PERUBAHAN SETELAH IKAN MATI Hyperaemia Hyperaemiamerupakan proses terlepasnyalendirdarikelenjarkelenjar yang ada di dalamkulit.

Proses selanjutnyamembentuklapisanbening yang tebal di sekelilingtubuhikan. Pelepasanlendirdarikelenjarlendir, akibatdarireaksikhassuatuorganisme. Lendirtersebutterdiridarigluko protein danmerupakansubstrat yang baikbagipertumbuhanbakteri. Rigor Mortis Sepertiterjadipadadagingsapidandaginghewanlainnya, faseiniditandaiolehmengejangnyatubuhikansetelahmati .Kekejanganinidisebabkanalat-alat yang terdapatdalamtubuhikan yang berkontraksiakibatadanyareaksikimia yang dipengaruhiataudikendalikanolehenzim.Dalamkeadaansepertiini, ikanmasihdikatakansebagaisegar. Autolysis Faseiniterjadisetelahterjadinyafase rigor mortis.Padafaseiniditandaiikanmenjadilemaskembali .LembeknyadagingIkandisebabkanaktivitasenzim yangsemakinmeningkatsehinggaterjadipemecahandagingikan yang selanjutnyamenghasilkansubstansi yang baikbagipertumbuhanbakteri. Bacterial decomposition (dekomposisiolehbakteri) Padafaseinibakteriterdapatdalamjumlah yang banyaksekali, sebagaiakibatfasesebelumnya,.Aksibakteriinimula-mulahampirbersamaandengan autolysis, dankemudianberjalansejajar.Bakterimenyebabkanikanlebihrusaklagi, biladibandingkandenganautolisis.Bakteriadalahjasadrenik yang sangatkecilsekali, hanyadapatdilihatdenganmikroskop yang sangatkuatdantidakdapatdilihatdenganmatatelanjang.Jenis-jenisbakteritersebutadalah: Pseudomonas, ProteusAchromobacter, Terratia, danElostridium. Selamaikanmasihdalamkeadaansegar, bakteri-bakteritersebuttidakmengganggu .Akan tetapijikaikanmati, suhubadanikanmenjadinaik, mengakibatkanbakteribakteritersebutsegeramenyerang.Segeraterjadipengrusakanjaringanjaringantubuhikan, sehingga lama kelamaanakanterjadiperubahankomposisidaging. Mengakibatkanikanmenjadibusuk.Bagian-bagiantubuhikan yang seringmenjaditergetseranganbakteriadalah :
y y y

Seluruhpermukaantubuh Isi perut Insang

matamenghitamdanmenjorokkedalam. badanmulaimelunakataulembek. 12 jam . warnaikanmenjadimenghitam. insangmerahpucatdankeluardarahdariInsang. 10 jam Ikanlebihberbaubusuk. tubuhnyajikadipegangtidakkembalikebentuksemula. warnacerah. TahapRigormortis : 4 jam Ikanmulaiberbaubusuk. badanmulaimelunakataulembek. TahapPostrigor : 6 Jam Ikantambahberbaubusuk. badanmulaikakudankeras. 8 jam Ikanlebihberbaubusuk. insangmerahpucatdankeluardarahdariInsang. mulaiberbauamis. matamenghitamdanmenjorokkedalam. matamenghitamdanmenjorokkedalam. tubuhnyamulaimelunak. 2 jam Ikantelahmati. warnamualipudar. Warnainsangmerahcerah. matanyamasihjernih. insangmerahpucat. teksturnyamasihkencang. tubuhnyatidakkakuataumasihlentur. insangmenjadimerahpucat. gerakanoperculumnyamasihsehat. badannyalicin. warnasemakinpudar. insangmerahpucatdankeluardarahdariInsang. badanmulaimelunakataulembek. Bauamisdansegar. badannyamengering. matamenghitamdanmenjorokkedalam.Data hasilpengamatanperubahanikansetelahmati Pengamatandilakukantiap 2 jam sekaliselama 12 jam TahapPrerigor : Awal Ikanmasih fresh danhidup.

matamenghitamdanmenjorokkedalam. insangmerahpucatdankeluardarahdariInsang. badanmulaimelunakataulembek.Ikanlebihberbaubusuk. tubuhnyajikadipegangtidakkembalikebentuksemula. Sumber: ZonaIkan . warnasemakinpudar. ikanmulaimengeluarkanlendir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful