P. 1
3. pentaksiran

3. pentaksiran

|Views: 344|Likes:
Published by Cikgu Syazwan Lutfi

More info:

Published by: Cikgu Syazwan Lutfi on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

1

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

PENGENALAN
Pendidikan prasekolah di Malaysia bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Untuk memastikan matlamat dan objektif tersebut tercapai, pentaksiran perlu dijalankan untuk menilai perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa dalam aspek-aspek yang dikenalpasti. Pentaksiran yang dicadangkan adalah pentaksiran secara formatif dan autentik melalui pengajaran dan pembelajaran harian.

OBJEKTIF MODUL
Modul ini bertujuan menyediakan maklumat asas, menerangkan definisi, konsep, istilah serta memberi contoh instrumen untuk dijadikan panduan kepada guru bagi menjalankan pentaksiran dan menilai perkembangan murid di peringkat prasekolah. Objektif modul ini adalah untuk membantu guru: i. Memahami tujuan, konsep, istilah serta kaedah berkaitan pentaksiran prasekolah ii. Mengenalpasti perkara-perkara (konstruk) yang ditaksir iii. Mengenal pasti jenis instrumen yang sesuai untuk mentaksir murid iv. Membina instrumen v. Mengurus dan melaksanakan pentaksiran vi. Merekod dan menganalisis maklumat tentang prestasi murid vii. Membuat pelaporan perkembangan prestasi murid

APAKAH PENTAKSIRAN PRASEKOLAH?
Pentaksiran prasekolah adalah satu proses yang sistematik untuk mengumpul maklumat tentang perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian terhadap mereka dengan tujuan mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Proses dalam pentaksiran melibatkan aktiviti mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat yang diperoleh. Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Dalam pentaksiran, guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat. Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor sebagai persediaan mereka untuk ke sekolah rendah. Pentaksiran murid prasekolah bukan bertujuan melabel dan membandingkan murid dengan murid yang lain, tetapi untuk meningkatkan pembelajaran murid berkenaan. Istilah yang

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

2

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

sering digunakan untuk pentaksiran seperti ini ialah Pentaksiran Autentik atau Pentaksiran secara formatif (Formative assessment). Pentaksiran murid di prasekolah lebih menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan (improvement) serta perkembangan (development) dan bukan pencapaian (achievement) semata-mata. Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu aktiviti pentaksiran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pentaksiran. Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, psikologi kanak-kanak, teori perkembangan kanak-kanak semasa merancangkan proses pentaksiran. Bagi memastikan murid mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum memulakan persekolahan formal di Tahun Satu, Pentaksiran Merujuk Standard digunakan, selaras dengan rekabentuk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang mula digunakan di semua prasekolah pada tahun 2010. Standard Pentaksiran yang dinyatakan dalam KSPK (rujuk Lampiran A dalam modul ini) perlu diakur oleh semua pihak yang menggunakan kurikulum kebangsaan ini.

APAKAH PENTAKSIRAN MERUJUK STANDARD ?
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang dilaksanakan di semua prasekolah mulai 2010 disusunatur mengikut format Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran adalah perkaraperkara yang dirujuk semasa guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.. Fokus adalah bidang pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam diri murid. Semasa merancang pentaksiran, Fokus boleh dirujuk untuk membina Konstruk. Konstruk adalah perkara yang akan ditaksir. Setiap Fokus dinyatakan melalui beberapa Standard Kandungan. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ianya ditulis meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Setiap Standard Kandungan diperincikan lagi kepada beberapa Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) yang boleh diukur, untuk memastikan penguasaan setiap Standard Kandungan. Seiring dengan kurikulum prasekolah yang berasaskan standard, pentaksiran di prasekolah adalah sesuai dilaksanakan dengan merujuk kepada standard. Pentaksiran Merujuk Standard bermaksud apa yang ditaksir dan tahap perkembangan dan penguasaan murid mesti dirujukkan kepada Standard Prestasi yang jelas, realistik, boleh difahami dan lebih memberi makna. Kerja, respons dan tingkah laku (proses dan produk) yang dihasilkan atau dipamer oleh murid merupakan evidens (juga dipanggil bukti) yang akan dirujukkan kepada standard prestasi yang ditetapkan. Standard Prestasi (Performance Standard) merupakan satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Ianya memberi definisi kepada ”kejayaan” dan bagaimanakah hasil kerja dan tingkah laku yang dikatakan cukup baik (indicator of success) atau sudah mencapai objektif pembelajaran. Tujuan diadakan standard prestasi ialah untuk mengenal pasti di manakah tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran atau pengamalan nilai seseorang murid itu. Standard prestasi memberi gambaran jelas atau panduan kepada guru tentang bagaimana hendak memberi skor kepada hasil yang dipersembahkan oleh murid. Standard Prestasi juga dirujuk semasa guru memberi maklum balas dan membuat pelaporan tentang murid.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

3

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Standard Prestasi memperihalkan kualiti penguasaan sesuatu perkara atau hasil kerja mengikut hierarki. Standard Prestasi tidak menjelaskan secara spesifik tentang teknik atau kaedah untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Standard prestasi bukan saja patut diketahui oleh pentaksir (guru), malah ibu bapa dan murid sendiri. Standard Prestasi dinyatakan dalam bentuk kriteria dan skor. Kriteria merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang kualiti sesuatu kerja atau perkara yang dikuasai. Kriteria yang ditulis mesti mudah, ringkas, tidak mengelirukan dengan mengambil kira perbezaan antara individu. Ianya menjadi rujukan bagaimana prestasi murid ditaksir dan diberikan skor. Pernyataan kriteria yang ditulis pada setiap tahap penguasaan mestilah dapat memperihalkan setakat mana kualiti kerja yang ditunjukkan oleh murid. Kriteria yang khusus dibina bagi setiap konstruk yang dinilai dalam pentaksiran prasekolah. Bagi memastikan kesamaan kualiti antara kesemua kriteria khusus, satu standard dan kriteria teras (core) digunakan sebagai panduan. Dalam konteks pentaksiran prasekolah di Malaysia, Skor bermaksud apa yang digunakan untuk menandakan tahap penguasaan murid. Di prasekolah, skor yang diberi bukan sekadar berbentuk gred (A, B, C, ...) atau markah (1, 2, 3, ...) yang hanya boleh dijumlah dan dipuratakan, seperti yang digunakan dalam ujian pencapaian di peperiksaan awam. Skor dalam bentuk markah dan gred semata-mata tidak boleh memberi maklumat tentang apa yang murid boleh lakukan. Untuk menjadikan pentaksiran lebih bermakna di prasekolah, skor mestilah dapat menjelaskan di tahap manakah murid berada berbanding standard prestasi yang hendak dicapai. Contoh skor yang boleh digunakan dalam pentaksiran prasekolah ialah Belum Menguasai (), Sedang Maju ()dan Telah Menguasai (). Tiga skor ini mewakili penguasaan pada tahap Tahu sahaja, Tahu dan Boleh Buat dengan bimbingan, Tahu dan Boleh Buat dengan Baik dan dengan Sendiri, seperti ditunjukkan dalam Jadual 1. Jadual 2 memberi satu lagi contoh Standard Prestasi.

Jadual 1: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 1
Skor (Tahap Penguasaan) Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan. Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat

TM SM BM

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

4

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Jadual 2: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 2 Skor (Tahap Penguasaan) Menguasai Sedang Berkembang Simbol Kriteria Boleh melakukan aktiviti dengan betul sehingga selesai Memerlukan bimbingan dari semasa ke semasa apabila melakukan aktiviti namun masih boleh melakukannya sehingga selesai Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti dan sentiasa memerlukan bimbingan M SB Perlu Bimbingan Banyak PB Tiga tahap penguasaan di Jadual 1 dan 2 boleh menjadi teras (asas) kepada pernyataan kriteria bagi standard prestasi yang dibina dan disesuaikan untuk mentaksir setiap konstruk. Mengambil kira kekuatan. guru dapat memberi skor dan maklum balas yang tepat kepada murid tentang prestasi mereka . Menepati Standard Pentaksiran yang ditentukan dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Dijalankan dalam keadaan yang tenang vii. minat dan kekangan (persekitaran) murid xv. Maklum balas segera diberi untuk tujuan penambahbaikan (formatif) xi. murid pula mendapat gambaran yang jelas tentang sasaran pembelajaran. Tidak melabelkan murid sebagai pandai. Ciri-ciri utama pentaksiran prasekolah adalah seperti berikut: i. bukan hanya di akhir pembelajaran x. kelemahan dan keperluan xii. Tidak bertujuan membandingkan murid dengan murid viii. Mengambil kira psikologi kanak-kanak dan sifat semulajadi kanak-kanak ii. Dengan adanya Standard Prestasi. Dijalankan dalam suasana semula jadi (naturalistic) v. Lebih mementingkan proses bukan produk iii. Sehubungan itu guru boleh mengatur strategi pengajaran atau intervensi untuk membantu murid memperbaiki pembelajaran mereka bagi menguasai tahap yang tertinggi. Tugasan pentaksiran diberi menyerupai situasi dan pengalaman seharian murid (autentik) xiv. Dijalankan tidak secara langsung (not direct testing) iv. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 5 . di mana kedudukan mereka dan apa lagi yang mereka perlu perbaiki untuk maju ke arah sasaran berkenaan. Dijalankan dalam suasana tidak formal (informal) vi. Bersifat diagnostik: mengenal pasti kekuatan. Daripada maklum balas guru. Tidak berfokus kepada ujian pencapaian tetapi tahap perkembangan murid xiii. APAKAH CIRI-CIRI PENTAKSIRAN MURID PRASEKOLAH? Pentaksiran prasekolah bertujuan untuk membantu pembelajaran murid. Dijalankan secara berterusan. tidak pandai ix. keupayaan.

v.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK GURU? Hasil pentaksiran membantu guru di prasekolah untuk: i. Mengesan keberkesanan pengajaran Memberi maklum balas yang sesuai dan tepat kepada murid Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur Merancang tindakan susulan untuk tujuan pemulihan dan pengayaan Mengenal pasti tahap pengetahuan. Maklum balas guru yang merujuk kepada pernyataan standard dan kriteria yang jelas boleh disampaikan dalam bentuk pujian. perlu dibaiki. Selain pengakuan guru sama ada hasil kerja murid itu boleh dikatakan baik. apa yang perlu diperbaiki. Murid juga perlu diberitahu apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik prestasi mereka. ii. kesilapan. Merujuk kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. konstruktif dan tidak menggerunkan juga membuat mereka lebih teruja untuk dinilai semula untuk mengetahui perkembangan mereka seterusnya. kemahiran dan potensi murid yang boleh diperkukuhkan BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK MURID? Satu aspek penting dalam memastikan keberkesanan pentaksiran untuk membantu pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan maklumat pentaksiran oleh guru untuk memberi respon atau maklum balas yang sesuai dan berguna kepada murid. Maklum balas yang berkesan ialah apabila guru memberi maklum balas yang tepat tentang kekuatan. teguran dan nasihat. Sikap dan Nilai. Maklum balas yang diberikan dalam bentuk maklumat yang memberi makna (bukan dalam bentuk gred semata-mata) boleh membantu murid lebih memahami tujuan dan perkembangan pembelajaran mereka. APAKAH YANG DITAKSIR? Perkara yang ditaksir merupakan kandungan di dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. ada kemajuan atau sebagainya. vi. Keadaan inilah yang memberi motivasi kepada murid untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka di masa akan datang. bagaimana untuk memperbaiki dan bagaimana untuk membuat lebih baik. kemahiran dan nilai) yang ingin dikembangkan dalam diri murid dikategorikan mengikut enam tunjang iaitu: • • • Tunjang Komunikasi. iii. kemahiran dan nilai yang dikuasai murid Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa Mengenalpasti pelbagai kecerdasan. viii. iv. perkaraperkara (merangkumi domain pengetahuan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 6 . vii. murid perlu diberitahu kenapa kerja atau prestasi mereka dinilai sedemikian. Maklum balas yang segera. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Kerohanian.

Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. kejujuran.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • Tunjang Fizikal dan Estetika Tunjang Kemanusiaan. bernasyid. kesederhanaan. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. kasih sayang. berwuduk. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan kurang mantap. kemahiran bertutur. meneroka dan bermain. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Tunjang Komunikasi Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa.Perkembangan Sosioemosi Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanakkanak. Pada masa yang sama kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. kerjasama. simulasi. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. keadilan. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Rukun Islam. bertanggungjawab. pencapaian emosi yang positif. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Tunjang Ketrampilan Diri. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. berdikari dan berdisiplin. kerajinan. melakukan pergerakan solat. hormat-menghormati. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 7 . berterima kasih. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. toleransi. menyanyi. semasa rehat. aktiviti hands-on. baik hati. hemah tinggi. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Tunjang Ketrampilan Diri . keberanian. Tunjang Kerohanian.

Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. matematik dan lainlain. berlakon. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. ekspresi kreatif dan apresiasi. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. penglibatan dalam aktiviti sukan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. menyambut objek. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. dan apresiasi muzik. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 8 .

rakan. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. sistematik dan teliti akan terbentuk. air. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. komuniti dan alam sekitar. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. bentuk dan ruang. konsep waktu. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. nilai wang. nombor. haiwan). Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul.cuaca). Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. operasi nombor yang mudah. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Semasa proses penerokaan ini. awal matematik. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. mengukur menggunakan unit bukan piawai. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 9 . Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Dalam proses penerokaan ini. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan.

Pengamalan sikap baik (yang berkaitan dengan kemahiran/ kebolehan dalam Standard Pembelajaran) juga diperhatikan dan ditaksir sebagai usaha untuk memupuk nilai murni dan sikap positif semasa murid mempamerkan kemahiran mereka. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk setiap Tunjang di dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Jadual 3 menunjukkan senarai konstruk yang telah dikenal pasti mengikut tunjang sepanjang tempoh pembelajaran murid di peringkat prasekolah. Rakan. Sekolah dan Komuniti KM3 Amalan Tabiat Menjaga Alam Sekitar KM4 Pengetahuan Asas tentang Warisan Budaya Tradisional Pelbagai Kaum di Malaysia KM5 Pengetahuan Asas tentang Negara Malaysia KM6 Amalan Cintakan Negara Ketrampilan Diri Perkembangan Sosioemosi SE1 Kemahiran Mengenali dan Mengurus Emosi Sendiri SE2 Kemahiran Mencapai Emosi yang Positif SE3 Kebolehan Membina Kemahiran Sosial Perkembangan Fizikal dan Estetika Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan FZ1 FZ2 FZ3 FZ4 Kemahiran Motor Halus Kemahiran Motor Kasar Kemahiran Menjaga Kebersihan Diri Mengamalkan Tabiat Pemakanan yang Berkhasiat PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 10 . Sekolah.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Konstruk yang ditaksir Untuk mengenal pasti apakah perkara-perkara utama yang ditaksir(konstruk). Rakan. rujukan dibuat ke atas Fokus. Fokus. Komuniti. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran menyatakan dengan terperinci perkara yang perlu dipupuk dan dikuasai oleh murid. Jadual 3: Senarai Konstruk untuk Pentaksiran di Prasekolah TUNJANG Komunikasi KONSTRUK BM1 Kemahiran Mendengar BM2 Kemahiran Bertutur BM3 Kemahiran Menyebut dan Mengecam Huruf Vokal dan Konsonan BM4 Kemahiran Membaca Perkataan BM4 Kemahiran Membaca Perkataan BM5 Kemahiran Membaca Ayat BM6 Kemahiran Mencerita Semula BM7 Kemahiran Menulis Kemanusiaan KM1 Pengetahuan tentang Diri Sendiri dan Hubungan dengan Keluarga. KM2 Amalan Sikap yang Baik dalam Hubungan antara Diri dengan Keluarga.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 KONSTRUK FZ5 Kemahiran Menjaga Kebersihan Persekitaran FZ6 Mengamalkan Langkah-langkah Pencegahan Jangkitan Penyakit FZ7 Pengetahuan tentang Sumber Bahaya FZ8 Mengamalkan Langkah-langkah Menjaga Keselamatan Diri Kreativiti KR1 Kemahiran Menghasilkan Karya Seni Visual secara Kreatif KR2 Mengamalkan Sikap Apresiasi Seni KR3 Kemahiran dalam Menyanyi KR4 Kemahiran Memainkan Alat Perkusi KR5 Kemahiran Gerakan Kreatif KR6 Kemahiran Berlakon dan Main Peranan Sains dan Teknologi (Perkembangan Kognitif) Awal Sains dan ST1 Kemahiran Memerhati Awal Matematik ST2 Kemahiran Merekod Hasil Pemerhatian ST3 Kemahiran Membuat Pengukuran Menggunakan Unit Bukan Piawai ST4 Kemahiran Membanding dan Membeza ST5 Kemahiran Mengelas ST6 Kemahiran Membuat Ramalan ST7 Kemahiran Menyelesai Masalah ST8 Kemahiran Membuat Seriasi ST9 Kemahiran Mengecam Corak Berulang dan Membina Pola ST10 Pengetahuan tentang Nombor 1-20 ST11 Pengetahuan tentang 20. Sikap dan Nilai Pendidikan Islam PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 Pengetahuan tentang Rukun Islam Pengetahuan tentang rukun Iman Pengetahuan Kalimah Syahadah Pengetahuan dan Kebolehan Melakukan Ibadah Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah SAW Pengamalan Akhlak Rasulullah SAW Pengetahuan Asas Bahasa Al-Quran Pengetahuan Asas Tulisan Jawi Mengamalkan Nilai Baik hati Mengamalkan Nilai Bertanggungjawab Mengamalkan Nilai Berterima kasih Mengamalkan Nilai Berhemah tinggi Mengamalkan Nilai Hormat Menghormati Mengamalkan Nilai Kasih sayang Mengamalkan Nilai Keadilan TUNJANG Pendidikan Moral PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 11 .40.50 ST12 Kemahiran Menyelesai Operasi Tambah dalam Lingkungan 10 ST13 Kemahiran Menyelasai Operasi Tolak dalam Lingkungan 10 ST14 Kemahiran Mengecam Duit yang Berlainan Nilai ST15 Pengetahuan tentang Konsep Masa ST16 Pengetahuan tentang Kedudukan Objek dalam Ruang ST17 Pengetahuan tentang Bentuk ST18 Kemahiran Membuat Pembinaan ST19 Kemahiran Menggunakan Komputer Kerohanian.30.

Pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber dan aktiviti akan menghasilkan dapatan yang boleh dipercayai serta membantu guru membuat keputusan yag lebih jelas dan tanpa ragu-ragu. fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan aktiviti yang dirancang. Pentaksiran autentik lebih sesuai dijalankan bagi murid prasekolah. budaya. hasil kerja dan tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten. BAGAIMANA MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN DI PRASEKOLAH? Pentaksiran prasekolah lebih banyak menggunakan pendekatan formatif. Untuk mencapai matlamat. guru harus membuat perancangan dan membina item. instrumen atau aktiviti. guru harus melaksanakan aktiviti-aktiviti pentaksiran secara berulang dan berterusan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan. kemajuan dan merancang pengajaran atau strategi seterusnya. Pentaksiran dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk mendapat hasil atau evidens terbaik. topik atau aktiviti) yang digunakan untuk mentaksir murid harus mengambil kira aspek minat. membantu guru mengesan penguasaan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 TUNJANG PM8 PM9 PM10 PM11 PM12 PM13 PM14 PM15 Nota: KONSTRUK Mengamalkan Nilai Keberanian Mengamalkan Nilai Kejujuran Mengamalkan Nilai Kerajinan Mengamalkan Nilai Kerjasama Mengamalkan Nilai Kesederhanaan Mengamalkan Nilai Toleransi Mengamalkan Nilai Berdikari Mengamalkan Nilai Berdisiplin Nilai-nilai murni yang hendak diterapkan melalui Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral boleh ditaksir secara bersepadu. ahli keluarga dan komuniti di mana bersesuaian. kekuatan. Pentaksiran harus diulang dan dilakukan berterusan untuk melihat proses kerja. Tidak semestinya diadakan instrumen atau aktiviti yang khusus untuk mentaksir nilai-nilai murni sahaja. pembantu guru. Pentaksiran autentik merujuk kepada bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa menjalankan tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar kelas. persekitaran. konteks (tema. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 12 . Pengamalan nilai murni boleh diperhatikan semasa murid melakukan aktiviti-aktiviti dalam kelas atau semasa kemahiran-kemahiran lain ditaksir. Elakkan daripada menggunakan ujian formal kerana ia tidak dapat memberi maklumat mengenai kebolehan sebenar murid. Oleh yang demikian. Pentaksiran murid boleh melibatkan orang lain seperti rakan sebaya. Sebagai persediaan. Matlamat pentaksiran formatif ialah untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid. latar belakang sosio ekonomi. pengalaman seharian.

Interaksi/Lisan /Hasil Kerja Murid Merekod Menganalisis data yang dikumpul dan Melapor Tindakan Susulan/ Aktiviti Bimbingan Sudahkah Murid Menguasai Tindakan Susulan/ Aktiviti Pengayaan KEMAHIRAN/HASIL PEMBELAJARAN BARU/ KE TAHUN SATU SEKOLAH RENDAH 13 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Rajah 1: Proses Menjalankan Pentaksiran • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Merancang Menentukan Konstruk dan kaedah penilaian Membina Instrumen Membina instrumen dan menentukan Standard Prestasi Melaksanakan Pentaksiran Pemerhatian Tingkah laku.

Satu instrumen atau aktiviti boleh digunakan untuk mendapatkan evidens bagi lebih daripada satu konstruk. Melalui pendekatan pentaksiran autentik. kemahiran serta sikap atau pengamalan nilai-nilai murni seperti mana yang dihasratkan melalui KSPK. Tingkah laku Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. pertumbuhan dan pencapaian murid dari segi pengetahuan. guru boleh membina instrumen serta mengatur aktiviti yang sesuai dan tepat supaya murid berpeluang memberi respon yang diharapkan. bercerita. proses dan hasil kerja. kuiz. nyanyian. murid boleh diperhati dan ditaksir melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. . Standard Pembelajaran. Evidens yang mahu dilihat ialah yang menunjukkan perkembangan. Pemilihan instrumen dan aktiviti harus sesuai dengan apa yang hendak ditaksir dengan mengambil kira faktor murid dan persekitaran mereka. MENTAKSIR Bagaimana mengumpul maklumat (evidens)? Di peringkat prasekolah. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 14 . MEMBINA INSTRUMEN Berdasarkan Konstruk. • Bermain bersama rakan. Pemerhatian bermaksud pengamatan kepada perlakuan murid. Tentukan bila hendak mentaksir. i. lakonan. interaksi. Standard Prestasi.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • MERANCANG Sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. Evidens boleh dipamerkan dalam bentuk tingkah laku. dan perbualan. projek. Apakah yang diperhatikan? Apa yang diperhatikan ialah evidens atau bukti. Pendekatan ini boleh dilakukan secara bersahaja tanpa murid tahu bahawa dia diperhatikan. Antara aktiviti yang lazim dijalankan di prasekolah ialah permainan. Tentukan instrumen (aktiviti atau strategi) yang akan digunakan. contohnya ketika murid: • Mengurus diri. guru hendaklah merancang dengan melakukan perkara-perkara berikut: • • • • • • • Tahu tujuan mentaksir Tahu apakah konstruk yang ditaksir Rujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Rujuk kepada Standard Prestasi teras dan kriteria berkaitan. Standard Kandungan. pemerhatian adalah satu kaedah yang lazim digunakan untuk mengumpul maklumat atau evidens. Tentukan tempoh pemerhatian.

Interaksi Interaksi murid boleh diperhati dan dinilai melalui contoh aktiviti berikut : • Bacaan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 15 . • Perbualan antara murid dengan guru/murid dengan murid/murid dengan orang dewasa lain. Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. kemajuan. Senarai item menentukan : • Sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan • Kekerapan sesuatu tingkahlaku itu berlaku. sikap dan nilai. • Aktiviti berkumpulan (projek. kemahiran dan nilai. Untuk membuat penilaian tentang perkembangan pengetahuan. perkembangan. Standard Prestasi boleh dirujuk untuk memastikan keselarasan dan keadilan. guru mengenal pasti tahap penguasaan murid. Pemerhatian dan perekodan yang teliti dan lengkap akan memudahkan guru memberi maklum balas dan menghasilkan pelaporan murid kemudian. Menyelesaikan masalah bersama rakan. sikap dan nilai-nilai yang murid pamerkan. • Dengan diri sendiri (imaginary friend). • Bersoal jawab. Maklumat yang direkod ialah tahap penguasaan. iii. • Sesuatu tingkah laku yang dikehendaki telah berlaku. Rekod Berterusan (Running Record) (a) Senarai Semak Senarai Semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. persembahan) • Interaksi murid dengan bahan/ haiwan/ tumbuhan/ persekitaran. kemahiran. Contoh instrumen yang boleh digunakan untuk merekod maklumat pentaksiran adalah seperti berikut: a) b) c) Senarai Semak Rekod Anekdot. Berdasarkan Standard Prestasi yang ditetapkan mengikut konstruk. Proses dan Hasil Kerja Murid Contoh proses dan hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai ialah: • Lukisan • Buku kecil • Buku skrap • Kraf tangan • Lembaran kerja Membuat model menggunakan bongkah • MEREKOD Merekod adalah aktiviti mencatat hasil pentaksiran dan maklumat berkaitan secara sistematik. potensi. • Main peranan. • Nyanyian. ii.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • Membuat kolaj dalam kumpulan.

Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat. Panduan menulis rekod : PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 16 . Rujuk contoh Rekod Anekdot dalam Lampiran C. kemahiran. Tiada had masa ditentukan untuk pemerhatian tingkah laku ini. iaitu dengan skor ‘ya’ atau ‘tidak’. Catatan hendaklah ditulis secara objektif apa sebenarnya yang berlaku. Skala penskoran dibina bagi pentaksiran setiap konstruk dalam setiap tunjang. (b) Rekod Anekdot Rekod Anekdot adalah satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. Panduan Menulis Rekod : • • • • • • • • Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Mencatat tingkah laku dan apa yang dikatakan oleh murid. walaupun peristiwa berlaku dalam kumpulan. Instrumen dan aktiviti yang digunakan • Skor digunakan: angka atau simbol Rujuk contoh Rekod Senarai Semak dalam Lampiran B.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Senarai Semak boleh dibina dalam bentuk dinyatakan sesuatu tingkahlaku telah berlaku atau tidak. tetapi secara kebetulan tingkahlaku tersebut berlaku. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah. Menulis apa yang dilihat secara objektif Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid. Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan. Penilaian terhadap hasil kerja atau evidens direkod berdasarkan skala. Membuat catatan dalam buku nota sebaik sahaja selepas peristiwa berlaku bagi memastikan peristiwa yang akan direkodkan tidak tercicir. pemerhatian ini dirancang oleh guru. Senarai Semak juga boleh dilengkapkan dengan skala kadar. Pemerhatian tingkah laku biasanya tidak dirancang. Pemerhatian ini dilakukan terhadap murid secara individu. (c) Rekod Berterusan Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita ‘narrative’ yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. sikap dan nilai murid. Berbeza dengan Rekod Anekdot. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Guru perlu menentukan perkara-perkara berikut dalam merancang senarai semak : Konstruk yang hendak dinilai Standard Prestasi dan kriteria ditulis dengan jelas. Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan. Contoh maklumat yang boleh direkod adalah peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. unik dan signifikan secara positif atau negatif untuk direkod. Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian dalam penguasaan pengetahuan.

• Pastikan buku nota atau kertas catatan tidak didedahkan dan diletak di tempat yang selamat Rujuk contoh Rekod Berterusan dalam Lampiran D. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. ANALISIS HASIL KERJA MURID Hasil kerja yang boleh analisis termasuklah : • Gambar atau lukisan • Sampel tulisan • Binaan yang disempurnakan • Cerita yang ditulis • Buku skrap Catatan perlu dibuat ke atas hasil kerja murid yang telah dinilai. Rekodkan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku. MENGANALISIS DAN MENGINTERPRETASI Segala data yang direkod menggunakan senarai semak. Gunakan bahasa yang boleh difahami. atau rekod berterusan perlu ditafsirkan untuk membolehkan guru membuat rumusan mengenai murid. Tulis secara objektif.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Contohnya Tunjang Komunikasi lebih berfokus kepada kemahiran bertutur. kemahiran mendengar dan kemahiran menulis Menganalisis hasil kerja murid. Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan. Hasil kerja ini boleh disimpan dalam portfolio murid. tidak terlalu deskriptif dan “judgmental”. Boleh gunakan singkatan semasa mencatat. Bukti refleksi yang dibuat oleh murid boleh juga dimasukkan dalam portfolio sebagai pentaksiran kendiri. sudah boleh menulis huruf‘. Murid boleh dilibatkan semasa pemilihan hasil kerja untuk dinilai dan seterusnya disimpan dalam portfolio. rekod anekdot. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 17 . Membuat analisis terhadap data dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam Tunjang. Prosedur umum yang dicadangkan semasa menganalisis dan menginterpretasi maklumat adalah seperti berikut: • • • Membaca dengan teliti semua data yang diperolehi daripada hasil pemerhatian. skala kadar. contohnya ‘sudah boleh membuat bulatan. • Tulis secara terperinci tentang apa dilakukan murid semasa peristiwa berlaku dan tingkah laku yang ingin diperhatikan. Rekod hendaklah tepat dan padat.

Mempunyai daya kreativiti dalam mewarna dan membentuk serangga. Beliau sudah boleh menguasai motor halus untuk menulis huruf. Dia menunjukkan usaha untuk membetulkan kesilapan sendiri. Ia menggunakan banyak bentuk bulat dalam lukisan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 18 . Dia berjaya meneruskan lakaran untuk membentuk kaki. Beliau juga berusaha memperbaiki kesilapan yang dibuat. tangan dan rambut Contoh (b) Alice berjaya menceritakan semula cerita yang dibacakan melalui lukisan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh Analisis Hasil Kerja: Contoh (a) Amalina melakar menggunakan dua warna. Dia berjaya menulis huruf dan ayat mudah . Contoh (c) Faiz tekun menyiapkan hasil kerjanya.

Tujuan Portfolio Portfolio bertujuan untuk menyimpan rekod tentang pengalaman.Pemilihan hasil kerja murid dari setiap Tunjang. PORTFOLIO Definisi Portfolio Portfolio adalah satu himpunan bukti (evidens) atau keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 19 . dan mereka akan lebih bermotivasi untuk meneruskan aktiviti.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 MENGGUNA MAKLUMAT Maklum balas hendaklah diberikan kepada murid secara individu setiap kali selepas murid diperhatikan atau ditaksir. kemahiran dan nilai). Setiap murid mempunyai portfolio yang mengandungi hasil kerja mereka beserta tarikh kerja dihasilkan dan catatan yang berkaitan.Perlu dinilai dan diberi ulasan . Melalui maklum balas. Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah: i. Maklum balas adalah bukan sahaja berbentuk pujian. dan sejauh mana mereka telah berjaya mencapai standard dan kriteria ditetapkan dalam penguasaan sesuatu konstruk (pengetahuan. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. tetapi maklumat tentang kerja dan kemajuan murid. Pelaporan Perkembangan murid .Telah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian . Hasil kerja terpilih . bagaimana boleh memperbaikinya dan apakah kemajuan yang murid telah tunjukkan. kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara individu dan kumpulan. Portfolio menjadi sumber rujukan yang menunjukkan kemajuan. murid lebih jelas tentang apa lagi yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik. Murid boleh meneliti dan menilai kerja masingmasing. Melalui maklum balas yang merujuk kepada standard dan kriteria. Mereka akan rasa dihormati dan hasil kerja mereka dihargai. Fokus maklum balas ialah kepada apa yang murid boleh kuasai atau buat. .Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid ii. murid-murid dapat mengetahui apa yang patut dicapai.Rekod Peribadi . Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. kekuatan. konsep dan kemahiran yang mereka kuasai. usaha.

Contoh Rekod Peribadi Murid REKOD PERIBADI MURID Nama : ____________________________ Jantina : ________ Tarikh : _______________ Umur pada 1 Januari ________ Tempat lahir : ____________ Agama : _____________ Bangsa : _____________ No. Kad Pengenalan Agama Bangsa Warganegara Pendapatan sebulan Alamat Pekerjaan Nombor telefon BAPA IBU PENJAGA MAKLUMAT KESIHATAN Tandakan ( _/ ) di dalam ruang yang berkenaan jika murid ini pernah atau sedang menghadapi masalah kesihatan berikut : ____ Alahan Penyakit ____ Jantung (Nyatakan) _____ Sawan _____ Cacar Air _____ Campak kuning ______ Lelah _____ Sakit berlubang _____ Demam _______ Lain-lain teruk ______ PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 20 . Telefon : __________________Jarak Rumah ke Prasekolah : Kenderaan ke Prasekolah : _____________________ Bahasa Pertuturan di rumah : __________________ ________________km Bil. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada ibubapa/penjaga di akhir sesi prasekolah. Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. Sijil Beranak : ______ _______________ ___________ Warganegara : Tarikh masuk prasekolah : ______________ Nama Tadika/Tabika dahulu : Alamat Rumah : ____________________________________________________________ No.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 REKOD PERIBADI MURID Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri. keluarga murid dan fizikal murid. Rekod peribadi ini sebaik-baiknya diserah kepada guru Tahun Satu untuk memastikan kesinambungan rekod perkembangan murid yang berkaitan. Adik beradik : ___________ MAKLUMAT KELUARGA MAKLUMAT Nama No.

ini adalah untuk murid yang sudah menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Pengukuhkan dan pengayaan pembelajaran. Guru perlu memaklumkan kepada ibu bapa mengenai tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah. 5. Kepada golongan murid ini. Golongan ini perlu diberi galakan dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian dengan aras penguasaan mereka. Bimbingan dan pemulihan. Sila rujuk Carta Pertumbuhan untuk status kesihatan ** Tandakan ( _/ ) pada ruang berkenaan mengikut status kesihatan. TATACARA PENGURUSAN DAN PENYIMPANAN REKOD 1.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 MAKLUMAT FIZIKAL DATA BERAT DAN TINGGI MURID *Tinggi (cm) *Berat (kg) STATUS KESIHATAN JANUARI MEI OKTOBER * Catatkan ukuran tinggi dan timbangan berat pada petak yang disediakan. Tindakan susulan boleh digolongkan kepada dua jenis seperti berikut: i. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlainan mungkin perlu digunakan. 4. galakan dan aktiviti bimbingan seterusnya perlu diberi. Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara kumpulan dan kelas perlu disimpan di dalam fail induk Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara individu perlu disimpan di dalam portfolio murid Setiap fail perlu dilabelkan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 21 . Latihan tambahan yang lebih mencabar diberikan kepada golongan murid ini. TINDAKAN SUSULAN Tujuan utama pentaksiran di prasekolah adalah untuk merancang tindakan susulan supaya murid dapat lebih menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan. ii. Maklumat perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa 2. 3. ini adalah untuk mereka yang belum atau dalam proses menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Fail induk / individu disimpan di ruang yang selamat dan berstatus sulit.

LAPORAN PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Laporan merupakan rumusan yang dibuat oleh guru daripada maklumat yang dikumpul dan analisis yang dibuat mengenai perkembangan murid secara menyeluruh dan spesifik. 8. penguasaan kemahiran. perolehan pengetahuan. pihak-pihak atau orang-orang berkenaan) Rekod murid tidak boleh dipamerkan. guru besar. pakar perubatan. penerapan nilai. Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: • Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Rekod Kemajuan Murid Guru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dari semasa ke semasa Panduan Menjaga Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Prasekolah • • • Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak yang tertentu sahaja (ibu bapa. Laporan perkembangan murid seharusnya menyeluruh merangkumi kepelbagaian kecerdasan. PELAPORAN Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. sikap dan pencapaian murid. Pastikan segala rekod pemerhatian diberikan kepada ibu bapa/penjaga di akhir tahun. penerapan nilai. potensi dan keterampilan diri murid. penjaga murid perlu didapatkan untuk mengambil gambar dan merakam video yang melibatkan murid berkenaan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 ETIKA PENTAKSIRAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH Akta Pendidikan 1996. ‘Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini’. Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 22 . Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut : Seksyen 24 – Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. • • Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat daripada hasil analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. kemahiran. • Kebenaran ibu bapa. Seksyen 24.

W serta dapat mengecam dan menyebut huruf-huruf hijaiyyah dan huruf jawi. rohani. Sudah boleh mengenal dan membunyikan huruf abjad serta membaca perkataan mudah (KV+KV) . Sudah dapat menguasai kemahiran koordinasi mata-tangan. Sudah dapat mengenal dan membezakan warna asas. Tunjang Kemanusiaan Contoh format pelaporan TUNJANG ULASAN SEMESTER 1 Boleh bercerita mengenai diri dan keluarga. Dapat menulis huruf dan perkataan serta mewarna gambar mengikut cara dan arah yang betul. Tunjang Kerohanian . Dapat membezakan objek /situasi yang selamat /berbahaya. Boleh mengenalpasti nada bunyi tinggi rendah dan rentak lagu dengan tepukan. SEMESTER 2 Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian. Aspek perkembangan murid yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut: a. Boleh berinteraksi secara sopan dengan rakan sebaya. Rumusan mengenai perkembangan dari segi jasmani. Sikap dan Nilai c. Boleh mengelas mengikut bentuk warna dan saiz. Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan. Boleh bercerita mengenai pengalaman Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan. Boleh bekerjasama dalam kumpulan. Tunjang Sains dan Teknologi f. emosi. Boleh bekerjasama dalam aktiviti kumpulan. Mengetahui dan dapat menyebut nama ahli keluarga dan menceritakan tentang kelahiran Rasulullah S.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 murid. Tunjang Komunikasi b. Boleh membezakan objek /situasi yang selamat /berbahaya.A. Boleh menambah dua himpunan objek dan menyatakan hasil tambah. Suka membantu rakan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Sikap dan Nilai – Pendidikan Islam Telah menguasai cara mengambil wuduk. Tunjang Perkembangan Fizikal dan estetika e. Tunjang Ketrampilan Diri – Perkembangan Sosioemosi d. Sains dan Teknologi Kemanusiaan Ketrampilan – Sosio Emosi PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 23 . intelek dan sosial boleh dibuat berdasarkan Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau aspek lain yang telah ditentukan.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 24 .

Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN A: STANDARD PENTAKSIRAN DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN STANDARD PENTAKSIRAN(YANG TERKANDUNG DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 25 . KSPK) Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. • Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang o dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Membantu pembelajaran murid. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan ke atas pengetahuan. • • • • • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. afektif dan psikomotor. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 26 . Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. sah dan sahih. • • Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. • Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan berasaskan pencapaian sahaja kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. • Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Mengesan keberkesanan pengajaran guru. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.

• Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. kebolehan. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. • • • PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 27 . • • • Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. o Rekod Anekdot. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. o Rekod Berterusan (Running Record). Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. o Skala Kadar. kemajuan dan pencapaian murid . Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak.

Kemahiran Mendengar x 3 Mei / X 2 Jun / I Pemerhatian II III Ulasan Murid ini tidak dapat menumpukan perhatian semasa pengajaran dan pembelajaran.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN B CONTOH REKOD SENARAI SEMAK Contoh 1 (individu) Nama murid : ………………………………………. mudah Mendengar dengan penuh perhatian. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 28 . Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza..……………………………… Nama Guru : …………………………………………….………………………… Tunjang Komunikasi Kandungan 1.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Kandungan I Pemerhatian II III Ulasan Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi tertarik oleh bunyi di perkataan.……………………………… Nama Guru : ……………………………………………. luar.………………………… HASIL PEMBELAJARAN Ulasan/ Tarikh Ulasan/ Tarikh Ulasan/ Tarikh KEMAHIRAN BERTUTUR Berbual menggunakan bahasa yang mudah dengan sebutan yang betul Pendiam dan tidak mahu berbual dan tidak ramai kawan (13Feb) Sudah boleh berbual semasa menjalankan aktiviti (16Mei) Seorang yang peramah. 2. berbual dengan ber -tatasusila dan sudah ramai kawan (20Sept) / Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila Mengikut giliran Contoh 3 (Kumpulan) Kurikulum Pendidikan Islam Tajuk : Cara Berwuduk Kemahiran / Hasil Pembelajaran / Item Nama Murid Lafaz niat wuduk Membasuh muka Membasuh tangan hingga ke siku Menyapu kepala Membasuh kaki Mengikut tertib Catatan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 29 .. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Kemahiran Bertutur Berinteraksi dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Tandakan ( _/ ) jika murid telah menguasai Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai Contoh 2 (individu) Nama murid : ………………………………………. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.

3. Berat. 7. Rendah Kasar Ringan SM SM TM TM SM TM TM TM Bil Nama murid Warna TM SM 1 2 Salmah Marina SaizBesar. 2. 4. Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai Contoh 4 (Kumpulan) SENARAI SEMAK PENILAIAN LISAN BAHASA MELAYU BIL 1. doa atau bacaan tertentu. Memberi respons bila disoal. 5. 2. Mendengar pesanan dan menyampaikannya dengan menggunakan perkataan sendiri 5.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 HALIM LINDA LATIFAH / 15 Mac / 25 Mac / 19 April / 19 Mei / 12 Mei / 6 April x6 April / 26 April Guru meminta murid secara individu melafaz niat. 6. Kecil TM TM Bau SM TM PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 30 . Licin. Mematuhi arahan secara bertatasusila 3. Menyoal untuk mendapatkan maklumat 4. Bercerita berpandukan gambar Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai kemahiran berkenaan Tandakan ( X ) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai kemahiran berkenaan Contoh 5 (Kumpulan) Tunjang : Sains dan Teknologi Standard Kandungan : Membanding dan mengelaskan objek Standard Pembelajaran : Membanding dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri Item Mengelas mengikut ciri berikut: Saiz: Bentuk Tekstur: Berat: Tinggi . NAMA MURID 1 Rohani Laily Fauziah Azila Shamsudin Haris Adila / 2 Feb / 2 Feb X 2 Feb / 3 Feb / 3 Feb / 3 Feb / 4 Feb KEMAHIRAN 2 3 4 5 PETUNJUK KEMAHIRAN 1.

warna dan bentuk yang sesuai Menyusun bongkah mengikut saiz untuk membentuk objek Kreativiti dalam menghasilkan objek Kekemasan hasil objek Kerjasama dalam satu pasukan 1. 2. SM: Sedang Maju. 3. iii. 4. Kamilah Masrol Hasnah Alias Raihana Ali Kasmin Kasim Jamlus Hasan Nota: TM: Telah Menguasai. BM: Belum Menguasai Contoh 6 (Kumpulan) Tunjang : Sains dan Teknologi Tajuk : Membina Model Menggunakan Bongkah (Aktiviti Kumpulan) Bil Nama Murid i ii Kumpulan A TM SM TM SM BM BM TM BM TM TM Item iii SM BM SM TM BM Petunjuk Item iv TM SM TM BM BM v i. 2. Nama Murid Zainah Othman Zanariah Jamil Osman Mat Kamaliah Ahmad Satinah Surol i ii Kumpulan B BM SM BM TM SM TM BM BM SM TM Item iii TM SM BM BM TM Pemilihan bongkah mengikut saiz. 5. Bil 1. 5. Pemilihan bongkah mengikut saiz. 3. iv. 3. BM: Belum Menguasai Contoh 7 (Kumpulan) Komponen Tajuk Kandungan : : : Perkembangan Fizikal Membentuk Objek Dari Doh Menguasai kemahiran motor halus Menguasai kemahiran kordinasi mata-tangan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 31 . 5. warna dan bentuk yang sesuai Menyusun bongkah mengikut saiz untuk membentuk objek Kreativiti dalam menghasilkan objek Kekemasan hasil objek Kerjasama dalam satu pasukan Petunjuk Item iv SM TM SM TM BM v 1. TM BM SM BM SM 2. 4. 4. SM TM TM TM BM ii.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 3 4 5 Jenny Suraya Siva SM TM TM TM TM BM TM TM SM TM TM TM SM SM SM TM TM TM SM TM SM Nota: Skor TM: Telah menguasai SM: Sedang Maju. v.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Nama murid Bil Menguli dengan betul 1. 6. 5. 2.10. cekap dan konsisten. Contoh 8 (Individu) Penilaian kemahiran membaca Nama murid Pemerhati Tarikh Masa : : : : Amin Mahani Zakaria 28 Feb 2010 10. Dina Tina Adilah Mansor Rohana Jamilah Membentuk dengan kemas ITEM / KEMAHIRAN Kreativiti dalam menghasilk an objek Kekemasan tempat Bekerja sama dalam kumpulan             * Nyatakan skala yang bersesuaian dengan murid Keterangan untuk setiap skala:    : : Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat. Semasa menjalankan aktiviti tidak memerlukan bantuan. oleh itu bantuan sentiasa diperlukan. masih boleh : Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti. namun masih tidak dapat melakukannya dengan baik sehingga selesai. 4.15 pagi 32 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID .00 . Kerap memerlukan bantuan apabila melakukan aktiviti. namun melakukannya sehingga selesai. 3.

Murid ini perlu diberi penekanan terhadap penguasaan abjad y / r / l a p d n o y t r e l h s u j b m g c k I Contoh teks suku kata Catatan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 33 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Situasi / tempat Item : : Dalam kelas prasekolah Kemahiran Membaca (Mengenal abjad) Contoh Teks mengenal abjad Catatan Kesalahan sebutan .r disebut n .y disebut g .l disebut i Tindakan Susulan .

baba . Lori bapa biru.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Ini lori.beli dibaca deli .  baba Kesalahan sebutan .  baju  bama   Bapa bawa lori baja.baja dibaca baju Tindakan Susulan .bawa dibaca bama .     X dapa Ini lori bapa.d dan vocal    deli Bapa baru beli lori.    dapa Saya suka lori bapa.     PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 34 .Murid ini perlu diberi penekanan terhadap konsonan “b”.bapa dibaca dapa.

Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa memerlukan bimbingan) TM SM BM Singkatan yang digunakan: TM SM BM LI P HK TL LL Telah menguasai Sedang menguasai Belum menguasai Lisan Projek Hasil kerja Tingkah laku Lain-lain PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 35 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 9: ( Individu) Panduan: Skor (Tahap Penguasaan) Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

bersoal jawab. perkataan dan memberi pelbagai respon kepada arahan ringkas. SM: Boleh berinteraksi. bercerita serta melakonkan watak tertentu menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbingan. BM: Tahu guna beberapa perkataan. SM: Boleh mengecam pelbagai bunyi. Belum boleh menggunakan perkataan yang sesuai. perbualan dan cerita dengan bimbingan. perkataan dan memberi respon kepada arahan ringkas. 1 2 3 Kemahiran bertutur TM: Boleh berinteraksi. 1 2 3 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 36 . bercerita serta melakon watak mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 TUNJANG KOMUNIKASI (BM) PEMERHATIAN SPTS TARIKH KONSTRUK STANDARD PRESTASI(SPTS) EVIDENS B M L I H T K L L L CATATAN T M S M P Kemahiran mendengar TM: Boleh mengecam pelbagai bunyi. bersoal jawab. BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon. Belum boleh menyebut perkataan dengan betul. perbualan dan cerita.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN C: CONTOH REKOD ANEKDOT PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 37 .

Fatin kau dah boleh baca?” Tanya Siti. Contoh 2 Nama : Munzir Shamsudin Kelas : Prasekolah Sayang Tarikh: 26 Mac 2010 Nama Guru : Puan Ummu Izzah bt. Ani.Fatin ajak kawan-kawanya dengar cerita yang dia baca. Fatin sudah mula berminat dengan buku. Cadangan: Penerapan nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran perlu diberi penekanan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 38 . Bohari Peristiwa yang diperhatikan: Munzir mengambil lego Ali. Ali menengking dan memukulnya. Fatin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya . Fatin cuba membaca walaupun masih belum mengenal semua huruf. Munah dan Siti mendengar dengan penuh minat. Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas. Cadangan Fatin perlu dirangsang melalui pujian untuk membolehkan nya membaca dengan baik. Abdul 6 Tahun 20 Februari 2010 10. Cikgu Rusnani memuji sambil bertepuk tangan. “Hei. Fatin menarik tangan Ani. Fatin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Cikgu Rusnani.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 1 Nama Murid Umur Tarikh Masa Nama Guru Item Catatan : : : : : : Fatin Nadia bt.00 pagi Puan Puziah Ano bt Muhamad Kebolehan membaca Ulasan Fatin tidak berminat terhadap buku tetapi selepas sesi bacaan dengan guru. Munah dan Siti ke Pusat Bahasa untuk mencari buku. Fatin tanya kawannya sedap tak cerita yang dibaca. Fatin senyum.

kebiasaannya dia tidak melawan walaupun diganggu oleh rakannya. Zarina berkata dengan suara kuat: “Ini saya punya!” Zarina terus ambil balik penyodok pasir daripada Aiman. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 39 . Zarina cuma akan menanggis bersendiri jika barangnya diambil oleh kawannya. Aiman nampak terkejut tetapi biar sahaja.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 3 Nama Murid Umur Tarikh Masa Nama Guru Item Catatan : : : : : : Zarina 6 Tahun 18 Julai 2010 8.30 pagi Puan Hon Kemahiran Sosial Ulasan Zarina pendiam. dia telah mula bertindak untuk melindungi hak dirinya. Zarina bermain pasir bersama kawan-kawan lain di tempat main pasir. Aiman merampas penyedok pasir yang sedang digunakan oleh Zarina. Peristiwa ini merupakan satu permulaan yang baik. Ini merupakan kali pertama dia memperjuangkan hak dirinya.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN D: CONTOH REKOD BERTERUSAN PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 40 .

saya nak duduk dengan Minah juga Ana : Ok. Mula memahami konsep (berat/ringan) Mula memahami konsep keseimbangan Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 41 . OK. Rozi : Tak mau. ringan. baru sama berat. Milah hujung sini. Ana Liza Ana : Jangan berebut...10. Hah. nanti tak sama Ana : . Som pun kurus.10 pagi : Puan Sofia Mansor : Kepimpinan Ulasan Ada ciri kepimpinan Pemerhatian Ana sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya. nanti tak sama.00 .ya! Milah : Saya tak boleh dengan Noni. Ana memanggil rakan-rakannya. Rozi duduk hujung sana. Beberapa orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu. duduk depan Noni. Minah. : Gilir-gilirlah.. jom main jongkang jongkit. Noni .. Dia bangun dan mengatakan “Penatlah main pasir. ..aaa la... sebab dua-dua kurus.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 1 Nama Umur Tarikh Masa Nama Guru Item : Ainon Bakar : 6 tahun : 26 September 2010 : 10. : Saya pun nak naik.

” “54321. Suara Amin semakin kuat meniru bunyi kapa lterbang. Amin terus bermain dengan kapal terbangnya. Dengan nada kesal Diana berkata “OK. kapal akan berlepas”.05 pagi Dalam kelas prasekolah Main sendirian Ulasan Amin tidak suka diganggu. Amin beralih ke pusat pupet .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 2 Nama murid Pemerhati Tarikh Masa Situasi / tempat Item : : : : : : Amin Mahani Zakaria 7 Julai 2010 10. mengambil puppet dan bermain Amin tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain Kepuasannya untuk sendirian PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 42 .10. Dia memusing batang aiskrim seolah. Amin berhenti bermain apabila melihat Sani menuju ke arahnya lalu memberi arahan kepada Sani “Awak tidak boleh bermain di sini”. giliran awak pula untuk memandu kereta ini”. “BBBBBBBBBBBBB” “Ummm oo oo oo” “Buzzzzzzzzz……………. Arahan Amin jelas.olah kapal terbang sambil berkata “Kapal akan berlepas. Amin tidak memberi respon. beliau suka bermain sendirian Perkembangan bahasanya menunjukkan satu kemajuan Catatan Amin sedang bermain dengan batang aiskrim di ruang bermain. saya pandu sekali lagi”. terbang” (sambil melancar batang aiskerim) Diana yang sedang memandu kereta memerhati tingkah laku Amin lalu meluru ke arahnya sambil berkata “ Hey. Sani memandang ke arah Amin dan terus berlalu.00 .

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 43 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->