Soalan 5 5(a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajari.

Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilk darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. Pembelajaran merupakan perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman dan manusia mula belajar sejak lahir dan semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak terhad kepada sekolah sahaja tetapi pembelajaran berlaku dalam banyak keadaan iaitu formal dan tidak formal. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak sengaja. Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan memahami pelbagai cara pelajar-pelajar belajar dan seterusnya menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. Pembelajaran berlaku apabila manusia, termasuk murid muda, dari semasa ke semasa mengubah kefahaman dalaman mereka tentang dunia semasa mereka menemui bukti luaran yang bercanggah dengan kefahaman awal mereka. Lima teori pembelajaran iaitu teori behavioris, teori kognitif, teori pembelajaran sosial, teori humanistik dan teori konstruktivisme. Lima aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran iaitu kesediaan, corak pengamatan, persepsi, ingatan dan lupaan serta pemindahan pembelajaran. Pelopo r Ahli Psikolo gi

Teori Pembelajaran Kognitif

Implikasi Pembelajaran

Pengajaran-

1

Kohler

 Persepsi perkaitan unsurunsur di persekitaran : celik akal.  Celik akal berlaku bergantung kepada pengalaman yang sedia ada.

 Menggalakkan pelajar dengan menggunakan celik akal menyelesaikan masalah.  Mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baru.  Membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari (peta kognitif).  Melatih pelajar gunakan persepsi dengan tepat untuk membina peta kognitif.   Isi pelajaran dikembangkanmengikut peringkat

2

Tolman

 Pembelajaran Isyarat: Pembentukan peta kognitif situsi keseluruhan.

3

J.Piaget

 Pembelajaran ialah perubahan bentuk pemikiran

1

hukum dan teorom untuk menyelesaikan masalah. bahasa.iaitu struktur kognitifnya.Peringkat deria motor (0-2 tahun) .  Membimbing peljar menggunakan prinsip.  Membinbing pelajar mengebal pasti cirri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum.Peringkat Simbolik (5-7 tahun)  Perkembangan kognitif ialah perubahan bentuk perwakilan : aksi gambaran simbol  Teori Pembelajaran Penemuan : (3 jenis) bebas. keseimbangan. terbimbing. asimilasi. diskriminasi.lapan fasa proses pembelajaran.Peringkat Ikonik (2-4 tahun) . -pengalaman sedia kepada pengalaman baru. -konkrit kepada abstrak.lapan hierarki pembelajaran : isyarat.S.  Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor). Gagne  Teori Pemprosesan Maklumat : .  Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri penting. Bruner  Perkembangan Kognitif Kanak-kanak : . hukum.Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun)  5 konsep asas : Skema.  Memupuk motivasi intrinsik pelajar. gerak balas. .Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) . demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi. 2 . 4 R.  Memberi peneguhan selepas aktiviti penilaian.Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) .  Menyusun isi pelajaran secara sistematik mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar.  Membimbing pelajar menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. perkembangan kognitif kanakkanak.  Menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa.  Memupuk motivasi intrinsic dan menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran.konsep.Peringkat Enaktif (0-2 tahun) . 5 J. rangkaian motor. sekuen.  Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif. adaptasi. ekspositori. penyelesaian masalah.  Perkembangan kognitif kanak-kanak : . struktur.  4 Prinsip pengajaranpembelajaran : motivasi. akomodasi.M.

 Gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai.  Proses pengajaranpembelajaran : membangkitkan kesediaan belajar  mempersembahkan pengelola awal  perhubungan konsep  pembezaan progresif  penyesuaian secara integrasi  Membimbing pelajar memikir masalah secara kritis dan kreatif.peneguhan.Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir dengan pengalaman/ ilmu yang sedia ada melalui kaedah ekspositori. Teori Pembelajaran Sosial 1 Bandur a Walters  Fokus utama .  Gunakan kaedah deduktif.  Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan  Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai  Mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara  Ciri-ciri teori pembelajaran : . .konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman/ilmu yang sedia ada pelajar. .Pengalaman yang sedia ada struktur kognitif. .pembelajaran sosial interaksi.Neobehavioris : tingkah laku dan kognitif permodelan/ peniruan self-regulation self.kognitif refleksi. untuk pembelajaran resepi yang bermakna. ekspositori dan pengelola awal.berfikir tentang pemikiran (thinking about thinking. iaitu mengggabungkan konsep lama dengan konsep baru. I x Px T 3 . .  Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognitif dan refleksi untuk menilai kemungkinankemungkinan penyelesaian dicadangkan.pemikiran refleksif. mengarah dan menilai pemikiran individu diri.efficacy  Guru sebagai model peniruan. . merancang.operasi metakognitif melibatkan usaha mencari makna.  6 Ausubel  Teori Pembelajaran Resepsi yang bermakna : . 7 Flavell  Teori metakognitif konsep metakognitif : .

proses pembelajaran melalui : perhatian  mengingat  reproduksi  peneguhan/ motivasi .setiap individu berhasrat mencapai kesempurnaan kendiri. Bugent al. Rogers.  Mengutamakan pembelajaran diri sendiri. Neil. . 4 .  Mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi.  Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi.  Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman. Maslow . Abraha m H. membentuk konsep kendiri yang unik dan tersendiri melalui nilai dan sistem kepercayaan diri. sistematik  Memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi  Fokus utama kemanusiaan sempurna kendiri motivasi instrinsik individualiti perkembangan emosi keperluan afektif self-actualization kendiri positif bebas demokrasi -  Ciri-ciri : .  Bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar.tingkah laku peniruan adalah hasil peneguhan Teori Pembelajaran Humanis 1 Carl R.Kesempurnaan kendiri hanya boleh dicapai selepas keperluan asas telah dipenuhi  Mengutamakan strategi berpusatan murid dan kaedah individu.pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan.Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada :  motivasi intrinsik  bahan pelajaran yang bermakna  seiras dengan objektif pelajar  penyertaan diri secara aktif . .  Mengamalkan konsep pendidikan terbuka.

Watson  Menggunakan rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim  Secara responden terhadap rangsangan.mempunyai erti sama dengan teori konstruktivisme kognitif atau konstruktivisme .Teori Konstruktivisme :  Teori Konstruktivisme : . penyelesaian masalah dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran.Bersifat aktif 1 Piaget. . . 2 Thorndi ke.Inisiatif sendiri (bergantung kepada peneguhan) .  Pelaziman Operan : .Gerak balas (tingkah laku) . Von Glaserf eld  Gunakan strategi berpusatan murid. pembelajaran koperatif. perbincangan.Bukan inisiatif sendiri (bergantung kewujudan rangsangan / stimuli) . Vygotsk y.Konsep Konstruktivisme.Ilmu dibentuk berasaskan inisiatif dari individu.Gerak balas (tingkah laku) .Responden . 1 Pavlov. . . kumpulan. pelajar agar mengambil inisiatif diri dalam pembelajaran.  Pencapaian pembelajaran usahasama lebih baik daripada usaha diri.  Mengembangkan proses metakognitif dan pemikiran reflektif dengan kaedah dan teknik penyoalan.berasal daripada teori perkembangan kognitif Piaget dan teori zon perkembangan prokimal (ZPO) Vygotsky. khasnya kaedah Sokratik.Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu.gerak balas/ tingkah laku dihasilkan selepas rangsangan.Tujuan membentuk ilmu adalah mengadaptasikan diri dalam alam sekeliling.  Mengaitkan ilmu yang sedia ada dengan pembelajaran baru dan memupuk motivasi instrinsik. Teori Behaviorisme  Pelaziman Klasik : .Bersifat pasif  Urutan pelaziman : .  Menekankan perkembangan proses metakognitif dan refleksi dalam pembelajaran. sumbangsaran. Skinner  Menggunakan peneguhan positif/ negatif  Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan 5 .

mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya.Gerak balas/ tingkah laku berlaku adalah kesan daripada rangsangan/ peneguhan. individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsiknya. mengekalkan maklumat. Di dalam tiga unsur asas ini. guru mempunyai peranan penting dalam menyediakan murid dengan pengalaman yang akan membantu mereka membina kefahaman yang lebih tepat tentang bagaimana persekitaran dan dunia berfungsi. aspek emosi dan sosial kehidupan murid. Mereka akan melihat sesuatu melalui pemerhatian. dan tingkah laku sebagai perlakuannya. Teori pembelajaran sosial melibatkan tiga unsur asas yang utama. persekitaran sebagai rangsangan luaran. Maka kebiasaannya teori pembelajaran yang saya amalkan dalam bilik darjah ialah gabungan teori pembelajaran sosial. Pendekatan ini mengandaikan bahawa murid bermotivasi secara semulajadi untuk belajar dengan syarat pengalaman pendidikan adalah bermakna. Pendiriannya ialah manusia berfikir dan bertingkah laku melalui pemerhatian terhadap orang lain dan meniru tingkah laku yang boleh memberi manfaat kepadanya. Di antaranya ialah individu (proses). Urutan pelaziman : . guru perlu memahami cara pembelajaran murid dan setiap perbuatan murid. Terdapat empat elemen penting dalam pembelajaran pemerhatian yang perlu dipertimbangkan. Manakal teori humanistik dimana manusia sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul. murid tahun satu mempunyai tahap pemikiran yang masih rendah dimana mereka banyak mempelajari sesuatu secara formal atau tidak formal. tetapi menekankan pembelajaran berdasarkan faktor sosial. persekitaran (environment) dan tingkah laku (behavior). menghasilkan tingkah laku dan motivasi serta peneguhan. Pendekatan humanistik menekankan “keseluruhan murid” dengan kata lain. Pendekatan humanistik juga menekan kepentingan peranan guru dalam memberi sokongan dan mengambil berat. teori pembelajaran humanistik. Bagi teori Piaget. guru perlu melihat samada murid mengikut sesuatu pelajaran dengan cara yang baik atau sebaliknya. Di dalam kelas.iaitu memberi perhatian.dan teori pembelajaran Maslow. kemudian mereka akan cuba mengekalkan maklumat dengan cuba mengikut dan menghasilkan tingkah laku yang apa mereka lihat atau mereka pelajari. Oleh itu. Teori pembelajaran sosial berdasarkan pendekatan behavioris atau pembelajaran. serta bergantung lebih kepada 6 .

Ahli psikologi kognitif yang paling 7 .Teori ini diamalkan didalam bilik darjah dimana guru perlu mengambil berat terhadap murid khasnya murid tahun satu dimana mereka memerlukan perhatian guru dan mereka masih banyak perkara yang perlu dipelajari contohnya cara menulis nota. guru perlu mendekati murid dengan mengajar cara penulisan yang betul. Saya mengamalkan teori pembelajaran tersebut kerana teori ini bukan sahaja menekankan perhatian guru terhadap murid yang lemah dan bermasalah tetapi murid yang mempunyai potensi dalam pelbagai aspek contohnya murid ini lemah di dalam pelajaran tetapi mereka cenderung di dalam bidang sukan. Oleh itu murid perlu dididik dengan tegas dan prihatin kerana mereka perlu perhatian dari guru. Pelaziman didefinasikan sebagai satu proses dimana tingkah laku organisme berkaitan dengan rangsangan daripada persekitaran supaya apabila rangsangan ini wujud. Murid memerhatikan kelemahan guru mereka contohnya jika guru kurang tegas.Guru perlu menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Manakala teori pembelajaran behavioris menekankan peranan pengalaman dalam mentadbirkan tingkah laku. Mereka masih memerlukan perhatian guru dan sentiasa mencari masa untuk keluar bermain jika guru kurang peka terhadap murid. Bagi teori ini. Selain itu guru perlu sabar dalam menangani masalah murid dan melayan karenah murid kerana mereka masih keanakanakkan. tingkah laku tersebut berlaku. Tingkah laku juga mengguna konsep pelaziman untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku.Guru memerlukan perhatian yang lebih bagi murid yang lemah dan perlahan cara memahami pembelajaran di dalam kelas. mereka akan mengambil kesempatan untuk bermain. guru perlu memberi sokongan serta motivasi kepada murid kerana murid yang lemah dari segi pelajaran kurang berminat untuk belajar dan mereka lebih berminat bermain untuk murid lelaki dan berinteraksi atau berbual bagi perempuan. guru perlu mengajar serta membimbing murid dengan melihat kelemahan murid contohnya bagi murid yang masih lemah dalam penulisan atau pemahaman. cara melukis gambar. Sementara teori Kognitif pula berfokus kepada perubahan yang berlaku terhadap cara manusia berfikir daripada peringkat bayi kepada zaman kanakkanak dan remaja dan akhirnya alam dewasa. Dari itu teori ini bercirikan kesedaran mereka sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya.ejaannya serta bacaanya. cara menjawab soalan serta aktiviti kumpulan atau aktiviti di dalam darjah. Oleh itu.menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Oleh itu guru perlu memahami sifat murid tersebut kerana murid ini tidak berminat untuk belajar tetapi guru boleh mengasah kebolehan murid dalam bidang sukan.

cara seseorang individu menimba ilmu pengetahuan yang terbaik dan mendalam. adalah dengan membina makna secara aktif melalui interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. Oleh itu. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pengajaran- 8 . Jean Piaget.terkemuka. Namun. keperluan kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Mereka membina ‘teori’ sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. guru harus mempertimbangkan keperluan asas pelajar dipenuhi. terdapat tiga konsep asas iaitu keperluan asas. Penggunaan model yang sesuai memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Ini bermakna. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. Murid belajar cara belajar semasa belajar. Di dalam peringkat ini. Setiap murid membina makna semasa mereka belajar. guru perlu menyediakan peluang untuk muridnya menguji pendapat baru. Bagi teori pembelajaran Maslow. peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak merupakan faktor yang paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang berlagak seperti ‘saintis kecil”. Manakala teori konstruktivisme pula merujuk kepada pendapat bahawa murid membina pengetahuan berasaskan pengalaman mereka. Manusia memerlukan peluang untuk menerokai dan mengkaji sepertimana kanak-kanak yang terus menjatuhkan permainannya. guru. pembelajaran adalah satu proses yang aktif dimana murid mengguna input sensori untuk membinanya. menyelesaikan masalah harian dan mencipta respon baru terhadap sesuatu situasi.Pembelajaran adalah aktiviti sosial dimana pembelajaran berkaitan dengan manusia lain. Ahli teori behavioris melihat kanak-kanak sebagai murid pasif yang hanya bertindak kepada rangsangan persekitaran sahaja. Tanpa disedari. kanak-kanak tersebut membuat uji kaji berkaitan dengan undangundang graviti. Menurut teori ini. keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana keperluan-keperluan pelajar dapat dipenuhi Berdasarkan teori-teori pembelajaran yang dibincangkan. mengembangkan maklumat. Murid-murid seronok apabila menjalankan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Oleh itu. rakan sebaya dan lain-lain hubungan. Sebagai tambahan. maklumat dan estetik. aktiviti pengajaran harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak.

mereka merasa diri mereka dihargai dan dapat menumpukan kepada pembelajaran. Saya memilih teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran kerana guru perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid dan guru perlu memberi perhatian kepada pelajar supaya mereka mempunyai minat dan keyakinan untuk belajar. humanis dan maslow mempunyai kaitan dalam pembelajaran dan pengajaran. teori pembelajaran sosial.pembelajaran agar mereka merasa seronok. Harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya. Guru perlu bersifat penyayang dan memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Sebagai kesimpulan. Guru juga perlu memahami murid yang bermasalah dalam pelajaran dan masalah keluarga mereka. 9 . gembira. Jika guru dapat membimbing murid yang bermasalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful