Rancangan Pembelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 1 2012

BIDANG MINGGU PEMBELAJARAN (BP)

KANDUNGAN AKADEMIK

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PANDUAN GURU / BUKU TEKS

PENGGAL PERTAMA
BP 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI Minggu 1 1 - 5/1 Minggu 2 8 - 12/1 BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Tuhan pencipta alam Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan ● Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan ii. Memelihara keunikan alam semesta ciptaan Tuhan iii. i. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan. ii. i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota. Lawatan ke hutan Unit 1 Keunikan Alam Ciptaan Tuhan Minggu Orientasi Tingkatan 1 2011

Rukun Negara.

-

Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota.

iii Rujuk juga objektif Unit 1 dalam Buku Teks. iv.

simpan atau hutan rekreasi Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1 v. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

-

Keunikan alam semesta(Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut)

Minggu 3 15 - 19/1

BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semua Amanah dalam setiap urusan ● Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan

i. Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah

i.

Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara

Unit 2 Amanah Kunci Kehidupan

ii. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah

melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan

iii. Rujuk juga objektif Unit 2 dalam Buku

keyakinan orang lain.

-

Urusan jual beli barangan

teks.

ii.

Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2

iii.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 4 22 - 26/1 Minggu 5 29/1 - 2/2

CUTI TAHUN BARU CINA

BP 1.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup Kenali diri sendiri Maruah diri mesti dipelihara Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki Hala tuju kehidupan

i. Sentiasa menjaga maruah diri

i.

Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri

Unit 3 Kenali Diri Anda

ii. Menerima dan menghargai keistimewaan diri

ii.

Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan.

iii. Rujuk juga objektif Unit 3.

iii.

Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3.

iv.

Aktiviti tambahan

harus ditentukan

mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 6 5 - 9/2

BP 1.4 Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran ● Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih ● Pemakan yang seimbangan ● Penjagaan tubuh badan ● Kecergasan fizikal ● Kebersihan persekitaran

i. Menjaga kesihatan diri

i.

Pemeriksaan kebersihan tubuh badan

Unit 4 Bertanggungjawab Menjaga Kesihatan Diri

ii. Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih

ii.

Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang

iii. iii. Rujuk juga objektif Unit 4.

Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan tubuh badan

iv. Rumah Sekolah Tempat awam

Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah

v.

Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4.

vi.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 7 12 - 16/2

BP 1.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian.

Berbudi bahasa budaya hidup kita Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian

i.Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi

i.

Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam

Unit 5 Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masyarakat Kita

ii. Rujuk juga objektif ● Adab pertuturan yang sopan Lembut dalam tutur kata Bertegur sapa Unit 5. ii.

pelbagai situasi. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap iii. Rujuk juga aktiviti

● Tingkah laku yang sopan Adab di meja makan

-

Adab menyambut tetamu iv.

buku teks Unit 5. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

-

Adab menggunakan kemudahan awam

Minggu 8 19 - 23/2

BP 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Toleransi menjamin perpaduan

i. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat

i.

Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan, pemikiran, status

Unit 6 Toleransi Teras Keamanan

ii. Rujuk juga objektif ● Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan Kebolehan Pemikiran ii. Unit 6.

sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan. Rujuk aktiviti buku

-

Status Sosioekonomi Agama/Kepercayaan iii.

teks Unit 6. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 9 26/2 - 1/3 Minggu 10 4 - 8/3

PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 1

BP 1.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

sikap berdikari menjamin kejayaan Amalan berdikari dalam kehidupan seharian Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup Rumah Sekolah

i.Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain

i.

Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang menunjukkan sikap berdikari di rumah

Unit 7 Berdikari Memupuk Keyakinan Diri

ii. Rujuk juga objektif Unit 7. ii.

dan sekolah Rujuk aktiviti buku teks Unit 7. I iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

BP 1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Amalan kerajinan menjamin kemajuan Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara Cekal Daya Usaha Dedikasi Gigih Tekun

i. Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup

i.

Mengumpul cerita dan keratin akhbar tentang sikap rajin beberapa orang

Unit 8 Hendak Seribu Daya

ii. Rujuk juga objektif Unit 8.

murid sehingga mereka ember dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperoleh kejayaan. ii. Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8. iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Minggu 11 9 - 17/3 Minggu 12 18 - 22/3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

BP 1.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Kasih saying asas kesejahteraan hidup Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga Sayang akan nyawa Diri Orang lain

i. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan

i.

Perbincangan tentang gejala yang membahayakan diri dan menjejaskan maruah.

Unit 9 Kasih Sayang Penenang Nurani

ii. Rujuk juga objektif Unit 9.

ii.

Menghasilkan sebuah sajak yang bertema saying akan diri.

iii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.

iv.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 13 25-29/3

BP 1.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Keadilan asas keharmonian keluarga Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan

i. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga

i.

Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan

Unit 10 Keadilan Asas Keharmonian Keluarga

ii. Rujuk juga objektif Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga Pembahagian tugas dan tanggungjawab Pembahagian barangan Pendidikan ii. Unit 10.

dalam sebuah keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga Rujuk aktiviti buku teks Unit 10. iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

BP 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan

Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Ketelitian menilai pelbagai maklumat Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau

i. Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat

i.

Mengumpul dan membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber

Unit 11 Kesahihan Maklumat

ii. Rujuk juga objektif Unit 11.

sebelum membuat sesuatu pertimbangan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

pertimbangan yang wajar. maklumat daripada pelbagai sumber Internet Khabar angin

Minggu 14 1 - 5/4

BP 1.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Kesederhanaan sebagai amalan hidup Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan Perbelanjaan Pemakanan Rekreasi

i. Bersederhana dalam kehidupan

i.

Merancang perbelanjaan mingguan

Unit 12 Bersederhana Amalan Mulia

ii. Rujuk juga objektif Unit 12.

ii.

Mengenalpasti seorang rakan yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan.

iii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 12.

iv.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

BP 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN Minggu 15 8 - 12/4 BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Kasih sayang amalan suci Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga Kepentingan amalan kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama Islam Buddha Kristian Hindu Sikh ii. Rujuk juga objektif Unit 13 iii. i. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama ii. i. Mencari maklumat Unit 13

tentang kasih sayang Kasih Sayang Teras mengikut perspektif pelbagai agama Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Keluarga Bahagia

Minggu 16 15 - 19/4

BP 2.1 Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap

Hormat-menghormati asas keluarga harmoni Hormat-menghormati sesame anggota keluarga

i. Menghormati setiap anggota keluarga

i.

Melakonkan cara menghormati anggota keluarga

Unit 14 Pedoman Penting

ii. Rujuk juga objektif

ii.

Menghasilkan sajak

anggota keluarga dengan berinteraksi dan ember layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

Cara menghormati anggota Unit 14. keluarga Layanan Memberi perlindungan Meraikan Mendoakan iv. iii.

yang bertemakan ‘Hormatmenghormati antara anggota keluarga’ Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 17 22 - 26/4

BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turunmenurun dalam keluarga

Tradisi keluarga perlu dipelihara Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian

i. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga

i.

Menyediakan carta salasilah keluarga

Unit 15 Tradisi Warisan Keluarga

ii.

Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan

ii. Rujuk juga objektif Unit 15 iii.

semasa ziarahmenziarahi Rujuk aktiviti buku

-

Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan iv.

teks Unit 15 Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

-

Ziarah-menziarahi

Minggu 18 29/4 - 3/5

BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama Peranan setiap anggota keluarga Anak-anak Ibu bapa Anggota keluarga lain

i. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga

i.

Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan

Unit 16 Tanggungjawab Hidup Berkeluarga

ii. Rujuk juga objektif Unit 16.

i.

Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga

ii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 16.

iii.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti

guru dan aras pencapaian murid.

BP 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR Minggu 19 6 - 10/5 BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Alam sekitar warisan kita Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan Manusia Haiwan Tumbuh-tumbuhan iii. ii. Rujuk juga objektif Unit 17. ii. i. Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab i. Melukis poster / mencipta cogan kata tentang keseimbangan alam sekitar Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. iv. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Unit 17 Hargai Alam Warisan Kita

Minggu 20 13 - 17/5 Minggu 21 20 - 24/5

PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 2

BP 3.2 Keharmonian

Persekitaran yang bersih

i. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa

i.

Sumbang saran

Unit 18

antara Manusia dengan dan selesa mewujudkan Alam Sekitar. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. suasana harmonis Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup Rumah Sekolah Tempat awam

tentang kepentingan Kebersihan Persekitaran penjagaan persekitaran ii. Gotong-royong Rujuk aktiviti buku teks Unit 18. iv. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. Menjamin Keselesaan Hidup

ii. Rujuk juga objektif Unit 18.

iii.

Minggu 22 27 - 31/5

BP 3.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai

Hutan sebagai khazanah kehidupan Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia

i. Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan

i.

Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar

Unit 19 Hutan Nadi Kehidupan

ii.

Menyenaraikan cara mengekalkan hutan

tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

mengekalkan Perlindungan terhadap hidupan liar Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi ii. Rujuk juga objektif Unit 19.

iii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

iv.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 23 & 24 1 - 16/6

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

PENGGAL KEDUA
Minggu 25 17 - 21/6 BP 3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar Pencemaran alam udara Air ii. Rujuk juga objektif Unit 20. iii. ii. i. Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar. i. Menghasilkan buku skrap tentang jenis, sebab dan akibat pencemaran alam. Kajian kes tentang pencemaran alam Rujuk aktiviti buku teks Unit 20. Unit 20 Prihatin Terhadap Isu Alam Sekitar

-

Darat

iv.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

BP 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME Minggu 26 24 - 28/6 BP 4.1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara Kenali negara, cintai negara Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan i. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri ii. Rujuk juga objektif Unit 21. ii. i. Membuat kolaj / model tentang keindahan alam semula jadi Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semula jadi. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. iv. Aktiviti tambahan Unit 21 Kenali negara dan Cintai Negara

melebihi kepentingan diri. alam semula jadi Sungai dan pantai Gunung-ganang

mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 27 1 - 5/7

BP 4.2 Taat Setia

Identiti negara lambang

i. mengenali lambing kebesaran negara

i.

Menghasilkan buku skrap tentang gambar-gambar

Unit 22 Identiti Negara Kebangsaan Kita

kepada Raja dan Negara kedaulatan negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara. Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara Bendera Jata Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri

ii. Menghormati lambing dan identiti negara ii.

lambing kebesaran negara Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

iii.Rujuk juga objektif Unit 22.

iii.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 28 8 - 12/7

BP 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Sanggup berkorban demi i. sanggup berkorban mempertahankan ibu pertiwi Rakyat berkorban nyawa demi negara ● Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan Tentera Polis Bomba ii.Rujuk juga objektif Unit 23. jiwa dan raga untuk negara

i.

Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang tanggungjawab dan peranannya.

Unit 23 Berkorban untuk Negara

ii.

Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya

iii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

iv. • Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara Lt Adnan Saidi Datuk Bahaman Tok Janggut

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

BP 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA Minggu 29 15 - 19/7 BP 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan dating sejahtera Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup Makanan Pakaian ii. Rujuk juga objektif Unit 24. iii. i. Menerima hakikat bahawa setiap kanakkanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna ii. i. Mengumpul dan melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di seluruh dunia. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid Unit 24 Memelihara Hak Asasi Kanak-kanak Tanggungjawabbersama

Minggu 30 22 - 26/7

BP 5.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang

Wanita berhak mendapat layanan yang baik Layanan yang baik merupakan keistimewaan

i. Memberikan layanan yang baik kepada wanita.

i.

Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk ‘Wanita berhak mendapat

Unit 25 Hak Sama Rata Bagi Wanita

ii. Rujuk juga objektif

layanan yang baik’

boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

untuk wanita Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan Pengagihan tugas Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual)

Unit 25.

ii.

Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.

iii.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 31 29/7 - 2/8

BP 5.3 Melindungi Hak Pekerja

Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan

i. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati.

i.

Menyenaraikan dan membincangkan kemudahan yang diperlukan di tempat kerja.

Unit 26 Kebajikan Pekerja Terbela

Menghormati, menghargai mereka terbela dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan Gaji Cuti

ii.Rujuk juga objektif unit 26.

ii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.

iii.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras

-

Keselamatan

pencapaian murid.

Minggu 32 5 - 9/8

BP 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan

Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri Kelahiran Keluhuran Keturunan Kemalangan Penyakit

i. Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan.

i.

Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya

Unit 27 Hormatilah Golongan Kurang Upaya

ii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.

ii. Rujuk juga objektif Unit 27.

iii.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 33 12 - 16/8

BP 5.5 Melindungi Hak Pengguna

Konsep pengguna asas kesedaran semua

i.Menerima hakikat bahawa diri sendiri

i.

Menulis surat kepada pihak

Unit 28 Hak Pengguna

Membela dan memelihara Hormati hak pengguna hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi. untuk mendapatkan keperluan asas Hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan Makanan Pakaian Tempat Tinggal Kesihatan Pendidikan Sanitasi

adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab

berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi

ii. Rujuk juga objektif Unit 28. ii.

yang kurang memuaskan Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

BP 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI Minggu 34 19 - 23/8 BP 6.1 Mematuhi Disiplin diri asas i. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah i. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk Unit 29 Peraturan Asas Disiplin

Peraturan dan Undang- pembentukan sahsiah undang. Menerima dan mematuhi peraturan dan mulia Pembentukan disiplin

undang- undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

bermula di rumah dan sekolah Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan Di rumah Di sekolah

ii. Rujuk juga objektif Unit 29.

mengelakkan muridmurid terlibat dalam kegiatan salah laku ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 35 26 - 30/8

BP 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman.

Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat ● Kebebasan memberi pendapat atau pandangan

i. Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan

i.

Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’

Unit 30 Hak Bersuara Ada Sempadan

ii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.

iii. ii.Rujuk juga objektif Unit 30.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

● Kebebasan menyatakan perasaan.

Minggu 36 31/8 - 8/9 Minggu 37 9 - 13/9

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

BP 6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk peribadi Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama Cara beribadat Perihal makanan

i. Menghormati amalan pelbagai agama

i.

Mengumpul malumat dan membincangkan amalan pelbagai

Unit 31 Amalan Keagamaan dalam Masyarakat Malaysia

ii. Rujuk juga objektif Unit 31. ii.

agama Rujuk aktiviti buku teks Unit 31. iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 38 16 - 20/9

BP 6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi

Murid berjaya, sekolah cemerlang Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah Hari Guru Hari Sukan Minggu Kokurikulum Hari Anugerah Cemerlang

i.Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah

i.

Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi

Unit 32 Bersama Menjayakan Aktiviti Sekolah

ii. Rujuk juga objektif Unit 32.

ii.

Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah.

peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia. -

iii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.

iv.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 39 23 - 27/9

BP 6.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati Mengawal emosi

i. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan.

i.

Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog

Unit 33 Sikap Terbuka Membina Keyakinan Diri

ii. Rujuk juga objektif Unit 33. ii.

tersebut. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33. iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

BP 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN Minggu 40 30/9 - 4/10 BP 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Amalan hidup yang harmonis asas i. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup. i. Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra di kalangan warga sekolah dan Unit 34 Perpaduan Teras Keharmonian

Hidup berbaik-baik antara kesejahteraan Hubungan satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan yang harmonis memupuk

kemesraan Hubungan yang ii. Rujuk juga objektif baik dalam semua Unit 34.

keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa, dan budaya.

peringkat Sekolah Masyarakat

masyarakat. Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34. iii. Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 41 7 - 11/10

BP 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau

Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama Hidup bermasyarakat Jiran tetangga

i. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama

i.

Menyediakan satu pelan tindakan bagi mengadakan projek kemasyarakatan

Unit 35 Semangat Kekitaan

ii. Rujuk juga objektif Unit 35

ii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.

iii.

Aktiviti tambahan

negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

Berpersatuan

mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 42 14 - 18/10

BP 7.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara Hormati system pemerintahan, ideologi dab kedaulatan undangundang negara lain (Eksekutif, legislative dan kehakiman)

1. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat 2. Rujuk juga objektif Unit 36.

i.

Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membincangkannya.

Unit 36 Keamanan Sejagat Tanggungjawab Bersama

ii.

Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.

iii.

Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid.

Minggu 43 21 - 25/10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

Minggu 44-46 28/10 15/11 Minggu 47 16/11 – 6/1

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

CUTI AKHIR TAHUN 2011

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.