GDP3133 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

KOLERASI

Senarai Ahli Kumpulan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ NORAZAILA ABD NASIR FAUZIANA HUSSIN MOHAMAD RAFI MOHD ISA JULIANAH SAGUNI HAZLIANAWANI MUHAMAD ZAINATUL FARAH ABD HALIM 101262 101308 102907 103268 103985 104492

Definisi Korelasi.
Satu kajian hubungan di mana kajian yang dilakukan adalah untuk menentukan kekuatan pertalian atau hubungan di antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Dua pemboleh ubah dikatakan berkait sekiranya nilai sesuatu pemboleh ubah boleh memberitahu nilai pemboleh ubah lain. Majid Konting, 1986

1995 ‡ korelasi melibatkan pengumpulan data bagi menentukan perkaitan antara dua ataupun lebih pemboleh ubah yang saintifik. Tujuan sebenar kajian korelasi ini adalah bagi menentukan perkaitan antara pemboleh ubah dan juga menggunakan perkaitan itu bagi membuat ramalan pada keputusan kajian yang dilakukan.al. Aziziz Yahya et. 2007 . Mokhtar Ismail.‡ korelasi pekali Pearson ialah anggaran kekuatan hubungan dua set markat di mana pekali korelasi.

2004 . 2007 ‡ metod korelasi merupakan salah satu analisis data yang sesuai dan ianya boleh digunakan untuk menguji pola dan sejauhmana hubungan dua pemboleh ubah tersebut. Allan G.‡ ¶correlation is a statistical method used to determine whether a relationship between variables exists¶. Bluman. Iran Herman.

Ianya juga digunakan untuk mengkaji kekuatan dan jenis hubungan yang wujud antara pemboleh ubah ± pemboleh ubah tersebut. . korelasi boleh didefinisikan sebagai satu kaedah statistik deskriptif yang digunakan oleh para penyelidik untuk mengkaji perkaitan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. kumpulan kami berpendapat.‡ Sebagai kesimpulannya.

Konsep Kolerasi ‡ Pengasas bagi kolerasi ialah Karl Pearson (1857-1936) ‡ Kolerasi digunakan untuk meneliti dan menguji hubungan dua pembolehubah yang bersifat selanjar. .

‡ Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah. Teori tersebut menyatakan kolerasi bermaksud nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pemboleh ubah. kolerasi juga disebut koefisien kolerasi. ‡ Dalam teori kebarangkalian dan statistik . .

‡ Teknik kolerasi merupakan suatu teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu pemboleh ubah yang linear. ‡ Maksudnya. kita perlu melihat kecenderungan pemboleh ubah yang lain sama ada menurun atau tidak berubah atau naik. . ketika satu pemboleh ubah memiliki kecenderungan untuk naik.

‡ Taburan bersifat selanjar. ‡ Bentuk taburan pembolehubah adalah normal. ‡ Pembolehubah bersifat skala sela atau skala nisbah.CiriCiri-ciri kolerasi ‡ Data yang terlibat mempunyai hubungan linear. .

Kolerasi Tidak 3. ‡ Boleh mengkaji hubungan anatara dua pembolehubah atau lebih. Kolerasi Negatif 5. Kolerasi Positif 4. Kolerasi 1 2. Kolerasi 0 Selanjar . ‡ Pola hubungan pembolehubah: 1.‡ Pekali kolerasi diwakili oleh simbol µr¶. ‡ Kajian dua (2) pembolehubah dalam suatu masa.

‡ Kaedah pengiraan kolerasi yang paling popular: i.Formula Spearman . ‡ Nombor kolerasi mewakili tahap kekuatan hubungan antara pembolehubah.Formula Pearson ii.‡ Julat nilai kolerasi adalah -1 hingga +1.

3. ü Berdasarkan nilai pekali kolerasi (besar/kecil @ positif/negatif). Melalui pengujian hipotesis. .Interpretasi Kolerasi dalam bentuk. ü Interpretasi dalam bentuk varians.

Meneliti sama ada wujud perbezaan antara persepsi remaja terhadap masa hadapan berdasarkan jantina.Persepsi Remaja Terhadap Masa Hadapan oleh Rohaty Mohd Majzub dan Abdullah Mohd Noor dalam jurnal pendidikan 26 ( 2001 ) 37-52. umur. ras.Mengenalpasti hubungan persepsi remaja terhadap masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya miliki oleh rakan sebaya mereka. . ‡ 2 tujuan kajian : 1. tingkatan. & lokasi sekolah. 2.Contoh Metod Korelasi ‡ Tajuk kajian : .

36 bangsa lain2. . : ‡ ALAT KAJIAN  Soal selidik diadaptasikan dari ³ Adolescent Future Perception Index ( Seltzer & Waterman . 1996 )  Mengandungi 72 item & dibahagikan kepada 2 bahagian: i . : Kebanyakan pelajar berusia di antara 14-17 tahun.‡ SAMPEL KAJIAN 1068 pelajar tingkatan 1 ± 6 daripada 6 buah sekolah menengah di Malaysia Barat. 121 pelajar India.Pemboleh ubah 55 ± 72 = latar belakang subjek. : 648 pelajar Melayu. : 455 pelajar lelaki dan 613 pelajar perempuan.Pemboleh ubah 1 ± 54 = persepsi remaja terhadap masa hadapan. 263 pelajar Cina. ii.

Pemboleh ubah utk ujian korelasi berkaitan dgn remaja & persepsi remaja & rakan sebaya ttg masa hadapan mereka. Melibatkan 60 orang pelajar tingkatan 1 ± 6. Menggunakan pekali Alpha Cronbach. Menggunakan ujian korelasi pearson untuk cari hubungan di antara persepsi remaja dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya. Korelasi yang tinggi tunjukkan hubungan yang kuat di antara 2 pemboleh ubah.Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan ketekalan instrumen. - .‡ KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN . ANALISIS DATA ( UJIAN KORELASI ) . Secara rawak.Dianalisis secara deskriptif dengan mencari nilai min.

‡ Item: Kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan ‡ Hasil analisis korelasi Pearson: *Nilai persepsi remaja = 4. .  *r = 0.578 signifikan dgn p=0.  *Nilai persepsi min yang percaya dimiliki oleh rakan sebaya = 4. ‡ Jadual 4 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara persepsi remaja & rakan sebaya dalam kesemua kesebelas pemboleh ubah.07.01.‡ DAPATAN KAJIAN ‡ Hipotesis 1 : Tidak wujud hubungan signifikan & positif antara remaja mengenai masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya mereka.13.

 *Wujud sederhana kuat antara persepsi remaja dgn persepsi yang dipercayai dimiliki oleh rakan sebaya terhadap pemboleh ubah kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan.  *Nilai min menunjukkan persamaan persepsi remaja & rakan sebaya dalam meletakkan kedudukan mereka sama ada remaja atau dewasa.00 ). .  *Remaja & rakan sebaya menandakan bahawa mereka berada pada peringkat kedewasaan ( min = 4.

98 3.507* 3.07 r ‡Kedudukan remaja berhubung dengan 4. 1.‡ Jadual 4 :-Hubungan antara persepsi remaja dengan persepsi rakan sebaya Pembolehubah Min Rem.576* 0.90 3.63 0.524* 1. ‡Bantuan masyarakat kepada remaja ‡Kelancaran remaja masuk ke alam dewasa. ‡Umur mencapai status dewasa dalam aspek pekerjaan. ‡Kejelasan remaja tentang perancanganmasa hadapan.46 0.578* 3.62 4.312* 3.74 0. Min Rakan 4.24 0.388* .13 kedewasaan. ‡Kejauhan dr mencapai matlamat yang diingini.79 3.56 0.72 3.

598** 0.001.Pemboleh ubah ‡Kejelasan maksud menjadi dewasa. ** signifikan pd p<0.442** 0. ‡Sumber pembelajaran.10 4.87 3.11 r 0. ‡Keinginan remaja menjadi dewasa.703** 0. ‡Bilangan kumpulan rakan sebaya.30 Min Sebaya 3.08 4.80 5.99 5.35 1.255** .20 4.473** 0. ‡Keperluan pengalaman. Tolak Hº Min Rem 4.98 1.

241 30 1 .221 .221 . 30 Jadual 1 . 30 . (2-tailed) N 1 . (2-tailed) N Kesediaan Pearson Corelation r Sig.Interpretasi Persek itaran Persek itaran Pearson Corelation r Sig.241 30 Kesediaan .

Membina Hipotesis H / Hipotesis Alternatif ‡ Terdapat hubungan antara persekitaran dan kesediaan belajar dalam kalangan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. .1.

241 = 0.050 Jika > . maka tidak signifikan = 0.241 = 0.010 Jika > .Ujian Aras Signifikan = 0. maka tidak signifikan .

> 0. Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.05).3. ‡ Oleh itu.05 . Persekitaran yang kondusif boleh mempengaruhi kesediaan belajar bagi mahasiawa Universiti Utara Malaysia. hipotesis alternatif yang di bina adalah ditolak. Keputusan Ujian ‡ Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kesediaan belajar dan persekitaran. . Hubungan yang terbentuk adalah lemah dan positif di mana ( r 30 = 0. 22i .241 di mana ia lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.

Contoh bagi kolerasi garis linear. Y 24 * 21 19 16 13 10 * * * * * X 12 1 4 16 18 20 22 .

Y 20 * 19 18 17 16 15 * * * * * X 21 2 2 23 24 25 26 .Hubungan negatif antara X dan Y.

Tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Y * * * * * * * * * .

Kelebihan kolerasi ‡ Mencari perkaitan antara pembolehubah atau kemungkinan. ‡ Untuk melihat perkaitan sama ada kebolehpercayaan atau tidak. Contohnya mencari dan mengetahui perkaitan hubungan antara pelajar aliran sastera dengan skor konsep kendiri mereka. .

. ‡ Berfaedah membentuk hipotesis penyelidikan ‡ Menentukan sebab-musabab sesuatu peristiwa.‡ Menghuraikan statistik untuk menjelaskan hubungan antara dua kemungkinan.

Keburukan kolerasi ‡ Menggunakan data dalam banyak keadaan yang berbeza-beza. . ‡ Kurang sesuai sekiranya matlamat penyelidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan bahan pengetahuan. ‡ Pengkaji tidak boleh menyimpulkan sekiranya terdapat hubungan sebab-musabab antara pembolehubah yang dikaji.

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN? .

SEKIAN« TERIMA KASIH. SALAM SALAM KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN DAN SELAMAT BERPUASA! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful