CARA MENGUJI KOMPONEN DENGAN MULTIMETER

Specialty Services Secaraumum, paramontirelektronikketikamengujikomponenmenggunakanbantuanmultimeterdalambekerja. Denganalatinidapatdiketahuibaikatautidaknyasuatukomponen.Pengujiansebelumperakitansangat pentingkarenakomponen yang dipasang / solder dandihubungkandalamkeadaanbaiksemula.Sedangkanbagiparapemula, pengujiandenganmultimeterbisadilakukan.Tetapibelumsemuanyamengetahuicara-caranya.

1. MengujiKondensator Caranyaadalahdenganlangkah-langkahberikut di bawahini: a. Mula-mulasaklarmultimeterdiputarkeatas. Tandapanahkeatastepatnya R x Ohm b. Kalibrasisampaijarummultimetermenunjukkanangkanoltepatsaatduacolok (+) dancolok (-) dihubungkan.Putaradjusmentuntukmenyesuaikan. c. Hubungkancolok (-) dengan kaki berkutubnegatifkondensator, sedangkancolok (+) dengan kaki positifkondensator. Lihatjarum.Apabilabergerrakdantidakkembaliberartikomponentersebutmasihbaik.Jikabergerakda nkembalitetapitidaksepertiposisisemulaberartikomponenrusak. Dan apabilajarumtidakbergeraksamasekalidipastikanputus. 2. Menguji Resistor / TahananTetap Walaupunkomponeninitidakmemilikikutubnegatifdanpositiftetapidenganmultimeterkitaakanmen gujikualitasnya. Tidakmenutupkemungkinanadanyakerusakan yang

Apabilajarumtakbergeraksamasekaliberartivarcodalamkeadaanbaik. Kalibrasidenganmenghubungkancolok (+) dancolok (-).Jikakeduanyaberhubunganmakatidakdapatdipakaikarenakorsletingsehinggamenimbulkans uaragemerisikpada radio. e. salahsatudiantaranyakarenaterbakar/korsletingkarenatidaktahanmenahanarus yang lebihbesardarinilainya. Perhatikanjarumpenunjuk. Untukmengujinyadenganmultimeterkitabolehmembolak-balik kaki resistor ataupunsebaliknyamembolak-balikcolok (+) dancolok (-). Hubungkancolok (-) dancolok (+) padamasing-masing kaki. Cara pengujian: . Mengujivariabelkondensator Mengujivariabelkondensatorbukanbertujuanuntukmengetahuitingkatkebocoran. Komponen resistor yang masihbaikjugabisadinilaidengansamaatautidaknilaikomponen resistor yang terterapadagelang-gelangwarnanyadenganpengukuranmelaluimultimeter.disebabkanolehbeberapafaktor.Padadioda yang pernahdipakaidalamsuaturangkaianbiasanyadisebabkanbesarnyatekananarussehinggatidakmamp uditahandandiubahmenjadi DC. MengujiDioda Komponeninimemilikisepasang kaki yang manamasingmasingberkutubnegatifdanpositif.Tujuanpengujianalatiniadalahuntukmengetahuitingkatkerusakanakibatbeberapahal . Hal inidisebabkaniatidakterbuatdaribahan-bahansepertilayaknya yang dipakaidalampembuatanelco. begitu pula colok (-) pada kaki yang lain.Atauputar control adjusmentuntukmenyesuaikan. Pertama-tama memutarsaklarmultimeterpadaposisi R x Ohm atau 1x dan K.Olehkarenaitudalammengujinantihendaknyadilakukandenganbe nardancermat. 3. d. c. d. c. Kemudianmemutarpenyetelsampaijarummenunjukpadaangkanol (0).Biasanyavarcoangdemikiandapatdiketahuidengancaramemutarmutarvarcogunamemperoleh signal (gelombang) dandiiringisuaragemerisik yang lebihtajamdarisuarapancaranpemancar. b. kondensatorkeramikdan lain sebagainya. Putarrotornya. Untukmengetahuitingkatkorsletingpadasebuahvarcoadalahdengan : a. Kalibrasisepertibiasa. Jikabergerak-gerakmakakomponeniniterjadikontaklangsung/korsleting. Apakahiabergerakpenuhatausebaliknyajikabergerakdantakkembaliberartikomponenmasihbaik. b. 4. Langkah-langkahpemeriksaan resistor: a. Bilasebaliknyajarumpenunjukskalatidakbergerakberarti resistor rusak. Memutarsaklarsampaipadaposisi R x Ohm. Tujuanpengujianinihanyalahuntukmengetahuihubungan/kontaklangsungantara rotor dan stator. Setelahitukitahubungkanpencolok (+) padasalahsatu kaki resistor.

colok (+) pada kaki yang lain di gulungan primer. Apabilajarumtidakbergerakmakatrafodalamkeadaanbaik. Kalibrasi. b. c. b.Lakukanhalsebaliknya.Selisihnilaisamadenganselisihtegangan yang terterapadatrafo. 1x danKalibrasi. Karenauntuktrafobiasanyatidakdiberigaransiapabilarusaksetelahdibeli. Hubungkancolok (-) dengansalahsatu kaki di gulungan primer. Padagulungansekunderlakukanhal yang sama. Apabilajarumtidakbergerakmakatrafodalamkeadaanbaik. Hubungkancolok (-) dengan kaki negatif (anoda) dancolok (+) dengan kaki positif (katoda). 5. Langkah-langkah: a. Langkahterakhir. d.Jikasebaliknya (takbergerak) makadiodadalamkeadaanbaik. Putarmultimetersaklarpadaposisi Ohm 1x. Kemudianpindahkanpencolok (-) pada kaki anodadancolok (+) pada kaki katoda. Bilajarumbergerakmakatrafodalamkeadaanbaik. Saklardiputarpadaposisi Ohmmeter.Hal inidimungkinkanadanyapemutusanhubungan di gulungan/lilitansekunderatau primer. e. letakkancolok (-) ataucolok (+) kesalahsatu kaki di gulungan primer atausekunderkemudiancolok yang lain ke plat pengikatgulungan yang berada di tengah. c. Bilajarumbergerakberartidiodatersebutrusak. Apabilajarummultimeterbergerakgerakmakatrafodalamkeadaanbaik. . menandakantidakadanyakorsletinggulungan primer dengansekunderdengan body trafo. Letakkancolok (-) ataucolok (+) kesalahsatu kaki di gulungan primer kemudiancolok yang lain kegulungansekunder. menandakantidakadanyakorsletinggulungandengan body trafo. MengujiTransformator Transformatorsaatkitabeliharusdanwajibuntukkita check apakahmasihbaikdanberfungsi.a. f.