Drs.

Asep Saepul Rochim Linlin Nurbaniah

Fiqih lbadah
Madrasah lbtidaiyah Kelas 2


PENERBIT PT Petvta.;:IloSDArz'PYABANDUNG

..t\a:'-'1i1

RR.PJ.4031'01-06

Fiqih lbadah
[,4adrasah lbiidaiyah Kelas 2
Drc. Asep Saepul Rochim

Linlin Nurbaniah

Editor
De6ain Sampul

Drs. Nuru] Falah

Guyun Es
Toto Riyanto dan Rochman Suryana Sa dl Faiah

KhalArab

Dilerbitkan oleh I'I PEMAJA ROSD,AxenyA, Bandung Anggoia IKAPI Cetakan pertama, Februad 2006 Hak Cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis. Dilalang mengllip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi ianpa izln tertulis dad Penelbit.

b!ku

ni

tsBN 979-692-61$4
Dicetak oleh Remaja Rosdakarya Offset-Bandung

Dengan menyebui nama Allah Yang l\,4aha Pengasih tagi l\y'aha penyayang Keputusan pemerintah memberlakukan Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi (KBK) dalam implementasinya di lapangan memeriukan berbagai sarana kegiatan belajar mengajaryang relevan dengan kurikulum baru tersebut. Salah satu s-arafa kegiatan Belajar l\,4engajar (KBM) adalah buku pelajaran untuk peserta didik yang sesuai dengan karakteristik dan tuntutan Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensr. Buku pelajaran Fiqih lbadah l\,4adrasah lbtidayah (l\ll)dalam penyusunannya merujuk kepada kurikulum l\y'adrasah lbtidayah ([,4]) Standar Kompetensi ya|g diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama lslam DepartemenAgama Republik lndonesia. Tulisan Arab Latin kami berpedoman kepada Keputusan Bersama Menten Agama Rl dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor i 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u 1987 tentang pembakuan pedoman Transliterasi Latin. Penyajian dan penampilan buku ini rnemuat Kompetensi Dasar, lndikaror, uraian materi, ringkasan, tugas dan ujikompetensi serta diengkapidengan gambargambar yang menarik. Semoga kehadiran buku ini merupakan bagian patisipasi kami dalam mengatasi buku pelajaran untuk peserta dldik. Buku Fiqih lbadah Madrasah tbtidayah (Mt) ini, terdiri dari enam jitid : Jllld'l untuk Kelas I Semester i dan 2 Jilid 2 untuk Kelas 2 Semester 1 dan 2 Jilid 3 untuk Kelas 3 Semester 1 dan 2 Jilid 4 untuk Kelas 4 Semester 1 dan 2 J lid 5 untuk Kelas 5 Semester 1 dan 2 Jilid 6 untuk Kelas 6 Semeste. 1 dan 2 Penyusun sangat menyadari bahwa substansi dan bentuk penyajian buku tni masih banyak kelemahan dan kekurangan, sesuai dengan keterbatasan yang ada pada kami. Sehubungan dengan hal tersebut karnl sangat menantikan koreksi dari para pembaca untuk perbaikan pada penerbitan beikutnya. Kepada penerbit Rosda Karya, kami mengucapkan banyak terimakasih yarg telah bersedia menerbrtkan buku ini. Akhirnya hanya kepada Alah iualah kita merohon ampun. taut.q da. hioayal--Nya. Amin

Bandung, Januari 2006

Penyusun

Kata Pengantar Daftar lsi

t

Bab

1

Tata Cara Salat Fardu A. Niat Salat Fardu B. Bacaan Salat Fardu C. Gerakan Salat Fardu D. Keserasian antara Bacaan dan Gerakan Salat Fardu ................. E. Membiasakan Salai Fardu F. Ringkasan Tugas uji Kemampuan

1
1

3 12 17

28 29 29 30
33 34 34 34 35 36 36 36 39

Bab 2

Ketentuan Salat Fardu

A. Syarat Wajib Salat B. Syarat Sah Salat C. Rukun Salat
Sunat Salat E. Hal-hal yang Membatalkan Salat F. Ringkasan G. Tugas Uji Kemampuan Latihan Ulangan Umum Semester I

D

Bab

3

Azan dan lqamah

A.

Azan B. lqamah C. Ringkasan D. Tugas Uji Kemampuan

44 44 46 48 48 48

o.
.:,

Bab

4

A. Lafal Doa Kunut. B. Praktik Doa Kunut
C.
Ringkasan D. Tugas Uji Kemampuan

Kunut dalam Salat

51
51

53 54 55

Bab

5

Zikir dan Doa A. Bezikir Setelah Salat

B. Berdoa Setelah C. Pembiasaan
D. Tugas

Salat

57 57 60 60
61 61

Uji Kemampuan Latihan Ulangan Umum Semester ll Daftar Pustaka

64 69

9ab

i
Tata Cara Salat Fardu
Menj.

skai hk c€

peraksman

eat

. iten!. sk.l Oeakaidercai batan . Merak$mran sa aitu'!u deiFn

Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram
dan diakhiri dengan salam. Salat adalah rukun lslam yang kedua. Kaum muslim iniwajib mengerjakan salat lima waktu dalam sehari semalam. Salat lima waktu disebut juga salat fardu. Sebelum melaksanakan salat, kita wajib berniat.

{, A.

'

.."Niat

Salat Fardu

Niai artinya menyengaja sesuatu di dalam hati dengan

ikhlas. Niat ini ada yang diucapkan dengan terang dan ada juga yang tidak diucapkan dengan terang, tetapi ditetapkan di dalam hati bahwa kita akan melaksanakan salat fardu. Niat yang d iucapkan adalah sebagai berikut:

Fk,h /','airasah ierdarJ,al (ai3s 2

1.

Niat Salat Zuhur

e(:t'€J4)tGj",yl
Usalli fardazzuhri arba'a raka'atin mustakbilal kiblati lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat salat fardu Zuhur empat rakaat
menghadap kiblat karena Allah."
2.

Niat Salat Asar

J,6h:{E$l
Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustakbilal kiblati lillahi ta'ala.

Aftinya: "Saya niat salat fardu Asar empat rakaat menghadap kiblat karena Allah."

3.

Niat Salat Magrib

2e$sw-.._;:16j:)-r
Usalli fardal magribi salasa raka'atin mustakbilal kiblati Iillahi ta'ala.

Arlinya: "Saya niat salat fardu Magrib tiga rakaat menghadap kiblat karena Allah."

4.

Niat Salat lsya
'J

t3r b.

iLiri (Jrt*,tt$'er1 $,)

t

6j i#t

Usalli fardal lsya'i arba'a raka'alin mustakbilal kiblati lillahi

Artinya: 'Saya nlat salat fardu lsya empat rakaat menghadap kiblat karena Allah."
5.

Niat Salat Subuh

'Jt1;A,'*15t
usalli fardas Subhi rak'ataini mustakbilal kiblati lillahi ta'ala. Ariinya: "Saya niat salat fardu Subuh dua rakaat menghadap kiblat karena Allah."

Bacaan Salat Fardu
Salat fardu adalah salat yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam yang telah balig. Berdosa bagi orang yang tidak melaksanakan salat fardu. Bacaan salat fardu adalah sebagai berikut.

Takbiratul lhram Disebut takbiratul ihram karena setelah mengucapkan takbir tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain, selain pekerjaan salat.

1.

Mengucapkan takbiratul ihram bersamaan dengan
mengangkat kedua belah tangan atau setelah mengangkat kedua belah tangan. Cara mengangkat tangan adalah tangan diangkat sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga.

,r, '1t'.i -Ai:=l <"D
Arliny

I

Allahuakbar

a:

"Al I a h M a ha besar. "

Flqih t\leCtasah lbiittailah Kela3 2

2.

Doa lftitah
Doa iftitah, artinya doa permulaan ketika sedang salat. Dibaca

pada awal rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Surat Al Fatihah. Banyak bacaan doa iftitah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Saw, kita boleh memilih sesuai dengan hadis yang sahih, di antaranya sebagai berikut:

!;\rli'lqlgri

iyi,r

l}qj zs;,s$t oie,j

Subhanaka allahumma wabihamdika watabarakasmuka
wata'ala jadduka wala ilaha gairuka. Arlinya."Mahasuci Engkau ya Allah, Maha Berkah asma-Mu, dan Mahatinggi keagungan-Mu, dan ttada lagi Tuhan selain Engkau."

Atau membaca:

,llv 6itt5 rat ?vtg
Allahumma ba'id baini wa baina khataydya kama ba'adta bainal masyriki wal magribi. Alldhumma naqqin min khatayaya
kama yunaqqats tsaubul abyadu minad danas. Allahummag silni min khatayaya bil mai wats tsalji wal baradi.

Arlinya: "Ya Allah, jauhkanlah antaraku dengan kesalahankesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan dengan air, saliu, dan embun."

Atau membaca:

q;

i{Z

6jli

'J (4i,1.'J,\4a1,t"h.-p, ,wi eW: ,,,1, '? t ryi I (i.9,)/22 ..:4.-u . c#P\-Y. u' ) :

*tSitJr36 & iJ:.',A; Ag. 3' eS,;'ut . t{.Ni'u,(t y S

qi

t

Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifam muslimaw wama ana minal musyrikin. lnna salati wanusuki wamahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin. La syarikalahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya:'Aku hadapkan muka ke hadirat Tuhan yang telah

menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan untuk menyerahkan diri, dan aku bukan dari golongan musyrik.
Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. adalah bagi Allah Penguasa seluruh alam. Tiada syarikat bagi-Nya, dan untuk itulah aku diperintahkan, dan aku dari golongan muslim."

3.

Taawuz

Taawuz ialah kalimat memohon perlindungan kepada Allah Swt dari godaan setan. Taawuz dibaca setelah doa iftitah pada rakaat pertama sebelum membaca Surat Al Fatihah, membacanya dengan tidak d ikeraskan.

f.r

,o,

Auzu billahi minasy syaitani rajim.
Arlinya:"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."
2

Frlh[,/'.d

'r

slde rah I aai

l:\.
'"-1,/

4.

Surat Al Fatihah

Membaca Surat Al Fatihah pada setiap rakaat, adalah wa.jib. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Surat Al Fatihah. Bacaan Surat Al Fatihah adalah sebagai berikut:

j(*",;'fi La;],Xy';p,,,,,,,,,,,,,,,yo'fj.)tlFlt [5*" o'&g 5:;s' ( ; @'i:;* '-\); ->-.?;"!Jt * /bJ;- 6L3!';- t' s3llit6j
r

-od_3;J5i 6

b.u,fr o 6:)\ #4\ i,t (A

BismillAhir rahmanir rahiim. Alhamdu lillahi rabbil 'alamin. ArrahmAnir rahiim. MAllki yaumid din. lyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. lhdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta'alaihim gairil magdubi'alaihim waladdalin.
Arlinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagiAllah Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang merajai Hari

Kiamat. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertalongan. Tunjukkanlah kepada kamijalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat." Apabila salat dilakukan dengan berjamaah, setelah imam membaca "waladdallin" maka makmum mengucapkan:

9*rl
Amin Arlinya: "Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami."

5.

Surat atau Ayat Al Quran Disunatkan membaca surat atau ayat Al Quran yang hafal, pada rakaat pertama dan kedua. Di antara surat-surat pendek dalam Al Quran adalah sebagai berikut:

\ 3 @ j ;3,,;;i V ;9, * O,t j:44, L$i. a6 @ ;5'r3ti Lti6 l,s o';, Tj 6:r!**, %r!.-t!&;;g:@"iIV():/+?;i<!-r
Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu Na ta'budun. Wala angtum 'abiduna ma a'bud. Wala ana'abidum ma'abattum. Wala angtum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum wa liyaddin. Arlinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah 'Hai orang-orang kafir'. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi

fr';;1'6to -'
t 4r, ,t',r
'

penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan
penyembah yang aku sembah. Bagi kamu agamamu, dan bagi aku agamaku." (Q.S. Al-Kafirun, 109: 1-6). Atau membaca:

46":1,2Jt'lt' 4ii')u:a'6 d;ft:*{o"s 'kt6li3t'"xt$$

$tr;StAt"Jt"

6M(;K'trK,Ji

Bismillahirrahmanirrahim

Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Wa lam
yuulad. Wa lam yaqull lahu kufuwan ahad.
Frqrh l,laoEsah /birCaryah

(eias 2

Atlinya "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah, Yang Maha Esa.

Allah adalah tempat makhluk sekalian bergantung. Dia tidak
beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya ' (Q S Al-lkhlas, 112: 1-4).

6.

Ruku

Setelah membaca suraUayat tersebut kemudian mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbir pertama, dilanjutkan dengan ruku serta membaca takbir, dengan meluruskan punggung sejajar sama tinggi dengan leher, kedua belah tangan memegang/ mencengkeram kedua belah lutui. Bacaan ruku adalah sebagai berikut:

A6i
firli.

ivit

aJW

ib4i'Av 3It3
':l;'ltt{5'lt4

Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahummag

Arlinya'. "Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji
kepada Engkau, Ya Allah aku mohon ampun."

atau membaca:

.rY ,(' / ;ba13.J6tt&
Subhana rabbiyal 'azim. 3x
Arltnya'. Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung 3x

7.

Bangkil dari Ruku dan I'tidal

Setelah ruku kemudian mengangkat kepala, serta
mengangkat kedua belah tangan, sambil membaca:

l8t
.:.

Y

Sami allahu liman hamidah.

J/ /r/r)t t. / o-yerl.-4

Artinya:'semoga Allah mendengar orang yang memuiiNya."
Kemudian berdiri tegak untuk i'tidal. Setelah berdiri tegak dari ruku atau i'tidal membaca doa:
1a 7t1 'z 'zzz -s*)t.z\V,s

Rabbana lakal hamdu. Artinya: "Ya Tuhanku, bagi Engkau segala puii."
Diriwayatkan apabila Nabi Saw membaca Sami'allahu liman hamidah dilanjutkan dengan membaca doa ra bbana lakal hamdu, atau ketika berdiri tegak setelah ruku/i'tidal beliau membaca rabbana lakal hamdu.

8.

Doa Sujud

Setelah i'tidal teruskan dengan sujud, ketika sujud kita
membaca doa berikut:

t"t;,t'fit'A gA.jWJ A alu
r

Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahummag firli. Arlinya'. "Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan memuii kepada Engkau ya Allah aku memohon ampun " Atau membaca

t'J;{iU'lve,'
Subhana rabbiyyal a'la. 3 x
FqFttaatasah lhldairah febs 2

Aftinya: "Mahasuci Allah Yang Mahatinggi."

Kemudian bangkit dari sujud, serta mengucapkan takbir, untuk menuju duduk di antara dua sujud.

9.

Doa Duduk di antara Dua Sujud -. '1.. ?- ' -/ 'l a. 1t,-t2

-e,,,+

It ctrf

Rabbig fidi rabbig firli. Artinya:"Tuhanku, ampunilah aku,Tuhanku ampunilah aku."

atau membaca:

'//:*ASV9.Zo5'6;3't5'J,;;J.tgi(
Allahummag firli warhamni wajburni wahdini warzuqni.

Arlinya."Ya Allah, ampunilah aku, kasihantlah aku,
cukupkanlah aku, tunjukkanlah aku dan berilah aku rezeki.,'

10.

Doa Tasyahud

Tasyahud terbagi dua, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal dikerjakan pada saat kita salat Zuhur, Asar, Magrib dan lsya. Dilaksanakan setelah sujud kedua pada rakaat kedua. Tasyahud akhirdikerjakan pada semua salat setelah sujud kedua pada rakaat terakhir. Bacaan doa tasyahud adalah sebagai berikut:

aJi,jiLA, LWS
16i5tii,ttr r Ar1

arg6

x,./o6h1

',*Sf#;bt-gf :isG;;.'t1xh=r3',A,W

lX')Af

',tr").rAi ry,re. :l ,j,, o r./ e7 //)../, s <Jj^gJ J,.9 rl,a\-t!'
b
I

@

'E_

1,,;v t ;*, &

>

!rl'r'el! J) * i pU t
''' f,::rf (A 'z ir'l , .\fa, S'' I Itj, C rl^r'

e,".'.)t,*e'@_,r

:,*'-^).iU

):'->.,

Attahiyyatuli lah wassalawatu wattayyibat. Assalamu'alaika ayyu han nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalarn u-'alaina wa'ala ibadillahis salihin. Asyhadu alla rlaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluh. Allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad. Kama saliaita'ala lbrahim wa aii ibrahlm wa barik'ala Muhammad wa 'ala ali muhammad kama barakta'ala lbrahim wa'ala ali ibrahim fil 'alamina innaka hamidum majid.

Artinya: 'Segaia keharmatan, kebahagiaan dan kebagusan adalah kepunyaan Allah. Segala keselamatan bagi Engkau ya Nabi Muhammad, beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudahmudahan keselamatan juga bagi kita sekalian. dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksitidak ada tuhan selain Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya.
Allah. limpahkan kemurahan-Mu kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan
Ya

kepada Nabi lbrahim dan keluarganya. Berkahilah Nabi
Muhammad dengan keluarganya, sebagaimana telah Engkau berkahi Nabi lbrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia."
Selesai membaca tasyahud akhir disunatkan membaca doadoa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw seperti berikut ini: .t t- tt. t. ,(,/ t , /- // tl ,. /r\?. e,J". ;4/l' )w 9'a& J

4)*r Jl "t3t 5z;5-VA'ivoai'fr1;. t .&' -/'x
. t t. r.
tt

ri'ti/.':

i

Allahumma inni 'auzu bika min 'azabi jahannama. Wa min 'azabil qobriwa min fitnatil mahya wal mamatiwa min syarrifitnatil masihid da.ljal.
Arlinya: "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dan dari bencana kehidupan dan kematian, dan dari bencana si penipu (clajjal) "
11

.

Salam

lbadah salat diakhiri dengan ucapan salam seraya
memalingkan wajah ke arah kanan dan kiri. Apabila Rasulullah Saw salam, terlihatlah putih pipi beliau oleh makmum yang berada di belakangnya. Bacaan salam adalah sebagai berikut:

'rj t$j!"ttt:,,-t5"KS,li,-tt
Asslamua'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Arlinya:'Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah untuk kamu sekalian."

C.

Gerakan Salat Fardu

Cara mengerjakan salat harus mengikuti contoh salatnya Rasulullah Saw. Sabda Nabi lVuhammad Saw:

'$/tU,j:{6z+fu
Sallu kama raaitumuni usalli. Arlinya: "Salatlah kamu sekalian seperti kamu metihat aku salat."

Adapun mengerjakan salat yang dicontohkan oleh
Rasulullah Saw adalah sebagai berikut:

1.

Berdiri Tegak

tega k menghadap kiblat dalam keadaan siap, pandangan tepat ke tempai sulud, dan kedua kaki direnggangkan sejajar bahu dengan jari-.jari menghadap
Berd

iri

kiblat.

2.

Niat Berniat di dalam hati dengan ikhlas untuk melaksanakan salat fardu. Hal itu dilaksanakan apabila berniat di dalam hati. Apabila niai diucapkan dengan terang, ucapkanlah lafal niat untuk melaksanakan salat fardu.

3.

Takbiratul lhram

Takbiratul ihram adala

h

mengangkat kedua tangan sejajar

bahu. Telapak tangan lerbuka
menghadap kiblat dengan ja ri-jari

rapat. Ujung jari tangan sejajar dengan daun telinga (bawah )
sambil membaca Allahu akbar.
4.

Membaca Doa iftitah Pada rakaat pertama kita membaca doa iftitah. Membaca Taawuz Taawuz dibaca sebelum membaca Surat Al Fatihah. Membaca Surat Al Fatihah Surat Al Fatihah dibaca pada setiap rakaat salat.
i13l

5.

6.

fqhlla r..rh bl4 trrlchs

2

7.

Membaca Amin Selesai membaca Surat AI Fatihah membaca amin. Apabila imam mengucapkan waladdallin, makmum serentak mengucapkan amin secara nyaring.

Membaca Salah Satu Surat atau Ayat Al Quran Pada rakaat pertama dan kedua, setelah membaca Surat Al Fatihah, dilanjutkan membaca salah satu surat atau ayat Al Quran yang hafal.

8.

9.

Mengangkat tangan Selesai membaca surat atau ayal-ayal yang hafal, kemudian mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram untuk melaksanakan ruku.

10. Ruku
Meluruskan pinggang sejajar sama tinggi dengan leher, kedua tangan memegang/mencengkram lutut, dengan siku agak direnggangkan.

11

.

I'tidal

Bangkit dari ruku, dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram sambil membaca sami allahu liman hamidah.
Kemudian kembali tegak sambil membaca doa i'tidal.
., 14 ::

12. Sujud
Bangk t Car ruku meletakkan

kedua tangan masing-m
t

pada paha a^a^ oan kiri.

as ing

kemudlan menekan kedua lutut pada lantai, me etak-kan kedua
telapak tangan pada lantai (seperti posisi takbiratul ihram). meletakkan dah dan hidung, serta jari kaki d itekuk menghaclap kiblat.

13. Duduk antara Dua Sujud
Bangk t dari sujud me etakkan dua telapak tangan pada paha kanan dar k ri oerga- jari-ja.i dirapatkan, ujung jari lurus dengan

ujung lutut, kak kiri diladikan tempat duduk. dan kakl kanan legah berdi'i de'tgan jari-jari
diteku k nrenghadap kib at.

iirrx Llid.ar.N

rlr.!,r:i

irr""s

I

Y

14. Sujud yang Kedua
Caranya sama seperti sujud yang pertama.

15. Bangkit dari Sujud
Bangkit dari sujud mengangkat kepala terlebih dahulu, seraya meletakkan kedua tangan pada paha kanan dan kiri kemudian berdiri tegak untuk melanjutkan rakaat kedua.

16. Duduk Tasyahud Awal
Setelah selesai sujud kedua, duduk seperti duduk iftirasy, jari telunjuk tangan kanan diangkat (mulai dari awal iftirasy), ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran, dan jari manis serta kelingking d ilipat.

17. Bangkit dari Tasyahud Awal
Langsung berdiri, iangan diangkat seperti takbiratul ihram kemudian meletakkan tangan kanan antara pusar dan dada untuk melanjutkan rakaat ketiga.

18. Duduk Tasyahud Akhir
Bangkit dari sujud kedua pada rakaat akhir, lantai menjadi tempat duduk, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan yang berdiri tegak dengan ujung jari ditekuk menghadap kiblat, sama seperti pada tasyahud awal yakni jari telunjuk tangan kanan
dia ngkat.

19. Salam
Mengucapkan salam, sambil memalingkan wajah ke arah kanan terlebih dahulu kemudian ke arah kiri.
r1

D. :Keserasian antara Bacaan dan Gerakan Salat Fardu
Dalam sehari semalam kita melaksanakan salat fardu lima kali, dan jumlahnya tujuh belas rakaat. Salat Subuh dua rakaat, Zuhur empal rakaat, Asar empat rakaat, Magrib tiga rakaat, dan lsya empat rakaat. Keserasian gerakan dan bacaan dalam salat sebagai berikut:

1. a. 1.

Gerakan dan Bacaan Salat Subuh
Rakaat pertama

Menghadap ke arah kiblat. Berniat dalam hati dengan ikhlas untuk mengerjakan salat Su buh. Bagi yang niatnya dinyaringkan membaca doa niat sebagai berikut:

'tr1:

xl

;tiSrJJd:l,i,e{: e;*:

t,l{;'&

t

usalli fardal subhi rak'ataini mustakbilal kiblati lillahi ta'ala.

2.

Takbiratul ihram.

Berdiri tegak menghadap kiblat dalam keadaan siap, pandangan tepat ke tempat sujud, kedua kaki direnggangkan
Ftqih

l"latasah lbtdaqah l.etes

2

sejajar bahu dengan jari-jari menghadap kiblat, dengan
mengucapkan Allahu akbar. Meletakkan kedua belah tangan di sekitar dada. Tangan kanan di atas tangan kiri.

3.

Membaca doa iftitah.

1Jr9

Afii 'lvJa; ;y:t'$(ij 4:4 3 a1 ilt<,l

Subhanaka allahumma wabihamdika watabarakasmuka wataala jadduka wala ilaha gairuka.
Atau membaca:

5. axu,rS 3-UtyL'.* t',A{.'rrv A:l G e-C-ttt'u,ff; A:f z#:U LAI Ar. 6 c ffi$i 6.jut'6i
.

ist

"i-"i:*t

t5

rAl.,3-6L1

Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal magribi. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqats tsaubul abyadu minad danas. Allahummag silni min khatayaya bil mai wats tsalji wal baraz.
Atau membaca:

tL# 6jt; -b1r56 Qi\. (g s tg, 1{Z 3' q;6'ut, if.}'Ai',> rtt YS tl,i d /4;A*'.6J6\,5 h.-2U:t3 qW: (jolAi__j..,.(t j ej A.'.r. 3

ffi: }f

Wajjahtu wahhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifam

nuslimaw wama ana minal musyrikin. lnna salati wanusuki wamahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin. La syarikalahu wa
bizalika umirtu wa ana minal muslimin.

4.

lMembaca laawuz.

A uzu billahi minasy syaitani rajim.

Membaca Surat Al Fatihah.

@3\rA6;
Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi rabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. lyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. lhdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta'alaihim gairil magdubi'alaihim waladdalin.
Dilanjuikan dengan membaca

/t 4 c^rl
Amin

Fiqih

t,la.lft,ah lbtka,lah

l<clas 2

b.

Membaca salah satu surat atau ayat Al Quran.

@15:)3\5 \)L6z{ s s'iJ Y

F)\il)'b"-;), .a '{i a t t r'."' ,Y t*' C ijj4a' \ i^::j [c/5, :6
J,
t

Viljl&rg@K.aYG*Af.{s
7.
Ruku.

e;r4 {l

Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu na ta'budun. Wala angtum 'abiduna ma a'bud. Wala ana'abidum ma'abattum. Wala angtum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum wa liyaddin.

Meluruskan pinggang sejajarsama tinggi dengan leher, kedua tangan memegang/mencengkram lutut, dengan siku agak direnggangkan. Setelah tumaninah membaca:

U.lrtprNr'.ts PJ u:! j,*ur
firli.

t,/

./t//u/./t\U, /(t /' j
,.Eu

hc-*

Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahummag atau membaca:

1,.t,- zr..t J \-2..t a)\>.:;'r
t

Subhana rabbiyal'azim.

8.

l'tidal.

Bangkit dari ruku, dengan mengangkat tangan sepertl
takbiratul ihram sambil membaca:

J(

oJ.^.>0J2Jref

./2,tst,,.,

Sami'allahu liman hamidah
Kemudian ketika berdiri tegak dan tumaninah setelah ruku, membaca doa: ) ' ,.'t, ,.(,1",' J,.iJ !r{J u-,.,
I

Rabbana lakal hamdu

9.

Sujud pertama
l\,4eletakkan kedua tangan masing-masing pada paha kanan

dan kiri, kemudian menekan kedua lutut pada lantai, meletakkan kedua telapak tangan pada lantai (seperti posisi takbrratul ihram), meletakkan dahi dan hidung pada lantai serta, jari kaki ditekuk menghadap kiblat, seraya mengucapkan: tt t-t- ,..t\1,1'

.tt*tkul X):^39'fr116$t3.

Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika a lahummag firli.

Atau membaca:

^Y'Jili!'ltt&
Subhana rabbiyyal a'la.

10. Duduk di antara dua sujud (iftirasy).
Bangkit dari sujud meletakkan dua telapak tangan pada paha kanan dan kiri dengan jari-jari dirapatkan, ujung jari lurus dengan ujung lutut, kaki kiri dijadikan tempat duduk, dan kaki kanan tegak berdiri dengan jari-jari ditekuk menghadap kiblat.

,l'-?,.,,
,\),,J+t\J.t -.J4L1
Rabbig firli rabbig firli

y5.J

Frq rr

lla diasal

is

liiJaia h (era

i

2

atau membaca:

Fi;V:;5,;'}e+gii::; jJ.i;i;iSr
Allahummag firli warhamni walburni wahdini warzuqni.

11. Sujud yang kedua.
Cara dan bacaan sujud kedua sama dengan sujud pertama, kemudian bangkit dari sujud mengangkat kepala terlebih dahulu, seraya meletakkan kedua tangan pada paha kanan dan kiri kemudian berdiri tegak untuk melanjutkan rakaat kedua.

b.

Rakaat kedua

Pada rakaat kedua melakukan gerakan dan bacaan yang sama dengan rakaat pertama. 1. lVlembaca SuratAl Fatihah seperti pada rakaat yang pertama. 2. Membaca Surat Al lkhlas atau surat pendek lainnya.

dlJi:*lotzsA@txb6& 6*:trjK,lK,fi
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

3.)tffSt]:t"*q f-)'YJ,^'

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ruku seperti pada rakaat yang pertama. ltjdal seperti pada rakaat yang pertama. Sujud pertama pada rakaat kedua gerakan dan bacaanya seperti pada rakaat yang pertama. Duduk di antara dua sujud seperti pada rakaat yang pertama. Sujud kedua pada rakaat kedua gerakan dan bacaanya seperti pada rakaat yang pertama. Duduk tasyahud akhir.

Telapak kaki kiri dimajukan, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Tangan kanan diletakkan diatas paha dan lutut kanan sedangkan tangan kiri di atas paha dan luiut kiri, jari-jari tangan kanan digenggamkan kecuali jari telunjuk yang ditunjukkan. Pandangan mata ditujukan ke arah jari telunjuk tangan kanan dimulai sejak tasyahud sampai selesai. Ketika duduk tasyahud membaca:

e'#i\fr L(#g'!,'tfut 3
,

',,$q;/ri\Ai!isG;1t1t'h:f;'$,W ^."atL11 WrolASvAtq lX '16 . '&);gst ttt ,.Q,
'li:i5L'*1")i,-4'bl

&\K'gJ J\ Jv t )La,*.F A, 1, .;vt ;g,b !,F s.eU t J,ru;'efr : 'L'$::. )i J,j,* 5 * .i:,uK)gt qn glzt$g,Jvtt
&t

-4
'

,<./ ,

\L

tCA* U ctAi 3tft)i' )33-.b3 j6i

-vj i;e

-,?, 9 te V, 4.' ;et A',
t

441t\t*-A't
Attahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu'alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'ala'ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan'abduhu warasuluh. Allahumma salli 'ala muhammad wa'ala ali muhammad kama sallaita'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim. Wa barik'ala muhammad wa'ala ali muhammad kama barakta'ala ibrahlm wa'ala ali ibrahim fil 'alamina innaka
ratyaot

t tLr,r.t:

t!r)

Y'

hamidum majid. Allahumma inni 'auzu bika mjn 'azabijahannama wa min'azabil qobri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal.

9.

Mengucapkan salam. Memalingkan wajah ke arah sebelah kanan terlebih dahulu kemudian ke arah sebelah kiri, sambil membaca:

'i:rgjj)ttl't;;i j"#l,tLfi
Asslamua'alaikum warahmatullahi wa barakatuh Gerakan dan Bacaan Salat Magrib a. Rakaat pertama 1. Menghadap ke arah kiblat. Niat dalam hati mengerjakan salat magrib tiga rakaat atau membaca doa niat.
2.

J6 h;{git'$3 eKi 6iE,_,_,;Xi J4 t}9,
Usallifardal magribi salasa raka'aiin mustakbilal kiblati adaan lillahi ia'ala. Allahu akbar.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Takbiratul ihram. Membaca doa iftitah. Membaca ta'awuz. Membaca Sural Al Fatihah. Membaca salah satu surat dalam Al Quran. Ruku seraya membaca doa ruku. ltidal seraya membaca doa itidal. Sujud pertama seraya membaca doa sujud. 10. Bangkit dari sujud. 11. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di antara dua sujud.

12. Su.lud kedua seraya membaca doa sujud. 13. Bangkit dari sujud untuk mengerjakan rakaat kedua.

b. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. 9.
10.

Rakaat kedua
Takbir. Membaca Surat Al Fatihah l\,4embaca salah satu surat dalam Al Quran. Ruku seraya membaca doa ruku, ltidal seraya membaca doa i'tidaL. Sujud pertama seraya membaca doa sujud, Bangkit dari sujud. Duduk di antara dua sujud seraya mernbaca doa duduk di antara dua sujud. Sujud kedua seraya membaca doa sulud, Bangkit dari sujud untuk mengeriakan tasyahud awal.

Cara duduk tasyahud awal adalah telapak kaki kiri diduduki. Keadaan telapak kaki kanan ditegakkan. Lafaltasyahud awal pada salat Magrib adalah sebagai berikut:

-4&ii4J. l"(#g'tW,S )\'.ae\L\i

',X3(4;/,>tra(ft igj:i)r,$ui',#,W
y

W,;ilttr

A

v*l':&it,';;-a.tAsr

+(o,

^, 'ljSiLlZrxgtr
Attahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu'alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'ala 'ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan'abduhu warasuluh,

c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rakaat ketiga Takbir Membaca Surat Al Fatihah. Ruku seraya membaca doa ruku. I'tidal seraya membaca doa i'tidal. Sujud pertama seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sujud. Duduk di anlara dua sujud seraya membaca doa duduk di antara dua sujud. Sujud kedua seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sujud untuk mengerjakan tasyahud akhir. Cara duduk tasyahud akhir adalah telapak kaki kiri diduduki keadaan telapak kaki kanan ditegakkan. Bacaan tasyahud akhir pada salat Magrib sama dengan bacaan tasyahud ketika salat Su buh

10. Mengucapkan salam seraya membaca doa salam.

3. a. 1.

Gerakan dan Bacaan Salat Zuhur, Asar, dan lsya Rakaat pertama
l\,4enghada p

arah kiblat.

Niat daiam hati mengerjakan salat Zuhur atau Asar atau lsya empat rakaat atau membaca doa niat.

J,a.:Jl Pt.-'bsJJl

",?

4.,, /.< -e, t

ict k'*i,,'JyJ,
Usalli farda zuhrilasri/isyai arba'a raka'atin mustakbilal kiblati lillahi ta'ala.

5. 6. 7. 8.

Takbiratul ihram. lVembaca doa iftitah. l\,4embaca ta'awuz. Membaca Surat Al Fatihah.

9.
'10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

lVembaca salah satu surat Al Quran. Ruku seraya membaca doa ruku. l'tidal seraya membaca doa I'tidal. Sujud pertama seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sujud. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di antara dua sujud. Sujud kedua seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sujud untuk mengerjakan rakaat kedua.

b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L

Rakaat kedua

Takbir. l\,4embaca Surat Al Fatihah. l\,4embaca salah satu surat dalam Al Quran. RLiku seraya membaca doa ruku. l'tidal seraya membaca doa itidal. Sujud pertama seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sujud. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di antara dua sujud. Su.jud kedua seraya membaca doa sujud. 10. Bangkit dari su.jud untuk mengerjakan tasyahud awal. '11. Duduk tasyahud awal seraya membaca doa/lafal tasyahud awal.

c. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rakaat ketiga Takbir Membaca Surat Al Fatlhah. Ruku seraya membaca doa ruku. ltidal seraya membaca doa itidal. Sujud pertama seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sujud.

Fqh Ildatatat lbl)da )at KPla:2

7. 8. 9.

Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di antara dua sujud. Sujud kedua seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sulud untuk mengerjakan rakaat keempat. Rakaat keempat
Takbir.

d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L

Membaca Surat Al Fatihah. Ruku seraya membaca doa ruku. I'tidal seraya membaca doa i'tidal. Sujud pertama seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sujud. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di antara dua sujud. Sujud kedua seraya membaca doa sujud. Bangkit dari sujud untuk mengerjakan tasyahud akhir. Bacaan lasyahud akhir pada salat Zuhur, Asar, dan lsya sama

dengan bacaan tasyahud ketika salat Subuh dan salat
Magrib.

10. Mengucapkan salam seraya membaca doa salam.

E.

Membiasakan Salat Fardu

Biasakan salat fardu di rumah, dt sekolah, atau di mana saja kamu berada. Jangan menunda-nunda pelaksanaan salat fardu. Usahakanlah salat fardu dilaksanakan dengan berjamaah.

@

Y

iar3ca/as:rarFamr

Berilah tanda 1i pada tabel di bawah ini sebagai salah satu cara pembiasaan dalam melaksanakan salat fardu! No.
1

Pernyataan
Saya suka melaksanakan sa lat Saya suka membaca niat sebelum salat Saya sudah hafal bacaan salat Saya sudah bisa melaksanakan salat Saya senang melaksanakan salat Saya suka ikut salat berjamaah

Ya

Kadangkadang

Tidak pernah

2 3

4
5 6

l, F.

Ringkasan Salat fardu adalah ibadah pokok yang dimulai dengan

takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

u.

rugas Hafalkan gerakan salat fardu ! Hafalkan bacaan salat fardu ! Biasakanlah melaksanakan salat fardu tepat waktul

Finih tladta3ah tbtaattan xetas 2

l. .
1

Pilihlah jawaban yang benarl Melaksanakan salat lima waktu, hukumnya a. wajib b. sunat Takbiratul ihram itu .... allahu akbar alhamdullllah subhanallah

c.

..

..

mubah

2.

a. b. c.

3.
4. 5.

Sejak tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama
panjang itu waktu salat a. zuhur

b.

..

..

magrib

c. c.

subu h

Subhana rabbtyal ala. itu bacaan .... a. i'tidal ruku

b.

sujud

Doa ruku itu .... a. subhana rabbiyal azim b. sami allahu liman hamidah c. rabbana lakal hamdu

6.

Kalimat memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan itu adalah bacaan .... takbir h. taawuz c. tahmid

a. 7.
8.

Bangkit dari ruku itu namanya .... a. iftiras sujud

b. b.

c.

i'tidal

a. ruku a. b. c.

SubhAna rabbiyal a'la, itu adalah bacaan .... sujud c. tasyahud Bangkit dari ruku, membaca .... subhana rabbiyal azim sami 'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu

9.

'10. Bacaan terakhir dalam salat itu .... a. taawuz b. takbiratul ihram

c.

salam

ll. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
il1.

lsilah titik-titik dengan benar! Salat dilakukan menghadap ke arah .... Ucapan takbiratul ihram adalah .... Bacaan taawuz adalah .... Bacaan i'tidal adalah . . .. Bacaan ruku adalah.... Waktu salat Subuh itu .... Melaksanakan salat fardu secara.... Bangkit dari ruku itu namanya . . .. Bangkit dari ruku hendaklah membaca doa 10. Niat salat lsya adalah ....

.. ..

Jodohkan kata-kata yang ada di sebelah kana dengan yang ada di sebelah kiril

1.

2.

... Bacaan takbiratul ihram. ... Menyengaja dalam hatinya
dengan ikhlas.

a.
b. c.

Ucapan Bacaan akhir

faawuz
Allahu akbar
Niat lftitah

3.

f-.1 Ooa permulaan

salat.

d.

4. 5.

l-l

Attahu akbar.

e. f.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fkrh lladnsan

lbldaFh

Keias 2

lV.

1. 2. 3. 4, 5.

Jawablah soal di bawah ini dengan benarl Apa yang disebut salat? Kapan waktu mengerjakan salat Asarl Tulislah bacaan Al Fatihah dengan huruf Latin! Bagaimana cara mengerjakan ruku? Bagaimana cara mengerjakan sujud?

@

Tata

ca.satatratdu

Bab 2

Ketentuan Salat Fardu

. Monyobutk n ayaEt wajlb sa.l . . . M€nyobulkqn eyacl eah 6alFt a.l' . [r€nylbutkgi rukun ..lrt . Msnyobqlk6n sunat sdLal. . lloiy.butt{n hol.ha yrng

.i

Mengerjakan salat itu termasuk ibadah khusus. Tata cara
ibadah salat harus mencontoh kepada salat Nabi Muhammad Saw.

Sabda Nabi Muhammad Saw:

']/ri;-ffiValfi
Sallu kama raaitumuni usalli

Artinya: 'Sa/atlah kamu sekalian seperti kamu melihat aku
salat." Mengerjakan ibadah salat harus mengikuti ketentuan salat fardu. Ketentuan-ketentuan salat fardu itu adalah syarat wajib salat, syarat sah salat, rukun salat, sunat salat, dan hal yang membatalkan salat.
Fhth Madtasah tbtidatah Kehs 2

./ti' ^v
.;,

'..,

R. )syarat Wajib Salat

1. 2. 3. 4.

Syarat wajib salat ada empat, yaitu: lslam, yaitu seseorang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Balig, yaitu adalah orang yang telah mencapai umurtertentu. Berakalsehat, yaitu tidak gila, tidak mabuk, atau tjdak pingsan. Tidak sedang haid atau tidak nifas bagi perempuan.

I

B. ,'Syarat Sah Salat

' 1. 2. 3. 4. 5.

Salat akan sah jika memenuhi lima bagian, yaitu: Suci dari hadas besar dan kecil. Badan, pakaian, dan tempat salat suci dari najis.
Menutup aurat, yaitu bagi laki-laki antara pusar dan lutut, bagi perempuan seluruh bagian kecuali muka dan telapak tangan. Sudah tiba waktu salat. Menghadap ke arah kiblat.

i,-.C. ,Rukun Salat
Rukun salat adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan pada salat, jika tidak dikerjakan, salatnya tidak sah. Rukun salat ada tiga belas, yaitu: Niat. Berdiri menghadap kiolat bagi yanq mampu. Takbiratul ikhram Membaca Surat Al Fatihah setiap rakaat. Ruku. l'tidal. Sujud dua kali. Duduk di antara dua sujud. Duduk tawaruk. 10. Bacaan tasyahud akhir.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
[, Yl

re]e,rraaedi,Fd..u

11

.

12. 13. Tertib, yaitu mengerjakan gerakan maupun bacaan salat
secara berurutan sesuai dengan rukun yang tersebut di atas.

l\,4embaca salawat kepada Nabi l\,4uhammad Saw. Mengucapkan salam pertama

{ o. fsunat satat '
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sunat salat adalah pekerjaan yang jika dilakukan akan

mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan berdosa. Sunat salat ada tiga belas yaitu: Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ikhram. Meletakkan dua tangan pada dada keiika sedang berdiri. Membaca doa iftitah pada rakaat pertama. Membaca doa taawuz. Membaca amin setelah membaca Surat Al Fatihah. Membaca salah satu Surat atau ayat Al Quran pada rakaat pertama dan kedua. 7. l\,4enyaringkan bacaan SuratAl Fatihah dan surat lainnya pada salat Subuh, Magrib, dan lsya. 8. Mengucapkan pada takbir seliap pindah gerakan salat. 9. Membaca doa ketika itidal. 10. Membaca tasbih setiap ruku dan sujud. 11 . IMeletakkan dua tangan di atas paha ketika duduk tasyahud dan duduk di antara dua sujud. 12. Ketika tasyahud awal dan akhir, ibu jari dan jari tengah tangan

kanan dibuat melingkar seperti cincin dan jari telunjuk
ditunjukkan. 13. Mengucapkan salam kedua.

{ E. :Hal-hal yang Membatalkan Salat
1. 2. 3.
Yang membatalkan salat ada enam, yaitu: Berbicara atau tertawa yang disengaja. Keluar hadas kecil atau besar. Terbuka aural. ketika sedang salat.
l^-_

JI !

4. 5. 6.
. F.

Bergerak disengaja yang tidak ada hubungannya dengan
salat.

dan minum ketika salat. Sengaja pindah tempat.
l\,4akan

HtngKasan

Ketentuan salat fardu terdiri atas syarat wajib, syarat sah, rukun, sunat, dan hal-hal yang membatalkan salat.

r, G. ,Tugas
Hafalkan rukun salat seorang-seorang secara bergantianl

l. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
..
\ro,l

Pilihlah jawaban yang benarl Syarat wajib salat ada ... macam. empat

a. tiga a. a.

b.

c. c. c. c. c. c.

lima

Suci dari hadas besar dan hadas kecil termasuk... salat. syarat syarat wajib ruku n salat

sah b.

Rukun salat ada .... dua b.

belas

tiga belas

empat belas
batal rukun

a.
a.

Duduk tawaruk termasuk ... salat. rukun b. subah lslam termasuk... salat. syarat syarat sah

wajib b. b.

Sunat salat semuanya ada .,. macam. a. dua belas tiga belas

empat belas

Apabila kita mengerjakan pekerjaaan akan mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak akan berdosa, itu adalah ....
^P'.r',ansaiziFl,

a.
8.

wajib

b.

rukun

c.

sunat

Segala sesuatu yang wajib dikerjakan pada salat fardu disebut....

a. b. c.
9.

rukun salat sunal salat syarat sah salat

Yang termasuk syarat wajib salat adalah ...

a. Balig a. b. c.

b. Haram

c.

Wajib

10. Aurat laki-laki adalah ....

semua badan antara pusar dan lutut semua badan kecuali muka dan tangan

ll. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ill.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benarl Syarat wajib salat ada .... [,4enutup aurat termasuk .... Rukun salat adalah .... Rukun salat ada .... Sunat salat adalah .... lslam adalah... Balig adalah.... Tedib adalah .... Yang membatalkan salat ada .... 10. Duduk tawaruk setelah ....

Jodohkanlah kata-kata yang ada di sebelah Kanan dengan yang ada di sebelah Kiril
Orang yang telah mencapai umur lertentu.

a. b.
Freih

Z. I

Syarat sah salat
Yang membatalkan
sa Iat
asah lblidai|3h ketas 2

Suci dari hadas besar dan kecil.

\adt

:

J.

4.

tr Membaca surat AI Membaca salah tr ayat Al Qur'an.

Fatihah.

satu

5. fl
lV.

c. d. e.

Balig

Rukun salat Sunat salat

Terbuka aurat sedang salat.

1. 2. 3. 4. 5.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benarl Ada berapa syarat sah salat? Ada berapa syarat wajib salat? Berapa rukun salat? Sebutkan arti rukun salat! Apa yang disebut balig?

@ Y

te,enlaasaatFadl

FS I alilriirr Uli;tr(riirr Ilrrrtrrn liemester I. Pilihlah jawaban a, b, dan c dengan menggunakan tanda
I

A"

1.

silang (x) dengan benarl Rukun lsiam kedua .... a. syahadat b. salat Salat lima waktu, hukumnya .... a. wajib su nat

c. c. c. c. c. c.

zakat
mubah berzikir tahlil salam
doa

2.
3.

b.

Sebelum salat kita wajib .... berwudu b. berdoa

a.

4.
5.

Salat dimulai dengan .... a. takbir b. tahmid
Salat diakhiri dengan .... ruku sujud

a.

b.

6, 7.

a. niat a. b. c.

... sebelum salat.
b.

zikir

Bacaan takbir adalah .... Subhanallah Alhamdulullah Allahu akbar

8.

a. fatihah a. b. c.
a.

Doa permulaan salat itu....

b. iftitah

c.

aihamdutiltah

9.

Kalimat taawuz itu .... bismillahir rahmanir rahim auzubillah i minasy syaitanirajim astagfirullah a al azim

10. Sebelum membaca Al Fatihah kita membaca ....
takbir

b.

taawrz

c.

iawaruk

Fiain Madasah

lbtrjaiah

Nehs 2

'11

.

Selesai membaca Al Fatihah mengucapkan Alhamdulillah c allahu akbar

a.

b.

amtn

12. Usalli fardassubhi adalah niat salat

a. subuh a. sujud

b. zuhur b. itidal

....

c
c.

asar
tawaruk

13. Setelah bangkit dari ruku kita . ..

'14. Ketika i'tidal membaca .... a. sami allahuliman hamidah b. auzu billah iminas syaitanirajim c. astagfirullah a al azim

15. Ketika sujud membaca ....

a, b. c.

sami allahuliman hamidah auzubillahi minasysyaitanirajim astagfirullaha al azim
kedua
....

16. Doa iftitah diucapkan pada rakaat....

a. pertama b. a. sujud

c,

ketiga

17. Membaca salawat ketika

b.

ruku
kiri

c.

attahiyat belakang

18. Salam pertama kita menoleh ke ....

a. kanan a. b. c.
su

b.

c.

19. Doa sujud itu....
bhana rabbiYal a'la subhanarabial azim amin

20. Setiap rakaat ... kali sujud

a. satu a. tiga

b.

dua

c.

tiga
lima

21

.

Sehari semalam kita salat ... kali. empat

b.

c.

@ 'Y

22. Sehari semalam salat...

a.

lima

belas b. b. b. b.

rakaat. enam

belas

c.

tujuh belas amanat
empat

23. Mengerjakan salat

a. ibadah a. dua
empat

itu termasuk ... khusus. ketentuan c.

24. Salat Subuh sebanyak ... rakaat.
tiga
lima
c.

25. Syarat wajib salat ada

a. a. a.

.... c.

tiga belas
rukun
rukun

26. Balig termasuk

... salat. syarat wajib syarat

b. b.
b.

sah sah

c.

27. Menghadap kiblat termasuk ... salat.
syarat wajib
....

syarat

c.

28. Rukun salat ada

a. sebelas

dua

belas

c.

tiga belas
empat

29. Jumlah rakaat salat Isya ada....

a. dua

b.
...

tiga
dua

c.

30. Sunat salat ada

a. sebelas a. a. a. b. c.
sunat

b.

belas

c.

tiga belas
rukun

31. Ruku termasuk 32.

... salat.

b. wajib

c.

Hal yang membatalkan salat ada .... tiga

b. enam

c.

sembilan

33. Yang termasuk membatalkan salat ...
senga.ja pindah kiblat membaca salam kedua membaca iftitah
....

34. Yang termasuk sunat salat yaitu

Fixin Madrc3ah lLtl(iattah K.las 2

a. b. c. a, b. c. a.

membaca taawuz berbicara sengaja terbuka aurat
....

35. Buang air kecil termasuk

sunat salat yang membatalkan salat rukun salat sunat

36. ltidal termasuk....

salat b.

rukun salat
....

c.

wajib salat

37. Suci dari hadas besar termasuk

a. b. c. a.

rukun salat syarat sah salat wajib salat
....

38. Salam termasuk
sunat salat
ruku itidal

b.

wajib salat

c.

rukun salat

39. Membaca tasyahud akhir ketika ....

a. b. c. a.

duduk tawaruk
....

40. Tertib termasuk
wajib salat

b.

rukun salat

c.

sunat salat

ll.

1. 2. 3. 4. 5.

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl lbadah yang dimulai dengan takbiratul ihram 'dan diakhiri dengan salam disebut .... Sebelum salat kita harus ... dalam hati dengan ikhlas. Setelah membaca doa iftitah kita wajib membaca surat . Lafal takbiralul ikhram itu .... Doa permulaan ketika sedang salatyang dibaca pada rakaat pedama d isebut .... Bacaan taawuz adalah ....

7. 8. 9.
10.

Bacaan ruku adalah .... Bacaan terakhir dalam salat itu . . .. Rukun salat ada .... Menutup aurat termasuk ... salat.

ilt. Jawablah soal di bawah ini dengan benarl 1. Kapan membaca salawat dalam salatl 2. Berapakah rakaat salat Subuh? 3. Ada berapa syarat wajib salat? Sebutkan! 4. Apa arti balig? 5. Ada berapa yang membatalkan salat?

Fiqiht/latiatah lblklaryah Kelas 2

Puan dan lqamah

' r.j.i!:i..rl:.3:i:z3r.3r r:trlrl

Sehari semalam kita mengerjakan salat wajib lima waktu. Salat walib itu telah ditetapkan waktu pelaksanaannya. Waktu salat fardu di pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, dan malam hari. Apabila waktu salat telah tiba. tiap{lap masl d menyeru kaum muslimin untuk melaksanakan sa at fardu dengan mengumandangkan azan.

A.

Azan

Azan adalah pernberitahuan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat telah tiba. Maksudnya mengaiak kaum muslimin untuk melaksanakan salat fardu. Biasanya azan dilakukan di masjldmasjid atau tempaftempat lain yang dipakai untuk mengeriakan salat berjamaah. Orang yang azan disebut muazin. Sebaiknya iluazin mengumandangkan latal azan dalam keadaan sucl, dan menyerukan dengan suara lantang dan keras.

1.

Lafal Azan

*
,r

,\ 'i-;l*?jg/;rt
lxr'gtl)r163a:7

)x'!;6rig"6'&t1

xrif,gtlE,v

,\

4iili3eg ji31&fAgtxl
"tAt9tlsyi

7l

Asyhadu ala illaha ilallah. Asyhadu ala ilaaha ilallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya'alas salah. Hayya'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lailaha ilallah.

Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

Artinya: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Allah
Mahabesar, Allah Mahabesar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya muhammad itu utusan Allah. Marikita salat. Marikita salat. Marikita menuju kemenangan.
Mari kita menuju kemenangan. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada Tuhan selain Allah."

2.

Menjawab Azan

Apabila kita mendengar azan, disunatkan untuk
mendengarkan seraya menjawabnya. Caranya dengan menirukan

seperti apa yang diucapkan muazin, kecuali ketika muazin
mengucapkan lalaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, yang mendengarkan azan menjawab dengan mengucapkan:
F ttih

ltadt.\ah lbtida\!r rera"

I

'S:N;t'V1t8!$'li1
Lahaula wala quwwata illa billahil 'ali yil 'azim

Artinya: "Tiada daya dan upaya melainkan dengan
pertolongan Allah Yang Mahaluhur dan Yang Mahaagung.

3.

Doa Sesudah Azan

Selesai azan, muazin dan orang-orang yang mendengarkan azan disunatkan membaca doa selesai azan, yaitu:

fu.\1J;ir9til,3X$t;;i!,"

jLEAi
t./

4:rl9j gri

1/

/ ,,:\

AllAhumma rabba hd zihid da'watit tammah, wassalatul qaimah, ati muhammadanil wasilata wal fadiilah wab'atsi maqd man mahmu danil lazi wa'adtah.

Artinya: "Ya Allah Tuhan kami, tuhan yang mempunyai panggilan yang sempurna ini, dan memiliki salat yang akan dilakukan, berilah Nabi Muhammad deraiat yang tinggi dan

pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuii yang telah Engkau janjikan kepadanya."

,.

B. '
1

lqamah

lqamah adalah ajakan kepada lamaah agar segera berdiri untuk melaksanakan salatfardu. Apabila ada yang mqngucapkan iqamah, segeralah jamaah berdiri untuk memulai salat.

.

Lalal lqamah
a

.,t

t,."<tl.( t,,r/, 4)t rJ'srt4Jt -_|gt tlf

u6,

Y

,t,tFit)lv{6/:&t

,t)attj!.iKi'jgt{i
,t E$,At;)i,-1j ,t -:A(,'E : i
\v \---.ii-

x

^t \ t,.

'tfi.9)t,i.6'fi
ti)Ll
.{Xl -_A!= 1 4.!

rjls=rl

t/t. 4)t"'

4r9r,.tli
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu ala i aha ilallah. Asyhadu

anna muhammadar rasulullah. Hayya'alas salah. Hayya'alal
falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Al ahu akbar. Allahu akbar. Lailaha illallah. Arlinya: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Aku bersaksi

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Mari kita menuju
kemenangan. Segeralah mendirikan salat. Segeralah mendirikan salat. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain

A ah.'
2.

Menjawab lqamah

Bagi orang-orang yang mendengar iqamah disunatkan menjawabnya sama dengan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan iqamah, kecuali pada kalimat qad
qamatis salah. mengucapkan lafal:

ejrJe,+t\i4br
Aqamahallahu wa adamaha.

Artinya:"Semoga Allah mendirikan salat
mengekalkannya."

itu

dan

Fiqih t'ladftsah lbti,taiFh kelas 2

C. "

Ringkasan

Azan adalah pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat telah tiba. lqamah adalah ajakan kepada jamaah agar segera berdiri untuk melaksanakan salat fard u.

L'.

lugas
Hafalkan lafal azanl

Hafalkan lafal iqamah, kemudian praktikkanlah di tempat
kalianl

l. 1.
2. 3.

Lingkarilah jawaban yang benarl Pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat lelah tiba disebut.... b. iqamah c. tasyahud a. azan

a.

Azan biasanya dilaksanakan di .... masjid lapangan

b.

c.

sekolah

Salah satu lafal azan.... a. allahu ahad b. hayya alas salah c. qad qamatis salah Hayya 'alas salah terjemahannya adalah .... a. mari kila selamalkan b. mari kita salat c. mari kita berdiri Ajakan kepada jamaah untuk segera berdiri disebut ....

4.

5.

a. azan

b. takbir

c.

iqamah

6. 7.

Hayya'alal falah adalah bacaan dalam ..,.

a, shalawat b. iqamah a. b. c.
Kalimat azan ke empat adalah ..., hayya'alal falah hayya 'alas salah la ilaha ilallah

c.

Salat

8,
9.

Ketika suara azan terdengar, hendaknya kita segera

a. wudu

melaksanakan....

b. iqamah b. muazin

c, c,

salat

a. mualaf a. b. c.
bezikir

Orang yang mengumandangkan azan disebut.... munfarid

10. Selesai azan kita disunatkan

membaca,,..

berdoa membaca Al Quran

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl 1. Sebelum salat fardu muazin mengumandangkan .... 2. Orang yang azan, disebut.... J. Muazin adalah .... 4. Tambahan lalal azan subuh itu .... 5. Asyhadu anna muhammadan .... b. Hayya 'alal falah termasuk lafal .... 7. Qad qamatis sa/ah termasuk lafal .... 8. Pemberitahuan waktu salat telah tiba disebut .... 9. Ajakan kepada jamaah untuk segera melaksanakan salat disebut,,.. 10. l\4ari kita salat arti dari hayya'alas ....

il.

.qrVao.a,arluiOaTanferas:

-@ Y

ilt. Jodohkanlah kata-kata yang ada di sebelah kanan dengan yang ada di sebelah kiril
1.

2. 3.

4.

tr tr Hayya 'alas salah. tr Hayya 'alal faldh. tr Asyhadu 'alla illallah waasyhadu
Al16hu akbar.

a.
b. c. d. e.

Kalimat tahlil Mari menuju kemenangan Dua kalimat syahadat kita salat Kalimat takbir
l\,4ari

ilaha

anna muhammdar
ras u lu lla h.

5. E
lV.

La itaha iilailah.

1. 2. 3. 4. 5.

Keriakanlah soaFsoal di bawah inil Apakah afti azan? Apakah arti iqamah? Tulislah la'fal azanl. Tulislah lafal iqamah! Apa afti qad qamatis salah?

s
.t

Kunut dalam Salat

Kunut artinya berdiri dan berdoa ketika sa at, doa kunut biasanya dibaca sesudah i'tidal pada rakaat terakhir dalam salat
Subuh. Kunut dibaca pada rakaat kedua sa at Subuh sete ah ruku dengan cara mengangkat kedua tangan sepert berdoa. Selain itu doa kunut dibaca pada akhir salat Witir setelah salat Tarawih. Pelaksanaannya pada bulan Ramadan mulaitanggal 2'1 Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan. Doa kunut juga d baca lika dalam keadaan bahaya, bencana, aiau urnat lslam teraniaya. Doa kunut yang dibaca pada saat bahaya d sebut kunut nazllah.

A. )Lafal Doa Kunut
d-/9
/.
.< |

t&

/ . / . .- , . .-t. .

J,.19. J#\rJ,. g"J*IA ;!..:i9

/.//

t.r...

,f;.

7....2.1.t.,|'t.

g

:r'l*

L.+.+

al tt t/, //t/:.,..., -:l-:\?-;. *1;.1
art

d-, +.6

2 ..t\.. r.;,+I
i,:.

; j4.. C9 ;
rr

lll3.iaserr i!iir-1i3rr ilarai 2

5t

'rJ,\j,

'r$91;53v "s:fi,
/l

*,;Viill, :.tr6 -:i:{ t"1
3;'t

3',jt

J"l
J

Llj ;

r;

.

p,.

;,. ; *i." : i;' rt

=j/5

Allahummahdini fiman hada t wa afini fiman 'afaii. Wa
tawallani fiman tawallait wabarikli fima a'atait wa qinni syarrama qadait. Fainnaka taqdi wala yuqda 'alaik. Wa innahu la yazrllu mawwa lait. Wala ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu 'ala ma qadait astagfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu'ala sayyidina muhamma dininnabiyyil ummiyyi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam.

petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau tunjiLkkan, dan sehatkanlah hamba sebagaimana orang yang telah Engkau sehatkan, dan berilah perlindungan kepada hamba sebagaimana arang yang telah Engkau beri perlindungan, dan berikanlah berkah kepada hamba dalam rezeki yang telah Engkau berikan. Dan jagalah hamba dari
Afld'inya. "Ya Allah, berikanlah hamba

kejelekan yang menentukan dan bukan yang ditentukan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri
pertolongan dan tidak akan mulia arang yang Engkau musuhi. Maha Pemberi Berkah Engkau Tuhan hamba. Semoga Allah mengaruniai rahrnat kepada Nabi Muhammad, Nabi ya Ummi (tidak pandai membaca dan menults) dan kepada segenap keluarga serta sahabat beltau, dan semoga Allah memberikan keselamatan."

Membaca doa kunut dalam salal termasuk sunat. Sunal adalah pekerjaan yang apabjla dikerjakan mendapat pahala tidak dikerjakan tidak apa-apa. Doa kunut dilaksanakan bisa ketika salat berjamaah bisa juga ketika salat sendiri.Apabila salat sendiri, doa kunut dapat dibaca sendiri dari awal hingga akhir; apabila salat berjamaah dan imam membaca kunut, makmum mengucapkan 'amin', artinya perkenankanlah permohonan kami ya Allah."
"

{ e. ;,Prattik Doa Kunut
Doa kunut biasanya dibaca pada rakaat kedua salat Subuh setelah i'tidal. Praktik membaca doa kunut saat salat sendiri yaitu,

'

pada rakaat kedua, setelah ruku bangkit tegak dengan
mengangkat tangan sejajar tinggi telinga seraya membaca:

/'xr";iJ/,ixt
sami 'allahu man hamidah.

61

Selanjutnya mengangkat kedua tangan seraya membaca doa kunut berikut:

$tL:*j,,#Yj. 6i.'a'J*,A
'"11j

w; 4[a w. J, 3,$, 4s3 ti*.,A_] :
,,1&,#_,{i :r,;X agg , t gty,fr,

&,

A1

llj,;fri,'.::815, tlA":3 t'il', 413 j

6: ri, *r;Vje"ll, *1G -:i:'J x.1
($
iUS +*r;;

Li&,j.::Xi
F

a\t.tad,d\ah 1lrciUih I

lh,2

q'

Allahummahdini fiman hadait wa afini fiman 'afait. Wa
tawallani fiman tawallait wabarikli fima a'atait wa qinni syarrama qadait. Fainnaka taqdi wala yuqda'alaik. Wa innahu la yazillu mawwa lait. Wala ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu 'ala ma qadait astagfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu'ala sayyidina muhamma dininnabiyyil ummiyyi wa'aia alihi wa sahbihi wa sallam. Arlinya:"Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, dan sehatkanlah hamba sebagaimana orang yang telah Engkau sehatkan. dan berilah perlindungan kepada hamba sebagaimana orang yang telah Engkau beri perlindungan, dan berikanlah berkah kepada hamba dalam rezeki yang telah Engkau berikan. Dan jagalah aku dari

kejelekan yang menentukan dan bukan yang ditentukan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri
pertolongan dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Pemberi Berkah Engkau Tuhan hamba. Semoga Allah mengaruniai rahmat kepada Nabi Muhammad, Nabi ya Ummi (tidak pandai membaca dan menulis) dan kepada segenap keluarga serta sahabat beliau. dan semoga Allah memberikan keselamatan."

Apabila kita mengikuti salat berjamaah, makmun
mengangkat tangan sambil membaca amin. Selanjutnya, selesai membaca doa kunut dilanjutkan dengan sulud sebagaimana kita salat.

. Ringkasan

Kunut adalah doa khusus, biasanya dibaca sesudah i'tidal pada rakaat terakhir dalam salat terteniu, seperti dalam salat Subuh. Kunut bisa luga dilaksanakan pada akhir salat Witir di bulan Ramadan atau pada saat ada bahaya.

.$'

r*,,.,.n"s.',r

i u., lugas '
.
t.
1.

Bacalah doa kunut di atas beru lang-u lang! Hafalkan doa kunut dengan benarl

LJjii(()tir€intlr{,irlt

a. subuh

Lingkarilah jawaban yang benarl Doa kunut di baca pada salat .... zuh ur

b.

2.

a. pertama b. a. haram b. b.

Doa kunut dibaca pada rakaat .... kedua

c. c. c.

ketiga

Membaca doa kunut, hukumnya.... su nat

wajib

4.

Membaca kunut dilaksanakan ketika salat berjamaah dan munfarid. Munfarid, artinya salat .... a. berdua send irian bertiqa

5.

a. b. c.

Doa kunut pada saat ada bahaya disebut .... kunut nazilah kunut.lamaah kunut munfarid

ll. . 2. 3. 4. 5.
1

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar! Ketika salat Subuh disunatkan membaca doa .. .. Doa kunut yang dibaca pada saat bahaya disebut .... Doa kunut diucapkan pada salat .... Membaca kunut itu hukumnya .... lmam sedang membaca doa kunut, makmum mengangkat dua tangan sambil membaca ....

F

0,rr r.,rrd.a:arr

rr

oa

,

;n r erp-

2

\5 5J

:.

ilr. Jodohkanlah kata-kata yang ada di sebelah kanan dengan yang ada di sebelah kiril
1.

2. E 3. E 4. [l
S. [ll
lV.

Berdiri dan berdoa ketika salat. Salat yang disunatkan membaca doa kunut.

a.
b. c. d,

Subuh Kedua

Kunut nazilah
Mengucapkan amln Kunut

Rakaat untuk membaca doa kunut. Membaca doa kunut apabila ada bahaya. Mendengarkan bacaan doa kunut yang di baca imam.

1. 2. 3. 4. 5.

Jawablah soal di bawah ini dengan benarl Apakah arti ru kun? Pada saat salat apa kita melaksanakan kunut? Pada rakaat ke berapa doa kunut dilaksanakan? Selain salat Subuh, pada salat apalagi kita membaca doa kunut? Apa arti kunut nazilah?

5

Zikir dan Doa

'

a.arbacaa. nDlar, usb rr {arrold

Sesudah salat biasanya kita melaksanakan zikir.
Melaksanakan zikir hukumnya sunah. Dengan banyak berzikir hati kita akan tenteram dan damai. Dengan banyak berzikir dosa kita juga akan dihapuskan oleh Allah. Nabi bersabda: "Barangsiapa menyebut 'subhanallah' 33 kali, menyebut 'alhamdulillah' 33 kali, dan'Allahu akbar'33 kali di akhir tiap-tiap salat, jumlah seluruhnya menjadi 99 kali, dan untuk mencukupi seratus dengan menyebut 'La ilAha illallahu wahdahu lA syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa al6 kulli syaiin qadir'niscaya diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut."

ezikir Setelah Salat
Zikir artinya mengingat. Maksud zikir adalah meng ingat Allah Swt. l\,4engingat Allah dapat sambil berdiri, duduk, dan
Fiqih Ma.na3ah lbtida\an letas 2

157

)

':

berbaring. Zikir itu dapat dilakukan dengan perbualan atau ucapan. Apabila kita telah selesai melaksanakan salat dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Lafal zikir setelah salat yang dicontohkan Rasulullah adalah sebagai berikut:

Membaca lstig{ar lstigfar artinya memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat. Membaca istigfartiga kali. Lafal istigfar adalah sebagai berikut:
1

.

2.1 't'-r.. . 2/ t./ ;]irjldJl'ili:...-l

\' ,

astagfirullah hal'azim. 3x
Arlinya. "Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung."

Dilanjutkan membaca:

2la$;Siq\iY-i3Ji'.i4ln$

jiArqtuti

Allahuma antas salam waminkas salam tabarakta yazaljalali wal ikram.

Ariinya:"Ya Allah, Engkaulah yang sejahtera, dan dari Engkaulah datangnya kesejahteraan. Maha Mulia Engkau ya Allah yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan."

2.

Membaca Tasbih Tasbih artinya menyucikan nama Allah karena Allah Maha Suci. Tasbih di baca 33 kali. Lafal tasbih adalah sebagai berikut:

Aa<?;
Subhanallah 33X
Arlinya'. "Maha suci Allah."

,@
'Y

3.

Membaca Tahmid

Tahmid artinya memuji kepadaAllah karenaAllah Maha Terpuji. Tahmid dibaca 33 kali. Lafal tahmid adalah sebagai berikut:

lN.L.rtJl

\t t , '.11

Alhamdulillah.33X
Artinya: 'Sega/a puji bagi Allah." Membaca Takbir Takbir artinya Allah Mahabesar. Takbir dibaca 33 kali. Lafal takbir sebagai berikut:

4.

_^j-l

tr, tit\e(

4!r

Allahu akbar. 33X Arliny a. "Al I ah M a h a besar. "

5.

Membaca Tahlil Tahlil sebagai penutup dalam berzikir. Tahlil dibaca satu kali. Lafal tahlil sebagai berikut:

!-3j'ag1'J :J 4;,Al 5 gj'a&t,!r4 1-,"u, 9..$ r tA f, ()i3l; "t"a't
.

Lailaha illallah wah dahu la syari kalah lahul mulku walahul hamdu wahua'ala kulli syaiin qadir. Arlinya: "Tidak ada lagi Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan, dan Dialah yang memiliki sekalian pujian dan sangat kuasa afas sega/a sesuatu."

Fiqih Madfttah lbli.taiyah Kelas 2

!B..]Berdoa Setelah Salat
Doa artinya permohonan. Maksud doa adalah memohon kepada Allah dengan mengikutl cara-cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Doa-doa yang biasa dibaca setelah salat adalah sebagai berikut:

'

1. Mendoakan orang tua

r*ri )3lKtffir i g g li ;gr g,
U.

i).

Rabbig firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani

Artinya: "Ya Tuhanku ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba dan sayangilah mereka sebagaimana mereka
memelihara hamba pada waktu kecil."

2.

Doa kebahagiaan dunia dan akhirat

6;r)iOjzt%$gto,QtW l5;1z*Z ,)i oj',treV!. \t e.Y.tTg
Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina aza bannar. Arlinya: "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan pelihara kami dari siksa neraka."

'Mr,i,:i;

{C.. .Pembiasaan '1r-

Apabila telah selesai melaksanakan salat, biasakanlah berzikir dan berdoa.

llE' r

Berilah tanda ( r/ ) pada kolom "ya", "kadang-kadang" atau "tidak" sesuai dengan pilihan kamu.
No
1

Jenis Kegiatan
Saya suka melaksanakan salat fardu lima waktu Saya suka membaca astagfiru llahal 'azim selesai salat
Saya suka membaca subhanallah selesai salat

Ya

Kd

Tdk

2

3

4

Saya suka membaca allahu akbar selesai salat Saya suka membaca "lailaha illallah" selesai salat Saya suka membaca doa untuk orang tua selesai salat

5

6

{. D.,}Tugas

-

Hafalkan bacaa n zikir setelah salatl Hafalkan bacaan doa setelah salat!

l.

1. 2.

Lingkarilah iawaban yang benarl Zikir adalah .... mengingat memohon

a.

b.

c.

memulr

Zikrullah artinya ....
Flqih Madtasah lt)tidailah Ketas 2

a. b. c.
3.

mengingat Allah mengingat Rasul mengingat malaikat

a.

Lafal istigfar yaitu ....

subhanallah

b. b.

Allahu akbar
tahmid

c.
c.

astaofirullah

4.
5.

Subhanallah itu lafal ....

a. takbir a. b. c.

istigfar

Lafal tahlil yaitu .... Allahuma antas salam la ilaha illallah alhamdulillah

6.

a. peringatan b. a. b. c.
a.

Doa adalah ....

permohonan

c.

pujran

7.

Selesai salat disunatkan ... berdoa membaca Al Quran bersuci

8.

waliwalidayya
tiga tiga puluh tiga tiga belas
hati pikiran perkataan

b. ilallah
... kali.

c.

hasanah

9.

a. b. c.

I\,4embaca subhanallah sebanyak

10. Banyak mengingat Allah Swt itu akan menenteramkan ....

a. b. c.

.a

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ll. 1.

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl Zikir artinya .... Mengingat Allah sambil .... Lafal istigfar adalah .... Allahuma antas salam .... La ilaha.... Doa artinya.... Mengingat Allah akan menenteramkan .. .. La ilaha illallah artinya....

Subhanallahartinya.... 10. Alhamdulillah artinya ....
kanan dengan
Subhanallah Bacaan tahlil

lll. Jodohkanlah kata-kata yang ada di sebelah
yang ada di sebelah kiril
1.

2. 4, 5. 6.

tr La ilaha illallah. tr Bacaan tasbih. tr Astagfirullahal'azim tr Allahumagfirli waliwalidayya.
.

a.
b. c.

Bacaan istigfar
Bacaan takbir Doa orang tua

[l

d.
e.

Allahu akbar.

lV.

2. 3. 4. 5.

1.

Jawablah soal di bawah ini dengan benarl Berapa kali membaca tasbih setelah salat? Apakah arli zikir? Apakah arti doa? Tulis lafal doa untuk orang tua? Tulis lafal doa kebahagiaan dunia akhirat?

Fiqih ldadnsah lbndairah l<etas 2

{gJ, Y
:

t. 1.

Pilihlah jawaban a, b, dan c dengan menggunakan tanda silang (x) dengan benarl Azan adalah .... pemberitahuan waktu salat telah tiba ajakan pada jamaah untuk segera salat orang yang mendengarkan azan

a. b. c.

2.

Orang yang mengumandangkan azan disebut ... mubalig

a. dai a. b. c.

b. muazin

c.

3.

Allahu akbar artinya .... Allah Mahabesar mari kita salat mari menuju kemenangan Asyhadu alla ilaha .... illallah muhammadarrasulullah akbar

4.

a. b. c.

5.
b.

Asyhadu anna muhammadar ..". rasulullah

a. illallah a.
Hayya'alas....
salah

b.
b.

c. c. c.

akbar akbar
rumah

falah

7.

Azan dikumandangkan dari .... sekolah

a. masjld a. b. c.

b.

8.

Hayya 'alal falah, artinya . . .. marilah menuju keindahan marilah menuju kesenangan marilah menuju kemenangan Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad.... kemenangan utusan Allah

9.

a.

b.

c

kekuatan

{!} r

,r, *n

oo"

10. lqamah adalah

a. b. c.
a.

....

pemberitahuan waktu salat lelah tiba ajakan pada jamaah untuk segera salat orang yang mendengarkan azan
....
f

11. Qad qamatis
alah

b.

salah

c.

akbar

12. Hayya 'alas salah. adinya ....

a. b. c. a. b. c.

mari kita salat mari kila azan mari menuju kebahagiaan

'1

3.

Zikrullah artinya . . .. mengingat Allah mengingat rasul mengingat malaikat

14. As salatu khairam minan....

a. azim

b. b. b. b. b.

naum

c. c. c.

quwata khairan
ku nut

15. Sadaqta

a. bararta a. azan

wa ....

lahaula iqamah

to. lsi doa khusus adalah ....

17

.

a. subuh a. ruku

Doa kunut biasanya dibaca pada saat salat.... zuh ur
sujud

18. Doa kunut dibaca setelah ....
'19. l\,4embaca doa kunut itu hukumnya ....

c. c.

itidal

a. haram a. b. c.

b. sunat

wajib

20. Doa kunut pada saat ada bahaya disebut....
kunut nazilah kunut jamaah kunut munfarid
liqi
t'ladtasah lbLideilah Kelas 2

21. Ketika ada bencana kita disunatkan membaca doa ....

a. b. c. a.

kunut kebaikan tolak bahaya

22. Pada bulan Ramadan doa kunut biasanya dibaca pada saat
salat . ... witir

b.

tarawih

c.

fardu

23.

Ketika salat berjamaah imam membaca doa kunut, makmum

harus.... a. mengucapkan amin b. mengikuti bacaan

c.

berdiam diri mengangkat kedua tangan mendengarkan berdiam diri
.

24. Ke|ika mendengarkan doa kunut, kita sambil ....

a. b. c.

25. Ziki arlinya

a. b. c.

...

mengingat memikirkan merenungkan

26. Berziki bisa dilaksanakan sambil berdiri, duduk, dan ....

a. berbaring b. tertawa a. b. c.
lstigfar yaitu berzikir dengan .... ucapan perbuatan tingkah laku
.

c.

ngantuk

27.

28. Astagfirullah

a. huakbar b. a.
ampunan

...

hal azim

c.

allah
ha rta

29. Astagfirullah, artinya aku memohon ....

b.

syafaat

c.

At

zt

danDaa

30. Berzikir setelah salat, hukumnya ....

a. wajib a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.

b. sunat

c.

mubah

31. Subhanallah artinya .... l\ilahasuci Allah segala puji bagi Allah Allah Mahabesar
JZ. Alhamdulillah artinya ....

Mahasuci Allah segala puji bagi Allah Allah Mahabesar

JJ.

Allahu akbar artinya .... Mahasuci Allah segala puji bagi Allah Allah l\,4ahabesar

34. Bacaan istigfar setelah salat diucapkan sebanyak .... tiga kali tiga belas kali tiga puluh tiga kali
35. Bacaan Tahmid setelah salat diucapkan sebanyak .... tiga kali tiga belas kali tiga puluh tiga kali

a. b. c. a. b. c. a. b. c.

.Jtt.

Bacaan takbir setelah salat diucapkan sebanyak .... tiga kali tiga belas kali tiga puluh tiga kali

31. Bacaan tahlil setelah salat diucapkan sebanyak .... tiga kali tiga belas kali tiga puluh tiga kali

Fiqih Matlftsah lblidai@h Kelas 2

38. Lafal takbir itu ....

a. a.

Allahu akbar

b.

alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah

c.

su

b

hana lla h

20

Lafal tahlil itu .... Allahu akbar

b.

c.

subhanallah subhanallah

40. Lafal tahmid itu .... Allahu akbar

a.

b.

c.

ll. 1. 2. 3. 4. 5.

Jawablah pertanyaan ini dengan benarl Tulislah lafal doa untuk kedua orang tual Apakah arti kunut? Apakah arti kunut nazilah? Apakah afti ziki? Selain salat Subuh, salat apa yang disunatkan membaca
kun ut?

lll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl . Sebelum salat fardu kita disunatkan mengumandangkan .. .. 2. Orang yar^g azan disebut.... 3. Lafal istigfar itu adalah .... 4. Pemberitahuan waktu salat tiba disebut .... 5. Berdiri dan berdoa setelah i'tidal ketika salat Subuh disebut
1

6. 7. 8. 9.
1

0.

Doa kunut biasanya dilakukan pada salat .... Doa kunut yang dibaca saat bahaya disebut . .. Doa kunut biasanya dilakukan pada rakaat .... Zikn artinya .... Alhamdulillah artinya . . ..

.

l'trslalur
Fadilah, R. Muhammad. 2005. Fikih Ml Kls 1-6 Kurikulum 2004. Band u ng: Armico.
A. Zuzaman & Abdur Shobur. 2004. Fikih

Ml Kelas

1-O

Kurikulum Kurikulum

2004. Karya Toha Putra: Semarang.
Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama lslam SD 7994. Bandung: Bina Siswa.
1-O

Wahyudin, Udin. '1994. Pendidikan Agama lslam SMP 1-3
Kurikulum 7994. Bandung: Bina Siswa.

Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama lslam SMA 1-3
Kurikulum 7994. Bandung: Bina Siswa.
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa lndonesia. Jakarta: Depdikbud. Hasan, A. 1975. Pengajaran Sa/af. Bandung: Diponegoro. Shahih Bukhari. 1968. Alih Bahasa Zaenudin Hamidi. Jakarta: Wijaya. Ash Shidiq, Harbi. 1984. Pedoman Sa/af. Jakarta: Bulan Bintang.

Direktorat Kelembagaan Agama lslam. 2003. Kurikulum 2004/ Mata Pelajaran Fiqih Ml. Jakarta: Departemen Agama.
Departemen Agama. 2004. Al Quran dan Terjemahannya. Jakarla: Naladana.

Fiqih ri,rd

alr

/bridai

dhrerJ

I

\*7

z 7 z

dan hasil ijiihad (has I pen-rikiran) para mujtahld, penting dalanr rnenjawab dan menyelesa kan berbagar menjad sangat perrnasalahan yang terus beTmunculan d tengah rnasyarakat, seperti masalah jual bel, p nlarn dan sewa ketentuan upah, dsb.
F q h sebagai hLrkLrm lslam

Buklr Pelalaiilf Fiqih lbadah Madrasah lbtidaiyah fM, ini menyalkan bahan peLalaran Fiqih daam lngkup Fiqih lbadah dan Fqh l\,4uama ah Penyusunan materi dan pendekatannya rneruluk kepada Kurkuum N,4adrasah lbtidaiyah (Nill) Slandar Kornpetensi Direktorat Jenderal Ke embagaan Agana ls am Departernan Agama Fepub k ndones a Tahun
2AO4.

Penyajian dan penampilan buku ini memuat kompetens dasar, lndrkaior. uTaian mater, ringkasan, tugas, dan uj kernampuan serta diengkapl dengan gambar'gambar yang rnenarik

l,4eaLr buku ini sebagai sarana pen'rbe alaran, t!luan !ntuk memaham pokok-pokok hukLrrn lslam secara teTpeT nc dan menyeluruh, menjadlkannya pedornan dalarn kehidupan prbad dan sosral, dail mengamalkan kelentuan hukum lslam dengan benar, kiranya atas izrn
Allah dapat terwujud.