GDP3133 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

KOLERASI

Senarai Ahli Kumpulan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ NORAZAILA ABD NASIR FAUZIANA HUSSIN MOHAMAD RAFI MOHD ISA JULIANAH SAGUNI HAZLIANAWANI MUHAMAD ZAINATUL FARAH ABD HALIM 101262 101308 102907 103268 103985 104492

Definisi Korelasi.
Satu kajian hubungan di mana kajian yang dilakukan adalah untuk menentukan kekuatan pertalian atau hubungan di antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Dua pemboleh ubah dikatakan berkait sekiranya nilai sesuatu pemboleh ubah boleh memberitahu nilai pemboleh ubah lain. Majid Konting, 1986

1995 ‡ korelasi melibatkan pengumpulan data bagi menentukan perkaitan antara dua ataupun lebih pemboleh ubah yang saintifik. Tujuan sebenar kajian korelasi ini adalah bagi menentukan perkaitan antara pemboleh ubah dan juga menggunakan perkaitan itu bagi membuat ramalan pada keputusan kajian yang dilakukan. Aziziz Yahya et. 2007 . Mokhtar Ismail.al.‡ korelasi pekali Pearson ialah anggaran kekuatan hubungan dua set markat di mana pekali korelasi.

2004 . Allan G. Iran Herman. Bluman. 2007 ‡ metod korelasi merupakan salah satu analisis data yang sesuai dan ianya boleh digunakan untuk menguji pola dan sejauhmana hubungan dua pemboleh ubah tersebut.‡ ¶correlation is a statistical method used to determine whether a relationship between variables exists¶.

.‡ Sebagai kesimpulannya. Ianya juga digunakan untuk mengkaji kekuatan dan jenis hubungan yang wujud antara pemboleh ubah ± pemboleh ubah tersebut. kumpulan kami berpendapat. korelasi boleh didefinisikan sebagai satu kaedah statistik deskriptif yang digunakan oleh para penyelidik untuk mengkaji perkaitan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah.

Konsep Kolerasi ‡ Pengasas bagi kolerasi ialah Karl Pearson (1857-1936) ‡ Kolerasi digunakan untuk meneliti dan menguji hubungan dua pembolehubah yang bersifat selanjar. .

kolerasi juga disebut koefisien kolerasi.‡ Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah. . ‡ Dalam teori kebarangkalian dan statistik . Teori tersebut menyatakan kolerasi bermaksud nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pemboleh ubah.

ketika satu pemboleh ubah memiliki kecenderungan untuk naik. kita perlu melihat kecenderungan pemboleh ubah yang lain sama ada menurun atau tidak berubah atau naik. .‡ Teknik kolerasi merupakan suatu teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu pemboleh ubah yang linear. ‡ Maksudnya.

‡ Pembolehubah bersifat skala sela atau skala nisbah. .CiriCiri-ciri kolerasi ‡ Data yang terlibat mempunyai hubungan linear. ‡ Bentuk taburan pembolehubah adalah normal. ‡ Taburan bersifat selanjar.

‡ Kajian dua (2) pembolehubah dalam suatu masa. ‡ Pola hubungan pembolehubah: 1. Kolerasi Negatif 5. Kolerasi 0 Selanjar . ‡ Boleh mengkaji hubungan anatara dua pembolehubah atau lebih. Kolerasi Tidak 3. Kolerasi 1 2.‡ Pekali kolerasi diwakili oleh simbol µr¶. Kolerasi Positif 4.

‡ Kaedah pengiraan kolerasi yang paling popular: i. ‡ Nombor kolerasi mewakili tahap kekuatan hubungan antara pembolehubah.Formula Spearman .Formula Pearson ii.‡ Julat nilai kolerasi adalah -1 hingga +1.

Interpretasi Kolerasi dalam bentuk. ü Interpretasi dalam bentuk varians. . 3. ü Berdasarkan nilai pekali kolerasi (besar/kecil @ positif/negatif). Melalui pengujian hipotesis.

Meneliti sama ada wujud perbezaan antara persepsi remaja terhadap masa hadapan berdasarkan jantina. tingkatan.Persepsi Remaja Terhadap Masa Hadapan oleh Rohaty Mohd Majzub dan Abdullah Mohd Noor dalam jurnal pendidikan 26 ( 2001 ) 37-52. umur.Contoh Metod Korelasi ‡ Tajuk kajian : . ras. ‡ 2 tujuan kajian : 1. . & lokasi sekolah.Mengenalpasti hubungan persepsi remaja terhadap masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya miliki oleh rakan sebaya mereka. 2.

. : Kebanyakan pelajar berusia di antara 14-17 tahun.Pemboleh ubah 1 ± 54 = persepsi remaja terhadap masa hadapan. : 648 pelajar Melayu. ii. 263 pelajar Cina. 36 bangsa lain2.Pemboleh ubah 55 ± 72 = latar belakang subjek. : ‡ ALAT KAJIAN  Soal selidik diadaptasikan dari ³ Adolescent Future Perception Index ( Seltzer & Waterman . : 455 pelajar lelaki dan 613 pelajar perempuan. 121 pelajar India.‡ SAMPEL KAJIAN 1068 pelajar tingkatan 1 ± 6 daripada 6 buah sekolah menengah di Malaysia Barat. 1996 )  Mengandungi 72 item & dibahagikan kepada 2 bahagian: i .

Menggunakan ujian korelasi pearson untuk cari hubungan di antara persepsi remaja dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya.‡ KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN . Menggunakan pekali Alpha Cronbach.Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan ketekalan instrumen. - . Korelasi yang tinggi tunjukkan hubungan yang kuat di antara 2 pemboleh ubah. ANALISIS DATA ( UJIAN KORELASI ) . Secara rawak. Melibatkan 60 orang pelajar tingkatan 1 ± 6. Pemboleh ubah utk ujian korelasi berkaitan dgn remaja & persepsi remaja & rakan sebaya ttg masa hadapan mereka.Dianalisis secara deskriptif dengan mencari nilai min.

 *r = 0. ‡ Item: Kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan ‡ Hasil analisis korelasi Pearson: *Nilai persepsi remaja = 4.01.‡ DAPATAN KAJIAN ‡ Hipotesis 1 : Tidak wujud hubungan signifikan & positif antara remaja mengenai masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya mereka.13.07. .578 signifikan dgn p=0. ‡ Jadual 4 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara persepsi remaja & rakan sebaya dalam kesemua kesebelas pemboleh ubah.  *Nilai persepsi min yang percaya dimiliki oleh rakan sebaya = 4.

00 ). *Wujud sederhana kuat antara persepsi remaja dgn persepsi yang dipercayai dimiliki oleh rakan sebaya terhadap pemboleh ubah kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan. .  *Nilai min menunjukkan persamaan persepsi remaja & rakan sebaya dalam meletakkan kedudukan mereka sama ada remaja atau dewasa.  *Remaja & rakan sebaya menandakan bahawa mereka berada pada peringkat kedewasaan ( min = 4.

13 kedewasaan. ‡Kejauhan dr mencapai matlamat yang diingini.‡ Jadual 4 :-Hubungan antara persepsi remaja dengan persepsi rakan sebaya Pembolehubah Min Rem. 1. ‡Kejelasan remaja tentang perancanganmasa hadapan.56 0.72 3.90 3. ‡Umur mencapai status dewasa dalam aspek pekerjaan.98 3.312* 3.24 0.07 r ‡Kedudukan remaja berhubung dengan 4. Min Rakan 4.578* 3.46 0. ‡Bantuan masyarakat kepada remaja ‡Kelancaran remaja masuk ke alam dewasa.74 0.63 0.576* 0.62 4.79 3.524* 1.507* 3.388* .

11 r 0.001.80 5.20 4.30 Min Sebaya 3.98 1. ‡Sumber pembelajaran. ‡Keinginan remaja menjadi dewasa.255** .35 1.Pemboleh ubah ‡Kejelasan maksud menjadi dewasa. ‡Keperluan pengalaman.703** 0.598** 0.99 5.10 4.442** 0.08 4. ‡Bilangan kumpulan rakan sebaya. ** signifikan pd p<0.87 3. Tolak Hº Min Rem 4.473** 0.

(2-tailed) N 1 . 30 Jadual 1 .221 . 30 .221 .241 30 1 .241 30 Kesediaan . (2-tailed) N Kesediaan Pearson Corelation r Sig.Interpretasi Persek itaran Persek itaran Pearson Corelation r Sig.

1. Membina Hipotesis H / Hipotesis Alternatif ‡ Terdapat hubungan antara persekitaran dan kesediaan belajar dalam kalangan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. .

Ujian Aras Signifikan = 0. maka tidak signifikan = 0. maka tidak signifikan .241 = 0.010 Jika > .241 = 0.050 Jika > .

Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.241 di mana ia lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. > 0. 22i . Keputusan Ujian ‡ Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kesediaan belajar dan persekitaran. ‡ Oleh itu. . Persekitaran yang kondusif boleh mempengaruhi kesediaan belajar bagi mahasiawa Universiti Utara Malaysia.3.05). hipotesis alternatif yang di bina adalah ditolak. Hubungan yang terbentuk adalah lemah dan positif di mana ( r 30 = 0.05 .

Y 24 * 21 19 16 13 10 * * * * * X 12 1 4 16 18 20 22 .Contoh bagi kolerasi garis linear.

Y 20 * 19 18 17 16 15 * * * * * X 21 2 2 23 24 25 26 .Hubungan negatif antara X dan Y.

Tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Y * * * * * * * * * .

‡ Untuk melihat perkaitan sama ada kebolehpercayaan atau tidak. .Kelebihan kolerasi ‡ Mencari perkaitan antara pembolehubah atau kemungkinan. Contohnya mencari dan mengetahui perkaitan hubungan antara pelajar aliran sastera dengan skor konsep kendiri mereka.

‡ Berfaedah membentuk hipotesis penyelidikan ‡ Menentukan sebab-musabab sesuatu peristiwa.‡ Menghuraikan statistik untuk menjelaskan hubungan antara dua kemungkinan. .

‡ Kurang sesuai sekiranya matlamat penyelidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan bahan pengetahuan. .Keburukan kolerasi ‡ Menggunakan data dalam banyak keadaan yang berbeza-beza. ‡ Pengkaji tidak boleh menyimpulkan sekiranya terdapat hubungan sebab-musabab antara pembolehubah yang dikaji.

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN? .

SEKIAN« TERIMA KASIH. SALAM SALAM KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN DAN SELAMAT BERPUASA! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful