P. 1
3991094-TEORI-PEMBELAJARAN

3991094-TEORI-PEMBELAJARAN

|Views: 32|Likes:
Published by ibnusiman

More info:

Published by: ibnusiman on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

Soalan 5 5(a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajari.

Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilk darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda. Pembelajaran merupakan perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman dan manusia mula belajar sejak lahir dan semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak terhad kepada sekolah sahaja tetapi pembelajaran berlaku dalam banyak keadaan iaitu formal dan tidak formal. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak sengaja. Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan memahami pelbagai cara pelajar-pelajar belajar dan seterusnya menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. Pembelajaran berlaku apabila manusia, termasuk murid muda, dari semasa ke semasa mengubah kefahaman dalaman mereka tentang dunia semasa mereka menemui bukti luaran yang bercanggah dengan kefahaman awal mereka. Lima teori pembelajaran iaitu teori behavioris, teori kognitif, teori pembelajaran sosial, teori humanistik dan teori konstruktivisme. Lima aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran iaitu kesediaan, corak pengamatan, persepsi, ingatan dan lupaan serta pemindahan pembelajaran. Pelopo r Ahli Psikolo gi

Teori Pembelajaran Kognitif

Implikasi Pembelajaran

Pengajaran-

1

Kohler

 Persepsi perkaitan unsurunsur di persekitaran : celik akal.  Celik akal berlaku bergantung kepada pengalaman yang sedia ada.

 Menggalakkan pelajar dengan menggunakan celik akal menyelesaikan masalah.  Mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baru.  Membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari (peta kognitif).  Melatih pelajar gunakan persepsi dengan tepat untuk membina peta kognitif.   Isi pelajaran dikembangkanmengikut peringkat

2

Tolman

 Pembelajaran Isyarat: Pembentukan peta kognitif situsi keseluruhan.

3

J.Piaget

 Pembelajaran ialah perubahan bentuk pemikiran

1

keseimbangan.Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) .  Menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa.S. sekuen.lapan hierarki pembelajaran : isyarat.M. perkembangan kognitif kanakkanak.Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun)  5 konsep asas : Skema. struktur.  Memupuk motivasi intrinsic dan menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. diskriminasi.konsep.  Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif. bahasa. hukum. ekspositori.  Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor).  Membinbing pelajar mengebal pasti cirri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum. 5 J.  Memupuk motivasi intrinsik pelajar. Gagne  Teori Pemprosesan Maklumat : . -konkrit kepada abstrak.lapan fasa proses pembelajaran. 4 R.Peringkat Ikonik (2-4 tahun) . akomodasi.Peringkat Enaktif (0-2 tahun) . 2 . penyelesaian masalah. demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi.iaitu struktur kognitifnya. gerak balas. terbimbing. .  Memberi peneguhan selepas aktiviti penilaian. Bruner  Perkembangan Kognitif Kanak-kanak : . asimilasi.Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) .  Membimbing pelajar menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki.  4 Prinsip pengajaranpembelajaran : motivasi.  Membimbing peljar menggunakan prinsip.  Perkembangan kognitif kanak-kanak : .Peringkat deria motor (0-2 tahun) .  Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri penting. hukum dan teorom untuk menyelesaikan masalah. -pengalaman sedia kepada pengalaman baru. adaptasi.Peringkat Simbolik (5-7 tahun)  Perkembangan kognitif ialah perubahan bentuk perwakilan : aksi gambaran simbol  Teori Pembelajaran Penemuan : (3 jenis) bebas.  Menyusun isi pelajaran secara sistematik mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar. rangkaian motor.

 Gunakan kaedah deduktif.  Proses pengajaranpembelajaran : membangkitkan kesediaan belajar  mempersembahkan pengelola awal  perhubungan konsep  pembezaan progresif  penyesuaian secara integrasi  Membimbing pelajar memikir masalah secara kritis dan kreatif. merancang.  Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognitif dan refleksi untuk menilai kemungkinankemungkinan penyelesaian dicadangkan. Teori Pembelajaran Sosial 1 Bandur a Walters  Fokus utama .  Gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai.konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman/ilmu yang sedia ada pelajar.  6 Ausubel  Teori Pembelajaran Resepsi yang bermakna : . .peneguhan. .Pengalaman yang sedia ada struktur kognitif.Neobehavioris : tingkah laku dan kognitif permodelan/ peniruan self-regulation self. iaitu mengggabungkan konsep lama dengan konsep baru.  Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan  Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai  Mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara  Ciri-ciri teori pembelajaran : . I x Px T 3 . . . ekspositori dan pengelola awal. mengarah dan menilai pemikiran individu diri.berfikir tentang pemikiran (thinking about thinking.pemikiran refleksif.Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir dengan pengalaman/ ilmu yang sedia ada melalui kaedah ekspositori.pembelajaran sosial interaksi. untuk pembelajaran resepi yang bermakna. .operasi metakognitif melibatkan usaha mencari makna.kognitif refleksi. 7 Flavell  Teori metakognitif konsep metakognitif : .efficacy  Guru sebagai model peniruan.

Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada :  motivasi intrinsik  bahan pelajaran yang bermakna  seiras dengan objektif pelajar  penyertaan diri secara aktif .  Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman. sistematik  Memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi  Fokus utama kemanusiaan sempurna kendiri motivasi instrinsik individualiti perkembangan emosi keperluan afektif self-actualization kendiri positif bebas demokrasi -  Ciri-ciri : . .setiap individu berhasrat mencapai kesempurnaan kendiri.  Mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi. 4 . .pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan.proses pembelajaran melalui : perhatian  mengingat  reproduksi  peneguhan/ motivasi . Maslow .  Mengutamakan pembelajaran diri sendiri. Bugent al. Neil. Abraha m H.  Bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar.  Mengamalkan konsep pendidikan terbuka.Kesempurnaan kendiri hanya boleh dicapai selepas keperluan asas telah dipenuhi  Mengutamakan strategi berpusatan murid dan kaedah individu. membentuk konsep kendiri yang unik dan tersendiri melalui nilai dan sistem kepercayaan diri. Rogers.tingkah laku peniruan adalah hasil peneguhan Teori Pembelajaran Humanis 1 Carl R.  Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi.

Tujuan membentuk ilmu adalah mengadaptasikan diri dalam alam sekeliling. sumbangsaran. .mempunyai erti sama dengan teori konstruktivisme kognitif atau konstruktivisme .  Pencapaian pembelajaran usahasama lebih baik daripada usaha diri.  Pelaziman Operan : . .Ilmu dibentuk berasaskan inisiatif dari individu.Teori Konstruktivisme :  Teori Konstruktivisme : . kumpulan. .Responden .berasal daripada teori perkembangan kognitif Piaget dan teori zon perkembangan prokimal (ZPO) Vygotsky. Teori Behaviorisme  Pelaziman Klasik : . pelajar agar mengambil inisiatif diri dalam pembelajaran. khasnya kaedah Sokratik.Bersifat pasif  Urutan pelaziman : .Gerak balas (tingkah laku) .  Mengembangkan proses metakognitif dan pemikiran reflektif dengan kaedah dan teknik penyoalan.Bersifat aktif 1 Piaget.Gerak balas (tingkah laku) . Watson  Menggunakan rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim  Secara responden terhadap rangsangan.Konsep Konstruktivisme. pembelajaran koperatif. 2 Thorndi ke. .gerak balas/ tingkah laku dihasilkan selepas rangsangan. perbincangan.Inisiatif sendiri (bergantung kepada peneguhan) .  Menekankan perkembangan proses metakognitif dan refleksi dalam pembelajaran. 1 Pavlov. Vygotsk y. penyelesaian masalah dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran.  Mengaitkan ilmu yang sedia ada dengan pembelajaran baru dan memupuk motivasi instrinsik. Skinner  Menggunakan peneguhan positif/ negatif  Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan 5 .Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu. Von Glaserf eld  Gunakan strategi berpusatan murid.Bukan inisiatif sendiri (bergantung kewujudan rangsangan / stimuli) .

mengekalkan maklumat. Mereka akan melihat sesuatu melalui pemerhatian. individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsiknya. tetapi menekankan pembelajaran berdasarkan faktor sosial. Pendekatan humanistik menekankan “keseluruhan murid” dengan kata lain.Gerak balas/ tingkah laku berlaku adalah kesan daripada rangsangan/ peneguhan. mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya.dan teori pembelajaran Maslow. Di antaranya ialah individu (proses). Pendekatan ini mengandaikan bahawa murid bermotivasi secara semulajadi untuk belajar dengan syarat pengalaman pendidikan adalah bermakna. Di dalam tiga unsur asas ini. Bagi teori Piaget. persekitaran sebagai rangsangan luaran. Oleh itu. murid tahun satu mempunyai tahap pemikiran yang masih rendah dimana mereka banyak mempelajari sesuatu secara formal atau tidak formal. guru mempunyai peranan penting dalam menyediakan murid dengan pengalaman yang akan membantu mereka membina kefahaman yang lebih tepat tentang bagaimana persekitaran dan dunia berfungsi. Di dalam kelas. Pendekatan humanistik juga menekan kepentingan peranan guru dalam memberi sokongan dan mengambil berat. Manakal teori humanistik dimana manusia sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul. serta bergantung lebih kepada 6 . Pendiriannya ialah manusia berfikir dan bertingkah laku melalui pemerhatian terhadap orang lain dan meniru tingkah laku yang boleh memberi manfaat kepadanya. menghasilkan tingkah laku dan motivasi serta peneguhan. Maka kebiasaannya teori pembelajaran yang saya amalkan dalam bilik darjah ialah gabungan teori pembelajaran sosial. Urutan pelaziman : . guru perlu melihat samada murid mengikut sesuatu pelajaran dengan cara yang baik atau sebaliknya. guru perlu memahami cara pembelajaran murid dan setiap perbuatan murid. dan tingkah laku sebagai perlakuannya. persekitaran (environment) dan tingkah laku (behavior). Teori pembelajaran sosial berdasarkan pendekatan behavioris atau pembelajaran. teori pembelajaran humanistik. kemudian mereka akan cuba mengekalkan maklumat dengan cuba mengikut dan menghasilkan tingkah laku yang apa mereka lihat atau mereka pelajari.iaitu memberi perhatian. aspek emosi dan sosial kehidupan murid. Terdapat empat elemen penting dalam pembelajaran pemerhatian yang perlu dipertimbangkan. Teori pembelajaran sosial melibatkan tiga unsur asas yang utama.

ejaannya serta bacaanya. Oleh itu murid perlu dididik dengan tegas dan prihatin kerana mereka perlu perhatian dari guru. Ahli psikologi kognitif yang paling 7 . Sementara teori Kognitif pula berfokus kepada perubahan yang berlaku terhadap cara manusia berfikir daripada peringkat bayi kepada zaman kanakkanak dan remaja dan akhirnya alam dewasa.Guru memerlukan perhatian yang lebih bagi murid yang lemah dan perlahan cara memahami pembelajaran di dalam kelas.menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Saya mengamalkan teori pembelajaran tersebut kerana teori ini bukan sahaja menekankan perhatian guru terhadap murid yang lemah dan bermasalah tetapi murid yang mempunyai potensi dalam pelbagai aspek contohnya murid ini lemah di dalam pelajaran tetapi mereka cenderung di dalam bidang sukan. guru perlu mendekati murid dengan mengajar cara penulisan yang betul. Bagi teori ini. mereka akan mengambil kesempatan untuk bermain. Manakala teori pembelajaran behavioris menekankan peranan pengalaman dalam mentadbirkan tingkah laku.Teori ini diamalkan didalam bilik darjah dimana guru perlu mengambil berat terhadap murid khasnya murid tahun satu dimana mereka memerlukan perhatian guru dan mereka masih banyak perkara yang perlu dipelajari contohnya cara menulis nota. Murid memerhatikan kelemahan guru mereka contohnya jika guru kurang tegas. Mereka masih memerlukan perhatian guru dan sentiasa mencari masa untuk keluar bermain jika guru kurang peka terhadap murid. guru perlu mengajar serta membimbing murid dengan melihat kelemahan murid contohnya bagi murid yang masih lemah dalam penulisan atau pemahaman. Oleh itu guru perlu memahami sifat murid tersebut kerana murid ini tidak berminat untuk belajar tetapi guru boleh mengasah kebolehan murid dalam bidang sukan. Tingkah laku juga mengguna konsep pelaziman untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku. Selain itu guru perlu sabar dalam menangani masalah murid dan melayan karenah murid kerana mereka masih keanakanakkan. Oleh itu. cara melukis gambar.Guru perlu menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Pelaziman didefinasikan sebagai satu proses dimana tingkah laku organisme berkaitan dengan rangsangan daripada persekitaran supaya apabila rangsangan ini wujud. Dari itu teori ini bercirikan kesedaran mereka sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. guru perlu memberi sokongan serta motivasi kepada murid kerana murid yang lemah dari segi pelajaran kurang berminat untuk belajar dan mereka lebih berminat bermain untuk murid lelaki dan berinteraksi atau berbual bagi perempuan. tingkah laku tersebut berlaku. cara menjawab soalan serta aktiviti kumpulan atau aktiviti di dalam darjah.

terdapat tiga konsep asas iaitu keperluan asas. mengembangkan maklumat. Oleh itu. Di dalam peringkat ini. Namun. rakan sebaya dan lain-lain hubungan. aktiviti pengajaran harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak. menyelesaikan masalah harian dan mencipta respon baru terhadap sesuatu situasi. Jean Piaget. keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana keperluan-keperluan pelajar dapat dipenuhi Berdasarkan teori-teori pembelajaran yang dibincangkan. guru. Manakala teori konstruktivisme pula merujuk kepada pendapat bahawa murid membina pengetahuan berasaskan pengalaman mereka. maklumat dan estetik. pembelajaran adalah satu proses yang aktif dimana murid mengguna input sensori untuk membinanya. Setiap murid membina makna semasa mereka belajar. kanak-kanak tersebut membuat uji kaji berkaitan dengan undangundang graviti. guru harus mempertimbangkan keperluan asas pelajar dipenuhi. Murid belajar cara belajar semasa belajar. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang berlagak seperti ‘saintis kecil”. Mereka membina ‘teori’ sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. Murid-murid seronok apabila menjalankan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Ini bermakna. Sebagai tambahan. adalah dengan membina makna secara aktif melalui interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. Ahli teori behavioris melihat kanak-kanak sebagai murid pasif yang hanya bertindak kepada rangsangan persekitaran sahaja.Pembelajaran adalah aktiviti sosial dimana pembelajaran berkaitan dengan manusia lain. Menurut teori ini. Manusia memerlukan peluang untuk menerokai dan mengkaji sepertimana kanak-kanak yang terus menjatuhkan permainannya. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pengajaran- 8 . Bagi teori pembelajaran Maslow. cara seseorang individu menimba ilmu pengetahuan yang terbaik dan mendalam. guru perlu menyediakan peluang untuk muridnya menguji pendapat baru. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. Penggunaan model yang sesuai memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Tanpa disedari.terkemuka. peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak merupakan faktor yang paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. keperluan kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri.

Guru perlu bersifat penyayang dan memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. 9 . Guru juga perlu memahami murid yang bermasalah dalam pelajaran dan masalah keluarga mereka. Sebagai kesimpulan. Saya memilih teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran kerana guru perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid dan guru perlu memberi perhatian kepada pelajar supaya mereka mempunyai minat dan keyakinan untuk belajar. Jika guru dapat membimbing murid yang bermasalah. mereka merasa diri mereka dihargai dan dapat menumpukan kepada pembelajaran. Harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya.pembelajaran agar mereka merasa seronok. gembira. humanis dan maslow mempunyai kaitan dalam pembelajaran dan pengajaran. teori pembelajaran sosial.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->