GDP3133 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

KOLERASI

Senarai Ahli Kumpulan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ NORAZAILA ABD NASIR FAUZIANA HUSSIN MOHAMAD RAFI MOHD ISA JULIANAH SAGUNI HAZLIANAWANI MUHAMAD ZAINATUL FARAH ABD HALIM 101262 101308 102907 103268 103985 104492

Definisi Korelasi.
Satu kajian hubungan di mana kajian yang dilakukan adalah untuk menentukan kekuatan pertalian atau hubungan di antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Dua pemboleh ubah dikatakan berkait sekiranya nilai sesuatu pemboleh ubah boleh memberitahu nilai pemboleh ubah lain. Majid Konting, 1986

1995 ‡ korelasi melibatkan pengumpulan data bagi menentukan perkaitan antara dua ataupun lebih pemboleh ubah yang saintifik. Tujuan sebenar kajian korelasi ini adalah bagi menentukan perkaitan antara pemboleh ubah dan juga menggunakan perkaitan itu bagi membuat ramalan pada keputusan kajian yang dilakukan. Mokhtar Ismail. 2007 .‡ korelasi pekali Pearson ialah anggaran kekuatan hubungan dua set markat di mana pekali korelasi. Aziziz Yahya et.al.

Iran Herman. 2004 .‡ ¶correlation is a statistical method used to determine whether a relationship between variables exists¶. 2007 ‡ metod korelasi merupakan salah satu analisis data yang sesuai dan ianya boleh digunakan untuk menguji pola dan sejauhmana hubungan dua pemboleh ubah tersebut. Bluman. Allan G.

korelasi boleh didefinisikan sebagai satu kaedah statistik deskriptif yang digunakan oleh para penyelidik untuk mengkaji perkaitan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. . Ianya juga digunakan untuk mengkaji kekuatan dan jenis hubungan yang wujud antara pemboleh ubah ± pemboleh ubah tersebut. kumpulan kami berpendapat.‡ Sebagai kesimpulannya.

.Konsep Kolerasi ‡ Pengasas bagi kolerasi ialah Karl Pearson (1857-1936) ‡ Kolerasi digunakan untuk meneliti dan menguji hubungan dua pembolehubah yang bersifat selanjar.

kolerasi juga disebut koefisien kolerasi. . Teori tersebut menyatakan kolerasi bermaksud nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pemboleh ubah. ‡ Dalam teori kebarangkalian dan statistik .‡ Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah.

ketika satu pemboleh ubah memiliki kecenderungan untuk naik. kita perlu melihat kecenderungan pemboleh ubah yang lain sama ada menurun atau tidak berubah atau naik.‡ Teknik kolerasi merupakan suatu teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu pemboleh ubah yang linear. . ‡ Maksudnya.

CiriCiri-ciri kolerasi ‡ Data yang terlibat mempunyai hubungan linear. ‡ Taburan bersifat selanjar. ‡ Bentuk taburan pembolehubah adalah normal. . ‡ Pembolehubah bersifat skala sela atau skala nisbah.

‡ Pekali kolerasi diwakili oleh simbol µr¶. ‡ Kajian dua (2) pembolehubah dalam suatu masa. Kolerasi 0 Selanjar . Kolerasi Tidak 3. Kolerasi Negatif 5. Kolerasi Positif 4. Kolerasi 1 2. ‡ Boleh mengkaji hubungan anatara dua pembolehubah atau lebih. ‡ Pola hubungan pembolehubah: 1.

‡ Julat nilai kolerasi adalah -1 hingga +1.Formula Pearson ii. ‡ Nombor kolerasi mewakili tahap kekuatan hubungan antara pembolehubah.Formula Spearman . ‡ Kaedah pengiraan kolerasi yang paling popular: i.

.Interpretasi Kolerasi dalam bentuk. ü Berdasarkan nilai pekali kolerasi (besar/kecil @ positif/negatif). 3. Melalui pengujian hipotesis. ü Interpretasi dalam bentuk varians.

. umur. tingkatan.Mengenalpasti hubungan persepsi remaja terhadap masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya miliki oleh rakan sebaya mereka.Persepsi Remaja Terhadap Masa Hadapan oleh Rohaty Mohd Majzub dan Abdullah Mohd Noor dalam jurnal pendidikan 26 ( 2001 ) 37-52.Meneliti sama ada wujud perbezaan antara persepsi remaja terhadap masa hadapan berdasarkan jantina. 2. ras.Contoh Metod Korelasi ‡ Tajuk kajian : . & lokasi sekolah. ‡ 2 tujuan kajian : 1.

1996 )  Mengandungi 72 item & dibahagikan kepada 2 bahagian: i . 263 pelajar Cina. 121 pelajar India. : 648 pelajar Melayu. ii. 36 bangsa lain2. : Kebanyakan pelajar berusia di antara 14-17 tahun. : ‡ ALAT KAJIAN  Soal selidik diadaptasikan dari ³ Adolescent Future Perception Index ( Seltzer & Waterman . : 455 pelajar lelaki dan 613 pelajar perempuan.‡ SAMPEL KAJIAN 1068 pelajar tingkatan 1 ± 6 daripada 6 buah sekolah menengah di Malaysia Barat.Pemboleh ubah 1 ± 54 = persepsi remaja terhadap masa hadapan. .Pemboleh ubah 55 ± 72 = latar belakang subjek.

Pemboleh ubah utk ujian korelasi berkaitan dgn remaja & persepsi remaja & rakan sebaya ttg masa hadapan mereka. Menggunakan pekali Alpha Cronbach.‡ KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN . Melibatkan 60 orang pelajar tingkatan 1 ± 6. ANALISIS DATA ( UJIAN KORELASI ) . Secara rawak. Menggunakan ujian korelasi pearson untuk cari hubungan di antara persepsi remaja dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya.Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan ketekalan instrumen. Korelasi yang tinggi tunjukkan hubungan yang kuat di antara 2 pemboleh ubah.Dianalisis secara deskriptif dengan mencari nilai min. - .

 *Nilai persepsi min yang percaya dimiliki oleh rakan sebaya = 4.07.‡ DAPATAN KAJIAN ‡ Hipotesis 1 : Tidak wujud hubungan signifikan & positif antara remaja mengenai masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya mereka. .13.  *r = 0. ‡ Item: Kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan ‡ Hasil analisis korelasi Pearson: *Nilai persepsi remaja = 4. ‡ Jadual 4 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara persepsi remaja & rakan sebaya dalam kesemua kesebelas pemboleh ubah.01.578 signifikan dgn p=0.

 *Nilai min menunjukkan persamaan persepsi remaja & rakan sebaya dalam meletakkan kedudukan mereka sama ada remaja atau dewasa.00 ). *Wujud sederhana kuat antara persepsi remaja dgn persepsi yang dipercayai dimiliki oleh rakan sebaya terhadap pemboleh ubah kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan. .  *Remaja & rakan sebaya menandakan bahawa mereka berada pada peringkat kedewasaan ( min = 4.

62 4.63 0.578* 3. 1.98 3.312* 3.79 3.74 0.72 3.13 kedewasaan.507* 3.524* 1. ‡Kejelasan remaja tentang perancanganmasa hadapan.388* .90 3.576* 0. ‡Umur mencapai status dewasa dalam aspek pekerjaan.56 0. Min Rakan 4.24 0.07 r ‡Kedudukan remaja berhubung dengan 4.46 0.‡ Jadual 4 :-Hubungan antara persepsi remaja dengan persepsi rakan sebaya Pembolehubah Min Rem. ‡Bantuan masyarakat kepada remaja ‡Kelancaran remaja masuk ke alam dewasa. ‡Kejauhan dr mencapai matlamat yang diingini.

Pemboleh ubah ‡Kejelasan maksud menjadi dewasa.598** 0.703** 0.87 3.001. ‡Keinginan remaja menjadi dewasa.255** .80 5. Tolak Hº Min Rem 4.11 r 0.99 5.473** 0.98 1.08 4.10 4. ‡Keperluan pengalaman.442** 0.30 Min Sebaya 3. ‡Bilangan kumpulan rakan sebaya.35 1. ** signifikan pd p<0. ‡Sumber pembelajaran.20 4.

(2-tailed) N Kesediaan Pearson Corelation r Sig.221 . 30 . 30 Jadual 1 .241 30 Kesediaan .221 .Interpretasi Persek itaran Persek itaran Pearson Corelation r Sig.241 30 1 . (2-tailed) N 1 .

.1. Membina Hipotesis H / Hipotesis Alternatif ‡ Terdapat hubungan antara persekitaran dan kesediaan belajar dalam kalangan mahasiswa Universiti Utara Malaysia.

241 = 0.241 = 0.010 Jika > . maka tidak signifikan .Ujian Aras Signifikan = 0. maka tidak signifikan = 0.050 Jika > .

05). > 0. Keputusan Ujian ‡ Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kesediaan belajar dan persekitaran. Persekitaran yang kondusif boleh mempengaruhi kesediaan belajar bagi mahasiawa Universiti Utara Malaysia. .3.05 .241 di mana ia lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. ‡ Oleh itu. 22i . Hubungan yang terbentuk adalah lemah dan positif di mana ( r 30 = 0. hipotesis alternatif yang di bina adalah ditolak. Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.

Y 24 * 21 19 16 13 10 * * * * * X 12 1 4 16 18 20 22 .Contoh bagi kolerasi garis linear.

Hubungan negatif antara X dan Y. Y 20 * 19 18 17 16 15 * * * * * X 21 2 2 23 24 25 26 .

Y * * * * * * * * * .Tidak terdapat hubungan antara X dan Y.

Contohnya mencari dan mengetahui perkaitan hubungan antara pelajar aliran sastera dengan skor konsep kendiri mereka. ‡ Untuk melihat perkaitan sama ada kebolehpercayaan atau tidak. .Kelebihan kolerasi ‡ Mencari perkaitan antara pembolehubah atau kemungkinan.

. ‡ Berfaedah membentuk hipotesis penyelidikan ‡ Menentukan sebab-musabab sesuatu peristiwa.‡ Menghuraikan statistik untuk menjelaskan hubungan antara dua kemungkinan.

‡ Pengkaji tidak boleh menyimpulkan sekiranya terdapat hubungan sebab-musabab antara pembolehubah yang dikaji.Keburukan kolerasi ‡ Menggunakan data dalam banyak keadaan yang berbeza-beza. ‡ Kurang sesuai sekiranya matlamat penyelidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan bahan pengetahuan. .

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN? .

SEKIAN« TERIMA KASIH. SALAM SALAM KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN DAN SELAMAT BERPUASA! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful