Soalan 5 5(a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajari.

Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilk darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. Pembelajaran merupakan perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman dan manusia mula belajar sejak lahir dan semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak terhad kepada sekolah sahaja tetapi pembelajaran berlaku dalam banyak keadaan iaitu formal dan tidak formal. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak sengaja. Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan memahami pelbagai cara pelajar-pelajar belajar dan seterusnya menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. Pembelajaran berlaku apabila manusia, termasuk murid muda, dari semasa ke semasa mengubah kefahaman dalaman mereka tentang dunia semasa mereka menemui bukti luaran yang bercanggah dengan kefahaman awal mereka. Lima teori pembelajaran iaitu teori behavioris, teori kognitif, teori pembelajaran sosial, teori humanistik dan teori konstruktivisme. Lima aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran iaitu kesediaan, corak pengamatan, persepsi, ingatan dan lupaan serta pemindahan pembelajaran. Pelopo r Ahli Psikolo gi

Teori Pembelajaran Kognitif

Implikasi Pembelajaran

Pengajaran-

1

Kohler

 Persepsi perkaitan unsurunsur di persekitaran : celik akal.  Celik akal berlaku bergantung kepada pengalaman yang sedia ada.

 Menggalakkan pelajar dengan menggunakan celik akal menyelesaikan masalah.  Mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baru.  Membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari (peta kognitif).  Melatih pelajar gunakan persepsi dengan tepat untuk membina peta kognitif.   Isi pelajaran dikembangkanmengikut peringkat

2

Tolman

 Pembelajaran Isyarat: Pembentukan peta kognitif situsi keseluruhan.

3

J.Piaget

 Pembelajaran ialah perubahan bentuk pemikiran

1

Bruner  Perkembangan Kognitif Kanak-kanak : .konsep. akomodasi. 2 . asimilasi. bahasa.  Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor). rangkaian motor. -konkrit kepada abstrak.M.  Perkembangan kognitif kanak-kanak : .S.  Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri penting.  Memberi peneguhan selepas aktiviti penilaian. ekspositori.iaitu struktur kognitifnya.Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) .Peringkat Enaktif (0-2 tahun) . Gagne  Teori Pemprosesan Maklumat : .  4 Prinsip pengajaranpembelajaran : motivasi. penyelesaian masalah.  Memupuk motivasi intrinsik pelajar. hukum.  Memupuk motivasi intrinsic dan menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. -pengalaman sedia kepada pengalaman baru. diskriminasi.  Menyusun isi pelajaran secara sistematik mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar. struktur. hukum dan teorom untuk menyelesaikan masalah. . adaptasi.  Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif.lapan hierarki pembelajaran : isyarat. sekuen. 4 R.  Membinbing pelajar mengebal pasti cirri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum.  Menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa.  Membimbing peljar menggunakan prinsip. terbimbing.Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) .lapan fasa proses pembelajaran.Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun)  5 konsep asas : Skema. gerak balas.Peringkat Simbolik (5-7 tahun)  Perkembangan kognitif ialah perubahan bentuk perwakilan : aksi gambaran simbol  Teori Pembelajaran Penemuan : (3 jenis) bebas.Peringkat Ikonik (2-4 tahun) .  Membimbing pelajar menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. perkembangan kognitif kanakkanak. 5 J. keseimbangan.Peringkat deria motor (0-2 tahun) . demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi.

Neobehavioris : tingkah laku dan kognitif permodelan/ peniruan self-regulation self.kognitif refleksi.  6 Ausubel  Teori Pembelajaran Resepsi yang bermakna : . untuk pembelajaran resepi yang bermakna. .pembelajaran sosial interaksi.  Proses pengajaranpembelajaran : membangkitkan kesediaan belajar  mempersembahkan pengelola awal  perhubungan konsep  pembezaan progresif  penyesuaian secara integrasi  Membimbing pelajar memikir masalah secara kritis dan kreatif. .peneguhan. mengarah dan menilai pemikiran individu diri. iaitu mengggabungkan konsep lama dengan konsep baru.Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir dengan pengalaman/ ilmu yang sedia ada melalui kaedah ekspositori.  Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognitif dan refleksi untuk menilai kemungkinankemungkinan penyelesaian dicadangkan. 7 Flavell  Teori metakognitif konsep metakognitif : .operasi metakognitif melibatkan usaha mencari makna.berfikir tentang pemikiran (thinking about thinking. .pemikiran refleksif. Teori Pembelajaran Sosial 1 Bandur a Walters  Fokus utama . ekspositori dan pengelola awal.  Gunakan kaedah deduktif.efficacy  Guru sebagai model peniruan. I x Px T 3 . merancang.Pengalaman yang sedia ada struktur kognitif. . .konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman/ilmu yang sedia ada pelajar.  Gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai.  Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan  Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai  Mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara  Ciri-ciri teori pembelajaran : .

proses pembelajaran melalui : perhatian  mengingat  reproduksi  peneguhan/ motivasi . . Rogers.  Mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi. membentuk konsep kendiri yang unik dan tersendiri melalui nilai dan sistem kepercayaan diri.  Mengutamakan pembelajaran diri sendiri.Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada :  motivasi intrinsik  bahan pelajaran yang bermakna  seiras dengan objektif pelajar  penyertaan diri secara aktif . . Bugent al. 4 .  Bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar.Kesempurnaan kendiri hanya boleh dicapai selepas keperluan asas telah dipenuhi  Mengutamakan strategi berpusatan murid dan kaedah individu. Neil.  Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman. Maslow . sistematik  Memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi  Fokus utama kemanusiaan sempurna kendiri motivasi instrinsik individualiti perkembangan emosi keperluan afektif self-actualization kendiri positif bebas demokrasi -  Ciri-ciri : .tingkah laku peniruan adalah hasil peneguhan Teori Pembelajaran Humanis 1 Carl R.setiap individu berhasrat mencapai kesempurnaan kendiri. Abraha m H.  Mengamalkan konsep pendidikan terbuka.  Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi.pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan.

Gerak balas (tingkah laku) . Von Glaserf eld  Gunakan strategi berpusatan murid. pembelajaran koperatif.mempunyai erti sama dengan teori konstruktivisme kognitif atau konstruktivisme . khasnya kaedah Sokratik.Bersifat pasif  Urutan pelaziman : .Konsep Konstruktivisme.gerak balas/ tingkah laku dihasilkan selepas rangsangan. Skinner  Menggunakan peneguhan positif/ negatif  Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan 5 . kumpulan. .Gerak balas (tingkah laku) . 1 Pavlov.Teori Konstruktivisme :  Teori Konstruktivisme : .  Pelaziman Operan : .  Mengaitkan ilmu yang sedia ada dengan pembelajaran baru dan memupuk motivasi instrinsik. Vygotsk y. Teori Behaviorisme  Pelaziman Klasik : . . sumbangsaran. Watson  Menggunakan rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim  Secara responden terhadap rangsangan.Tujuan membentuk ilmu adalah mengadaptasikan diri dalam alam sekeliling.Ilmu dibentuk berasaskan inisiatif dari individu.Responden .Inisiatif sendiri (bergantung kepada peneguhan) . perbincangan. . pelajar agar mengambil inisiatif diri dalam pembelajaran.  Mengembangkan proses metakognitif dan pemikiran reflektif dengan kaedah dan teknik penyoalan.Bersifat aktif 1 Piaget. .Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu.Bukan inisiatif sendiri (bergantung kewujudan rangsangan / stimuli) . penyelesaian masalah dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran.  Pencapaian pembelajaran usahasama lebih baik daripada usaha diri. 2 Thorndi ke.  Menekankan perkembangan proses metakognitif dan refleksi dalam pembelajaran.berasal daripada teori perkembangan kognitif Piaget dan teori zon perkembangan prokimal (ZPO) Vygotsky.

Teori pembelajaran sosial berdasarkan pendekatan behavioris atau pembelajaran. murid tahun satu mempunyai tahap pemikiran yang masih rendah dimana mereka banyak mempelajari sesuatu secara formal atau tidak formal. tetapi menekankan pembelajaran berdasarkan faktor sosial. Pendekatan humanistik juga menekan kepentingan peranan guru dalam memberi sokongan dan mengambil berat. Teori pembelajaran sosial melibatkan tiga unsur asas yang utama. persekitaran (environment) dan tingkah laku (behavior). Pendekatan humanistik menekankan “keseluruhan murid” dengan kata lain. Maka kebiasaannya teori pembelajaran yang saya amalkan dalam bilik darjah ialah gabungan teori pembelajaran sosial. kemudian mereka akan cuba mengekalkan maklumat dengan cuba mengikut dan menghasilkan tingkah laku yang apa mereka lihat atau mereka pelajari. guru perlu memahami cara pembelajaran murid dan setiap perbuatan murid. guru mempunyai peranan penting dalam menyediakan murid dengan pengalaman yang akan membantu mereka membina kefahaman yang lebih tepat tentang bagaimana persekitaran dan dunia berfungsi. mengekalkan maklumat. serta bergantung lebih kepada 6 . Pendiriannya ialah manusia berfikir dan bertingkah laku melalui pemerhatian terhadap orang lain dan meniru tingkah laku yang boleh memberi manfaat kepadanya. Terdapat empat elemen penting dalam pembelajaran pemerhatian yang perlu dipertimbangkan. teori pembelajaran humanistik. persekitaran sebagai rangsangan luaran. Di dalam kelas.iaitu memberi perhatian. guru perlu melihat samada murid mengikut sesuatu pelajaran dengan cara yang baik atau sebaliknya. Manakal teori humanistik dimana manusia sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul.dan teori pembelajaran Maslow. mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. Oleh itu. individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsiknya. dan tingkah laku sebagai perlakuannya. Pendekatan ini mengandaikan bahawa murid bermotivasi secara semulajadi untuk belajar dengan syarat pengalaman pendidikan adalah bermakna. aspek emosi dan sosial kehidupan murid.Gerak balas/ tingkah laku berlaku adalah kesan daripada rangsangan/ peneguhan. Di antaranya ialah individu (proses). Bagi teori Piaget. Di dalam tiga unsur asas ini. Mereka akan melihat sesuatu melalui pemerhatian. menghasilkan tingkah laku dan motivasi serta peneguhan. Urutan pelaziman : .

cara melukis gambar. Oleh itu guru perlu memahami sifat murid tersebut kerana murid ini tidak berminat untuk belajar tetapi guru boleh mengasah kebolehan murid dalam bidang sukan. Bagi teori ini.Guru memerlukan perhatian yang lebih bagi murid yang lemah dan perlahan cara memahami pembelajaran di dalam kelas. Ahli psikologi kognitif yang paling 7 . Saya mengamalkan teori pembelajaran tersebut kerana teori ini bukan sahaja menekankan perhatian guru terhadap murid yang lemah dan bermasalah tetapi murid yang mempunyai potensi dalam pelbagai aspek contohnya murid ini lemah di dalam pelajaran tetapi mereka cenderung di dalam bidang sukan.ejaannya serta bacaanya. Murid memerhatikan kelemahan guru mereka contohnya jika guru kurang tegas. Manakala teori pembelajaran behavioris menekankan peranan pengalaman dalam mentadbirkan tingkah laku. guru perlu mendekati murid dengan mengajar cara penulisan yang betul. tingkah laku tersebut berlaku.Teori ini diamalkan didalam bilik darjah dimana guru perlu mengambil berat terhadap murid khasnya murid tahun satu dimana mereka memerlukan perhatian guru dan mereka masih banyak perkara yang perlu dipelajari contohnya cara menulis nota. Dari itu teori ini bercirikan kesedaran mereka sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya.menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Mereka masih memerlukan perhatian guru dan sentiasa mencari masa untuk keluar bermain jika guru kurang peka terhadap murid. Oleh itu murid perlu dididik dengan tegas dan prihatin kerana mereka perlu perhatian dari guru. guru perlu memberi sokongan serta motivasi kepada murid kerana murid yang lemah dari segi pelajaran kurang berminat untuk belajar dan mereka lebih berminat bermain untuk murid lelaki dan berinteraksi atau berbual bagi perempuan. Pelaziman didefinasikan sebagai satu proses dimana tingkah laku organisme berkaitan dengan rangsangan daripada persekitaran supaya apabila rangsangan ini wujud. Sementara teori Kognitif pula berfokus kepada perubahan yang berlaku terhadap cara manusia berfikir daripada peringkat bayi kepada zaman kanakkanak dan remaja dan akhirnya alam dewasa. guru perlu mengajar serta membimbing murid dengan melihat kelemahan murid contohnya bagi murid yang masih lemah dalam penulisan atau pemahaman. Tingkah laku juga mengguna konsep pelaziman untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku. mereka akan mengambil kesempatan untuk bermain.Guru perlu menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Selain itu guru perlu sabar dalam menangani masalah murid dan melayan karenah murid kerana mereka masih keanakanakkan. cara menjawab soalan serta aktiviti kumpulan atau aktiviti di dalam darjah. Oleh itu.

guru perlu menyediakan peluang untuk muridnya menguji pendapat baru. Ini bermakna. Di dalam peringkat ini. Bagi teori pembelajaran Maslow. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pengajaran- 8 . terdapat tiga konsep asas iaitu keperluan asas.Pembelajaran adalah aktiviti sosial dimana pembelajaran berkaitan dengan manusia lain.terkemuka. pembelajaran adalah satu proses yang aktif dimana murid mengguna input sensori untuk membinanya. aktiviti pengajaran harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak. Oleh itu. Tanpa disedari. Murid-murid seronok apabila menjalankan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. maklumat dan estetik. keperluan kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri. Murid belajar cara belajar semasa belajar. Jean Piaget. Menurut teori ini. adalah dengan membina makna secara aktif melalui interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. menyelesaikan masalah harian dan mencipta respon baru terhadap sesuatu situasi. guru harus mempertimbangkan keperluan asas pelajar dipenuhi. Manusia memerlukan peluang untuk menerokai dan mengkaji sepertimana kanak-kanak yang terus menjatuhkan permainannya. Penggunaan model yang sesuai memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Sebagai tambahan. Oleh itu. mengembangkan maklumat. Namun. peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak merupakan faktor yang paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala teori konstruktivisme pula merujuk kepada pendapat bahawa murid membina pengetahuan berasaskan pengalaman mereka. Setiap murid membina makna semasa mereka belajar. cara seseorang individu menimba ilmu pengetahuan yang terbaik dan mendalam. Mereka membina ‘teori’ sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. guru. keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana keperluan-keperluan pelajar dapat dipenuhi Berdasarkan teori-teori pembelajaran yang dibincangkan. rakan sebaya dan lain-lain hubungan. Ahli teori behavioris melihat kanak-kanak sebagai murid pasif yang hanya bertindak kepada rangsangan persekitaran sahaja. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang berlagak seperti ‘saintis kecil”. kanak-kanak tersebut membuat uji kaji berkaitan dengan undangundang graviti.

Guru juga perlu memahami murid yang bermasalah dalam pelajaran dan masalah keluarga mereka. Guru perlu bersifat penyayang dan memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. mereka merasa diri mereka dihargai dan dapat menumpukan kepada pembelajaran.pembelajaran agar mereka merasa seronok. humanis dan maslow mempunyai kaitan dalam pembelajaran dan pengajaran. Jika guru dapat membimbing murid yang bermasalah. gembira. 9 . Sebagai kesimpulan. Saya memilih teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran kerana guru perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid dan guru perlu memberi perhatian kepada pelajar supaya mereka mempunyai minat dan keyakinan untuk belajar. teori pembelajaran sosial. Harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful