P. 1
korelasi

korelasi

|Views: 822|Likes:
Published by Jayanty Muthusamy

More info:

Published by: Jayanty Muthusamy on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

GDP3133 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

KOLERASI

Senarai Ahli Kumpulan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ NORAZAILA ABD NASIR FAUZIANA HUSSIN MOHAMAD RAFI MOHD ISA JULIANAH SAGUNI HAZLIANAWANI MUHAMAD ZAINATUL FARAH ABD HALIM 101262 101308 102907 103268 103985 104492

Definisi Korelasi.
Satu kajian hubungan di mana kajian yang dilakukan adalah untuk menentukan kekuatan pertalian atau hubungan di antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Dua pemboleh ubah dikatakan berkait sekiranya nilai sesuatu pemboleh ubah boleh memberitahu nilai pemboleh ubah lain. Majid Konting, 1986

Mokhtar Ismail.al. 2007 . 1995 ‡ korelasi melibatkan pengumpulan data bagi menentukan perkaitan antara dua ataupun lebih pemboleh ubah yang saintifik. Aziziz Yahya et.‡ korelasi pekali Pearson ialah anggaran kekuatan hubungan dua set markat di mana pekali korelasi. Tujuan sebenar kajian korelasi ini adalah bagi menentukan perkaitan antara pemboleh ubah dan juga menggunakan perkaitan itu bagi membuat ramalan pada keputusan kajian yang dilakukan.

2004 . 2007 ‡ metod korelasi merupakan salah satu analisis data yang sesuai dan ianya boleh digunakan untuk menguji pola dan sejauhmana hubungan dua pemboleh ubah tersebut. Iran Herman.‡ ¶correlation is a statistical method used to determine whether a relationship between variables exists¶. Bluman. Allan G.

. korelasi boleh didefinisikan sebagai satu kaedah statistik deskriptif yang digunakan oleh para penyelidik untuk mengkaji perkaitan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. Ianya juga digunakan untuk mengkaji kekuatan dan jenis hubungan yang wujud antara pemboleh ubah ± pemboleh ubah tersebut.‡ Sebagai kesimpulannya. kumpulan kami berpendapat.

Konsep Kolerasi ‡ Pengasas bagi kolerasi ialah Karl Pearson (1857-1936) ‡ Kolerasi digunakan untuk meneliti dan menguji hubungan dua pembolehubah yang bersifat selanjar. .

kolerasi juga disebut koefisien kolerasi.‡ Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah. Teori tersebut menyatakan kolerasi bermaksud nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pemboleh ubah. ‡ Dalam teori kebarangkalian dan statistik . .

‡ Maksudnya. ketika satu pemboleh ubah memiliki kecenderungan untuk naik.‡ Teknik kolerasi merupakan suatu teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu pemboleh ubah yang linear. kita perlu melihat kecenderungan pemboleh ubah yang lain sama ada menurun atau tidak berubah atau naik. .

‡ Taburan bersifat selanjar.CiriCiri-ciri kolerasi ‡ Data yang terlibat mempunyai hubungan linear. ‡ Pembolehubah bersifat skala sela atau skala nisbah. . ‡ Bentuk taburan pembolehubah adalah normal.

‡ Pekali kolerasi diwakili oleh simbol µr¶. Kolerasi Positif 4. Kolerasi 0 Selanjar . ‡ Boleh mengkaji hubungan anatara dua pembolehubah atau lebih. Kolerasi Negatif 5. Kolerasi Tidak 3. ‡ Pola hubungan pembolehubah: 1. ‡ Kajian dua (2) pembolehubah dalam suatu masa. Kolerasi 1 2.

Formula Spearman . ‡ Nombor kolerasi mewakili tahap kekuatan hubungan antara pembolehubah. ‡ Kaedah pengiraan kolerasi yang paling popular: i.‡ Julat nilai kolerasi adalah -1 hingga +1.Formula Pearson ii.

ü Berdasarkan nilai pekali kolerasi (besar/kecil @ positif/negatif). 3. . ü Interpretasi dalam bentuk varians.Interpretasi Kolerasi dalam bentuk. Melalui pengujian hipotesis.

umur. ‡ 2 tujuan kajian : 1. 2.Persepsi Remaja Terhadap Masa Hadapan oleh Rohaty Mohd Majzub dan Abdullah Mohd Noor dalam jurnal pendidikan 26 ( 2001 ) 37-52.Contoh Metod Korelasi ‡ Tajuk kajian : . tingkatan. & lokasi sekolah.Meneliti sama ada wujud perbezaan antara persepsi remaja terhadap masa hadapan berdasarkan jantina.Mengenalpasti hubungan persepsi remaja terhadap masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya miliki oleh rakan sebaya mereka. ras. .

: 648 pelajar Melayu.Pemboleh ubah 1 ± 54 = persepsi remaja terhadap masa hadapan. ii. 263 pelajar Cina. 36 bangsa lain2.‡ SAMPEL KAJIAN 1068 pelajar tingkatan 1 ± 6 daripada 6 buah sekolah menengah di Malaysia Barat. 121 pelajar India.Pemboleh ubah 55 ± 72 = latar belakang subjek. . : ‡ ALAT KAJIAN  Soal selidik diadaptasikan dari ³ Adolescent Future Perception Index ( Seltzer & Waterman . : Kebanyakan pelajar berusia di antara 14-17 tahun. : 455 pelajar lelaki dan 613 pelajar perempuan. 1996 )  Mengandungi 72 item & dibahagikan kepada 2 bahagian: i .

ANALISIS DATA ( UJIAN KORELASI ) . Korelasi yang tinggi tunjukkan hubungan yang kuat di antara 2 pemboleh ubah. - .‡ KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN . Secara rawak. Pemboleh ubah utk ujian korelasi berkaitan dgn remaja & persepsi remaja & rakan sebaya ttg masa hadapan mereka. Menggunakan pekali Alpha Cronbach. Melibatkan 60 orang pelajar tingkatan 1 ± 6.Dianalisis secara deskriptif dengan mencari nilai min.Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan ketekalan instrumen. Menggunakan ujian korelasi pearson untuk cari hubungan di antara persepsi remaja dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya.

01.  *r = 0.‡ DAPATAN KAJIAN ‡ Hipotesis 1 : Tidak wujud hubungan signifikan & positif antara remaja mengenai masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya mereka.  *Nilai persepsi min yang percaya dimiliki oleh rakan sebaya = 4.07. .13. ‡ Item: Kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan ‡ Hasil analisis korelasi Pearson: *Nilai persepsi remaja = 4.578 signifikan dgn p=0. ‡ Jadual 4 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara persepsi remaja & rakan sebaya dalam kesemua kesebelas pemboleh ubah.

 *Wujud sederhana kuat antara persepsi remaja dgn persepsi yang dipercayai dimiliki oleh rakan sebaya terhadap pemboleh ubah kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan. .  *Remaja & rakan sebaya menandakan bahawa mereka berada pada peringkat kedewasaan ( min = 4.00 ).  *Nilai min menunjukkan persamaan persepsi remaja & rakan sebaya dalam meletakkan kedudukan mereka sama ada remaja atau dewasa.

13 kedewasaan.07 r ‡Kedudukan remaja berhubung dengan 4.507* 3.312* 3.24 0. ‡Bantuan masyarakat kepada remaja ‡Kelancaran remaja masuk ke alam dewasa.63 0.46 0.90 3.79 3.56 0.388* . Min Rakan 4. ‡Umur mencapai status dewasa dalam aspek pekerjaan. ‡Kejelasan remaja tentang perancanganmasa hadapan.‡ Jadual 4 :-Hubungan antara persepsi remaja dengan persepsi rakan sebaya Pembolehubah Min Rem.74 0.576* 0.62 4.98 3.72 3.524* 1. 1. ‡Kejauhan dr mencapai matlamat yang diingini.578* 3.

‡Keinginan remaja menjadi dewasa.703** 0.35 1. ‡Sumber pembelajaran.11 r 0.473** 0. ‡Keperluan pengalaman.99 5.30 Min Sebaya 3.598** 0.87 3.001.80 5.08 4.255** . ‡Bilangan kumpulan rakan sebaya.20 4.98 1. Tolak Hº Min Rem 4.442** 0.10 4.Pemboleh ubah ‡Kejelasan maksud menjadi dewasa. ** signifikan pd p<0.

Interpretasi Persek itaran Persek itaran Pearson Corelation r Sig. 30 Jadual 1 .241 30 Kesediaan . 30 . (2-tailed) N Kesediaan Pearson Corelation r Sig.221 .221 .241 30 1 . (2-tailed) N 1 .

.1. Membina Hipotesis H / Hipotesis Alternatif ‡ Terdapat hubungan antara persekitaran dan kesediaan belajar dalam kalangan mahasiswa Universiti Utara Malaysia.

241 = 0. maka tidak signifikan = 0. maka tidak signifikan .241 = 0.050 Jika > .010 Jika > .Ujian Aras Signifikan = 0.

> 0. . Hubungan yang terbentuk adalah lemah dan positif di mana ( r 30 = 0.3.05 . 22i . Persekitaran yang kondusif boleh mempengaruhi kesediaan belajar bagi mahasiawa Universiti Utara Malaysia.05). hipotesis alternatif yang di bina adalah ditolak. Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0. ‡ Oleh itu. Keputusan Ujian ‡ Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kesediaan belajar dan persekitaran.241 di mana ia lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.

Contoh bagi kolerasi garis linear. Y 24 * 21 19 16 13 10 * * * * * X 12 1 4 16 18 20 22 .

Hubungan negatif antara X dan Y. Y 20 * 19 18 17 16 15 * * * * * X 21 2 2 23 24 25 26 .

Tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Y * * * * * * * * * .

Kelebihan kolerasi ‡ Mencari perkaitan antara pembolehubah atau kemungkinan. Contohnya mencari dan mengetahui perkaitan hubungan antara pelajar aliran sastera dengan skor konsep kendiri mereka. ‡ Untuk melihat perkaitan sama ada kebolehpercayaan atau tidak. .

‡ Menghuraikan statistik untuk menjelaskan hubungan antara dua kemungkinan. . ‡ Berfaedah membentuk hipotesis penyelidikan ‡ Menentukan sebab-musabab sesuatu peristiwa.

‡ Pengkaji tidak boleh menyimpulkan sekiranya terdapat hubungan sebab-musabab antara pembolehubah yang dikaji. ‡ Kurang sesuai sekiranya matlamat penyelidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan bahan pengetahuan.Keburukan kolerasi ‡ Menggunakan data dalam banyak keadaan yang berbeza-beza. .

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN? .

SALAM SALAM KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN DAN SELAMAT BERPUASA! .SEKIAN« TERIMA KASIH.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->