MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

1

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

PENGENALAN
Pendidikan prasekolah di Malaysia bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Untuk memastikan matlamat dan objektif tersebut tercapai, pentaksiran perlu dijalankan untuk menilai perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa dalam aspek-aspek yang dikenalpasti. Pentaksiran yang dicadangkan adalah pentaksiran secara formatif dan autentik melalui pengajaran dan pembelajaran harian.

OBJEKTIF MODUL
Modul ini bertujuan menyediakan maklumat asas, menerangkan definisi, konsep, istilah serta memberi contoh instrumen untuk dijadikan panduan kepada guru bagi menjalankan pentaksiran dan menilai perkembangan murid di peringkat prasekolah. Objektif modul ini adalah untuk membantu guru: i. Memahami tujuan, konsep, istilah serta kaedah berkaitan pentaksiran prasekolah ii. Mengenalpasti perkara-perkara (konstruk) yang ditaksir iii. Mengenal pasti jenis instrumen yang sesuai untuk mentaksir murid iv. Membina instrumen v. Mengurus dan melaksanakan pentaksiran vi. Merekod dan menganalisis maklumat tentang prestasi murid vii. Membuat pelaporan perkembangan prestasi murid

APAKAH PENTAKSIRAN PRASEKOLAH?
Pentaksiran prasekolah adalah satu proses yang sistematik untuk mengumpul maklumat tentang perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian terhadap mereka dengan tujuan mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Proses dalam pentaksiran melibatkan aktiviti mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat yang diperoleh. Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Dalam pentaksiran, guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat. Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor sebagai persediaan mereka untuk ke sekolah rendah. Pentaksiran murid prasekolah bukan bertujuan melabel dan membandingkan murid dengan murid yang lain, tetapi untuk meningkatkan pembelajaran murid berkenaan. Istilah yang

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

2

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

sering digunakan untuk pentaksiran seperti ini ialah Pentaksiran Autentik atau Pentaksiran secara formatif (Formative assessment). Pentaksiran murid di prasekolah lebih menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan (improvement) serta perkembangan (development) dan bukan pencapaian (achievement) semata-mata. Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu aktiviti pentaksiran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pentaksiran. Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, psikologi kanak-kanak, teori perkembangan kanak-kanak semasa merancangkan proses pentaksiran. Bagi memastikan murid mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum memulakan persekolahan formal di Tahun Satu, Pentaksiran Merujuk Standard digunakan, selaras dengan rekabentuk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang mula digunakan di semua prasekolah pada tahun 2010. Standard Pentaksiran yang dinyatakan dalam KSPK (rujuk Lampiran A dalam modul ini) perlu diakur oleh semua pihak yang menggunakan kurikulum kebangsaan ini.

APAKAH PENTAKSIRAN MERUJUK STANDARD ?
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang dilaksanakan di semua prasekolah mulai 2010 disusunatur mengikut format Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran adalah perkaraperkara yang dirujuk semasa guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.. Fokus adalah bidang pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam diri murid. Semasa merancang pentaksiran, Fokus boleh dirujuk untuk membina Konstruk. Konstruk adalah perkara yang akan ditaksir. Setiap Fokus dinyatakan melalui beberapa Standard Kandungan. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ianya ditulis meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Setiap Standard Kandungan diperincikan lagi kepada beberapa Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) yang boleh diukur, untuk memastikan penguasaan setiap Standard Kandungan. Seiring dengan kurikulum prasekolah yang berasaskan standard, pentaksiran di prasekolah adalah sesuai dilaksanakan dengan merujuk kepada standard. Pentaksiran Merujuk Standard bermaksud apa yang ditaksir dan tahap perkembangan dan penguasaan murid mesti dirujukkan kepada Standard Prestasi yang jelas, realistik, boleh difahami dan lebih memberi makna. Kerja, respons dan tingkah laku (proses dan produk) yang dihasilkan atau dipamer oleh murid merupakan evidens (juga dipanggil bukti) yang akan dirujukkan kepada standard prestasi yang ditetapkan. Standard Prestasi (Performance Standard) merupakan satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Ianya memberi definisi kepada ”kejayaan” dan bagaimanakah hasil kerja dan tingkah laku yang dikatakan cukup baik (indicator of success) atau sudah mencapai objektif pembelajaran. Tujuan diadakan standard prestasi ialah untuk mengenal pasti di manakah tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran atau pengamalan nilai seseorang murid itu. Standard prestasi memberi gambaran jelas atau panduan kepada guru tentang bagaimana hendak memberi skor kepada hasil yang dipersembahkan oleh murid. Standard Prestasi juga dirujuk semasa guru memberi maklum balas dan membuat pelaporan tentang murid.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

3

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Standard Prestasi memperihalkan kualiti penguasaan sesuatu perkara atau hasil kerja mengikut hierarki. Standard Prestasi tidak menjelaskan secara spesifik tentang teknik atau kaedah untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Standard prestasi bukan saja patut diketahui oleh pentaksir (guru), malah ibu bapa dan murid sendiri. Standard Prestasi dinyatakan dalam bentuk kriteria dan skor. Kriteria merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang kualiti sesuatu kerja atau perkara yang dikuasai. Kriteria yang ditulis mesti mudah, ringkas, tidak mengelirukan dengan mengambil kira perbezaan antara individu. Ianya menjadi rujukan bagaimana prestasi murid ditaksir dan diberikan skor. Pernyataan kriteria yang ditulis pada setiap tahap penguasaan mestilah dapat memperihalkan setakat mana kualiti kerja yang ditunjukkan oleh murid. Kriteria yang khusus dibina bagi setiap konstruk yang dinilai dalam pentaksiran prasekolah. Bagi memastikan kesamaan kualiti antara kesemua kriteria khusus, satu standard dan kriteria teras (core) digunakan sebagai panduan. Dalam konteks pentaksiran prasekolah di Malaysia, Skor bermaksud apa yang digunakan untuk menandakan tahap penguasaan murid. Di prasekolah, skor yang diberi bukan sekadar berbentuk gred (A, B, C, ...) atau markah (1, 2, 3, ...) yang hanya boleh dijumlah dan dipuratakan, seperti yang digunakan dalam ujian pencapaian di peperiksaan awam. Skor dalam bentuk markah dan gred semata-mata tidak boleh memberi maklumat tentang apa yang murid boleh lakukan. Untuk menjadikan pentaksiran lebih bermakna di prasekolah, skor mestilah dapat menjelaskan di tahap manakah murid berada berbanding standard prestasi yang hendak dicapai. Contoh skor yang boleh digunakan dalam pentaksiran prasekolah ialah Belum Menguasai (), Sedang Maju ()dan Telah Menguasai (). Tiga skor ini mewakili penguasaan pada tahap Tahu sahaja, Tahu dan Boleh Buat dengan bimbingan, Tahu dan Boleh Buat dengan Baik dan dengan Sendiri, seperti ditunjukkan dalam Jadual 1. Jadual 2 memberi satu lagi contoh Standard Prestasi.

Jadual 1: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 1
Skor (Tahap Penguasaan) Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan. Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat

TM SM BM

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

4

minat dan kekangan (persekitaran) murid xv. Maklum balas segera diberi untuk tujuan penambahbaikan (formatif) xi. kelemahan dan keperluan xii. Dijalankan dalam suasana semula jadi (naturalistic) v. APAKAH CIRI-CIRI PENTAKSIRAN MURID PRASEKOLAH? Pentaksiran prasekolah bertujuan untuk membantu pembelajaran murid. Tidak melabelkan murid sebagai pandai. bukan hanya di akhir pembelajaran x. Dengan adanya Standard Prestasi. Mengambil kira psikologi kanak-kanak dan sifat semulajadi kanak-kanak ii. di mana kedudukan mereka dan apa lagi yang mereka perlu perbaiki untuk maju ke arah sasaran berkenaan. Tidak bertujuan membandingkan murid dengan murid viii. Dijalankan dalam keadaan yang tenang vii. guru dapat memberi skor dan maklum balas yang tepat kepada murid tentang prestasi mereka . tidak pandai ix. Sehubungan itu guru boleh mengatur strategi pengajaran atau intervensi untuk membantu murid memperbaiki pembelajaran mereka bagi menguasai tahap yang tertinggi. keupayaan. Lebih mementingkan proses bukan produk iii. Bersifat diagnostik: mengenal pasti kekuatan. murid pula mendapat gambaran yang jelas tentang sasaran pembelajaran. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 5 . Tidak berfokus kepada ujian pencapaian tetapi tahap perkembangan murid xiii.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Jadual 2: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 2 Skor (Tahap Penguasaan) Menguasai Sedang Berkembang Simbol Kriteria Boleh melakukan aktiviti dengan betul sehingga selesai Memerlukan bimbingan dari semasa ke semasa apabila melakukan aktiviti namun masih boleh melakukannya sehingga selesai Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti dan sentiasa memerlukan bimbingan M SB Perlu Bimbingan Banyak PB Tiga tahap penguasaan di Jadual 1 dan 2 boleh menjadi teras (asas) kepada pernyataan kriteria bagi standard prestasi yang dibina dan disesuaikan untuk mentaksir setiap konstruk. Dijalankan dalam suasana tidak formal (informal) vi. Tugasan pentaksiran diberi menyerupai situasi dan pengalaman seharian murid (autentik) xiv. Dijalankan tidak secara langsung (not direct testing) iv. Mengambil kira kekuatan. Dijalankan secara berterusan. Daripada maklum balas guru. Menepati Standard Pentaksiran yang ditentukan dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Ciri-ciri utama pentaksiran prasekolah adalah seperti berikut: i.

APAKAH YANG DITAKSIR? Perkara yang ditaksir merupakan kandungan di dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. iv. apa yang perlu diperbaiki. kemahiran dan nilai yang dikuasai murid Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa Mengenalpasti pelbagai kecerdasan. ii. Sikap dan Nilai. Murid juga perlu diberitahu apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik prestasi mereka. teguran dan nasihat. Maklum balas guru yang merujuk kepada pernyataan standard dan kriteria yang jelas boleh disampaikan dalam bentuk pujian. vi. Maklum balas yang segera. Selain pengakuan guru sama ada hasil kerja murid itu boleh dikatakan baik. Keadaan inilah yang memberi motivasi kepada murid untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka di masa akan datang. bagaimana untuk memperbaiki dan bagaimana untuk membuat lebih baik. kemahiran dan potensi murid yang boleh diperkukuhkan BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK MURID? Satu aspek penting dalam memastikan keberkesanan pentaksiran untuk membantu pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan maklumat pentaksiran oleh guru untuk memberi respon atau maklum balas yang sesuai dan berguna kepada murid.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK GURU? Hasil pentaksiran membantu guru di prasekolah untuk: i. Mengesan keberkesanan pengajaran Memberi maklum balas yang sesuai dan tepat kepada murid Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur Merancang tindakan susulan untuk tujuan pemulihan dan pengayaan Mengenal pasti tahap pengetahuan. murid perlu diberitahu kenapa kerja atau prestasi mereka dinilai sedemikian. v. kesilapan. viii. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Kerohanian. kemahiran dan nilai) yang ingin dikembangkan dalam diri murid dikategorikan mengikut enam tunjang iaitu: • • • Tunjang Komunikasi. ada kemajuan atau sebagainya. vii. iii. Merujuk kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. perlu dibaiki. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 6 . konstruktif dan tidak menggerunkan juga membuat mereka lebih teruja untuk dinilai semula untuk mengetahui perkembangan mereka seterusnya. perkaraperkara (merangkumi domain pengetahuan. Maklum balas yang diberikan dalam bentuk maklumat yang memberi makna (bukan dalam bentuk gred semata-mata) boleh membantu murid lebih memahami tujuan dan perkembangan pembelajaran mereka. Maklum balas yang berkesan ialah apabila guru memberi maklum balas yang tepat tentang kekuatan.

Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. berwuduk. kerjasama. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Tunjang Ketrampilan Diri . bernasyid. aktiviti hands-on. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. hemah tinggi. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Tunjang Komunikasi Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. semasa rehat. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. hormat-menghormati. simulasi. keadilan. Tunjang Kerohanian. Tunjang Ketrampilan Diri. kerajinan. Pada masa yang sama kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. bertanggungjawab. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 7 . Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. baik hati. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. berdikari dan berdisiplin. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Rukun Islam. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. meneroka dan bermain. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. pencapaian emosi yang positif. kejujuran. toleransi. melakukan pergerakan solat. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. menyanyi. berterima kasih. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan kurang mantap. kasih sayang. kesederhanaan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • Tunjang Fizikal dan Estetika Tunjang Kemanusiaan. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. kemahiran bertutur. keberanian.Perkembangan Sosioemosi Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanakkanak. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah.

pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. ekspresi kreatif dan apresiasi. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. matematik dan lainlain. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 8 . Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. dan apresiasi muzik. penglibatan dalam aktiviti sukan. berlakon. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. menyambut objek. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni.

haiwan).MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. nombor.cuaca). Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. nilai wang. mengukur menggunakan unit bukan piawai. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 9 . membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Semasa proses penerokaan ini. komuniti dan alam sekitar. bentuk dan ruang. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. air. operasi nombor yang mudah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. rakan. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. awal matematik. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Dalam proses penerokaan ini. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. konsep waktu. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. sistematik dan teliti akan terbentuk. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT.

rujukan dibuat ke atas Fokus. Komuniti. Fokus. Jadual 3 menunjukkan senarai konstruk yang telah dikenal pasti mengikut tunjang sepanjang tempoh pembelajaran murid di peringkat prasekolah. Rakan. Pengamalan sikap baik (yang berkaitan dengan kemahiran/ kebolehan dalam Standard Pembelajaran) juga diperhatikan dan ditaksir sebagai usaha untuk memupuk nilai murni dan sikap positif semasa murid mempamerkan kemahiran mereka. Sekolah. Jadual 3: Senarai Konstruk untuk Pentaksiran di Prasekolah TUNJANG Komunikasi KONSTRUK BM1 Kemahiran Mendengar BM2 Kemahiran Bertutur BM3 Kemahiran Menyebut dan Mengecam Huruf Vokal dan Konsonan BM4 Kemahiran Membaca Perkataan BM4 Kemahiran Membaca Perkataan BM5 Kemahiran Membaca Ayat BM6 Kemahiran Mencerita Semula BM7 Kemahiran Menulis Kemanusiaan KM1 Pengetahuan tentang Diri Sendiri dan Hubungan dengan Keluarga. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran menyatakan dengan terperinci perkara yang perlu dipupuk dan dikuasai oleh murid. Rakan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk setiap Tunjang di dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Sekolah dan Komuniti KM3 Amalan Tabiat Menjaga Alam Sekitar KM4 Pengetahuan Asas tentang Warisan Budaya Tradisional Pelbagai Kaum di Malaysia KM5 Pengetahuan Asas tentang Negara Malaysia KM6 Amalan Cintakan Negara Ketrampilan Diri Perkembangan Sosioemosi SE1 Kemahiran Mengenali dan Mengurus Emosi Sendiri SE2 Kemahiran Mencapai Emosi yang Positif SE3 Kebolehan Membina Kemahiran Sosial Perkembangan Fizikal dan Estetika Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan FZ1 FZ2 FZ3 FZ4 Kemahiran Motor Halus Kemahiran Motor Kasar Kemahiran Menjaga Kebersihan Diri Mengamalkan Tabiat Pemakanan yang Berkhasiat PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 10 . KM2 Amalan Sikap yang Baik dalam Hubungan antara Diri dengan Keluarga.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Konstruk yang ditaksir Untuk mengenal pasti apakah perkara-perkara utama yang ditaksir(konstruk).

Sikap dan Nilai Pendidikan Islam PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 Pengetahuan tentang Rukun Islam Pengetahuan tentang rukun Iman Pengetahuan Kalimah Syahadah Pengetahuan dan Kebolehan Melakukan Ibadah Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah SAW Pengamalan Akhlak Rasulullah SAW Pengetahuan Asas Bahasa Al-Quran Pengetahuan Asas Tulisan Jawi Mengamalkan Nilai Baik hati Mengamalkan Nilai Bertanggungjawab Mengamalkan Nilai Berterima kasih Mengamalkan Nilai Berhemah tinggi Mengamalkan Nilai Hormat Menghormati Mengamalkan Nilai Kasih sayang Mengamalkan Nilai Keadilan TUNJANG Pendidikan Moral PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 11 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 KONSTRUK FZ5 Kemahiran Menjaga Kebersihan Persekitaran FZ6 Mengamalkan Langkah-langkah Pencegahan Jangkitan Penyakit FZ7 Pengetahuan tentang Sumber Bahaya FZ8 Mengamalkan Langkah-langkah Menjaga Keselamatan Diri Kreativiti KR1 Kemahiran Menghasilkan Karya Seni Visual secara Kreatif KR2 Mengamalkan Sikap Apresiasi Seni KR3 Kemahiran dalam Menyanyi KR4 Kemahiran Memainkan Alat Perkusi KR5 Kemahiran Gerakan Kreatif KR6 Kemahiran Berlakon dan Main Peranan Sains dan Teknologi (Perkembangan Kognitif) Awal Sains dan ST1 Kemahiran Memerhati Awal Matematik ST2 Kemahiran Merekod Hasil Pemerhatian ST3 Kemahiran Membuat Pengukuran Menggunakan Unit Bukan Piawai ST4 Kemahiran Membanding dan Membeza ST5 Kemahiran Mengelas ST6 Kemahiran Membuat Ramalan ST7 Kemahiran Menyelesai Masalah ST8 Kemahiran Membuat Seriasi ST9 Kemahiran Mengecam Corak Berulang dan Membina Pola ST10 Pengetahuan tentang Nombor 1-20 ST11 Pengetahuan tentang 20.40.50 ST12 Kemahiran Menyelesai Operasi Tambah dalam Lingkungan 10 ST13 Kemahiran Menyelasai Operasi Tolak dalam Lingkungan 10 ST14 Kemahiran Mengecam Duit yang Berlainan Nilai ST15 Pengetahuan tentang Konsep Masa ST16 Pengetahuan tentang Kedudukan Objek dalam Ruang ST17 Pengetahuan tentang Bentuk ST18 Kemahiran Membuat Pembinaan ST19 Kemahiran Menggunakan Komputer Kerohanian.30.

Pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber dan aktiviti akan menghasilkan dapatan yang boleh dipercayai serta membantu guru membuat keputusan yag lebih jelas dan tanpa ragu-ragu. Untuk mencapai matlamat. instrumen atau aktiviti. Pentaksiran harus diulang dan dilakukan berterusan untuk melihat proses kerja. persekitaran. Elakkan daripada menggunakan ujian formal kerana ia tidak dapat memberi maklumat mengenai kebolehan sebenar murid. membantu guru mengesan penguasaan. Oleh yang demikian. budaya. guru harus melaksanakan aktiviti-aktiviti pentaksiran secara berulang dan berterusan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Sebagai persediaan. kemajuan dan merancang pengajaran atau strategi seterusnya.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 TUNJANG PM8 PM9 PM10 PM11 PM12 PM13 PM14 PM15 Nota: KONSTRUK Mengamalkan Nilai Keberanian Mengamalkan Nilai Kejujuran Mengamalkan Nilai Kerajinan Mengamalkan Nilai Kerjasama Mengamalkan Nilai Kesederhanaan Mengamalkan Nilai Toleransi Mengamalkan Nilai Berdikari Mengamalkan Nilai Berdisiplin Nilai-nilai murni yang hendak diterapkan melalui Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral boleh ditaksir secara bersepadu. ahli keluarga dan komuniti di mana bersesuaian. Pengamalan nilai murni boleh diperhatikan semasa murid melakukan aktiviti-aktiviti dalam kelas atau semasa kemahiran-kemahiran lain ditaksir. guru harus membuat perancangan dan membina item. pengalaman seharian. kekuatan. ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan. fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan aktiviti yang dirancang. latar belakang sosio ekonomi. Matlamat pentaksiran formatif ialah untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid. hasil kerja dan tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten. Untuk mendapat hasil atau evidens terbaik. topik atau aktiviti) yang digunakan untuk mentaksir murid harus mengambil kira aspek minat. Pentaksiran dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran murid boleh melibatkan orang lain seperti rakan sebaya. pembantu guru. konteks (tema. Pentaksiran autentik lebih sesuai dijalankan bagi murid prasekolah. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 12 . Pentaksiran autentik merujuk kepada bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa menjalankan tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar kelas. BAGAIMANA MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN DI PRASEKOLAH? Pentaksiran prasekolah lebih banyak menggunakan pendekatan formatif. Tidak semestinya diadakan instrumen atau aktiviti yang khusus untuk mentaksir nilai-nilai murni sahaja.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Rajah 1: Proses Menjalankan Pentaksiran • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Merancang Menentukan Konstruk dan kaedah penilaian Membina Instrumen Membina instrumen dan menentukan Standard Prestasi Melaksanakan Pentaksiran Pemerhatian Tingkah laku. Interaksi/Lisan /Hasil Kerja Murid Merekod Menganalisis data yang dikumpul dan Melapor Tindakan Susulan/ Aktiviti Bimbingan Sudahkah Murid Menguasai Tindakan Susulan/ Aktiviti Pengayaan KEMAHIRAN/HASIL PEMBELAJARAN BARU/ KE TAHUN SATU SEKOLAH RENDAH 13 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID .

Standard Pembelajaran. MEMBINA INSTRUMEN Berdasarkan Konstruk. guru hendaklah merancang dengan melakukan perkara-perkara berikut: • • • • • • • Tahu tujuan mentaksir Tahu apakah konstruk yang ditaksir Rujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Rujuk kepada Standard Prestasi teras dan kriteria berkaitan. Tentukan instrumen (aktiviti atau strategi) yang akan digunakan. pemerhatian adalah satu kaedah yang lazim digunakan untuk mengumpul maklumat atau evidens. Tentukan tempoh pemerhatian. kuiz. guru boleh membina instrumen serta mengatur aktiviti yang sesuai dan tepat supaya murid berpeluang memberi respon yang diharapkan. Standard Kandungan. . murid boleh diperhati dan ditaksir melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. i. dan perbualan. Tingkah laku Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. kemahiran serta sikap atau pengamalan nilai-nilai murni seperti mana yang dihasratkan melalui KSPK. interaksi. Melalui pendekatan pentaksiran autentik. Pemerhatian bermaksud pengamatan kepada perlakuan murid. bercerita. • Bermain bersama rakan. MENTAKSIR Bagaimana mengumpul maklumat (evidens)? Di peringkat prasekolah. Tentukan bila hendak mentaksir. Satu instrumen atau aktiviti boleh digunakan untuk mendapatkan evidens bagi lebih daripada satu konstruk.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • MERANCANG Sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. Antara aktiviti yang lazim dijalankan di prasekolah ialah permainan. pertumbuhan dan pencapaian murid dari segi pengetahuan. proses dan hasil kerja. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 14 . projek. Evidens yang mahu dilihat ialah yang menunjukkan perkembangan. lakonan. nyanyian. Pendekatan ini boleh dilakukan secara bersahaja tanpa murid tahu bahawa dia diperhatikan. Apakah yang diperhatikan? Apa yang diperhatikan ialah evidens atau bukti. contohnya ketika murid: • Mengurus diri. Evidens boleh dipamerkan dalam bentuk tingkah laku. Pemilihan instrumen dan aktiviti harus sesuai dengan apa yang hendak ditaksir dengan mengambil kira faktor murid dan persekitaran mereka. Standard Prestasi.

Standard Prestasi boleh dirujuk untuk memastikan keselarasan dan keadilan. Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. Untuk membuat penilaian tentang perkembangan pengetahuan. persembahan) • Interaksi murid dengan bahan/ haiwan/ tumbuhan/ persekitaran. Contoh instrumen yang boleh digunakan untuk merekod maklumat pentaksiran adalah seperti berikut: a) b) c) Senarai Semak Rekod Anekdot. sikap dan nilai-nilai yang murid pamerkan. Menyelesaikan masalah bersama rakan. ii. guru mengenal pasti tahap penguasaan murid. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 15 . Pemerhatian dan perekodan yang teliti dan lengkap akan memudahkan guru memberi maklum balas dan menghasilkan pelaporan murid kemudian. perkembangan. • Dengan diri sendiri (imaginary friend). kemahiran dan nilai. • Main peranan. • Sesuatu tingkah laku yang dikehendaki telah berlaku.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • Membuat kolaj dalam kumpulan. Proses dan Hasil Kerja Murid Contoh proses dan hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai ialah: • Lukisan • Buku kecil • Buku skrap • Kraf tangan • Lembaran kerja Membuat model menggunakan bongkah • MEREKOD Merekod adalah aktiviti mencatat hasil pentaksiran dan maklumat berkaitan secara sistematik. kemajuan. sikap dan nilai. potensi. • Perbualan antara murid dengan guru/murid dengan murid/murid dengan orang dewasa lain. • Aktiviti berkumpulan (projek. Senarai item menentukan : • Sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan • Kekerapan sesuatu tingkahlaku itu berlaku. • Bersoal jawab. • Nyanyian. Interaksi Interaksi murid boleh diperhati dan dinilai melalui contoh aktiviti berikut : • Bacaan. Berdasarkan Standard Prestasi yang ditetapkan mengikut konstruk. iii. kemahiran. Rekod Berterusan (Running Record) (a) Senarai Semak Senarai Semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. Maklumat yang direkod ialah tahap penguasaan.

sikap dan nilai murid. Membuat catatan dalam buku nota sebaik sahaja selepas peristiwa berlaku bagi memastikan peristiwa yang akan direkodkan tidak tercicir. tetapi secara kebetulan tingkahlaku tersebut berlaku. iaitu dengan skor ‘ya’ atau ‘tidak’. walaupun peristiwa berlaku dalam kumpulan. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Instrumen dan aktiviti yang digunakan • Skor digunakan: angka atau simbol Rujuk contoh Rekod Senarai Semak dalam Lampiran B. Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan. kemahiran. Panduan menulis rekod : PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 16 . Penilaian terhadap hasil kerja atau evidens direkod berdasarkan skala. Contoh maklumat yang boleh direkod adalah peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Berbeza dengan Rekod Anekdot. Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat. Rujuk contoh Rekod Anekdot dalam Lampiran C. Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian dalam penguasaan pengetahuan. Panduan Menulis Rekod : • • • • • • • • Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Catatan hendaklah ditulis secara objektif apa sebenarnya yang berlaku. unik dan signifikan secara positif atau negatif untuk direkod. Mencatat tingkah laku dan apa yang dikatakan oleh murid. Pemerhatian ini dilakukan terhadap murid secara individu. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Guru perlu menentukan perkara-perkara berikut dalam merancang senarai semak : Konstruk yang hendak dinilai Standard Prestasi dan kriteria ditulis dengan jelas. Tiada had masa ditentukan untuk pemerhatian tingkah laku ini. Pemerhatian tingkah laku biasanya tidak dirancang. Menulis apa yang dilihat secara objektif Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid. Skala penskoran dibina bagi pentaksiran setiap konstruk dalam setiap tunjang. Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan. Senarai Semak juga boleh dilengkapkan dengan skala kadar. (b) Rekod Anekdot Rekod Anekdot adalah satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. (c) Rekod Berterusan Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita ‘narrative’ yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. pemerhatian ini dirancang oleh guru. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Senarai Semak boleh dibina dalam bentuk dinyatakan sesuatu tingkahlaku telah berlaku atau tidak.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan. ANALISIS HASIL KERJA MURID Hasil kerja yang boleh analisis termasuklah : • Gambar atau lukisan • Sampel tulisan • Binaan yang disempurnakan • Cerita yang ditulis • Buku skrap Catatan perlu dibuat ke atas hasil kerja murid yang telah dinilai. tidak terlalu deskriptif dan “judgmental”. Bukti refleksi yang dibuat oleh murid boleh juga dimasukkan dalam portfolio sebagai pentaksiran kendiri. Prosedur umum yang dicadangkan semasa menganalisis dan menginterpretasi maklumat adalah seperti berikut: • • • Membaca dengan teliti semua data yang diperolehi daripada hasil pemerhatian. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 17 . Contohnya Tunjang Komunikasi lebih berfokus kepada kemahiran bertutur. Rekodkan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku. Membuat analisis terhadap data dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam Tunjang. Rekod hendaklah tepat dan padat. Boleh gunakan singkatan semasa mencatat. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Gunakan bahasa yang boleh difahami. rekod anekdot. kemahiran mendengar dan kemahiran menulis Menganalisis hasil kerja murid. MENGANALISIS DAN MENGINTERPRETASI Segala data yang direkod menggunakan senarai semak. sudah boleh menulis huruf‘. Tulis secara objektif. Hasil kerja ini boleh disimpan dalam portfolio murid. skala kadar. contohnya ‘sudah boleh membuat bulatan. Murid boleh dilibatkan semasa pemilihan hasil kerja untuk dinilai dan seterusnya disimpan dalam portfolio. atau rekod berterusan perlu ditafsirkan untuk membolehkan guru membuat rumusan mengenai murid. • Pastikan buku nota atau kertas catatan tidak didedahkan dan diletak di tempat yang selamat Rujuk contoh Rekod Berterusan dalam Lampiran D. • Tulis secara terperinci tentang apa dilakukan murid semasa peristiwa berlaku dan tingkah laku yang ingin diperhatikan.

Dia berjaya meneruskan lakaran untuk membentuk kaki. Beliau sudah boleh menguasai motor halus untuk menulis huruf. Beliau juga berusaha memperbaiki kesilapan yang dibuat. tangan dan rambut Contoh (b) Alice berjaya menceritakan semula cerita yang dibacakan melalui lukisan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh Analisis Hasil Kerja: Contoh (a) Amalina melakar menggunakan dua warna. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 18 . Ia menggunakan banyak bentuk bulat dalam lukisan. Dia menunjukkan usaha untuk membetulkan kesilapan sendiri. Dia berjaya menulis huruf dan ayat mudah . Contoh (c) Faiz tekun menyiapkan hasil kerjanya. Mempunyai daya kreativiti dalam mewarna dan membentuk serangga.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 19 .Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid ii. Setiap murid mempunyai portfolio yang mengandungi hasil kerja mereka beserta tarikh kerja dihasilkan dan catatan yang berkaitan. tetapi maklumat tentang kerja dan kemajuan murid. Portfolio menjadi sumber rujukan yang menunjukkan kemajuan. Melalui maklum balas yang merujuk kepada standard dan kriteria.Perlu dinilai dan diberi ulasan . Hasil kerja terpilih . Pelaporan Perkembangan murid . murid lebih jelas tentang apa lagi yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik. kekuatan.Telah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian . Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara individu dan kumpulan. dan sejauh mana mereka telah berjaya mencapai standard dan kriteria ditetapkan dalam penguasaan sesuatu konstruk (pengetahuan. PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. Tujuan Portfolio Portfolio bertujuan untuk menyimpan rekod tentang pengalaman. Melalui maklum balas. konsep dan kemahiran yang mereka kuasai. kemahiran dan nilai). Maklum balas adalah bukan sahaja berbentuk pujian.Pemilihan hasil kerja murid dari setiap Tunjang. murid-murid dapat mengetahui apa yang patut dicapai. PORTFOLIO Definisi Portfolio Portfolio adalah satu himpunan bukti (evidens) atau keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah: i. . Murid boleh meneliti dan menilai kerja masingmasing. dan mereka akan lebih bermotivasi untuk meneruskan aktiviti. Mereka akan rasa dihormati dan hasil kerja mereka dihargai.Rekod Peribadi . bagaimana boleh memperbaikinya dan apakah kemajuan yang murid telah tunjukkan. Fokus maklum balas ialah kepada apa yang murid boleh kuasai atau buat.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 MENGGUNA MAKLUMAT Maklum balas hendaklah diberikan kepada murid secara individu setiap kali selepas murid diperhatikan atau ditaksir. usaha. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka.

Kad Pengenalan Agama Bangsa Warganegara Pendapatan sebulan Alamat Pekerjaan Nombor telefon BAPA IBU PENJAGA MAKLUMAT KESIHATAN Tandakan ( _/ ) di dalam ruang yang berkenaan jika murid ini pernah atau sedang menghadapi masalah kesihatan berikut : ____ Alahan Penyakit ____ Jantung (Nyatakan) _____ Sawan _____ Cacar Air _____ Campak kuning ______ Lelah _____ Sakit berlubang _____ Demam _______ Lain-lain teruk ______ PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 20 . Contoh Rekod Peribadi Murid REKOD PERIBADI MURID Nama : ____________________________ Jantina : ________ Tarikh : _______________ Umur pada 1 Januari ________ Tempat lahir : ____________ Agama : _____________ Bangsa : _____________ No. Rekod peribadi ini sebaik-baiknya diserah kepada guru Tahun Satu untuk memastikan kesinambungan rekod perkembangan murid yang berkaitan. Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. Telefon : __________________Jarak Rumah ke Prasekolah : Kenderaan ke Prasekolah : _____________________ Bahasa Pertuturan di rumah : __________________ ________________km Bil.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 REKOD PERIBADI MURID Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri. Adik beradik : ___________ MAKLUMAT KELUARGA MAKLUMAT Nama No. keluarga murid dan fizikal murid. Sijil Beranak : ______ _______________ ___________ Warganegara : Tarikh masuk prasekolah : ______________ Nama Tadika/Tabika dahulu : Alamat Rumah : ____________________________________________________________ No. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada ibubapa/penjaga di akhir sesi prasekolah.

galakan dan aktiviti bimbingan seterusnya perlu diberi.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 MAKLUMAT FIZIKAL DATA BERAT DAN TINGGI MURID *Tinggi (cm) *Berat (kg) STATUS KESIHATAN JANUARI MEI OKTOBER * Catatkan ukuran tinggi dan timbangan berat pada petak yang disediakan. TINDAKAN SUSULAN Tujuan utama pentaksiran di prasekolah adalah untuk merancang tindakan susulan supaya murid dapat lebih menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan. Maklumat perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa 2. Fail induk / individu disimpan di ruang yang selamat dan berstatus sulit. 4. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 21 . ini adalah untuk mereka yang belum atau dalam proses menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. 3. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlainan mungkin perlu digunakan. Guru perlu memaklumkan kepada ibu bapa mengenai tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah. ii. Kepada golongan murid ini. Golongan ini perlu diberi galakan dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian dengan aras penguasaan mereka. Latihan tambahan yang lebih mencabar diberikan kepada golongan murid ini. TATACARA PENGURUSAN DAN PENYIMPANAN REKOD 1. Sila rujuk Carta Pertumbuhan untuk status kesihatan ** Tandakan ( _/ ) pada ruang berkenaan mengikut status kesihatan. ini adalah untuk murid yang sudah menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Bimbingan dan pemulihan. Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara kumpulan dan kelas perlu disimpan di dalam fail induk Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara individu perlu disimpan di dalam portfolio murid Setiap fail perlu dilabelkan. Tindakan susulan boleh digolongkan kepada dua jenis seperti berikut: i. 5. Pengukuhkan dan pengayaan pembelajaran.

penguasaan kemahiran. kemahiran. PELAPORAN Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. perolehan pengetahuan. ‘Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini’. 8. sikap dan pencapaian murid. penerapan nilai. LAPORAN PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Laporan merupakan rumusan yang dibuat oleh guru daripada maklumat yang dikumpul dan analisis yang dibuat mengenai perkembangan murid secara menyeluruh dan spesifik. Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 22 . guru besar. Laporan perkembangan murid seharusnya menyeluruh merangkumi kepelbagaian kecerdasan. pakar perubatan. Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002. pihak-pihak atau orang-orang berkenaan) Rekod murid tidak boleh dipamerkan. Pastikan segala rekod pemerhatian diberikan kepada ibu bapa/penjaga di akhir tahun. Seksyen 24. potensi dan keterampilan diri murid. Rekod Kemajuan Murid Guru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dari semasa ke semasa Panduan Menjaga Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Prasekolah • • • Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak yang tertentu sahaja (ibu bapa.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 ETIKA PENTAKSIRAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH Akta Pendidikan 1996. Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut : Seksyen 24 – Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. penerapan nilai. • Kebenaran ibu bapa. penjaga murid perlu didapatkan untuk mengambil gambar dan merakam video yang melibatkan murid berkenaan. • • Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat daripada hasil analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: • Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

Boleh mengelas mengikut bentuk warna dan saiz. Tunjang Kemanusiaan Contoh format pelaporan TUNJANG ULASAN SEMESTER 1 Boleh bercerita mengenai diri dan keluarga.A. Boleh bekerjasama dalam kumpulan. Sains dan Teknologi Kemanusiaan Ketrampilan – Sosio Emosi PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 23 . intelek dan sosial boleh dibuat berdasarkan Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau aspek lain yang telah ditentukan. Boleh berinteraksi secara sopan dengan rakan sebaya. Sudah boleh mengenal dan membunyikan huruf abjad serta membaca perkataan mudah (KV+KV) . SEMESTER 2 Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian. Aspek perkembangan murid yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut: a. Tunjang Perkembangan Fizikal dan estetika e. Sikap dan Nilai c. Boleh bercerita mengenai pengalaman Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan. Boleh mengenalpasti nada bunyi tinggi rendah dan rentak lagu dengan tepukan. Boleh menambah dua himpunan objek dan menyatakan hasil tambah. Suka membantu rakan dalam menyiapkan sesuatu tugasan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 murid. Sikap dan Nilai – Pendidikan Islam Telah menguasai cara mengambil wuduk. Boleh membezakan objek /situasi yang selamat /berbahaya.W serta dapat mengecam dan menyebut huruf-huruf hijaiyyah dan huruf jawi. Rumusan mengenai perkembangan dari segi jasmani. Sudah dapat menguasai kemahiran koordinasi mata-tangan. Tunjang Komunikasi b. Boleh bekerjasama dalam aktiviti kumpulan. Dapat menulis huruf dan perkataan serta mewarna gambar mengikut cara dan arah yang betul. Mengetahui dan dapat menyebut nama ahli keluarga dan menceritakan tentang kelahiran Rasulullah S. Sudah dapat mengenal dan membezakan warna asas. rohani. Tunjang Ketrampilan Diri – Perkembangan Sosioemosi d. Tunjang Kerohanian . Dapat membezakan objek /situasi yang selamat /berbahaya. emosi. Tunjang Sains dan Teknologi f. Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 24 .

o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. • Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. KSPK) Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN A: STANDARD PENTAKSIRAN DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN STANDARD PENTAKSIRAN(YANG TERKANDUNG DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 25 .

Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan ke atas pengetahuan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang o dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. • Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. o Membantu pembelajaran murid. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 26 . • • Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. afektif dan psikomotor. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. • • • • • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. sah dan sahih. Mengesan keberkesanan pengajaran guru. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. • Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan berasaskan pencapaian sahaja kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.

o Rekod Anekdot. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. o Rekod Berterusan (Running Record). • • • PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 27 . o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. kebolehan. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. • Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. kemajuan dan pencapaian murid . o Skala Kadar. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. • • • Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka.

. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 28 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN B CONTOH REKOD SENARAI SEMAK Contoh 1 (individu) Nama murid : ……………………………………….……………………………… Nama Guru : ……………………………………………. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza. Kemahiran Mendengar x 3 Mei / X 2 Jun / I Pemerhatian II III Ulasan Murid ini tidak dapat menumpukan perhatian semasa pengajaran dan pembelajaran. mudah Mendengar dengan penuh perhatian.………………………… Tunjang Komunikasi Kandungan 1.

Tandakan ( _/ ) jika murid telah menguasai Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai Contoh 2 (individu) Nama murid : ……………………………………….……………………………… Nama Guru : ……………………………………………. luar. 2. berbual dengan ber -tatasusila dan sudah ramai kawan (20Sept) / Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila Mengikut giliran Contoh 3 (Kumpulan) Kurikulum Pendidikan Islam Tajuk : Cara Berwuduk Kemahiran / Hasil Pembelajaran / Item Nama Murid Lafaz niat wuduk Membasuh muka Membasuh tangan hingga ke siku Menyapu kepala Membasuh kaki Mengikut tertib Catatan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 29 .………………………… HASIL PEMBELAJARAN Ulasan/ Tarikh Ulasan/ Tarikh Ulasan/ Tarikh KEMAHIRAN BERTUTUR Berbual menggunakan bahasa yang mudah dengan sebutan yang betul Pendiam dan tidak mahu berbual dan tidak ramai kawan (13Feb) Sudah boleh berbual semasa menjalankan aktiviti (16Mei) Seorang yang peramah. Kemahiran Bertutur Berinteraksi dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza..MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Kandungan I Pemerhatian II III Ulasan Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi tertarik oleh bunyi di perkataan. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Melakonkan watak-watak mengikut situasi.

2. Rendah Kasar Ringan SM SM TM TM SM TM TM TM Bil Nama murid Warna TM SM 1 2 Salmah Marina SaizBesar. 2. 6.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 HALIM LINDA LATIFAH / 15 Mac / 25 Mac / 19 April / 19 Mei / 12 Mei / 6 April x6 April / 26 April Guru meminta murid secara individu melafaz niat. Memberi respons bila disoal. doa atau bacaan tertentu. 7. Mendengar pesanan dan menyampaikannya dengan menggunakan perkataan sendiri 5. 3. Menyoal untuk mendapatkan maklumat 4. Kecil TM TM Bau SM TM PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 30 . NAMA MURID 1 Rohani Laily Fauziah Azila Shamsudin Haris Adila / 2 Feb / 2 Feb X 2 Feb / 3 Feb / 3 Feb / 3 Feb / 4 Feb KEMAHIRAN 2 3 4 5 PETUNJUK KEMAHIRAN 1. Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai Contoh 4 (Kumpulan) SENARAI SEMAK PENILAIAN LISAN BAHASA MELAYU BIL 1. Mematuhi arahan secara bertatasusila 3. 4. 5. Berat. Bercerita berpandukan gambar Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai kemahiran berkenaan Tandakan ( X ) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai kemahiran berkenaan Contoh 5 (Kumpulan) Tunjang : Sains dan Teknologi Standard Kandungan : Membanding dan mengelaskan objek Standard Pembelajaran : Membanding dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri Item Mengelas mengikut ciri berikut: Saiz: Bentuk Tekstur: Berat: Tinggi . Licin.

5. v. 4. 3. Kamilah Masrol Hasnah Alias Raihana Ali Kasmin Kasim Jamlus Hasan Nota: TM: Telah Menguasai. SM: Sedang Maju. SM TM TM TM BM ii. 5. 3. Pemilihan bongkah mengikut saiz. iii. 4. warna dan bentuk yang sesuai Menyusun bongkah mengikut saiz untuk membentuk objek Kreativiti dalam menghasilkan objek Kekemasan hasil objek Kerjasama dalam satu pasukan Petunjuk Item iv SM TM SM TM BM v 1. iv. 5. 4. BM: Belum Menguasai Contoh 7 (Kumpulan) Komponen Tajuk Kandungan : : : Perkembangan Fizikal Membentuk Objek Dari Doh Menguasai kemahiran motor halus Menguasai kemahiran kordinasi mata-tangan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 31 . Bil 1. Nama Murid Zainah Othman Zanariah Jamil Osman Mat Kamaliah Ahmad Satinah Surol i ii Kumpulan B BM SM BM TM SM TM BM BM SM TM Item iii TM SM BM BM TM Pemilihan bongkah mengikut saiz. BM: Belum Menguasai Contoh 6 (Kumpulan) Tunjang : Sains dan Teknologi Tajuk : Membina Model Menggunakan Bongkah (Aktiviti Kumpulan) Bil Nama Murid i ii Kumpulan A TM SM TM SM BM BM TM BM TM TM Item iii SM BM SM TM BM Petunjuk Item iv TM SM TM BM BM v i. warna dan bentuk yang sesuai Menyusun bongkah mengikut saiz untuk membentuk objek Kreativiti dalam menghasilkan objek Kekemasan hasil objek Kerjasama dalam satu pasukan 1. 3. 2. 2. TM BM SM BM SM 2.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 3 4 5 Jenny Suraya Siva SM TM TM TM TM BM TM TM SM TM TM TM SM SM SM TM TM TM SM TM SM Nota: Skor TM: Telah menguasai SM: Sedang Maju.

10. Kerap memerlukan bantuan apabila melakukan aktiviti. namun melakukannya sehingga selesai. 3.00 . 4. oleh itu bantuan sentiasa diperlukan. 2. masih boleh : Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti.15 pagi 32 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID . 6. Semasa menjalankan aktiviti tidak memerlukan bantuan. cekap dan konsisten. namun masih tidak dapat melakukannya dengan baik sehingga selesai. Dina Tina Adilah Mansor Rohana Jamilah Membentuk dengan kemas ITEM / KEMAHIRAN Kreativiti dalam menghasilk an objek Kekemasan tempat Bekerja sama dalam kumpulan             * Nyatakan skala yang bersesuaian dengan murid Keterangan untuk setiap skala:    : : Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat. 5. Contoh 8 (Individu) Penilaian kemahiran membaca Nama murid Pemerhati Tarikh Masa : : : : Amin Mahani Zakaria 28 Feb 2010 10.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Nama murid Bil Menguli dengan betul 1.

Murid ini perlu diberi penekanan terhadap penguasaan abjad y / r / l a p d n o y t r e l h s u j b m g c k I Contoh teks suku kata Catatan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 33 .y disebut g .r disebut n .l disebut i Tindakan Susulan .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Situasi / tempat Item : : Dalam kelas prasekolah Kemahiran Membaca (Mengenal abjad) Contoh Teks mengenal abjad Catatan Kesalahan sebutan .

 baba Kesalahan sebutan .d dan vocal    deli Bapa baru beli lori.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Ini lori.     X dapa Ini lori bapa.bapa dibaca dapa.Murid ini perlu diberi penekanan terhadap konsonan “b”.beli dibaca deli .bawa dibaca bama .    dapa Saya suka lori bapa.     PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 34 . baba .baja dibaca baju Tindakan Susulan .  baju  bama   Bapa bawa lori baja. Lori bapa biru.

Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa memerlukan bimbingan) TM SM BM Singkatan yang digunakan: TM SM BM LI P HK TL LL Telah menguasai Sedang menguasai Belum menguasai Lisan Projek Hasil kerja Tingkah laku Lain-lain PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 35 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 9: ( Individu) Panduan: Skor (Tahap Penguasaan) Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

bersoal jawab. perbualan dan cerita dengan bimbingan. Belum boleh menggunakan perkataan yang sesuai. SM: Boleh mengecam pelbagai bunyi. bersoal jawab. BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon. 1 2 3 Kemahiran bertutur TM: Boleh berinteraksi. perkataan dan memberi respon kepada arahan ringkas. Belum boleh menyebut perkataan dengan betul. perkataan dan memberi pelbagai respon kepada arahan ringkas. bercerita serta melakonkan watak tertentu menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbingan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 TUNJANG KOMUNIKASI (BM) PEMERHATIAN SPTS TARIKH KONSTRUK STANDARD PRESTASI(SPTS) EVIDENS B M L I H T K L L L CATATAN T M S M P Kemahiran mendengar TM: Boleh mengecam pelbagai bunyi. 1 2 3 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 36 . bercerita serta melakon watak mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai. BM: Tahu guna beberapa perkataan. SM: Boleh berinteraksi. perbualan dan cerita.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN C: CONTOH REKOD ANEKDOT PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 37 .

Fatin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya . Munah dan Siti mendengar dengan penuh minat. Ani. Fatin senyum. “Hei.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 1 Nama Murid Umur Tarikh Masa Nama Guru Item Catatan : : : : : : Fatin Nadia bt. Bohari Peristiwa yang diperhatikan: Munzir mengambil lego Ali. Fatin tanya kawannya sedap tak cerita yang dibaca. Ali menengking dan memukulnya. Fatin sudah mula berminat dengan buku. Fatin cuba membaca walaupun masih belum mengenal semua huruf. Fatin kau dah boleh baca?” Tanya Siti. Munah dan Siti ke Pusat Bahasa untuk mencari buku. Cadangan Fatin perlu dirangsang melalui pujian untuk membolehkan nya membaca dengan baik. Cadangan: Penerapan nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran perlu diberi penekanan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 38 . Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas.00 pagi Puan Puziah Ano bt Muhamad Kebolehan membaca Ulasan Fatin tidak berminat terhadap buku tetapi selepas sesi bacaan dengan guru.Fatin ajak kawan-kawanya dengar cerita yang dia baca. Fatin menarik tangan Ani. Cikgu Rusnani memuji sambil bertepuk tangan. Fatin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Cikgu Rusnani. Abdul 6 Tahun 20 Februari 2010 10. Contoh 2 Nama : Munzir Shamsudin Kelas : Prasekolah Sayang Tarikh: 26 Mac 2010 Nama Guru : Puan Ummu Izzah bt.

30 pagi Puan Hon Kemahiran Sosial Ulasan Zarina pendiam. Peristiwa ini merupakan satu permulaan yang baik. kebiasaannya dia tidak melawan walaupun diganggu oleh rakannya. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 39 . Aiman merampas penyedok pasir yang sedang digunakan oleh Zarina. Zarina bermain pasir bersama kawan-kawan lain di tempat main pasir. Zarina cuma akan menanggis bersendiri jika barangnya diambil oleh kawannya. Ini merupakan kali pertama dia memperjuangkan hak dirinya.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 3 Nama Murid Umur Tarikh Masa Nama Guru Item Catatan : : : : : : Zarina 6 Tahun 18 Julai 2010 8. dia telah mula bertindak untuk melindungi hak dirinya. Aiman nampak terkejut tetapi biar sahaja. Zarina berkata dengan suara kuat: “Ini saya punya!” Zarina terus ambil balik penyodok pasir daripada Aiman.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN D: CONTOH REKOD BERTERUSAN PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 40 .

Dia bangun dan mengatakan “Penatlah main pasir. Milah hujung sini.10 pagi : Puan Sofia Mansor : Kepimpinan Ulasan Ada ciri kepimpinan Pemerhatian Ana sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya. nanti tak sama Ana : .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 1 Nama Umur Tarikh Masa Nama Guru Item : Ainon Bakar : 6 tahun : 26 September 2010 : 10.. Rozi : Tak mau. Minah. Som pun kurus.. Noni .00 . Beberapa orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu. Ana Liza Ana : Jangan berebut. Mula memahami konsep (berat/ringan) Mula memahami konsep keseimbangan Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 41 . Rozi duduk hujung sana. OK.. sebab dua-dua kurus. Hah. : Gilir-gilirlah....aaa la. Ana memanggil rakan-rakannya. .10. baru sama berat. jom main jongkang jongkit.ya! Milah : Saya tak boleh dengan Noni. nanti tak sama. duduk depan Noni. : Saya pun nak naik. saya nak duduk dengan Minah juga Ana : Ok.. ringan.

Amin beralih ke pusat pupet . terbang” (sambil melancar batang aiskerim) Diana yang sedang memandu kereta memerhati tingkah laku Amin lalu meluru ke arahnya sambil berkata “ Hey. beliau suka bermain sendirian Perkembangan bahasanya menunjukkan satu kemajuan Catatan Amin sedang bermain dengan batang aiskrim di ruang bermain. Arahan Amin jelas. “BBBBBBBBBBBBB” “Ummm oo oo oo” “Buzzzzzzzzz……………. Amin terus bermain dengan kapal terbangnya.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 2 Nama murid Pemerhati Tarikh Masa Situasi / tempat Item : : : : : : Amin Mahani Zakaria 7 Julai 2010 10. Amin tidak memberi respon. kapal akan berlepas”.10. saya pandu sekali lagi”. Dengan nada kesal Diana berkata “OK. Suara Amin semakin kuat meniru bunyi kapa lterbang. giliran awak pula untuk memandu kereta ini”.” “54321.olah kapal terbang sambil berkata “Kapal akan berlepas. Dia memusing batang aiskrim seolah. Amin berhenti bermain apabila melihat Sani menuju ke arahnya lalu memberi arahan kepada Sani “Awak tidak boleh bermain di sini”. Sani memandang ke arah Amin dan terus berlalu.05 pagi Dalam kelas prasekolah Main sendirian Ulasan Amin tidak suka diganggu. mengambil puppet dan bermain Amin tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain Kepuasannya untuk sendirian PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 42 .00 .

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 43 .