PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR

)

TAHUN 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. • •

DESKRIPSI

INSTRUMEN

KRITERIA

BAND 1
TAHU

Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran • Memberi dengan teliti dan betul. respons daripada bahan rakaman Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengardengan • Main peranan betul. • Perbualan Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. • Bercerita berdasarkan gambar Membaca bentuk-bentuk, abjad dan • Menamakan membunyikan huruf vokal dengan sebutan dan yang betul. membunyikan huruf vokal serta menama-kan Mengeja dan membatang suku kata terbuka huruf konsonan dengan sebutan yang betul. • Mengeja dan mem- bunyikan Mengeja dan membatang suku kata tertutup suku kata dengan sebutan yang betul. • Mengeja dan mem- batang perkataan Membaca ayat

KEMAHIRAN MEMBACA Asas membaca dengan Sebutan yang betul.


1

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR ) • Menjawab soalan pemahaman Menulis bentuk huruf

TAHUN 1

KEMAHIRAN MENULIS Asas menulis dengan cara yang betul.

Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.

• Menulis Membentuk garisan yang menyerupai bentuk perkataan huruf dengan kemas dan jelas. • Meletakkan tanda bacaan iaitu noktah dan huruf besar dalam ayat • Salin ayat semula dengan meletakkan tanda baca yang betul • Menulis ayat

KEMAHIRAN SENI BAHASA

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. KEMAHIRAN TATABAHASA • • •

Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Tahu kata nama am yang betul Tahu kata nama khas yang betul Tahu kata ganti nama diri yang pertama

2

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR ) Tahu golongan kata dengan betul dan kedua yang betul Tahu kata kerja yang betul Tahu kata adjektif yang betul Tahu kata hubung yang betul Tahu kata tanya yang betul

TAHUN 1

• • • •

BAND

PERNYATAAN STANDARD
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

DESKRIPSI

INSTRUMEN

KRITERIA

BAND 2
TAHU DAN FAHAM

• •

Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku • kata,perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

• Mendengar Mendengar, mengecam dan menyebut nama dan menyatakan abjad dengan betul dan tepat. semula maklumat tersebut Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. • Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku Perbualan kata tertutup dengan betul dan tepat Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja • perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Main peranan dan tertutup dengan betul dan tepat. • Bercerita Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

3

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

KEMAHIRAN MEMBACA

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber • dengan sebutan yang betul.

Membaca dan memahami perkataan yang • Membaca mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, petikan vokal berganding, digraf dan konsonan • Merujuk bergabung dengan sebutan yang betul. kamus Membaca dan memahami frasa yang • Membaca mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, perenggan diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan Menjawab • bergabung dengan sebutan yang betul. pemahaman


1 KEMAHIRAN MENULIS Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. • Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf Melengkapka n kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang ayat kemas. • Meletakkan noktah, koma, Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul tanda soal dan dan tulisan yang kemas. huruf besar pada perenggan Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul Menyalin perenggan Menulis perkataan yang mengandungi dua atau semula dengan tiga suku kata, diftong , vokal bergading,digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan meletakkan tanda baca yang tulisan yang kemas. betul Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua • Membina ayat atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, majmuk digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. • Karangan dan tulisan yang kemas. •

• • •


1

4

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR ) berpandu

TAHUN 1

Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

Melengkapka n petikan dengan penanda wacana Tulisan berangkai

KEMAHIRAN SENI BAHASA

1 2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

KEMAHIRAN TATABAHASA

Memahami kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. Memahami kata kerja dengan betul mengikut konteks. Memahami kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.

Memahami golongan kata • dengan betul mengikut konteks.

• • •

5

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1


1

Memahami kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul.

BAND

PERNYATAAN STANDARD
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

DESKRIPSI

INSTRUMEN

KRITERIA

BAND 3
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

• Mendengar, memahami dan memberikan responsMemberi respons terhadap terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak arahan laku dengan betul. Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.

Mendengar, memahami • dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.


Perbualan atau berdialog Main peranan Bercerita dan bersyarah

KEMAHIRAN MEMBACA

Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, • Membaca sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. petikan • Membaca petikan Menjawab pemahaman

Membaca kuat pelbagai • Membaca kuat ayat tunggal dan ayat bahan bacaan dengan majmuk lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul. intonasi yang betul mengikut tanda baca.

6

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

KEMAHIRAN MENULIS

Membina dan menulis perkataan,frasa, dan ayat dengan betul. •

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas

Merangka karangan

1

2

• Menulis ayat Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup • Menulis dengan betul dan kemas maklumat • Menulis peribahasa

1

Membina dan menulis perkataan yang • Menulis mengandungi diftong, vokal berganding, digraf karangan dan konsonan bergabung dengan betul. berformat Membina dan menulis frasa dengan betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.


KEMAHIRAN SENI BAHASA

Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

7

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR ) Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

TAHUN 1

KEMAHIRAN TATABAHASA

Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul.

Memahami dan • Menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. •

• •

Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul.

• •

8

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

DESKRIPSI

INSTRUMEN

KRITERIA

BAND 4
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAP

• •

Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

Perbincangan isu semasa.

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan • tidak formal secara bertatasusila.

• Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Perbincangan bahan prosa dan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga puisi / komentar asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. • Membuat ulasan Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan berdasarkan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan bahan betul dalam situasi tidak formal secara rangsangan. bertatasusila.

9

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

Forum / Bertutur dan menyatakan permintaan untuk • perbincangan melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. • Persembahan Lakonan / Membaca dan memahami maklumat untuk • drama / main mengenal pasti idea utama dalam pelbagai peranan dan MCQ bahan dengan tepat. • Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat • klasifikasi dengan betul. Pemahaman Pemahaman / ringkasan

KEMAHIRAN MEMBACA Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 1 memberi respons dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

KEMAHIRAN MENULIS Menulis imlak dengan tepat. 1

Menulis imlak perkataan yang mengandungi • suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. • • Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. •

Esei Esei MCQ / esei Esei / folio


1

KEMAHIRAN SENI BAHASA Mengujarkan bahasa yang indah dan

• 1

Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

10

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR ) menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. KEMAHIRAN TATABAHASA Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks dengan kemas • Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul.

TAHUN 1

• •

Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul.

• •

11

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

DESKRIPSI

INSTRUMEN

KRITERIA

BAND 5
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAP TERPUJI

Bercerita dan menceritakan • sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Pembentanga Bercerita tentang sesuatu perkara dengan • n tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. • Perbincangan / ceramah Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. • Pembentanga n / ulasan berdasarkan bahan rangsangan • Ulasan berdasarkan

12

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR ) bahan rangsangan / komentar

TAHUN 1

KEMAHIRAN MEMBACA Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1

• • •

Soalan Membaca dan memahami maklumat dalam • pemahaman KB bahan grafik dengan betul. • Membaca, memahami dan menaakul maklumat Soalan pemahaman KB dalam bahan grafik dengan betul. • Pemahaman / Membaca dan menaakul untuk memindahkan MCQ maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. • Folio

KEMAHIRAN MENULIS

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu • perkara daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 1 sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa

Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.

• • •

Esei Esei / jurnal (catatan harian) Folio

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

13

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR ) yang santun. 1 KEMAHIRAN SENI BAHASA

TAHUN 1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

Mengujarkan bahasa yang Indah dan menggunakan bahasa badan dengan • kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1

Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatuperkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

2
KEMAHIRAN TATABAHASA

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

BAND

PERNYATAAN STANDARD
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

DESKRIPSI

INSTRUMEN

KRITERIA

BAND 6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN


1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Forum / perbincangan / perbahasan

Berbicara untuk • menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara

Mesyuarat/for Berbicara untuk menyampaikan maklumat • um dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. • Promosi barangan /

14

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

BERADAP MITHALI

bertatasusila. 1 2

perkhidmatan / Berbicara untuk menyampaikan maklumat idea dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai • Perbahasan / secara bertatasusila. per-bincangan

KEMAHIRAN MEMBACA

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera • yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai bahan • bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata. • Membaca dan memahami pelbagai bahan • bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan.

Rumusan Jurnal Esei / folio

KEMAHIRAN MENULIS Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

• •

Esei Menghasilkan penulisan berbentuk naratif • secara terkawal dengan betul. • Jurnal / catatan harian Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul. • Folio Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. • Penerbitan / aktiviti

Mengedit dan memurnikan • hasil penulisan.

15

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR ) pertandingan

TAHUN 1

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.

KEMAHIRAN SENI BAHASA

Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Melafaz dan memahami • puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara 1 didik hibur. KEMAHIRAN TATABAHASA •

Memahami dan membina Ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1 2

Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

MATLAMAT

16

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul;

17

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; xvi. menulis imlak dengan tepat. xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; xiii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan xxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

18

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU ( KSSR )

TAHUN 1

19

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.