BAHAGIAN 1

1

1.1

PENGENALAN

Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan mula diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (1332-1406M) pada abad ke-14 Masihi melalui kitabnya, Mukaddimah. Ibn Khaldun. Penggunaan istilah tamadun atau peradaban sering diutarakan sebagai satu istilah yang sesuai bagi melambangkan sebuah kegemilangan. Ia membezakan manusia yangbertamadun dengan kelompok manusia yang tidak bertamadun atau dikenali sebagai barbarian (orang gasar). Perkataan tamadun tidak boleh dipisahkan dengan perkataan kebudayaan, peradaban dan kemajuan. Kepentingan mempelajari subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini ialah untuk memupuk dan memperkukuh identiti diri sebagai warganegara yang baik serta mengambil iktibar daripada tamadun-tamadun terdahulu. Melalui pengetahuan dan penghayatan peradaban manusia, para pelajar akan dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan dunia dalam usaha mewujudkan perasaan bangga dan cinta terhadap tanah air, semangat kekitaan dan perpaduan serta persefahaman antarabangsa. Di samping itu, subjek ini juga bermatlamat untuk melahirkan insan yang soleh dan bertamadun, yang beriman serta beramal dengan ilmunya, yang mampu memikul tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah bagi membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan negaranya,merangkumi aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek. Subjek ini juga bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan satu pemahaman komprehensif mengenai sejarah,pandangan dunia serta prinsip, nilai dan aspek penting dalam tamadun Islam dan Asia. Pendedahan ilmiah mengenai agama, budaya dan pencapaian unggul di dalam pelbagai aspek kehidupan bertamadun menjadikan pelajar yang bakal menjadi pemimpin, pentadbir dan ahli professional sebagai masyarakat yang lebih berpengetahuan dan peka akan isu-isu ketamadunan yang boleh menyumbang kepada pemupukan dan penghayatan budaya hormat dan toleransi antara agama dan bangsa, dan perpaduan negara. Kesimpulannya, pengenalan subjek TITAS ini mempunyai matlamat dan objektif tersendiri yang akan melahirkan semangat kerjasama, saling menghormati dan bertoleransi dalam apa jua keadaan.

2

1.2

PERMASALAHAN

Peristiwa 13 Mei 1969 menggugat perpaduan kaum di Malaysia.

3

BAHAGIAN 2 4 .

tamadun bermaksud kebudayaan.1. Dalam Bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan pula.1 DARI SEGI BAHASA Secara amnya.1 DEFINISI TAMADUN Rajah 1. tamadun boleh dimaksudkan dengan perkataan madain atau mudun atau madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Istilah beradab juga ditakrif sebagai telah maju tingkat kehidupan dari segi jasmani dan rohani. 2005: 1583) 5 . terdapat sekurang-kurangnya dua istilah yang sering digunakan untuk maksud tamadun iaitu “tamadun” dan “peradaban”.2. kemajuan atau peradaban sementara maksud peradaban merujuk kepada tingkah laku serta tutur kata yang halus (sopan). 2009: 3). (Kamus Dewan. Kedua-dua istilah ini bukanlah kata asal Bahasa Melayu tetapi merupakan kata pinjaman daripada perkataan Arab (Ahmad Zaki dkk. iaitu bertamadun.Definisi Tamadun 2.

(Saifullah Mohd. Istilah hadharah pula bermaksud kehidupan menetap (sedentary life). Sawi. Selain itu.)عمران‬hadharah (‫ . kemakmuran serta penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang 6 . istilah ini bermaksud bandar dan kehidupan bandar. Istilah tamadun pula berasal daripada perkataan madana yang bermaksud membina dan membangunkan bandar. Hadharah juga bermaksud suatu wilayah. tamadun dapat didefinisikan dengan perkataan civilization yang berasal dari Greek di mana civitas membawa maksud bandar. Professor Rosenthal menterjemahkan ‘umran sebagai urbanization (perbandaran) dan civilization (tamadun). 2009: 18) Secara keseluruhannya. Dari segi istilah madaniyyah pula. Istilah ‘umran bermaksud membangun dan memakmurkan bandar.2. Samsu Adabi Mamat. 2. dapatlah disimpulkan bahawa kepelbagaian istilah dan rangkaian pengertian yang digarap untuk menerangkan definisi tamadun tidak banyak perbezaannya walaupun istilah dan rangkai kata yang digunakan adalah berbeza-beza.2 DARI SEGI ISTILAH PANDANGAN SARJANA ISLAM 2.)مدنية‬ Istilah ‘umran merupakan istilah yang mula-mula digunakan untuk maksud tamadun.)حضارة‬madinah (‫)مداني‬ dan madaniah ( ‫. jamaknya pula ialah mudun atau mada’in yang bererti bandar-bandar. istilah madinah berasal daripada perkataan madana. Tokoh yang menggunakan istilah ini ialah Ibn Khaldun (1332-1406M) yang berasal dari Tunisia. daerah atau ibu kota atau bandar atau kampung dan kawasan tanah yang ditanami.1 Menurut Idris Abdul Rauf al-Marbawi.1.Jika dilihat definisi tamadun dalam Bahasa Inggeris pula.1. tamadun membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota dan memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan. terdapat lima istilah yang boleh dihubungkaitkan dengan maksud tamadun iaitu ‘umran (‫ . Dari segi Bahasa Arab pula. keselamatan.

keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri. Abu Nasir al-Farabi telah memperkenalkan istilah al-Madaniyah dalam abad ke-11 Masihi dalam kitabnya asSiyasah al-Madaniyah. Approaches to Asian Civilization mendefinisikan tamadun sebagai ciri kebudayaan secara keseluruhan daripada sesuatu negara. tamadun Islam ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya. pengetahuan dan seni.2.2 PANDANGAN SARJANA BARAT Sarjana Barat turut mempunyai pandangannya sendiri tentang definisi tamadun dari segi istilah.w. 2009: 10). Clive Bell pula menjelaskan di dalam bukunya. Arnold Toynbee pula mendefinisikan tamadun sebagai sebuah sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan mempunyai empat elemen iaitu ekonomi. Terminologi ini diambil daripada akar kata Madinah iaitu negara Islam pertama yang diasaskan oleh Rasulullah s. Civilization and Old Finds bahawa tamadun merupakan satu kriteria masyarakat. The Civilization Process berpendapat bahawa tamadun mempunyai kaitan yang rapat sekali dengan perbandaran. Madaniyah yang digambarkan oleh al-Farabi ialah pencapaian umat Islam di kota yang berasaskan wahyu iaitu akidah. Darcy Riberio. Berbeza pula dengan pendapat Syed Muhammad Naquib al-Attas yang mengatakan bahawa tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. 2009: 13) 2. politik.2. (Azam Hamzah.bahagia. syariat dan akhlak.1. 2. (Ahmad Zaki dkk.3 PANDANGAN TOKOH MELAYU Menurut Abu Bakar Hamzah (1972).1. Maksud tamadun dari segi istilah menurut Ibn Khaldun pula ialah kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan. Berbeza pula dengan Karl Wittfogel dalam bukunya.a. sama ada sesuatu yang merupakan niskala 7 . Hal ini bererti tamadun merupakan kayu ukur yang dapat menyukat atau menentukan tahap pencapaian sesuatu tamadun. dalam bukunya.

(dipetik daripada http://www. agama dan moral.(abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). pengelasan masyarakat dan sebagainya. budi pekerti serta organisasi politik atau kemampuan mewujud dan menguruskan sesebuah kerajaan yang demokratis.1 SOSIOEKONOMI Sesebuah tamadun manusia terbina berdasarkan beberapa prinsip asas seperti sosioekonomi.1 PRINSIP-PRINSIP ASAS KELAHIRAN SESEBUAH TAMADUN 2. kehidupan secara sistematik dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi sehingga meninggalkan pula kesan kepada pertambahan jumlah penduduk.2. tatasusila iaitu adab. Bagi Wan Hashim Wan Teh (1997) pula.com. pada 25/2/2011) 2. pelbagai aspek kesenian.2. tamadun bermaksud pencapaian tinggi pemikiran ahli masyarakatnya dalam aspek budya dan kesusasteraan. dimana kehidupan manusia yang menetap disesuatu tempat seperti yang disentuh di dalam bahagian etimologi tamadun yang merujuk kepada pengertian tamadun itu sendiri yang menjadi prinsip paling asas yang membolehkan manusia menjalani kehidupan seharian lebih sistematik. Pola perkembangan ini lebih jelas lagi dapat difahami melalui skema berikut: Kehidupan menetap Pertumbuhan ekonomi Peningkatan hasil pengeluaran Pertambahan jumlah penduduk Kepimpinan dan susun lapis sistem sosial 8 . pengkhususan kerja.blogspot. Termasuk dalam konsepsi tamadun ialah kemajuan dalam pengurusan ekonomi dan perdagangan serta peningkatan dalam teknologi yang berkemampun meningktkan keselesaan hidup manusia.titas-haba.2 TEORI TAMADUN YANG MENYOKONG ISU 13 MEI 1969 2. Menurut Wan Abdul Rahman Latif (1996:16-7). sistem sosial.1.

Kerjasama pelbagai kaum dalam sesebuah sosioekonomi mampu mewujudkan kefahaman antara satu dengan yang lain yang akhirnya membawa kepada kesepaduan. (Wan Abdul Rahman Latif (1996:16-7). tenaga. pemasyarakatan dan pembudayaan idea. Dengan adanya perpaduan antara kaum maka segala tugasan dan urusan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berbagai-bagai idea dapat dikembangkan. dalam penelitian yang lebih khusus. Namun begitu.1. Interaksi manusia dan alam yang pelbagai mewujudkan keindahan dalam pembentukan sesebuah tamadun itu. (Wan Abdul Rahman.2 INTERAKSI MANUSIA DAN ALAM Interaksi manusia dan alam mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman kepada diri sendiri tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain. Daripada perkongsian ilmu dan pertukaran ideaidea ini maka perpaduan antara manusia yang berbeza kepercayaan dan kefahaman dapat dijalinkan. (Wan Abdul Rahman. 1996:13) 9 .2.Pengkhususan kerja dan hasil kerja Pertukaran hasil kerja [Rajah diubahsuai daripada Wan Abdul Rahman Latiff (1996)] Secara kritis. menerusi aspek sosioekonomi maka akan wujud kesepaduan antara rakyat yang berbilang kaum menerusi pergaulan dalam kehidupan yang menetap di suatu kawasan yang sama dan juga melalui kerjasama dalam pengkhususan kerja. Walau sekuat mana ketahanan diri seorang manusia. paling minimum dia memerlukan ibu dan bapa atau seorang teman. Dalam pada itu. sekurang-kurangnya prinsip ini memang wujud dan menjadi asas serta memainkan peranan penting apabila dikaitakan dengan prinsip-prinsip asas yang lain. 1996:12) 2. pola perkembangan faktor kependudukan dan faktor sumber yang dibincangkan ini mungkin berbeza antara sebuah tamadun dengan tamadun yang lain. Justeru. usaha dan pengalaman yang terhasil daripada interaksi dengan alam akhirnya akan membawa manusia semakin memahami berkenaan kelahiran tamadun. Menerusi interaksi yang pelbagai ini maka akan wujud perkongsian ilmu antara manusia. Interaksi dengan alam mestilah dibudayakan secara kolektif kerana secara fizikalnya saiz alam adalah terlalu besar dan luas untuk dinisbahkan kepada sebuah masyarakat apalagi kepada tubuh badan seorang manusia.

mencari tempat perlindungan. Akhirnya persaingan ini membawa kepada suatu bentuk perkembangan yang bersifat sistematik yang 10 . ilmu dan kemahiran daripada pelbagai kaum ini dapat diperkembangkan. Batasan-batasan inilah yang menyebabkan manusia terpaksa bersaing sama ada untuk menampung batasan keupayaan diri ataupun menambahkan bilangan sumber yang diperlukan itu. Pengalaman manusia berinteraksi dengan alam mengajar manusia menjadi kreatif. adalah contoh yang memungkinkan manusia mengasah.2. Dengan itu. 1996:14) 2. Peningkatan usia. manusia merangka pembangunan. Dengan kreativiti itu. akal. Daya kreativiti manusia yang pelbagai juga merupakan wadah utama dalam pembentukan kesepaduan antara kaum. mewujudkan kemaslahatan dan mencari jalan mengelakkan kemudaratan sehingga lahirlah suatu tahap yang dipanggil tamadun.2. terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya.1.1. berkongsi kasih sayang. (Wan Abdul Rahman. memupuk dan membina daya kretivitinya secara sistematik. Namun. dan perasaan bagi menilai maklumat yang dinilai. Daya kreativiti ini akan mewujudkan hubungan dua hala dan interaksi jika diperlukan khususnya dari aspek kaum yang berbeza.2. manusia dibekalkan oleh Allah SWT dengan unsur-unsur kreativiti iaitu pancaindera bagi mengumpul maklumat. Apa-apa yang diperhatikan daripada tindak tanduk haiwan yang tidak berakal tetapi tahu bagaimana mengurus kehidupan seperti mencari makanan.4 PERSAINGAN ANTARA MANUSIA Kehendak manusia tidak pernah terbatas. perubahan psikologi dan perubahan cara hidup adalah antara faktor yang mempengaruhi kehendak manusia yang tidak terbatas itu.3 DAYA KREATIVITI MANUSIA Daya kreativiti manusia diambil kira dalam memenuhi tuntutan kehidupan dan menjadi prinsip asas dalam kelahiran sesebuah tamadun. Daripada segi hakikat kejadian. iaitu batasan keupayaan diri yang dimilikinya dan batasan sumber yang diperlukannya.

berlakunya peminjaman kepakaran antara golongan manusia yang mewakili daerah yang berbeza membayangkan betapa manusia dengan kemampuan yang berbeza-beza sentiasa mengutarakan jalan keluar kepada masalah yang dihadapi.1. Bahasa Melayu meminjam perkataan ‘tamadun’ daripada bahasa Arab kerana perkataan itu tidak pernah wujud dalam bahasa dan pemikiran orang Melayu.2.2.2. 1996:15) 2.2 CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN 2.1 CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN MENGIKUT SARJANA ISLAM: 2. maka manusia sentiasa memerlukan pertukaran bantuan dan kerjasama. Dengan ini. Sebagai contoh dalam perbincangan mengenai etimologi tamadun pada awal pelajaran ini.diorganisasikan secara berstruktur dalam bentuk kepakaran. 1996:15) 2. (Wan Abdul Rahman. Menurut Wan Abdul Rahman (1996: 1). tetapi dimiliki oleh kumpulan masyarakat yang lain.1.5 PEMINJAMAN KEPAKARAN Selain daripada itu. persaingan yang sihat antara pelbagai kaum mampu mewujudkan perpaduan.2. Kepakaran dan kemahiran yang pelbagai merupakan asas dalam pembangunan negara yang bertamadun. Lebih-lebih lagi kepakaran dan kemahiran daripada pelbagai kaum di Malaysia. Justeru.1 BERSUMBERKAN AL-QURAN DAN SUNNAH 11 .2. keamanan dan kesejahteraan negara mampu dikecapi dan peristiwa hitam yang berlaku pada 13 Mei 1969 tidak akan berulang kembali. Oleh kerana manusia memiliki batasan keupayaan diri. (Wan Abdul Rahman.2. Hal ini bukan sahaja membangunkan negara malah keamanan negara juga kukuh kerana wujudnya perkongsian kepakaran daripada kaum yang pelbagai. peminjaman kepakaran juga menjadi asas dalam kelahiran tamadun manusia. Bantuan kadangkala berbentuk peminjaman kepakaran tertentu yang tidak dimiliki oleh sesuatu kumpulan masyarakat.

menjadi manusia yang baik (berakhlak).1. Ini menunjukkan proses ketamadunan Islam adalah berterusan. Ia dimanifestasikan daripada unsur-unsur ketauhidan kepada ALLAH SWT kerana nilai tauhid tersebut merupakan asas utama dalam pembinaan tamadun dan ia memberi impak yang menyeluruh kepada kehidupan insaniah.2. Model ini jarang sekali kedapatan pada tamadun-tamadun lain. Pengisahan tersebut bertujuan supaya manusia membentuk fasa-fasa tamadun seiring dengan tuntutan alam tanpa melakukan kerosakan di atas muka bumi. melaksanakan amanah menerusi sistemsistem yang ditentukan oleh Allah SWT serta nilai moral seseorang individu untuk berurusan sesama manusia dan alam. Manakala konsep yang diketengahkan oleh Hadis adalah bagi menjelaskan perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah SWT di dalam al-quran. Perintah serta 12 . 2009: 47) 2. Islam adalah tamadun. Ia menjelaskan tentang cara bagaimana manusia harus mentaati Allah SWT (tauhid). Menurut Ibnu Khaldun. pegangan kepada sumber al-quran dan as-sunnah amat penting bagi mewujudkan perpaduan yang kukuh dalam pembinaan sesebuah tamadun.Masyarakat bertamadun mengikut pandangan sarjana Islam bukan sahaja berasaskan pembangunan material tapi merangkumi kerohanian dan moral. Menurut Syed Akhlak dan moral Islam berjaya Qutb. tetap dan lebih istimewa di atas landasan syariat serta syiarnya yang tersendiri. (Solahuddin Ismail. ajaran Islam itu sendiri melahirkan manusia bertamadun dan islam amat menekankan konsep akidah dan pengabdian diri kepada Allah sebagai asas tamadun. Al-quran itu merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah SWT sebagai penguasa atau khalifah bagi mentadbir muka bumi sejajar dengan kehendakNya. Justeru. masih lagi kekal dengan ketetapan yang dinukilkan di dalam al-Quran. Persoalan perundangan sebagai contoh.2 KONSISTEN Imej Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sejak lebh 14 kurun lampau masih lagi sesuai kehendak dan tuntutan zaman pada hari ini. Kisah-kisah umat terdahulu yang dinukilkan di dalam al-quran seharusnya dijadikan pedoman bagi umat manusia terkemudian bagi membina sebuah peradaban yang baik sesuai dengan kehendak Allah dan selari dengan tuntutan fitrah semula jadi manusia serta alam. meningkatkan tamadun.2.

2. Ia bertujuan untuk mengelakkan pandangan sempit terhadap imej Islam yang berusaha bagi memudahkan proses kehidupan insan.2. Menerima tatacara yang tidak bertentangan dengan nilai akidah serta konsep Islam amat dialu-alukan sebagai ranting bagi mengukuh lagi sistem-sistem yang di dalam Islam.1.2. Pembudayaan serta gabungan akal dan keimanan melahirkan banyak model-model 13 . Oleh kerana itu. Konsep perbincangan dan musyawarah amat penting dalam usaha mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah. Ciri Islam yang begitu konsisten berupaya menghadapi cabaran zaman disebabkan Penguasanya sudah mengetahui matlamat sebenar kehidupan manusia. Sistem-sistem yang ada di dalam Islam berupaya menerima pakai unsur-unsur peradaban lain selagi ia tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. (Solahuddin Ismail. (Solahuddin Ismail. Skop pemikiran yang terhad tentang Islam harus dihindarkan supaya akal dan keupayaan manusia dapat ditonjolkan dengan lebih sempurna dan berkesan.3 TERBUKA DAN RASIONAL Tamadun Islam yang mengalami proses pembinaan yang agak lama semestinya membuka ruang kepada peradaban-peradaban lain untuk diasimilasikan supaya ia sesuai dengan resam dan budaya penganutnya. Ini menggambarkan kepada umat manusia sikap keterbukaan Islam yang menerima pembaharuan adalah adil serta saksama. Islam juga mementingkan rasional terutamanya di dalam persoalan-persoalan semasa yang tidak melibatkan perkara-perkara atau hukum hakam yang bersifat mutlak. manusia tidak seharusnya bertindak melawan arus kerana Allah SWT lebih mengetahui kehendak dan keperluan umat manusia di dalam mengharungi kehidupan mereka.1. 2009: 51) 2.larangan Allah SWT adalah mutlak tanpa ada perubahan mengikut arus zaman. Sifatnya yang fleksibel memberi ruang yang secukupnya bagi membina serta mengukuhkan lagi budaya dan acuan Islam dengan lebih sempurna. 2009: 52) 2. Kritikan yang membina seharusnya diterima dengan berlapang dada demi kebaikan dan pengukuhan tamadun.2.4 BERSIFAT SEMASA Islam masih dapat bertahan hingga ke hari ini disebabkan ianya selari dengan tuntutan semasa yang sering berubah. Ia secara tidak langsung meninggikan lagi martabat Islam pada pandangan peradaban lain.

(Solahuddin Ismail. Jaringan tersebut ialah hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Pencipta dan Penguasa alam. hubungan manusia sesama manusia dengan alam sebagai sumber serta instrumen bagi mengukuhkan lagi nilai ketamadunan. Ini secara tidak langsung merendahkan nilai moral mereka dan saling bercakaran antara satu sama lain kerana sifat-sifat yang buruk berjaya menguasai serta merosakkan budaya dan pemikiran mereka.2.baru sesuai dengan tuntutan semasa.6 SEMPURNA DAN SYUMUL 14 . Ia menunjukkan kepada kita tribulasi dan cabaran semasa yang dihadapi semasa proses pembinaan Tamadun Islam mengukuhkan lagi nilai tamadun tersebut kerana isu-isu semasa yang wujud dalam masyarakat dapat disesuaikan dengan kehendak Islam.2. sistem perbankan dan kewangan islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam dan juga bukan Islam hari ini kebanyakannya diubah suai supaya ia menepati kehendak Islam dan dapat memenuhi keperluan semasa manusia.5 SESUAI DENGAN FITRAH MANUSIA Islam seperti yang dikhabarkan adalah agama yang sesuai dengan sifat semula jadi atau nature manusia. (Solahuddin Ismail. Ia berupaya membawa kebaikan bukan sekadar kehidupan di dunia malahan menjanjikan manfaat yang baik di akhirat. 2009: 53) 2. 2009: 54) 2. Ia dimanifestasikan daripada unsur-unsur manusiawi yang amat memerlukan makanan rohani dan jasmani sebagai alat pengimbang rutin kehidupan mereka.1. Nilai keislaman yang digarapkan di dalam Tamadun Islam membentuk manusia menjadi insan yang tahu menghargai diri. Aspek ketuhanan yang dikesampingkan menyebabkan mereka teraba-raba mencari objektif sebenar kehidupan mereka di muka bumi ini. masyarakat dan alam. Sifat semula jadi manusia sememangnya memerlukan imbangan yang menghubungkan elemen kemanusiaan dengan aspek-aspek ketuhanan.2. Cara Islam amat berbeza sekali dengan peradaban lain khususnya Tamadun Barat yang hanya mementingkan sikap individualistik dan hanya melibatkan hubungan manusia sesama manusia dan alam sahaja. Sebagai contoh. Terdapat tiga jaringan utama bagi membentuk peradaban Islam yang sempurna yang akhirnya melahirkan seorang Muslim yang bertanggungjawab.2.1.

aktiviti perdagangan dan pertanian telah mula berkembang selaras dengan kemajuan sains dan teknologi untuk memudahkan kehidupan seharian serta perkembangan ilmu pengetahuan.2. manakala tamadun Islam meliputi kedua-dua aspek iaitu material dan akidah. tugu dan lain-lain. Kesyumulan Islam harus diketengahkan supaya ia dapat menjadi wadah serta cara dakwah yang baik bagi mengajak dan menarik masyarakat bukan Islam supaya lebih menghayati etika-etika mulia sejajar dengan tuntutan Islam.Islam adalah sempurna dan menyempurnakan keperluan-keperluan manusia. perundangan. Konsep kepuakan atau assabiyah. Berdasarkan pendapat tokoh sarjana Islam. (Mohd Liki bin Hamid. politik dan sebagainya. (Solahuddin Ismail. Ciri-ciri yang baik dan mulia sepatutnya dikongsi bersama dengan peradaban lain bagi menghasilkan suatu imej baru Islam sederhana yang boleh dijadikan pedoman oleh masyarakat lain dalam kehidupan. Manakala terdapatnya pengkhususan kerja setiap kumpulan dan setiap lapisan masyarakat mempunyai tugas yang berlainan yang telah ditentukan. Kesempurnaan yang dibawa oleh Islam memudahkan lagi urusan harian manusia. Wujud juga sistem politik dan pemerintahan dalam sebuah kerajaan. 2003: 42). Dengan kemudahan menguruskan tatacara hidup akan meningkatkan proses pembinaan tamadun. ekonomi. 15 . Wujudnya sebuah sistem tulisan dan bahasa. Tamadun barat lebih mementingkan ciri-ciri luaran seperti seni bina. 2009: 55) 2.telah wujud organisasi sosial yang lengkap. terdapat perbezaan di antara tamadun barat dengan tamadun Islam. Kepelbagaian ini seharusnya dimanfaatkan semaksimum mungkin oleh umat Islam bagi membina kembali ketamadunan Islam. Selain daripada itu. Acuan yang tersedia perlu dipupuk dan dibajai supaya ia menghasilkan suatu tamadun yang ideal yang menjadi model kepada masyarakat lain. Pemikiran Islam yang sempit dan terkongkong harus diabaikan dalam usaha membentuk suatu masyarakat Islam yang ideal dan sempurna.3 CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT SARJANA BARAT: Antara ciri masyarakat bertamadun menurut pandangan sarjana barat ialah manusia mula tinggal menetap dalam sebuah komuniti di sebuah kawasan. Wujud juga agama dan kepercayaan (memadai jika wujudnya kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan animisme atau penyembahan dewa-dewa ). Malah. Kesempurnaan Islam tampak amat luas sekali meliputi kepelbagaian aspek kehidupan seperti sosial.

taklid yang membuta tuli perlu dihindari dalam usaha membina asas yang kukuh bagi membangunkan Islam. Model yang pertama ialah model tiga tahap perkembangan kerajaan atau organisasi sosial yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun (1332-1406) iaitu (Wan Hashim 1997: 75-76): a. Toynbee sependapat dengan Ibn Khaldun bahawa agama dan stratifikasi sosial memainkan peranan penting dalam melanjutkan hayat sesuatu tamadun. dalam bahagian ini. 2003: 42) 2. perpecahan dan kejatuhan. b. dan kemudiannya diperkukuhkan oleh peranan agama. Tahap lemah atau kejatuhan yang dicirikan oleh konflik politik dan krisis ekonomi sehingga membawa kesan kepada stratifikasi sosial dengan peningkatan kemewahan dan kelunturan semangat kekitaan. Tahap kehidupan menetap atau bertamadun yang dicirikan oleh kelahiran sistem pemerintahan yang membawa kepada pertumbuhan bandar dan memberi kesan kepada stratifikasi sosial. empat model perkembangan tamadun akan dikemukan. (Mohd Liki bin Hamid.2.gabungan Islam dan sekularisme. 16 . Pemantapan ilmu pengetahuan mesti digiatkan bagi meletakkan Islam di mercu yang sewajarnya sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW. PERKEMBANGAN DAN KEMEROSOTAN TAMADUN Perbincangan dan penilaian yang objektif tentang bangun dan jatuh sesebuah tamadun manusia sangat bergantung kepada kerangka model atau teori perkembangan tamadun. Oleh yang demikian. Tahap awal atau kelahiran yang dicirikan oleh perasaan kekitaan atau asabiyah bagi memenuhi keperluan asas. (Wan Hashim 1997: 75-76) Model Ibn Khaldun ini juga dikenali sebagai teori kitaran kemudiannya dikembangkan pula oleh Arnold Toynbee (1889-1979) dalam bukunya A Study of History. Toynbee juga membuat penambahan apabila secara khusus memperincikan tahap ketiga model ini dengan membahagikannya kepada tiga subfasa iaitu (Wan Hashim 1997:77) : keretakan.4 FAKTOR PEMBINAAN. c.

Ciri-cirinya ialah kebekuan idea. (Wan Hashim. ada dua perkara yang penting dalam perkembangan tamadun. b. Ciri-cirinya ialah seperti perluasan hubungan silaturahim.Model ketiga ialah model yang diketengahkan oleh Malik Bennabi (19051973). Malik membahagikan teorinya juga kepada tiga tahap: a. (Ali. Malk juga dapat dianggap terpengaruh dengan teori kitaran Ibn Khaldun. kerjasama dan interaksi sosial. 1979:44). beliau berjaya membentuk skemanya yang tersendiri yang berbeza dengan Ibn Khaldun hasil penelitiannya terhadap tahap-tahap perkembangan sejarah tamadun Islam. penyelewengan agama serta kecintaan terhadap kekayaan material dan kemewahan. Menurut Ali Shariati (1979). Dalam sejarah dua puluh tujuh tamadun manusia. Pertama ialah penghijrahan manusia dari tempat asal ke tempat baru. diskriminasi gender dan keterbatasan interaksi sosial seperti yang wujud dalam kehidupan jahiliah pra-Islam. Masyarakat pasca-tamadun (Mujtama’ ba’d al-hadari) iaitu peringkat kejatuhan setelah meniti kejayaan cemerlang. cetusan idea-idea intelek. dan keduadua perkara yang penting dalam perkembangan tamadun. ekonomi dan sosial seperti yang ditonjolkan dalam kehidupan pasca-hjrah Muhajirin dan Ansar. idea dan kemanusiaan. tidak tamadun yang lahir dan berkembang di kalangan masyarakat primitif yang tidak pernah berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Menurut Wan Hashim (1997:78). Walau bagaimanapun. Justeru. 17 . sistem politik. semangat kabilah yang kuat. Tahap masyarakat pra-tamadun (mujtama’ qabl al-badari) Iaitu pandangan yang belum mantap terhadap aspek-aspek kebendaan. Masyarakat bertamadun (al-mujtama’ al-mutabadir) iaitu kelahiran peringkat awal budaya baru berteraskan Islam. pemusatan kuasa dan kepentingan. Ciri-cirinya ialah seperti penyembahan berhala. dan kedua-dua perkara tersebut berada dalam diri manusia. c. (1997:78) Model keempat ialah model Ali Shariati (1933-1977).

syariah dan akhlak dengan bersumberkan al-quran dan sunnah. Dalam banyak keadaan.1979: 48-49) Keempat-empat model yang dikemukakan ini masing-masing meneliti dengan mendalam ciri-ciri yang wujud dalam setiap tahap tamadun. Faktor ini amat signifikan dengan tamadun Islam yang memang merupakan tamadun agama. ego. faktor ini diasaskan kepada akidah. pegangan kepada agama. tamadun islam mewujudkan institusi zakat supaya wujud keselesaan dan 18 . Dengan akal fikiran dan tenaga. peranan manusia dalam menentukan nasib dan masa depan hidupnya. Bagi tamadun Islam. Dalam mengawal keselesaan hidup dan kemewahan daripada menyeleweng. Bagi tamadun Barat pula. (Ali. materialistik dan indvidualistik tanpa mengambil kira kepentingan manusia lain. faktor keselesaan hidup dan kemewahan.Kedua. faktor ini menanamkan didalam jiwa manusia sifat-sifat negatif seperti lalai. beberapa rumusan tentang perkembangan dan kemerosotan tamadun manusia dapat disenaraikan seperti berikut: Pertama. (Ali. (Ali.1979: 52) Kedua. Rasulullah SAW sendiri pernah menyebutkan hal ini secara terang dan nyata di dalam hadis baginda: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekali-kali kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya. iaitu Kitab Allah dan Sunnah nabi-Nya. manusia bertanggungjawab menguruskan diri dan masyarakat. mengubah keadaan yang tidak baik kepada baik berpandu bimbingan daripada asas dan sumber Islam. hubungan-hubungan dalam tamadun serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejatuhan dan perkembangan sesebuah tamadun manusia yang akan dibincangkan di dalam bahagian-bahagian seterusnya. Ketiga. Ciri-ciri yang dimaksudkan itu mencakupi kandungan tamadun.1979: 50-51) Berdasarkan kajian mengenai model dan teori kerangka tamadun yang diketengahkan oleh beberapa orang tokoh pemikir dalam ilmu sejarah dan sosiologi abad ke-20 dan sebelumnya. semangat kerjasama yang tinggi dan rasa kekitaan (asabiyyah).”riwayat Malik. ideologi dan doktrin menjad asas kepada faktor ini dengan bersumberkan nilai dan norma budaya tempatan.

hjrah ialah transformasi sikap. Keempat.3. Ia mempunyai kaitan rapat dengan Pilihanraya Umum 1969 dan merupakan puncak manifestasi masalah perpaduan kaum di Malaysia. amalan.3 PERISTIWA 13MEI TELAH MENGGUGAT PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA 2. Dalam hal ini. (Wan Hashim. faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan politk. 1997: 81-82): Faktor seterusnya adalah hijrah.kemewahan merupakan hak yang tidak kekal dan mesti dikongsi bersama orang lain. cara hidup. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam perkara ini sehingga membawa kepada kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Faktor ini merujuk kepada personaliti dan ketokohan pemimpin serta bentuk pemerintahan yang digunakan. Dari sudut subjektif. 1997: 83-85): 2. (Wan Hashim. kedudukan istimewa orang Melayu dan 19 . Sistem ekonomi yang dapat mengimbangi kemajuan dari sudut material dan spiritual adalah sistem ekonomi yang wujud dalam kerangka tamadun Islam. Bentuk pemerintahan yang berasaskan agama mampu bertahan lama berbanding bentuk pemerintahan yang berasaskan pengalaman dan pengkajian manusia seperti komunisme dan sosialisme. Ekonomi yang diasaskan di atas asas dan prinsip yang baik mampu membangunkan tamadun serta memberi kesejahteraan kepada hidup manusia.1 APA ITU PERISTIWA 13 MEI? Tanggal 13 Mei 1969 tercetus satu detik hitam dalam lipatan sejarah negara. budaya. prinsip dan sebagainya yang tidak membawa kemajuan kepada yang membawa kemajuan. muhasabah menggunakan mekanisme agama sangat-sangat penting. Pertelingkahan kaum yang berlaku telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda. Aspek seterusnya ialah faktor kepimpinan dan politik. Dalam pengertian objektif hijrah ialah perpindahan secara fizikal daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Dalam pilihanraya tahun tersebut banyak isu-isu sensitif telah dibangkitkan dan ditimbulkan seperti bahasa kebangsaan.

3. Masalah ini telah disebabkan oleh British yang berperanan besar dalam mewujudkan keadaan sedemikian rupa.com/on2/Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI.hak kerakyatan orang bukan Melayu.html.2 FAKTOR . masalah 13 Mei ini juga merupakan masalah perpaduan yang telah lama berakar umbi dalam masyarakat majmuk Malaysia sebelum tahun 1969 lagi.angelfire. Hal ini memberikan tamparan hebat kepada orang Melayu dan akhirnya UMNO telah mengadakan perarakan balas sebagai bantahan terhadap penghinaan parti DAP dan Gerakan. (dipetik daripada http://www. Ia juga telah menyebabkan negara kita telah menjadi tumpuan dunia. Dalam suasana tegang dan penuh emosi maka tercetuslah peristiwa 13 Mei 1969. Dalam pilihanraya tahun 1969 Parti Perikatan gagal memperolehi majorirti dua per tiga dalam Dewan Rakyat manakala Parti Gerakan dan DAP yang berjaya memperolehi sebanyak 25 kerusi telah mengadakan perarakan di Kuala Lumpur sambil menghina bangsa Melayu. Sebenarnya. Peristiwa tersebut telah mengorbankan ramai orang dan telah mengakibatkan kerugian harta benda yang banyak.pada 28/2/2011) 2.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERISTIWA 13 MEI 1969 20 .

1 Dasar Pecah dan Perintah British Pada zaman pemerintahan British.2.3.Rajah 2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peristiwa 13 Mei 1969 2. British telah mewujudkan kelompokkelompok etnik berdasarkan kegiatan ekonomi. Dasar Pecah dan Perintah British ini dilaksanakan oleh British untuk menjaga kepentingan mereka agar pentadbiran mereka tidak akan terjejas dengan kewujudan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. Tambahan pula. Hal ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan kek ekonomi pada ketika itu yang mana pecahan ekonomi di antara kaum-kaum telah mewujudkan jurang perbezaan yang ketara dari segi taraf hidup dan sosial. Justeru. mereka mahu mengeksploitasi semaksimum mungkin kekayaan semulajadi di Malaysia. mereka telah menetapkan status dan peranan ekonomi yang 21 .

Melayu. orang Melayu digalakkan tinggal di kampung dan mengerjakan sektor pertanian. Masing-masing mengambil sikap tidak peduli terhadap kaum yang lain dan hal ini secara implisit menjadikan rakyat pada ketika itu mempunyai sikap perkauman. maka perasaan prejudis dan prasangka antara satu kaum dengan kaum yang lain tercetus dengan mudahnya lantaran persefahaman dan perpaduan dalam kalangan mereka pada ketika itu sememangnya tidak wujud sama sekali disebabkan oleh dasar pecah dan perintah ini. Oleh sebab itu. (Kay Kim Khoo.2. Malaysia tidak mempunyai satu asas atau sistem pendidikan nasional. kaum Cina pula digalakkan tinggal di bandar dan mereka ini banyak terlibat dengan aktiviti ekonomi bersifat komersial manakala kaum India digalakkan tinggal di estet-estet dan bekerja sebagai penoreh getah. tetapi menjadi faktor yang mewujudkan jurang 22 . Hal ini telah menyebabkan tiadanya keseragaman dari segi identiti dan fahaman di antara kaum kerana perbezaan latar pendidikan masing-masing. ketidakwujudan satu bahasa pengantar yang seragam telah menyebabkan setiap kaum hanya tahu bercakap dalam bahasa ibunda masing-masing sahaja. Stigma yang wujud inilah yang telah mengapi-apikan lagi prasangka yang wujud di antara kaum-kaum sehinggakan tercetusnya sentimen 13 Mei 1969. Cina dan India. Apabila ini berlaku. Dasar ini telah berjaya direalisasikan oleh pihak British dengan jayanya kerana walaupun mereka sudah tidak lagi berkuasa di Tanah Melayu.berbeza-beza bagi setiap kaum di Malaysia ini. Kesan daripada pelaksanaan dasar ini ialah interaksi antara kaum-kaum menjadi sangat terbatas.2 Sistem Pendidikan yang Berasingan Sebelum Laporan Razak dikemukakan. Apa yang wujud pada ketika itu ialah empat aliran pendidikan yang berlaianan iaitu aliran Inggeris. Komunikasi yang berlaku antara kaum adalah sangat terhad lantaran ianya hanya berlaku di pejabat dan pasar sahaja. mereka telah berjaya membuatkan perpaduan antara kaum-kaum di Malaysiapada ketika itu gagal digapai. Selain itu. masyarakat di Malaysia pada ketika itu tidak dapat berkembang dari segi pendidikan dan sosial lantaran sistem pendidikan yang dilaksanakan bukannya berfungsi sebagai alat perpaduan. Sebagai contoh. Begitu juga dengan kaum Cina dan Melayu. 1980: 32) 2.3. Bagi kaum India. mereka telah menggunapakai silibus yang diambil dari negara India untuk diajar kepada anak-anak mereka.

html.perkauman. Masyarakat Melayu kebanyakannya terdiri daripada petani yang tinggal di kampung-kampung. Di samping itu.3 Perbezaan Agama dan Kebudayaan Perbezaan budaya dan agama merupakan salah satu lagi punca berlakunya masalah perpaduan kaum di Malaysia.com pada 27/2/2011) 2.pada 28/2/2011) 2. terdapat ramai juga yang beragama Kristian.4 Aktiviti Ekonomi yang Berlainan Aktiviti ekonomi yang berlainan menjadikan interaksi sosial dalam kalangan kaum Melayu.3. (dipetik daripada http://www. Masyarakat India pula bekerja sebagai penoreh getah di estet-estet dan tinggal di estet-estet. manakala masyarakat Cina telah mewarisi pekerjaan turun temurun keluarga mereka iaitu berniaga dan kebanyakannya tinggal di Bandar. Setiap kaum pula mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeza-beza dan hal ini menambahkan lagi keparahan masalah perpaduan kaum di Malaysia.com/on2/Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI.3. malah agama-agama ini tidak langsung menggalakkan penganutnya memusuhi agama lain. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan agama yang dianuti oleh kaum-kaum yang terdapat di Malaysia ini.angelfire. Kaum Melayu beragama Islam. Cina dan India pada ketika itu sangat terbatas.2. Lao-Tze.2.scribd. Kegiatan ekonomi yang berbeza ini telah mewujudkan jurang pendapatan yang berbeza antara satu kaum dengan kaum yang lain. kaum Cina beragama sama ada Buddha. tetapi ianya berpunca daripada sikap jahil terhadap agama-agama lain hinggakan banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Hal ini sekaligus telah memberikan satu impak buruk dalam pembentukan perpaduan kaum di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan timbulnya pelbagai masalah yang telah menggugat perpaduan kaum. Taoisme atau Confucius manakala kaum India beragama Hindu. Inilah antara faktor yang telah mengakibatkan peristiwa 13 Mei 1969 berlaku. (dipetik daripada http://www. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dan 23 .

(Abdul Rahman (Tunku. (dipetik daripada http://www.angelfire.6 Pendudukan Jepun Salah satu punca permusuhan orang Melayu dengan Orang Cina ialah akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu. (Kay Kim Khoo. Ini menyebabkan tentera Jepun bersikap pilih kasih dalam hal yang melibatkan kaum Melayu dan Cina.2. Putra alHaj).persaingan ekonomi yang tidak sihat di antara kaum dan seterusnya membawa pada kemuncak berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Hal ini kerana Jepun memberi layanan yang lebih istimewa kepada orang Melayu berbanding orang Cina kerana Jepun masih lagi dipengaruhi sentimen peperangan dengan negara China pada akhir kurun ke 19 dan awal kurun ke 20.3. Jepun juga telah melantik orang Melayu sebagai askar dan polis berbeza dengan orang Cina yang tidak diberi peluang untuk menjawat sebarang jawatan.3.2.3.5 Persatuan .2. Keadaan bertambah buruk apabila kebanyakan tentera Jepun yang menyerang MPAJA ialah terdiri daripada orang Melayu dan ini telah menimbulkan persengketaan antara orang Melayu dengan Orang Cina dan kemuncaknya ialah pada 13 Mei 1969.com/on2/Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI.persatuan Etnik Struktur masyarakat Malaysia yang terdiri dari berbagai-bagai kaum telah melahirkan banyak persatuan-persatuan politik sosial dan ekonomi yang berasaskan kaum masing-masing. 1980: 32) 2.pada 28/2/2011) 2. 2007: 78) 2.7 Membangkitkan Soal Sensitif Pada Pilihanraya Umum 1969 24 . Ketika itu kebanyakan orang Cina menyertai MPAJA (Malaysian People Anti Japanese Army).html. Parti-parti politik yang berbentuk perkauman seringkali mengeksploitasi perbezaan-perbezaan yang wujud dalam kalangan kaum hingga menimbulkan rasa tidak puas hati yang ketara antara satu kaum dengan kaum yang lain. Perkara ini telah memperkuatkan lagi rasa sentiment perkauman serta rasa syak wasangka di antara satu sama lain kerana persatuan-persatuan ini hanya memperjuangkan kepentingan kumpulan kaum yang diwakilinya sahaja tanpa menghiraukan kaum-kaum yang lain.

pihak kerajaan telah menubuhkan Majlis Gerakan Rakyat (MAGERAN). Dato’ Hamzah Bin Abu Samah. Penubuhan MAGERAN mempunyai fungsi yang besar dalam mengembalikan keamanan dan undang-undang negara.3.scribd. iaitu 4 hari selepas kejadian.T Sambatan. Tambah memburukkan lagi keadaan ialah orang Melayu melalui UMNO telah mengadakan perhimpunan balas untuk menangkis penghinaan parti DAP dan Gerakan. Antara implikasi daripada peristiwa 13 Mei adalah: 2.3.3 IMPLIKASI 13 MEI TERHADAP PERPADUAN KAUM Peristiwa 13 Mei 1969 ialah rusuhan kaum yang berlaku dan merupakan kemuncak masalah perpaduan kaum di Malaysia.3. Tan Sri Abdul Kadir Shamsuddin. Tun G. Namun. parti DAP dan Gerakan telah berarak untuk menghina orang melayu. pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai tinggi polis dan tentera. Maka. Tan Sri Mohd Salleh Ismail dan Jeneral Tunku Osman Tunku Mohd Jiwa. Antaranya ialah Tun Dr. (dipetik daripada http://www. Tan Siew Sin.com pada 27/2/2011) 2. Tragedi ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan "Pilihan Raya Umum 1969" dan merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia.Semasa kempen pilihanraya tahun 1969 parti-parti politik yang bertanding telah memainkan isu-isu yang sensitif seperti kedudukan istimewa orang Melayu. Gerakan ini telah diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna dan mengembalikan suasana keharmornian dan kepercayaan antara kaum di Malaysia. Ismail. Hal ini memberikan implikasi yang besar dalam corak pentadbiran negara kita. 25 . Tan Sri Muhammad Ghazali Shafie.1 TERBENTUKNYA MAGERAN ( MAJLIS GERAKAN NEGARA) Peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku telah mengakibatkan kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969. soal bahasa dan kerakyatan untuk memancing undi daripada orang ramai. Tun Abdul Razak. MAGERAN turut dianggotai oleh pemimpin-pemimpin parti politik. Ini telah menimbulkan pelbagai rasa tidak puas hati antara kaum dan akhirnya setelah memenangi kerusi yang agak banyak dan berjaya menafikan majoriti dua per tiga parti Perikatan. Keadaan menjadi tidak terkawal dan akhirnya meletuslah peristiwa hitam 13 Mei 1969.

kumpulan-kumpulan agama.2 TERTUBUHNYA MAJLIS PERUNDINGAN NEGARA ditubuhkan pada bulan Januari 1970 Majlis Perundingan Negara yang adalah untuk membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Namun. persatuan guru-guru.3. Ahli-ahli majlis ini telah dianggota oleh menteri-menteri yang menganggotai MAGERAN. Rukun negara adalah manifestasi idealogi nasional dengan tujuan untuk mencapai perpaduan dalam kalangan rakyat tanpa mengira kaum. bangsa dan agama. perkhidmatan awam. Kesatuan Sekerja Dan Persatuan Majikan.scribd. Ini juga adalah implikasi daripada peristiwa 13 Mei yang sememangnya mengganggu gugat keamanan perpaduan kaum.3. Ia merupakan kesinambungan daripada terbentuknya MAGERAN. itu hanya sementara. Majlis Perundingan Negara juga telah dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak. Majlis Perundingan Negara ini berfungsi untuk meneliti isuisu perpaduan negara serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan pelbagai kaum. namun ia juga memberi kesan terhadap sistem kerajaan berparlimen di mana sistem ini telah digantung dan semua kuasa pentadbiran telah dipusatkan kepada MAGERAN. parti-parti politik.scribd. fungsi kerajaan berparlimen dikembalikan semula pada 23 Februari 1971.3. (Dipetik daripada http://www.3. warna kulit. pemimpin negara pada masa itu menyedari bahawa masyarakat berbilang kaum di Malaysia tidak mempunyai satu hala tuju yang jelas maka. dan kumpulan minoriti.com/doc/9646408/13Mei-1969e. badan-badan profesional. kerajaan telah memperkenalkan rukun negara untuk memberi garis panduan yang lebih jelas kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sabah dan Sarawak.3 RUKUN NEGARA DIPERKENALKAN Implikasi daripada peristiwa 13 Mei juga mempengaruhi pembentukan rukun negara. Konsep rukun negara yang dibentuk oleh MAGERAN ini pada asasnya ialah untuk membentuk corak masyarakat Malaysia berdasarkan prinsip hidup yang telah pun 26 .com/doc/9646408/13Mei-1969e. wartawan. Ia juga bertindak sebagai penasihat kepada MAGERAN mengenai perkara-perkara yang bersangkutan dengan perhubungan dan integrasi kaum di Malaysia. pada 10/3/2011) 2.MAGERAN bukan sahaja menjadi implikasi terhadap peristiwa 13 Mei. Kerajaan-kerajaan negeri. pada 10/3/2011) 2. (Dipetik daripada http://www. Hal ini kerana.

Dalam dasar ini kerajaan menetapkan sasaran untuk pemilikan ekuiti dalam bidang perusahaan dan perniagaaan iaitu 70 peratus ekuiti rakyat Malaysia termasuk 30 peratus ekuiti bagi kaum Bumiputera pada tahun 1990.com/doc/9646408/13-Mei-1969e. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi yang kaya dan pelbagai corak dan membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi.scribd. (Dipetik daripada http://www.com/doc/9646408/13-Mei-1969e. Berikut adalah konsep rukun negara yang telah dibahagikan kepada lima prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tujuan utama pembentukan rukun negara ialah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. keluhuran Perlembagaan dan yang terakhir kesopanan dan kesusilaan. mencipta suatu masyarakat yang adil dan kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.wujud dan boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia disamping mengekalkan perpaduan antara kaum dan mengelakkan peristiwa lama (13 Mei) tidak berulang kembali. pada 10/3/2011) 2. pada 10/3/2011) 27 .5 TERBENTUKNYA DASAR EKONOMI BARU (DEB) Dasar ini telah diperkenalkan pada tahun 1970 dan mempunyai dua matlamat utama iaitu pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB). (Dipetik daripada http://www. penghuni estet. Dengan wujudnya keadilan dalam semua aspek maka secara tidak langsung dapat mempertahankan perpaduan tersebut. Kedua-dua matlamat DEB ini adalah berkadar langsung dengan aspek perpaduan yang ingin dipupuk.3. kerajaan telah memberi banyak tumpuan kepada golongan seperti pekebun-pekebun kecil. Justeru. petani nelayan dan pesawah.scribd. Manakala. kedaulatan Undang-undang. kesetiaan kepada Raja Dan Negara. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dalam dasar ekonomi baru ini bertindak untuk merapatkan jurang kekayaan antara golongan kaya dan golongan miskin tanpa mengira kaum kerana ketidak seimbangan kekayaan terutamanya antara kaum hanya akan mencetuskan suasana yang tidak harmorni akibat rasa tidak puas hati antara satu sama lain. untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru ini.3. penyusunan semula masyarakat dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB) kerajaan juga memberi tumpuan untuk menyatupadukan semula masyarakat yang telah berpecah belah akibat ketidakseimbangan perolehan dan pengagihan kekayaan negara. memelihara cara hidup demokratik.

Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah hasil daripada Akta Pelajaran 1961 yang berdasarkan syor laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Pada amnya dasar ini bertujuan untuk membantu menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan keturunan melalui sistem pelajaran yang menitikberatkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama serta berasaskan kokurikulum. peperiksaan dan kegiatan kokurikulum yang sama. Strategi yang telah dilaksanakan pula bagi merealisasikan matlamat ini adalah dengan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama.6 PENYERAPAN UNSUR PERPADUAN DALAM DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Penyerapan nilai perpaduan bukan sahaja diterapkan dalam aspek ekonomi dan pentadbiran sahaja malah juga turut diserapkan dalam sistem pendidikan negara. Langkah-langkah di atas amat penting untuk memupuk perpaduan terutamanya langkah yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. disiplin dan keagamaan. memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada 1982 berdasarkan kemahiran 3M iaitu Membaca.3. mempertingkatkan pendidikan rohani.2. Melalui aktiviti ko-kurikulum pula akan dapat melahirkan insan generasi yang dapat menghargai perpaduan dan bermoral tinggi agar tidak berlaku lagi ulangan kepada peristiwa 13 Mei 1969. Ini akan memberikan kefahaman dan rasa saling memahami sambil dapat menghindarkan rasa curiga antara satu sama lain kerana mereka dapat berinteraksi dengan menggunakan satu bahasa tunggal iaitu Bahasa Melayu. Ia juga boleh dihayati menerusi falsafah pendidikan negara yang telah ditetapkan seperti berikut: 28 . Menulis dan Mengira serta memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988. menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang dapat memupuk disiplin dan perpaduan dan seterusnya memperluaskan pendidikan teknik dan vokasional dan mempelbagaikan kemudahan pelajaran.3. mengadakan kurikulum dan peperiksaan yang sama di semua sekolah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nilai perpaduan itu pada pandangan negara kita. Ia telah dimaktubkan dalam Ordinan Pendidikan 1957.

3. Jika diteliti falsafah pendidikan negara di atas nyata bahawa dasar pendidikan negara adalah satu dasar yang diwujudkan untuk menyemai rasa cinta kepada negara yang secara simboliknya menuntut usaha ke arah mempereratkan perpaduan antara satu sama lain agar kisah 13 Mei 1969 tidak akan berulang. (Dipetik daripada http://www. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.3. Konsep 1 Malaysia bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama 29 . Buktinya.scribd. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Matlamat akhir dasar ini untuk membentuk perpaduan kaum. DPN dilaksanakan bagi menggantikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan ia terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) bagi tempoh tahun 1991-2000. DPN juga merupakan kesinambungan usaha yang telah dilaksanakan menerusi DEB dan bertujuan untuk membina sebuah negara Malaysia yang lebih makmur dan sentosa. (Dipetik 10/3/2011) 2. pada Dasar Pembangunan Nasional (DPB) diumumkan di Parlimen oleh Datuk Seri Doktor Mahathir Mohammad pada 17 Jun 1991.7 WUJUD DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL daripada http://www.com/doc/9646408/13-Mei-1969e.“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.3.3. berakhlak mulia.scribd. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.com/doc/9646408/13-Mei1969e.8 WUJUD SLOGAN “1 MALAYSIA” Implikasi peristiwa 13 Mei sememangnya memberi tamparan yang hebat terhadap negara. Melalui dasar ini ia masih lagi mengekalkan tujuan asas DEB dan bermatlamatkan untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil . Maka terbentuklah “1 Malaysia”. sehingga kini pemimpin negara kita amat menitikberatkan hal berkaitan perpaduan antara kaum. pada 10/3/2011) 2.

pada 10/3/2011) 30 . Selepas 13 Mei 1969 juga jelas menampakkan satu peningkatan yang amat membanggakan bagi negara kita dari segi pemupukan perpaduan kaum dan ia adalah hasl daripada usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan melalui dasar-dasar seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB).com/doc/9646408/13-Mei-1969e. Konsep ini juga. Apa yang perlu dilakukan kini oleh rakyat Malaysia ialah terus mendukung aspirasi nasional tanpa mengira apa pun fahaman politik dan saling membantu antara satu sama lain ke arah Malaysia yang lebih adil. (Dipetik daripada http://www. jika dihayati sepenuhnya oleh semua pihak. isu 13 Mei 1969 jika dilihat dari satu aspek sememangnya banyak memberikan kesan negatif terhadap negara kita tetapi jika dilihat pula dari satu sudut yang lain ia sebenarnya banyak memberi kebaikan kepada kita semua rakyat Malaysia. Dasar-dasar yang dirangka oleh kerajaan pula haruslah didokong dan diberi sokongan yang sewajarnya agar ia berjaya mencapai matlamatnya. Peristiwa 13 Mei merupakan satu titik tolak ke arah kebaikan kepada negara kita kerana selepas sahaja peristiwa tersebut berlaku semua pihak mulai sedar dan saling bekerjasama membentuk perpaduan yang lebih jitu seperti yang dapat kita saksikan kini.antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran. harmoni hinggakan menjadi sebutan dunia kerana sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum dapat hidup bersama dalam keadaan dan suasana yang aman damai. Melalui peristiwa berdarah itulah kita kini dapat hidup dan membentuk sebuah negara Malaysia yang aman damai. Pencapaian Diutamakan”. stabil dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia.scribd. Konsep ini bertepatan dengan cita rasa rakyat Malaysia dan sejajar dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip dalam Rukun Negara. mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman. Kesimpulannya. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pembangunan Nasional. yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka. Konsep 1 Malaysia ini direalisasikan oleh Perdana Menteri Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak yang berpaksikan prinsip “Rakyat Didahulukan.

Dengan cara kegiatan tersebut agak mudah untuk daripada guru memupuk semangat bekerjasama memupukantara kaum dan saling faham dan memahami antara satu dengan lain. berbudi bahasa.blogspot. Dengan ini sekolah akan dapat melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan mempunyai semangat kemalaysiaan yang kuat walaupun berlainan etnik. sistem latihan guru dan bahasa penghantar yang sama. pakaian seragam. pada 22/3/2011) Sekolah juga harus berperanan menggalakkan pelajar-pelajar supaya boleh berfikir dan berani mengeluarkan pendapat. jujur. Di Malaysia. (Dipetik http://izukazx. cintakan keamanan. peperiksaan.2. saling membantu. hormat menghormati. Pelajar-pelajar juga sering bergaul antara pelbagai kaum secara lebih dekat semasa diadakan kegiatan ko-kurikulum. Antaranya menerusi Dasar Pelajaran Kebangsaan yang menggunakan sukatan pelajaran. bencikan kekejaman. Pelajar-pelajar yang berlainan kaum perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. (Dipetik daripada 31 . kerja luar dan juga semasa belajar dalam kelas.html. sosial.com/2009/09/langkah-langkah-untuk semangat. Negara yang mengamalkan perpaduan dapat mencapai kemajuan dengan mudah serta tidak mudah ditakluki kuasa asing. Melalui ko-kurikulum pula pelajar-pelajar daripada semua kumpulan kaum hendaklah digalakkan bercampur dan memceburkan diri dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah. Negara yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. buku teks. agama dan kepercayaan kepada tuhan serta menjadi warga negara yang baik. Sebagai contoh dalam matapelajaran Pendidikan Islam dan Moral pendekatan yang lebih baik digunakan agar pelajar dapat memahami tentang keperluan moral. pelbagai cara digunakan untuk mewujudkan perpaduan antara kaum di sekolah.4 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI ISU PERPADUAN DI MALAYSIA Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian di sesebuah negara. bertanggungjawab dan sebagainya.

Sebagai contoh. Sifat bersatu-padu antara masyarakat yang berbilang kaum amat penting untuk mewujudkan keharmonian dan semangat berjuang untuk negara. aktiviti seperti gotong-royong yang melibatkan pelbagai kaum sudah tentu dapat memupuk semangat bermasyarakat antara kaum.html. semangat kekitaan juga amat penting dalam mengekalkan perpaduan di sesebuah negara. Kita haruslah sanggup bertolak ansur. Kita perlu mengenali serta menghormati raja dan pemimpin negara kita kerana mereka yang berusaha mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. bangsa atau agama.com/topic/langkah+langkah+mewujudkan+perpaduan+kaum+dal am+kalangan+pelajar. Seseorang rakyat haruslah berakhlak dan berbudi pekerti mulia untuk membolehkannya berinteraksi dengan mudah.jevuska. sabar. Rakyat yang peramah dan berakhlak mulia sudah tentu dapat meningkatkan reputasi 32 . Di samping itu. Selain itu. Kita haruslah berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia dan menyayangi negara kita. pelbagai aktiviti yang dapat memupuk semangat kekitaan adalah amat wajar untuk dilaksanankan demi memupuk perpaduan antara kaum.http://www. 22/3/2011) Antara langkah lain bagi mengatasi masalah perpaduan dalam sesebuah negara ialah dengan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyatnya. Oleh hal yang demikian. dan mengawal diri demi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham daripada berlaku. Perjuangan tokoh-tokoh negara seperti Tunku Abdul Rahman yang memainkan peranan yang penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara haruslah diambil tahu dan dihargai. negara kita mungkin masih lagi di tangan penjajah asing. Aktiviti sebegini perlu dipergiatkan lagi malah ditambah dengan aktiviti-aktiviti lain yang lebih kreatif dan efisyen demi memantapkan perpaduan negara. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. sifat berdisiplin juga amat penting dalam memupuk perpaduan. Tanpa pejuang seperti mereka. bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri. Peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan haruslah dipatuhi untuk kesenangan semua pihak. Kita harus sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kedudukan.

rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat disemai rasa semangat kekitaan dari sejak kecil hinggalah dewasa.blogspot. Seseorang rakyat juga haruslah mempertahankan serta menjunjung Perlembagaan Negara untuk mewujudkan keamanan dalam Negara. Mereka harus berdikari dalam mengusahakan sesuatu tanpa bergantung kepada bantuan kerajaan pada setiap masa. Bidang pendidikan merupakan bidang terpenting bagi menjadi alat perpaduan antara kaum. Misalnya apabila berlakunya Kegawatan Ekonomi 1998. Kita haruslah sentiasa bekerjasama untuk menghadapi apa jua cabaran yang berlaku dalam negara dan sentiasa memastikan wujudnya perpaduan dalam kalangan rakyat.com/2009/09/langkahlangkah-untuk memupuk-semangat. (Dipetik daripada http://izukazx. tidak akan wujud lagi masalah perpaduan di Malaysia. Oleh itu segala dasar dalam pendidikan yang dapat memupuk perpaduan antara kaum haruslah disokong sepenuhnya oleh setiap rakyat Malaysia.negara. Justeru. pada 22/3/2011) 33 . Kita haruslah berkelakuan sopan supaya tidak dilabelkan sebagai rakyat yang biadap atau kurang ajar.html. kita harus terus mempertahankan nilai-nilai perpaduan yang diasaskan sebelum ini. pelbagai dasar yang telah diwujud sejak daripada kita merdeka hinggalah sekarang perlulah sering disemak bagi memastikan setiap dasar yang di rancang dapat melaksanakan proses integrasi antara kaum di sekolah dengan berkesan. Dengan perkembangan ekonomi yang cepat menyebabkan keadaan mobiliti masyarakat terus berubah . Rakyat juga harus tabah menerima sesuatu cabaran atau pembaharuan dalam negara tanpa menjejaskan perpaduan negara. Rakyat juga harus berusaha dengan gigih dan bersifat produktif untuk memajukan negara. dasar yang dimainkan dalam bidang pendidikan amatlah penting dalam proses perpaduan kaum. Dalam masa yang sama. Kesimpulannya. Rakyat yang bersifat amanah dan jujur akan dipercayai oleh orang lain dan ini akan membawa kepada perpaduan antara rakyat. Hanya menerusi pendidikan saja. rakyat Malaysia telah bersatu-padu demi menghadapi cabaran yang dihadapi dan bergabung tenaga untuk memajukan ekonomi negara semula. Rakyat yang rajin dan gigih dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara dan taraf hidup mereka. Sesuai dengan perubahan masa.

pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral di atas tunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan oleh beliau sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Ustaz Mohd Kamil bin Jaafar. Jutaan terima 34 .MAZLAN NO. Sekalung ucapan terima kasih saya tujukan buat pensyarahpembimbing. KP: 900718-03-6242 Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah di atas keizinannya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) bagi matapelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia ini tepat pada masanya.REFLEKSI NAMA: NUR BAQIAH BALQIS BT.

melalui tugasan kerja kursus ini juga menjadikan saya lebih memahami dan peka terhadap isu-isu perpaduan yang berlaku di Malaysia. masalah perkhidmatan internet yang kurang memberangsangkan di sini menyebabkan saya menghadapi sedikit kesukaran untuk mendapatkan sebarang input daripada internet. Isu ini telah membuka mata saya tentang kepentingan menjaga keharmonian dan perpaduan antara kaum lantaran ianya mampu memberi impak yang besar terhadap tahap perkembangan negara sama ada dari sudut poltik. Sehubungan itu. saya ucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan buah fikiran dan idea yang membantu saya dalam proses menyiapkan tugasan ini. telah membantu mempermudahkan kerja saya dalam proses menyiapkan tugasan ini. Sepanjang usaha melaksanakan tugasan ini. Isu perpaduan yang saya dan rakan pilih bagi tugasan ini ialah isu 13 Mei 1969. Hal ini membawa kesedaran kepada saya tentang betapa pentingnya perpaduan dalam sesebuah tamadun atau negara demi menjamin masa depan bangsa yang gemilang. Di samping itu saya juga mendapatkan maklumat daripada internet. Namun demikian. Di samping itu.kasih juga saya tujukan buat ibu bapa saya di atas kata-kata semangat dan perangsang yang telah mereka berikan. saya tidak menghadapi sebarang kesulitan kerana rujukan yang saya perolehi amat mencukupi bagi saya menyiapkan tugasan ini. Hal ini menjadikan saya lebih peka terhadap sejarah tamadun sesuatu bangsa itu sendiri. ekonomi mahupun sosial. saya mendapat banyak input yang berguna berkaitan Tamadun Islam dan Asia. Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Penggunaan Celcom Broadband. Bahan rujukan serta buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini mudah didapati di pusat sumber IPG. Tidak lupa juga buat sahabat seperjuangan. saya lebih memahami kepentingan mempelajari subjek-subjek 35 . Saya dapat mencari dan download maklumat daripada Internet dengan mudah. Saya dapat memahami dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri dan prinsip-prinsip tamadun serta perkembangannya.

REFLEKSI NAMA: NURULAINI BINTI AB RAHIM NO. Saya berharap agar saya memperoleh gred yang baik bagi tugasan ini. Saya dan sahabat sekumpulan bercadang untuk mengambil isu 13 Mei. Kesimpulannya. KP: 910124-01-5654 Berdasarkan spesifikasi taksiran tajuk kerja kursus yang telah saya jalankan iaitu yang berkaitan Tamadun Islam dan Asia. banyak yang telah saya perolehi sepanjang tempoh mempelajari subjek TITAS ini. terdapat kesukaran dan permasalahan sewaktu menjalankan tugasan ini.seperti sejarah dan TITAS ini lantaran ianya secara tidak langsung menjadikan kita lebih peka terhadap apa yang berlaku serta mengambil iktibar daripadanya. Permasalahan yang timbul adalah sewaktu mencari artikel berkaitan isu utama yang menjejaskan perpaduan kaum di negara kita. 36 . Pelaksanaan tugasan kerja kursus ini memantapkan lagi pengetahuan saya tentang tamadun Islam khususnya serta tamadun Asia.

setelah mencari bahan berkaitan isu ini daripada banyak sumber. adalah permasalahan berkaitan proses perbincangan dalam kumpulan. Oleh yang demikian saya menggunakan inisiatif lain iaitu dengan menggunakan kemudahan “broadband” bagi melancarkan lagi proses perlaksanaan tugasan ini. Segala kesalahan yang berkaitan tugasan ini dapat diperbetulkan. Namun masalah ini dapat diatasi selepas saya dan rakan sekumpulan mengadakan sesi kolaborasi bersama pensyarah. Alhamdulillah segelanya berjalan dengan lancar dan akhirnya tugasan ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Akhir sekali. Seterusnya saya menghadapi permasalahan dari segi penggunaan internet. Kami juga menggunakan inisiatif dengan menyerahkan helaian tugasan yang telah kami laksanakan kepada pensyarah bagi membuat penilaian dan komen. kami terpaksa menghadirkan diri ke sekolah yang telah dipilih. Namun. Saya tidak memahami akan isi kandungan yang berkaitan dengan teori tamadun. Justeru. Oleh itu saya menggunakan insiatif lain iaitu dengan melayari internet untuk mencari bahan. perbincangan antara ahli kumpulan bagi tugasan ini sukar dilaksanakan. Terdapatnya gangguan jaringan internet di asrama menyebabkan sumber untuk mencari laman web tersebut sukar dijalankan. Alhamdulillah. Seterusnya adalah perkara berkaitan teori tamadun yang menyokong isu yang dibahas. dengan cara tersebut memudahkan sesi pelaksanaan tugasan ini. Hal ini adalah kerana bahan rujukan dan buku-buku tamadun yang terdapat di perpustakaan adalah terhad. 37 . Oleh kerana kami dikehendaki melaksanakan Program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Namun tidak semua maklumat di internet boleh diterima kerana terdapat maklumat-maklumat yang bertentangan dengan apa yang saya perlukan. akhirnya kami berjaya menemui artikel yang berkaitan peristiwa tersebut. Kami mengambil inisiatif dengan mengadakan perbincangan kumpulan melalui e-mel dan facebook. Terdapat permasalahan yang saya hadapi sewaktu mencari bahan rujukan yang berkaitan beberapa teori tamadun yang menyokong isu yang dibahas (isu 13 Mei).namun tiadanya keratan akhbar mahupun artikel yang berkaitan peristiwa tersebut yang ditemui daripada mana-mana sumber akhbar.

L. SEJARAH UMAT ISLAM. (2002). M. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bhd. Amin. (2009). Hamid. Nasional. OXFORD Fajar. ISLAM HADHARI : HIMPUNAN ISU KONTEMPORARI. Selangor : Penerbitan Pena Sdn. RUJUKAN Ahmad Zaki dkk. Tamadun Islam dan Tamadun Asia.Saya berharap dengan adanya pelaksanaan tugasan ini. Hamka. Pengajian Tamadun Islam. (1984). Selangor. (1980). Ahmad Shalaby. Selangor : PTS Publication & Distributor SDN BHD. Sejarah Pencapaian dan Masa Depan. (2005). SEJARAH DAN PEMIKIRAN ISLAM. Abdul Rahman Haji Abdullah. Abdul Monir Yaacob dll.Singapura:Pus.SEJARAH&KEBUDAYAAN ISLAM. 38 . banyak ilmu baru yang berkaitan perkembangan sesebuah tamadun dan kejatuhan dan perkembangan sesebuah tamadun itu dapat saya dalami dengan lebih lagi. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.(1970).

angelfire. Amira Haziqah. WACANA HADHARI DALAM ISLAM.Syed. http://www.(1979).slideshare. PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM HADHARI. http://www. (2009).com/doc/19922456/Tamadun-dariperspektif islam Diakses pada 27 Februari 2011. 39 . Qutb. Shah Alam: Yayasan Pembangunan Buku Negara.http://www. Author. (2005). (2010) http://www.(2009).Kuala Lumpur:El-Ikhwan Ent.my Diakses pada 27 Februari 2011.gov. Zakri.com/on2/Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI.scribd.agc.PETUNUK SEPANJANG JALAN. Author. (2009).my/v5/index.Mohd Shauki Abd majid (2004).gov.html Diakses pada 27 Februari 2011.ikim. Shah Alam : Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU).(2010) http://www.net/jass388/peristiwa-13-mei/download Diakses pada 27 Februari 2011.php?cmd=resetall&grp=2&key=174 &lg=1&opt=com_article&sec Diakses pada 27 Februari 2011. Author. Musa Ahmad dll.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful