BIBLIOGRAFI

Abu Zahari Abu Bakar . Memahami Psikologi Pembelajaran. Siri Pendidikan Fajar Bakti 1988. Dr. Ragbir Kaur A/P Joginder Singh. Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI). 2007. Mok Soon Sang. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Sek. Rendah: Komponen 1 & 2) Psikologi Pendidikan dan Ped agogi. Kumpulan Budiman Sdn.Bhd 2003. Shahabudin Hashim, Mahani Razali, Ramlah Jantan. Psikologi Pendidikan. PTS Publication and Distributors Sdn. Bhd. 2003. Sharifah Alwiah Alsagoff. Psikologi Pendidikan II Psikologi Pembelajaran dan Kognitif Bimbingan dan Kaunseling . Longman Malaysia Sdn. Bhd. 1986.