P. 1
PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR

PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR

|Views: 186|Likes:
Published by Nor Hayati

More info:

Published by: Nor Hayati on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH

(Penyelia : Dr. Mowafak Abdullah Ahmed Al-Khusairy) KHATIJAH BINTI ENDUT (1997) ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) oleh guru-guru Pendidikan Islam. Soal selidik digunakan sebagai alat kajian adalah dibina oleh pengkaji sesuai dengan apa yang hendak dikaji. Ujian rintis dijalankan kepada 21 orang guruguru Pendidikan Islam. Responden kajian sebenar adalah seramai 70 orang guru-guru sekolah menengah dan rendah di Daerah Kuala Terengganu, Terengganu. Dapatan kajian menunjukkan tahap penggunaan ABM oleh guru-guru adalah sederhana. Ringkasnya boleh dikatakan guruguru Pendidikan Islam menggunakan ABM. Analisa Ujian T menunjukkan tidak ada perbezaan dan segi penggunaan ABM antara guru lelaki dan guru perempuan dan antara guru sekolah menengah dengan guru sekolah rendah. Analisa anova menunjukkan pengalaman mengajar atau lama bertugas seseorang guru tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan ABM di dalam pengajaran mereka. Kesimpulannya guru-guru Pendidikan Islam hendaklah meningkatkan lagi penggunaan ABM khususnya yang menarik dan terkini agar pembelajaran lebih berkesan dan pelajar menjadi seorang yang taat dan patuh kepada perintah Allah s.w.t.

Ke Laman Pendidikan Islam
Ada dua perkataan yang hampir-hampir sama maksudnya dengan kaedah dan ia memang tergolong dalam kaedah juga, iaituteknik dan pendekatan. Mok Soon Seng (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. Iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik. Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun (Mok Soon Seng 1992). Manakala teknik pula ialah kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Azman Wan Chik (1987) teknik itu apa yang dilihat dalam bilik darjah. Kalau guru mengajar bahasa dengan menggunakan alat-alat komunikasi canggih dalam makmal bahasa, maka itu satu teknik. Sekiranya seorang guru Pendidikan Islam mengajar pelajar menghafaz AlQur`an dengan mendengar bacaan dalam pita kaset, maka ini dikatakan teknik. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur. Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberi

Mok Soon Seng (1992). kaedah mesti sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai 3. walau pun ia tidak mempunyai nama-nama khas. guru harus pandai memilih kaedah yang baik. maka itu adalah kaedah. Atan Long (1981) dan lain-lain. mempunyai masa yang cukup untuk mengaplikasikan kaedah bekenaan 7. nampaknya yang dikatakan kaedah itu ialah yang ada nama. Al-Kailany (1986) menyenarai sedikit panduan kepada guru sebelum mengaplikasi sesuatu kaedah pengajaran. tempat dan pelajar. Atan Long (1980) dan Mahfudh Salahuddin (1987). inquiri penemuan. tempat dan pelajar. Jadi apa sahaja cara tiandakan dan aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran maka itu adalah kaedah. Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1995). . Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya.faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran. Forebel dan sebagainya. Kaedah harus berubah mengikut keadaan masa. iaitu satu jalan untuk mencapai obektif pengajaran. Melihat kepada misal-misal yang diutarakan oleh Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). simulasi. Demikian juga dengan Hasan Langgulung (1981) mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. antaranya ialah: 1. kaedah mesti sepadan atau setara dengan umur pelajar 5. kaedah itu mestilah yang boleh atau mampu diaplikasi oleh guru 6. Dengan demikian. kaedah yang dipilih mestilah sesuai dengan kemudahan yang ada. tetapi ia merupakan wasilah. Socrates. seperti yang dibawa oleh Sharifah Alwiah. Berdasarkan kepada ini bermakna tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata pelajaran bagi semua pelajar dalam semua keadaan. kaedah juga haruslah sesuai dang tabiat (nature) pelajaran yang diajar 4. kaedah mengajar bukanlah tujuan utama pengajaran. kaedah mestilah secucuk dengan tujuan dan matlamat pelajaran 2. yang sesuai dengan keadaan masa. demonstrasi. seperti kaedah kuliah.

Perlu ada makanisma untuk memantau kemajuan pelajar 5.An-Nashmy (1980) mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman pelajar yang diajar. Langkah-langkah pengajaran yang mengandungi aktiviti-aktivit tertentu untuk menolong pelajar mencapai objektif pelajaran 4. abilities. It indicates what students are expected to learn. Di samping itu. malah yang memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar. Strategi pengajaran ialah satu yang sangat penting dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah dan strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. iaitu: Planning Implementation Evaluation . and/or attitude that the student to/or must acquire. (ms. 24) Perrott (1986) menerangkan semua aktiviti itu dalam tiga istilah yang lebih mendasar. Congelosi (1992) mencadangkan bahawa setiap pengajaran harus terlebih dahulu disediakan rancangannya dan dalam rancangan pengajaran ini harus mempunyai perkara-perkara berikut. Penilaian (sumative evaluation) untuk mengukur pencapaian pelajar Kata Cangelosi (1992): Learning goal is the overall purpose of the teaching unit. define the learning goal. matlamat yang hendak dituju juga mestilah terang dan jelas. Untuk mencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang canggih dan menarik. Specific objective. Tujuan am (learning goal) 2. Dengan cara ini pelajar akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama. That is a number of specific skills. iaitu: 1. Objektif pelajar (specific objective) 3.

Satu yang perlu diingatkan ialah tentang pendidikan Islam atau penerapan nilai Islam. penjagaan masa pengajaran (engagement time). Ia bukan sahaja memberi kesan dalam bidang pelajaran yang diajar. kaedah dan teknik penyampaian. apa nilai yang hendak ditonjokan supaya pelajar ikut dan contohi dan sebagainya. Ini juga harus dirancang dengan saksama. Ini termasuklah strategi pengajaran yang merangkumi isi kandungan. Kalau guru mengajar terlalu terikat dengan orientasi peperiksaan. menarik dan berkesan tidak dapat diwujudkan jika tidak memenuhi kriteria tertentu seperti yang dibincangkan di atas. 1976). tetapi gagal memberi pendidikan Islam. guru haruslah merancang dengan cukup rapi sebelum memasuki kelas. mempunyai wawasan yang jelas dan mengajar dengan penuh semangat untuk mencapai objektif yang terancang dengan langkah-langkah yang tersusun dengan menggunakan BBM yang menarik dan dengan pergerakannya yang cukup lincah. . objektif yang hendak dicapai. Ini termasuklah gaya bercakap. tetapi yang boleh menjadi contoh kepada pelajar dari segala aspek personaliti. 1988. kerana personaliti guru mempengaruhi sikap pelajar (Huitt. Pengajaran dan pembelajaran yang baik. BBM yang sesuai dan penilaian yang akan dijalankan. iaitu gagal mendidik anak-anak untuk menjadi orang Islam bagi memikul tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Inilah dia guru yang efektif (effective teacher). bukannya peperiksaan. Guru harus sedar bahawa mata pelajaran Pendidikan Islam bukan sahaja untuk lulus peperiksaan. kekemasan berpakaian. ketepatan masa dalam setiap perjanjian. Jadi. penghayatan nilai Islam. Ini yang dikatakan pengajaran yang berkesan (effective teaching). tetapi untuk menjadi seorang Islam yang beramal dengan ajaran Islam dengan cara yang betul. mudah faham dan diminati oleh pelajar. apa nasihat yang akan diberi. keadilan dalam layanan dan sebagainya. 1994). Al-Ibrashy. pendekatan. Ini semua mencerminkan guru muslim (Al-Ghazali. Parrott (1986:5) Oleh itu. Guru yang mampu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ini ialah guru yang didikasi. Langkah-langkah ini disusun demikian rupa untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran sesuatu yang menarik dan berkesan. di sampiang pengetahuan yang patut ada pada guru. Demikian juga dengan istilah guru berkesan (effective teacher).Tiga perkara ini dan juga langkah-langkah yang dikemukakan sebelum ini merupakan asas pengajaran yang berkesan. guru hanya berjaya menyampaikan ilmu Islam. penekanannnya ialah penghayatan Islam. Iaitu apa yang hendak dipesan kepada pelajar. ´«effective teacher is one who is able to demonstrate the ability to bring about intended learning goalsµ.

Kaedah hayati amali..(1992). Parrot. Surabaya: Bina Ilmu. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). Kajang: Masa Enterprise. Beberapa tinjauan dalam pendidikan Islam. London & New York: Longman. Effective teaching. Beirut: Maktabah Lubnan. Hasan Langgulung (1981). Rashidi Azizan dan Abdul Razak Habib (1995). Taisir dan Iyad. Muhibuddin Ahmad (1988). Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro. Riyadh: Dar Al-Huda. . Ajil Jasim (1980).Rujukan Abu Saleh. An-Nashmy. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. New York: Longman. 7th ed. Kuala Lumpur: Heinemann. Pengajaran dalam bilik darjah. Elizabeth (1986). Ilmu pendidikan: pedagogi. Atan Long (1981). Kuala Lumpur: Karya Bistari. kaedah & strategi. Metodologi Pendidikan Islam. 4. Mok Soon Seng (1992). At-Taujih al-fanny fi usul at-tarbiyah wat-tadris. Asasiyat fi turuq at-tadris al-`ammah. Mulhim (1986). Al-Kailany. ctk. Mahfuzdh Shalahuddin (1987). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Cangelosi. Systematic teaching strategy. Kaedah am mengajar. Azman Wan Chik (1987). James S. Kuweit: Makatabah Al-Manar. Ma`alim fit-tarbiyah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->