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran 7. Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah 3. Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah 6.2. Tiga jenis tunjukcara ialah model hidup. Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen 4. .

pelajar diminta mengemukakan contoh -contoh baru bagaimana kemahiran menyelesaikan masalah itu boleh diaplikasikan 6.Guru perlu membimbing dan merangsang perbincangan penyelesaian masalah 5. soalan-soalan divergen mengenai masalah dikemukakan 3. Dalam penyelesaian masalah. Kelebihan penyelesaian masalah ialah ia mewujudkan proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan mengakibatkan penglibatan aktif pelajar dalam pelajaran 3. logik dan objektif apabila menghadapi masalah 2. alternatif-alternatif lain dikemukakan 7.Masalah yang dikemukakan hendaklah berkaitan dengan matapelajaran 4.Jika penyelesaian masalah dicapai.Jika penyelesaian masalah tidak diselesaikan. Mempertingkatkan daya berfikir pelajar secara kreatif dan kritis Penyelesaian masalah dalam pengajaran 1.Tujuan penyelesaian masalah ialah ia membolehkan pelajar berfikir secara rasional.Ciri-ciri Penting 1.9 KAEDAH SIMULASI Definisi Simulasi Simulasi merupakan satu gambaran abstrak sesuatu situasi sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu . Mulakan penyelesaian masalah yang mudah secara lisan untuk menggalakkan perbincangan 2.

analisis dan kritis 3. Peserta belajar daripada kesilapan dan berpeluang untuk meningkatkan diri dalam situasi yang berikutnya 2. Dalam simulasi.Ia merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah-masalah yang benar-benar wujud atau menyediakan situasi-situasi yang benar-benzr wujud di dalam keadaan yang terkawal Ciri-ciri Penting Simulasi 1.Simulasi merupakan satu pembelajaran melalui pengalaman. Kebaikan teknik ini ialah ia membolehkan pelajar berbincang dan berfikir secara kreatif.10 KAEDAH BERCERITA Definisi Cerita adalah satu susunan kejasian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar -benar berlaku atau diciptakan . peranan peserta agak luas. Peserta dikehendaki berinteraksi secara dinamis dalam sistem yang berkaitan. Tujuan simulasi ialah ia membolehkan pelajar menggunakan bahasa dengan lebih berfungsi dan memberi pelajar peluang berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan 5. kerana peserta bukan sahaja dikehendaki memegang peranan sebagaimana yang ditentukan tetapi mereka perlu berbincang dan memberi sumbangan kepada perserta-perserta bagi membuat keputusan 3. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi 4.

Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan. Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebih berfikiran matang dan berketrampilan 3. Melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) 3. Main merupakan expresi kendiri yang kreatif dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak.Bercerita dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat Ciri-ciri Penting 1.11 KAEDAH STRATEGI MAIN SAMBIL PELAJAR Definisi Strategi main sambil belajar adalah aktivikti yang dijalankan secara spontan yang membawa kepada pembelajaran. Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar 2. intonasi dan ekspresi/mimik muka 4. Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian 5. Kanak-kanak akan mencari pengetahuan dengan kaedah perm ainan Ciri-ciri Penting . nada.

kecekapan.1. Permainan fizikal dalam pendidikan jasmani di mana daya fizikal digunakan dalam pergerakan. fizikal dan permainan bahasa 2. 1997) Ia merupakan sesuatu aktiviti dijalankan oleh pelajar didalam atau diluar bilik darjah dan mereka belajar melalui proses menghasilkan sesuatu Ciri-ciri Penting 1. Permainan bahasa dimana aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa mengandungi unsur bermain dengan menggunakan bahan-bahan dan daya kreativiti pelajar untuk mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan bermakna 5. Ia juga mengembangkan daya imaginasi untuk membantu kanak -kanak menyelesaikan masalah 3. Kebaikan teknik ini ialah merangsangkan motivasi belajar kesan daripada keseronokkan bermain 6. catur dan congak 3. domino.M. Antara jenis-jenis permainan dalam pengajaran-pembelajaran ialah manipulatif. kordinasi. dan kemahiran fizikal. A. Ia juga dapat memperkembangkan pembelajaran melalui pengalaman melaksanakan aktiviti . Ia juga membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam menghasilkan sesuatu projek 3. Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan pengalaman pelajar semasa menjalankan projek 2. jadual bernombor. Permainan manipulatif termaksuk teka-teki.11 KAEDAH PROJEK Definisi Projek adalah satu kaedah yang mana pelajar menjalankan sesuatu eksperimen atau aktiviti didalam situasi yang sebenar dan menghasilkan sesuatu (Ee. 4.

4. Tujuan lawatan ialah meningkatkan pemahaman sesuatu konsep kerana pengalaman secara langsung 2. Pengetahuan yangdi perolehi kekal dan berkesan 3. Tujuan lawatan ialah ia memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati perkaitan antara bahan maujud dan proses-proses yang berlaku 4. Kelebihan kaedah projek ialah pelajar memperoleh kejayaan dan perasaan kepuasan jika dapat meyelesaikan projek.12 Kaedah Lawatan Definisi Lawatan ialah satu aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati apa yang mereka telah belajar dalam situasi sebenar Pelajar dapat mengumpul maklumat secara langsung dan guru boleh mengajar sesuatu yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik darjah Ciri-ciri Penting 1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk projek hendaklah mudah diperoleh 6. Projek yang sesuai dengan objektif pelajaran 7. Kaedah ini juga menggalakkan pelajar untuk mengaitkan pengalaman diluar biik darjah dengan l pembelajaran kandungan disekolah 5. Ia juga menggalakkan pembelajaran eksperential dan lebih menyeronokkan kerana perbincangan . Tujuan lawatan ialah menggalakkan penggunaan pelbagai deriadan ini membawa kesan kepada pembelajaran 3. Projek yang hendak dibuat hendaklah bermakna dan membawa manfaat kepada pelaj r a 5.

merancang strategi penyelesaian. guru perlu mempunyai kepakaran yang lebih tinggi dan perlu membuat perancangan yang lebih teliti 3. mengumpul maklumat.bermakna bermakna berlaku dalam proses mengumpul maklumat. Pendekatan ini menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif serta celik akal dikalangan murid 4. Murid-murid yang terlibat dengan kaedah ini akam merasa puas hati apabila mereka dapat mencari jawapan sendiri dan menggalakan perasaan berdikari dalam proses pembelajaran 5. Untuk menggunakan kaedah ini. menganalisis maklumat dan mendapat keputusan serta membuat rumusan 2. 6. Ia adalah satu pendekatan yang lebih saitntifik dan menjurus kepada proses penyelesaian masalah tetapi ia akan mengambil masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah dan teknik yang lain Ciri-ciri Penting 1. Pendekatan ini lebih sesuai untuk murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi oleh itu ia mungkin menimbulkan masalah untuk murid yang lemah 3. Terdapat beberapa langkah yang spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu mengenal pasti masalah. Kaedah lawatan juga dapat memberi peluang pelajar mengalami situasi sebenar dan ini akan mengekalkan ingatan pelajar terhadap perkara-perkara yang diajar 3.14 Kaedah Inkuiri Penemuan Definisi Kaedah ini menggabungkan kedua teknik inkdiri dan teknik penemuan.15 Modul .

Setiap panduan belajar mempunyai pengenalan. Ia mengandungi satu atau beberapa konsep sahaja 2.Bahan pembelajaran terdiri daripada tugasan-tugasan pembelajaran yang digubal dan disusun secara sistematik . Bahan pembelajaran terdiri daripada tugasan-tugasan pembelajaran yang digubal dan disusun secara sistematik 7. objektif pengajaran. Modul mengandungi objektif-objektif tingkah laku 3. siri. Dalam modul unsur-unsur peneguhan dan jawapan-jawapan betul disediakan 8. Ia boleh menggunakan pelbagai media 4. tugasan dan soalan soalan untuk menguji kefahaman pelajar 6.Definisi Modul merupakan satu set pengalaman-pengalaman pembelajaran yang disediakan ntuk membantu mencapai objektif pembelajaran Ia meupakan satu komponen yang tersendiri dalam satu sistem pengajaran-pembelajaran Ia direkabentuk untuk pelajar belajar secara sendiri Ia dibentuk untuk penggunaan satu-satu golongan pengguna Ciri-ciri Penting 1. Ia mengandungi berbagai strategi atau aktiviti 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->