GDP3133 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

KOLERASI

Senarai Ahli Kumpulan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ NORAZAILA ABD NASIR FAUZIANA HUSSIN MOHAMAD RAFI MOHD ISA JULIANAH SAGUNI HAZLIANAWANI MUHAMAD ZAINATUL FARAH ABD HALIM 101262 101308 102907 103268 103985 104492

Definisi Korelasi.
Satu kajian hubungan di mana kajian yang dilakukan adalah untuk menentukan kekuatan pertalian atau hubungan di antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Dua pemboleh ubah dikatakan berkait sekiranya nilai sesuatu pemboleh ubah boleh memberitahu nilai pemboleh ubah lain. Majid Konting, 1986

Tujuan sebenar kajian korelasi ini adalah bagi menentukan perkaitan antara pemboleh ubah dan juga menggunakan perkaitan itu bagi membuat ramalan pada keputusan kajian yang dilakukan. Aziziz Yahya et.al. 1995 ‡ korelasi melibatkan pengumpulan data bagi menentukan perkaitan antara dua ataupun lebih pemboleh ubah yang saintifik.‡ korelasi pekali Pearson ialah anggaran kekuatan hubungan dua set markat di mana pekali korelasi. 2007 . Mokhtar Ismail.

2004 . Allan G.‡ ¶correlation is a statistical method used to determine whether a relationship between variables exists¶. Iran Herman. 2007 ‡ metod korelasi merupakan salah satu analisis data yang sesuai dan ianya boleh digunakan untuk menguji pola dan sejauhmana hubungan dua pemboleh ubah tersebut. Bluman.

. korelasi boleh didefinisikan sebagai satu kaedah statistik deskriptif yang digunakan oleh para penyelidik untuk mengkaji perkaitan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. kumpulan kami berpendapat. Ianya juga digunakan untuk mengkaji kekuatan dan jenis hubungan yang wujud antara pemboleh ubah ± pemboleh ubah tersebut.‡ Sebagai kesimpulannya.

.Konsep Kolerasi ‡ Pengasas bagi kolerasi ialah Karl Pearson (1857-1936) ‡ Kolerasi digunakan untuk meneliti dan menguji hubungan dua pembolehubah yang bersifat selanjar.

kolerasi juga disebut koefisien kolerasi. Teori tersebut menyatakan kolerasi bermaksud nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pemboleh ubah.‡ Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah. ‡ Dalam teori kebarangkalian dan statistik . .

. ketika satu pemboleh ubah memiliki kecenderungan untuk naik. kita perlu melihat kecenderungan pemboleh ubah yang lain sama ada menurun atau tidak berubah atau naik.‡ Teknik kolerasi merupakan suatu teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu pemboleh ubah yang linear. ‡ Maksudnya.

‡ Bentuk taburan pembolehubah adalah normal.CiriCiri-ciri kolerasi ‡ Data yang terlibat mempunyai hubungan linear. ‡ Pembolehubah bersifat skala sela atau skala nisbah. . ‡ Taburan bersifat selanjar.

‡ Boleh mengkaji hubungan anatara dua pembolehubah atau lebih. Kolerasi 1 2. Kolerasi Negatif 5.‡ Pekali kolerasi diwakili oleh simbol µr¶. Kolerasi Positif 4. Kolerasi Tidak 3. ‡ Pola hubungan pembolehubah: 1. ‡ Kajian dua (2) pembolehubah dalam suatu masa. Kolerasi 0 Selanjar .

‡ Kaedah pengiraan kolerasi yang paling popular: i. ‡ Nombor kolerasi mewakili tahap kekuatan hubungan antara pembolehubah.Formula Pearson ii.Formula Spearman .‡ Julat nilai kolerasi adalah -1 hingga +1.

Interpretasi Kolerasi dalam bentuk. . ü Interpretasi dalam bentuk varians. Melalui pengujian hipotesis. 3. ü Berdasarkan nilai pekali kolerasi (besar/kecil @ positif/negatif).

umur.Mengenalpasti hubungan persepsi remaja terhadap masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya miliki oleh rakan sebaya mereka. & lokasi sekolah.Meneliti sama ada wujud perbezaan antara persepsi remaja terhadap masa hadapan berdasarkan jantina. . ras. 2. ‡ 2 tujuan kajian : 1.Persepsi Remaja Terhadap Masa Hadapan oleh Rohaty Mohd Majzub dan Abdullah Mohd Noor dalam jurnal pendidikan 26 ( 2001 ) 37-52. tingkatan.Contoh Metod Korelasi ‡ Tajuk kajian : .

Pemboleh ubah 1 ± 54 = persepsi remaja terhadap masa hadapan.‡ SAMPEL KAJIAN 1068 pelajar tingkatan 1 ± 6 daripada 6 buah sekolah menengah di Malaysia Barat. : ‡ ALAT KAJIAN  Soal selidik diadaptasikan dari ³ Adolescent Future Perception Index ( Seltzer & Waterman . : 648 pelajar Melayu.Pemboleh ubah 55 ± 72 = latar belakang subjek. ii. 263 pelajar Cina. : 455 pelajar lelaki dan 613 pelajar perempuan. 121 pelajar India. 36 bangsa lain2. . 1996 )  Mengandungi 72 item & dibahagikan kepada 2 bahagian: i . : Kebanyakan pelajar berusia di antara 14-17 tahun.

Korelasi yang tinggi tunjukkan hubungan yang kuat di antara 2 pemboleh ubah. Secara rawak.‡ KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN . Melibatkan 60 orang pelajar tingkatan 1 ± 6.Dianalisis secara deskriptif dengan mencari nilai min.Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan ketekalan instrumen. Menggunakan pekali Alpha Cronbach. Pemboleh ubah utk ujian korelasi berkaitan dgn remaja & persepsi remaja & rakan sebaya ttg masa hadapan mereka. Menggunakan ujian korelasi pearson untuk cari hubungan di antara persepsi remaja dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya. ANALISIS DATA ( UJIAN KORELASI ) . - .

07.578 signifikan dgn p=0. ‡ Jadual 4 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara persepsi remaja & rakan sebaya dalam kesemua kesebelas pemboleh ubah.13. . ‡ Item: Kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan ‡ Hasil analisis korelasi Pearson: *Nilai persepsi remaja = 4.01.‡ DAPATAN KAJIAN ‡ Hipotesis 1 : Tidak wujud hubungan signifikan & positif antara remaja mengenai masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya mereka.  *r = 0.  *Nilai persepsi min yang percaya dimiliki oleh rakan sebaya = 4.

.00 ).  *Remaja & rakan sebaya menandakan bahawa mereka berada pada peringkat kedewasaan ( min = 4.  *Nilai min menunjukkan persamaan persepsi remaja & rakan sebaya dalam meletakkan kedudukan mereka sama ada remaja atau dewasa. *Wujud sederhana kuat antara persepsi remaja dgn persepsi yang dipercayai dimiliki oleh rakan sebaya terhadap pemboleh ubah kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan.

312* 3.576* 0.388* .56 0.90 3.507* 3.46 0.07 r ‡Kedudukan remaja berhubung dengan 4. ‡Umur mencapai status dewasa dalam aspek pekerjaan.98 3. ‡Kejauhan dr mencapai matlamat yang diingini. Min Rakan 4.62 4.13 kedewasaan.578* 3.74 0. ‡Bantuan masyarakat kepada remaja ‡Kelancaran remaja masuk ke alam dewasa.524* 1. ‡Kejelasan remaja tentang perancanganmasa hadapan.72 3.24 0.‡ Jadual 4 :-Hubungan antara persepsi remaja dengan persepsi rakan sebaya Pembolehubah Min Rem.79 3. 1.63 0.

442** 0.87 3.35 1. ‡Keperluan pengalaman.11 r 0.473** 0.08 4.703** 0. ** signifikan pd p<0.20 4.255** . Tolak Hº Min Rem 4.80 5.99 5. ‡Keinginan remaja menjadi dewasa.98 1. ‡Sumber pembelajaran.001.598** 0.30 Min Sebaya 3. ‡Bilangan kumpulan rakan sebaya.Pemboleh ubah ‡Kejelasan maksud menjadi dewasa.10 4.

30 .221 .241 30 Kesediaan .221 . (2-tailed) N Kesediaan Pearson Corelation r Sig.Interpretasi Persek itaran Persek itaran Pearson Corelation r Sig. 30 Jadual 1 .241 30 1 . (2-tailed) N 1 .

1. Membina Hipotesis H / Hipotesis Alternatif ‡ Terdapat hubungan antara persekitaran dan kesediaan belajar dalam kalangan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. .

Ujian Aras Signifikan = 0.050 Jika > . maka tidak signifikan . maka tidak signifikan = 0.241 = 0.241 = 0.010 Jika > .

‡ Oleh itu. Hubungan yang terbentuk adalah lemah dan positif di mana ( r 30 = 0. > 0. 22i . .05 .05). Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0. hipotesis alternatif yang di bina adalah ditolak. Keputusan Ujian ‡ Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kesediaan belajar dan persekitaran.3. Persekitaran yang kondusif boleh mempengaruhi kesediaan belajar bagi mahasiawa Universiti Utara Malaysia.241 di mana ia lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.

Y 24 * 21 19 16 13 10 * * * * * X 12 1 4 16 18 20 22 .Contoh bagi kolerasi garis linear.

Y 20 * 19 18 17 16 15 * * * * * X 21 2 2 23 24 25 26 .Hubungan negatif antara X dan Y.

Y * * * * * * * * * .Tidak terdapat hubungan antara X dan Y.

.Kelebihan kolerasi ‡ Mencari perkaitan antara pembolehubah atau kemungkinan. Contohnya mencari dan mengetahui perkaitan hubungan antara pelajar aliran sastera dengan skor konsep kendiri mereka. ‡ Untuk melihat perkaitan sama ada kebolehpercayaan atau tidak.

‡ Berfaedah membentuk hipotesis penyelidikan ‡ Menentukan sebab-musabab sesuatu peristiwa.‡ Menghuraikan statistik untuk menjelaskan hubungan antara dua kemungkinan. .

Keburukan kolerasi ‡ Menggunakan data dalam banyak keadaan yang berbeza-beza. ‡ Pengkaji tidak boleh menyimpulkan sekiranya terdapat hubungan sebab-musabab antara pembolehubah yang dikaji. . ‡ Kurang sesuai sekiranya matlamat penyelidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan bahan pengetahuan.

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN? .

SEKIAN« TERIMA KASIH. SALAM SALAM KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN DAN SELAMAT BERPUASA! .