Soalan 5 5(a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajari.

Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilk darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. Pembelajaran merupakan perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman dan manusia mula belajar sejak lahir dan semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak terhad kepada sekolah sahaja tetapi pembelajaran berlaku dalam banyak keadaan iaitu formal dan tidak formal. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak sengaja. Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan memahami pelbagai cara pelajar-pelajar belajar dan seterusnya menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. Pembelajaran berlaku apabila manusia, termasuk murid muda, dari semasa ke semasa mengubah kefahaman dalaman mereka tentang dunia semasa mereka menemui bukti luaran yang bercanggah dengan kefahaman awal mereka. Lima teori pembelajaran iaitu teori behavioris, teori kognitif, teori pembelajaran sosial, teori humanistik dan teori konstruktivisme. Lima aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran iaitu kesediaan, corak pengamatan, persepsi, ingatan dan lupaan serta pemindahan pembelajaran. Pelopo r Ahli Psikolo gi

Teori Pembelajaran Kognitif

Implikasi Pembelajaran

Pengajaran-

1

Kohler

 Persepsi perkaitan unsurunsur di persekitaran : celik akal.  Celik akal berlaku bergantung kepada pengalaman yang sedia ada.

 Menggalakkan pelajar dengan menggunakan celik akal menyelesaikan masalah.  Mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baru.  Membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari (peta kognitif).  Melatih pelajar gunakan persepsi dengan tepat untuk membina peta kognitif.   Isi pelajaran dikembangkanmengikut peringkat

2

Tolman

 Pembelajaran Isyarat: Pembentukan peta kognitif situsi keseluruhan.

3

J.Piaget

 Pembelajaran ialah perubahan bentuk pemikiran

1

 Membimbing peljar menggunakan prinsip.  4 Prinsip pengajaranpembelajaran : motivasi. ekspositori.  Memberi peneguhan selepas aktiviti penilaian. 4 R. asimilasi.iaitu struktur kognitifnya. keseimbangan.Peringkat Simbolik (5-7 tahun)  Perkembangan kognitif ialah perubahan bentuk perwakilan : aksi gambaran simbol  Teori Pembelajaran Penemuan : (3 jenis) bebas.  Memupuk motivasi intrinsic dan menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. akomodasi.  Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif. struktur.Peringkat Enaktif (0-2 tahun) . rangkaian motor. 2 . Gagne  Teori Pemprosesan Maklumat : .M. perkembangan kognitif kanakkanak.Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) .Peringkat deria motor (0-2 tahun) . hukum.Peringkat Ikonik (2-4 tahun) . 5 J. -pengalaman sedia kepada pengalaman baru.S. adaptasi.lapan fasa proses pembelajaran. bahasa.  Menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa. sekuen. Bruner  Perkembangan Kognitif Kanak-kanak : .Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun)  5 konsep asas : Skema.  Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor).  Memupuk motivasi intrinsik pelajar.  Perkembangan kognitif kanak-kanak : . .  Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri penting. penyelesaian masalah. -konkrit kepada abstrak. demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi. diskriminasi.konsep.  Menyusun isi pelajaran secara sistematik mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar. hukum dan teorom untuk menyelesaikan masalah. terbimbing. gerak balas.  Membinbing pelajar mengebal pasti cirri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum.  Membimbing pelajar menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki.lapan hierarki pembelajaran : isyarat.Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) .

 Gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai.konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman/ilmu yang sedia ada pelajar. .  6 Ausubel  Teori Pembelajaran Resepsi yang bermakna : .peneguhan. ekspositori dan pengelola awal.Pengalaman yang sedia ada struktur kognitif. mengarah dan menilai pemikiran individu diri.Neobehavioris : tingkah laku dan kognitif permodelan/ peniruan self-regulation self.pemikiran refleksif. 7 Flavell  Teori metakognitif konsep metakognitif : .Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir dengan pengalaman/ ilmu yang sedia ada melalui kaedah ekspositori. untuk pembelajaran resepi yang bermakna.efficacy  Guru sebagai model peniruan. . I x Px T 3 .kognitif refleksi.  Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognitif dan refleksi untuk menilai kemungkinankemungkinan penyelesaian dicadangkan. merancang.  Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan  Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai  Mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara  Ciri-ciri teori pembelajaran : .  Proses pengajaranpembelajaran : membangkitkan kesediaan belajar  mempersembahkan pengelola awal  perhubungan konsep  pembezaan progresif  penyesuaian secara integrasi  Membimbing pelajar memikir masalah secara kritis dan kreatif. iaitu mengggabungkan konsep lama dengan konsep baru. .pembelajaran sosial interaksi.operasi metakognitif melibatkan usaha mencari makna. . Teori Pembelajaran Sosial 1 Bandur a Walters  Fokus utama .berfikir tentang pemikiran (thinking about thinking. .  Gunakan kaedah deduktif.

 Mengutamakan pembelajaran diri sendiri. .tingkah laku peniruan adalah hasil peneguhan Teori Pembelajaran Humanis 1 Carl R. 4 .  Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi.Kesempurnaan kendiri hanya boleh dicapai selepas keperluan asas telah dipenuhi  Mengutamakan strategi berpusatan murid dan kaedah individu.  Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman. Maslow .  Mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi. sistematik  Memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi  Fokus utama kemanusiaan sempurna kendiri motivasi instrinsik individualiti perkembangan emosi keperluan afektif self-actualization kendiri positif bebas demokrasi -  Ciri-ciri : . membentuk konsep kendiri yang unik dan tersendiri melalui nilai dan sistem kepercayaan diri.Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada :  motivasi intrinsik  bahan pelajaran yang bermakna  seiras dengan objektif pelajar  penyertaan diri secara aktif . Rogers. Bugent al.  Mengamalkan konsep pendidikan terbuka. Neil.proses pembelajaran melalui : perhatian  mengingat  reproduksi  peneguhan/ motivasi . .pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan. Abraha m H.setiap individu berhasrat mencapai kesempurnaan kendiri.  Bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar.

. 1 Pavlov.Bersifat aktif 1 Piaget. penyelesaian masalah dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Watson  Menggunakan rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim  Secara responden terhadap rangsangan. Von Glaserf eld  Gunakan strategi berpusatan murid.  Mengembangkan proses metakognitif dan pemikiran reflektif dengan kaedah dan teknik penyoalan.  Pelaziman Operan : . .Bukan inisiatif sendiri (bergantung kewujudan rangsangan / stimuli) . 2 Thorndi ke. .Responden . kumpulan.Ilmu dibentuk berasaskan inisiatif dari individu. Skinner  Menggunakan peneguhan positif/ negatif  Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan 5 .  Pencapaian pembelajaran usahasama lebih baik daripada usaha diri.Gerak balas (tingkah laku) .berasal daripada teori perkembangan kognitif Piaget dan teori zon perkembangan prokimal (ZPO) Vygotsky.Inisiatif sendiri (bergantung kepada peneguhan) . pembelajaran koperatif.Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu.mempunyai erti sama dengan teori konstruktivisme kognitif atau konstruktivisme . Vygotsk y.gerak balas/ tingkah laku dihasilkan selepas rangsangan.Gerak balas (tingkah laku) .  Menekankan perkembangan proses metakognitif dan refleksi dalam pembelajaran.  Mengaitkan ilmu yang sedia ada dengan pembelajaran baru dan memupuk motivasi instrinsik. khasnya kaedah Sokratik. . pelajar agar mengambil inisiatif diri dalam pembelajaran.Teori Konstruktivisme :  Teori Konstruktivisme : .Bersifat pasif  Urutan pelaziman : .Konsep Konstruktivisme. Teori Behaviorisme  Pelaziman Klasik : . sumbangsaran.Tujuan membentuk ilmu adalah mengadaptasikan diri dalam alam sekeliling. perbincangan.

mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. Manakal teori humanistik dimana manusia sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul. Di antaranya ialah individu (proses). Pendiriannya ialah manusia berfikir dan bertingkah laku melalui pemerhatian terhadap orang lain dan meniru tingkah laku yang boleh memberi manfaat kepadanya. tetapi menekankan pembelajaran berdasarkan faktor sosial. serta bergantung lebih kepada 6 . dan tingkah laku sebagai perlakuannya. guru perlu memahami cara pembelajaran murid dan setiap perbuatan murid. Pendekatan humanistik juga menekan kepentingan peranan guru dalam memberi sokongan dan mengambil berat. Bagi teori Piaget. Di dalam kelas. Teori pembelajaran sosial melibatkan tiga unsur asas yang utama. Teori pembelajaran sosial berdasarkan pendekatan behavioris atau pembelajaran. Maka kebiasaannya teori pembelajaran yang saya amalkan dalam bilik darjah ialah gabungan teori pembelajaran sosial. guru perlu melihat samada murid mengikut sesuatu pelajaran dengan cara yang baik atau sebaliknya. Urutan pelaziman : . teori pembelajaran humanistik. aspek emosi dan sosial kehidupan murid.Gerak balas/ tingkah laku berlaku adalah kesan daripada rangsangan/ peneguhan. Oleh itu. Terdapat empat elemen penting dalam pembelajaran pemerhatian yang perlu dipertimbangkan. murid tahun satu mempunyai tahap pemikiran yang masih rendah dimana mereka banyak mempelajari sesuatu secara formal atau tidak formal. Di dalam tiga unsur asas ini. individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsiknya. persekitaran sebagai rangsangan luaran. Mereka akan melihat sesuatu melalui pemerhatian. persekitaran (environment) dan tingkah laku (behavior). Pendekatan humanistik menekankan “keseluruhan murid” dengan kata lain. menghasilkan tingkah laku dan motivasi serta peneguhan. kemudian mereka akan cuba mengekalkan maklumat dengan cuba mengikut dan menghasilkan tingkah laku yang apa mereka lihat atau mereka pelajari. guru mempunyai peranan penting dalam menyediakan murid dengan pengalaman yang akan membantu mereka membina kefahaman yang lebih tepat tentang bagaimana persekitaran dan dunia berfungsi.iaitu memberi perhatian. Pendekatan ini mengandaikan bahawa murid bermotivasi secara semulajadi untuk belajar dengan syarat pengalaman pendidikan adalah bermakna.dan teori pembelajaran Maslow. mengekalkan maklumat.

mereka akan mengambil kesempatan untuk bermain. Oleh itu murid perlu dididik dengan tegas dan prihatin kerana mereka perlu perhatian dari guru. Dari itu teori ini bercirikan kesedaran mereka sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. Mereka masih memerlukan perhatian guru dan sentiasa mencari masa untuk keluar bermain jika guru kurang peka terhadap murid. Saya mengamalkan teori pembelajaran tersebut kerana teori ini bukan sahaja menekankan perhatian guru terhadap murid yang lemah dan bermasalah tetapi murid yang mempunyai potensi dalam pelbagai aspek contohnya murid ini lemah di dalam pelajaran tetapi mereka cenderung di dalam bidang sukan. Sementara teori Kognitif pula berfokus kepada perubahan yang berlaku terhadap cara manusia berfikir daripada peringkat bayi kepada zaman kanakkanak dan remaja dan akhirnya alam dewasa.Guru perlu menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Selain itu guru perlu sabar dalam menangani masalah murid dan melayan karenah murid kerana mereka masih keanakanakkan. cara menjawab soalan serta aktiviti kumpulan atau aktiviti di dalam darjah. Tingkah laku juga mengguna konsep pelaziman untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku. guru perlu memberi sokongan serta motivasi kepada murid kerana murid yang lemah dari segi pelajaran kurang berminat untuk belajar dan mereka lebih berminat bermain untuk murid lelaki dan berinteraksi atau berbual bagi perempuan.Guru memerlukan perhatian yang lebih bagi murid yang lemah dan perlahan cara memahami pembelajaran di dalam kelas. guru perlu mendekati murid dengan mengajar cara penulisan yang betul.ejaannya serta bacaanya. Bagi teori ini.Teori ini diamalkan didalam bilik darjah dimana guru perlu mengambil berat terhadap murid khasnya murid tahun satu dimana mereka memerlukan perhatian guru dan mereka masih banyak perkara yang perlu dipelajari contohnya cara menulis nota. tingkah laku tersebut berlaku. guru perlu mengajar serta membimbing murid dengan melihat kelemahan murid contohnya bagi murid yang masih lemah dalam penulisan atau pemahaman. Manakala teori pembelajaran behavioris menekankan peranan pengalaman dalam mentadbirkan tingkah laku. Ahli psikologi kognitif yang paling 7 . Pelaziman didefinasikan sebagai satu proses dimana tingkah laku organisme berkaitan dengan rangsangan daripada persekitaran supaya apabila rangsangan ini wujud.menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Oleh itu. Oleh itu guru perlu memahami sifat murid tersebut kerana murid ini tidak berminat untuk belajar tetapi guru boleh mengasah kebolehan murid dalam bidang sukan. cara melukis gambar. Murid memerhatikan kelemahan guru mereka contohnya jika guru kurang tegas.

keperluan kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri. keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana keperluan-keperluan pelajar dapat dipenuhi Berdasarkan teori-teori pembelajaran yang dibincangkan. guru. terdapat tiga konsep asas iaitu keperluan asas. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pengajaran- 8 . melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang berlagak seperti ‘saintis kecil”. maklumat dan estetik. Penggunaan model yang sesuai memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.Pembelajaran adalah aktiviti sosial dimana pembelajaran berkaitan dengan manusia lain. pembelajaran adalah satu proses yang aktif dimana murid mengguna input sensori untuk membinanya. Murid-murid seronok apabila menjalankan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Bagi teori pembelajaran Maslow. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. guru harus mempertimbangkan keperluan asas pelajar dipenuhi. aktiviti pengajaran harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak. Tanpa disedari. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Oleh itu. peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak merupakan faktor yang paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid belajar cara belajar semasa belajar. Jean Piaget. Setiap murid membina makna semasa mereka belajar. Oleh itu.terkemuka. Ahli teori behavioris melihat kanak-kanak sebagai murid pasif yang hanya bertindak kepada rangsangan persekitaran sahaja. Di dalam peringkat ini. guru perlu menyediakan peluang untuk muridnya menguji pendapat baru. kanak-kanak tersebut membuat uji kaji berkaitan dengan undangundang graviti. menyelesaikan masalah harian dan mencipta respon baru terhadap sesuatu situasi. Sebagai tambahan. Namun. adalah dengan membina makna secara aktif melalui interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. rakan sebaya dan lain-lain hubungan. Ini bermakna. mengembangkan maklumat. Mereka membina ‘teori’ sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. Manakala teori konstruktivisme pula merujuk kepada pendapat bahawa murid membina pengetahuan berasaskan pengalaman mereka. Manusia memerlukan peluang untuk menerokai dan mengkaji sepertimana kanak-kanak yang terus menjatuhkan permainannya. cara seseorang individu menimba ilmu pengetahuan yang terbaik dan mendalam. Menurut teori ini.

Harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya.pembelajaran agar mereka merasa seronok. Jika guru dapat membimbing murid yang bermasalah. Guru perlu bersifat penyayang dan memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. teori pembelajaran sosial. 9 . gembira. Saya memilih teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran kerana guru perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid dan guru perlu memberi perhatian kepada pelajar supaya mereka mempunyai minat dan keyakinan untuk belajar. Guru juga perlu memahami murid yang bermasalah dalam pelajaran dan masalah keluarga mereka. humanis dan maslow mempunyai kaitan dalam pembelajaran dan pengajaran. mereka merasa diri mereka dihargai dan dapat menumpukan kepada pembelajaran. Sebagai kesimpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful