BAHAGIAN 1

1

1.1

PENGENALAN

Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan mula diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (1332-1406M) pada abad ke-14 Masihi melalui kitabnya, Mukaddimah. Ibn Khaldun. Penggunaan istilah tamadun atau peradaban sering diutarakan sebagai satu istilah yang sesuai bagi melambangkan sebuah kegemilangan. Ia membezakan manusia yangbertamadun dengan kelompok manusia yang tidak bertamadun atau dikenali sebagai barbarian (orang gasar). Perkataan tamadun tidak boleh dipisahkan dengan perkataan kebudayaan, peradaban dan kemajuan. Kepentingan mempelajari subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini ialah untuk memupuk dan memperkukuh identiti diri sebagai warganegara yang baik serta mengambil iktibar daripada tamadun-tamadun terdahulu. Melalui pengetahuan dan penghayatan peradaban manusia, para pelajar akan dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan dunia dalam usaha mewujudkan perasaan bangga dan cinta terhadap tanah air, semangat kekitaan dan perpaduan serta persefahaman antarabangsa. Di samping itu, subjek ini juga bermatlamat untuk melahirkan insan yang soleh dan bertamadun, yang beriman serta beramal dengan ilmunya, yang mampu memikul tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah bagi membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan negaranya,merangkumi aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek. Subjek ini juga bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan satu pemahaman komprehensif mengenai sejarah,pandangan dunia serta prinsip, nilai dan aspek penting dalam tamadun Islam dan Asia. Pendedahan ilmiah mengenai agama, budaya dan pencapaian unggul di dalam pelbagai aspek kehidupan bertamadun menjadikan pelajar yang bakal menjadi pemimpin, pentadbir dan ahli professional sebagai masyarakat yang lebih berpengetahuan dan peka akan isu-isu ketamadunan yang boleh menyumbang kepada pemupukan dan penghayatan budaya hormat dan toleransi antara agama dan bangsa, dan perpaduan negara. Kesimpulannya, pengenalan subjek TITAS ini mempunyai matlamat dan objektif tersendiri yang akan melahirkan semangat kerjasama, saling menghormati dan bertoleransi dalam apa jua keadaan.

2

1.2

PERMASALAHAN

Peristiwa 13 Mei 1969 menggugat perpaduan kaum di Malaysia.

3

BAHAGIAN 2 4 .

Definisi Tamadun 2.1 DARI SEGI BAHASA Secara amnya.2. Dalam Bahasa Melayu. tamadun boleh dimaksudkan dengan perkataan madain atau mudun atau madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. iaitu bertamadun. kemajuan atau peradaban sementara maksud peradaban merujuk kepada tingkah laku serta tutur kata yang halus (sopan).1. tamadun bermaksud kebudayaan. terdapat sekurang-kurangnya dua istilah yang sering digunakan untuk maksud tamadun iaitu “tamadun” dan “peradaban”. 2009: 3).1 DEFINISI TAMADUN Rajah 1. Kedua-dua istilah ini bukanlah kata asal Bahasa Melayu tetapi merupakan kata pinjaman daripada perkataan Arab (Ahmad Zaki dkk. Istilah beradab juga ditakrif sebagai telah maju tingkat kehidupan dari segi jasmani dan rohani. (Kamus Dewan. 2005: 1583) 5 . Menurut Kamus Dewan pula.

(Saifullah Mohd. 2009: 18) Secara keseluruhannya. tamadun dapat didefinisikan dengan perkataan civilization yang berasal dari Greek di mana civitas membawa maksud bandar. Dari segi istilah madaniyyah pula. Samsu Adabi Mamat. Istilah tamadun pula berasal daripada perkataan madana yang bermaksud membina dan membangunkan bandar.Jika dilihat definisi tamadun dalam Bahasa Inggeris pula.1 Menurut Idris Abdul Rauf al-Marbawi. tamadun membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota dan memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan. terdapat lima istilah yang boleh dihubungkaitkan dengan maksud tamadun iaitu ‘umran (‫ . Sawi. keselamatan.)مدنية‬ Istilah ‘umran merupakan istilah yang mula-mula digunakan untuk maksud tamadun. istilah madinah berasal daripada perkataan madana. Professor Rosenthal menterjemahkan ‘umran sebagai urbanization (perbandaran) dan civilization (tamadun). Dari segi Bahasa Arab pula.1. Hadharah juga bermaksud suatu wilayah. istilah ini bermaksud bandar dan kehidupan bandar. Tokoh yang menggunakan istilah ini ialah Ibn Khaldun (1332-1406M) yang berasal dari Tunisia. dapatlah disimpulkan bahawa kepelbagaian istilah dan rangkaian pengertian yang digarap untuk menerangkan definisi tamadun tidak banyak perbezaannya walaupun istilah dan rangkai kata yang digunakan adalah berbeza-beza.)عمران‬hadharah (‫ . 2.1. daerah atau ibu kota atau bandar atau kampung dan kawasan tanah yang ditanami. jamaknya pula ialah mudun atau mada’in yang bererti bandar-bandar.2. Selain itu. Istilah ‘umran bermaksud membangun dan memakmurkan bandar.2 DARI SEGI ISTILAH PANDANGAN SARJANA ISLAM 2. Istilah hadharah pula bermaksud kehidupan menetap (sedentary life).)حضارة‬madinah (‫)مداني‬ dan madaniah ( ‫. kemakmuran serta penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang 6 .

2009: 10). sama ada sesuatu yang merupakan niskala 7 . (Ahmad Zaki dkk. Darcy Riberio. pengetahuan dan seni. The Civilization Process berpendapat bahawa tamadun mempunyai kaitan yang rapat sekali dengan perbandaran. (Azam Hamzah. politik. 2. syariat dan akhlak. Civilization and Old Finds bahawa tamadun merupakan satu kriteria masyarakat.3 PANDANGAN TOKOH MELAYU Menurut Abu Bakar Hamzah (1972). keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri. Berbeza pula dengan Karl Wittfogel dalam bukunya.w. Arnold Toynbee pula mendefinisikan tamadun sebagai sebuah sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan mempunyai empat elemen iaitu ekonomi. Approaches to Asian Civilization mendefinisikan tamadun sebagai ciri kebudayaan secara keseluruhan daripada sesuatu negara.1. tamadun Islam ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya. Hal ini bererti tamadun merupakan kayu ukur yang dapat menyukat atau menentukan tahap pencapaian sesuatu tamadun.2.2 PANDANGAN SARJANA BARAT Sarjana Barat turut mempunyai pandangannya sendiri tentang definisi tamadun dari segi istilah.1. Clive Bell pula menjelaskan di dalam bukunya. Madaniyah yang digambarkan oleh al-Farabi ialah pencapaian umat Islam di kota yang berasaskan wahyu iaitu akidah.bahagia.2.a. Berbeza pula dengan pendapat Syed Muhammad Naquib al-Attas yang mengatakan bahawa tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Abu Nasir al-Farabi telah memperkenalkan istilah al-Madaniyah dalam abad ke-11 Masihi dalam kitabnya asSiyasah al-Madaniyah. Maksud tamadun dari segi istilah menurut Ibn Khaldun pula ialah kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan. dalam bukunya. 2009: 13) 2. Terminologi ini diambil daripada akar kata Madinah iaitu negara Islam pertama yang diasaskan oleh Rasulullah s.

2 TEORI TAMADUN YANG MENYOKONG ISU 13 MEI 1969 2. tamadun bermaksud pencapaian tinggi pemikiran ahli masyarakatnya dalam aspek budya dan kesusasteraan. budi pekerti serta organisasi politik atau kemampuan mewujud dan menguruskan sesebuah kerajaan yang demokratis.1 SOSIOEKONOMI Sesebuah tamadun manusia terbina berdasarkan beberapa prinsip asas seperti sosioekonomi. kehidupan secara sistematik dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi sehingga meninggalkan pula kesan kepada pertambahan jumlah penduduk. pengkhususan kerja. (dipetik daripada http://www. Pola perkembangan ini lebih jelas lagi dapat difahami melalui skema berikut: Kehidupan menetap Pertumbuhan ekonomi Peningkatan hasil pengeluaran Pertambahan jumlah penduduk Kepimpinan dan susun lapis sistem sosial 8 . Menurut Wan Abdul Rahman Latif (1996:16-7).2. Termasuk dalam konsepsi tamadun ialah kemajuan dalam pengurusan ekonomi dan perdagangan serta peningkatan dalam teknologi yang berkemampun meningktkan keselesaan hidup manusia.2.blogspot. pengelasan masyarakat dan sebagainya. dimana kehidupan manusia yang menetap disesuatu tempat seperti yang disentuh di dalam bahagian etimologi tamadun yang merujuk kepada pengertian tamadun itu sendiri yang menjadi prinsip paling asas yang membolehkan manusia menjalani kehidupan seharian lebih sistematik.1 PRINSIP-PRINSIP ASAS KELAHIRAN SESEBUAH TAMADUN 2.titas-haba. Bagi Wan Hashim Wan Teh (1997) pula.1. pada 25/2/2011) 2.com. agama dan moral. tatasusila iaitu adab. pelbagai aspek kesenian.(abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). sistem sosial.

tenaga. Kerjasama pelbagai kaum dalam sesebuah sosioekonomi mampu mewujudkan kefahaman antara satu dengan yang lain yang akhirnya membawa kepada kesepaduan. Menerusi interaksi yang pelbagai ini maka akan wujud perkongsian ilmu antara manusia. 1996:12) 2.Pengkhususan kerja dan hasil kerja Pertukaran hasil kerja [Rajah diubahsuai daripada Wan Abdul Rahman Latiff (1996)] Secara kritis. Justeru. (Wan Abdul Rahman Latif (1996:16-7). 1996:13) 9 . paling minimum dia memerlukan ibu dan bapa atau seorang teman. Interaksi manusia dan alam yang pelbagai mewujudkan keindahan dalam pembentukan sesebuah tamadun itu. Daripada perkongsian ilmu dan pertukaran ideaidea ini maka perpaduan antara manusia yang berbeza kepercayaan dan kefahaman dapat dijalinkan. Walau sekuat mana ketahanan diri seorang manusia. Dalam pada itu.1.2 INTERAKSI MANUSIA DAN ALAM Interaksi manusia dan alam mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman kepada diri sendiri tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain.2. Dengan adanya perpaduan antara kaum maka segala tugasan dan urusan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berbagai-bagai idea dapat dikembangkan. (Wan Abdul Rahman. (Wan Abdul Rahman. dalam penelitian yang lebih khusus. Namun begitu. usaha dan pengalaman yang terhasil daripada interaksi dengan alam akhirnya akan membawa manusia semakin memahami berkenaan kelahiran tamadun. pola perkembangan faktor kependudukan dan faktor sumber yang dibincangkan ini mungkin berbeza antara sebuah tamadun dengan tamadun yang lain. pemasyarakatan dan pembudayaan idea. Interaksi dengan alam mestilah dibudayakan secara kolektif kerana secara fizikalnya saiz alam adalah terlalu besar dan luas untuk dinisbahkan kepada sebuah masyarakat apalagi kepada tubuh badan seorang manusia. menerusi aspek sosioekonomi maka akan wujud kesepaduan antara rakyat yang berbilang kaum menerusi pergaulan dalam kehidupan yang menetap di suatu kawasan yang sama dan juga melalui kerjasama dalam pengkhususan kerja. sekurang-kurangnya prinsip ini memang wujud dan menjadi asas serta memainkan peranan penting apabila dikaitakan dengan prinsip-prinsip asas yang lain.

1. Daya kreativiti manusia yang pelbagai juga merupakan wadah utama dalam pembentukan kesepaduan antara kaum. Peningkatan usia. ilmu dan kemahiran daripada pelbagai kaum ini dapat diperkembangkan.3 DAYA KREATIVITI MANUSIA Daya kreativiti manusia diambil kira dalam memenuhi tuntutan kehidupan dan menjadi prinsip asas dalam kelahiran sesebuah tamadun. berkongsi kasih sayang.2. Daya kreativiti ini akan mewujudkan hubungan dua hala dan interaksi jika diperlukan khususnya dari aspek kaum yang berbeza. manusia merangka pembangunan. mewujudkan kemaslahatan dan mencari jalan mengelakkan kemudaratan sehingga lahirlah suatu tahap yang dipanggil tamadun. manusia dibekalkan oleh Allah SWT dengan unsur-unsur kreativiti iaitu pancaindera bagi mengumpul maklumat. perubahan psikologi dan perubahan cara hidup adalah antara faktor yang mempengaruhi kehendak manusia yang tidak terbatas itu. iaitu batasan keupayaan diri yang dimilikinya dan batasan sumber yang diperlukannya. Daripada segi hakikat kejadian. memupuk dan membina daya kretivitinya secara sistematik. dan perasaan bagi menilai maklumat yang dinilai.4 PERSAINGAN ANTARA MANUSIA Kehendak manusia tidak pernah terbatas. Apa-apa yang diperhatikan daripada tindak tanduk haiwan yang tidak berakal tetapi tahu bagaimana mengurus kehidupan seperti mencari makanan. Dengan itu.2. Batasan-batasan inilah yang menyebabkan manusia terpaksa bersaing sama ada untuk menampung batasan keupayaan diri ataupun menambahkan bilangan sumber yang diperlukan itu. 1996:14) 2. mencari tempat perlindungan. Namun. adalah contoh yang memungkinkan manusia mengasah. Dengan kreativiti itu. Akhirnya persaingan ini membawa kepada suatu bentuk perkembangan yang bersifat sistematik yang 10 . (Wan Abdul Rahman. terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya. akal. Pengalaman manusia berinteraksi dengan alam mengajar manusia menjadi kreatif.1.2.

2. Kepakaran dan kemahiran yang pelbagai merupakan asas dalam pembangunan negara yang bertamadun.1 CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN MENGIKUT SARJANA ISLAM: 2.2.2.2. Menurut Wan Abdul Rahman (1996: 1). tetapi dimiliki oleh kumpulan masyarakat yang lain. persaingan yang sihat antara pelbagai kaum mampu mewujudkan perpaduan. keamanan dan kesejahteraan negara mampu dikecapi dan peristiwa hitam yang berlaku pada 13 Mei 1969 tidak akan berulang kembali. maka manusia sentiasa memerlukan pertukaran bantuan dan kerjasama. (Wan Abdul Rahman.1. Bahasa Melayu meminjam perkataan ‘tamadun’ daripada bahasa Arab kerana perkataan itu tidak pernah wujud dalam bahasa dan pemikiran orang Melayu.2. (Wan Abdul Rahman. Justeru.5 PEMINJAMAN KEPAKARAN Selain daripada itu. Hal ini bukan sahaja membangunkan negara malah keamanan negara juga kukuh kerana wujudnya perkongsian kepakaran daripada kaum yang pelbagai.1.1 BERSUMBERKAN AL-QURAN DAN SUNNAH 11 . berlakunya peminjaman kepakaran antara golongan manusia yang mewakili daerah yang berbeza membayangkan betapa manusia dengan kemampuan yang berbeza-beza sentiasa mengutarakan jalan keluar kepada masalah yang dihadapi.diorganisasikan secara berstruktur dalam bentuk kepakaran. Lebih-lebih lagi kepakaran dan kemahiran daripada pelbagai kaum di Malaysia. peminjaman kepakaran juga menjadi asas dalam kelahiran tamadun manusia. Dengan ini. Oleh kerana manusia memiliki batasan keupayaan diri. Sebagai contoh dalam perbincangan mengenai etimologi tamadun pada awal pelajaran ini.2 CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN 2. 1996:15) 2. Bantuan kadangkala berbentuk peminjaman kepakaran tertentu yang tidak dimiliki oleh sesuatu kumpulan masyarakat.2. 1996:15) 2.

Menurut Syed Akhlak dan moral Islam berjaya Qutb.2 KONSISTEN Imej Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sejak lebh 14 kurun lampau masih lagi sesuai kehendak dan tuntutan zaman pada hari ini. masih lagi kekal dengan ketetapan yang dinukilkan di dalam al-Quran. Islam adalah tamadun. tetap dan lebih istimewa di atas landasan syariat serta syiarnya yang tersendiri.Masyarakat bertamadun mengikut pandangan sarjana Islam bukan sahaja berasaskan pembangunan material tapi merangkumi kerohanian dan moral. Model ini jarang sekali kedapatan pada tamadun-tamadun lain. Perintah serta 12 . ajaran Islam itu sendiri melahirkan manusia bertamadun dan islam amat menekankan konsep akidah dan pengabdian diri kepada Allah sebagai asas tamadun. Al-quran itu merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah SWT sebagai penguasa atau khalifah bagi mentadbir muka bumi sejajar dengan kehendakNya.2. Ia menjelaskan tentang cara bagaimana manusia harus mentaati Allah SWT (tauhid). Justeru. melaksanakan amanah menerusi sistemsistem yang ditentukan oleh Allah SWT serta nilai moral seseorang individu untuk berurusan sesama manusia dan alam. Menurut Ibnu Khaldun. Ia dimanifestasikan daripada unsur-unsur ketauhidan kepada ALLAH SWT kerana nilai tauhid tersebut merupakan asas utama dalam pembinaan tamadun dan ia memberi impak yang menyeluruh kepada kehidupan insaniah. meningkatkan tamadun. menjadi manusia yang baik (berakhlak). (Solahuddin Ismail. Pengisahan tersebut bertujuan supaya manusia membentuk fasa-fasa tamadun seiring dengan tuntutan alam tanpa melakukan kerosakan di atas muka bumi. 2009: 47) 2.1. Kisah-kisah umat terdahulu yang dinukilkan di dalam al-quran seharusnya dijadikan pedoman bagi umat manusia terkemudian bagi membina sebuah peradaban yang baik sesuai dengan kehendak Allah dan selari dengan tuntutan fitrah semula jadi manusia serta alam.2. Persoalan perundangan sebagai contoh. Ini menunjukkan proses ketamadunan Islam adalah berterusan. Manakala konsep yang diketengahkan oleh Hadis adalah bagi menjelaskan perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah SWT di dalam al-quran. pegangan kepada sumber al-quran dan as-sunnah amat penting bagi mewujudkan perpaduan yang kukuh dalam pembinaan sesebuah tamadun.

Oleh kerana itu. Menerima tatacara yang tidak bertentangan dengan nilai akidah serta konsep Islam amat dialu-alukan sebagai ranting bagi mengukuh lagi sistem-sistem yang di dalam Islam. Islam juga mementingkan rasional terutamanya di dalam persoalan-persoalan semasa yang tidak melibatkan perkara-perkara atau hukum hakam yang bersifat mutlak. 2009: 52) 2. (Solahuddin Ismail.3 TERBUKA DAN RASIONAL Tamadun Islam yang mengalami proses pembinaan yang agak lama semestinya membuka ruang kepada peradaban-peradaban lain untuk diasimilasikan supaya ia sesuai dengan resam dan budaya penganutnya.2. (Solahuddin Ismail.2. Ia bertujuan untuk mengelakkan pandangan sempit terhadap imej Islam yang berusaha bagi memudahkan proses kehidupan insan. Konsep perbincangan dan musyawarah amat penting dalam usaha mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah.2. Ia secara tidak langsung meninggikan lagi martabat Islam pada pandangan peradaban lain.larangan Allah SWT adalah mutlak tanpa ada perubahan mengikut arus zaman. manusia tidak seharusnya bertindak melawan arus kerana Allah SWT lebih mengetahui kehendak dan keperluan umat manusia di dalam mengharungi kehidupan mereka.4 BERSIFAT SEMASA Islam masih dapat bertahan hingga ke hari ini disebabkan ianya selari dengan tuntutan semasa yang sering berubah.1. Pembudayaan serta gabungan akal dan keimanan melahirkan banyak model-model 13 . Kritikan yang membina seharusnya diterima dengan berlapang dada demi kebaikan dan pengukuhan tamadun. Sistem-sistem yang ada di dalam Islam berupaya menerima pakai unsur-unsur peradaban lain selagi ia tidak bertentangan dengan akidah dan syariah.1. Sifatnya yang fleksibel memberi ruang yang secukupnya bagi membina serta mengukuhkan lagi budaya dan acuan Islam dengan lebih sempurna. Ciri Islam yang begitu konsisten berupaya menghadapi cabaran zaman disebabkan Penguasanya sudah mengetahui matlamat sebenar kehidupan manusia. Skop pemikiran yang terhad tentang Islam harus dihindarkan supaya akal dan keupayaan manusia dapat ditonjolkan dengan lebih sempurna dan berkesan. Ini menggambarkan kepada umat manusia sikap keterbukaan Islam yang menerima pembaharuan adalah adil serta saksama.2. 2009: 51) 2.

Terdapat tiga jaringan utama bagi membentuk peradaban Islam yang sempurna yang akhirnya melahirkan seorang Muslim yang bertanggungjawab.1.baru sesuai dengan tuntutan semasa.6 SEMPURNA DAN SYUMUL 14 . Jaringan tersebut ialah hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Pencipta dan Penguasa alam. hubungan manusia sesama manusia dengan alam sebagai sumber serta instrumen bagi mengukuhkan lagi nilai ketamadunan. Sebagai contoh. Ini secara tidak langsung merendahkan nilai moral mereka dan saling bercakaran antara satu sama lain kerana sifat-sifat yang buruk berjaya menguasai serta merosakkan budaya dan pemikiran mereka. (Solahuddin Ismail. (Solahuddin Ismail. Ia dimanifestasikan daripada unsur-unsur manusiawi yang amat memerlukan makanan rohani dan jasmani sebagai alat pengimbang rutin kehidupan mereka. 2009: 54) 2.2.5 SESUAI DENGAN FITRAH MANUSIA Islam seperti yang dikhabarkan adalah agama yang sesuai dengan sifat semula jadi atau nature manusia.2. Cara Islam amat berbeza sekali dengan peradaban lain khususnya Tamadun Barat yang hanya mementingkan sikap individualistik dan hanya melibatkan hubungan manusia sesama manusia dan alam sahaja. 2009: 53) 2.2. masyarakat dan alam. Aspek ketuhanan yang dikesampingkan menyebabkan mereka teraba-raba mencari objektif sebenar kehidupan mereka di muka bumi ini. Ia berupaya membawa kebaikan bukan sekadar kehidupan di dunia malahan menjanjikan manfaat yang baik di akhirat.1. Ia menunjukkan kepada kita tribulasi dan cabaran semasa yang dihadapi semasa proses pembinaan Tamadun Islam mengukuhkan lagi nilai tamadun tersebut kerana isu-isu semasa yang wujud dalam masyarakat dapat disesuaikan dengan kehendak Islam. Nilai keislaman yang digarapkan di dalam Tamadun Islam membentuk manusia menjadi insan yang tahu menghargai diri. Sifat semula jadi manusia sememangnya memerlukan imbangan yang menghubungkan elemen kemanusiaan dengan aspek-aspek ketuhanan.2. sistem perbankan dan kewangan islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam dan juga bukan Islam hari ini kebanyakannya diubah suai supaya ia menepati kehendak Islam dan dapat memenuhi keperluan semasa manusia.

Wujud juga agama dan kepercayaan (memadai jika wujudnya kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan animisme atau penyembahan dewa-dewa ). Kesempurnaan Islam tampak amat luas sekali meliputi kepelbagaian aspek kehidupan seperti sosial. Kepelbagaian ini seharusnya dimanfaatkan semaksimum mungkin oleh umat Islam bagi membina kembali ketamadunan Islam. Wujud juga sistem politik dan pemerintahan dalam sebuah kerajaan. Acuan yang tersedia perlu dipupuk dan dibajai supaya ia menghasilkan suatu tamadun yang ideal yang menjadi model kepada masyarakat lain. Kesempurnaan yang dibawa oleh Islam memudahkan lagi urusan harian manusia.Islam adalah sempurna dan menyempurnakan keperluan-keperluan manusia.telah wujud organisasi sosial yang lengkap.2. Ciri-ciri yang baik dan mulia sepatutnya dikongsi bersama dengan peradaban lain bagi menghasilkan suatu imej baru Islam sederhana yang boleh dijadikan pedoman oleh masyarakat lain dalam kehidupan. aktiviti perdagangan dan pertanian telah mula berkembang selaras dengan kemajuan sains dan teknologi untuk memudahkan kehidupan seharian serta perkembangan ilmu pengetahuan.3 CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT SARJANA BARAT: Antara ciri masyarakat bertamadun menurut pandangan sarjana barat ialah manusia mula tinggal menetap dalam sebuah komuniti di sebuah kawasan. Dengan kemudahan menguruskan tatacara hidup akan meningkatkan proses pembinaan tamadun. 15 . (Solahuddin Ismail. manakala tamadun Islam meliputi kedua-dua aspek iaitu material dan akidah. terdapat perbezaan di antara tamadun barat dengan tamadun Islam. Pemikiran Islam yang sempit dan terkongkong harus diabaikan dalam usaha membentuk suatu masyarakat Islam yang ideal dan sempurna. perundangan. Tamadun barat lebih mementingkan ciri-ciri luaran seperti seni bina. Konsep kepuakan atau assabiyah. Manakala terdapatnya pengkhususan kerja setiap kumpulan dan setiap lapisan masyarakat mempunyai tugas yang berlainan yang telah ditentukan. 2009: 55) 2. Selain daripada itu. ekonomi. Malah. tugu dan lain-lain. Berdasarkan pendapat tokoh sarjana Islam. Wujudnya sebuah sistem tulisan dan bahasa. 2003: 42). politik dan sebagainya. (Mohd Liki bin Hamid. Kesyumulan Islam harus diketengahkan supaya ia dapat menjadi wadah serta cara dakwah yang baik bagi mengajak dan menarik masyarakat bukan Islam supaya lebih menghayati etika-etika mulia sejajar dengan tuntutan Islam.

empat model perkembangan tamadun akan dikemukan. Tahap kehidupan menetap atau bertamadun yang dicirikan oleh kelahiran sistem pemerintahan yang membawa kepada pertumbuhan bandar dan memberi kesan kepada stratifikasi sosial. c.4 FAKTOR PEMBINAAN. 2003: 42) 2. Model yang pertama ialah model tiga tahap perkembangan kerajaan atau organisasi sosial yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun (1332-1406) iaitu (Wan Hashim 1997: 75-76): a. Oleh yang demikian. dan kemudiannya diperkukuhkan oleh peranan agama. Tahap lemah atau kejatuhan yang dicirikan oleh konflik politik dan krisis ekonomi sehingga membawa kesan kepada stratifikasi sosial dengan peningkatan kemewahan dan kelunturan semangat kekitaan. (Wan Hashim 1997: 75-76) Model Ibn Khaldun ini juga dikenali sebagai teori kitaran kemudiannya dikembangkan pula oleh Arnold Toynbee (1889-1979) dalam bukunya A Study of History. Toynbee sependapat dengan Ibn Khaldun bahawa agama dan stratifikasi sosial memainkan peranan penting dalam melanjutkan hayat sesuatu tamadun. (Mohd Liki bin Hamid. Tahap awal atau kelahiran yang dicirikan oleh perasaan kekitaan atau asabiyah bagi memenuhi keperluan asas.gabungan Islam dan sekularisme. Pemantapan ilmu pengetahuan mesti digiatkan bagi meletakkan Islam di mercu yang sewajarnya sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW.2. b. Toynbee juga membuat penambahan apabila secara khusus memperincikan tahap ketiga model ini dengan membahagikannya kepada tiga subfasa iaitu (Wan Hashim 1997:77) : keretakan. perpecahan dan kejatuhan. dalam bahagian ini. PERKEMBANGAN DAN KEMEROSOTAN TAMADUN Perbincangan dan penilaian yang objektif tentang bangun dan jatuh sesebuah tamadun manusia sangat bergantung kepada kerangka model atau teori perkembangan tamadun. taklid yang membuta tuli perlu dihindari dalam usaha membina asas yang kukuh bagi membangunkan Islam. 16 .

Menurut Wan Hashim (1997:78). kerjasama dan interaksi sosial. Menurut Ali Shariati (1979). c. Malk juga dapat dianggap terpengaruh dengan teori kitaran Ibn Khaldun. sistem politik. (1997:78) Model keempat ialah model Ali Shariati (1933-1977). diskriminasi gender dan keterbatasan interaksi sosial seperti yang wujud dalam kehidupan jahiliah pra-Islam. ekonomi dan sosial seperti yang ditonjolkan dalam kehidupan pasca-hjrah Muhajirin dan Ansar. Ciri-cirinya ialah seperti perluasan hubungan silaturahim. (Wan Hashim. Ciri-cirinya ialah seperti penyembahan berhala. penyelewengan agama serta kecintaan terhadap kekayaan material dan kemewahan. tidak tamadun yang lahir dan berkembang di kalangan masyarakat primitif yang tidak pernah berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. pemusatan kuasa dan kepentingan. Justeru. dan keduadua perkara yang penting dalam perkembangan tamadun. Tahap masyarakat pra-tamadun (mujtama’ qabl al-badari) Iaitu pandangan yang belum mantap terhadap aspek-aspek kebendaan. dan kedua-dua perkara tersebut berada dalam diri manusia. Masyarakat pasca-tamadun (Mujtama’ ba’d al-hadari) iaitu peringkat kejatuhan setelah meniti kejayaan cemerlang. Walau bagaimanapun. Pertama ialah penghijrahan manusia dari tempat asal ke tempat baru. cetusan idea-idea intelek. beliau berjaya membentuk skemanya yang tersendiri yang berbeza dengan Ibn Khaldun hasil penelitiannya terhadap tahap-tahap perkembangan sejarah tamadun Islam. ada dua perkara yang penting dalam perkembangan tamadun. semangat kabilah yang kuat. Ciri-cirinya ialah kebekuan idea. b. idea dan kemanusiaan. Masyarakat bertamadun (al-mujtama’ al-mutabadir) iaitu kelahiran peringkat awal budaya baru berteraskan Islam. 1979:44). Dalam sejarah dua puluh tujuh tamadun manusia.Model ketiga ialah model yang diketengahkan oleh Malik Bennabi (19051973). (Ali. 17 . Malik membahagikan teorinya juga kepada tiga tahap: a.

Kedua. semangat kerjasama yang tinggi dan rasa kekitaan (asabiyyah). materialistik dan indvidualistik tanpa mengambil kira kepentingan manusia lain. (Ali. Dalam banyak keadaan. faktor ini menanamkan didalam jiwa manusia sifat-sifat negatif seperti lalai. manusia bertanggungjawab menguruskan diri dan masyarakat.1979: 48-49) Keempat-empat model yang dikemukakan ini masing-masing meneliti dengan mendalam ciri-ciri yang wujud dalam setiap tahap tamadun. Rasulullah SAW sendiri pernah menyebutkan hal ini secara terang dan nyata di dalam hadis baginda: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekali-kali kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya. Dalam mengawal keselesaan hidup dan kemewahan daripada menyeleweng. (Ali. (Ali. peranan manusia dalam menentukan nasib dan masa depan hidupnya. Ketiga.1979: 50-51) Berdasarkan kajian mengenai model dan teori kerangka tamadun yang diketengahkan oleh beberapa orang tokoh pemikir dalam ilmu sejarah dan sosiologi abad ke-20 dan sebelumnya.”riwayat Malik. syariah dan akhlak dengan bersumberkan al-quran dan sunnah. beberapa rumusan tentang perkembangan dan kemerosotan tamadun manusia dapat disenaraikan seperti berikut: Pertama. tamadun islam mewujudkan institusi zakat supaya wujud keselesaan dan 18 . hubungan-hubungan dalam tamadun serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejatuhan dan perkembangan sesebuah tamadun manusia yang akan dibincangkan di dalam bahagian-bahagian seterusnya. Bagi tamadun Islam. Faktor ini amat signifikan dengan tamadun Islam yang memang merupakan tamadun agama. iaitu Kitab Allah dan Sunnah nabi-Nya.1979: 52) Kedua. pegangan kepada agama. faktor keselesaan hidup dan kemewahan. Bagi tamadun Barat pula. Dengan akal fikiran dan tenaga. faktor ini diasaskan kepada akidah. Ciri-ciri yang dimaksudkan itu mencakupi kandungan tamadun. mengubah keadaan yang tidak baik kepada baik berpandu bimbingan daripada asas dan sumber Islam. ideologi dan doktrin menjad asas kepada faktor ini dengan bersumberkan nilai dan norma budaya tempatan. ego.

Pertelingkahan kaum yang berlaku telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda. Dalam pilihanraya tahun tersebut banyak isu-isu sensitif telah dibangkitkan dan ditimbulkan seperti bahasa kebangsaan. cara hidup. amalan. Keempat.1 APA ITU PERISTIWA 13 MEI? Tanggal 13 Mei 1969 tercetus satu detik hitam dalam lipatan sejarah negara. (Wan Hashim. Aspek seterusnya ialah faktor kepimpinan dan politik. Faktor ini merujuk kepada personaliti dan ketokohan pemimpin serta bentuk pemerintahan yang digunakan. Bentuk pemerintahan yang berasaskan agama mampu bertahan lama berbanding bentuk pemerintahan yang berasaskan pengalaman dan pengkajian manusia seperti komunisme dan sosialisme. budaya. Sistem ekonomi yang dapat mengimbangi kemajuan dari sudut material dan spiritual adalah sistem ekonomi yang wujud dalam kerangka tamadun Islam. 1997: 81-82): Faktor seterusnya adalah hijrah. Ia mempunyai kaitan rapat dengan Pilihanraya Umum 1969 dan merupakan puncak manifestasi masalah perpaduan kaum di Malaysia. kedudukan istimewa orang Melayu dan 19 . (Wan Hashim. Dalam pengertian objektif hijrah ialah perpindahan secara fizikal daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Ekonomi yang diasaskan di atas asas dan prinsip yang baik mampu membangunkan tamadun serta memberi kesejahteraan kepada hidup manusia.3 PERISTIWA 13MEI TELAH MENGGUGAT PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA 2. Dalam hal ini. prinsip dan sebagainya yang tidak membawa kemajuan kepada yang membawa kemajuan. hjrah ialah transformasi sikap.3. muhasabah menggunakan mekanisme agama sangat-sangat penting. faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan politk. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam perkara ini sehingga membawa kepada kelahiran dan perkembangan tamadun Islam.kemewahan merupakan hak yang tidak kekal dan mesti dikongsi bersama orang lain. 1997: 83-85): 2. Dari sudut subjektif.

Ia juga telah menyebabkan negara kita telah menjadi tumpuan dunia. masalah 13 Mei ini juga merupakan masalah perpaduan yang telah lama berakar umbi dalam masyarakat majmuk Malaysia sebelum tahun 1969 lagi. Hal ini memberikan tamparan hebat kepada orang Melayu dan akhirnya UMNO telah mengadakan perarakan balas sebagai bantahan terhadap penghinaan parti DAP dan Gerakan. Dalam pilihanraya tahun 1969 Parti Perikatan gagal memperolehi majorirti dua per tiga dalam Dewan Rakyat manakala Parti Gerakan dan DAP yang berjaya memperolehi sebanyak 25 kerusi telah mengadakan perarakan di Kuala Lumpur sambil menghina bangsa Melayu.angelfire. Sebenarnya. (dipetik daripada http://www.html.3.hak kerakyatan orang bukan Melayu. Peristiwa tersebut telah mengorbankan ramai orang dan telah mengakibatkan kerugian harta benda yang banyak.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERISTIWA 13 MEI 1969 20 . Masalah ini telah disebabkan oleh British yang berperanan besar dalam mewujudkan keadaan sedemikian rupa.2 FAKTOR . Dalam suasana tegang dan penuh emosi maka tercetuslah peristiwa 13 Mei 1969.com/on2/Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI.pada 28/2/2011) 2.

3.1 Dasar Pecah dan Perintah British Pada zaman pemerintahan British. mereka telah menetapkan status dan peranan ekonomi yang 21 .Rajah 2. Tambahan pula. mereka mahu mengeksploitasi semaksimum mungkin kekayaan semulajadi di Malaysia.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peristiwa 13 Mei 1969 2. Justeru. British telah mewujudkan kelompokkelompok etnik berdasarkan kegiatan ekonomi. Dasar Pecah dan Perintah British ini dilaksanakan oleh British untuk menjaga kepentingan mereka agar pentadbiran mereka tidak akan terjejas dengan kewujudan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia.2. Hal ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan kek ekonomi pada ketika itu yang mana pecahan ekonomi di antara kaum-kaum telah mewujudkan jurang perbezaan yang ketara dari segi taraf hidup dan sosial.

Stigma yang wujud inilah yang telah mengapi-apikan lagi prasangka yang wujud di antara kaum-kaum sehinggakan tercetusnya sentimen 13 Mei 1969. orang Melayu digalakkan tinggal di kampung dan mengerjakan sektor pertanian. Malaysia tidak mempunyai satu asas atau sistem pendidikan nasional. tetapi menjadi faktor yang mewujudkan jurang 22 . 1980: 32) 2. maka perasaan prejudis dan prasangka antara satu kaum dengan kaum yang lain tercetus dengan mudahnya lantaran persefahaman dan perpaduan dalam kalangan mereka pada ketika itu sememangnya tidak wujud sama sekali disebabkan oleh dasar pecah dan perintah ini. Apabila ini berlaku.berbeza-beza bagi setiap kaum di Malaysia ini. Sebagai contoh. Begitu juga dengan kaum Cina dan Melayu. kaum Cina pula digalakkan tinggal di bandar dan mereka ini banyak terlibat dengan aktiviti ekonomi bersifat komersial manakala kaum India digalakkan tinggal di estet-estet dan bekerja sebagai penoreh getah. (Kay Kim Khoo. Oleh sebab itu. Apa yang wujud pada ketika itu ialah empat aliran pendidikan yang berlaianan iaitu aliran Inggeris. mereka telah berjaya membuatkan perpaduan antara kaum-kaum di Malaysiapada ketika itu gagal digapai. ketidakwujudan satu bahasa pengantar yang seragam telah menyebabkan setiap kaum hanya tahu bercakap dalam bahasa ibunda masing-masing sahaja. Komunikasi yang berlaku antara kaum adalah sangat terhad lantaran ianya hanya berlaku di pejabat dan pasar sahaja. Dasar ini telah berjaya direalisasikan oleh pihak British dengan jayanya kerana walaupun mereka sudah tidak lagi berkuasa di Tanah Melayu. Hal ini telah menyebabkan tiadanya keseragaman dari segi identiti dan fahaman di antara kaum kerana perbezaan latar pendidikan masing-masing. mereka telah menggunapakai silibus yang diambil dari negara India untuk diajar kepada anak-anak mereka. Selain itu.2 Sistem Pendidikan yang Berasingan Sebelum Laporan Razak dikemukakan. Masing-masing mengambil sikap tidak peduli terhadap kaum yang lain dan hal ini secara implisit menjadikan rakyat pada ketika itu mempunyai sikap perkauman. masyarakat di Malaysia pada ketika itu tidak dapat berkembang dari segi pendidikan dan sosial lantaran sistem pendidikan yang dilaksanakan bukannya berfungsi sebagai alat perpaduan. Melayu.3. Kesan daripada pelaksanaan dasar ini ialah interaksi antara kaum-kaum menjadi sangat terbatas. Bagi kaum India.2. Cina dan India.

Hal ini telah menyebabkan timbulnya pelbagai masalah yang telah menggugat perpaduan kaum. Masyarakat India pula bekerja sebagai penoreh getah di estet-estet dan tinggal di estet-estet.html. Lao-Tze. kaum Cina beragama sama ada Buddha. Hal ini sekaligus telah memberikan satu impak buruk dalam pembentukan perpaduan kaum di Malaysia.pada 28/2/2011) 2. terdapat ramai juga yang beragama Kristian.scribd.perkauman. (dipetik daripada http://www. Setiap kaum pula mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeza-beza dan hal ini menambahkan lagi keparahan masalah perpaduan kaum di Malaysia. Inilah antara faktor yang telah mengakibatkan peristiwa 13 Mei 1969 berlaku. Taoisme atau Confucius manakala kaum India beragama Hindu. Kaum Melayu beragama Islam.2.3.2.4 Aktiviti Ekonomi yang Berlainan Aktiviti ekonomi yang berlainan menjadikan interaksi sosial dalam kalangan kaum Melayu. Cina dan India pada ketika itu sangat terbatas.3.com/on2/Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI.angelfire. malah agama-agama ini tidak langsung menggalakkan penganutnya memusuhi agama lain.com pada 27/2/2011) 2. Di samping itu. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dan 23 . tetapi ianya berpunca daripada sikap jahil terhadap agama-agama lain hinggakan banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain.3 Perbezaan Agama dan Kebudayaan Perbezaan budaya dan agama merupakan salah satu lagi punca berlakunya masalah perpaduan kaum di Malaysia. Masyarakat Melayu kebanyakannya terdiri daripada petani yang tinggal di kampung-kampung. (dipetik daripada http://www. Kegiatan ekonomi yang berbeza ini telah mewujudkan jurang pendapatan yang berbeza antara satu kaum dengan kaum yang lain. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan agama yang dianuti oleh kaum-kaum yang terdapat di Malaysia ini. manakala masyarakat Cina telah mewarisi pekerjaan turun temurun keluarga mereka iaitu berniaga dan kebanyakannya tinggal di Bandar.

6 Pendudukan Jepun Salah satu punca permusuhan orang Melayu dengan Orang Cina ialah akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu. 1980: 32) 2.persatuan Etnik Struktur masyarakat Malaysia yang terdiri dari berbagai-bagai kaum telah melahirkan banyak persatuan-persatuan politik sosial dan ekonomi yang berasaskan kaum masing-masing. Ketika itu kebanyakan orang Cina menyertai MPAJA (Malaysian People Anti Japanese Army). 2007: 78) 2.html. (Kay Kim Khoo.2. Jepun juga telah melantik orang Melayu sebagai askar dan polis berbeza dengan orang Cina yang tidak diberi peluang untuk menjawat sebarang jawatan.pada 28/2/2011) 2.2.3.3. Putra alHaj). Parti-parti politik yang berbentuk perkauman seringkali mengeksploitasi perbezaan-perbezaan yang wujud dalam kalangan kaum hingga menimbulkan rasa tidak puas hati yang ketara antara satu kaum dengan kaum yang lain.7 Membangkitkan Soal Sensitif Pada Pilihanraya Umum 1969 24 .3. Ini menyebabkan tentera Jepun bersikap pilih kasih dalam hal yang melibatkan kaum Melayu dan Cina.com/on2/Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI. (dipetik daripada http://www. Keadaan bertambah buruk apabila kebanyakan tentera Jepun yang menyerang MPAJA ialah terdiri daripada orang Melayu dan ini telah menimbulkan persengketaan antara orang Melayu dengan Orang Cina dan kemuncaknya ialah pada 13 Mei 1969.angelfire.2. Hal ini kerana Jepun memberi layanan yang lebih istimewa kepada orang Melayu berbanding orang Cina kerana Jepun masih lagi dipengaruhi sentimen peperangan dengan negara China pada akhir kurun ke 19 dan awal kurun ke 20. Perkara ini telah memperkuatkan lagi rasa sentiment perkauman serta rasa syak wasangka di antara satu sama lain kerana persatuan-persatuan ini hanya memperjuangkan kepentingan kumpulan kaum yang diwakilinya sahaja tanpa menghiraukan kaum-kaum yang lain. (Abdul Rahman (Tunku.5 Persatuan .persaingan ekonomi yang tidak sihat di antara kaum dan seterusnya membawa pada kemuncak berlakunya peristiwa 13 Mei 1969.

Dato’ Hamzah Bin Abu Samah. Tan Sri Muhammad Ghazali Shafie. Ini telah menimbulkan pelbagai rasa tidak puas hati antara kaum dan akhirnya setelah memenangi kerusi yang agak banyak dan berjaya menafikan majoriti dua per tiga parti Perikatan. Antara implikasi daripada peristiwa 13 Mei adalah: 2. Antaranya ialah Tun Dr. Namun.3 IMPLIKASI 13 MEI TERHADAP PERPADUAN KAUM Peristiwa 13 Mei 1969 ialah rusuhan kaum yang berlaku dan merupakan kemuncak masalah perpaduan kaum di Malaysia.com pada 27/2/2011) 2.T Sambatan. Tambah memburukkan lagi keadaan ialah orang Melayu melalui UMNO telah mengadakan perhimpunan balas untuk menangkis penghinaan parti DAP dan Gerakan. Tan Sri Mohd Salleh Ismail dan Jeneral Tunku Osman Tunku Mohd Jiwa.3.Semasa kempen pilihanraya tahun 1969 parti-parti politik yang bertanding telah memainkan isu-isu yang sensitif seperti kedudukan istimewa orang Melayu. 25 . pihak kerajaan telah menubuhkan Majlis Gerakan Rakyat (MAGERAN). Keadaan menjadi tidak terkawal dan akhirnya meletuslah peristiwa hitam 13 Mei 1969. Maka. Tun Abdul Razak. Tan Siew Sin. parti DAP dan Gerakan telah berarak untuk menghina orang melayu.scribd. Penubuhan MAGERAN mempunyai fungsi yang besar dalam mengembalikan keamanan dan undang-undang negara.1 TERBENTUKNYA MAGERAN ( MAJLIS GERAKAN NEGARA) Peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku telah mengakibatkan kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969. Hal ini memberikan implikasi yang besar dalam corak pentadbiran negara kita. Ismail. Tragedi ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan "Pilihan Raya Umum 1969" dan merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Tun G.3. pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai tinggi polis dan tentera. (dipetik daripada http://www. Gerakan ini telah diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. soal bahasa dan kerakyatan untuk memancing undi daripada orang ramai.3. MAGERAN turut dianggotai oleh pemimpin-pemimpin parti politik. menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna dan mengembalikan suasana keharmornian dan kepercayaan antara kaum di Malaysia. iaitu 4 hari selepas kejadian. Tan Sri Abdul Kadir Shamsuddin.

pemimpin negara pada masa itu menyedari bahawa masyarakat berbilang kaum di Malaysia tidak mempunyai satu hala tuju yang jelas maka. Ini juga adalah implikasi daripada peristiwa 13 Mei yang sememangnya mengganggu gugat keamanan perpaduan kaum. Sabah dan Sarawak. (Dipetik daripada http://www. Majlis Perundingan Negara ini berfungsi untuk meneliti isuisu perpaduan negara serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan pelbagai kaum. perkhidmatan awam. Ahli-ahli majlis ini telah dianggota oleh menteri-menteri yang menganggotai MAGERAN. Hal ini kerana. wartawan. bangsa dan agama. dan kumpulan minoriti. badan-badan profesional. Rukun negara adalah manifestasi idealogi nasional dengan tujuan untuk mencapai perpaduan dalam kalangan rakyat tanpa mengira kaum. persatuan guru-guru. Ia juga bertindak sebagai penasihat kepada MAGERAN mengenai perkara-perkara yang bersangkutan dengan perhubungan dan integrasi kaum di Malaysia. kerajaan telah memperkenalkan rukun negara untuk memberi garis panduan yang lebih jelas kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia. itu hanya sementara. namun ia juga memberi kesan terhadap sistem kerajaan berparlimen di mana sistem ini telah digantung dan semua kuasa pentadbiran telah dipusatkan kepada MAGERAN.3. Ia merupakan kesinambungan daripada terbentuknya MAGERAN. fungsi kerajaan berparlimen dikembalikan semula pada 23 Februari 1971.com/doc/9646408/13Mei-1969e. Kerajaan-kerajaan negeri. (Dipetik daripada http://www.MAGERAN bukan sahaja menjadi implikasi terhadap peristiwa 13 Mei.3 RUKUN NEGARA DIPERKENALKAN Implikasi daripada peristiwa 13 Mei juga mempengaruhi pembentukan rukun negara.3.2 TERTUBUHNYA MAJLIS PERUNDINGAN NEGARA ditubuhkan pada bulan Januari 1970 Majlis Perundingan Negara yang adalah untuk membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Majlis Perundingan Negara juga telah dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak. Namun.com/doc/9646408/13Mei-1969e. pada 10/3/2011) 2. pada 10/3/2011) 2. kumpulan-kumpulan agama. parti-parti politik. Konsep rukun negara yang dibentuk oleh MAGERAN ini pada asasnya ialah untuk membentuk corak masyarakat Malaysia berdasarkan prinsip hidup yang telah pun 26 . warna kulit.3.3.scribd. Kesatuan Sekerja Dan Persatuan Majikan.scribd.

3. keluhuran Perlembagaan dan yang terakhir kesopanan dan kesusilaan. penyusunan semula masyarakat dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB) kerajaan juga memberi tumpuan untuk menyatupadukan semula masyarakat yang telah berpecah belah akibat ketidakseimbangan perolehan dan pengagihan kekayaan negara. Justeru. penghuni estet. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dalam dasar ekonomi baru ini bertindak untuk merapatkan jurang kekayaan antara golongan kaya dan golongan miskin tanpa mengira kaum kerana ketidak seimbangan kekayaan terutamanya antara kaum hanya akan mencetuskan suasana yang tidak harmorni akibat rasa tidak puas hati antara satu sama lain. mencipta suatu masyarakat yang adil dan kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. (Dipetik daripada http://www. Tujuan utama pembentukan rukun negara ialah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Berikut adalah konsep rukun negara yang telah dibahagikan kepada lima prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan.scribd.wujud dan boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia disamping mengekalkan perpaduan antara kaum dan mengelakkan peristiwa lama (13 Mei) tidak berulang kembali. (Dipetik daripada http://www. memelihara cara hidup demokratik. pada 10/3/2011) 27 .scribd. pada 10/3/2011) 2. Dengan wujudnya keadilan dalam semua aspek maka secara tidak langsung dapat mempertahankan perpaduan tersebut. Kedua-dua matlamat DEB ini adalah berkadar langsung dengan aspek perpaduan yang ingin dipupuk.5 TERBENTUKNYA DASAR EKONOMI BARU (DEB) Dasar ini telah diperkenalkan pada tahun 1970 dan mempunyai dua matlamat utama iaitu pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB).com/doc/9646408/13-Mei-1969e. untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru ini. kedaulatan Undang-undang. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi yang kaya dan pelbagai corak dan membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi.3. kesetiaan kepada Raja Dan Negara.com/doc/9646408/13-Mei-1969e. petani nelayan dan pesawah. kerajaan telah memberi banyak tumpuan kepada golongan seperti pekebun-pekebun kecil. Manakala. Dalam dasar ini kerajaan menetapkan sasaran untuk pemilikan ekuiti dalam bidang perusahaan dan perniagaaan iaitu 70 peratus ekuiti rakyat Malaysia termasuk 30 peratus ekuiti bagi kaum Bumiputera pada tahun 1990.

Strategi yang telah dilaksanakan pula bagi merealisasikan matlamat ini adalah dengan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama.2. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nilai perpaduan itu pada pandangan negara kita. Ini akan memberikan kefahaman dan rasa saling memahami sambil dapat menghindarkan rasa curiga antara satu sama lain kerana mereka dapat berinteraksi dengan menggunakan satu bahasa tunggal iaitu Bahasa Melayu.6 PENYERAPAN UNSUR PERPADUAN DALAM DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Penyerapan nilai perpaduan bukan sahaja diterapkan dalam aspek ekonomi dan pentadbiran sahaja malah juga turut diserapkan dalam sistem pendidikan negara. Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah hasil daripada Akta Pelajaran 1961 yang berdasarkan syor laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Ia juga boleh dihayati menerusi falsafah pendidikan negara yang telah ditetapkan seperti berikut: 28 . mempertingkatkan pendidikan rohani. memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada 1982 berdasarkan kemahiran 3M iaitu Membaca. mengadakan kurikulum dan peperiksaan yang sama di semua sekolah. disiplin dan keagamaan. Ia telah dimaktubkan dalam Ordinan Pendidikan 1957. menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang dapat memupuk disiplin dan perpaduan dan seterusnya memperluaskan pendidikan teknik dan vokasional dan mempelbagaikan kemudahan pelajaran. Langkah-langkah di atas amat penting untuk memupuk perpaduan terutamanya langkah yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. Menulis dan Mengira serta memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988. Pada amnya dasar ini bertujuan untuk membantu menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan keturunan melalui sistem pelajaran yang menitikberatkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama serta berasaskan kokurikulum. peperiksaan dan kegiatan kokurikulum yang sama.3. Melalui aktiviti ko-kurikulum pula akan dapat melahirkan insan generasi yang dapat menghargai perpaduan dan bermoral tinggi agar tidak berlaku lagi ulangan kepada peristiwa 13 Mei 1969.3.

DPN dilaksanakan bagi menggantikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan ia terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) bagi tempoh tahun 1991-2000. (Dipetik daripada http://www. (Dipetik 10/3/2011) 2. Buktinya.com/doc/9646408/13-Mei1969e.scribd. DPN juga merupakan kesinambungan usaha yang telah dilaksanakan menerusi DEB dan bertujuan untuk membina sebuah negara Malaysia yang lebih makmur dan sentosa. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Konsep 1 Malaysia bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama 29 .3.8 WUJUD SLOGAN “1 MALAYSIA” Implikasi peristiwa 13 Mei sememangnya memberi tamparan yang hebat terhadap negara. sehingga kini pemimpin negara kita amat menitikberatkan hal berkaitan perpaduan antara kaum.7 WUJUD DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL daripada http://www. Maka terbentuklah “1 Malaysia”.3.3. pada Dasar Pembangunan Nasional (DPB) diumumkan di Parlimen oleh Datuk Seri Doktor Mahathir Mohammad pada 17 Jun 1991. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.com/doc/9646408/13-Mei-1969e. Jika diteliti falsafah pendidikan negara di atas nyata bahawa dasar pendidikan negara adalah satu dasar yang diwujudkan untuk menyemai rasa cinta kepada negara yang secara simboliknya menuntut usaha ke arah mempereratkan perpaduan antara satu sama lain agar kisah 13 Mei 1969 tidak akan berulang. rohani.“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.scribd.3. Matlamat akhir dasar ini untuk membentuk perpaduan kaum. pada 10/3/2011) 2. Melalui dasar ini ia masih lagi mengekalkan tujuan asas DEB dan bermatlamatkan untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil . berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.

Pencapaian Diutamakan”. Apa yang perlu dilakukan kini oleh rakyat Malaysia ialah terus mendukung aspirasi nasional tanpa mengira apa pun fahaman politik dan saling membantu antara satu sama lain ke arah Malaysia yang lebih adil.scribd. pada 10/3/2011) 30 . harmoni hinggakan menjadi sebutan dunia kerana sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum dapat hidup bersama dalam keadaan dan suasana yang aman damai. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pembangunan Nasional. jika dihayati sepenuhnya oleh semua pihak. Dasar-dasar yang dirangka oleh kerajaan pula haruslah didokong dan diberi sokongan yang sewajarnya agar ia berjaya mencapai matlamatnya. isu 13 Mei 1969 jika dilihat dari satu aspek sememangnya banyak memberikan kesan negatif terhadap negara kita tetapi jika dilihat pula dari satu sudut yang lain ia sebenarnya banyak memberi kebaikan kepada kita semua rakyat Malaysia. yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka. Konsep ini bertepatan dengan cita rasa rakyat Malaysia dan sejajar dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip dalam Rukun Negara. Konsep 1 Malaysia ini direalisasikan oleh Perdana Menteri Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak yang berpaksikan prinsip “Rakyat Didahulukan.antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran. mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman. Selepas 13 Mei 1969 juga jelas menampakkan satu peningkatan yang amat membanggakan bagi negara kita dari segi pemupukan perpaduan kaum dan ia adalah hasl daripada usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan melalui dasar-dasar seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB). stabil dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia. Melalui peristiwa berdarah itulah kita kini dapat hidup dan membentuk sebuah negara Malaysia yang aman damai. Konsep ini juga. (Dipetik daripada http://www. Peristiwa 13 Mei merupakan satu titik tolak ke arah kebaikan kepada negara kita kerana selepas sahaja peristiwa tersebut berlaku semua pihak mulai sedar dan saling bekerjasama membentuk perpaduan yang lebih jitu seperti yang dapat kita saksikan kini.com/doc/9646408/13-Mei-1969e. Kesimpulannya.

2. bertanggungjawab dan sebagainya. Antaranya menerusi Dasar Pelajaran Kebangsaan yang menggunakan sukatan pelajaran.com/2009/09/langkah-langkah-untuk semangat. Melalui ko-kurikulum pula pelajar-pelajar daripada semua kumpulan kaum hendaklah digalakkan bercampur dan memceburkan diri dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah. Negara yang mengamalkan perpaduan dapat mencapai kemajuan dengan mudah serta tidak mudah ditakluki kuasa asing. buku teks. Pelajar-pelajar yang berlainan kaum perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. kerja luar dan juga semasa belajar dalam kelas. peperiksaan. berbudi bahasa. pelbagai cara digunakan untuk mewujudkan perpaduan antara kaum di sekolah. saling membantu. sosial. hormat menghormati. sistem latihan guru dan bahasa penghantar yang sama. Dengan cara kegiatan tersebut agak mudah untuk daripada guru memupuk semangat bekerjasama memupukantara kaum dan saling faham dan memahami antara satu dengan lain.4 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI ISU PERPADUAN DI MALAYSIA Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian di sesebuah negara. Pelajar-pelajar juga sering bergaul antara pelbagai kaum secara lebih dekat semasa diadakan kegiatan ko-kurikulum. pakaian seragam.html. pada 22/3/2011) Sekolah juga harus berperanan menggalakkan pelajar-pelajar supaya boleh berfikir dan berani mengeluarkan pendapat. Dengan ini sekolah akan dapat melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan mempunyai semangat kemalaysiaan yang kuat walaupun berlainan etnik.blogspot. Di Malaysia. (Dipetik daripada 31 . jujur. agama dan kepercayaan kepada tuhan serta menjadi warga negara yang baik. (Dipetik http://izukazx. cintakan keamanan. Negara yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. bencikan kekejaman. Sebagai contoh dalam matapelajaran Pendidikan Islam dan Moral pendekatan yang lebih baik digunakan agar pelajar dapat memahami tentang keperluan moral.

com/topic/langkah+langkah+mewujudkan+perpaduan+kaum+dal am+kalangan+pelajar. pelbagai aktiviti yang dapat memupuk semangat kekitaan adalah amat wajar untuk dilaksanankan demi memupuk perpaduan antara kaum. dan mengawal diri demi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham daripada berlaku. negara kita mungkin masih lagi di tangan penjajah asing. bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri. Rakyat yang peramah dan berakhlak mulia sudah tentu dapat meningkatkan reputasi 32 . Selain itu. Sebagai contoh. Seseorang rakyat haruslah berakhlak dan berbudi pekerti mulia untuk membolehkannya berinteraksi dengan mudah. Peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan haruslah dipatuhi untuk kesenangan semua pihak. Kita haruslah berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia dan menyayangi negara kita. Sifat bersatu-padu antara masyarakat yang berbilang kaum amat penting untuk mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara. Perjuangan tokoh-tokoh negara seperti Tunku Abdul Rahman yang memainkan peranan yang penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara haruslah diambil tahu dan dihargai.html. sabar. Kita haruslah sanggup bertolak ansur. bangsa atau agama. Kita harus sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kedudukan. Di samping itu. Oleh hal yang demikian.jevuska. 22/3/2011) Antara langkah lain bagi mengatasi masalah perpaduan dalam sesebuah negara ialah dengan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyatnya. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. aktiviti seperti gotong-royong yang melibatkan pelbagai kaum sudah tentu dapat memupuk semangat bermasyarakat antara kaum. sifat berdisiplin juga amat penting dalam memupuk perpaduan. Kita perlu mengenali serta menghormati raja dan pemimpin negara kita kerana mereka yang berusaha mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. Tanpa pejuang seperti mereka. semangat kekitaan juga amat penting dalam mengekalkan perpaduan di sesebuah negara. Aktiviti sebegini perlu dipergiatkan lagi malah ditambah dengan aktiviti-aktiviti lain yang lebih kreatif dan efisyen demi memantapkan perpaduan negara.http://www.

Sesuai dengan perubahan masa. dasar yang dimainkan dalam bidang pendidikan amatlah penting dalam proses perpaduan kaum. Oleh itu segala dasar dalam pendidikan yang dapat memupuk perpaduan antara kaum haruslah disokong sepenuhnya oleh setiap rakyat Malaysia. Misalnya apabila berlakunya Kegawatan Ekonomi 1998. Rakyat yang bersifat amanah dan jujur akan dipercayai oleh orang lain dan ini akan membawa kepada perpaduan antara rakyat. pelbagai dasar yang telah diwujud sejak daripada kita merdeka hinggalah sekarang perlulah sering disemak bagi memastikan setiap dasar yang di rancang dapat melaksanakan proses integrasi antara kaum di sekolah dengan berkesan.blogspot. Mereka harus berdikari dalam mengusahakan sesuatu tanpa bergantung kepada bantuan kerajaan pada setiap masa. Dengan perkembangan ekonomi yang cepat menyebabkan keadaan mobiliti masyarakat terus berubah . Seseorang rakyat juga haruslah mempertahankan serta menjunjung Perlembagaan Negara untuk mewujudkan keamanan dalam Negara. kita harus terus mempertahankan nilai-nilai perpaduan yang diasaskan sebelum ini.negara.html. Bidang pendidikan merupakan bidang terpenting bagi menjadi alat perpaduan antara kaum. Rakyat yang rajin dan gigih dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara dan taraf hidup mereka. rakyat Malaysia telah bersatu-padu demi menghadapi cabaran yang dihadapi dan bergabung tenaga untuk memajukan ekonomi negara semula. Justeru. Hanya menerusi pendidikan saja. Kita haruslah berkelakuan sopan supaya tidak dilabelkan sebagai rakyat yang biadap atau kurang ajar. tidak akan wujud lagi masalah perpaduan di Malaysia. pada 22/3/2011) 33 .com/2009/09/langkahlangkah-untuk memupuk-semangat. Kesimpulannya. Rakyat juga harus berusaha dengan gigih dan bersifat produktif untuk memajukan negara. Rakyat juga harus tabah menerima sesuatu cabaran atau pembaharuan dalam negara tanpa menjejaskan perpaduan negara. Kita haruslah sentiasa bekerjasama untuk menghadapi apa jua cabaran yang berlaku dalam negara dan sentiasa memastikan wujudnya perpaduan dalam kalangan rakyat. Dalam masa yang sama. rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat disemai rasa semangat kekitaan dari sejak kecil hinggalah dewasa. (Dipetik daripada http://izukazx.

Sekalung ucapan terima kasih saya tujukan buat pensyarahpembimbing. KP: 900718-03-6242 Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah di atas keizinannya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) bagi matapelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia ini tepat pada masanya. Ustaz Mohd Kamil bin Jaafar.MAZLAN NO. Jutaan terima 34 . pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral di atas tunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan oleh beliau sepanjang pelaksanaan tugasan ini.REFLEKSI NAMA: NUR BAQIAH BALQIS BT.

ekonomi mahupun sosial. telah membantu mempermudahkan kerja saya dalam proses menyiapkan tugasan ini. saya ucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan buah fikiran dan idea yang membantu saya dalam proses menyiapkan tugasan ini. saya tidak menghadapi sebarang kesulitan kerana rujukan yang saya perolehi amat mencukupi bagi saya menyiapkan tugasan ini. masalah perkhidmatan internet yang kurang memberangsangkan di sini menyebabkan saya menghadapi sedikit kesukaran untuk mendapatkan sebarang input daripada internet. Isu perpaduan yang saya dan rakan pilih bagi tugasan ini ialah isu 13 Mei 1969. Namun demikian. saya mendapat banyak input yang berguna berkaitan Tamadun Islam dan Asia. Di samping itu. saya lebih memahami kepentingan mempelajari subjek-subjek 35 . Isu ini telah membuka mata saya tentang kepentingan menjaga keharmonian dan perpaduan antara kaum lantaran ianya mampu memberi impak yang besar terhadap tahap perkembangan negara sama ada dari sudut poltik. Penggunaan Celcom Broadband. Saya dapat mencari dan download maklumat daripada Internet dengan mudah. Di samping itu saya juga mendapatkan maklumat daripada internet. Saya dapat memahami dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri dan prinsip-prinsip tamadun serta perkembangannya. Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Hal ini membawa kesedaran kepada saya tentang betapa pentingnya perpaduan dalam sesebuah tamadun atau negara demi menjamin masa depan bangsa yang gemilang. Bahan rujukan serta buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini mudah didapati di pusat sumber IPG. Sepanjang usaha melaksanakan tugasan ini.kasih juga saya tujukan buat ibu bapa saya di atas kata-kata semangat dan perangsang yang telah mereka berikan. Hal ini menjadikan saya lebih peka terhadap sejarah tamadun sesuatu bangsa itu sendiri. melalui tugasan kerja kursus ini juga menjadikan saya lebih memahami dan peka terhadap isu-isu perpaduan yang berlaku di Malaysia. Tidak lupa juga buat sahabat seperjuangan. Sehubungan itu.

KP: 910124-01-5654 Berdasarkan spesifikasi taksiran tajuk kerja kursus yang telah saya jalankan iaitu yang berkaitan Tamadun Islam dan Asia. REFLEKSI NAMA: NURULAINI BINTI AB RAHIM NO. Saya dan sahabat sekumpulan bercadang untuk mengambil isu 13 Mei. terdapat kesukaran dan permasalahan sewaktu menjalankan tugasan ini. Kesimpulannya. banyak yang telah saya perolehi sepanjang tempoh mempelajari subjek TITAS ini. Saya berharap agar saya memperoleh gred yang baik bagi tugasan ini. Pelaksanaan tugasan kerja kursus ini memantapkan lagi pengetahuan saya tentang tamadun Islam khususnya serta tamadun Asia. Permasalahan yang timbul adalah sewaktu mencari artikel berkaitan isu utama yang menjejaskan perpaduan kaum di negara kita.seperti sejarah dan TITAS ini lantaran ianya secara tidak langsung menjadikan kita lebih peka terhadap apa yang berlaku serta mengambil iktibar daripadanya. 36 .

Hal ini adalah kerana bahan rujukan dan buku-buku tamadun yang terdapat di perpustakaan adalah terhad. dengan cara tersebut memudahkan sesi pelaksanaan tugasan ini. akhirnya kami berjaya menemui artikel yang berkaitan peristiwa tersebut. Terdapat permasalahan yang saya hadapi sewaktu mencari bahan rujukan yang berkaitan beberapa teori tamadun yang menyokong isu yang dibahas (isu 13 Mei). Namun tidak semua maklumat di internet boleh diterima kerana terdapat maklumat-maklumat yang bertentangan dengan apa yang saya perlukan. Namun masalah ini dapat diatasi selepas saya dan rakan sekumpulan mengadakan sesi kolaborasi bersama pensyarah. 37 . Kami mengambil inisiatif dengan mengadakan perbincangan kumpulan melalui e-mel dan facebook. kami terpaksa menghadirkan diri ke sekolah yang telah dipilih. adalah permasalahan berkaitan proses perbincangan dalam kumpulan. Oleh kerana kami dikehendaki melaksanakan Program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). setelah mencari bahan berkaitan isu ini daripada banyak sumber. Namun. Justeru. Segala kesalahan yang berkaitan tugasan ini dapat diperbetulkan.namun tiadanya keratan akhbar mahupun artikel yang berkaitan peristiwa tersebut yang ditemui daripada mana-mana sumber akhbar. Terdapatnya gangguan jaringan internet di asrama menyebabkan sumber untuk mencari laman web tersebut sukar dijalankan. Saya tidak memahami akan isi kandungan yang berkaitan dengan teori tamadun. Oleh yang demikian saya menggunakan inisiatif lain iaitu dengan menggunakan kemudahan “broadband” bagi melancarkan lagi proses perlaksanaan tugasan ini. Alhamdulillah segelanya berjalan dengan lancar dan akhirnya tugasan ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Alhamdulillah. Akhir sekali. Seterusnya saya menghadapi permasalahan dari segi penggunaan internet. Kami juga menggunakan inisiatif dengan menyerahkan helaian tugasan yang telah kami laksanakan kepada pensyarah bagi membuat penilaian dan komen. Oleh itu saya menggunakan insiatif lain iaitu dengan melayari internet untuk mencari bahan. Seterusnya adalah perkara berkaitan teori tamadun yang menyokong isu yang dibahas. perbincangan antara ahli kumpulan bagi tugasan ini sukar dilaksanakan.

banyak ilmu baru yang berkaitan perkembangan sesebuah tamadun dan kejatuhan dan perkembangan sesebuah tamadun itu dapat saya dalami dengan lebih lagi. Ahmad Shalaby.(1970). Sejarah Pencapaian dan Masa Depan. (2002). SEJARAH UMAT ISLAM. OXFORD Fajar. 38 . (2005). Hamid. M. ISLAM HADHARI : HIMPUNAN ISU KONTEMPORARI. SEJARAH DAN PEMIKIRAN ISLAM. (1980). Pengajian Tamadun Islam. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia.Singapura:Pus. Selangor : PTS Publication & Distributor SDN BHD. RUJUKAN Ahmad Zaki dkk. Amin.SEJARAH&KEBUDAYAAN ISLAM. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Abdul Rahman Haji Abdullah. Bhd. Abdul Monir Yaacob dll. Selangor : Penerbitan Pena Sdn. Hamka. Nasional. (1984). Selangor. Tamadun Islam dan Tamadun Asia.Saya berharap dengan adanya pelaksanaan tugasan ini. (2009). L.

(1979).PETUNUK SEPANJANG JALAN.net/jass388/peristiwa-13-mei/download Diakses pada 27 Februari 2011.slideshare. (2010) http://www.(2009). (2009). Author.Syed.scribd.my Diakses pada 27 Februari 2011.com/doc/19922456/Tamadun-dariperspektif islam Diakses pada 27 Februari 2011. Qutb.agc.Mohd Shauki Abd majid (2004). http://www. http://www. Musa Ahmad dll. Author.php?cmd=resetall&grp=2&key=174 &lg=1&opt=com_article&sec Diakses pada 27 Februari 2011. Zakri. (2009). Amira Haziqah.angelfire. 39 .gov.html Diakses pada 27 Februari 2011.my/v5/index. Shah Alam : Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU).com/on2/Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI. Author.Kuala Lumpur:El-Ikhwan Ent.http://www. Shah Alam: Yayasan Pembangunan Buku Negara.ikim. PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM HADHARI. (2005). WACANA HADHARI DALAM ISLAM.gov.(2010) http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful