Soalan 5 5(a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajari.

Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilk darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. Pembelajaran merupakan perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman dan manusia mula belajar sejak lahir dan semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak terhad kepada sekolah sahaja tetapi pembelajaran berlaku dalam banyak keadaan iaitu formal dan tidak formal. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak sengaja. Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan memahami pelbagai cara pelajar-pelajar belajar dan seterusnya menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. Pembelajaran berlaku apabila manusia, termasuk murid muda, dari semasa ke semasa mengubah kefahaman dalaman mereka tentang dunia semasa mereka menemui bukti luaran yang bercanggah dengan kefahaman awal mereka. Lima teori pembelajaran iaitu teori behavioris, teori kognitif, teori pembelajaran sosial, teori humanistik dan teori konstruktivisme. Lima aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran iaitu kesediaan, corak pengamatan, persepsi, ingatan dan lupaan serta pemindahan pembelajaran. Pelopo r Ahli Psikolo gi

Teori Pembelajaran Kognitif

Implikasi Pembelajaran

Pengajaran-

1

Kohler

 Persepsi perkaitan unsurunsur di persekitaran : celik akal.  Celik akal berlaku bergantung kepada pengalaman yang sedia ada.

 Menggalakkan pelajar dengan menggunakan celik akal menyelesaikan masalah.  Mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baru.  Membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari (peta kognitif).  Melatih pelajar gunakan persepsi dengan tepat untuk membina peta kognitif.   Isi pelajaran dikembangkanmengikut peringkat

2

Tolman

 Pembelajaran Isyarat: Pembentukan peta kognitif situsi keseluruhan.

3

J.Piaget

 Pembelajaran ialah perubahan bentuk pemikiran

1

.  Membinbing pelajar mengebal pasti cirri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum. 4 R. hukum.  Menyusun isi pelajaran secara sistematik mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar. 5 J. adaptasi.Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun)  5 konsep asas : Skema.  4 Prinsip pengajaranpembelajaran : motivasi.  Membimbing pelajar menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. keseimbangan.lapan fasa proses pembelajaran. penyelesaian masalah.Peringkat deria motor (0-2 tahun) . hukum dan teorom untuk menyelesaikan masalah. gerak balas.S. ekspositori. sekuen.konsep. rangkaian motor.Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) . demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi. Gagne  Teori Pemprosesan Maklumat : . struktur.Peringkat Simbolik (5-7 tahun)  Perkembangan kognitif ialah perubahan bentuk perwakilan : aksi gambaran simbol  Teori Pembelajaran Penemuan : (3 jenis) bebas.lapan hierarki pembelajaran : isyarat. Bruner  Perkembangan Kognitif Kanak-kanak : .  Memberi peneguhan selepas aktiviti penilaian. -pengalaman sedia kepada pengalaman baru.  Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif.  Memupuk motivasi intrinsik pelajar. diskriminasi. terbimbing.  Perkembangan kognitif kanak-kanak : .Peringkat Ikonik (2-4 tahun) .  Menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa.  Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor). perkembangan kognitif kanakkanak.M. -konkrit kepada abstrak.iaitu struktur kognitifnya.Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) . 2 .  Membimbing peljar menggunakan prinsip. akomodasi. asimilasi.  Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri penting.  Memupuk motivasi intrinsic dan menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran.Peringkat Enaktif (0-2 tahun) . bahasa.

iaitu mengggabungkan konsep lama dengan konsep baru.Neobehavioris : tingkah laku dan kognitif permodelan/ peniruan self-regulation self. .  Gunakan kaedah deduktif.Pengalaman yang sedia ada struktur kognitif.konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman/ilmu yang sedia ada pelajar. .pemikiran refleksif. untuk pembelajaran resepi yang bermakna. Teori Pembelajaran Sosial 1 Bandur a Walters  Fokus utama .peneguhan. 7 Flavell  Teori metakognitif konsep metakognitif : . ekspositori dan pengelola awal.  Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognitif dan refleksi untuk menilai kemungkinankemungkinan penyelesaian dicadangkan.Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir dengan pengalaman/ ilmu yang sedia ada melalui kaedah ekspositori.pembelajaran sosial interaksi. .kognitif refleksi.  6 Ausubel  Teori Pembelajaran Resepsi yang bermakna : .efficacy  Guru sebagai model peniruan. . I x Px T 3 .berfikir tentang pemikiran (thinking about thinking.operasi metakognitif melibatkan usaha mencari makna.  Proses pengajaranpembelajaran : membangkitkan kesediaan belajar  mempersembahkan pengelola awal  perhubungan konsep  pembezaan progresif  penyesuaian secara integrasi  Membimbing pelajar memikir masalah secara kritis dan kreatif. merancang.  Gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai. .  Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan  Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai  Mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara  Ciri-ciri teori pembelajaran : . mengarah dan menilai pemikiran individu diri.

4 .tingkah laku peniruan adalah hasil peneguhan Teori Pembelajaran Humanis 1 Carl R.setiap individu berhasrat mencapai kesempurnaan kendiri.  Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi.Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada :  motivasi intrinsik  bahan pelajaran yang bermakna  seiras dengan objektif pelajar  penyertaan diri secara aktif . .proses pembelajaran melalui : perhatian  mengingat  reproduksi  peneguhan/ motivasi .  Mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi. Bugent al.  Mengamalkan konsep pendidikan terbuka. sistematik  Memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi  Fokus utama kemanusiaan sempurna kendiri motivasi instrinsik individualiti perkembangan emosi keperluan afektif self-actualization kendiri positif bebas demokrasi -  Ciri-ciri : .  Bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar. Abraha m H. .  Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman.pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan.Kesempurnaan kendiri hanya boleh dicapai selepas keperluan asas telah dipenuhi  Mengutamakan strategi berpusatan murid dan kaedah individu. Maslow . Rogers. membentuk konsep kendiri yang unik dan tersendiri melalui nilai dan sistem kepercayaan diri. Neil.  Mengutamakan pembelajaran diri sendiri.

2 Thorndi ke.Inisiatif sendiri (bergantung kepada peneguhan) .Konsep Konstruktivisme.Gerak balas (tingkah laku) . Von Glaserf eld  Gunakan strategi berpusatan murid. .Bersifat pasif  Urutan pelaziman : .  Pelaziman Operan : .  Pencapaian pembelajaran usahasama lebih baik daripada usaha diri.gerak balas/ tingkah laku dihasilkan selepas rangsangan.Bukan inisiatif sendiri (bergantung kewujudan rangsangan / stimuli) . kumpulan.berasal daripada teori perkembangan kognitif Piaget dan teori zon perkembangan prokimal (ZPO) Vygotsky. perbincangan. Skinner  Menggunakan peneguhan positif/ negatif  Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan 5 . sumbangsaran.Gerak balas (tingkah laku) .Ilmu dibentuk berasaskan inisiatif dari individu. pembelajaran koperatif. .Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu. pelajar agar mengambil inisiatif diri dalam pembelajaran. Watson  Menggunakan rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim  Secara responden terhadap rangsangan. . penyelesaian masalah dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran.Tujuan membentuk ilmu adalah mengadaptasikan diri dalam alam sekeliling.  Mengaitkan ilmu yang sedia ada dengan pembelajaran baru dan memupuk motivasi instrinsik.  Menekankan perkembangan proses metakognitif dan refleksi dalam pembelajaran. khasnya kaedah Sokratik. Vygotsk y. 1 Pavlov.mempunyai erti sama dengan teori konstruktivisme kognitif atau konstruktivisme .Teori Konstruktivisme :  Teori Konstruktivisme : . .Responden .Bersifat aktif 1 Piaget. Teori Behaviorisme  Pelaziman Klasik : .  Mengembangkan proses metakognitif dan pemikiran reflektif dengan kaedah dan teknik penyoalan.

Pendekatan humanistik menekankan “keseluruhan murid” dengan kata lain. aspek emosi dan sosial kehidupan murid. Pendekatan ini mengandaikan bahawa murid bermotivasi secara semulajadi untuk belajar dengan syarat pengalaman pendidikan adalah bermakna. Teori pembelajaran sosial melibatkan tiga unsur asas yang utama. kemudian mereka akan cuba mengekalkan maklumat dengan cuba mengikut dan menghasilkan tingkah laku yang apa mereka lihat atau mereka pelajari. Terdapat empat elemen penting dalam pembelajaran pemerhatian yang perlu dipertimbangkan. serta bergantung lebih kepada 6 . individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsiknya. menghasilkan tingkah laku dan motivasi serta peneguhan. Oleh itu. tetapi menekankan pembelajaran berdasarkan faktor sosial. persekitaran (environment) dan tingkah laku (behavior).Gerak balas/ tingkah laku berlaku adalah kesan daripada rangsangan/ peneguhan. Bagi teori Piaget.iaitu memberi perhatian. Pendiriannya ialah manusia berfikir dan bertingkah laku melalui pemerhatian terhadap orang lain dan meniru tingkah laku yang boleh memberi manfaat kepadanya. Di dalam kelas. Maka kebiasaannya teori pembelajaran yang saya amalkan dalam bilik darjah ialah gabungan teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial berdasarkan pendekatan behavioris atau pembelajaran. dan tingkah laku sebagai perlakuannya. murid tahun satu mempunyai tahap pemikiran yang masih rendah dimana mereka banyak mempelajari sesuatu secara formal atau tidak formal. guru perlu memahami cara pembelajaran murid dan setiap perbuatan murid. Di dalam tiga unsur asas ini. Urutan pelaziman : . guru mempunyai peranan penting dalam menyediakan murid dengan pengalaman yang akan membantu mereka membina kefahaman yang lebih tepat tentang bagaimana persekitaran dan dunia berfungsi. Manakal teori humanistik dimana manusia sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul. guru perlu melihat samada murid mengikut sesuatu pelajaran dengan cara yang baik atau sebaliknya. mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. Di antaranya ialah individu (proses). Pendekatan humanistik juga menekan kepentingan peranan guru dalam memberi sokongan dan mengambil berat. persekitaran sebagai rangsangan luaran.dan teori pembelajaran Maslow. Mereka akan melihat sesuatu melalui pemerhatian. mengekalkan maklumat. teori pembelajaran humanistik.

Sementara teori Kognitif pula berfokus kepada perubahan yang berlaku terhadap cara manusia berfikir daripada peringkat bayi kepada zaman kanakkanak dan remaja dan akhirnya alam dewasa.Teori ini diamalkan didalam bilik darjah dimana guru perlu mengambil berat terhadap murid khasnya murid tahun satu dimana mereka memerlukan perhatian guru dan mereka masih banyak perkara yang perlu dipelajari contohnya cara menulis nota. Manakala teori pembelajaran behavioris menekankan peranan pengalaman dalam mentadbirkan tingkah laku. Ahli psikologi kognitif yang paling 7 . guru perlu mendekati murid dengan mengajar cara penulisan yang betul. Oleh itu murid perlu dididik dengan tegas dan prihatin kerana mereka perlu perhatian dari guru. Tingkah laku juga mengguna konsep pelaziman untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku. guru perlu memberi sokongan serta motivasi kepada murid kerana murid yang lemah dari segi pelajaran kurang berminat untuk belajar dan mereka lebih berminat bermain untuk murid lelaki dan berinteraksi atau berbual bagi perempuan. Dari itu teori ini bercirikan kesedaran mereka sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. Saya mengamalkan teori pembelajaran tersebut kerana teori ini bukan sahaja menekankan perhatian guru terhadap murid yang lemah dan bermasalah tetapi murid yang mempunyai potensi dalam pelbagai aspek contohnya murid ini lemah di dalam pelajaran tetapi mereka cenderung di dalam bidang sukan. cara menjawab soalan serta aktiviti kumpulan atau aktiviti di dalam darjah. Pelaziman didefinasikan sebagai satu proses dimana tingkah laku organisme berkaitan dengan rangsangan daripada persekitaran supaya apabila rangsangan ini wujud. mereka akan mengambil kesempatan untuk bermain.Guru memerlukan perhatian yang lebih bagi murid yang lemah dan perlahan cara memahami pembelajaran di dalam kelas. tingkah laku tersebut berlaku. Bagi teori ini.ejaannya serta bacaanya. cara melukis gambar.menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. guru perlu mengajar serta membimbing murid dengan melihat kelemahan murid contohnya bagi murid yang masih lemah dalam penulisan atau pemahaman.Guru perlu menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Oleh itu. Mereka masih memerlukan perhatian guru dan sentiasa mencari masa untuk keluar bermain jika guru kurang peka terhadap murid. Selain itu guru perlu sabar dalam menangani masalah murid dan melayan karenah murid kerana mereka masih keanakanakkan. Oleh itu guru perlu memahami sifat murid tersebut kerana murid ini tidak berminat untuk belajar tetapi guru boleh mengasah kebolehan murid dalam bidang sukan. Murid memerhatikan kelemahan guru mereka contohnya jika guru kurang tegas.

Di dalam peringkat ini. Manusia memerlukan peluang untuk menerokai dan mengkaji sepertimana kanak-kanak yang terus menjatuhkan permainannya. Oleh itu. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang berlagak seperti ‘saintis kecil”. Ini bermakna. Murid belajar cara belajar semasa belajar. rakan sebaya dan lain-lain hubungan. Jean Piaget.terkemuka. Oleh itu. Tanpa disedari. guru harus mempertimbangkan keperluan asas pelajar dipenuhi. Mereka membina ‘teori’ sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana keperluan-keperluan pelajar dapat dipenuhi Berdasarkan teori-teori pembelajaran yang dibincangkan. Penggunaan model yang sesuai memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. cara seseorang individu menimba ilmu pengetahuan yang terbaik dan mendalam. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. keperluan kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri. Menurut teori ini. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pengajaran- 8 . guru. Manakala teori konstruktivisme pula merujuk kepada pendapat bahawa murid membina pengetahuan berasaskan pengalaman mereka. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. kanak-kanak tersebut membuat uji kaji berkaitan dengan undangundang graviti. aktiviti pengajaran harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak.Pembelajaran adalah aktiviti sosial dimana pembelajaran berkaitan dengan manusia lain. Setiap murid membina makna semasa mereka belajar. adalah dengan membina makna secara aktif melalui interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. Namun. guru perlu menyediakan peluang untuk muridnya menguji pendapat baru. Ahli teori behavioris melihat kanak-kanak sebagai murid pasif yang hanya bertindak kepada rangsangan persekitaran sahaja. terdapat tiga konsep asas iaitu keperluan asas. pembelajaran adalah satu proses yang aktif dimana murid mengguna input sensori untuk membinanya. peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak merupakan faktor yang paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi teori pembelajaran Maslow. maklumat dan estetik. Murid-murid seronok apabila menjalankan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. menyelesaikan masalah harian dan mencipta respon baru terhadap sesuatu situasi. Sebagai tambahan. mengembangkan maklumat.

Harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya. Guru juga perlu memahami murid yang bermasalah dalam pelajaran dan masalah keluarga mereka.pembelajaran agar mereka merasa seronok. Saya memilih teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran kerana guru perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid dan guru perlu memberi perhatian kepada pelajar supaya mereka mempunyai minat dan keyakinan untuk belajar. Jika guru dapat membimbing murid yang bermasalah. 9 . Sebagai kesimpulan. teori pembelajaran sosial. gembira. humanis dan maslow mempunyai kaitan dalam pembelajaran dan pengajaran. mereka merasa diri mereka dihargai dan dapat menumpukan kepada pembelajaran. Guru perlu bersifat penyayang dan memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful