Soalan 5 5(a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajari.

Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilk darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. Pembelajaran merupakan perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman dan manusia mula belajar sejak lahir dan semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak terhad kepada sekolah sahaja tetapi pembelajaran berlaku dalam banyak keadaan iaitu formal dan tidak formal. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak sengaja. Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan memahami pelbagai cara pelajar-pelajar belajar dan seterusnya menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. Pembelajaran berlaku apabila manusia, termasuk murid muda, dari semasa ke semasa mengubah kefahaman dalaman mereka tentang dunia semasa mereka menemui bukti luaran yang bercanggah dengan kefahaman awal mereka. Lima teori pembelajaran iaitu teori behavioris, teori kognitif, teori pembelajaran sosial, teori humanistik dan teori konstruktivisme. Lima aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran iaitu kesediaan, corak pengamatan, persepsi, ingatan dan lupaan serta pemindahan pembelajaran. Pelopo r Ahli Psikolo gi

Teori Pembelajaran Kognitif

Implikasi Pembelajaran

Pengajaran-

1

Kohler

 Persepsi perkaitan unsurunsur di persekitaran : celik akal.  Celik akal berlaku bergantung kepada pengalaman yang sedia ada.

 Menggalakkan pelajar dengan menggunakan celik akal menyelesaikan masalah.  Mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baru.  Membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari (peta kognitif).  Melatih pelajar gunakan persepsi dengan tepat untuk membina peta kognitif.   Isi pelajaran dikembangkanmengikut peringkat

2

Tolman

 Pembelajaran Isyarat: Pembentukan peta kognitif situsi keseluruhan.

3

J.Piaget

 Pembelajaran ialah perubahan bentuk pemikiran

1

 Memberi peneguhan selepas aktiviti penilaian. diskriminasi.  Membimbing peljar menggunakan prinsip.  Menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa.lapan hierarki pembelajaran : isyarat. hukum. perkembangan kognitif kanakkanak.Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun)  5 konsep asas : Skema. hukum dan teorom untuk menyelesaikan masalah. adaptasi.  Membinbing pelajar mengebal pasti cirri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum. Gagne  Teori Pemprosesan Maklumat : .Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) .iaitu struktur kognitifnya.Peringkat Enaktif (0-2 tahun) . bahasa.S.  Membimbing pelajar menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki.M.Peringkat Simbolik (5-7 tahun)  Perkembangan kognitif ialah perubahan bentuk perwakilan : aksi gambaran simbol  Teori Pembelajaran Penemuan : (3 jenis) bebas. gerak balas.Peringkat deria motor (0-2 tahun) . sekuen.  Memupuk motivasi intrinsic dan menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran.  Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri penting.Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) . -konkrit kepada abstrak.  Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor).konsep.  Menyusun isi pelajaran secara sistematik mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar. 4 R. keseimbangan. struktur. 2 . ekspositori.  Perkembangan kognitif kanak-kanak : . -pengalaman sedia kepada pengalaman baru. rangkaian motor. penyelesaian masalah. asimilasi. Bruner  Perkembangan Kognitif Kanak-kanak : .  4 Prinsip pengajaranpembelajaran : motivasi. 5 J. akomodasi.  Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif. terbimbing. demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi.lapan fasa proses pembelajaran. .  Memupuk motivasi intrinsik pelajar.Peringkat Ikonik (2-4 tahun) .

I x Px T 3 .Pengalaman yang sedia ada struktur kognitif.  Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan  Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai  Mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara  Ciri-ciri teori pembelajaran : . Teori Pembelajaran Sosial 1 Bandur a Walters  Fokus utama .pemikiran refleksif. . 7 Flavell  Teori metakognitif konsep metakognitif : .  6 Ausubel  Teori Pembelajaran Resepsi yang bermakna : . mengarah dan menilai pemikiran individu diri.efficacy  Guru sebagai model peniruan. iaitu mengggabungkan konsep lama dengan konsep baru.  Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognitif dan refleksi untuk menilai kemungkinankemungkinan penyelesaian dicadangkan.operasi metakognitif melibatkan usaha mencari makna.Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir dengan pengalaman/ ilmu yang sedia ada melalui kaedah ekspositori.  Gunakan kaedah deduktif.  Proses pengajaranpembelajaran : membangkitkan kesediaan belajar  mempersembahkan pengelola awal  perhubungan konsep  pembezaan progresif  penyesuaian secara integrasi  Membimbing pelajar memikir masalah secara kritis dan kreatif. untuk pembelajaran resepi yang bermakna.pembelajaran sosial interaksi. .berfikir tentang pemikiran (thinking about thinking.kognitif refleksi. merancang.Neobehavioris : tingkah laku dan kognitif permodelan/ peniruan self-regulation self.peneguhan. . . .konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman/ilmu yang sedia ada pelajar. ekspositori dan pengelola awal.  Gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai.

 Mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi. membentuk konsep kendiri yang unik dan tersendiri melalui nilai dan sistem kepercayaan diri. . Bugent al.pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan. sistematik  Memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi  Fokus utama kemanusiaan sempurna kendiri motivasi instrinsik individualiti perkembangan emosi keperluan afektif self-actualization kendiri positif bebas demokrasi -  Ciri-ciri : .Kesempurnaan kendiri hanya boleh dicapai selepas keperluan asas telah dipenuhi  Mengutamakan strategi berpusatan murid dan kaedah individu. Neil. Rogers.  Bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar.proses pembelajaran melalui : perhatian  mengingat  reproduksi  peneguhan/ motivasi . . Maslow .setiap individu berhasrat mencapai kesempurnaan kendiri.  Mengamalkan konsep pendidikan terbuka.Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada :  motivasi intrinsik  bahan pelajaran yang bermakna  seiras dengan objektif pelajar  penyertaan diri secara aktif . 4 .  Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman.  Mengutamakan pembelajaran diri sendiri.  Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi. Abraha m H.tingkah laku peniruan adalah hasil peneguhan Teori Pembelajaran Humanis 1 Carl R.

 Mengaitkan ilmu yang sedia ada dengan pembelajaran baru dan memupuk motivasi instrinsik.mempunyai erti sama dengan teori konstruktivisme kognitif atau konstruktivisme .  Menekankan perkembangan proses metakognitif dan refleksi dalam pembelajaran. Vygotsk y.Responden . kumpulan.Inisiatif sendiri (bergantung kepada peneguhan) . penyelesaian masalah dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Watson  Menggunakan rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim  Secara responden terhadap rangsangan.Teori Konstruktivisme :  Teori Konstruktivisme : . .gerak balas/ tingkah laku dihasilkan selepas rangsangan. .Gerak balas (tingkah laku) .Konsep Konstruktivisme.Ilmu dibentuk berasaskan inisiatif dari individu.  Pencapaian pembelajaran usahasama lebih baik daripada usaha diri. Teori Behaviorisme  Pelaziman Klasik : .Bersifat pasif  Urutan pelaziman : . perbincangan.  Pelaziman Operan : . . 2 Thorndi ke. Von Glaserf eld  Gunakan strategi berpusatan murid. sumbangsaran.Gerak balas (tingkah laku) . pelajar agar mengambil inisiatif diri dalam pembelajaran.Tujuan membentuk ilmu adalah mengadaptasikan diri dalam alam sekeliling.Bersifat aktif 1 Piaget. pembelajaran koperatif. 1 Pavlov. Skinner  Menggunakan peneguhan positif/ negatif  Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan 5 . khasnya kaedah Sokratik.Bukan inisiatif sendiri (bergantung kewujudan rangsangan / stimuli) . .  Mengembangkan proses metakognitif dan pemikiran reflektif dengan kaedah dan teknik penyoalan.Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu.berasal daripada teori perkembangan kognitif Piaget dan teori zon perkembangan prokimal (ZPO) Vygotsky.

Maka kebiasaannya teori pembelajaran yang saya amalkan dalam bilik darjah ialah gabungan teori pembelajaran sosial. persekitaran (environment) dan tingkah laku (behavior).iaitu memberi perhatian. Manakal teori humanistik dimana manusia sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul. Teori pembelajaran sosial berdasarkan pendekatan behavioris atau pembelajaran. guru perlu melihat samada murid mengikut sesuatu pelajaran dengan cara yang baik atau sebaliknya. serta bergantung lebih kepada 6 . Pendekatan humanistik menekankan “keseluruhan murid” dengan kata lain. Teori pembelajaran sosial melibatkan tiga unsur asas yang utama. Pendekatan ini mengandaikan bahawa murid bermotivasi secara semulajadi untuk belajar dengan syarat pengalaman pendidikan adalah bermakna. Bagi teori Piaget. teori pembelajaran humanistik. Terdapat empat elemen penting dalam pembelajaran pemerhatian yang perlu dipertimbangkan. aspek emosi dan sosial kehidupan murid. guru mempunyai peranan penting dalam menyediakan murid dengan pengalaman yang akan membantu mereka membina kefahaman yang lebih tepat tentang bagaimana persekitaran dan dunia berfungsi. mengekalkan maklumat.dan teori pembelajaran Maslow. dan tingkah laku sebagai perlakuannya. guru perlu memahami cara pembelajaran murid dan setiap perbuatan murid. Di antaranya ialah individu (proses). individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsiknya. Di dalam kelas. persekitaran sebagai rangsangan luaran. kemudian mereka akan cuba mengekalkan maklumat dengan cuba mengikut dan menghasilkan tingkah laku yang apa mereka lihat atau mereka pelajari.Gerak balas/ tingkah laku berlaku adalah kesan daripada rangsangan/ peneguhan. Oleh itu. Mereka akan melihat sesuatu melalui pemerhatian. Urutan pelaziman : . menghasilkan tingkah laku dan motivasi serta peneguhan. mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. Di dalam tiga unsur asas ini. tetapi menekankan pembelajaran berdasarkan faktor sosial. murid tahun satu mempunyai tahap pemikiran yang masih rendah dimana mereka banyak mempelajari sesuatu secara formal atau tidak formal. Pendekatan humanistik juga menekan kepentingan peranan guru dalam memberi sokongan dan mengambil berat. Pendiriannya ialah manusia berfikir dan bertingkah laku melalui pemerhatian terhadap orang lain dan meniru tingkah laku yang boleh memberi manfaat kepadanya.

Ahli psikologi kognitif yang paling 7 . Tingkah laku juga mengguna konsep pelaziman untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku. guru perlu mengajar serta membimbing murid dengan melihat kelemahan murid contohnya bagi murid yang masih lemah dalam penulisan atau pemahaman. cara melukis gambar. Selain itu guru perlu sabar dalam menangani masalah murid dan melayan karenah murid kerana mereka masih keanakanakkan. cara menjawab soalan serta aktiviti kumpulan atau aktiviti di dalam darjah. Bagi teori ini. Dari itu teori ini bercirikan kesedaran mereka sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya.menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Sementara teori Kognitif pula berfokus kepada perubahan yang berlaku terhadap cara manusia berfikir daripada peringkat bayi kepada zaman kanakkanak dan remaja dan akhirnya alam dewasa. Oleh itu guru perlu memahami sifat murid tersebut kerana murid ini tidak berminat untuk belajar tetapi guru boleh mengasah kebolehan murid dalam bidang sukan.Guru memerlukan perhatian yang lebih bagi murid yang lemah dan perlahan cara memahami pembelajaran di dalam kelas. guru perlu mendekati murid dengan mengajar cara penulisan yang betul. tingkah laku tersebut berlaku. mereka akan mengambil kesempatan untuk bermain. guru perlu memberi sokongan serta motivasi kepada murid kerana murid yang lemah dari segi pelajaran kurang berminat untuk belajar dan mereka lebih berminat bermain untuk murid lelaki dan berinteraksi atau berbual bagi perempuan.Guru perlu menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Manakala teori pembelajaran behavioris menekankan peranan pengalaman dalam mentadbirkan tingkah laku. Oleh itu. Pelaziman didefinasikan sebagai satu proses dimana tingkah laku organisme berkaitan dengan rangsangan daripada persekitaran supaya apabila rangsangan ini wujud. Mereka masih memerlukan perhatian guru dan sentiasa mencari masa untuk keluar bermain jika guru kurang peka terhadap murid. Murid memerhatikan kelemahan guru mereka contohnya jika guru kurang tegas.Teori ini diamalkan didalam bilik darjah dimana guru perlu mengambil berat terhadap murid khasnya murid tahun satu dimana mereka memerlukan perhatian guru dan mereka masih banyak perkara yang perlu dipelajari contohnya cara menulis nota. Oleh itu murid perlu dididik dengan tegas dan prihatin kerana mereka perlu perhatian dari guru. Saya mengamalkan teori pembelajaran tersebut kerana teori ini bukan sahaja menekankan perhatian guru terhadap murid yang lemah dan bermasalah tetapi murid yang mempunyai potensi dalam pelbagai aspek contohnya murid ini lemah di dalam pelajaran tetapi mereka cenderung di dalam bidang sukan.ejaannya serta bacaanya.

Mereka membina ‘teori’ sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. cara seseorang individu menimba ilmu pengetahuan yang terbaik dan mendalam. pembelajaran adalah satu proses yang aktif dimana murid mengguna input sensori untuk membinanya. Penggunaan model yang sesuai memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Oleh itu. guru perlu menyediakan peluang untuk muridnya menguji pendapat baru. keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana keperluan-keperluan pelajar dapat dipenuhi Berdasarkan teori-teori pembelajaran yang dibincangkan. Jean Piaget. Ahli teori behavioris melihat kanak-kanak sebagai murid pasif yang hanya bertindak kepada rangsangan persekitaran sahaja. maklumat dan estetik. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang berlagak seperti ‘saintis kecil”. Sebagai tambahan. Di dalam peringkat ini. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. Setiap murid membina makna semasa mereka belajar. Manusia memerlukan peluang untuk menerokai dan mengkaji sepertimana kanak-kanak yang terus menjatuhkan permainannya. guru harus mempertimbangkan keperluan asas pelajar dipenuhi.Pembelajaran adalah aktiviti sosial dimana pembelajaran berkaitan dengan manusia lain. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pengajaran- 8 . guru. Manakala teori konstruktivisme pula merujuk kepada pendapat bahawa murid membina pengetahuan berasaskan pengalaman mereka. keperluan kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri. Murid belajar cara belajar semasa belajar. Murid-murid seronok apabila menjalankan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. terdapat tiga konsep asas iaitu keperluan asas. mengembangkan maklumat. adalah dengan membina makna secara aktif melalui interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. Namun. Bagi teori pembelajaran Maslow. kanak-kanak tersebut membuat uji kaji berkaitan dengan undangundang graviti. Ini bermakna. Oleh itu. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Tanpa disedari. aktiviti pengajaran harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak. menyelesaikan masalah harian dan mencipta respon baru terhadap sesuatu situasi. Menurut teori ini. peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak merupakan faktor yang paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. rakan sebaya dan lain-lain hubungan.terkemuka.

teori pembelajaran sosial. Guru perlu bersifat penyayang dan memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Jika guru dapat membimbing murid yang bermasalah. gembira. humanis dan maslow mempunyai kaitan dalam pembelajaran dan pengajaran. 9 . Sebagai kesimpulan. Harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya. mereka merasa diri mereka dihargai dan dapat menumpukan kepada pembelajaran.pembelajaran agar mereka merasa seronok. Saya memilih teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran kerana guru perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid dan guru perlu memberi perhatian kepada pelajar supaya mereka mempunyai minat dan keyakinan untuk belajar. Guru juga perlu memahami murid yang bermasalah dalam pelajaran dan masalah keluarga mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful