LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

LP/SPM 1A

BORANG PENDAFTARAN CALON PERSENDIRIAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
1. Tahun 2 0 1 1 No. Pusat No. Sekolah Kategori Calon Angka Giliran (Untuk diisi oleh calon dalam 3 salinan) No. Kelas

Untuk Kegunaan Pejabat

Tandakan √ selepas data disemak dan dimasukkan ke dalam Sistem Pendaftaran On-Line

PENGECUALIAN

1.1 Calon Pekak dan Bisu ULKCP/PLBS 1.2 Telah Lulus dalam tempoh 3 tahun terakhir 1103 2361 1119 6362 6351 5227

2. Nama Calon

3. No. Kad Pengenalan 6. Keturunan 7. Agama

-

-

4. Tarikh Lahir 8. Kod Peperiksaan Dahulu

-

-

5. Jantina 10. Jenis Kecacatan

9. Jenis Kemasukan

11. Tahun Peperiksaan SPM/SPMU Terakhir :

12. Angka Giliran SPM/SPMU Terakhir :

13. No. Kad Pengenalan yang digunakan dalam Peperiksaan Terakhir : -

14. Gred Keputusan Bahasa Melayu terdahulu* :

* Calon mengulang perlu sertakan slip keputusan SPM/SPMU terdahulu.

15. Alamat :

16. Poskod :

17. Bandar :

18. Negeri :

19. No. Tel. Bimbit : No. Tel. Rumah:

20. Pendaftaran Mata Pelajaran. Tandakan ' X ' dalam petak bersebelahan kod mata pelajaran yang didaftar. Calon hendaklah memastikan mata pelajaran yang didaftar tidak bertindih waktu peperiksaannya. Sila Rujuk Jadual Waktu SPM 2011 yang dipaparkan di laman web Lembaga Peperiksaan http://lp.moe.gov.my

MATA PELAJARAN TERAS
1103 Bahasa Melayu** 1119 Bahasa Inggeris 1223 Pendidikan Islam* 1225 Pendidikan Moral** 1249 Sejarah* 1449 Mathematics* 1511 Science**

MATA PELAJARAN ELEKTIF BIL KOD KERTAS NAMA KERTAS

MATA PELAJARAN TAMBAHAN BIL KOD KERTAS NAMA KERTAS Pemilihan Pusat Peperiksaan
Nama Pusat Kod Pusat
21. Jumlah Mata Pelajaran yang didaftar 21.1 Jumlah Mata Pelajaran Teras 22. Keterangan Bayaran RM a. Bayaran Asas 2 RM20.50 _____ X RM 10.50 0 SEN 0 0 21.2 Jumlah Mata Pelajaran Elektif 23. Pengakuan Calon a. Saya mengaku telah membaca dan memahami semua peraturan dan arahan peperiksaan ini. b. Sekiranya saya membuat pembetulan maklumat mata pelajaran antara 15 April hingga 15 Mei tahun peperiksaan saya akan dikenakan bayaran RM 30.00 bagi setiap mata pelajaran. Saya tidak dibenarkan membuat sebarang pembetulan maklumat mata pelajaran selepas 15 Mei tahun peperiksaan. c. Sekiranya saya membuat pembetulan maklumat calon selepas 15 April tahun peperiksaan saya akan dikenakan bayaran RM 30.00 bagi setiap permohonan pembetulan. d. Saya telah memastikan mata pelajaran yang didaftar adalah mata pelajaran yang saya ingin duduki untuk peperiksaan SPM. Saya juga akan memastikan mata pelajaran yang dicetak pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan adalah sama dengan mata pelajaran yang telah saya tandakan pada borang pendaftaran. e. Sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak lengkap, permohonan ini tidak akan diproses. f. Sekiranya maklumat yang diberikan tidak benar, pendaftaran ini akan terbatal dengan sendirinya. 21.3 Jumlah Mata Pelajaran Tambahan

b. Bayaran m/p 1119 Bahasa Inggeris c. Bayaran mata pelajaran*

d. Bayaran mata pelajaran** Jumlah Bayaran (a+b+c+d) No. Kiriman Wang Tarikh Dikeluarkan

_____ X RM 12.00

Tandatangan Calon

Tarikh

1119 dan 6351 serta Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi 2361. poskod. S . 2 Lain-lain 8. 22. angka giliran dan nombor kad pengenalan yang calon gunakan dalam peperiksaan peperiksaan SPM dahulu. D – Bisu. Calon hanya dibenarkan mendaftar maksimum 10 mata pelajaran termasuk mata pelajaran teras dan elektif.Tulis jumlah mata pelajaran yang calon daftar. 23. Tarikh Lahir . Jumlah pendaftaran mata pelajaran tidak melebihi 12 mata pelajaran. Tulis angka 0 pada petak sebelah kiri nombor jika nombor bagi hari atau bulan lahir calon satu digit.Jika calon menggunakan Kod Jenis Kemasukan 9.Pilih dan tulis kod seperti berikut:0 Murid tingkatan lima Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan/Sekolah Agama Bantuan Kerajaan/Sekolah di bawah agensi Kerajaan selain Kementerian Pelajaran Malaysia/Sekolah Menengah Agama Negeri/Sekolah Swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia /Sekolah Menengah Agama Rakyat. Gunakan satu petak bagi setiap satu angka tarikh lahir. 22. Calon yang membuat pembetulan maklumat calon selepas 15 April tahun peperiksaan akan dikenakan bayaran RM 30. Tulis dari petak pertama sebelah kiri. tulis tahun. Contoh 3 : Tiada KP 9 A L 4. Angka Giliran SPM Dahulu.Tulis nombor kad pengenalan calon.1 Melayu/Bumiputra. ANAK PEREMPUAN menjadi A/P. Poskod. Kad Pengenalan yang digunakan dalam Peperiksaan Dahulu . Nama Calon . 9 Calon mengulang 10. Nombor Telefon . Kosongkan petak di antara dua perkataan. 10. maklumat mata pelajaran dan bayaran (untuk sekolah swasta dan persendirian).my 4. Calon diminta menghubungi Jabatan Pelajaran Negeri jika belum menerima Jadual Waktu SPM 2011 dalam tempoh sebulan sebelum tarikh peperiksaan.Tulis nombor telefon calon yang boleh dihubungi.Tulis maklumat bayaran bagi mata pelajaran yang calon daftar. Jenis Kemasukan .Pilih dan tulis kod seperti berikut:. Calon tidak dibenarkan membuat sebarang pembetulan maklumat mata pelajaran selepas 15 Mei tahun peperiksaan. 4551. Sila masukan Bilangan.1 Islam.SENARAI MATA PELAJARAN ELEKTIF 2205 Literature in English * 3757 2215 Kesusasteraan Melayu* 4531 2280 Geografi* 4541 2361 Bahasa Arab Tinggi** 4551 3472 Additional Mathematics* 4561 3755 Perdagangan* 4571 3756 Prinsip Perakaunan** 5226 Ekonomi Asas* Physics** Chemistry** Biology** Additonal Science** Pengetahuan Sains Sukan* Tasawwur Islam* 5227 5228 6351 6354 6355 6356 6357 P. 12.Calon hendaklah membaca pernyataan pengakuan calon. 16.Pilih dan tulis kod seperti berikut:.00. “Alias” menjadi @ atau /. KP baru . mata pelajaran tanpa PBS RM 10. Calon boleh menambah 2 mata pelajaran sebagai mata pelajaran tambahan dari senarai mata pelajaran elektif. 22. Borang hendaklah diisi dengan tulisan tangan calon sendiri menggunakan pena mata bola berdakwat hitam sahaja. Jantina . C .00 bagi setiap permohonan pembetulan. 2 Cina. Calon Persendirian yang pertama kali menduduki peperiksaan wajib melaksanakan Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) bagi mata pelajaran 1103.Calon dinasihat menyemak butiran maklumat diri.Bagi calon yang mendaftar lebih daripada 10 mata pelajaran. Sila rujuk Jadual Waktu SPM 2011 yang dipaparkan di laman web Lembaga Peperiksaan – http://lp. Contoh : MOHD KAMAL @ KAMARUL BIN MOHAMAD SHAFI’E M O H D K A M A L / K A M A R U L B M O H D S H A F I ‘ E 3. 3. 1119 Bahasa Inggeris RM 20. Mata pelajaran 1223 hendaklah digugurkan sekiranya calon mendaftar dua mata pelajaran berikut 5227 dan 5228.50. 9. Kod Kertas. Negeri 19. 2. Tarikh Pendaftaran peperiksaan SPM bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2011. Agama . Calon yang membuat pembetulan maklumat mata pelajaran antara 15 April hingga 15 Mei tahun peperiksaan akan dikenakan bayaran RM 30.Spastik/Cerebral Palsy 11. 7.1 Lelaki 2 Perempuan 6. Nombor Kad Pengenalan . Keterangan Bayaran. R – Rabun. 20. 5 Mereka yang telah mencapai umur 17 tahun pada 1 Januari dalam tahun semasa peperiksaan SPM atau mendapat kelulusan khas daripada Pengarah Peperiksaan 9. mata pelajaran dengan PBS RM 12. 21.930907-10-5423. 4541. Setelah itu turunkan tanda tangan calon dan tarikh.Pilih dan tulis kod seperti berikut:.A1274542. Tuliskan jumlah bayaran.1993 0 6 0 5 1 9 9 3 3 1 0 2 9 7 0 4 7 5 4 1 2 0 5 4 2 3 5.moe.5.2 Jumlah Mata pelajaran Elektif. Tahun .A . PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN CALON PERSENDIRIAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) Calon hendaklah membaca semua arahan dengan teliti sebelum mengisi Borang Pendaftaran Peperiksaan SPM. Syariah Islamiah* Bahasa Cina** Bahasa Tamil* EST* Bahasa Iban* Bahasa Kadazandusun* 6362 9216 9217 9221 9303 9378 Bahasa Arab Komunikasi** Kesusas Cina* Kesusas Tamil* Bible Knowledge* Bahasa Perancis* Bahasa Punjabi* PENDAFTARAN MATA PELAJARAN 1. Tulis juga maklumat tentang Kiriman Wang atas nama Pengarah Peperiksaan untuk bayaran tersebut. Nama Kertas dan Harga. 3 India. 17. Pendaftaran Mata Pelajaran (Rujuk draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM tahun peperiksaan) Tandakan ‘X’ dalam petak bersebelahan kod mata pelajaran yang calon pilih. Alamat .8 Calon baru. 4 Lain-lain.00. AlQuran & AlSunnah** P. No. Pengakuan Calon . Tahun Peperiksaan SPM Dahulu . Contoh 1 : No. BINTI menjadi BT. Bandar. B – Buta. Tuliskan L dalam petak pertama jika calon tiada kad pengenalan.1 Jumlah Mata pelajaran Teras.gov. Contoh : 6.Tulis tarikh lahir calon seperti yang tercatat dalam kad pengenalan.Semua bayaran hendaklah dibuat atas nama Pengarah Pelajaran Negeri menggunakan Kiriman Wang. Gred Keputusan Bahasa Melayu SPM/SPMU dahulu. 15.Tulis nama calon dengan HURUF BESAR seperti yang tercatat dalam kad pengenalan.Pelbagai Kecacatan/Ketidakupayaan Lain Disleksia/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD)/ Autisme/ Learning Disabilities (LD). calon wajib menyatakan kertas tambahan (mata pelajaran ke 11 dan ke 12 jika ada). 5. 14. . ANAK menjadi AK. taman/kampung. Kod Peperiksaan Dahulu . KP lama . dan surat pemberitahuan ULKCP/PLBS. 5227 dan 6362. bandar dan negeri.Pilih dan tulis kod seperti berikut:.Tulis tahun calon menduduki peperiksaan SPM semasa.Terencat Akal. Mata pelajaran 1511 hendaklah digugurkan sekiranya calon mendaftar dua mata pelajaran berikut 4531. Jumlah Mata Pelajaran yang Didaftarkan . 6. 18.50. 5 Warganegara asing 7. 8. Gunakan satu petak bagi setiap satu angka kad pengenalan. 13. Ruangan Mata Pelajaran Tambahan . Bayaran Asas RM 20. Gunakan satu petak bagi setiap satu abjad. ANAK LELAKI menjadi A/L. 1. Contoh 2 : No. Jenis Kecacatan .3 Jumlah Mata pelajaran Tambahan (mata pelajaran yang ke 11 dan ke 12).00 bagi setiap mata pelajaran. P – Pekak. jalan. 1 Mereka yang mempunyai sijil mana-mana peperiksaan SPM/SPM (V)/SPVM/ MCE/SC/FMC 3 Mereka yang pernah menduduki SPM/SPM (V)/SPVM/MCE/SC/FMC atau hanya mempunyai sijil SAP/GCE/ Pernyataan Keputusan SPM. Calon hendaklah memastikan mata pelajaran yang didaftar tidak bertindih waktu peperiksaannya. (Sila sertakan salinan keputusan peperiksaan SPM/SPM(U) dahulu bersama borang pendaftaran) Tulis alamat surat menyurat calon dengan lengkap iaitu nombor rumah. 22. Gunakan singkatan yang boleh difahami jika petak tidak mencukupi seperti:BIN menjadi B. 2. Keturunan .Pilih dan tulis kod seperti berikut:.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.