Keseimbangan Pendapatan Negara

Keseimbangan Pendapatan Negara ialah satu keadaaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi (sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam, dan sektor luar negara) adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut, atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Keseimbangan Pendapatan Negara ialah tingkat pendapatan negara (Y) yang tiada lebihan atau kurangan dalam penawaran agregat (AS) atau perbelanjaan agregat (AE). AS = AE atau AS í AE = 0

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor
Ekonomi dua sektor terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma. Sektor kerajaan dan sektor negara asing tidak wujud. Oleh itu, dalam ekonomi dua sektor, aliran pusingan pendapatan menggambarkan alirann fizikal dan aliran wang antara sektor firma dengan sektor isi rumah.

Apabila sektor isi rumah menjual faktor pengeluaran (buruh, tanah, modal, dan usahawan) kepada sektor firma (Aliran Faktor), sektor isi rumah menerima pendapatan dalam bentuk upah dan gaji, sewa, bunga, dan untung (Aliran Pendapatan).

Daripada pendapatan ini, sebahagian besar akan dibelanjakan (Aliran Penggunaan) terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor firma (Aliran Barang), manakala bakinya disimpan sebagai tabungan di institusi kewangan (Aliran Tabungan). Tabungan di dalam institusi kewangan akan dipinjamkan kepada para pelabur yang seterusnya akan digunakan untuk membuat pelaburan dalam sektor firma (Aliran Pelaburan).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Suntikan dan Bocoran
1. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan (C) dan tabungan (S), iaitu Y = C + S. 2. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan (I). 3. Tabungan (S) ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara. 4. Pelaburan (I) ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara. 5. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan. 6. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah. 7. Jika bocoran sama dengan suntikan (S = I), Y akan kekal tidak berubah (seimbang).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Fungsi Penggunaan isi rumah
Penggunaan (C) ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barangan tawaran firma. Fungsi penggunaan menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan semua isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna dalam sebuah ekonomi. Fungsi penggunaan dalam ekonomi dua sektor dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = a + bYd dimana

C = Penggunaan a = Penggunaan autonomi b = Kecenderungan mengguna sut Yd = Pendapatan boleh guna Nota : Memandangkan tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma dalam Ekonomi dua sektor, Y = Yd , Oleh itu, fungsi pnggunaan ekonomi dua sektor boleh ditulis sebagai C = a + bY. Jadual Penggunaan

Huraian: 1. Y , C 2. Y = 0, C = 100 : Penggunaan autonomi / perbelanjaan isi rumah yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. 3. Y = 200, C = 200 : Semua pendapatan dibelanjakan; Tabungan S = 0. 4. Fungsi Penggunaan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan C.

a. Huraian : Fungsi penggunaan bercerunan positif menunjukkan bahawa hubungan Y dan C adalah secara langsung.

Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar. Oleh itu. 6. penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi. semakin tinggi penggunaan isi rumah. di mana golongan miskin tidak diabaikan. Pengagihan Pendapatan Negara Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara. Kemudahan Sewa Beli dan Kemudahan Kredit Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. 4. 2. Tingkatan Pendapatan Boleh Guna Secara umum. Sumber Harta Kekayaan Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = f(Yd) di mana C = Penggunaan isi rumah Yd = Pendapatan boleh guna Kadar bunga dan Syarat Pinjaman Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot. Semakin tinggi pendapatan boleh guna. 3. 7. Penciptaan Barang Baru Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. semakin tingi perbelanjaan penggunaan. akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Isi Rumah 1. kos pinjaman akan menjadi lebih murah. Jangkaan Terhadap Harga Pada Masa Hadapan Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan naik pada masa hadapan akan meninggikan perbelanjaan penggunaan. 5. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor .

Apabila Y atau Yd . Jadual Tabungan Huraian: a. Begitu juga sebaliknya. Dalam Ekonomi dua sektor. S = í100 : Tabungan masa-masa lalu isi rumah berkurangan sebanyak RM100 untuk membayar penggunaan autonomi isi rumah / makan tabungan. 4. maka S .Fungsi Tabungan isi rumah 1. Y = 0. c. Fungsi Tabungan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan S. Tabungan (S) ialah pendapatan yang tidak dibelanjakan. 5. S b. 6. Y = 200. Y . . S = 0 : Semua pendapatan dibelanjakan. S dipengaruhi oleh pendapatan negara (Y) dan pendapatan boleh guna (Yd). 3. 2. Y = Yd kerana tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma.

Persamaan Tabungan : S = c + dY dimana c = tabungan autonomi dY = tabungan teraruh / aruhan / S dipengaruhi oleh ¨Y Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Hubungan antara Pendapatan Negara (Y). APC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY.Huraian : Fungsi tabungan berkecerunan positif : Hubungan Y dan S adalah secara langsung. Y = C + S. a. 2. a. Kecenderungan Menabung Purata (APS). APC + APS = 1 . Bahagian pendapatan yang ditabungkan. 3. b. Penggunaan (C) dan Tabungan (S) 1. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan. c. APS = S / Y. Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Bahagikan dengan Y Y/Y=C/Y+S/Y 1 = APC + APS Oleh itu. 7. c. b. APC = C / Y. 4. APC + APS =1. APS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. Kecenderungan Mengguna Purata (APC).

MPC + MPS =1 Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Y= C+ S Bahagikan dengan Y Y/ Y= C/ Y+ S/ Y 1 = MPC + MPS Oleh itu. 6. MPC = C / Y c. .5. MPC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. d. Kecenderungan Menabung Sut (MPS) a. Kecenderungan Mengguna Sut (MPC) a. Perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. 7. MPC + MPS = 1 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan 1. e. b. MPS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. e. d. b. Kecerunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC. Kecerunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS. Perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. Saiz Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna: Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna meningkat. Fungsi tabungan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. MPS = S / Y c. Fungsi penggunaan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap.

b. d. Menambahkan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran. e. Pertambahan dalam inventori / stok bahan mentah. pejabat. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . Pembentukan modal fizikal tetap seperti mesin dan jentera dengan tujuan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. Jenis-jenis pelaburan : 1. f. Pertambahan pelaburan akan a. dan rumah kediaman dengan tujuan menambahkan pendapatan dan kapasiti pengeluaran pada masa hadapan. 2. semakin besarlah tabungan. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. barang separuh siap dan barang siap dengan tujuan meningkatkan penawaran pada masa hadapan. c. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S. b. semakin tinggi MPS dan S. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan Menabung Sut (MPS): Semakin tinggi MPS. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S. Pembinaan harta tetap seperti bangunan kilang. Pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara (golongan miskin diabaikan) meningkatkan MPS dan S. contohnya perbelanjaan terhadap loji. Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. bangunan dan jentera. c. Pelaburan merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. 3. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor Pelaburan ialah perbelanjaan terhadap barang modal yang dilakukan oleh sektor firma. Menambahkan keluaran negara. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S. d.2. Mempergiatkan pengeluaran. Antara faktor-faktor mempengaruhi MPS / Tabungan termasuk: a.

a = pelaburan autonomi. 5. Walaupun pendapatan negara berubah. Kecekapan modal sut / kadar pulangan pelaburan. 6. 2. 7. tingkat pelaburan adalah tetap sama. Kadar bunga. Pelaburan autonomi bergantung kepada 1. . manakala keluk pelaburan teraruh merupakan satu garis lurus yang mecerun ke atas dari kiri ke kanan. Jangkaan masa hadapan. keluk pelaburan autonomi merupakan satu garis mendatar. Kos pengeluaran. 3. 8. dan Kestabilan nilai wang negara. Kestabilan politik dan sosial. dan bY = pelaburan terangsang / teraruh Pelaburan Terangsang / Teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh pendapatan negara. Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak bergantung pada pendapatan negara. Berdasarkan rajah di atas. Kemajuan teknologi. 4.Fungsi Pelaburan Fungsi Pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dan pelaburan: I = a + bY di mana I = pelaburan. Polisi kerajaan.

C akan . Pelaburan bersih = Pelaburan kasar ± Susut nilai Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan Pendapatan Negara Mempengaruhi pelaburan terangsang secara langsung. Kadar bunga Mempengaruhi pelaburan autonomi secara songsang. I akan . Apabila kadar bunga . I akan untuk AS supaya dapat memenuhi pertambahan dalam C. Apabila Y .Pelaburan Bersih ialah nilai pelaburan yang diperoleh setelah pelaburan kasar ditolak dengan susut nilai. Oleh itu. Kecekapan Modal Sut / Kadar Pulangan Pelaburan Pelabur akan melabur jika (Kadar pulangan pelaburan í kadar bunga pinjaman) adalah positif. kos pinjaman akan . Dalam bentuk rumus. .

I . Kadar pulangan pelaburan (MEI) bertambah / keluk MEI pindah ke kanan Jangkaan Ekonomi Masa Hadapan Jangkaan ekonomi masa hadapan yang menggalakkan MEI. Jangkaan ekonomi masa hadapan yang tidak menggalakkan MEI. Kestabilan nilai mata wang negara . Kemajuan Teknologi Penggunaan mesin dan komputer yang lebih canggih meninggikan kecekapan firma dan pekerja.Keynes menganggap kadar pulangan pelaburan sebagai kecekapan modal sut (MEI). I . Kestabilan politik dan sosial I kerana menjamin pulangan yang baik kepada para pelabur. Kos Pengeluaran Kenaikan kos pengeluaran memindahkan MEI ke kiri / projek-projek dibatalkan. Polisi Kerajaan Polisi cukai keuntungan syarikat: T . Polisi pemberian taraf perintis: Pemberian taraf perintis akan I.

Sektor firma membuat perbelanjaan terhadap barang modal bagi ujuan pelaburan (I). 2. Pelaburan Kasar adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menggantikan stok modal yang telah rosak. Sektor isi rumah membuat perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan bagi tujuan penggunaan (C). . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Dua Sektor Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Dua Sektor ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Nilai ini menggambarkan nilai stok modal dalam ekonomi / Pertambahan In bermakna I dan Y . atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Barang modal dan stok simpanan mengalami susut nilai akibat daripada kerosakan melalui masa.I pelabur-pelabur asing kerana menjamin pulangan pelaburan yang dikirim ke negara-negara asal mereka Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Kasar (Ig). 3. Pelaburan Bersih adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menambahkan daya pengeluaran firma. Pelaburan Bersih (In) dan Susut Nilai 1.

jumlah perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi dua sektor meliputi penggunaan (C) dan pelaburan (I). S = bocoran daripada aliran pusingan pendapatan. AE = C + I Oleh itu. S . I = S. Y akan . Buktikan I = S AS = Y = C + S AE = C + I AS = AE C+S=C+I S=I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Jadual Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor . Pada keseimbangan ekonomi dua sektor. Y akan . Y=C+I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pendekatan Suntikan Dan Bocoran I = suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. I .Jadi. keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor tercapai apabila perbelanjaan agregat (C + I) sama dengan penawaran agregat (Y).

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Rajah Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

4 Y = 1800 Y = 4500 .6 Y 0.6 Y I = 1500 Cari Y.6 Y + 1500 = 1800 + 0. Y = C + I = 300 + 0.Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Penghitungan Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat (AS = AE) C = 300 + 0.6 Y 1Y = 1800 + 0.

M = ¨Y / ¨I di mana M = Pengganda ¨Y = Perubahan pendapatan negara ¨I = Perubahan tingkat pelaburan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-faktor mempengaruhi AE a.Pendekatan Suntikan Dan Bocoran (I = S) S = í300 + 0. Secara tak langsung oleh S (Perubahan bocoran). b.4 Y = 1500 0.4 Y I = 1500 Cari Y. Secara langsung oleh C dan I (Perubahan suntikan).4 Y = 1800 Y = 4500 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pengganda dalam Ekonomi Dua Sektor Pengganda dalam ekonomi dua sektor ialah nisbah antara perubahan tingkat pendapatan negara dengan perubahan tingkat pelaburan. S=I í 300 + 0. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor .

terangkan kesan cukai berkadar terhadap fungsi penggunaan«««.[2] (b) Dengan menggunakan contoh berangka dan rajah.[4] . «««.5Y = 70 Y = 140 Kesimpulan: Perubahan I daripada 40 kepada 50 : I = +10 Perubahan Y daripada 120 kepada 140 : Y = +20 Pengganda M = ¨Y / ¨I = 20 / 10 = 2 Kesan I ke atas Y dalam bentuk rajah: Cukai Berkadar (a) Takrifkan cukai berkadar. Apabila I = 40 Y = C + I = 20 + 0.5 Y.5Y Y í 0.Hubungan antara AE dengan Y dalam Ekonomi Dua Sektor Diberikan C = 20 + 0.5Y Y í 0.5Y + 50 Y = 70 + 0.5Y = 60 Y = 120 Apabila I = 50 Y = C + I = 20 + 0.5Y + 40 Y = 60 + 0.

cukai dikenakan sebanyak 20% daripada pendapatan negara (0. fungsi penggunaan selepas cukai berkadar ialah C1 = 100 + 0.2Y). (b) C0 Fungsi C1 Contoh: Fungsi C0 Fungsi = penggunaan = a selepas + penggunaan sebelum a cukai b(Y cukai + berkadar ± berkadar ialah bYd ialah T) penggunaan = sebelum 100 cukai + berkadar ialah 0.64Y Ini bermakna fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai berkadar adalah berbeza dari segi niai b.(a) Cukai berkadar ialah cukai yang kadarnya adalah tetap pada pelbagai tingkat pendapatan negara.8Y.8Yd Cukai berkadar dikenakan sebanyak 0.64Y.2Y. iaitu penggunaan autonomi tidak berubah.8Y ± 0. Contoh cukai berkadar ialah cukai keuntungan syarikat.2Y) = 100 + 0.8(Y ± 0. iaitu tetap 100. manakala b selepas cukai berkadar ialah 0. dengan b sebelum cukai berkadar ialah 0. Walaupun kadar cukai adalah tetap. Misalnya. Ini bermakna keluk penggunaan selepas cukai berkadar akan menjadi lebih landai seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. jumlah cukai yang dibayar semakin bertambah apabila pendapatan bertambah. Oleh itu.16Y C1 = 100 + 0. Nilai a. iaitu MPC. .

Pelaburan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Isi rumah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan. iaitu gaji dan upah. sebahagian daripada pendapatan itu akan ditabungkan dalam institusi kewangan. Namun. Aliran pusingan pendapatan merujuk kepada aliran pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku antara sektor-sektor ekonomi. Institusi kewangan akan meminjamkan tabungan isi rumah kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam firma.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan? Jelaskan aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. firma dan kerajaan. Tabungan merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Isi rumah akan menerima pendapatan daripada firma. iaitu sektor isi rumah. bunga dan untung kerana isi rumah telah menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. . Aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor melibatkan sektor isi rumah. sewa. firma dan kerajaan.

Isir rumah dikenakan cukai pendapatan perseorangan. manakala mengikut pendekatan bocoran-suntikan. Peranan Kerajaan 1. Disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan.Kerajaan akan mengenakan cukai terhadap isi rumah dan firma. Oleh itu. Sektor negara asing tidak wujud. Perbelanjaan kerajaan terhadap firma dan isi rumah merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Kerajaan pula akan membina jalan raya. manakala firma dikenakan cukai keuntungan syarikat. Misalnya. AE berlaku secara tak langsung akibat perubahan dalam bocoran seperti S dan T. Mengutip hasil cukai kerajaan.  Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Konsep Ekonomi Tiga Sektor Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah. 2. . 2. kerajaan akan membayar gaji dan upah kepada isi rumah yang bekerja sebagai kakitangan kerajaan. I dan G. jambatan. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila Y = C + I + G. firma dan kerajaan. Cukai merupakan sumber hasil kerajaan. Kerajaan akan menggunakan hasil cukai untuk membuat perbelanjaan kerajaan yang disalurkan melalui isi rumah dan firma.. mengikut pendekatan penawaran agregat-perbelanjaan agregat. dalam ekonomi tiga sektor. Perbelanjaan kerajaan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Pengganda Ekonomi 3 Sektor 1. sekolah dan hospital kerajaan melalui pelaburan yang dilakukan oleh firma. AE berlaku secara langsung akibat perubahan dalam suntikan seperti C. Cukai merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. 3. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila S + T = I + G. AE mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan negara ( Y) melalui proses pengganda.

Apabila + G. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. J0 J1 dan I + G í G = S + T (titik P). Apabila + G. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. 2. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. 3. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. M = Y/ G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + G (titik M). J0 J2 dan I + G + G = S + T (titik R).Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Kesan Perubahan Perbelanjaan Kerajaan Kesan G Analisis AS=AE 1. Pada Titik L. Analisis Suntikan-Bocoran 1. M = Y/ G. AS = AE iaitu Y = C + I + G. Apabila í G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. M = Y/ G. Pada Titik Q. . 2. 3. M = Y/ G. Apabila í G. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í G (titik K).

G = 300 (a) Cari M jika G =200 dan Y =800 Cara Penyelesaian : M= Y/ G M = 800 /200 M= 4.25Y = 800 Y = 3200 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan Pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = 1 / (1 í MPC) .75Y.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = Y / G Diberikan C = 100 + 0.75Y) + 500 + (300í100) Y = 800 + 0.75Y 0. M = 4 Y = 4 x í100 Y = í400 (c) Cari Y baru jika G =í100 Cara Penyelesaian : Y = C + I + (G + G) Y = (100 +0. I = 500. (b) Cari Y jika G =í100 Cara Penyelesaian : M = Y / í100 Cari (a).

8) M = 1/0.M = 5 G= Y/M G = í300 (RM juta) Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Tetap (Lump-sum) Definisi Cukai Tetap . Dari (a). (a) Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / (1 í MPC) M = 1 / (1 í 0.2 M=5 (b) Cari Y2 Cara Penyelesaian : Y= G×M Y = 100 × 5 Y = 500 Y2 = 4500 + Y Y2 = 4500 + 500 Y2 = 5000 (RM juta) (c) Cari G jika Y jatuh daripada RM4500 juta kepada RM3000 juta Cara Penyelesaian : Y = í1500 (RM juta).Berasaskan rajah di atas.

Pengurangan cukai lump-sum akan meningkatkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T.Cukai tetap juga dikenali sebagai cukai sekali gus atau cukai lump-sum. perbelanjaan agregat meningkat. pendapatan boleh guna akan merosot. keluk perbelanjaan penggunaan akan beralih ke bawah secara selari. . Kesannya. Cukai lump-sum ialah cukai yang mempunyai jumlah yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. Kesan cukai tetap terhadap keluk penggunaan Apabila cukai lump-sum dikenakan. Kesannya. Misalnya. Apabila penggunaan merosot. perbelanjaan agregat mennurun. keluk penggunaan akan beralih ke bawah secara selari dari C ke C1 (dengan kecerunan yang tetap sama). Kejatuhan pendapatan boleh guna menggurangkan penggunaan sebanyak C = MPC × T. apabila cukai lump-sum dikenakan. cukai sebanyak RM100 (T = 100) dikenakan terhadap individu tanpa mengambil kira tingkat pendapatan mereka. Berdasarkan rajah di atas. Peningkatan cukai lump-sum akan menurunkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T.

Apabila T . AS = AE iaitu Y = C + I + G. M = Y/ C dimana C = MPC × T . AE0 AE1 dan Y = C + I + G í C (titik K). Analisis Suntikan-Bocoran a. b. . Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. Pada Titik L. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. Pada Titik Q. M = Y/ C dimana C = MPC × T . AE0 AE2 dan Y = C + I + G + C (titik M). I + G = S + T. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Apabila T .Analisis AS=AE a. Suntikan = Bocoran iaitu Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. c.

nilai kecenderungan mengguna sut (MPC) merosot dan ini akan menyebabkan keluk penggunaan menjadi lebih landai. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. Kesan Cukai Berkadar Terhadap Penggunaan Apabila cukai berkadar dikenakan. M = Y/ C dimana C = MPC × T . cukai sebanyak 10% dikenakan daripada jumlah pendapatan (T = 0. W0 W2 dan I + G = S + T í T (titik R). Contohnya. . Apabila T . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Berkadar Definisi Cukai Berkadar Cukai berkadar ialah cukai yang mempunyai kadar yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. c.b. Apabila T . M = Y/ C dimana C = MPC × T .1Y). W0 W1 dan I + G = S + T + T (titik P).

Pada Titik Q. AE0 AE2. Apabila + T. W0 W1. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. MPS dan I + G = S + T + T (titik P).Berdasarkan rajah di atas. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. b. keluk penggunaan akan beralih dari C ke C1 dan menjadi lebih landai (tanpa mengubah nilai penggunaan autonomi). Apabila í T. . Kesan Cukai Proposional (Cukai berkadar) terhadap AE Analisis AS=AE a. apabila cukai berkadar dikenakan. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. AE0 AE1. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. AS = AE iaitu Y = C + I + G. b. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M=1/[1íMPC(1ít)]. Analisis Suntikan=Bocoran a. Apabila + T. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. MPC dan Y = C + I + G í C (titik K). Pada Titik L. MPC dan Y = C + I + G + C (titik M). c.

C = 300 + 0..75)] ×RM75 juta Y = RM300 juta. Dengan menggunakan rajah bocoran-suntikan.c. 2. T = 0. Penghitungan pengganda Cukai dengan formula M = 1/[1íMPC(1ít)] 1. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. W0 W2. C Y = [1/(1 í MPC)] × C Y = [1/(1 í0.75 × 100 = RM75 juta Y = M.6Y.1Y.75.17. .6(1í0. MPS dan I + G = S + T í T (titik R).54] M = 1 / 0. Apabila í T. Cara Penyelesaian : C = 0. Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / [1 í 0. terangkan proses penentuan keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka«««. Cari Y jika Kerajaan menurunkan cukai lump-sum sebanyak RM100 juta.46 M = 2.[6] Keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka dicapai apabila S + T + M = I + G + X Keseimbangan pendapatan negara dicapai pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0.1)] M = 1 / [1í0. MPC = 0.

manakala bocoran. iaitu (I + G + X) ialah Y1a. suntikan. Lebihan suntikan menyebabkan pendapatan negara bertambah dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. Pada pendapatan negara Y2. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Ekonomi Terbuka 1. suntikan melebihi bocoran sebanyak ab. bocoran melebihi suntikan sebanyak cd. Ekonomi terbuka merujuk kepada ekonomi yang wujudnya perdagangan antarabangsa. iaitu (I + G + X) ialah Y2c. Lebihan bocoran menyebabkan pendapatan negara berkurang dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. suntikan. iaitu (S + T + M) ialah Y2d. Oleh itu. iaitu (S + T + M) ialah Y1b.Pada pendapatan negara Y1. . Oleh itu. manakala bocoran.

Faktor-faktor X selain daripada Y (Fungsi X naik ke atas / turun ke bawah secara selari) Perubahan cita rasa pengguna negara asing (kesan +) Perubahan pendapatan negara asing (kesan +) Perubahan kadar pertukaran asing í X jika kadar pertukaran asing Malaysia Perubahan teknologi pengeluaran í Kos pengeluaran . . 2. DD negara asing . kuota import. Keluk fungsi eksport berbentuk garis mendatar menunjukkan bahawa X tidak dipengaruhi secara langsung oleh Y. embargo dll. DD negara luar . 3. c. harga X . Berlakunya inflasi dalam negara í Kos eksport . Y menurun jika eksport bersih (X í M) menurun. 4. sektor kerajaan. Ekonomi terbuka juga dikenali sebagai Ekonomi Empat Sektor yang terdiri daripada sektor isi rumah. 6. 1. Dasar perdagangan negara asing í Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. 5. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Eksport (X) Fungsi Eksport menunjukkan hubungan antara eksport dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Pelaburan (I). Y meningkat jika eksport bersih (X í M) meningkat. Y atau tetapi X adalah malar. Perdagangan antarabangsa mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara (Y): a. b. harga eksport . Tabungan (S). Aktiviti Kelas Lukiskan Carta Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Terbuka. dan sektor negara asing. sektor firma. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Aliran Pusingan Pendapatan 1. 3. Perbelanjaan Kerajaan (G) dan Eksport (X) merupakan suntikan yang akan meningkatkan Y.2. 2. Eksport (X) meningkatkan Y manakala Import (M) merendahkan Y. Cukai (T) dan Import (M) merupakan bocoran yang akan merendahkan Y.

apm.2Y. (kesan +) 2. kuota import. 5. Dasar perdagangan negara : Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. embargo dll. 3. M 4. Perubahan cita rasa pengguna dalam negara. Berlakunya inflasi dalam negara : M kerana harga import lebih murah (andainya negara asing tidak mengalami maslah inflasi) Fungsi import: M = M0 + mY di mana M = import. M0 = import autonomi. Jelaskan hubungan antara M dan Y. menunjukkan bahawa M dipengaruhi secara langsung oleh Y: Y M manakal Y M Faktor-faktor M selain daripada Y (Fungsi M anjak ke kanan/ kiri secara selari apabila M naik/ turun) 1. dan Import Autonomi. m = kecenderungan mengimport sut (mpm) dan Y = pendapatan negara. Keluk Fungsi Import mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Perubahan kadar pertukaran asing : M jika kadar pertukaran asing Malaysia . Huraian guru dalam kelas tentang tentang Hasil Eksport = Harga Eksport × Kuantiti Eksport Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Import Fungsi Import menunjukkan hubungan antara import dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Aktiviti : Lukis graf M = 50 + 0. Huraian tentang Hasil Import = Harga Import × Kuantiti Import Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor .Huraian guru dalam kelas tentang bentuk graf untuk fungsi X apabila X . Aktiviti mengira M apabila Y daripada RM100 juta kepada RM200 juta. Huraikan konsep mpm. Perubahan harga atau mutu barang pengganti import : harga barang pengganti import atau mutu barang pengganti import .

Berasaskan soalan berikut: Andaikan C = 50 + 0. I =300. Y = C + I + G + (X í M) Y = 50 + 0. atau X Y .4Y = 490 Y = 1225 Kesan AE terhadap Y 1. sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Cari Y. sektor firma. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). G.8Y í 40 + 400 + 80 í 0. Pendekatan Suntikan = Bocoran Suntikan J = I + G + X Bocoran W = S + T + M J = W I+G+X=S+T+M 2.2Y) Y = 50 + 0. I. X = 100. Pendekatan Suntikan = Bocoran 3.2Y. Pendekatan AS = AE b. C. T = 50.2Y Y = 490 + 0.8Yd. 1. Pendekatan AS = AE AS = Y + M AE = C + I + G + X AS = AE Y+M=C+I+G+X Y = C + I + G + (X í M) di mana (X í M) ialah eksport bersih. G= 100.8(Y í 50) + 300 + 100 + (100 í 20 í 0. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara melalui pendekatan persamaan: a.6Y 0.Penentuan Tingkat Keseimbangan Pendapatan Negara Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Terbuka ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah. M = 20 +0. Huraian Guru tentang Keseimbangan Pendapatan Negara Dengan Kaedah Rajah (Melukis graf kemudian hurakan) a.

Huraian graf tentang ( X í M) terhadap Y (+) Inflasi Tolakan Kos Inflasi tolakan kos wujud apabila kos pengeluaran semakin meningkat. Kos pengeluaran meningkat mungkin disebabkan kenaikan upah atau harga input pengeluaran lain. M Y 3. Dengan kenaikan kos pengeluaran. kos penawaran agregat beralih ke kiri dari AS1 ke AS2.2. T. Kesannya. S. Inflasi tolakan kos dapat dikurangkan dengan meningkatkan daya pengeluaran pekerja atau melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. Kesannya. tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2. Berdasarkan rajah di atas. tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing ialah P1 dan Y1. dan keluaran negara benar meningkat. keluk penawaran agregat akan beralih ke kanan. Peralihan keluk penawaran agregat ke kanan akan menyebabkan tingkat harga umum merosot. tingkat keluaran turut meningkat. Huraian graf tentang M terhadap Y (í) 5. Kejatuhan tingkat harga umum akan mengurangkan inflasi tolakan kos. Huraian graf tentang X terhadap Y (+) 4. Apabila daya pengeluaran pekerja (atau penggunaan teknologi tinggi) meningkat. di mana AS1 = AD1 pada titik E1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful