Keseimbangan Pendapatan Negara

Keseimbangan Pendapatan Negara ialah satu keadaaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi (sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam, dan sektor luar negara) adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut, atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Keseimbangan Pendapatan Negara ialah tingkat pendapatan negara (Y) yang tiada lebihan atau kurangan dalam penawaran agregat (AS) atau perbelanjaan agregat (AE). AS = AE atau AS í AE = 0

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor
Ekonomi dua sektor terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma. Sektor kerajaan dan sektor negara asing tidak wujud. Oleh itu, dalam ekonomi dua sektor, aliran pusingan pendapatan menggambarkan alirann fizikal dan aliran wang antara sektor firma dengan sektor isi rumah.

Apabila sektor isi rumah menjual faktor pengeluaran (buruh, tanah, modal, dan usahawan) kepada sektor firma (Aliran Faktor), sektor isi rumah menerima pendapatan dalam bentuk upah dan gaji, sewa, bunga, dan untung (Aliran Pendapatan).

Daripada pendapatan ini, sebahagian besar akan dibelanjakan (Aliran Penggunaan) terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor firma (Aliran Barang), manakala bakinya disimpan sebagai tabungan di institusi kewangan (Aliran Tabungan). Tabungan di dalam institusi kewangan akan dipinjamkan kepada para pelabur yang seterusnya akan digunakan untuk membuat pelaburan dalam sektor firma (Aliran Pelaburan).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Suntikan dan Bocoran
1. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan (C) dan tabungan (S), iaitu Y = C + S. 2. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan (I). 3. Tabungan (S) ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara. 4. Pelaburan (I) ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara. 5. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan. 6. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah. 7. Jika bocoran sama dengan suntikan (S = I), Y akan kekal tidak berubah (seimbang).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Fungsi Penggunaan isi rumah
Penggunaan (C) ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barangan tawaran firma. Fungsi penggunaan menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan semua isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna dalam sebuah ekonomi. Fungsi penggunaan dalam ekonomi dua sektor dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = a + bYd dimana

C = Penggunaan a = Penggunaan autonomi b = Kecenderungan mengguna sut Yd = Pendapatan boleh guna Nota : Memandangkan tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma dalam Ekonomi dua sektor, Y = Yd , Oleh itu, fungsi pnggunaan ekonomi dua sektor boleh ditulis sebagai C = a + bY. Jadual Penggunaan

Huraian: 1. Y , C 2. Y = 0, C = 100 : Penggunaan autonomi / perbelanjaan isi rumah yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. 3. Y = 200, C = 200 : Semua pendapatan dibelanjakan; Tabungan S = 0. 4. Fungsi Penggunaan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan C.

a. Huraian : Fungsi penggunaan bercerunan positif menunjukkan bahawa hubungan Y dan C adalah secara langsung.

Oleh itu. 2. penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. semakin tingi perbelanjaan penggunaan. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = f(Yd) di mana C = Penggunaan isi rumah Yd = Pendapatan boleh guna Kadar bunga dan Syarat Pinjaman Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot. Penciptaan Barang Baru Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. 6. semakin tinggi penggunaan isi rumah. kos pinjaman akan menjadi lebih murah. Jangkaan Terhadap Harga Pada Masa Hadapan Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan naik pada masa hadapan akan meninggikan perbelanjaan penggunaan. 5. 3. Tingkatan Pendapatan Boleh Guna Secara umum.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Isi Rumah 1. akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. 4. perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi. di mana golongan miskin tidak diabaikan. Semakin tinggi pendapatan boleh guna. Kemudahan Sewa Beli dan Kemudahan Kredit Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. 7. Sumber Harta Kekayaan Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . Pengagihan Pendapatan Negara Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara.

Fungsi Tabungan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan S. 5. Dalam Ekonomi dua sektor. Y = 0. Y . 3. Jadual Tabungan Huraian: a. Y = 200.Fungsi Tabungan isi rumah 1. maka S . S dipengaruhi oleh pendapatan negara (Y) dan pendapatan boleh guna (Yd). Y = Yd kerana tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma. Tabungan (S) ialah pendapatan yang tidak dibelanjakan. S = í100 : Tabungan masa-masa lalu isi rumah berkurangan sebanyak RM100 untuk membayar penggunaan autonomi isi rumah / makan tabungan. S = 0 : Semua pendapatan dibelanjakan. 6. 2. Begitu juga sebaliknya. c. S b. . Apabila Y atau Yd . 4.

c. Kecenderungan Menabung Purata (APS). APC + APS = 1 . APC + APS =1.Huraian : Fungsi tabungan berkecerunan positif : Hubungan Y dan S adalah secara langsung. Bahagian pendapatan yang ditabungkan. 7. APS = S / Y. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan. APC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. a. APC = C / Y. Kecenderungan Mengguna Purata (APC). Penggunaan (C) dan Tabungan (S) 1. b. 2. a. APS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. b. Y = C + S. 3. Persamaan Tabungan : S = c + dY dimana c = tabungan autonomi dY = tabungan teraruh / aruhan / S dipengaruhi oleh ¨Y Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Hubungan antara Pendapatan Negara (Y). 4. Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Bahagikan dengan Y Y/Y=C/Y+S/Y 1 = APC + APS Oleh itu. c.

Fungsi penggunaan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. . MPS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. 6. Kecenderungan Menabung Sut (MPS) a. b. Fungsi tabungan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. MPC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. MPC + MPS =1 Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Y= C+ S Bahagikan dengan Y Y/ Y= C/ Y+ S/ Y 1 = MPC + MPS Oleh itu. d. e. Kecerunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS. e. MPC = C / Y c. Perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara.5. b. d. Kecerunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC. Saiz Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna: Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna meningkat. MPS = S / Y c. Perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. Kecenderungan Mengguna Sut (MPC) a. 7. MPC + MPS = 1 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan 1.

d. 2. Jenis-jenis pelaburan : 1. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S. semakin besarlah tabungan. d. pejabat. Pembinaan harta tetap seperti bangunan kilang. Pertambahan pelaburan akan a. bangunan dan jentera.2. Pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara (golongan miskin diabaikan) meningkatkan MPS dan S. Menambahkan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran. dan rumah kediaman dengan tujuan menambahkan pendapatan dan kapasiti pengeluaran pada masa hadapan. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Antara faktor-faktor mempengaruhi MPS / Tabungan termasuk: a. Pelaburan merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . c. e. b. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. contohnya perbelanjaan terhadap loji. 3. Menambahkan keluaran negara. b. Pertambahan dalam inventori / stok bahan mentah. c. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor Pelaburan ialah perbelanjaan terhadap barang modal yang dilakukan oleh sektor firma. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S. Mempergiatkan pengeluaran. f. barang separuh siap dan barang siap dengan tujuan meningkatkan penawaran pada masa hadapan. Pembentukan modal fizikal tetap seperti mesin dan jentera dengan tujuan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. semakin tinggi MPS dan S. Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S. Kecenderungan Menabung Sut (MPS): Semakin tinggi MPS.

tingkat pelaburan adalah tetap sama. 4. 8. Walaupun pendapatan negara berubah. 2. 5. 6. manakala keluk pelaburan teraruh merupakan satu garis lurus yang mecerun ke atas dari kiri ke kanan. keluk pelaburan autonomi merupakan satu garis mendatar. Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak bergantung pada pendapatan negara. dan bY = pelaburan terangsang / teraruh Pelaburan Terangsang / Teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh pendapatan negara. Berdasarkan rajah di atas. Kadar bunga. 7. Polisi kerajaan. Jangkaan masa hadapan. Kemajuan teknologi. Pelaburan autonomi bergantung kepada 1. Kestabilan politik dan sosial. . Kos pengeluaran.Fungsi Pelaburan Fungsi Pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dan pelaburan: I = a + bY di mana I = pelaburan. Kecekapan modal sut / kadar pulangan pelaburan. a = pelaburan autonomi. 3. dan Kestabilan nilai wang negara.

Oleh itu. I akan . Apabila kadar bunga . Dalam bentuk rumus. .Pelaburan Bersih ialah nilai pelaburan yang diperoleh setelah pelaburan kasar ditolak dengan susut nilai. I akan untuk AS supaya dapat memenuhi pertambahan dalam C. kos pinjaman akan . Apabila Y . Kecekapan Modal Sut / Kadar Pulangan Pelaburan Pelabur akan melabur jika (Kadar pulangan pelaburan í kadar bunga pinjaman) adalah positif. C akan . Kadar bunga Mempengaruhi pelaburan autonomi secara songsang. Pelaburan bersih = Pelaburan kasar ± Susut nilai Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan Pendapatan Negara Mempengaruhi pelaburan terangsang secara langsung.

Kemajuan Teknologi Penggunaan mesin dan komputer yang lebih canggih meninggikan kecekapan firma dan pekerja. Kos Pengeluaran Kenaikan kos pengeluaran memindahkan MEI ke kiri / projek-projek dibatalkan. I . Polisi pemberian taraf perintis: Pemberian taraf perintis akan I. Jangkaan ekonomi masa hadapan yang tidak menggalakkan MEI. Polisi Kerajaan Polisi cukai keuntungan syarikat: T . Kadar pulangan pelaburan (MEI) bertambah / keluk MEI pindah ke kanan Jangkaan Ekonomi Masa Hadapan Jangkaan ekonomi masa hadapan yang menggalakkan MEI. Kestabilan politik dan sosial I kerana menjamin pulangan yang baik kepada para pelabur. Kestabilan nilai mata wang negara .Keynes menganggap kadar pulangan pelaburan sebagai kecekapan modal sut (MEI). I .

3. Pelaburan Bersih (In) dan Susut Nilai 1. 2.I pelabur-pelabur asing kerana menjamin pulangan pelaburan yang dikirim ke negara-negara asal mereka Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Kasar (Ig). atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Sektor isi rumah membuat perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan bagi tujuan penggunaan (C). Nilai ini menggambarkan nilai stok modal dalam ekonomi / Pertambahan In bermakna I dan Y . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Dua Sektor Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Dua Sektor ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. . Barang modal dan stok simpanan mengalami susut nilai akibat daripada kerosakan melalui masa. Pelaburan Kasar adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menggantikan stok modal yang telah rosak. Pelaburan Bersih adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menambahkan daya pengeluaran firma. Sektor firma membuat perbelanjaan terhadap barang modal bagi ujuan pelaburan (I).

S . Y akan . Buktikan I = S AS = Y = C + S AE = C + I AS = AE C+S=C+I S=I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Jadual Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor . AE = C + I Oleh itu. I = S. jumlah perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi dua sektor meliputi penggunaan (C) dan pelaburan (I). S = bocoran daripada aliran pusingan pendapatan. Y akan .Jadi. keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor tercapai apabila perbelanjaan agregat (C + I) sama dengan penawaran agregat (Y). I . Pada keseimbangan ekonomi dua sektor. Y=C+I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pendekatan Suntikan Dan Bocoran I = suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan.

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Rajah Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

6 Y 1Y = 1800 + 0.Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Penghitungan Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat (AS = AE) C = 300 + 0.6 Y I = 1500 Cari Y.6 Y 0.6 Y + 1500 = 1800 + 0. Y = C + I = 300 + 0.4 Y = 1800 Y = 4500 .

Secara tak langsung oleh S (Perubahan bocoran). S=I í 300 + 0.4 Y = 1800 Y = 4500 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pengganda dalam Ekonomi Dua Sektor Pengganda dalam ekonomi dua sektor ialah nisbah antara perubahan tingkat pendapatan negara dengan perubahan tingkat pelaburan. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . Secara langsung oleh C dan I (Perubahan suntikan). M = ¨Y / ¨I di mana M = Pengganda ¨Y = Perubahan pendapatan negara ¨I = Perubahan tingkat pelaburan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-faktor mempengaruhi AE a.4 Y I = 1500 Cari Y.Pendekatan Suntikan Dan Bocoran (I = S) S = í300 + 0. b.4 Y = 1500 0.

Apabila I = 40 Y = C + I = 20 + 0.5Y + 50 Y = 70 + 0.5Y Y í 0.5Y + 40 Y = 60 + 0.[4] .[2] (b) Dengan menggunakan contoh berangka dan rajah.5Y = 60 Y = 120 Apabila I = 50 Y = C + I = 20 + 0. terangkan kesan cukai berkadar terhadap fungsi penggunaan«««.5Y = 70 Y = 140 Kesimpulan: Perubahan I daripada 40 kepada 50 : I = +10 Perubahan Y daripada 120 kepada 140 : Y = +20 Pengganda M = ¨Y / ¨I = 20 / 10 = 2 Kesan I ke atas Y dalam bentuk rajah: Cukai Berkadar (a) Takrifkan cukai berkadar.5 Y.Hubungan antara AE dengan Y dalam Ekonomi Dua Sektor Diberikan C = 20 + 0.5Y Y í 0. «««.

(b) C0 Fungsi C1 Contoh: Fungsi C0 Fungsi = penggunaan = a selepas + penggunaan sebelum a cukai b(Y cukai + berkadar ± berkadar ialah bYd ialah T) penggunaan = sebelum 100 cukai + berkadar ialah 0.64Y Ini bermakna fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai berkadar adalah berbeza dari segi niai b. fungsi penggunaan selepas cukai berkadar ialah C1 = 100 + 0.2Y.8Y ± 0.8Y.2Y) = 100 + 0. iaitu tetap 100. Ini bermakna keluk penggunaan selepas cukai berkadar akan menjadi lebih landai seperti ditunjukkan pada rajah di bawah.8(Y ± 0. manakala b selepas cukai berkadar ialah 0. Oleh itu.64Y.2Y).8Yd Cukai berkadar dikenakan sebanyak 0. Misalnya. dengan b sebelum cukai berkadar ialah 0. Contoh cukai berkadar ialah cukai keuntungan syarikat. jumlah cukai yang dibayar semakin bertambah apabila pendapatan bertambah.(a) Cukai berkadar ialah cukai yang kadarnya adalah tetap pada pelbagai tingkat pendapatan negara. iaitu MPC. iaitu penggunaan autonomi tidak berubah. Walaupun kadar cukai adalah tetap.16Y C1 = 100 + 0. . cukai dikenakan sebanyak 20% daripada pendapatan negara (0. Nilai a.

sewa. Institusi kewangan akan meminjamkan tabungan isi rumah kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam firma. bunga dan untung kerana isi rumah telah menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor melibatkan sektor isi rumah.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan? Jelaskan aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. Aliran pusingan pendapatan merujuk kepada aliran pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku antara sektor-sektor ekonomi. Tabungan merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Isi rumah akan menerima pendapatan daripada firma. Namun. Isi rumah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan. Pelaburan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. iaitu sektor isi rumah. sebahagian daripada pendapatan itu akan ditabungkan dalam institusi kewangan. firma dan kerajaan. iaitu gaji dan upah. . firma dan kerajaan.

keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila Y = C + I + G. Mengutip hasil cukai kerajaan. Cukai merupakan sumber hasil kerajaan. 2.  Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Konsep Ekonomi Tiga Sektor Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah. manakala mengikut pendekatan bocoran-suntikan. Peranan Kerajaan 1. AE berlaku secara langsung akibat perubahan dalam suntikan seperti C. jambatan. kerajaan akan membayar gaji dan upah kepada isi rumah yang bekerja sebagai kakitangan kerajaan. Cukai merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. I dan G. Perbelanjaan kerajaan terhadap firma dan isi rumah merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. dalam ekonomi tiga sektor. Oleh itu.Kerajaan akan mengenakan cukai terhadap isi rumah dan firma. sekolah dan hospital kerajaan melalui pelaburan yang dilakukan oleh firma. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila S + T = I + G. 2. Sektor negara asing tidak wujud. 3. firma dan kerajaan. manakala firma dikenakan cukai keuntungan syarikat. Perbelanjaan kerajaan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Pengganda Ekonomi 3 Sektor 1.. AE berlaku secara tak langsung akibat perubahan dalam bocoran seperti S dan T. mengikut pendekatan penawaran agregat-perbelanjaan agregat. Misalnya. Isir rumah dikenakan cukai pendapatan perseorangan. AE mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan negara ( Y) melalui proses pengganda. Disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan. . Kerajaan akan menggunakan hasil cukai untuk membuat perbelanjaan kerajaan yang disalurkan melalui isi rumah dan firma. Kerajaan pula akan membina jalan raya.

Apabila + G. J0 J1 dan I + G í G = S + T (titik P). 3. 3. Analisis Suntikan-Bocoran 1. Apabila í G. AS = AE iaitu Y = C + I + G. Pada Titik Q.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Kesan Perubahan Perbelanjaan Kerajaan Kesan G Analisis AS=AE 1. M = Y/ G. M = Y/ G. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. M = Y/ G. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + G (titik M). AE0 AE1 dan Y = C + I + G í G (titik K). Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. Apabila + G. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. 2. Apabila í G. J0 J2 dan I + G + G = S + T (titik R). . Pada Titik L. M = Y/ G. 2. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0.

G = 300 (a) Cari M jika G =200 dan Y =800 Cara Penyelesaian : M= Y/ G M = 800 /200 M= 4.75Y.75Y) + 500 + (300í100) Y = 800 + 0.75Y 0.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = Y / G Diberikan C = 100 + 0. (b) Cari Y jika G =í100 Cara Penyelesaian : M = Y / í100 Cari (a). M = 4 Y = 4 x í100 Y = í400 (c) Cari Y baru jika G =í100 Cara Penyelesaian : Y = C + I + (G + G) Y = (100 +0. I = 500.25Y = 800 Y = 3200 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan Pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = 1 / (1 í MPC) .

Dari (a).2 M=5 (b) Cari Y2 Cara Penyelesaian : Y= G×M Y = 100 × 5 Y = 500 Y2 = 4500 + Y Y2 = 4500 + 500 Y2 = 5000 (RM juta) (c) Cari G jika Y jatuh daripada RM4500 juta kepada RM3000 juta Cara Penyelesaian : Y = í1500 (RM juta).8) M = 1/0.Berasaskan rajah di atas. (a) Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / (1 í MPC) M = 1 / (1 í 0.M = 5 G= Y/M G = í300 (RM juta) Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Tetap (Lump-sum) Definisi Cukai Tetap .

. apabila cukai lump-sum dikenakan. Peningkatan cukai lump-sum akan menurunkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. Kesan cukai tetap terhadap keluk penggunaan Apabila cukai lump-sum dikenakan. Kesannya. Apabila penggunaan merosot. Berdasarkan rajah di atas. keluk perbelanjaan penggunaan akan beralih ke bawah secara selari. perbelanjaan agregat meningkat. cukai sebanyak RM100 (T = 100) dikenakan terhadap individu tanpa mengambil kira tingkat pendapatan mereka. perbelanjaan agregat mennurun. Kejatuhan pendapatan boleh guna menggurangkan penggunaan sebanyak C = MPC × T. Misalnya.Cukai tetap juga dikenali sebagai cukai sekali gus atau cukai lump-sum. pendapatan boleh guna akan merosot. keluk penggunaan akan beralih ke bawah secara selari dari C ke C1 (dengan kecerunan yang tetap sama). Cukai lump-sum ialah cukai yang mempunyai jumlah yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. Pengurangan cukai lump-sum akan meningkatkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. Kesannya.

c. Analisis Suntikan-Bocoran a. Suntikan = Bocoran iaitu Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Pada Titik L. Pada Titik Q. AS = AE iaitu Y = C + I + G. Apabila T . Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. I + G = S + T. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. Apabila T . M = Y/ C dimana C = MPC × T . M = Y/ C dimana C = MPC × T . b. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + C (titik M). .Analisis AS=AE a. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í C (titik K).

Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. c.1Y). W0 W1 dan I + G = S + T + T (titik P). M = Y/ C dimana C = MPC × T . Contohnya. Kesan Cukai Berkadar Terhadap Penggunaan Apabila cukai berkadar dikenakan. W0 W2 dan I + G = S + T í T (titik R). Apabila T . Apabila T . nilai kecenderungan mengguna sut (MPC) merosot dan ini akan menyebabkan keluk penggunaan menjadi lebih landai.b. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Berkadar Definisi Cukai Berkadar Cukai berkadar ialah cukai yang mempunyai kadar yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. M = Y/ C dimana C = MPC × T . . cukai sebanyak 10% dikenakan daripada jumlah pendapatan (T = 0.

. Apabila + T. keluk penggunaan akan beralih dari C ke C1 dan menjadi lebih landai (tanpa mengubah nilai penggunaan autonomi). apabila cukai berkadar dikenakan. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. Apabila í T. Kesan Cukai Proposional (Cukai berkadar) terhadap AE Analisis AS=AE a. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. W0 W1. AS = AE iaitu Y = C + I + G. MPC dan Y = C + I + G + C (titik M). Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. AE0 AE1. MPC dan Y = C + I + G í C (titik K). b. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M=1/[1íMPC(1ít)].Berdasarkan rajah di atas. MPS dan I + G = S + T + T (titik P). b. c. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Apabila + T. Pada Titik L. Pada Titik Q. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Analisis Suntikan=Bocoran a. AE0 AE2.

terangkan proses penentuan keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka«««. T = 0. W0 W2. Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / [1 í 0.46 M = 2.75)] ×RM75 juta Y = RM300 juta.17.54] M = 1 / 0. C Y = [1/(1 í MPC)] × C Y = [1/(1 í0.. .[6] Keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka dicapai apabila S + T + M = I + G + X Keseimbangan pendapatan negara dicapai pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. MPC = 0.1)] M = 1 / [1í0.75.6Y. 2.c. Dengan menggunakan rajah bocoran-suntikan. Cari Y jika Kerajaan menurunkan cukai lump-sum sebanyak RM100 juta. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)].6(1í0. MPS dan I + G = S + T í T (titik R). C = 300 + 0. Cara Penyelesaian : C = 0.1Y.75 × 100 = RM75 juta Y = M. Apabila í T. Penghitungan pengganda Cukai dengan formula M = 1/[1íMPC(1ít)] 1.

. Pada pendapatan negara Y2. suntikan. bocoran melebihi suntikan sebanyak cd. suntikan. manakala bocoran. iaitu (S + T + M) ialah Y2d. Lebihan bocoran menyebabkan pendapatan negara berkurang dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. Ekonomi terbuka merujuk kepada ekonomi yang wujudnya perdagangan antarabangsa. Oleh itu. iaitu (I + G + X) ialah Y1a. Oleh itu. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Ekonomi Terbuka 1. manakala bocoran.Pada pendapatan negara Y1. suntikan melebihi bocoran sebanyak ab. iaitu (S + T + M) ialah Y1b. Lebihan suntikan menyebabkan pendapatan negara bertambah dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. iaitu (I + G + X) ialah Y2c.

Faktor-faktor X selain daripada Y (Fungsi X naik ke atas / turun ke bawah secara selari) Perubahan cita rasa pengguna negara asing (kesan +) Perubahan pendapatan negara asing (kesan +) Perubahan kadar pertukaran asing í X jika kadar pertukaran asing Malaysia Perubahan teknologi pengeluaran í Kos pengeluaran .2. Berlakunya inflasi dalam negara í Kos eksport . c. Perdagangan antarabangsa mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara (Y): a. 2. 3. harga eksport . 1. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Aliran Pusingan Pendapatan 1. 2. Dasar perdagangan negara asing í Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. Aktiviti Kelas Lukiskan Carta Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Terbuka. Y menurun jika eksport bersih (X í M) menurun. Y meningkat jika eksport bersih (X í M) meningkat. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Eksport (X) Fungsi Eksport menunjukkan hubungan antara eksport dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. b. dan sektor negara asing. 3. . Tabungan (S). Perbelanjaan Kerajaan (G) dan Eksport (X) merupakan suntikan yang akan meningkatkan Y. 4. DD negara luar . Eksport (X) meningkatkan Y manakala Import (M) merendahkan Y. Keluk fungsi eksport berbentuk garis mendatar menunjukkan bahawa X tidak dipengaruhi secara langsung oleh Y. sektor kerajaan. 5. sektor firma. embargo dll. DD negara asing . kuota import. harga X . Cukai (T) dan Import (M) merupakan bocoran yang akan merendahkan Y. Pelaburan (I). 6. Y atau tetapi X adalah malar. Ekonomi terbuka juga dikenali sebagai Ekonomi Empat Sektor yang terdiri daripada sektor isi rumah.

M0 = import autonomi. Jelaskan hubungan antara M dan Y. Perubahan kadar pertukaran asing : M jika kadar pertukaran asing Malaysia . Huraian tentang Hasil Import = Harga Import × Kuantiti Import Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor . kuota import. (kesan +) 2. embargo dll. m = kecenderungan mengimport sut (mpm) dan Y = pendapatan negara. menunjukkan bahawa M dipengaruhi secara langsung oleh Y: Y M manakal Y M Faktor-faktor M selain daripada Y (Fungsi M anjak ke kanan/ kiri secara selari apabila M naik/ turun) 1. Perubahan harga atau mutu barang pengganti import : harga barang pengganti import atau mutu barang pengganti import . 3. Aktiviti : Lukis graf M = 50 + 0. 5. Aktiviti mengira M apabila Y daripada RM100 juta kepada RM200 juta.2Y.Huraian guru dalam kelas tentang bentuk graf untuk fungsi X apabila X . Keluk Fungsi Import mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Huraian guru dalam kelas tentang tentang Hasil Eksport = Harga Eksport × Kuantiti Eksport Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Import Fungsi Import menunjukkan hubungan antara import dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Berlakunya inflasi dalam negara : M kerana harga import lebih murah (andainya negara asing tidak mengalami maslah inflasi) Fungsi import: M = M0 + mY di mana M = import. Dasar perdagangan negara : Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. dan Import Autonomi. apm. Huraikan konsep mpm. Perubahan cita rasa pengguna dalam negara. M 4.

Y = C + I + G + (X í M) Y = 50 + 0. sektor firma. G= 100. Pendekatan Suntikan = Bocoran Suntikan J = I + G + X Bocoran W = S + T + M J = W I+G+X=S+T+M 2.2Y) Y = 50 + 0.6Y 0.2Y Y = 490 + 0. Cari Y.8Y í 40 + 400 + 80 í 0. Pendekatan Suntikan = Bocoran 3. I =300.Penentuan Tingkat Keseimbangan Pendapatan Negara Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Terbuka ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara melalui pendekatan persamaan: a.8(Y í 50) + 300 + 100 + (100 í 20 í 0.4Y = 490 Y = 1225 Kesan AE terhadap Y 1. atau X Y . Huraian Guru tentang Keseimbangan Pendapatan Negara Dengan Kaedah Rajah (Melukis graf kemudian hurakan) a. Berasaskan soalan berikut: Andaikan C = 50 + 0. M = 20 +0. Pendekatan AS = AE AS = Y + M AE = C + I + G + X AS = AE Y+M=C+I+G+X Y = C + I + G + (X í M) di mana (X í M) ialah eksport bersih. G. X = 100. I. Pendekatan AS = AE b.8Yd. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). C. T = 50. 1.2Y. sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut.

tingkat keluaran turut meningkat. Apabila daya pengeluaran pekerja (atau penggunaan teknologi tinggi) meningkat. T. kos penawaran agregat beralih ke kiri dari AS1 ke AS2. keluk penawaran agregat akan beralih ke kanan. tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing ialah P1 dan Y1. dan keluaran negara benar meningkat. Kesannya. M Y 3. tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2. Kos pengeluaran meningkat mungkin disebabkan kenaikan upah atau harga input pengeluaran lain. Kesannya. Peralihan keluk penawaran agregat ke kanan akan menyebabkan tingkat harga umum merosot. Dengan kenaikan kos pengeluaran.2. di mana AS1 = AD1 pada titik E1. Kejatuhan tingkat harga umum akan mengurangkan inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos dapat dikurangkan dengan meningkatkan daya pengeluaran pekerja atau melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. S. Huraian graf tentang X terhadap Y (+) 4. Huraian graf tentang ( X í M) terhadap Y (+) Inflasi Tolakan Kos Inflasi tolakan kos wujud apabila kos pengeluaran semakin meningkat. Berdasarkan rajah di atas. Huraian graf tentang M terhadap Y (í) 5. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful