PERUBAHAN SETELAH IKAN MATI Hyperaemia Hyperaemiamerupakan proses terlepasnyalendirdarikelenjarkelenjar yang ada di dalamkulit.

Proses selanjutnyamembentuklapisanbening yang tebal di sekelilingtubuhikan. Pelepasanlendirdarikelenjarlendir, akibatdarireaksikhassuatuorganisme. Lendirtersebutterdiridarigluko protein danmerupakansubstrat yang baikbagipertumbuhanbakteri. Rigor Mortis Sepertiterjadipadadagingsapidandaginghewanlainnya, faseiniditandaiolehmengejangnyatubuhikansetelahmati .Kekejanganinidisebabkanalat-alat yang terdapatdalamtubuhikan yang berkontraksiakibatadanyareaksikimia yang dipengaruhiataudikendalikanolehenzim.Dalamkeadaansepertiini, ikanmasihdikatakansebagaisegar. Autolysis Faseiniterjadisetelahterjadinyafase rigor mortis.Padafaseiniditandaiikanmenjadilemaskembali .LembeknyadagingIkandisebabkanaktivitasenzim yangsemakinmeningkatsehinggaterjadipemecahandagingikan yang selanjutnyamenghasilkansubstansi yang baikbagipertumbuhanbakteri. Bacterial decomposition (dekomposisiolehbakteri) Padafaseinibakteriterdapatdalamjumlah yang banyaksekali, sebagaiakibatfasesebelumnya,.Aksibakteriinimula-mulahampirbersamaandengan autolysis, dankemudianberjalansejajar.Bakterimenyebabkanikanlebihrusaklagi, biladibandingkandenganautolisis.Bakteriadalahjasadrenik yang sangatkecilsekali, hanyadapatdilihatdenganmikroskop yang sangatkuatdantidakdapatdilihatdenganmatatelanjang.Jenis-jenisbakteritersebutadalah: Pseudomonas, ProteusAchromobacter, Terratia, danElostridium. Selamaikanmasihdalamkeadaansegar, bakteri-bakteritersebuttidakmengganggu .Akan tetapijikaikanmati, suhubadanikanmenjadinaik, mengakibatkanbakteribakteritersebutsegeramenyerang.Segeraterjadipengrusakanjaringanjaringantubuhikan, sehingga lama kelamaanakanterjadiperubahankomposisidaging. Mengakibatkanikanmenjadibusuk.Bagian-bagiantubuhikan yang seringmenjaditergetseranganbakteriadalah :
y y y

Seluruhpermukaantubuh Isi perut Insang

matamenghitamdanmenjorokkedalam. badanmulaimelunakataulembek. insangmenjadimerahpucat. tubuhnyajikadipegangtidakkembalikebentuksemula. 12 jam . badannyamengering. 8 jam Ikanlebihberbaubusuk. matamenghitamdanmenjorokkedalam. badanmulaikakudankeras. TahapRigormortis : 4 jam Ikanmulaiberbaubusuk. tubuhnyatidakkakuataumasihlentur. matamenghitamdanmenjorokkedalam. warnamualipudar. 2 jam Ikantelahmati. warnasemakinpudar. badannyalicin. insangmerahpucat. TahapPostrigor : 6 Jam Ikantambahberbaubusuk. Warnainsangmerahcerah. insangmerahpucatdankeluardarahdariInsang. 10 jam Ikanlebihberbaubusuk. badanmulaimelunakataulembek. matanyamasihjernih. warnacerah. warnaikanmenjadimenghitam.Data hasilpengamatanperubahanikansetelahmati Pengamatandilakukantiap 2 jam sekaliselama 12 jam TahapPrerigor : Awal Ikanmasih fresh danhidup. insangmerahpucatdankeluardarahdariInsang. Bauamisdansegar. insangmerahpucatdankeluardarahdariInsang. matamenghitamdanmenjorokkedalam. badanmulaimelunakataulembek. teksturnyamasihkencang. tubuhnyamulaimelunak. gerakanoperculumnyamasihsehat. mulaiberbauamis.

Sumber: ZonaIkan .Ikanlebihberbaubusuk. insangmerahpucatdankeluardarahdariInsang. matamenghitamdanmenjorokkedalam. badanmulaimelunakataulembek. tubuhnyajikadipegangtidakkembalikebentuksemula. ikanmulaimengeluarkanlendir. warnasemakinpudar.