POLITEKNIK MUKAH SARAWAK POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

PROJEK REKABENTUK & ANALISIS
PROJEK REKABENTUK & ANALISIS F4229 F4222
CADANGAN PROJEK

NAMA

:

ISWANDI ABDUL RAHMAN SAFAWATI ZAWANAH PUTRI SUGIANTO

NO.PEND

:

20RIP09F2001 20DNS09F2005

TAJUK

:

SISTEM REKOD PEMBELIAN & JUALAN KOPERASI POLITEKNIK MUKAH SARAWAK

SESI

:

DISEMBER 2010

PENSYARAH

:

P. HERASUHANTI HERMAIN

SINOPSIS PROJEK

Projek penghasilan Sistem Rekod Pembelian dan Jualan Koperasi Politeknik Mukah Sarawak adalah merupakan salah satu tajuk projek semester akhir pelajar politeknik Mukah Sarawak .Projek IT seumpama ini di laksanakan khususnya pelajar yang mengikut Diploma Teknologi Maklumat pengaturcaraan mahupun rangkaian .Projek semester akhir ini adalah projek yang wajib di ambil bagi memenuhi syarat penganugerahan Diploma seperti yang telah di tetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Penghasilan projek IT seumpama ini adalah bermatlamatkan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukan kemahiran yang di pelajari selama menuntut di Politeknik . Oleh kerana itu pelajar di berikan tempoh masa lebih kurang dalam enam bulan untuk melaksanakan projek ini sebelum tamat pengajian . Penghasilan projek Sistem Rekod Belian dan Jualan Koperasi Politeknik Mukah yang akan di hasilkan ini adalah untuk membantu pihak pengurusan Koperasi Politeknik Mukah supaya koperasi tersebut dapat membaiki kelemahan ± kelemahan yang sedia ada supaya mampu beroperasi dengan lebih kompetetif pada masa akan datang. Di dalam penghasilan projek ini ia akan menggunakan alat pembaca Kod Bar(bar code reader) Argox As-8120 sebagai alat utama untuk mencatat harga barang dan juga perisian Visual Basic.Net Standard sebagai medium untuk reka bentuk sistem serta melibatkan perisian MySQL database version 5.0.45 sebagai tempat penyimpanan data. Sistem ini berupaya mencatat rekod harga barangan jualan dan menyimpan data dengan sistematik dan sesuai sekali di praktikan di Koperasi Politeknik Mukah.

pelajar yang menuntut di Politeknik Mukah. Melalui sistem rekod pembelian dan jualan yang berkesan . Di sebabkan keperluan pelajar yang semakin meningkat . Oleh kerana peranan koperasi ini sangat penting.Oleh itu semestinya koperasi ini haruslah mempunyai sistem pengurusan yang efektif terutamanya sistem rekod belian barang dan jualan barang iaitu sistem yang di gunakan untuk mencatat harga barang. Politeknik Mukah Sarawak telah mewujudkan 2 buah koperasi yang terletak di dua tempat yang berbeza. kedai fotostat dan bilik siber komputer.barang yang di jual kepada pelanggan . Lokasi pertama yang di nyatakan adalah terletak di bahagian bangunan bawah tingkat satu bangunan Perpustakaan Politeknik Mukah berdekatkan dengan bilik kuliah. koperasi yang terletak di bangunan Perpustakaan bermula dari 8 pagi sehingga 5 petang sedangkan koperasi yang terletak di kawasan asrama bermula pada pukul 7.30 petang sehinggalah pukul 11 malam. Di antara perkara yang di tawarkan melalui koperasi ini kepada pelajar. .pelajar adalah seperti penjualan alat-alat tulis.Pengenalan Koperasi Politeknik Mukah Sarawak adalah merupakan sebuah koperasi yang wujud di Politeknik Mukah . Tempoh urusniaga bagi kedua ± dua koperasi tersebut juga berbeza. terutamanya perkhidmatan yang di tawarkannya begitu berfaedah kepada pelajar-pelajar politeknik . Khususnya untuk keperluan semasa . Lokasi ke dua pula adalah terletak di kawasan ruangan Kafé asrama pelajar lelaki . Di antara tujuan utama koperasi ini di wujudkan adalah untuk bertujuan menyediakan keperluan domestik yang di perlukan pelajar. makan serta minuman ringan dan juga perkhidmatan surat ± menyurat melalui pejabat pos mini yang di sediakan di dalamnya. Koperasi Politeknik Mukah akan mampu serta berjaya untuk mencapai matlamat dan visi penubuhan seperti yang ingin di capai.

iv.Objektif Sistem i. Menggantikan kaedah manual iaitu kaedah mencatat hasil jualan barang yang menggunakan tulisan di dalam buku dengan menggunakan teknologi pembaca Kod Bar secara elektronik . Menghasilkan laporan pembelian dan jualan yang tepat serta kemas untuk memudahkan pihak pengurusan koperasi untuk menilai keuntungan dan kerugian dalam tempoh yang di tetapkan. ii. Mewujudkan sebuah sistem rekod pembelian dan hasil jualan barang yang memudahkan capaian dan pengubahan rekod data dengan lebih sistematik yang boleh di lakukan pekerja-pekerja koperasi . Menyediakan sebuah pangkalan data untuk rekod hasil pembelian dan jualan supaya rekod dapat di simpan dengan selamat bagi menggelakan kehilangan data. . iii.

iii.barang jualan supaya mengatasi kehilangan barang tanpa di sedari.Kaedah ini menyebabkan pekerja. Data ± data yang telah hilang sukar di kenal pasti kerana tidak mempunyai sebarang sistem yang di gunakan bagi menyimpan rekod samada stok dan jualan. ii. Cadangan penyelesaian masalah i. Kecurian yang sering berlaku sehingga menyebabkan pihak pengurusan terpaksa membuat perubahan kedudukan susun atur barang . v. . Mewujudkan sistem pangkalan data yang digunakan untuk menyimpan semua rekod data-data yang di perolehi supaya data tidak hilang dan dapat di capai dengan mudah . Tanda harga pada barang masih lagi menggunakan label tulisan pen yang perlu di tulis secara manual . Mewujudkan sistem yang khusus yang di gunakan untuk merekod data-data untuk mengatasi masalah pertindihan data . iv.pekerjanya terpaksa membuat pelabelan harga pada setiap satu barang ± barang yang di jual . iii. Pengiraan keuntungan yang di perolehi seharian masih lagi menggunakan kalkulator dan di rekod dalam buku hasil jualan harian.Ini menyebabkan kerani akaun terpaksa berkerja lebihan masa untuk setiap hari tempoh operasi di sebabkan pengiraan keuntungan mengambil masa yang lama. Memperkenalkan penggunaan alat elektronik iaitu alat pembaca Kod Bar yang boleh digunakan untuk merekod setiap barang yang mempunyai label kod bar . Koperasi tersebut hanya mempunyai sebuah sistem sahaja yang mana ia di gunakan untuk membuat pengiraan debit dan kredit sahaja.Penyataan Masalah Koperasi Politeknik Mukah menghadapi beberapa masalah sehingga ke hari ini. Sering berlaku pertindihan data kerana data ± data yang di rekod tidak tepat dan terdapat data yang hilang akibat sistem rekod jualan yang di laksanakan secara manual(tulisan dalam buku ). ii. melakukan pengubahan dan pengasingan data secara sistematik. Melalui teknologi ini pihak pengurusan dapat mengenalpasti lebih tepat jenis barang yang hilang dan jumlah kos kerugian yang di alami. Penggunaan alat ini boleh di gunakan untuk menetapkan dan merekod data dengan lebih tepat. Di antara masalah tersebut adalah: i.

Sistem pangkalan data dan penggunaan alat pembaca kod bar yang di hasilkan akan di cadangkan untuk di guna pakai di Koperasi Politeknik Mukah Sarawak serta di kendalikan oleh pihak pengurusan Koperasi. Menghasilkan sebuah sistem pangkalan data yang akan menyimpan semua rekod senarai barang yang di beli dan hasil jualan barang yang telah di jual .45 Kekurangan dana kewangan kerana kos untuk mendapatkan perisian dan alat pembaca Kod Bar adalah mahal. Kurang pengetahuan di dalam menggunakan perisian Visual Basic. Sasaran Pengguna y Koperasi Politeknik Mukah Sarawak . Projek ini menumpukan penggunaan teknologi alat pembaca Kod Bar sebagai peralatan utama yang akan di gunakan untuk merekod hasil jualan yang di jual dan meletak harga pada barang jualan di Koperasi Politeknik Mukah Sarawak . iii. ii. i.2. Di antara kekangan yang di hadapi untuk membangunkan sistem ini adalah seperti berikut: i. ii.Skop Projek & Kekangan Di dalam penghasilan projek ini terdapat beberapa garis panduan yang di jadikan sebagai garis pemisah supaya projek ini tidak tersasar dari matlamatnya.Net Standard bagi membangunkan sistem yang berasaskan pangkalan data yang menggunakan perisian MySQL database version 5.

Sistem yang sesuai untuk di bangunkan dan di gunakan oleh pengguna sasaran.Seterusnya adalah proses untuk menentukan objektif sistem dan skop iaitu pengguna sasaran yang akan terlibat di dalam pembangunan sistem.Metadologi Rapid Application Development (RAD) PINTASAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN REKABENTUK PERANCANGAN Di dalam fasa ini . proses atau skop yang terlibat adalah seperti perbincangan awal yang di lakukan untuk memilih tajuk sistem yang bersesuaian. Skop projek di dalam sistem ini yang akan di bangunkan menjurus kepada pembangunan sistem rekod pembelian dan jualan yang boleh di gunakan oleh Koperasi Politeknik Mukah Sarawak. . Proses seterusnya adalah proses untuk mengumpul maklumat dan juga mengenal pasti pernyataan masalah yang timbul yang berkaitan dengan sistem yang di bakal bangunkan.

Proses ini akan berulang sehingga sistem berfungsi sepenuhnya sebelum di laksanakan. Apabila sistem telah siap di bangunkan . Terdapat butang untuk memasukkan data dan mencapai data. Pengguna memasukkan data ke dalam sistem melalui antaramuka untuk diproses. sistem akan di nilai semula dari segi aturcara untuk mengatasi punca ralat yang berlaku. Di antara proses yang terlibat adalah pengujian sistem pangkalan data dan keberkesanan alat pembaca merekodkan data.Net Standard Ia merupakan spesifikasi dialog atau perhubungan antara pengguna dengan komputer.REKABENTUK Rekabentuk Antara Muka Sistem ini menggunakan perisian Visual Basic. PEMBANGUNAN Fasa pembangunan melibatkan proses menulis aturcara mengikut carta alir yang telah di tetapkan. Tujuan adalah bagi membolehkan input data dimasukkan dengan sempurna ke dalam sistem. . PINTASAN Di dalam fasa ini ralat atau masalah yang timbul dapat di kenalpasti dan di selenggarakan sehingga masalah tersebut dapat di selesaikan. pengujian sistem akan di laksanakan bagi menguji sama ada sistem telah siap sepenuhnya ataupun tidak. Seterusnya pengujian di lakukan bagi mengenalpasti sekiranya masih wujud ralat. Rekabentuk antaramuka input ini adalah untuk menentukan kaedah terbaik untuk memasukkan data ke dalam sistem.Rekabentuk yang menarik amat penting kerana ia akan memberikan kepuasan kepada pengguna setiap kali menggunakannya. Selepas diproses. Ia memerlukan kawalan dan semakan setiap kali memasukkan data bagi memastikan ketepatan data. Sekiranya ada . sistem akan mengeluarkan output yang boleh dicapai oleh pengguna melalui antaramuka ini.

bahan Komputer Riba(Acer & HP) Cakera Keras Luaran (Samsung 230 GB) Pencetak(Canon PIXMA MP 258 Pembaca Kod Bar( Argox AS8120 CDD) & kos penghantaran Perisian Visual Basic.net) DVD kosong Dakwat Pencetak Canon( CL 811) Gegelung Penjilidan Sewa Internet(celcom) A4 (1000 keping) Harga(RM) 2500.00 15.00 200.96 680.00 1 1 1 1 1 1 490.00 Percuma muat turun 75.20 309.00 1 pelbagai 1 10 keping 1 paket 1 jilid 12 bulan 1 bungkus Jumlah 279.00 78.00 1200.0.00 50.Net Standard Perisian MySQL databse version 5.00 195.00 195.00 RM 9.45 Perisian MySQL backup database v 7.00 179.96 680.00 179.00 100.Anggaran & Kos Projek Bahan.00 490.00 15.00 10.00 Item 2 1 1 1 Jumlah(RM) 5000.00 15.00 279.00 10.00 15.0 Perisian Adobe Photoshop CS3 Perisian Microsoft office 2010 Pencetak pembaca Kod Bar(TSC-TTP-244 plus) & Kos penghantaran Perisian Windows 7 (Home Edition) Alat tulis Buku Rujukan (Learning Visual basic.00 Percuma muat turun 75.00 199.20 309.00 1200.00 78.694.00 100.00 199.00 200.16 .00 600.

Hasil dari temuduga tersebut kami mendapat maklumat bahawa koperasi tersebut tidak mempunyai sebarang sistem yang khusus di gunakan untuk merekod hasil pembelian dan jualan barang. Keadah pengiraan pula masih lagi menggunakan kalkulator sebelum di masukkan di dalam perisian pengiraan tunai dan kredit di dalam komputer. mengenalpasti keperluan sesuatu sistem dan memahami aliran kerja secara keseluruhannya. Di koperasi tersebut juga mengalami beberapa masalah utama yang sering berlaku iaitu kehilangan barang akibat kecurian. Kaedah temuduga Temuduga yang di lakukan adalah bersama dengan P. Kehilangan barang sukar di kesan kerana rekod barang yang di simpan tidak tepat.P Raziana sendiri terpaksa berkerja lebih masa untung membuat pengiraan hasil jualan .Beliau bertanggungjawab untuk mengendalikan urusan rekod keluar dan masuk akaun. Selain itu setiap harga barang yang di jual akan di tulis pada label harga yang di lekatkan pada barang jualan. . Oleh itu pihak pengurusan terpaksa melantik 2 orang pembantu untuk membantu urusan harian. Maklumat barang .Analisis Kajian terhadap latarbelakang sesuatu sistem adalah penting untuk membangunkan sesebuah projek.. Raziana selaku kerani akaun Koperasi Politeknik Mukah Sarawak .Oleh yang demikian kami telah memilih dua kaedah pencarian fakta iaitu keadah temuduga dan kajian untuk mendapatkan maklumat . Sesi temuduga di lakukan di pejabat beliau . Dan akhir sekali dia amat bersetuju sekiranya agar sebuah sistem di bangunkan untuk di gunakan oleh pihak koperasi pada masa akan datang. Koperasi tersebut masih lagi menggunakan sistem manual iaitu mencatat senarai barang yang di beli dan hasil jualan keuntungan di dalam buku tunai. Kerja-kerja pengiraan jualan pula di lakukan pada setiap tempoh tamat operasi.barang masih lagi di simpan di dalam buku simpanan dan stok barang yang di tulis menggunakan pen. Situasi ini meyebabkan . Pihak koperasi juga mempunyai rancangan untuk menggunakan sistem pembaca Kod Bar untuk mencatat hasil jualan tetapi masih lagi belum dapat di laksanakan kerana prestasi keuntungan koperasi yang tidak konsisten. Kajian tersebut perlu di lakukan agar sistem yang akan di bangunkan menepati keperluan semasa dan dapat berfungsi dengan lancar serta dapat memudahkan kerja .

butang yang di sediakan Mesra pengguna kerana Kos yang mahal yang antaramuka yang di hasilkan melibatkan pencetak dan berdasarkan windows yang pembaca Kod Bar memudahkan pengguna memahami dengan cepat Kebolehan untuk peningkatan Sistem ini hanya boleh di ubah kerana sistem ini boleh di oleh pereka sistem yang pertingkatan seiring dengan berkemahiran sahaja perkembangan teknologi .Kaedah Kajian Sistem Kelebihan Kelemahan Data dapat di rekod secara Memerlukan ruang penyimpan automatik data yang besar Dapat menghasilkan laporan Tiada manual yang tepat dan kemas sediakan yang di Data dapat di simpan secara Komputer perlu di hidupkan selamat kerana di sediakan semula sekiranya berlaku pangkalan data sistem tersangkut(jammed) Sistem Rekod Belian dan Jualan Koperasi Politeknik Mukah Sarawak Carian dan manupulasi data Paparan antara muka yang dapat di lakukan melalui ringkas butang .

Carta Alir Sistem Carta alir bagi Sistem Rekod Belian Jualan jenis dan harga barang .

Carta alir rekod hasil jualan barang .

Sistem ERD(Entity Relation Diagram) harga kod Bar tarikh jualan tarikh belian Barang kuantiti Sistem Kod bar resit jualan nama m di rekod di rekod 1 jumlah jualan 1 1 1 Sistem rekod jualan dan belian simpan 1 Pangkalan data jenis barang harga barang jumlah jualan .

jenis dan kuantiti barang Penambahan rekod baru Pembuangan rekod lama Carian untuk rekod yang di perlukan Pertukaran kata laluan dan nama pentadbir(administrator) Persembahan y Antaramuka yang ringkas y Arahan yang mudah di fahami dan di baca Kawalan & Kendalian kesilapan(error handling) Sila masukkan Kata Nama dan Kata Kunci yang betul OK -Pengguna di kehendaki memasukkan kata nama dan kata kunci yang sah Carian tidak dapat di temui OK -Data yang di cari tidak ada di dalam rekod Sila penuhi ruang yang kosong OK .Elemen Projek Masukan(input) y Senarai harga dan jenis barang yang di beli dari pembekal y Hasil jualan barang yang telah di jual semasa tempoh operasi koperasi Proses y y y y y y y Menyimpan rekod pembelian dan penjualan barang Pengiraan jumlah kuantiti dan harga barang yang telah di jual Kemaskini rekod senarai harga.

-Pengguna di kehendaki untuk mengisi ruang yang kosong Gunakan nilai integer -Pengguna di kehendaki memasukkan nilai integer Anda pasti -Memperingatkan pengguna untuk meneruskan program atau kembali Keluaran(output) y Laporan hasil jualan y Senarai dan harga barang yang telah di proses ¢ TIDA ¡  ¡  .

Masuk ke paparan seterusnya .Untuk penukaran dan mencipta kata nama dan kata kunci .Pengguna memasukkan kata nama .Tutup antara muka .Pengguna memasukkan kata kunci .Antaramuka SS E RE BEL A N Nama Pengguna JUA LA N Kata Kunci LO IN ADMIN Menu Butang login Butang admin Kotak teks(nama pengguna) Kotak teks( kata kunci) £ Fungsi .

Mengandungi maklumat tentang kuantiti stok semasa .Mengandungi borang hasil perolahan dari jualan .Mengandungi nama senarai pembekal -Mengandungi senarai & status pembayaran .Mengandungi borang maklumat tentang pembelian barang .Mencari fail .Keluar dari sistem .Mengandungi senarai dan jenis barang .MYKOPERASI Koperasi Politeknik Mukah Sarawak Sdn Bhd Hasil jualan Pembelian Barang Senarai Pembekal Keluar Senarai Barang & Harga Stok Barang Laporan Pembayaran Carian Menu Butang Hasil Jualan Butang Pembelian Barang Butang Senarai Pembekal Butang Senarai Pembayaran Butang Senarai Barang & Harga Butang Stok Butang Carian Butang Keluar Fungsi .

Memasukkan harga item .Memasukkan maklumat tentang nama barang .Arahan untuk cetak laporan .HASIL JUALAN HARIAN G H G 2 3 4 H: Menu Kotak teks tarikh Kotak teks item Kotak teks unit Kotak teks harga Kotak teks total Kotak teks jumlah Butang simpan Butang cetak Butang Senarai Pembekal simbol buang simbol tambah Fungsi .Arahan untuk membuang maklumat -Arahan di gunakan untuk menambah maklumat ' # "  & ')( ' §%  !  ¦ § §  ¦ §¨ § © §¨ §¦¥¤   H: p n imp n $ .Mengandungi nama senarai pembekal .Arahan untuk menyimpan maklumat .Memasukkan jumlah harga barang jualan .Memasukkan bil unit barang yang telah di jual .Mengira semua jumlah perolehan .Memasukkan maklumat tarikh .

Kembali ke menu utama .Cetak laporan -Membatalkan proses .Butang Kembali Butang Cetak Butang Batal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful