KonsepPengurusanPelbagaiBudaya Pengurusanpelbagaibudayamerupakankaedahpenyusunandanperancangansesebuahkelas yang terdiridaripadapelajarpelbagaibudaya.

Pengurusanpelbagaibudayaadalahpentingdalammengurusk ansekolahkeranapengurusanpelbagaibudayamampumemberiimplakasikepadasemuawarga dalamsekolah, termasuklahpendidikdananakdidik. yang dipraktikanolehpelajar di Di yang

dalamsesebuahsekolahakanwujudpelbagaibudaya mampumempengaruhisuasanapembelajaranmereka. Budayamerupakansesuatu Sesuatubudayadipelajarimelalui Budayatidakterhadkepadabudayaperkauman, yang

dikongsiolehsekumpulanmasyarakat. proses pembelajaran.

budayajugamerangkumikeseluruhankegiatantermasuklahadat, kesenian, ilmu, perlakuan, dan lain-lain yang terdapatdalamhidupmasyarakat.KamusDewan akalbudi (2005) (caraberfikir),

mendefinisikanbudayasebagaikemajuanfikiran,

berkelakuandansebagainya. Edward Burnett Tylor (1832-1917) menyatakan, ³that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habit required by man as a member of society´.ManakalamenurutNikSafian haji Abdul Karim, 1963, perkataancantumandaripadabahasa Sanskrit danMelayuiaitu ³budhi´ dan ³daya´.³Budhi´ bermaksudkecergasanfikirandanakal.³Daya´ tenagadanpengaruh.Wujudnyapelbagaibudaya dalamsesebuahkelasakanmenyebabkantahappenyerapanilmu Keadaaniniakanmewujudkancabarandanhalangankepada untukmenyampaikanilmupengetahuan.Pengurusanpelbagaibudaya dalamsekolahpentingbagimemastikan guru danpelajarmenambahilmupengetahuan, yang dalambahasaMelayu, bermaksudkekuatan, di berbeza. guru-guru di amalan

profession keguruanmeningkat, danproduktivitibertambah.