GDP3133 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

KOLERASI

Senarai Ahli Kumpulan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ NORAZAILA ABD NASIR FAUZIANA HUSSIN MOHAMAD RAFI MOHD ISA JULIANAH SAGUNI HAZLIANAWANI MUHAMAD ZAINATUL FARAH ABD HALIM 101262 101308 102907 103268 103985 104492

Definisi Korelasi.
Satu kajian hubungan di mana kajian yang dilakukan adalah untuk menentukan kekuatan pertalian atau hubungan di antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Dua pemboleh ubah dikatakan berkait sekiranya nilai sesuatu pemboleh ubah boleh memberitahu nilai pemboleh ubah lain. Majid Konting, 1986

Tujuan sebenar kajian korelasi ini adalah bagi menentukan perkaitan antara pemboleh ubah dan juga menggunakan perkaitan itu bagi membuat ramalan pada keputusan kajian yang dilakukan.‡ korelasi pekali Pearson ialah anggaran kekuatan hubungan dua set markat di mana pekali korelasi. 2007 . Mokhtar Ismail. Aziziz Yahya et.al. 1995 ‡ korelasi melibatkan pengumpulan data bagi menentukan perkaitan antara dua ataupun lebih pemboleh ubah yang saintifik.

Iran Herman. Bluman. 2004 .‡ ¶correlation is a statistical method used to determine whether a relationship between variables exists¶. 2007 ‡ metod korelasi merupakan salah satu analisis data yang sesuai dan ianya boleh digunakan untuk menguji pola dan sejauhmana hubungan dua pemboleh ubah tersebut. Allan G.

kumpulan kami berpendapat. korelasi boleh didefinisikan sebagai satu kaedah statistik deskriptif yang digunakan oleh para penyelidik untuk mengkaji perkaitan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. Ianya juga digunakan untuk mengkaji kekuatan dan jenis hubungan yang wujud antara pemboleh ubah ± pemboleh ubah tersebut.‡ Sebagai kesimpulannya. .

Konsep Kolerasi ‡ Pengasas bagi kolerasi ialah Karl Pearson (1857-1936) ‡ Kolerasi digunakan untuk meneliti dan menguji hubungan dua pembolehubah yang bersifat selanjar. .

‡ Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah. kolerasi juga disebut koefisien kolerasi. . ‡ Dalam teori kebarangkalian dan statistik . Teori tersebut menyatakan kolerasi bermaksud nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pemboleh ubah.

ketika satu pemboleh ubah memiliki kecenderungan untuk naik.‡ Teknik kolerasi merupakan suatu teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu pemboleh ubah yang linear. ‡ Maksudnya. kita perlu melihat kecenderungan pemboleh ubah yang lain sama ada menurun atau tidak berubah atau naik. .

‡ Taburan bersifat selanjar.CiriCiri-ciri kolerasi ‡ Data yang terlibat mempunyai hubungan linear. ‡ Pembolehubah bersifat skala sela atau skala nisbah. ‡ Bentuk taburan pembolehubah adalah normal. .

‡ Kajian dua (2) pembolehubah dalam suatu masa. Kolerasi Negatif 5. Kolerasi 1 2. Kolerasi Tidak 3. Kolerasi 0 Selanjar . Kolerasi Positif 4. ‡ Pola hubungan pembolehubah: 1.‡ Pekali kolerasi diwakili oleh simbol µr¶. ‡ Boleh mengkaji hubungan anatara dua pembolehubah atau lebih.

Formula Pearson ii.Formula Spearman .‡ Julat nilai kolerasi adalah -1 hingga +1. ‡ Nombor kolerasi mewakili tahap kekuatan hubungan antara pembolehubah. ‡ Kaedah pengiraan kolerasi yang paling popular: i.

Melalui pengujian hipotesis. 3.Interpretasi Kolerasi dalam bentuk. . ü Berdasarkan nilai pekali kolerasi (besar/kecil @ positif/negatif). ü Interpretasi dalam bentuk varians.

& lokasi sekolah. 2. .Meneliti sama ada wujud perbezaan antara persepsi remaja terhadap masa hadapan berdasarkan jantina. tingkatan. umur.Mengenalpasti hubungan persepsi remaja terhadap masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya miliki oleh rakan sebaya mereka. ras.Contoh Metod Korelasi ‡ Tajuk kajian : .Persepsi Remaja Terhadap Masa Hadapan oleh Rohaty Mohd Majzub dan Abdullah Mohd Noor dalam jurnal pendidikan 26 ( 2001 ) 37-52. ‡ 2 tujuan kajian : 1.

263 pelajar Cina. 121 pelajar India. : ‡ ALAT KAJIAN  Soal selidik diadaptasikan dari ³ Adolescent Future Perception Index ( Seltzer & Waterman .Pemboleh ubah 55 ± 72 = latar belakang subjek. 1996 )  Mengandungi 72 item & dibahagikan kepada 2 bahagian: i . : Kebanyakan pelajar berusia di antara 14-17 tahun.‡ SAMPEL KAJIAN 1068 pelajar tingkatan 1 ± 6 daripada 6 buah sekolah menengah di Malaysia Barat. . : 648 pelajar Melayu.Pemboleh ubah 1 ± 54 = persepsi remaja terhadap masa hadapan. ii. : 455 pelajar lelaki dan 613 pelajar perempuan. 36 bangsa lain2.

Menggunakan pekali Alpha Cronbach. Menggunakan ujian korelasi pearson untuk cari hubungan di antara persepsi remaja dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya. - . Secara rawak. ANALISIS DATA ( UJIAN KORELASI ) . Korelasi yang tinggi tunjukkan hubungan yang kuat di antara 2 pemboleh ubah. Pemboleh ubah utk ujian korelasi berkaitan dgn remaja & persepsi remaja & rakan sebaya ttg masa hadapan mereka.Dianalisis secara deskriptif dengan mencari nilai min. Melibatkan 60 orang pelajar tingkatan 1 ± 6.Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan ketekalan instrumen.‡ KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN .

‡ Item: Kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan ‡ Hasil analisis korelasi Pearson: *Nilai persepsi remaja = 4.  *r = 0. ‡ Jadual 4 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara persepsi remaja & rakan sebaya dalam kesemua kesebelas pemboleh ubah.‡ DAPATAN KAJIAN ‡ Hipotesis 1 : Tidak wujud hubungan signifikan & positif antara remaja mengenai masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya mereka.578 signifikan dgn p=0. .13.07.01.  *Nilai persepsi min yang percaya dimiliki oleh rakan sebaya = 4.

.  *Nilai min menunjukkan persamaan persepsi remaja & rakan sebaya dalam meletakkan kedudukan mereka sama ada remaja atau dewasa. *Wujud sederhana kuat antara persepsi remaja dgn persepsi yang dipercayai dimiliki oleh rakan sebaya terhadap pemboleh ubah kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan.  *Remaja & rakan sebaya menandakan bahawa mereka berada pada peringkat kedewasaan ( min = 4.00 ).

‡Umur mencapai status dewasa dalam aspek pekerjaan.46 0.‡ Jadual 4 :-Hubungan antara persepsi remaja dengan persepsi rakan sebaya Pembolehubah Min Rem.576* 0.56 0.63 0.74 0.388* . ‡Kejauhan dr mencapai matlamat yang diingini. Min Rakan 4.312* 3.13 kedewasaan.24 0.90 3.578* 3.79 3.62 4. ‡Bantuan masyarakat kepada remaja ‡Kelancaran remaja masuk ke alam dewasa.07 r ‡Kedudukan remaja berhubung dengan 4.72 3.507* 3.524* 1. ‡Kejelasan remaja tentang perancanganmasa hadapan. 1.98 3.

703** 0.10 4.98 1.442** 0. ‡Sumber pembelajaran. ‡Keperluan pengalaman.80 5.11 r 0.30 Min Sebaya 3. Tolak Hº Min Rem 4.99 5. ‡Keinginan remaja menjadi dewasa.473** 0.08 4.35 1.001. ‡Bilangan kumpulan rakan sebaya.598** 0.255** .20 4.87 3. ** signifikan pd p<0.Pemboleh ubah ‡Kejelasan maksud menjadi dewasa.

30 .241 30 Kesediaan .241 30 1 .221 .221 . 30 Jadual 1 . (2-tailed) N Kesediaan Pearson Corelation r Sig. (2-tailed) N 1 .Interpretasi Persek itaran Persek itaran Pearson Corelation r Sig.

1. Membina Hipotesis H / Hipotesis Alternatif ‡ Terdapat hubungan antara persekitaran dan kesediaan belajar dalam kalangan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. .

010 Jika > .241 = 0.241 = 0.050 Jika > .Ujian Aras Signifikan = 0. maka tidak signifikan . maka tidak signifikan = 0.

. Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.05 . Persekitaran yang kondusif boleh mempengaruhi kesediaan belajar bagi mahasiawa Universiti Utara Malaysia.05). Hubungan yang terbentuk adalah lemah dan positif di mana ( r 30 = 0. > 0.3. Keputusan Ujian ‡ Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kesediaan belajar dan persekitaran. 22i . ‡ Oleh itu.241 di mana ia lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. hipotesis alternatif yang di bina adalah ditolak.

Contoh bagi kolerasi garis linear. Y 24 * 21 19 16 13 10 * * * * * X 12 1 4 16 18 20 22 .

Hubungan negatif antara X dan Y. Y 20 * 19 18 17 16 15 * * * * * X 21 2 2 23 24 25 26 .

Tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Y * * * * * * * * * .

Contohnya mencari dan mengetahui perkaitan hubungan antara pelajar aliran sastera dengan skor konsep kendiri mereka. . ‡ Untuk melihat perkaitan sama ada kebolehpercayaan atau tidak.Kelebihan kolerasi ‡ Mencari perkaitan antara pembolehubah atau kemungkinan.

‡ Menghuraikan statistik untuk menjelaskan hubungan antara dua kemungkinan. ‡ Berfaedah membentuk hipotesis penyelidikan ‡ Menentukan sebab-musabab sesuatu peristiwa. .

‡ Kurang sesuai sekiranya matlamat penyelidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan bahan pengetahuan.Keburukan kolerasi ‡ Menggunakan data dalam banyak keadaan yang berbeza-beza. ‡ Pengkaji tidak boleh menyimpulkan sekiranya terdapat hubungan sebab-musabab antara pembolehubah yang dikaji. .

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN? .

SALAM SALAM KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN DAN SELAMAT BERPUASA! .SEKIAN« TERIMA KASIH.