Universiti Teknologi Mara ( UiTM ) Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Diploma Pentadbiran Awam

CTU 151 TAJUK : Soalan 3 Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Islam

Ahli Kumpulan : 1. Fatin Nabilah Binti Haji Mohd Sharbini [ 2010694412 ] 2. Khalida Binti Plin [ 2010236182 ]

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. PENDAHULUAN

1-2

2. PERBAHASAN y Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Islam y Fardhu Ain Fardhu Kifayah 13-14 3-12

Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Imam Al-Ghazali

3. KESIMPULAN

15-16

4. BIBLIOGRAFI

17

PENDAHULUAN Istilah arab iaitu ma¶rifah membawa erti bahawa ilmu pengetahuan berasal dari perkataan µarafa dan juga istilah arab µilm bermaksud makna ilmu dan pengetahuan berasal dari perkataan µalima. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud untuk mengetahui, untuk menyedari, untuk menjadi akrab, untuk memahami, dan untuk memahami.1 Dari segi istilah, ilmu bermaksud segala pengetahuan atau kebenaran mengenai sesuatu yang datangnya dari Allah s.w.t yang kemudiannya diturunkan kepada rasul-rasulNya dan alam ciptaannya termasuklah manusia yang meliputi aspek lahiriah dan batiniah. Secara umum pula, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu perkara. Beberapa definisi ilmu pengetahuan dari perspektif Islam adalah : 1. Pengetahuan adalah persepsi (idrak) objek yang dikenali. 2. Pengetahuan adalah mencapai (darak) objek yang dirasakan (mudrak) sebagaimana adanya. 3. Pengetahuan adalah persepsi hal sebegitu ataupun hal di alam reality (bi-haqiqatih). 4. Pengetahuan adalah persepsi tentang realiti hal melalui saluran tradisional dan intelektual (ma¶suman wa ma¶qulan). 5. Pengetahuan adalah persepsi tentang realiti hal yang ada iaitu (qua) dan juga (bi-ma hiya mawjudat). 6. Pengetahuan adalah pencapaian (tahsil) oleh beberapa perkara yang berkaitan dengan perkara itu sendiri, sama ada ianya wujud ataupun tidak. 7. Pengetahuan adalah penemuan (wijdan) tentang benda dalam reality kehidupan. 8. Pengetahuan adalah penemuan oleh jiwa matlamat apabila kecurigaan (rayb) terjadi kepada seseorang yang berpengetahuan. 9. Pengetahuan adalah pencarian dalam hati dengan keyakinan (thubut) tanpa perubahan. 10. Pengetahuan adalah pemahaman (ihatah) tentang sesuatu perkara tanpa sebarang kesalahan.

1

Islam Knowledge and Civilization. 2009. Halaman 6.

1

Ilmu pengetahuan menurut perspektif Islam Dari perspektif Islam, pengetahuan adalah sistem pengajaran dan pembelajaran yang dikembangkan dan disebarkan dengan cara mengakui Allah s.w.t sebagai penguasa dan pencipta alam semesta ini dan manusia adalah hamba-hamba-Nya di bumi. Ilmu pengetahuan ini haruslah digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Nya dan setiap usaha dalam hal ini harus dianggap sebagai µIbadah. Islam telah menghimpunkan agama dan juga ilmu. Dalam Islam, tidak ada sebarang penentangan antara ilmu dan agama. Ini kerana, agama itu adalah ilmu ddan ilmu juga adalah agama. Menurut perspektif Islam juga, Islam dikenali sebagai sifat, proses dan hasil. Istilah ilmu dalam ruang lingkup Islam pula merangkumi pelbagai perkara iaitu al-Quran, syariah, sunnah, iman, makrifat, hikmah, pemikiran, sains dan juga pendidikan. Selain itu, kedatangan Islam telah menegaskan untuk menuntut, menyebarkan dan memuliakan ilmu. Pencarian ilmu adalah diwajibkan kepada semua umat Islam tidak mengira umur, taraf dan juga kekayaan berdasarkan wahyu Allah s.w.t yang pertama iaitu ayat 1-5 surah Al-A¶laq. ³Ilmu´ telah disebut lebih kurang 750 kali dalam kitab Al-Quran melalui pelbagai bentuk. Hanya orang-orang yang berilmu sahaja akan diberikan puji-pujian dan dipandang mulia di sisi agama Islam. Ianya terbukti melalui beberapa ayat al-Quran, antaranya ialah : Firman Allah s.w.t yang bermaksud : ³Katakanlah : Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?´ (AzZumar : 9)

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : ³Allah s.w.t memberikan ilmu pengetahuan kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan orangorang yang diberikan pengetahuan beerti ia telah diberikan kebaikan yang banyak.´ ( AlBaqarah : 269 ) 2

KLASIFIKASI ILMU PENGETAHUAN MENURUT ISLAM Ilmu pengetahuan menurut Islam merupakan suatu bidang yang amat luas. Ianya juga merangkumi ilmu Allah s.w.t yang merangkumi seluruh isi alam ciptaan-Nya. Selain itu, ilmu tersebut juga boleh dikategorikan dalam dua kategori yang luas iaitu : pengetahuan mutlak dan pengetahuan terhad.

1. Pengetahuan Mutlak Pengetahuan mutlak dikaitkan dengan pengetahuan Allah s.w.t yang Maha Bijaksana. Pengetahuan Allah s.w.t meliputi segala sesuatu di seluruh pelosok alam yang Dia ciptakan. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun dapat menandingi pengetahuan Allah s.w.t meskipun mereka dari golongan bijak pandai dan tidak ada orang lain yang mampu menandingi mereka. Kita sebagai hamba-Nya haruslah mengetahui bahawa pengetahuan Allah s.w.t adalah sempurna dan ianya mutlak, tiada tolok bandingnya.

³ sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah s.w.t, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.´ ( Surah Ta¶ha : 98 )

³ Allah s.w.t yang menciptakan tujuh langit dan bumi. Perintah Allah s.w.t berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.´ 3

2. Pengetahuan Terhad Ilmu pengetahuan terhad membawa maksud ilmu yang diberikan Allah s.w.t kepada seluruh makhluk-Nya. Ianya juga berubah-ubah dalam darjat dan juga sangat terhad jika dibandingkan dengan ilmu Allah s.w.t. Beberapa ciptaan Allah s.w.t yang diberi pengetahuan ini termasuklah : y y y y y y Malaikat Nabi-nabi Manusia Jin Syaitan Haiwan-haiwan

2.1 Ilmu malaikat y Tujuan kewujudan malaikat ialah untuk taatdalam melaksanakan perintah Allah s.w.t. Mereka tidak mempunyai pilihan untuk melanggar perintah Allah s.w.t. Ilmu pengetahuan mereka adalah sangat terhad dan ianya hanya untuk perkara yang Allah s.w.t hendak mereka tahu sahaja. Mereka tidak diberikan pengetahuan yang meluas kerana tugas mereka adalah untuk melaksanakan perintah Allah s.w.t. Seperti yang demikian :

³ Mereka berkata : Oh Tuhanku, kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami, wahai Tuhanku yang Maha Mengetahui lagi Bijaksana..´ (Al-Baqarah 2:32 ). 4

2.2 Ilmu nabi-nabi Para nabi dan rasul menyebut pengetahuan mereka adalah bermaksud pengetahuan mereka kepada Allah s.w.t kerana Dia adalah sumber wahyu yang mereka terima untuk dikongsikan bersama umat Allah s.w.t di muka bumi ini.

³ saya menyampaikan kepada anda mesej Tuhanku, ikhlas dalam nasihat saya kepada kamu dan saya mengetahui dari Allah s.w.t apa yang kamu tidak tahu´. ( Al-A¶raf 7:62 )

2.3 Ilmu Manusia Manusia telah dilantik Allah s.w.t untuk menjadi khalifah di muka bumi dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepadanya adalah sangat terhad.

³ Dia mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu´. ( Al-Alaq 96:5 )

5

2.4 Ilmu jin Jin juga telah diberikan pengetahuan yang terhad oleh Allah s.w.t. Sebagaimana firman Allah s.w.t melalui surah Saba¶ iaitu :

³ kemudian ketika kami telah menetapkan kematian baginya (Sulaiman),tidak ada yang menunjukkan mereka tentang kematiannya dan hanya makhluk bumi yang memakan diri orangorang-Nya. Ketika dia jatuh, jin telah melihat dengan jelas bahawa, jika mereka mengetahui perkara ghaib, mereka tidak akan tinggal di dalam azab yang memalukan.´ (Al-Saba :34:14)

2.5 Syaitan Seperti makhluk Allah s.w.t yang lain, syaitan juga diberikan pengetahuan yang terhad. Ini dapat kita lihat melalui firman Allah s.w.t :

³ dan itu bukan syaitan yang membawa Al-Quran turun ( Wahyu ). Hal itu tidak akan sesuai untuk mereka, dan juga bukan dalam kekuasaan mereka. Sesungguhnya, mereka telah dihapuskan jauh dari mendengarnya.´ ( Surah Ash-Shu¶ara : 26:210-212 ) 6

2.6 Haiwan Pengetahuan haiwan adalah mengikut naluri yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka tahu bagaimana hendak mencari makanan dan juga mencegah diri mereka dari musuhmusuh yang berbahaya.

Ilmu pengetahuan yang terhad boleh diklasifikasikan dengan lebih lanjut kepada dua jenis iaitu : y y Pengetahuan semulajadi, dan Pengetahuan yang diperolehi

Pengetahuan semula jadi ialah pengetahuan yang diberikan Allah s.w.t dalam sifat semula jadi manusia dan semua makhluknya. Pengetahuan ini juga diperoleh tanpa memerlukan kajian dan pengalaman. Ianya telah diberikan kepada makhlukNya dari awal penciptaan mereka, seperti pengetahuan melalui naluri haiwan dan bayi manusia. Bahawasanya ada pengetahuan suci yang Allah s.w.t ajarkan kepada manusia dengan cara menurunkan wahyu kepada utusan-Nya.2

Pengetahuan yang diperolehi pula hasilnya didapati melalui usaha dengan cara refleksi, persepsi akal dan eksperimen. Selain itu, pengetahuan ini mempunyai dua cabang iaitu y y Fardhu ain Fardhu kifayah

2

Islam Knowledge and Civilization. 2009. Halaman 16-17.

7

Fardhu Ain Fardhu ain yang juga disebut sebagai wajib aini adalah asas pembinaan kemuliaan peribadi seseorang. Matlamatnya membina individu yang soleh dan bilangan inilah yang mencorak kesejahteraan masyarakat keseluruhannya. Ilmu fardhu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang Islam yang baligh dan juga berakal. Fardhu ain merupakan tanggungjawab setiap individu yang beragama Islam. Ianya juga merujuk kepada kewajipan agama yang mengikat setiap muslim dan ianya merupakan perintah Allah s.w.t yang harus dan wajib dilakukan sepanjang hayat muslim. Fardhu ain juga merupakan ilmu pengetahuan khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan juga wajib dilakukan oleh seluruh individu yang beragama Islam. Semua hokum fardhu ain tidak boleh ditukar kepada hukum yang lain kerana ianya telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Selain itu juga, ilmu fardhu ain berkaitan dengan pegangan yang tetap terhadap Allah s.w.t dan ianya boleh dikategorikan ke dalam ilmu metafizik. Oleh yang demikian, seseorang yang beragama Islam wajib berpengetahuan tentang akidah, akhlak, syariah dan muamalah kerana ianya berkait rapat dengan ilmu yang sifatnya Rabbani ( ketuhanan ). Terdapat corak integrasi yang mengaitkan antara cirri-ciri ibadat kepada Allah s.w.t dengan ciri-ciri ilmu pada keseluruhannya. Dalam erti kata lain, seseorang muslim yang tekun beribadah sukar mencapai tahap ketakwaan tanpa disedari dengan pengetahuan yang meluas dan mampu menerangkan ilmu dalam segala bidang, serta menganalisis segala hokum-hukum dan menjelaskan ragaman objektif yang sebenar dalam kadar setiap kerja ibadah yang ditekunkan berjalan mengikut hidayat sebenar.3 Oleh kerana itu, ditekankan dalam Islam iaitu mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah s.w.t pada tahap permulaan, selepas itu barulah dengan amal-amal yang lain, sebagaimana Rasulullah bersabda : ³ Islam dibina atas lima perkara (rukun) : iaitu mengucap bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi melainkan Allah s.w.t sahaja bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah s.w.t, mendirikan solat lima kali sehari semalam ( subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya¶ ), menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan mengerjakan haji bagi mereka yang mampu.´
3

Sejarah Tamadun Islam. 1991. Halaman 83.

8

Pengakuan dalam hati seseorang terhadap Allah s.w.t memerlukan petunjuk dari RasulNya untuk mentauhidkan Allah s.w.t. Tanpa adanya Rasul-rasulNya, maka seseorang itu akan gagal dan sesat sehingga menemui jalan buntu kerana tidak mendapat petunjuk untuk berada pada jalan yang benar iaitu jalan Allah s.w.t. Seseorang itu haruslah memahami makrifat kerasulan, dan nescaya dia akan faham mkrifat ketuhanan. Bukti pertama yang jelas disebut dalam Al-Quran menerangkan bahawa rasul-rasul itu diutuskan oleh Allah s.w.t bagi mengajar seluruh umat manusia tentang akidah dan hal-hal yang lain, seperti firman Allah s.w.t : ³ dan tiadalah kami mengutuskan kamu ( Muhammad s.a.w ) melainkan untuk menjadi rahmat alam semesta.´ ( Al-Anbiyaa¶ : 107 ) Definisi fardhu ain : y Seseorang itu wajib untuk melakukan sesuatu pada waktu yang ia wajib lakukan mengikut perintah Allah s.w.t. y y Tidak akan gugur fardhu itu dari seseorang sekiranya ada orang lain yang melakukannya. Fardhu ain adalah melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah s.w.t. y Fardhu ain juga adalah perkara yang telah diwajibkan oleh Allah s.w.t kepada setiap hambaNya berdasarkan rukun Islam iaitu : Mengucap dua kalimah syahadah iaitu : tiada Tuhan melainkan Allah yang layak disembah dan dipatuhi melainkan Allah s.w.t dan sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah s.w.t. Mendirikan solat lima kali sehari semalam. Menunaikan zakat. Berpuasa di bulan Ramadhan. Mengerjakan haji bagi mereka yang mampu.

9

Fardhu ain terbahagi kepada dua empat bahagian iaitu : 1. Ilmu yang dikenali dengan enam perkara keimanan Beriman kepada Allah. Beriman kepada Malaikat. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada para Rasul Allah. Beriman kepada hari Kiamat. Beriman kepada Qadak dan Qadar. 2. Ilmu yang berhubung dengan perundangan Islam : Ilmu yang mustahak dan juga wajib diketahui oleh setiap golongan individu Muslim yang berkaitan dnegan dirinya, terutama hal-hal ibadat, sembahyang, puasa, bersuci, berzakat, haji dan sebagainya dengan cara mengetahui segala syarat dan rukunnya, sah dan batalnya dan lain-lain lagi.4 3. Ilmu yang berhubung dengan lima perkara yang diharamkan oleh Islam terhadap indvidu Muslim iaitu : Berzina, mencuri, membunuh dan derhaka kepada ibu bapa. Perbuatan dosa wajib dipelajari dan diketahui supaya perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan mendapat pahala dapat dibezakan. Melanggar hak atau mengambil hak seseorang tanpa kebenarannya. Menyekutukan Allah s.w.t dengan sesuatu yang lain dalam memperkatakan zatNya, sifat-Nya dan juga perbuatan-Nya. Memperkatakan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu.

4

Pengantar Tamadun Islam. 1990. Halaman 110-111.

10

Fardhu Kifayah Fardhu ain adalah suatu perkara yang diwajibkan ke atas tiap-tiap individu muslim secara kolektif daripada pencapaian daya usaha akliyah melalui penyelidikan dan juga kajian oleh sesebuah masyarakat yang hidup di dunia yang merupakan perbendungan bagi insan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, contohnya ilmu matematik, fizik, kimia, kedoktoran, sejarah, ekonomi, geografi dan sebagainya.5 Walaubagaimanapun, ilmu-ilmu ini boleh menjadi ilmu fardhu ain jika tiada seorang pun yang mengetahui bidang tersebut dan ianya diharuskan untuk mencari penyelesaian berkaitan bidang tersebut. Tambahan pula, jika masalah itu berhubung dengan masyarakat umum, seseorang itu haruslah berusaha menyelesaikannya. Tujuannya ialah untuk menjadikan masyarakat itu stabil kerana kestabilan dalam sesebuah masyarakat menjadi kewajipan dalam agama Islam. Sesebuah negara terbentuk adalah disebabkan terdirinya sejumlah masyarakat dan masyarakat itu pula terdiri daripada kumpulan individu. Oleh yang demikian, setiap individu diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan di mana sahaja mereka berada. Firman Allah s.w.t dalam wahyuNya banyak menyebut tentang mewajibkan serta menggalakkan umat manusia agar menuntut ilmu pengetahuan untuk mereka mencapai kesenangan hidup di dunia dan juga di akhirat yang kekal abadi. Sehubungan dengan ini pula, beberapa ayat Al-Quran dan Hadis telah diperturunkan, contohnya : ³ Katakanlah : Adakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Sesungguhnya orang yang berakallah dapat menerima pelajaran. ( Az-Zumar : 9 )

³ Hai Yahya, ambillah kitab (Taurat) itu sesungguhnya. Dan kami berikan kepadanya hikmat selagi ia masih kanak-kanak.´ ( Maryam : 12 )

5

Sejarah Tamadun Islam. 1991. Halaman 87.

11

³ Allah s.w.t memberikan hikmat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberi hikmat, sungguhpun telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.´ ( Al-Baqarah : 269 )

³ Menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap Muslimin, lelaki dan perempuan.´

³ Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, selagi kamu masih berpegang kedua-duanya, iaitu Kitabullah dan Sunnatul-Rasul.´

12

Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Imam Al-Ghazali

Menurut imam Al-Ghazali, ilmu terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu :

a. Ilmu Mu¶amalah Ilmu mu¶amalah bermaksud ilmu yang diperolehi manusia melalui utusan Allah s.w.t, akal, pengalaman dan juga pendengaran. Asanya, ilmu mu¶amalah tiada sebarang perbezaan kecuali melalui nama-nama khas yang diberi seperti ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Menurut beliau juga, ilmu mu¶amalah terbahagi kepada dua :

1. Ilmu Fardhu Ain Ilmu fardhu ain bermaksud ilmu tentang asas-asas agama Islam seperti mengucap dua kalimah syahadah, meunaikan sembahyang lima kali sehari semalam, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan mengerjakan fardhu haji bagi yang mampu. Ia merupakan ilmu yang wajib dituntut oleh setiap umat Islam kerana ilmu pengetahuan tersebut dapat membuatkan umat Islam melaksanakan perintah Allah s.w.t dan menjauhi laranganNya. Ilmu fardhu ain ini hanya boleh diperolehi melalui Allah s.w.t melalui para rasulNya.

2. Ilmu Fardhu Kifayah Ilmu fardhu kifayah merupakan suatu ilmu yang perlu dikuasai oleh sebahagian manusia yang mendiamai sesebuah kawasan, daerah mahupun negeri. Hukum mempelajari ilmu fardhu kifayah berubah menjadi fardhu ain sekiranya tiada seorang pun di sesebuah kawasan tersebut mengetahui tentang sesuatu ilmu seperti ilmu perubatan, pertanian, pengiraan dan lain-lain lagi. Selain itu, ilmu fardhu kifayah juga dimaksudkan sebagai ilmu bersosial. Ianya terbahagi kepada tiga bahagian : 13

a. Terpuji ± ilmu terpuji adalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia sama ada di dunia mahupun di akhirat. Menurut imam Al-Ghazali, ilmu terpuji merangkumi dua kategori iaitu Ilmu Syariah dan Ilmu Umum. b. Harus ± ilmu yang harus dipelajari oleh manusia seperti ilmu-ilmu kesusasteraan, sejarah dan sebagainya. c. Tercela ± ilmu tercela merupakan ilmu yang dilarang kepada manusia untuk mempelajarinya seperti ilmu sihir dan sebagainya.

b. Ilmu Mukasyafah Ilmu mukasyafah merupakan ilmu yang diperolehi manusia melalui ilham yang diberikan oleh Allah s.w.t kepada mereka setelah melalui beberapa peringkat tertentu dalam amalannya. Ianya lebih dikenali dalam kalangan ahli-ahli tasawuf sebagai ilmu ladunni.

Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu tidak tercela sehinggalah ianya : 1. Mendatangkan kemudaratan ke atas sesiapa yang mempelajarinya. 2. Tidak memberikan sebarang faedah kepada penuntutnya mahupun orang lain.

14

KESIMPULAN

Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan Mutlak - Allah s.w.t

Pengetahuan Terhad - malaikat - nabi-nabi - manusia - jin -syaitan - haiwan

Fardhu Ain

Fardhu Kifayah

15

Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan umat manusia pada masa kini. Seseorang itu boleh berjaya dalam hidup apabila mereka memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Manusia merupakan makhluk Allah s.w.t yang paling mulia dan tinggi tarafnya kerana manusia dikurniakan akal. Dengan adanya akal, manusia dapat memperolehi ilmu pengetahuan tidak kira ianya mengenai kehidupan seharian mahupun mengenai ketuhanan dan juga keimanan. Ini kerana, Islam menggalakkan supaya manusia menggunakan akal yang dimiliki untuk berfikir tentang manfaat ilmu yang diperolehi mereka tersebut boleh membawa kepada keyakinan terhadap kebesaran, kekuatan dan keagungan Allah s.w.t. Manusia juga disuruh supaya menggunakan pengetahuan tentang alam sebagai petunjuk kepada keagungan Allah s.w.t. Ianya juga beerti manusia menggunakan ilmu dan akalnya untuk mengukuhkan keimanan kepada Allah s.w.t. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Islam telah membahagikan ilmu pengetahuan kepada beberapa cabang dan jenis. Ianya bukanlah beerti kedua-dua ilmu terpisah, tetapi saling kait-mengait antara satu sama lain. Ilmu pengetahuan fardhu ain adalah ilmu yang terhad dan ianya mewajibkan setiap individu melaksanakan fardhu tersebut. Sementara itu pula, fardhu kifayah yang juga merupakan ilmu pengetahuan terhad manusia hanya diwajibkan terhadap segolongan masyarakat sahaja. Walaubagaimanapun, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan fardhu tersebut, maka hukumnya dikembalikan kepada fardhu ain iaitu kewajipan bagi tiap-tiap individu. Pada zahirnya, kedua-dua ilmu pengetahuan ini nampak terpisah di antara satu sama lain tetapi sebenarnya tidak sedemikian. Ianya hanya bertujuan untuk memudahkan seseorang itu mempelajarinya dan mendahulukan yang lebih penting. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan fardhu ain dan fardhu kifayah saling melengkapi di antara satu sama lain dan bertujuan untuk memperkemaskan semua aspek.6

6

Sejarah Tamadun Islam. 1991. Halaman 82.

16

BIBLIOGRAFI

y

Al-Ghazali Permata Al-Quran. Drs.Saifullah Mahyudin,M.A. Penerbit CV.Rajawali, Jakarta. 1985.

y

Ilmu Islam 1 ( asas ajaran Islam ). Drs.Sidi Gazalba. Penerbit Utusan Publications & Distributors. 1978.

y y

Pengantar Tamadun Islam. Amir A.Rahman. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1990. Sejarah Tamadun Islam. Wan Abdullah Wan Mahmoed. Institut Teknologi MARA Shah Alam. 1991.

y

Islam Knowledge and Civilization. Munawar Haque, Kabuye Uthman Sulaiman, Bachir Soualhi, Syamsuddin Arif. IIUM Press International Islamic Universiti Malaysia. 2009.

y y y

http://www.haluan.org.my/v3/index.php/menuntut-ilmu-menurut-perspektif-islam.html http://unie318.blogspot.com/2009/05/kepentingan-ilmu-pengetahuan-sumbernya.html http://pendislami.tripod.com/klasifikasi_ilmu.htm

17