Keseimbangan Pendapatan Negara

Keseimbangan Pendapatan Negara ialah satu keadaaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi (sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam, dan sektor luar negara) adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut, atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Keseimbangan Pendapatan Negara ialah tingkat pendapatan negara (Y) yang tiada lebihan atau kurangan dalam penawaran agregat (AS) atau perbelanjaan agregat (AE). AS = AE atau AS í AE = 0

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor
Ekonomi dua sektor terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma. Sektor kerajaan dan sektor negara asing tidak wujud. Oleh itu, dalam ekonomi dua sektor, aliran pusingan pendapatan menggambarkan alirann fizikal dan aliran wang antara sektor firma dengan sektor isi rumah.

Apabila sektor isi rumah menjual faktor pengeluaran (buruh, tanah, modal, dan usahawan) kepada sektor firma (Aliran Faktor), sektor isi rumah menerima pendapatan dalam bentuk upah dan gaji, sewa, bunga, dan untung (Aliran Pendapatan).

Daripada pendapatan ini, sebahagian besar akan dibelanjakan (Aliran Penggunaan) terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor firma (Aliran Barang), manakala bakinya disimpan sebagai tabungan di institusi kewangan (Aliran Tabungan). Tabungan di dalam institusi kewangan akan dipinjamkan kepada para pelabur yang seterusnya akan digunakan untuk membuat pelaburan dalam sektor firma (Aliran Pelaburan).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Suntikan dan Bocoran
1. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan (C) dan tabungan (S), iaitu Y = C + S. 2. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan (I). 3. Tabungan (S) ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara. 4. Pelaburan (I) ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara. 5. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan. 6. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah. 7. Jika bocoran sama dengan suntikan (S = I), Y akan kekal tidak berubah (seimbang).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Fungsi Penggunaan isi rumah
Penggunaan (C) ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barangan tawaran firma. Fungsi penggunaan menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan semua isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna dalam sebuah ekonomi. Fungsi penggunaan dalam ekonomi dua sektor dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = a + bYd dimana

C = Penggunaan a = Penggunaan autonomi b = Kecenderungan mengguna sut Yd = Pendapatan boleh guna Nota : Memandangkan tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma dalam Ekonomi dua sektor, Y = Yd , Oleh itu, fungsi pnggunaan ekonomi dua sektor boleh ditulis sebagai C = a + bY. Jadual Penggunaan

Huraian: 1. Y , C 2. Y = 0, C = 100 : Penggunaan autonomi / perbelanjaan isi rumah yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. 3. Y = 200, C = 200 : Semua pendapatan dibelanjakan; Tabungan S = 0. 4. Fungsi Penggunaan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan C.

a. Huraian : Fungsi penggunaan bercerunan positif menunjukkan bahawa hubungan Y dan C adalah secara langsung.

Penciptaan Barang Baru Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. di mana golongan miskin tidak diabaikan. Semakin tinggi pendapatan boleh guna. Sumber Harta Kekayaan Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Tingkatan Pendapatan Boleh Guna Secara umum. 3. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = f(Yd) di mana C = Penggunaan isi rumah Yd = Pendapatan boleh guna Kadar bunga dan Syarat Pinjaman Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot. Jangkaan Terhadap Harga Pada Masa Hadapan Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan naik pada masa hadapan akan meninggikan perbelanjaan penggunaan. semakin tinggi penggunaan isi rumah. Kemudahan Sewa Beli dan Kemudahan Kredit Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Isi Rumah 1. Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar. 2. semakin tingi perbelanjaan penggunaan. 7. 6. kos pinjaman akan menjadi lebih murah. 5. penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. 4. perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . Pengagihan Pendapatan Negara Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara. Oleh itu. akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan.

S = í100 : Tabungan masa-masa lalu isi rumah berkurangan sebanyak RM100 untuk membayar penggunaan autonomi isi rumah / makan tabungan. 6. Apabila Y atau Yd . Y = 200. Dalam Ekonomi dua sektor. maka S . Y = Yd kerana tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma. Fungsi Tabungan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan S. Jadual Tabungan Huraian: a.Fungsi Tabungan isi rumah 1. 4. Tabungan (S) ialah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Y = 0. 5. c. Y . . S dipengaruhi oleh pendapatan negara (Y) dan pendapatan boleh guna (Yd). 3. S = 0 : Semua pendapatan dibelanjakan. S b. 2. Begitu juga sebaliknya.

APC = C / Y. 7. Bahagian pendapatan yang ditabungkan. b. b. a. a. Kecenderungan Menabung Purata (APS). Bahagian pendapatan yang dibelanjakan. 4. APC + APS = 1 . c. APC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. Penggunaan (C) dan Tabungan (S) 1. APC + APS =1. 3. c. Persamaan Tabungan : S = c + dY dimana c = tabungan autonomi dY = tabungan teraruh / aruhan / S dipengaruhi oleh ¨Y Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Hubungan antara Pendapatan Negara (Y). Y = C + S. APS = S / Y. Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Bahagikan dengan Y Y/Y=C/Y+S/Y 1 = APC + APS Oleh itu. APS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. Kecenderungan Mengguna Purata (APC). 2.Huraian : Fungsi tabungan berkecerunan positif : Hubungan Y dan S adalah secara langsung.

Perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. 7. b. MPC + MPS = 1 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan 1.5. Perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. Saiz Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna: Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna meningkat. d. e. e. MPC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. Kecerunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC. Fungsi tabungan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. b. Fungsi penggunaan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. MPS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. MPC + MPS =1 Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Y= C+ S Bahagikan dengan Y Y/ Y= C/ Y+ S/ Y 1 = MPC + MPS Oleh itu. MPS = S / Y c. Kecerunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS. 6. Kecenderungan Menabung Sut (MPS) a. d. MPC = C / Y c. . Kecenderungan Mengguna Sut (MPC) a.

Antara faktor-faktor mempengaruhi MPS / Tabungan termasuk: a. contohnya perbelanjaan terhadap loji. 3. c. Menambahkan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S. bangunan dan jentera. Pembinaan harta tetap seperti bangunan kilang. semakin tinggi MPS dan S. Pelaburan merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S. Jenis-jenis pelaburan : 1. dan rumah kediaman dengan tujuan menambahkan pendapatan dan kapasiti pengeluaran pada masa hadapan. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . 2. Pertambahan pelaburan akan a.2. Pertambahan dalam inventori / stok bahan mentah. pejabat. Pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara (golongan miskin diabaikan) meningkatkan MPS dan S. Pembentukan modal fizikal tetap seperti mesin dan jentera dengan tujuan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. e. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S. semakin besarlah tabungan. c. d. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor Pelaburan ialah perbelanjaan terhadap barang modal yang dilakukan oleh sektor firma. b. d. f. barang separuh siap dan barang siap dengan tujuan meningkatkan penawaran pada masa hadapan. Mempergiatkan pengeluaran. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi. b. Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Kecenderungan Menabung Sut (MPS): Semakin tinggi MPS. Menambahkan keluaran negara.

Pelaburan autonomi bergantung kepada 1. dan bY = pelaburan terangsang / teraruh Pelaburan Terangsang / Teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh pendapatan negara. tingkat pelaburan adalah tetap sama. dan Kestabilan nilai wang negara. 7. 8. 6. manakala keluk pelaburan teraruh merupakan satu garis lurus yang mecerun ke atas dari kiri ke kanan. Walaupun pendapatan negara berubah.Fungsi Pelaburan Fungsi Pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dan pelaburan: I = a + bY di mana I = pelaburan. Berdasarkan rajah di atas. Polisi kerajaan. . 4. Kestabilan politik dan sosial. a = pelaburan autonomi. keluk pelaburan autonomi merupakan satu garis mendatar. 3. Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak bergantung pada pendapatan negara. Kecekapan modal sut / kadar pulangan pelaburan. 5. Kadar bunga. 2. Jangkaan masa hadapan. Kemajuan teknologi. Kos pengeluaran.

Dalam bentuk rumus. Apabila Y . Kadar bunga Mempengaruhi pelaburan autonomi secara songsang. Kecekapan Modal Sut / Kadar Pulangan Pelaburan Pelabur akan melabur jika (Kadar pulangan pelaburan í kadar bunga pinjaman) adalah positif. Pelaburan bersih = Pelaburan kasar ± Susut nilai Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan Pendapatan Negara Mempengaruhi pelaburan terangsang secara langsung. kos pinjaman akan . C akan . I akan . Apabila kadar bunga .Pelaburan Bersih ialah nilai pelaburan yang diperoleh setelah pelaburan kasar ditolak dengan susut nilai. I akan untuk AS supaya dapat memenuhi pertambahan dalam C. Oleh itu. .

Polisi pemberian taraf perintis: Pemberian taraf perintis akan I. I . Polisi Kerajaan Polisi cukai keuntungan syarikat: T . Kos Pengeluaran Kenaikan kos pengeluaran memindahkan MEI ke kiri / projek-projek dibatalkan. Kestabilan politik dan sosial I kerana menjamin pulangan yang baik kepada para pelabur. I . Kestabilan nilai mata wang negara .Keynes menganggap kadar pulangan pelaburan sebagai kecekapan modal sut (MEI). Kemajuan Teknologi Penggunaan mesin dan komputer yang lebih canggih meninggikan kecekapan firma dan pekerja. Jangkaan ekonomi masa hadapan yang tidak menggalakkan MEI. Kadar pulangan pelaburan (MEI) bertambah / keluk MEI pindah ke kanan Jangkaan Ekonomi Masa Hadapan Jangkaan ekonomi masa hadapan yang menggalakkan MEI.

3. Nilai ini menggambarkan nilai stok modal dalam ekonomi / Pertambahan In bermakna I dan Y . Barang modal dan stok simpanan mengalami susut nilai akibat daripada kerosakan melalui masa. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Dua Sektor Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Dua Sektor ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Sektor firma membuat perbelanjaan terhadap barang modal bagi ujuan pelaburan (I). Sektor isi rumah membuat perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan bagi tujuan penggunaan (C). atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS).I pelabur-pelabur asing kerana menjamin pulangan pelaburan yang dikirim ke negara-negara asal mereka Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Kasar (Ig). Pelaburan Bersih adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menambahkan daya pengeluaran firma. 2. Pelaburan Bersih (In) dan Susut Nilai 1. . Pelaburan Kasar adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menggantikan stok modal yang telah rosak.

Y akan .Jadi. Y akan . I = S. Buktikan I = S AS = Y = C + S AE = C + I AS = AE C+S=C+I S=I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Jadual Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor . jumlah perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi dua sektor meliputi penggunaan (C) dan pelaburan (I). S . S = bocoran daripada aliran pusingan pendapatan. I . keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor tercapai apabila perbelanjaan agregat (C + I) sama dengan penawaran agregat (Y). Y=C+I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pendekatan Suntikan Dan Bocoran I = suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. Pada keseimbangan ekonomi dua sektor. AE = C + I Oleh itu.

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Rajah Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Penghitungan Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat (AS = AE) C = 300 + 0. Y = C + I = 300 + 0.6 Y I = 1500 Cari Y.6 Y 0.4 Y = 1800 Y = 4500 .6 Y + 1500 = 1800 + 0.6 Y 1Y = 1800 + 0.

4 Y = 1500 0. Secara langsung oleh C dan I (Perubahan suntikan). Secara tak langsung oleh S (Perubahan bocoran). S=I í 300 + 0. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor .4 Y I = 1500 Cari Y.4 Y = 1800 Y = 4500 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pengganda dalam Ekonomi Dua Sektor Pengganda dalam ekonomi dua sektor ialah nisbah antara perubahan tingkat pendapatan negara dengan perubahan tingkat pelaburan. M = ¨Y / ¨I di mana M = Pengganda ¨Y = Perubahan pendapatan negara ¨I = Perubahan tingkat pelaburan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-faktor mempengaruhi AE a.Pendekatan Suntikan Dan Bocoran (I = S) S = í300 + 0. b.

5Y + 50 Y = 70 + 0.5Y = 70 Y = 140 Kesimpulan: Perubahan I daripada 40 kepada 50 : I = +10 Perubahan Y daripada 120 kepada 140 : Y = +20 Pengganda M = ¨Y / ¨I = 20 / 10 = 2 Kesan I ke atas Y dalam bentuk rajah: Cukai Berkadar (a) Takrifkan cukai berkadar.Hubungan antara AE dengan Y dalam Ekonomi Dua Sektor Diberikan C = 20 + 0.[2] (b) Dengan menggunakan contoh berangka dan rajah.5Y Y í 0. terangkan kesan cukai berkadar terhadap fungsi penggunaan«««. Apabila I = 40 Y = C + I = 20 + 0.[4] .5 Y.5Y Y í 0. «««.5Y = 60 Y = 120 Apabila I = 50 Y = C + I = 20 + 0.5Y + 40 Y = 60 + 0.

Misalnya. Ini bermakna keluk penggunaan selepas cukai berkadar akan menjadi lebih landai seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. (b) C0 Fungsi C1 Contoh: Fungsi C0 Fungsi = penggunaan = a selepas + penggunaan sebelum a cukai b(Y cukai + berkadar ± berkadar ialah bYd ialah T) penggunaan = sebelum 100 cukai + berkadar ialah 0.8Y ± 0. fungsi penggunaan selepas cukai berkadar ialah C1 = 100 + 0. iaitu tetap 100. Contoh cukai berkadar ialah cukai keuntungan syarikat.64Y Ini bermakna fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai berkadar adalah berbeza dari segi niai b. dengan b sebelum cukai berkadar ialah 0. iaitu MPC. Walaupun kadar cukai adalah tetap. manakala b selepas cukai berkadar ialah 0. cukai dikenakan sebanyak 20% daripada pendapatan negara (0.16Y C1 = 100 + 0.8Y.64Y.8(Y ± 0. Oleh itu.2Y). iaitu penggunaan autonomi tidak berubah.(a) Cukai berkadar ialah cukai yang kadarnya adalah tetap pada pelbagai tingkat pendapatan negara.2Y. . Nilai a. jumlah cukai yang dibayar semakin bertambah apabila pendapatan bertambah.8Yd Cukai berkadar dikenakan sebanyak 0.2Y) = 100 + 0.

bunga dan untung kerana isi rumah telah menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. iaitu sektor isi rumah. Isi rumah akan menerima pendapatan daripada firma. Isi rumah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan. iaitu gaji dan upah. Pelaburan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. sewa. sebahagian daripada pendapatan itu akan ditabungkan dalam institusi kewangan. firma dan kerajaan.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan? Jelaskan aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. Tabungan merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor melibatkan sektor isi rumah. Aliran pusingan pendapatan merujuk kepada aliran pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku antara sektor-sektor ekonomi. . Namun. firma dan kerajaan. Institusi kewangan akan meminjamkan tabungan isi rumah kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam firma.

Sektor negara asing tidak wujud. AE mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan negara ( Y) melalui proses pengganda. jambatan. Misalnya. manakala mengikut pendekatan bocoran-suntikan.. Isir rumah dikenakan cukai pendapatan perseorangan. Perbelanjaan kerajaan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Pengganda Ekonomi 3 Sektor 1.  Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Konsep Ekonomi Tiga Sektor Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah. Cukai merupakan sumber hasil kerajaan. Oleh itu. Kerajaan akan menggunakan hasil cukai untuk membuat perbelanjaan kerajaan yang disalurkan melalui isi rumah dan firma. I dan G. kerajaan akan membayar gaji dan upah kepada isi rumah yang bekerja sebagai kakitangan kerajaan.Kerajaan akan mengenakan cukai terhadap isi rumah dan firma. Disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan. 2. Mengutip hasil cukai kerajaan. 3. dalam ekonomi tiga sektor. Peranan Kerajaan 1. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila S + T = I + G. firma dan kerajaan. Cukai merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Kerajaan pula akan membina jalan raya. AE berlaku secara langsung akibat perubahan dalam suntikan seperti C. manakala firma dikenakan cukai keuntungan syarikat. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila Y = C + I + G. 2. AE berlaku secara tak langsung akibat perubahan dalam bocoran seperti S dan T. sekolah dan hospital kerajaan melalui pelaburan yang dilakukan oleh firma. . Perbelanjaan kerajaan terhadap firma dan isi rumah merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. mengikut pendekatan penawaran agregat-perbelanjaan agregat.

Pada Titik L.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Kesan Perubahan Perbelanjaan Kerajaan Kesan G Analisis AS=AE 1. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. Apabila + G. Apabila + G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. J0 J1 dan I + G í G = S + T (titik P). Pada Titik Q. Analisis Suntikan-Bocoran 1. Apabila í G. 3. M = Y/ G. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í G (titik K). J0 J2 dan I + G + G = S + T (titik R). . AS = AE iaitu Y = C + I + G. M = Y/ G. 2. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + G (titik M). Apabila í G. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. M = Y/ G. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. 3. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. M = Y/ G. 2.

25Y = 800 Y = 3200 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan Pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = 1 / (1 í MPC) . G = 300 (a) Cari M jika G =200 dan Y =800 Cara Penyelesaian : M= Y/ G M = 800 /200 M= 4.75Y.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = Y / G Diberikan C = 100 + 0. (b) Cari Y jika G =í100 Cara Penyelesaian : M = Y / í100 Cari (a). M = 4 Y = 4 x í100 Y = í400 (c) Cari Y baru jika G =í100 Cara Penyelesaian : Y = C + I + (G + G) Y = (100 +0. I = 500.75Y) + 500 + (300í100) Y = 800 + 0.75Y 0.

(a) Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / (1 í MPC) M = 1 / (1 í 0.2 M=5 (b) Cari Y2 Cara Penyelesaian : Y= G×M Y = 100 × 5 Y = 500 Y2 = 4500 + Y Y2 = 4500 + 500 Y2 = 5000 (RM juta) (c) Cari G jika Y jatuh daripada RM4500 juta kepada RM3000 juta Cara Penyelesaian : Y = í1500 (RM juta). Dari (a).Berasaskan rajah di atas.M = 5 G= Y/M G = í300 (RM juta) Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Tetap (Lump-sum) Definisi Cukai Tetap .8) M = 1/0.

Berdasarkan rajah di atas. Peningkatan cukai lump-sum akan menurunkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. . perbelanjaan agregat mennurun. Cukai lump-sum ialah cukai yang mempunyai jumlah yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. Kejatuhan pendapatan boleh guna menggurangkan penggunaan sebanyak C = MPC × T. keluk perbelanjaan penggunaan akan beralih ke bawah secara selari. Kesannya. pendapatan boleh guna akan merosot. cukai sebanyak RM100 (T = 100) dikenakan terhadap individu tanpa mengambil kira tingkat pendapatan mereka. apabila cukai lump-sum dikenakan. Kesan cukai tetap terhadap keluk penggunaan Apabila cukai lump-sum dikenakan. Apabila penggunaan merosot. Kesannya. perbelanjaan agregat meningkat. keluk penggunaan akan beralih ke bawah secara selari dari C ke C1 (dengan kecerunan yang tetap sama).Cukai tetap juga dikenali sebagai cukai sekali gus atau cukai lump-sum. Misalnya. Pengurangan cukai lump-sum akan meningkatkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T.

Analisis AS=AE a. I + G = S + T. Apabila T . AS = AE iaitu Y = C + I + G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. Suntikan = Bocoran iaitu Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Apabila T . AE0 AE2 dan Y = C + I + G + C (titik M). . b. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í C (titik K). Pada Titik L. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. M = Y/ C dimana C = MPC × T . M = Y/ C dimana C = MPC × T . Pada Titik Q. Analisis Suntikan-Bocoran a. c. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda.

. M = Y/ C dimana C = MPC × T . Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. W0 W2 dan I + G = S + T í T (titik R). Apabila T . Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. Kesan Cukai Berkadar Terhadap Penggunaan Apabila cukai berkadar dikenakan. Apabila T . cukai sebanyak 10% dikenakan daripada jumlah pendapatan (T = 0.1Y). W0 W1 dan I + G = S + T + T (titik P). nilai kecenderungan mengguna sut (MPC) merosot dan ini akan menyebabkan keluk penggunaan menjadi lebih landai.b. c. M = Y/ C dimana C = MPC × T . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Berkadar Definisi Cukai Berkadar Cukai berkadar ialah cukai yang mempunyai kadar yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. Contohnya.

Pada Titik L. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. MPS dan I + G = S + T + T (titik P). Kesan Cukai Proposional (Cukai berkadar) terhadap AE Analisis AS=AE a. W0 W1. . c. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. b. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. AS = AE iaitu Y = C + I + G. AE0 AE2.Berdasarkan rajah di atas. Apabila + T. b. apabila cukai berkadar dikenakan. MPC dan Y = C + I + G + C (titik M). keluk penggunaan akan beralih dari C ke C1 dan menjadi lebih landai (tanpa mengubah nilai penggunaan autonomi). Apabila + T. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. Apabila í T. MPC dan Y = C + I + G í C (titik K). Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M=1/[1íMPC(1ít)]. Pada Titik Q. AE0 AE1. Analisis Suntikan=Bocoran a.

75. terangkan proses penentuan keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka«««..[6] Keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka dicapai apabila S + T + M = I + G + X Keseimbangan pendapatan negara dicapai pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. C = 300 + 0. T = 0. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)].6Y. Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / [1 í 0. Cari Y jika Kerajaan menurunkan cukai lump-sum sebanyak RM100 juta. C Y = [1/(1 í MPC)] × C Y = [1/(1 í0. MPS dan I + G = S + T í T (titik R). Cara Penyelesaian : C = 0.75)] ×RM75 juta Y = RM300 juta. 2. Dengan menggunakan rajah bocoran-suntikan.54] M = 1 / 0.17. MPC = 0. . Apabila í T.1Y.1)] M = 1 / [1í0. W0 W2. Penghitungan pengganda Cukai dengan formula M = 1/[1íMPC(1ít)] 1.75 × 100 = RM75 juta Y = M.6(1í0.c.46 M = 2.

iaitu (S + T + M) ialah Y2d. suntikan melebihi bocoran sebanyak ab. Lebihan bocoran menyebabkan pendapatan negara berkurang dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. Oleh itu. Oleh itu.Pada pendapatan negara Y1. . Ekonomi terbuka merujuk kepada ekonomi yang wujudnya perdagangan antarabangsa. suntikan. Pada pendapatan negara Y2. manakala bocoran. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Ekonomi Terbuka 1. bocoran melebihi suntikan sebanyak cd. Lebihan suntikan menyebabkan pendapatan negara bertambah dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. iaitu (I + G + X) ialah Y1a. iaitu (S + T + M) ialah Y1b. suntikan. iaitu (I + G + X) ialah Y2c. manakala bocoran.

sektor firma. Cukai (T) dan Import (M) merupakan bocoran yang akan merendahkan Y. 3. Perdagangan antarabangsa mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara (Y): a. Faktor-faktor X selain daripada Y (Fungsi X naik ke atas / turun ke bawah secara selari) Perubahan cita rasa pengguna negara asing (kesan +) Perubahan pendapatan negara asing (kesan +) Perubahan kadar pertukaran asing í X jika kadar pertukaran asing Malaysia Perubahan teknologi pengeluaran í Kos pengeluaran . Y menurun jika eksport bersih (X í M) menurun. Pelaburan (I). . Y atau tetapi X adalah malar. c. dan sektor negara asing. Eksport (X) meningkatkan Y manakala Import (M) merendahkan Y. DD negara asing . 5. harga X . 1. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Eksport (X) Fungsi Eksport menunjukkan hubungan antara eksport dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Dasar perdagangan negara asing í Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Aliran Pusingan Pendapatan 1. harga eksport . kuota import. Ekonomi terbuka juga dikenali sebagai Ekonomi Empat Sektor yang terdiri daripada sektor isi rumah. 4. Aktiviti Kelas Lukiskan Carta Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Terbuka. 2. 2. Perbelanjaan Kerajaan (G) dan Eksport (X) merupakan suntikan yang akan meningkatkan Y. 3. Tabungan (S). sektor kerajaan. DD negara luar .2. Y meningkat jika eksport bersih (X í M) meningkat. Berlakunya inflasi dalam negara í Kos eksport . b. Keluk fungsi eksport berbentuk garis mendatar menunjukkan bahawa X tidak dipengaruhi secara langsung oleh Y. 6. embargo dll.

embargo dll.Huraian guru dalam kelas tentang bentuk graf untuk fungsi X apabila X . Perubahan cita rasa pengguna dalam negara. Dasar perdagangan negara : Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. Aktiviti mengira M apabila Y daripada RM100 juta kepada RM200 juta. Huraian guru dalam kelas tentang tentang Hasil Eksport = Harga Eksport × Kuantiti Eksport Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Import Fungsi Import menunjukkan hubungan antara import dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. m = kecenderungan mengimport sut (mpm) dan Y = pendapatan negara. Keluk Fungsi Import mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Huraian tentang Hasil Import = Harga Import × Kuantiti Import Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor . dan Import Autonomi. Perubahan harga atau mutu barang pengganti import : harga barang pengganti import atau mutu barang pengganti import . Jelaskan hubungan antara M dan Y. (kesan +) 2. apm. Berlakunya inflasi dalam negara : M kerana harga import lebih murah (andainya negara asing tidak mengalami maslah inflasi) Fungsi import: M = M0 + mY di mana M = import. Huraikan konsep mpm. Perubahan kadar pertukaran asing : M jika kadar pertukaran asing Malaysia .2Y. 5. 3. kuota import. menunjukkan bahawa M dipengaruhi secara langsung oleh Y: Y M manakal Y M Faktor-faktor M selain daripada Y (Fungsi M anjak ke kanan/ kiri secara selari apabila M naik/ turun) 1. Aktiviti : Lukis graf M = 50 + 0. M0 = import autonomi. M 4.

1. I. Pendekatan Suntikan = Bocoran Suntikan J = I + G + X Bocoran W = S + T + M J = W I+G+X=S+T+M 2.Penentuan Tingkat Keseimbangan Pendapatan Negara Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Terbuka ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah. Huraian Guru tentang Keseimbangan Pendapatan Negara Dengan Kaedah Rajah (Melukis graf kemudian hurakan) a. Pendekatan Suntikan = Bocoran 3.6Y 0. C.8Y í 40 + 400 + 80 í 0. I =300.2Y. X = 100.8(Y í 50) + 300 + 100 + (100 í 20 í 0.4Y = 490 Y = 1225 Kesan AE terhadap Y 1. sektor firma. atau X Y . Berasaskan soalan berikut: Andaikan C = 50 + 0. Y = C + I + G + (X í M) Y = 50 + 0. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Pendekatan AS = AE AS = Y + M AE = C + I + G + X AS = AE Y+M=C+I+G+X Y = C + I + G + (X í M) di mana (X í M) ialah eksport bersih. T = 50. M = 20 +0.2Y Y = 490 + 0. Pendekatan AS = AE b.2Y) Y = 50 + 0. G. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara melalui pendekatan persamaan: a. sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut.8Yd. G= 100. Cari Y.

tingkat keluaran turut meningkat. di mana AS1 = AD1 pada titik E1. kos penawaran agregat beralih ke kiri dari AS1 ke AS2. . Kejatuhan tingkat harga umum akan mengurangkan inflasi tolakan kos. T. Kesannya. Inflasi tolakan kos dapat dikurangkan dengan meningkatkan daya pengeluaran pekerja atau melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. Kesannya. Huraian graf tentang M terhadap Y (í) 5. S. dan keluaran negara benar meningkat. M Y 3. Apabila daya pengeluaran pekerja (atau penggunaan teknologi tinggi) meningkat.2. Berdasarkan rajah di atas. Huraian graf tentang ( X í M) terhadap Y (+) Inflasi Tolakan Kos Inflasi tolakan kos wujud apabila kos pengeluaran semakin meningkat. keluk penawaran agregat akan beralih ke kanan. Peralihan keluk penawaran agregat ke kanan akan menyebabkan tingkat harga umum merosot. Kos pengeluaran meningkat mungkin disebabkan kenaikan upah atau harga input pengeluaran lain. Huraian graf tentang X terhadap Y (+) 4. Dengan kenaikan kos pengeluaran. tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing ialah P1 dan Y1. tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.