KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA AKADEMI PENGAJIAN ISLAM SARJANA MUDA PSIKOLOGI (SMP

)

TAJUK: (PENGAJIAN ISLAM MPW 1143)

PENGARUH INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MASYARAKAT.

DISEDIAKAN UNTUK:

PUAN SITI ZUBAIDAH BINTI RAMLI

DISEDIAKAN OLEH:

KUMPULAN 13 SITI SAKINA BINTI SELAMAT 100595 NOR MUNIRAH BINTI MUSTAFA 100174

Hasilnya kita dapat melihat negara kita Malaysia menyaingi negara lain yang maju dalam bidang pendidikan atau pun ekonomi. Contoh-contoh yang berkesan untuk mengelakkan daripada berlaku permasalahan akhlak dan sebagainya ialah dengan menerapkan pendidikan islam di setiap sekolah. Untuk menghadapi dekad-dekad yang akan datang perlulah mempertingkatkan ketahanan kerohanian dan kejiwaan di samping perlu juga untuk mempertingkatkan keupayaan sains dan teknologi. material dan spiritual. ibu bapa memainkan peranan penting dan keluaran buku-buku yang berkaitan agama. mereka yang terlibat dengan pendidikan perllulah peka kepada tanggungjawab membangun uamt yang seimbang dari segi intelektual. . Nilai-nilai kerohanian dan akhlak perlu menunjukkan kemampuan dalam membentuk identity dan budaya bangsa yang mempunyai ketahanan yang mencukupi untuk menghadapi ancaman daripada luar. Neagara maju yang dapat bersaing dengan negara lain boleh dikatakan sebagai sebuah negara yang mampu menguasai bidang ilmu yang luas serta mampu mengurangkan kadar buta huruf di kalangan rakyat. dalam konteks Malaysia lebih menekankan atau dititik beratkan kepada bidang pendidikan. Sebagai contoh Negara Malaysia. Wawasan 2020 meletakkan asas tentang kepentingan agama dan akhlak dalam membangun masyarakat industri masa depan. masyarakat kita akan menghadapi krisis akhlak dan sosial yang dahsyat seperti mana yang di alami oleh masyarakat yang maju. Jika aspek ini di abaikan dalam pendidikan maka kita dalam menghadapi masyarakat industri yang akan kita hasilkan nanti. Kepesatan pembangunan negara kita juga ada kaitan dengan kepesatan kemajuan dalam pendidikan.PENDAHULUAN Pendidikan merupakan suatu yang amat penting dalam pembangunan negara. Justeru itu.

(Prof. Apabila kata kerja didik diubah menjadi kata terbitan dengan meletakkan ³pen´ pada awalanya dan ³an´ pada akhirnya iaitu ³pendidikan´. Manakala dalam pengertian umum pula. . Malah suatu perubahan yang ingin dibuat oleh sesuatu masyarakat perlu dimulakan dengan perubahan manusia yang berasaskan daripada proses pendidikan. (Nasrudin Yunus. Pendidikan berasal daripada kata kerja ³didik´.jaga ( dengan berhati-hati) ajar. seimbang (harmoni). Ertinya pelihara. Abd Halim El-Muhammady: 1994: Pendidikan Islam. Roziah Sidik & Zulkarnain Mohamed:1957-2007:Pengajian Islam: M/S 2) Pendidikan adalah suatu saluran yang penting untuk membangunkan dan merupakan suatu perubahan kepada sesuatu umat. tidak tercela. Dari segi istilah Islam pula Islam diertikan sebagai patuh (taat) dan berserah diri kepada Allah supaya mendapat kesejahteraan atau salam di kehidupan di dunia dan akhirat. Islam itu telah wujud sejak zaman Rasul dan Nabi yang pertama. Peranannya Dalam Pembangunan Ummah:M/S 14) DEFINISI ISLAM Kata dasar bagi Islam dalam bahasa arab adalah Salimah bererti sejahtera dan tidak cacat. Madya Dr. Segelintir masyarakat mengaggap Islam itu bererti sejahtera. patuh dan berserah diri. Dalam pengertian khasnya pula. Menurut hadis. damai. Allah telah melantik 124 000 orang Nabi. Diantaranya hanya 313 orang dilantik menjadi Rasulullah dan hanya 25 orang yang disebut dalam AlQuran. selamat. islam itu wujud semenjak dari Rasulullah terakhir kerana pada ketika itulah islam itu lengkap sebagai peraturan bagi manusia.DEFINISI DEFINISI PENDIDIKAN Sebelum menekankan tajuk dengan lebih mendalam kami akan menekankan maksudnya terlebih dahulu. ia bererti perihal mendidik atau pengetahuan mendidik.

Namun hasil rumusan pendidikan Islam adalah satu pendidikan yang ³bersepadu´ dalam erti kata yang sebenarnya. Madya Dr. . Pendidikan Islam merupakan proses mendidik melatih akal.DEFINISI PENDIDIKAN ISLAM Terdapat pelbagai perspektif maksud untuk pendidikan Islam.alam dan diri secara serentak. Peranannya Dalam Pembangunan Ummah:M/S 13) Sesetengah Sarjana Muslim mentakrifkan Pendidikan Islam sebagai suatu proses melaksanakan falsafah pendidikan dan menterjemahkannya secara realiti dalam usaha membina insan dan masyarakatnya mengikut falsafah Islam yang berasaskan prinsip-prinsip nilai yang dibawa oleh islam.T ke atas manusia supaya mendapat kebahgiaan di dunia dan akhirat.(Prof.( Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah: 1993: Pendidikan Islam Era 2020: M/S 14) . rohani dan emosi manusia berasakan sumber wahyu yang terdapat di dalam al-quran dan alsunnah. Abd Halim ElMuhammady: 1994: Pendidikan Islam. Pendidikan bersepadu dalam Islam bermaksud pendidikan yang menghubungkan tentang prinsip-prinsip mnegenai Tuhan.(Prof. Madya Dr. Abd Halim El-Muhammady: 1994: Pendidikan Islam. Pengalaman Salaf al-Salih serta ilmuan mu¶tabar untuk melahirkan insan yang solehh yang mampu memikul tanggungjawab khalifah yang dipertanggungjawab oleh Allah S.W. Peranannya Dalam Pembangunan Ummah:M/S 13) Proses pendidikan merupakan proses menjaga dan memelihara fitrah ( sifat-sifat semulajadi) kanak-kanak serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud pada diri mereka dengan adanya dorongan dan sokongan. jasmani.

penulis buku-buku teks digalakkan memasukkan unsur-unusr pendidikan Islam seperti akidah. semua murid Islam mesti diberi pendidikan Islam selama berada di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dengan ini. Selain itu. mereka diberi bahan-bahan untuk mempertingkatkan kefahaman mereka. Antara usaha-usaha yang sedang dijalankan untuk memantapkan lagi mengenai pendedahan pendidikan Islam ini ialah guru-guru dilatih di Maktabmaktab Perguruan dengan pendidikan Islam. Justeru itu.Antara usaha lain ialah Kerajaan telah memulakan satu sistem persekolahan yang baru dinamakan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama yang mana murid-muridnya didedahkan dengan pendidikan Islam dan ilmu-ilmu Islam lebih banyak berbanding di Sekolah Kebangsaan.MENURUT AKTA PEMBELAJARAN 1961 Melalui akta yang dibuat iaitu Akta Pembelajaran 1961 menjadikan pendidikan Islam kewajipan Kerajaan Pusat. Diharapkan mereka boleh mnejadi pemimpin masyarakat. akhlak dan sebagainya. Rahman: 1992: Pendidikan Islam Malaysia: M/S 35) USAHA-USAHA PADA MASA KINI Usaha pendidikan Islam pada masa kini sedang dijalankan kepada aktiviti pelajaran dan mata pelajaran agar menuju matlamat dan berjalan ke landarsan ke arah pendidikan Islam. Selain itu. (Ismail Ab. Mereka dilatih keyakinan mengenai bagaimana mata pelajaran yang mereka ajar boleh dijadikan asas pendidikan akhlak dan akidah. Krusus ini bertujuan unutk memperkenalkan pendidikan Islam kepada pelajar-pelajar. krusus Tamadun Islam telah diperkenalkan di Institusi Pelajaran Tinggi dan Maktab-maktab Perguruan sejak mulai 1983. .

Antaranya perkembangan Institusi Pendidikan Islam terdapat pelbagai cara antaranya seperti halaqah. Pendidikan Islam juga berkembang dari sosialisasi di sekolah iaitu melalui para guru menyampaikan maklumat dan seterusnya buku-buka yang banyak dilahirkan daripada pelbagai pengarang dan terbitan sehingga wujudnya perpustakaan untuk mendapati pelbagai bahan di situ. ia mengikuti peredaran zaman dan masa untuk memperkembangkan pendidikan Islam di kalangan masyarakat. Justeru itu. Madrasah adalah salah satu institusi penyebaran pendidikan Islam. madrasah atau pun surau dan lain-lain. Masjid merupakan institusi penyebaran pendidikan Islam sebelum masdarah. Di perpustakaan boleh terdapat pelbagai jenis maklumat dan buku-buku yang ingin di perolehinya. Masjid merupakan tempat beribadah. Kebiasaannya sekolah pondok lebih menekankan kepada hafalan & bacaan Al-Quran. Contohnya pada zaman nabi dahulu rumah Aqram menjadi tempat perbincangan dan penyebaran dakwah pendidikan Islam seterusnya telah terbina Masjid pertama iaitu Masjid Nabawi.Sebelum madrasah adalah masjid. di maktab. Selain itu. Manakala pada zaman sekarang terdapat pelbagai masjid yang telah didirikan yang bertujuan untuk menyampaikan dakwah Islamiah. Perkembangan Pendidikan Islam pada masa dahulu dan masa kini tidak terdapat banyak bezanya.para ulama memainkan peranan dalam penyebaran mengenai pendidikan Islam. Pengaruh pendidikan Islam juga adalah daripada sekolah pondok. masjid juga mempunyai peranan untuk menyampaikan maklumat yang penting mengenai dakwah islam seperti mengadakan ceramah. majlis-majlis tertentu seperti majlis agama.Perkembangan Pendidikan Islam adalah melalui beberapa peringkat. .

dan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Tujuannya ialah untuk memastikan semua ilmu yang diajar adalah selaras dengan Islam. Keadaannya berbeza-beza di antara sekolah dan di antara negeri. pada amnya perlu diwujudkan konsep kesepaduan ilmu. kajian dan perancangan perlu dilakukan dengan segera untuk manfaatkan kepada semua sekolah tidak kira sekolah agama atau pun sekolah kebangsaan. Malahan ilmu agama dan ilmu yang bukan agama tidak harus wujud dalam kotak-kotak yang berlainan.telah digubalkan berasaskan konsep Islam sebagai satu cara hidup. . bangsa dan negara.Kesannya amat besar kerana ia melibatkan dengan guru.PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KINI. Walau bagaimanapun. Pada masa kini. Langkah untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam yang lengkap merupakan startegi asas dan utama. Pendidikan Islam dalam pengertian yang umum dikatakan telah wujud di sekolah agama yang dikendalikan oleh kerajaan-kerajann negeri. Strategi yang kedua ialah Islamisasi Ilmu. Pendidikan Islam era 2020 perlulah melahirkan generasi Muslim yang kukuh imannya yang menguasai semua ilmu pengetahuan.rakyat. penilaian. Kurikulum yang lengkap yang dihasilkan boleh membantu sekolah-sekolah ini memainkan peranan yang positif dan boleh membangunkan sumber manusia yang bermasa depan yang baik seperti beriman.Walau bagaimanapun tumpuan tersebut hendaklah dihalakan terhadap pelaksanaan dan guru pula haruslah mempertingkatkan keupayaan untuk menampilkan bahawa Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan saling berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. dan mengadakan latihan. untuk mencapai matlamat penbentukan sistem pendidikan Islam. yang berakhlak mulia. yang tinggi dan berketrampilan yang canggih. yang sentiasa berbakti kepada agama. Seharusnya diadakan untuk mendapatkan pendedahan mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam erti kata mata pelajaran khusus yang telah disediakan dalam kurikulum kebangsaan sekarang. kurikulum dan sebagainya. berilmu dan berakhlak. Selain itu.

Peranannya Dalam Pembangunan: M/S 105 & 106) PERKEMBANGAN DAN PERCAPAIAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH Kurikulum Pendidikan Islam lebih tertumpu kepada peringkat sekolah menengah telah dibentuk berdasarkan kepada keperluan dan matlamat untuk member pengetahuan mengenai Agama Islam kepapa pelajar-pelajar. sejarah Islam dan pengajaran dari sejumlah ayat-ayat yang tertentu dari Al-Quran dan Hadis Rasullah S. Madya Dr. Ketiga-tiga perakuan itu telah memperuntuksn supaya pendidikan Islam atau mata pelajarna agama Islam diajar dimana-mana sekolah yang telah didaftakan. Berdasarkan kepada matlamat dan isi kandungan kurikulum yang lebih menumpukan kepada pengetahuan mengenai agama Islam kepada pelajar-pelajar. (Prof.W. Hasil daripada perakuan tersebut pada peringkat awalnya telah diajarkan di luar jadual waktu persekolahan(di waktu petang). . Abd Halim ElMuhammady: 1994: Pendidikan Islam. kandungan kurikulum atau sukatan pelajaran lebih tertumpu kepada asas-asas dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Agama Islam seperti tauhid. maka penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran lebih mengarahkan kepada penyampaian maklumat dan ilmu mengenai Agama Islam daripada pencapaiannya dalam aspek amalan dan penghayatan Islam di kalangan pelajar-pelajar.PENDIDIKAN ISLAM DI PERINGKAT SEKOLAH Perlaksanaan Penididkan Islam di dalam sistem Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan perlakuan-pelakuan yang terkandung yang terdapat di dalam Penyata Razak 1956. Sehingga 1962 barulah mata pelajaran Agama Islam dimasukkan ke dalam jadual rasmi sekolah dengan peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran sebanyak 120 minit seminggu. Penyata Rahman Talib 1960 dan Akta Pembelajaran 1961.A. Oleh itu. ibadah ( fiqh ) .

cita-cita hendak melahirkan insan harmonis dan seimbang sepertimana yang dikehendaki di dalam falsafah Pendidikan Negara akan tercapai. Penekanan pembelajaran di peringkat ini lebih ditumpukan kepada penghayatan dan amalan Islam di samping kefahaman tentang ajaran Agama Islam. Nilai-nilai daripada matapelajarn lain seperti Geografi. Contohnya di dalam Pendidikan Agama Islam KBSm lebih membeirkan penumpuan kebolehan membaca Al-Quran dan menanamkan asas-asas fardu ain dan cara hidup Islam. Matematik.Matlamat Pendidikan Islam adalah berlandasankan Al-Quran dan AsSunnah untuk membentuk dan memperkembangkan insane supaya menjadi muslim yang berilmu. beramal soleh dan berperibadi mulia kea rah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa. . kuat ibadahnya.Bagi memastikan keberkesanan Pendidikan Islam di peringkat menegah ini. orientasi pengajaran dan pembelajaran dikaitakn dengan amalakan kehidupan dalam seharian. Bahasa Melayu dan matapelajaran lain direntasi dan diserap supaya wujud kesepaduan di antara ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang dipelajari oleh pelajar-pelajar di peringkat Sekolah Menengah.PENDIDIKAN ISLAM DALAM KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM). Manakala Penididikan Islam KBSM pula lebih memberikan penumpuan dan penekanan yang sepenuhnya kepada kebolehan membaca dan memahami ayat AlQuran. pengukuhan Aqidah Islamiah. Sejarah.kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketaqwaanya. Selain Pendidikan Islam di sekolah untuk memberi pengatahuan tentang Agama Islam maka Pendidikan Islam juga adalah bertujuan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya. Melalui pendekatan inni. Pendidikan Islam dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) merupakan kesinambungan daripada program Pendidikan Agama Islam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSM). Ibadat dan cara hidup Islam. Sains. beriman.

. masyarakat Islam mengenali sistem persekolahan. Malah al-Azhar . sebuah merupakan pusat oengajian yang tertua dibina namun masih berkembang menjadi Universiti yang moden dan masih mnegekalkan sistem ini sebagai salah satu dari cabang pengajian Islam.PENGENALAN SISTEM PENGAJIAN PONDOK Sistem pengajian pondok merupakan cara yang umum yang diikuti di pusatpusat pengajian Islam zaman silam sebelum.

Pendidikan Islam jug aperlu dihayati dalam setiap perlakuan tanpa berlaku perselisihan atau bertentangan ajaran Islam yang lain. Oleh yang demikian. Untuk memantapkan lagi Pendidikan Islam seorang guru atau pun ulama memainkan peranan dalam skill. Salah satu kebolehan yang perlu ada bagi seorang guru atua ulama untuk memantapkan Pendidikan Islam ialah bagaimana ia dapat menggabungkan jalinkan aspek yang terdapat di dalam mata pelajaran pendidikan Islam iaitu Tilawah Al-Quran dan Ulum Al-Syariah dan dapat merentas atau m enyerapkan dengan isi serta nilai-nilai yang terdapat di dalam mata pelajaran lain seperti Sains. didikan dan ingatan di dalam bilikm darjah sahaja tetapi ianya perlu diamalkan dan dilaksanakan supaya berterusan sama ada di dalam bilik darjah. Geografi dan lain-lain. nasihat.Segala pengajaran Islam seharusnya di jadikan amalan yang murni atau di amalkan bagi setiap umat Islam. pengajaran pendidikan Islam bukan hanya untuk member ilmu. . kebolehan atau kemahiran yang tinggi dalam menyampaikan pengajarannya.PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam member penekanan yang lebih kepada ³Amalan dan Penghayatan Islam´. kelas atau pun di kampung atau di rumah.

kita memerlukan dedikasi dan kesungguhan yang tinggi di kalangan pihak-pihak yang terlibat. . Kita faham dan yakin bahawa perubahan masyarakat melalui pendidikan adalah cara yang paling sesuai kerana cara evolusi yang demikian dapat menjamin kesejahteraan hidup.KESIMPULAN Bagi mnecapai matlamat pendidikan Islam. Saya juga yakin jika kita sama-sama berganding bahu dengan bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan hasil yang baik.

Ismail Ab. Bangi. Janda Baik. Tang Chee Yen: 1990: Asas Pendidikan Sekolah dan Perkembangan: Kumpulan Budiman Sdn. Abdullah Sani Yahaya: 2003: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: PTS Publication & Distributor Sdn.Kuala Lumpur. Syed Ali Ashraf & Ismail Ahmad : 1994: Horizan Baru dalam Pendidikan Islam: Dewan Bahasa & Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. 4. 6.Kuala Lumpur. Abd Halim El-Muhammady: 1994: Pendidikan Islam. 5. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah: 1993: Pendidikan Islam Era 2020: Tekno Edar. Pahang Darul Makmur. Selangor Darul Ehsan .Bhd. Bhd.SUMBER RUJUKAN 1. Budaya Ilmu Sdn. Bhd. Rahman: 1992: Pendidikan Islam Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia. Zawawi Hj. Madya Dr. 2. Ahmad: 1996: Sains Dalam Pendidikan Islam: Dewan Bahasa & Pustaka. Prof. Subang Jaya. Peranannya Dalam Pembangunan: Persatuan Bekas Mahasisiwi Islam Timur Tengah. 3. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful