P. 1
korelasi

korelasi

|Views: 842|Likes:
Published by Jayanty Muthusamy

More info:

Published by: Jayanty Muthusamy on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

GDP3133 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

KOLERASI

Senarai Ahli Kumpulan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ NORAZAILA ABD NASIR FAUZIANA HUSSIN MOHAMAD RAFI MOHD ISA JULIANAH SAGUNI HAZLIANAWANI MUHAMAD ZAINATUL FARAH ABD HALIM 101262 101308 102907 103268 103985 104492

Definisi Korelasi.
Satu kajian hubungan di mana kajian yang dilakukan adalah untuk menentukan kekuatan pertalian atau hubungan di antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Dua pemboleh ubah dikatakan berkait sekiranya nilai sesuatu pemboleh ubah boleh memberitahu nilai pemboleh ubah lain. Majid Konting, 1986

Aziziz Yahya et.al. 2007 . 1995 ‡ korelasi melibatkan pengumpulan data bagi menentukan perkaitan antara dua ataupun lebih pemboleh ubah yang saintifik. Tujuan sebenar kajian korelasi ini adalah bagi menentukan perkaitan antara pemboleh ubah dan juga menggunakan perkaitan itu bagi membuat ramalan pada keputusan kajian yang dilakukan.‡ korelasi pekali Pearson ialah anggaran kekuatan hubungan dua set markat di mana pekali korelasi. Mokhtar Ismail.

Iran Herman. 2004 . Allan G. 2007 ‡ metod korelasi merupakan salah satu analisis data yang sesuai dan ianya boleh digunakan untuk menguji pola dan sejauhmana hubungan dua pemboleh ubah tersebut.‡ ¶correlation is a statistical method used to determine whether a relationship between variables exists¶. Bluman.

Ianya juga digunakan untuk mengkaji kekuatan dan jenis hubungan yang wujud antara pemboleh ubah ± pemboleh ubah tersebut. korelasi boleh didefinisikan sebagai satu kaedah statistik deskriptif yang digunakan oleh para penyelidik untuk mengkaji perkaitan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah.‡ Sebagai kesimpulannya. kumpulan kami berpendapat. .

.Konsep Kolerasi ‡ Pengasas bagi kolerasi ialah Karl Pearson (1857-1936) ‡ Kolerasi digunakan untuk meneliti dan menguji hubungan dua pembolehubah yang bersifat selanjar.

kolerasi juga disebut koefisien kolerasi. . ‡ Dalam teori kebarangkalian dan statistik .‡ Kolerasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran hubungan yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah. Teori tersebut menyatakan kolerasi bermaksud nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pemboleh ubah.

‡ Teknik kolerasi merupakan suatu teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu pemboleh ubah yang linear. ketika satu pemboleh ubah memiliki kecenderungan untuk naik. . ‡ Maksudnya. kita perlu melihat kecenderungan pemboleh ubah yang lain sama ada menurun atau tidak berubah atau naik.

. ‡ Bentuk taburan pembolehubah adalah normal. ‡ Pembolehubah bersifat skala sela atau skala nisbah. ‡ Taburan bersifat selanjar.CiriCiri-ciri kolerasi ‡ Data yang terlibat mempunyai hubungan linear.

Kolerasi Tidak 3. Kolerasi 0 Selanjar .‡ Pekali kolerasi diwakili oleh simbol µr¶. Kolerasi 1 2. ‡ Kajian dua (2) pembolehubah dalam suatu masa. ‡ Pola hubungan pembolehubah: 1. Kolerasi Negatif 5. Kolerasi Positif 4. ‡ Boleh mengkaji hubungan anatara dua pembolehubah atau lebih.

Formula Spearman . ‡ Nombor kolerasi mewakili tahap kekuatan hubungan antara pembolehubah. ‡ Kaedah pengiraan kolerasi yang paling popular: i.‡ Julat nilai kolerasi adalah -1 hingga +1.Formula Pearson ii.

ü Interpretasi dalam bentuk varians. .Interpretasi Kolerasi dalam bentuk. Melalui pengujian hipotesis. ü Berdasarkan nilai pekali kolerasi (besar/kecil @ positif/negatif). 3.

& lokasi sekolah. tingkatan. ras.Meneliti sama ada wujud perbezaan antara persepsi remaja terhadap masa hadapan berdasarkan jantina. umur. 2.Persepsi Remaja Terhadap Masa Hadapan oleh Rohaty Mohd Majzub dan Abdullah Mohd Noor dalam jurnal pendidikan 26 ( 2001 ) 37-52. .Mengenalpasti hubungan persepsi remaja terhadap masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya miliki oleh rakan sebaya mereka. ‡ 2 tujuan kajian : 1.Contoh Metod Korelasi ‡ Tajuk kajian : .

121 pelajar India. ii. : Kebanyakan pelajar berusia di antara 14-17 tahun. : 455 pelajar lelaki dan 613 pelajar perempuan. 36 bangsa lain2.‡ SAMPEL KAJIAN 1068 pelajar tingkatan 1 ± 6 daripada 6 buah sekolah menengah di Malaysia Barat.Pemboleh ubah 55 ± 72 = latar belakang subjek. : ‡ ALAT KAJIAN  Soal selidik diadaptasikan dari ³ Adolescent Future Perception Index ( Seltzer & Waterman .Pemboleh ubah 1 ± 54 = persepsi remaja terhadap masa hadapan. . 1996 )  Mengandungi 72 item & dibahagikan kepada 2 bahagian: i . 263 pelajar Cina. : 648 pelajar Melayu.

‡ KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN . Pemboleh ubah utk ujian korelasi berkaitan dgn remaja & persepsi remaja & rakan sebaya ttg masa hadapan mereka. Menggunakan ujian korelasi pearson untuk cari hubungan di antara persepsi remaja dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya. Secara rawak.Dianalisis secara deskriptif dengan mencari nilai min. Korelasi yang tinggi tunjukkan hubungan yang kuat di antara 2 pemboleh ubah. Menggunakan pekali Alpha Cronbach.Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan dan ketekalan instrumen. Melibatkan 60 orang pelajar tingkatan 1 ± 6. - . ANALISIS DATA ( UJIAN KORELASI ) .

‡ Item: Kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan ‡ Hasil analisis korelasi Pearson: *Nilai persepsi remaja = 4.‡ DAPATAN KAJIAN ‡ Hipotesis 1 : Tidak wujud hubungan signifikan & positif antara remaja mengenai masa hadapan dengan persepsi yang mereka percaya dimiliki oleh rakan sebaya mereka.  *r = 0.13.01.578 signifikan dgn p=0.07. . ‡ Jadual 4 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara persepsi remaja & rakan sebaya dalam kesemua kesebelas pemboleh ubah.  *Nilai persepsi min yang percaya dimiliki oleh rakan sebaya = 4.

00 ).  *Nilai min menunjukkan persamaan persepsi remaja & rakan sebaya dalam meletakkan kedudukan mereka sama ada remaja atau dewasa.  *Remaja & rakan sebaya menandakan bahawa mereka berada pada peringkat kedewasaan ( min = 4. . *Wujud sederhana kuat antara persepsi remaja dgn persepsi yang dipercayai dimiliki oleh rakan sebaya terhadap pemboleh ubah kedudukan remaja berhubung dengan kedewasaan.

74 0.524* 1. ‡Kejauhan dr mencapai matlamat yang diingini.‡ Jadual 4 :-Hubungan antara persepsi remaja dengan persepsi rakan sebaya Pembolehubah Min Rem. ‡Kejelasan remaja tentang perancanganmasa hadapan.576* 0.388* .72 3.90 3.63 0.07 r ‡Kedudukan remaja berhubung dengan 4.62 4.507* 3.13 kedewasaan. ‡Bantuan masyarakat kepada remaja ‡Kelancaran remaja masuk ke alam dewasa. Min Rakan 4. ‡Umur mencapai status dewasa dalam aspek pekerjaan.56 0.312* 3.24 0.578* 3.98 3. 1.79 3.46 0.

Pemboleh ubah ‡Kejelasan maksud menjadi dewasa.10 4.11 r 0.80 5.87 3.98 1.001. ‡Keperluan pengalaman. ‡Keinginan remaja menjadi dewasa.35 1.20 4. ‡Bilangan kumpulan rakan sebaya.598** 0. Tolak Hº Min Rem 4.255** .30 Min Sebaya 3.08 4.99 5.442** 0.703** 0.473** 0. ** signifikan pd p<0. ‡Sumber pembelajaran.

30 . (2-tailed) N 1 .221 . 30 Jadual 1 .Interpretasi Persek itaran Persek itaran Pearson Corelation r Sig.241 30 1 .221 . (2-tailed) N Kesediaan Pearson Corelation r Sig.241 30 Kesediaan .

1. . Membina Hipotesis H / Hipotesis Alternatif ‡ Terdapat hubungan antara persekitaran dan kesediaan belajar dalam kalangan mahasiswa Universiti Utara Malaysia.

Ujian Aras Signifikan = 0.241 = 0.241 = 0.010 Jika > .050 Jika > . maka tidak signifikan = 0. maka tidak signifikan .

Keputusan Ujian ‡ Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kesediaan belajar dan persekitaran. 22i . ‡ Oleh itu.05 . hipotesis alternatif yang di bina adalah ditolak.3. . Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0. > 0. Hubungan yang terbentuk adalah lemah dan positif di mana ( r 30 = 0.05).241 di mana ia lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. Persekitaran yang kondusif boleh mempengaruhi kesediaan belajar bagi mahasiawa Universiti Utara Malaysia.

Contoh bagi kolerasi garis linear. Y 24 * 21 19 16 13 10 * * * * * X 12 1 4 16 18 20 22 .

Y 20 * 19 18 17 16 15 * * * * * X 21 2 2 23 24 25 26 .Hubungan negatif antara X dan Y.

Y * * * * * * * * * .Tidak terdapat hubungan antara X dan Y.

Kelebihan kolerasi ‡ Mencari perkaitan antara pembolehubah atau kemungkinan. ‡ Untuk melihat perkaitan sama ada kebolehpercayaan atau tidak. . Contohnya mencari dan mengetahui perkaitan hubungan antara pelajar aliran sastera dengan skor konsep kendiri mereka.

.‡ Menghuraikan statistik untuk menjelaskan hubungan antara dua kemungkinan. ‡ Berfaedah membentuk hipotesis penyelidikan ‡ Menentukan sebab-musabab sesuatu peristiwa.

‡ Kurang sesuai sekiranya matlamat penyelidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan bahan pengetahuan. ‡ Pengkaji tidak boleh menyimpulkan sekiranya terdapat hubungan sebab-musabab antara pembolehubah yang dikaji. .Keburukan kolerasi ‡ Menggunakan data dalam banyak keadaan yang berbeza-beza.

ADAKAH ANDA MEMPUNYAI SEBARANG PERTANYAAN? .

SALAM SALAM KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN DAN SELAMAT BERPUASA! .SEKIAN« TERIMA KASIH.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->