Keseimbangan Pendapatan Negara

Keseimbangan Pendapatan Negara ialah satu keadaaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi (sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam, dan sektor luar negara) adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut, atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Keseimbangan Pendapatan Negara ialah tingkat pendapatan negara (Y) yang tiada lebihan atau kurangan dalam penawaran agregat (AS) atau perbelanjaan agregat (AE). AS = AE atau AS í AE = 0

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor
Ekonomi dua sektor terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma. Sektor kerajaan dan sektor negara asing tidak wujud. Oleh itu, dalam ekonomi dua sektor, aliran pusingan pendapatan menggambarkan alirann fizikal dan aliran wang antara sektor firma dengan sektor isi rumah.

Apabila sektor isi rumah menjual faktor pengeluaran (buruh, tanah, modal, dan usahawan) kepada sektor firma (Aliran Faktor), sektor isi rumah menerima pendapatan dalam bentuk upah dan gaji, sewa, bunga, dan untung (Aliran Pendapatan).

Daripada pendapatan ini, sebahagian besar akan dibelanjakan (Aliran Penggunaan) terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor firma (Aliran Barang), manakala bakinya disimpan sebagai tabungan di institusi kewangan (Aliran Tabungan). Tabungan di dalam institusi kewangan akan dipinjamkan kepada para pelabur yang seterusnya akan digunakan untuk membuat pelaburan dalam sektor firma (Aliran Pelaburan).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Suntikan dan Bocoran
1. Pendapatan faktor yang diterima oleh isi rumah akan digunakan untuk tujuan penggunaan (C) dan tabungan (S), iaitu Y = C + S. 2. Tabungan oleh isi rumah dan firma di institusi kewangan membolehkan aktiviti pelaburan (I). 3. Tabungan (S) ialah bocoran atau aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan pendapatan negara. 4. Pelaburan (I) ialah suntikan atau aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan pendapatan negara. 5. Jika bocoran melebihi suntikan, Y akan berkurangan. 6. Jika bocoran kurang daripada suntikan, Y akan bertambah. 7. Jika bocoran sama dengan suntikan (S = I), Y akan kekal tidak berubah (seimbang).

Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor

Fungsi Penggunaan isi rumah
Penggunaan (C) ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barangan tawaran firma. Fungsi penggunaan menunjukkan hubungan antara tingkat penggunaan semua isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna dalam sebuah ekonomi. Fungsi penggunaan dalam ekonomi dua sektor dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = a + bYd dimana

C = Penggunaan a = Penggunaan autonomi b = Kecenderungan mengguna sut Yd = Pendapatan boleh guna Nota : Memandangkan tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma dalam Ekonomi dua sektor, Y = Yd , Oleh itu, fungsi pnggunaan ekonomi dua sektor boleh ditulis sebagai C = a + bY. Jadual Penggunaan

Huraian: 1. Y , C 2. Y = 0, C = 100 : Penggunaan autonomi / perbelanjaan isi rumah yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. 3. Y = 200, C = 200 : Semua pendapatan dibelanjakan; Tabungan S = 0. 4. Fungsi Penggunaan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan C.

a. Huraian : Fungsi penggunaan bercerunan positif menunjukkan bahawa hubungan Y dan C adalah secara langsung.

7. Oleh itu. Kemudahan Sewa Beli dan Kemudahan Kredit Kemudahan sewa beli dan kredit yang longgar akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. Semakin tinggi pendapatan boleh guna. Jangkaan Terhadap Harga Pada Masa Hadapan Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan naik pada masa hadapan akan meninggikan perbelanjaan penggunaan. Pengagihan Pendapatan Negara Pengagihan pendapatan dalam negara yang setara. Hubungan antara penggunaan isi rumah dengan pendapatan boleh guna dapat ditunjukkan melalui persamaan berikut: C = f(Yd) di mana C = Penggunaan isi rumah Yd = Pendapatan boleh guna Kadar bunga dan Syarat Pinjaman Apabila kadar bunga dalam pasaran merosot. Sumber Harta Kekayaan Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Tingkatan Pendapatan Boleh Guna Secara umum.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Isi Rumah 1. penggunaan isi rumah bergantung pada tingkat pendapatan boleh guna. akan meningkatkan perbelanjaan penggunaan. kos pinjaman akan menjadi lebih murah. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . semakin tinggi penggunaan isi rumah. 4. semakin tingi perbelanjaan penggunaan. Penciptaan Barang Baru Perbelanjaan penggunaan akan meningkat apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. Perbelanjaan penggunaan juga akan meningkat jika syarat pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank semakin longgar. 3. 5. di mana golongan miskin tidak diabaikan. 2. 6. perbelanjaan penggunaan dalam negara akan menjadi lebih tinggi.

Y = 200. Dalam Ekonomi dua sektor. S = 0 : Semua pendapatan dibelanjakan. Y = 0. 3. 6. Jadual Tabungan Huraian: a. Tabungan (S) ialah pendapatan yang tidak dibelanjakan. S = í100 : Tabungan masa-masa lalu isi rumah berkurangan sebanyak RM100 untuk membayar penggunaan autonomi isi rumah / makan tabungan.Fungsi Tabungan isi rumah 1. S b. . 2. 4. S dipengaruhi oleh pendapatan negara (Y) dan pendapatan boleh guna (Yd). Fungsi Tabungan : Keluk yang menunjukkan hubungan antara Yd atau Y dengan S. c. Y = Yd kerana tiada unsur cukai dikenakan ke atas isi rumah dan firma. Apabila Y atau Yd . maka S . Y . Begitu juga sebaliknya. 5.

a. APS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. b. Kecenderungan Menabung Purata (APS). APC + APS =1. a. 4. Persamaan Tabungan : S = c + dY dimana c = tabungan autonomi dY = tabungan teraruh / aruhan / S dipengaruhi oleh ¨Y Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Hubungan antara Pendapatan Negara (Y). c. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan. 7. c. APC + APS = 1 . 2. Bahagian pendapatan yang ditabungkan. b. APS = S / Y.Huraian : Fungsi tabungan berkecerunan positif : Hubungan Y dan S adalah secara langsung. Kecenderungan Mengguna Purata (APC). Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Bahagikan dengan Y Y/Y=C/Y+S/Y 1 = APC + APS Oleh itu. Y = C + S. APC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. APC = C / Y. Penggunaan (C) dan Tabungan (S) 1. 3.

Perubahan dalam tabungan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. Saiz Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna: Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna meningkat. Kecenderungan Mengguna Sut (MPC) a. e. MPC boleh diperolehi melalui fungsi / keluk penggunaan C = a + bY. b. Perubahan dalam penggunaan akibat daripada perubahan dalam pendapatan negara. Kecerunan fungsi penggunaan menggambarkan nilai MPC. MPC + MPS = 1 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan 1. d.5. Kecenderungan Menabung Sut (MPS) a. MPS boleh diperolehi melalui fungsi / keluk tabungan S = ía + dY. MPS = S / Y c. . MPC + MPS =1 Bukti 1: Kaedah Jadual Bukti 2: Kaedah Persamaan Y=C+S Y= C+ S Bahagikan dengan Y Y/ Y= C/ Y+ S/ Y 1 = MPC + MPS Oleh itu. 7. MPC = C / Y c. Kecerunan fungsi tabungan menggambarkan nilai MPS. e. b. Fungsi penggunaan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPC adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan penggunaan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. 6. Fungsi tabungan berbentuk garis lurus menunjukkan nilai MPS adalah malar pada setiap tingkat pendapatan negara / Kadar pertambahan tabungan bagi setiap pertambahan dalam pendapatan negara adalah tetap. d.

Pelaburan merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. b. c.2. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran. c. Jenis-jenis pelaburan : 1. semakin tinggi MPS dan S. Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S. Menambahkan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor . f. Mempergiatkan pengeluaran. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara (golongan miskin diabaikan) meningkatkan MPS dan S. barang separuh siap dan barang siap dengan tujuan meningkatkan penawaran pada masa hadapan. semakin besarlah tabungan. Pertambahan dalam inventori / stok bahan mentah. bangunan dan jentera. e. contohnya perbelanjaan terhadap loji. 3. Menambahkan keluaran negara. pejabat. b. Pembinaan harta tetap seperti bangunan kilang. Pertambahan pelaburan akan a. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor Pelaburan ialah perbelanjaan terhadap barang modal yang dilakukan oleh sektor firma. Pembentukan modal fizikal tetap seperti mesin dan jentera dengan tujuan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S. 2. d. d. Antara faktor-faktor mempengaruhi MPS / Tabungan termasuk: a. Kecenderungan Menabung Sut (MPS): Semakin tinggi MPS. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S. dan rumah kediaman dengan tujuan menambahkan pendapatan dan kapasiti pengeluaran pada masa hadapan.

4. . a = pelaburan autonomi. manakala keluk pelaburan teraruh merupakan satu garis lurus yang mecerun ke atas dari kiri ke kanan. Kadar bunga. Pelaburan autonomi bergantung kepada 1. Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak bergantung pada pendapatan negara. 2. Polisi kerajaan.Fungsi Pelaburan Fungsi Pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dan pelaburan: I = a + bY di mana I = pelaburan. 8. Kemajuan teknologi. Walaupun pendapatan negara berubah. dan Kestabilan nilai wang negara. 6. Kecekapan modal sut / kadar pulangan pelaburan. 3. dan bY = pelaburan terangsang / teraruh Pelaburan Terangsang / Teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh pendapatan negara. Kestabilan politik dan sosial. Jangkaan masa hadapan. Kos pengeluaran. tingkat pelaburan adalah tetap sama. Berdasarkan rajah di atas. 7. keluk pelaburan autonomi merupakan satu garis mendatar. 5.

Kecekapan Modal Sut / Kadar Pulangan Pelaburan Pelabur akan melabur jika (Kadar pulangan pelaburan í kadar bunga pinjaman) adalah positif. Dalam bentuk rumus.Pelaburan Bersih ialah nilai pelaburan yang diperoleh setelah pelaburan kasar ditolak dengan susut nilai. I akan untuk AS supaya dapat memenuhi pertambahan dalam C. C akan . I akan . Pelaburan bersih = Pelaburan kasar ± Susut nilai Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaburan Pendapatan Negara Mempengaruhi pelaburan terangsang secara langsung. Kadar bunga Mempengaruhi pelaburan autonomi secara songsang. Apabila kadar bunga . kos pinjaman akan . Apabila Y . . Oleh itu.

Kemajuan Teknologi Penggunaan mesin dan komputer yang lebih canggih meninggikan kecekapan firma dan pekerja. Kos Pengeluaran Kenaikan kos pengeluaran memindahkan MEI ke kiri / projek-projek dibatalkan. I . Kadar pulangan pelaburan (MEI) bertambah / keluk MEI pindah ke kanan Jangkaan Ekonomi Masa Hadapan Jangkaan ekonomi masa hadapan yang menggalakkan MEI. Kestabilan nilai mata wang negara . I . Jangkaan ekonomi masa hadapan yang tidak menggalakkan MEI. Kestabilan politik dan sosial I kerana menjamin pulangan yang baik kepada para pelabur.Keynes menganggap kadar pulangan pelaburan sebagai kecekapan modal sut (MEI). Polisi Kerajaan Polisi cukai keuntungan syarikat: T . Polisi pemberian taraf perintis: Pemberian taraf perintis akan I.

Sektor firma membuat perbelanjaan terhadap barang modal bagi ujuan pelaburan (I). Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Dua Sektor Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Dua Sektor ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah dan sektor firma adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. Pelaburan Bersih adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menambahkan daya pengeluaran firma. Sektor isi rumah membuat perbelanjaan terhadap barang dan perkhidmatan bagi tujuan penggunaan (C). Pelaburan Kasar adalah pembentukan modal fizikal tetap untuk menggantikan stok modal yang telah rosak. 2. Barang modal dan stok simpanan mengalami susut nilai akibat daripada kerosakan melalui masa.I pelabur-pelabur asing kerana menjamin pulangan pelaburan yang dikirim ke negara-negara asal mereka Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pelaburan Kasar (Ig). Pelaburan Bersih (In) dan Susut Nilai 1. 3. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS). Nilai ini menggambarkan nilai stok modal dalam ekonomi / Pertambahan In bermakna I dan Y . .

S = bocoran daripada aliran pusingan pendapatan. I . S . I = S. Y=C+I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pendekatan Suntikan Dan Bocoran I = suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. Y akan . Buktikan I = S AS = Y = C + S AE = C + I AS = AE C+S=C+I S=I Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Jadual Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor . jumlah perbelanjaan agregat (AE) dalam ekonomi dua sektor meliputi penggunaan (C) dan pelaburan (I). Pada keseimbangan ekonomi dua sektor. Y akan .Jadi. AE = C + I Oleh itu. keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor tercapai apabila perbelanjaan agregat (C + I) sama dengan penawaran agregat (Y).

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Rajah Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor .

Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat apabila AS = AE : Y = 40 Pendekatan Suntikan Dan Bocoran apabila I = S : Y = 40 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Kaedah Penghitungan Untuk Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor Pendekatan Penawaran Agregat Dan Perbelanjaan Agregat (AS = AE) C = 300 + 0.4 Y = 1800 Y = 4500 .6 Y + 1500 = 1800 + 0.6 Y I = 1500 Cari Y. Y = C + I = 300 + 0.6 Y 0.6 Y 1Y = 1800 + 0.

4 Y I = 1500 Cari Y.4 Y = 1800 Y = 4500 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Pengganda dalam Ekonomi Dua Sektor Pengganda dalam ekonomi dua sektor ialah nisbah antara perubahan tingkat pendapatan negara dengan perubahan tingkat pelaburan. Secara tak langsung oleh S (Perubahan bocoran). b.Pendekatan Suntikan Dan Bocoran (I = S) S = í300 + 0.4 Y = 1500 0. S=I í 300 + 0. M = ¨Y / ¨I di mana M = Pengganda ¨Y = Perubahan pendapatan negara ¨I = Perubahan tingkat pelaburan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor Faktor-faktor mempengaruhi AE a. Secara langsung oleh C dan I (Perubahan suntikan). Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 2 Sektor .

«««. terangkan kesan cukai berkadar terhadap fungsi penggunaan«««.5 Y.5Y Y í 0.5Y = 70 Y = 140 Kesimpulan: Perubahan I daripada 40 kepada 50 : I = +10 Perubahan Y daripada 120 kepada 140 : Y = +20 Pengganda M = ¨Y / ¨I = 20 / 10 = 2 Kesan I ke atas Y dalam bentuk rajah: Cukai Berkadar (a) Takrifkan cukai berkadar.[4] .5Y = 60 Y = 120 Apabila I = 50 Y = C + I = 20 + 0.5Y + 40 Y = 60 + 0. Apabila I = 40 Y = C + I = 20 + 0.5Y + 50 Y = 70 + 0.5Y Y í 0.Hubungan antara AE dengan Y dalam Ekonomi Dua Sektor Diberikan C = 20 + 0.[2] (b) Dengan menggunakan contoh berangka dan rajah.

64Y.2Y) = 100 + 0. Ini bermakna keluk penggunaan selepas cukai berkadar akan menjadi lebih landai seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. Nilai a.(a) Cukai berkadar ialah cukai yang kadarnya adalah tetap pada pelbagai tingkat pendapatan negara. iaitu MPC. Contoh cukai berkadar ialah cukai keuntungan syarikat. cukai dikenakan sebanyak 20% daripada pendapatan negara (0. iaitu tetap 100. dengan b sebelum cukai berkadar ialah 0.8Y. (b) C0 Fungsi C1 Contoh: Fungsi C0 Fungsi = penggunaan = a selepas + penggunaan sebelum a cukai b(Y cukai + berkadar ± berkadar ialah bYd ialah T) penggunaan = sebelum 100 cukai + berkadar ialah 0.2Y. fungsi penggunaan selepas cukai berkadar ialah C1 = 100 + 0.2Y).8Yd Cukai berkadar dikenakan sebanyak 0. manakala b selepas cukai berkadar ialah 0.64Y Ini bermakna fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai berkadar adalah berbeza dari segi niai b. Walaupun kadar cukai adalah tetap. Misalnya. . Oleh itu.8(Y ± 0.8Y ± 0. jumlah cukai yang dibayar semakin bertambah apabila pendapatan bertambah.16Y C1 = 100 + 0. iaitu penggunaan autonomi tidak berubah.

Aliran pusingan pendapatan merujuk kepada aliran pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku antara sektor-sektor ekonomi. firma dan kerajaan. Isi rumah akan menerima pendapatan daripada firma. . firma dan kerajaan. bunga dan untung kerana isi rumah telah menawarkan faktor pengeluaran kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. sewa. Isi rumah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan. Pelaburan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor melibatkan sektor isi rumah.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan? Jelaskan aliran pusingan pendapatan bagi ekonomi tiga sektor. Institusi kewangan akan meminjamkan tabungan isi rumah kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam firma. Tabungan merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. iaitu sektor isi rumah. sebahagian daripada pendapatan itu akan ditabungkan dalam institusi kewangan. Namun. iaitu gaji dan upah.

I dan G. manakala mengikut pendekatan bocoran-suntikan. mengikut pendekatan penawaran agregat-perbelanjaan agregat. . Oleh itu. firma dan kerajaan. Isir rumah dikenakan cukai pendapatan perseorangan. manakala firma dikenakan cukai keuntungan syarikat. AE berlaku secara tak langsung akibat perubahan dalam bocoran seperti S dan T. AE mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan negara ( Y) melalui proses pengganda. sekolah dan hospital kerajaan melalui pelaburan yang dilakukan oleh firma. Cukai merupakan bocoran dalam aliran pusingan pendapatan. Perbelanjaan kerajaan Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Pengganda Ekonomi 3 Sektor 1. 3. Mengutip hasil cukai kerajaan. Kerajaan pula akan membina jalan raya. kerajaan akan membayar gaji dan upah kepada isi rumah yang bekerja sebagai kakitangan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan terhadap firma dan isi rumah merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan. Peranan Kerajaan 1.Kerajaan akan mengenakan cukai terhadap isi rumah dan firma.. dalam ekonomi tiga sektor. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila Y = C + I + G. 2. Disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan. Sektor negara asing tidak wujud.  Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Konsep Ekonomi Tiga Sektor Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah. keseimbangan pendapatan negara dicapai apabila S + T = I + G. Cukai merupakan sumber hasil kerajaan. jambatan. 2. Kerajaan akan menggunakan hasil cukai untuk membuat perbelanjaan kerajaan yang disalurkan melalui isi rumah dan firma. AE berlaku secara langsung akibat perubahan dalam suntikan seperti C. Misalnya.

AS = AE iaitu Y = C + I + G. M = Y/ G. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Kesan Perubahan Perbelanjaan Kerajaan Kesan G Analisis AS=AE 1. Pada Titik L. . Apabila í G. Pada Titik Q. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Apabila + G. AE0 AE2 dan Y = C + I + G + G (titik M). M = Y/ G. Analisis Suntikan-Bocoran 1. J0 J1 dan I + G í G = S + T (titik P). 3. M = Y/ G. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. 2. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í G (titik K). M = Y/ G. J0 J2 dan I + G + G = S + T (titik R). 2. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. 3. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda. Apabila + G. Apabila í G.

M = 4 Y = 4 x í100 Y = í400 (c) Cari Y baru jika G =í100 Cara Penyelesaian : Y = C + I + (G + G) Y = (100 +0. (b) Cari Y jika G =í100 Cara Penyelesaian : M = Y / í100 Cari (a).75Y) + 500 + (300í100) Y = 800 + 0. G = 300 (a) Cari M jika G =200 dan Y =800 Cara Penyelesaian : M= Y/ G M = 800 /200 M= 4.25Y = 800 Y = 3200 Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan Pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = 1 / (1 í MPC) .75Y 0. I = 500.Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Penghitungan pengganda Perbelanjaan Kerajaan dengan formula M = Y / G Diberikan C = 100 + 0.75Y.

Dari (a).Berasaskan rajah di atas. (a) Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / (1 í MPC) M = 1 / (1 í 0.2 M=5 (b) Cari Y2 Cara Penyelesaian : Y= G×M Y = 100 × 5 Y = 500 Y2 = 4500 + Y Y2 = 4500 + 500 Y2 = 5000 (RM juta) (c) Cari G jika Y jatuh daripada RM4500 juta kepada RM3000 juta Cara Penyelesaian : Y = í1500 (RM juta).M = 5 G= Y/M G = í300 (RM juta) Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Tetap (Lump-sum) Definisi Cukai Tetap .8) M = 1/0.

Berdasarkan rajah di atas. pendapatan boleh guna akan merosot. Cukai lump-sum ialah cukai yang mempunyai jumlah yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. Kesannya. cukai sebanyak RM100 (T = 100) dikenakan terhadap individu tanpa mengambil kira tingkat pendapatan mereka. Apabila penggunaan merosot. Peningkatan cukai lump-sum akan menurunkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T. keluk penggunaan akan beralih ke bawah secara selari dari C ke C1 (dengan kecerunan yang tetap sama). . Kejatuhan pendapatan boleh guna menggurangkan penggunaan sebanyak C = MPC × T. apabila cukai lump-sum dikenakan. perbelanjaan agregat meningkat.Cukai tetap juga dikenali sebagai cukai sekali gus atau cukai lump-sum. Kesannya. perbelanjaan agregat mennurun. Misalnya. Kesan cukai tetap terhadap keluk penggunaan Apabila cukai lump-sum dikenakan. keluk perbelanjaan penggunaan akan beralih ke bawah secara selari. Pengurangan cukai lump-sum akan meningkatkan penggunaan autonomi (C) sebanyak C = MPC × T.

Apabila T . Suntikan = Bocoran iaitu Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Apabila T .Analisis AS=AE a. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. AE0 AE1 dan Y = C + I + G í C (titik K). Analisis Suntikan-Bocoran a. b. Pada Titik Q. M = Y/ C dimana C = MPC × T . AE0 AE2 dan Y = C + I + G + C (titik M). c. . M = Y/ C dimana C = MPC × T . Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. AS = AE iaitu Y = C + I + G. Pada Titik L. I + G = S + T. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0.

1Y). Kesan Cukai Berkadar Terhadap Penggunaan Apabila cukai berkadar dikenakan. W0 W2 dan I + G = S + T í T (titik R). Contohnya. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai pengganda. Apabila T .b. nilai kecenderungan mengguna sut (MPC) merosot dan ini akan menyebabkan keluk penggunaan menjadi lebih landai. M = Y/ C dimana C = MPC × T . cukai sebanyak 10% dikenakan daripada jumlah pendapatan (T = 0. c. Apabila T . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 3 Sektor Cukai Berkadar Definisi Cukai Berkadar Cukai berkadar ialah cukai yang mempunyai kadar yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat atau merosot. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai pengganda. . M = Y/ C dimana C = MPC × T . W0 W1 dan I + G = S + T + T (titik P).

W0 W1. Apabila + T. b.Berdasarkan rajah di atas. c. Analisis Suntikan=Bocoran a. Apabila í T. AE0 AE2. Kesan Cukai Proposional (Cukai berkadar) terhadap AE Analisis AS=AE a. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M=1/[1íMPC(1ít)]. Pada Titik L. MPS dan I + G = S + T + T (titik P). apabila cukai berkadar dikenakan. MPC dan Y = C + I + G í C (titik K). AS = AE iaitu Y = C + I + G. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0. Pada Titik Q. keluk penggunaan akan beralih dari C ke C1 dan menjadi lebih landai (tanpa mengubah nilai penggunaan autonomi). MPC dan Y = C + I + G + C (titik M). b. . Apabila + T. Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. AE0 AE1. Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)].

[6] Keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka dicapai apabila S + T + M = I + G + X Keseimbangan pendapatan negara dicapai pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. Apabila í T. . Penghitungan pengganda Cukai dengan formula M = 1/[1íMPC(1ít)] 1. Cara Penyelesaian : C = 0..1Y.75.54] M = 1 / 0.1)] M = 1 / [1í0. Dengan menggunakan rajah bocoran-suntikan.c.6(1í0.6Y. MPC = 0. T = 0. W0 W2. MPS dan I + G = S + T í T (titik R).46 M = 2.17. Cari M Cara Penyelesaian: M = 1 / [1 í 0. Cari Y jika Kerajaan menurunkan cukai lump-sum sebanyak RM100 juta.75)] ×RM75 juta Y = RM300 juta. C = 300 + 0. 2.75 × 100 = RM75 juta Y = M. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 melalui proses pengganda M = 1/[1íMPC(1ít)]. C Y = [1/(1 í MPC)] × C Y = [1/(1 í0. terangkan proses penentuan keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi terbuka«««.

Ekonomi terbuka merujuk kepada ekonomi yang wujudnya perdagangan antarabangsa. suntikan melebihi bocoran sebanyak ab. suntikan. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Ekonomi Terbuka 1. Oleh itu. iaitu (I + G + X) ialah Y2c. Lebihan suntikan menyebabkan pendapatan negara bertambah dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. iaitu (S + T + M) ialah Y2d. Pada pendapatan negara Y2.Pada pendapatan negara Y1. manakala bocoran. Lebihan bocoran menyebabkan pendapatan negara berkurang dan akhirnya mencapai keseimbangan pada titik E apabila S + T + M = I + G + X pada pendapatan negara Y0. . Oleh itu. manakala bocoran. suntikan. iaitu (I + G + X) ialah Y1a. bocoran melebihi suntikan sebanyak cd. iaitu (S + T + M) ialah Y1b.

2. Ekonomi terbuka juga dikenali sebagai Ekonomi Empat Sektor yang terdiri daripada sektor isi rumah.2. Berlakunya inflasi dalam negara í Kos eksport . Y atau tetapi X adalah malar. 2. DD negara luar . Keluk fungsi eksport berbentuk garis mendatar menunjukkan bahawa X tidak dipengaruhi secara langsung oleh Y. Eksport (X) meningkatkan Y manakala Import (M) merendahkan Y. Perdagangan antarabangsa mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara (Y): a. Y menurun jika eksport bersih (X í M) menurun. Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Eksport (X) Fungsi Eksport menunjukkan hubungan antara eksport dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Cukai (T) dan Import (M) merupakan bocoran yang akan merendahkan Y. Pelaburan (I). Perbelanjaan Kerajaan (G) dan Eksport (X) merupakan suntikan yang akan meningkatkan Y. sektor kerajaan. 1. c. DD negara asing . 5. dan sektor negara asing. Y meningkat jika eksport bersih (X í M) meningkat. sektor firma. kuota import. Tabungan (S). Dasar perdagangan negara asing í Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. Faktor-faktor X selain daripada Y (Fungsi X naik ke atas / turun ke bawah secara selari) Perubahan cita rasa pengguna negara asing (kesan +) Perubahan pendapatan negara asing (kesan +) Perubahan kadar pertukaran asing í X jika kadar pertukaran asing Malaysia Perubahan teknologi pengeluaran í Kos pengeluaran . 4. . 6. 3. Aktiviti Kelas Lukiskan Carta Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Terbuka. b. 3. harga X . embargo dll. harga eksport . Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Aliran Pusingan Pendapatan 1.

(kesan +) 2. Perubahan harga atau mutu barang pengganti import : harga barang pengganti import atau mutu barang pengganti import .Huraian guru dalam kelas tentang bentuk graf untuk fungsi X apabila X . apm. menunjukkan bahawa M dipengaruhi secara langsung oleh Y: Y M manakal Y M Faktor-faktor M selain daripada Y (Fungsi M anjak ke kanan/ kiri secara selari apabila M naik/ turun) 1. M0 = import autonomi. 3. Huraian guru dalam kelas tentang tentang Hasil Eksport = Harga Eksport × Kuantiti Eksport Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor Fungsi Import Fungsi Import menunjukkan hubungan antara import dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi. Berlakunya inflasi dalam negara : M kerana harga import lebih murah (andainya negara asing tidak mengalami maslah inflasi) Fungsi import: M = M0 + mY di mana M = import. Keluk Fungsi Import mencerun ke atas dari kiri ke kanan. m = kecenderungan mengimport sut (mpm) dan Y = pendapatan negara. kuota import. Perubahan cita rasa pengguna dalam negara. Aktiviti : Lukis graf M = 50 + 0. Perubahan kadar pertukaran asing : M jika kadar pertukaran asing Malaysia . Huraikan konsep mpm. Huraian tentang Hasil Import = Harga Import × Kuantiti Import Labels: Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara dalam Ekonomi 4 Sektor . Aktiviti mengira M apabila Y daripada RM100 juta kepada RM200 juta. 5.2Y. embargo dll. M 4. dan Import Autonomi. Dasar perdagangan negara : Masalah sekatan perdagangan seperti tarif. Jelaskan hubungan antara M dan Y.

2Y Y = 490 + 0. I. Y = C + I + G + (X í M) Y = 50 + 0. sektor firma.8Yd. Cari Y. Huraian Guru tentang Keseimbangan Pendapatan Negara Dengan Kaedah Rajah (Melukis graf kemudian hurakan) a. G= 100.4Y = 490 Y = 1225 Kesan AE terhadap Y 1. Pendekatan AS = AE b.Penentuan Tingkat Keseimbangan Pendapatan Negara Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Terbuka ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara melalui pendekatan persamaan: a. T = 50. 1.8Y í 40 + 400 + 80 í 0. G. M = 20 +0. atau X Y .2Y. Pendekatan AS = AE AS = Y + M AE = C + I + G + X AS = AE Y+M=C+I+G+X Y = C + I + G + (X í M) di mana (X í M) ialah eksport bersih. Pendekatan Suntikan = Bocoran 3.6Y 0. Berasaskan soalan berikut: Andaikan C = 50 + 0. sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut. I =300. C. Pendekatan Suntikan = Bocoran Suntikan J = I + G + X Bocoran W = S + T + M J = W I+G+X=S+T+M 2.2Y) Y = 50 + 0. atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS).8(Y í 50) + 300 + 100 + (100 í 20 í 0. X = 100.

tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing ialah P1 dan Y1. S.2. Apabila daya pengeluaran pekerja (atau penggunaan teknologi tinggi) meningkat. Peralihan keluk penawaran agregat ke kanan akan menyebabkan tingkat harga umum merosot. M Y 3. Kesannya. dan keluaran negara benar meningkat. tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2. Kos pengeluaran meningkat mungkin disebabkan kenaikan upah atau harga input pengeluaran lain. Huraian graf tentang X terhadap Y (+) 4. Dengan kenaikan kos pengeluaran. tingkat keluaran turut meningkat. Berdasarkan rajah di atas. keluk penawaran agregat akan beralih ke kanan. Huraian graf tentang M terhadap Y (í) 5. di mana AS1 = AD1 pada titik E1. kos penawaran agregat beralih ke kiri dari AS1 ke AS2. Huraian graf tentang ( X í M) terhadap Y (+) Inflasi Tolakan Kos Inflasi tolakan kos wujud apabila kos pengeluaran semakin meningkat. Inflasi tolakan kos dapat dikurangkan dengan meningkatkan daya pengeluaran pekerja atau melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. T. . Kejatuhan tingkat harga umum akan mengurangkan inflasi tolakan kos. Kesannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful