Jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi

by Pendidikan on September 18, 2010Comment Jenis-jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi, dan penghasilan bunyi. Soalan: Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) b) c) Fonetik Akustik Fonetik Artikulasi Fonetik Auditori

a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi, kelantangan suara, dan kepanjangan. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun, norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) ³Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.´ Sebagai contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya menunjukkan makna ³Ya´ dalam perbualan akan berubah menjadi makna ³Tidak´ apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: 1. em yang menunjukkan makna ³Ya´ Awak yang menghabiskan makanan itu? em.. 2. em yang menunjukkan makna ³Tidak´ Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm.. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma, P. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama ³Praat´ yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz), intensiti (dalam unit dB), dan durasi dalam unit saat. Dari sudut pendengar, ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-masing sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir, lelangit lembut, dan gigi bawah. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara, sengauan bibir, geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara, getaran gusi dan sebagainya. c)Fonetik Auditori

dengan butir-butir lekasikal lain yang membentuk ayat. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. 1. Kajian fonetik dapat dipecahkan kepada Kajian fonologi adalah berkaitan dengan tiga bahagian iaitu fonetik akustik. letupan. Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. Jika lelangit lembut dinaikkan. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. 1. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. konsonan gelungan. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. 4. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. tersebut secara umum. sisian. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem ejaan transkripsi fonetik untuk semua bunyisesuatu bahasa. geseran. 3. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. KONSONAN LETUSAN 1. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyibunyi oral. bunyi konsonan. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. konsonan gigi. iaitu letusan. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu.sengau dan separuh vokal. Jika lelangit lembut diturunkan. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsurunsur signal akustik iaitu kelangsingan. 1. getaran. rongga tekak atau rongga hidung. 1. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang fonologi mengkaji pola-pola bunyi. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan.Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. y Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. yang berlaku dalam rongga mulut. konsonan bibir gigi. dari semua bahasa. dan fonetik auditori. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. Fonetik Fonologi Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi. Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. Jika glotis dirapatkan danpita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. 3. 4. intonasi. sama ada bersuara atau tidak bersuara. Bil. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal.konsonan gusi-lelangit keras . kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. produksi dan persepsibahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. . antaranya konsonan dua bibir. 2. 5. hubungan antara butir-butir lekasikal fonetik atrikulasi. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. 2. 1.

maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. 4. 3. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. menghasilkan bunyi letupan. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. Kemudiannya. sekatan itu dilepaskan dengan serta. ¢ Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. y 1. iaitu letusan gusi-lelangit kerastak bersuara [c] dan bersuara [j]. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. tiap datin atas adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. 4. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. . Kemudian. 6. 2. ¢ Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. y Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 5. 5. Contoh penggunaan dalam perkataan: pakar bungkus api abadi tiap sebab LETUPAN GUSI y 1. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t].Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. Kemudiannya. Dalam bahasa Melayu. 2. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. 3. y Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. Kemudiannya. LETUPAN LELANGIT LEMBUT y 1. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. y Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: y Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. 2. y Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. y Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. y Contoh penggunaan dalam perkataan: y cuka jumlah y baca panji y Mac caj KONSONAN LETUPAN y y y ¢ Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. Contoh penggunaan dalam perkataan: Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. menghasilkan bunyi letusan. y Kemudiannya. 3. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. 6.merta.

y Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: 1. terhasillah bunyi hentian glotis. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. 3. misalnya: ¢ Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi.Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. 3. Justeru. y Contoh perkataan: kapak gila laksa sagu HENTIAN GLOTIS y 1. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. 2. 5. [budak] [kapak] [tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut Seru Sukar KONSONAN SISIAN . ¢ Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser. Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. 4. y 4. Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. 2. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. 3. 6. 3. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. 2. iaitu konsonan getaran gusi [r]. 4. 2. Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah. Contoh perkataan: y 1. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA y 1. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. Semut Asap Keras GESERAN GLOTIS Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi.

¢ Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). iaitu ng. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS y y y y Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. iaitu sisian gusi [l]. y Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. Contoh kehadiran dalam perkataan: y y y y y Konsonan sengau lelangit keras [ ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. ¢ Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Lambat ¢ Tuala ¢ Cekal KONSONAN SENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut. y Lelangit lembut diturunkan. ¢ Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: ¢ Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. ¢ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. dan konsonan sengau lelangit lembut [ ]. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar . konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. KONSONAN SENGAU DUA BIBIR y y y y Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas.¢ Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. iaitu konsonan sengau dua bibir [ ]. Oleh sebab lambang [ ] tidak ada pada mesin taip. y Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Ngilu y y y y y Konsonan sengau lelangit lembut [ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Contoh kehadiran daalam perkataan: .

Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. 1983. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi * kacau. Fonetik dan fonologi. Kuala Lumpur. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. ¢ Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. kaloi Rujukan : y y Permulaan Linguistik. y Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. Kuala Lumpur. y Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. serta strukturknya. y Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan. PTS Professional. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. Inderawati Zahid. y Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. Arbak Othman. Sarjana Enterprise. . Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah. 2006. bahagian lidah yang bergerak.

dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. dan diftong. dan diakhir perkataan. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam . KONSONAN 4 Dua Gusi konsonan SENGAUAN sengau: bibir Gusi lelangit keras Lelangit lembut KONSONAN SENGAU DUA BIBIR Konsonan sengau dua bibir m dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. Fonem berkaitan fonem Segmental separuh dalam bahasa Melayu: sengauan vokal Segmental Tiap-tiap satu bunyi merupakan 1 segmen atau penggalan daripada arus tuturan. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Oleh sebab lambang ? tidak ada pada mesin taip. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. konsonan. ditengah . bergetar. lelangit lembut diturunkan dan arus Glotis Contoh Malam dari dirapatkan paru-paru dan kehadiran keluar pita melaui suara dalam rongga bergetar hidung. Dari segi penyebaran. fonem-fonem ini boleh menduduki tempat diawal. perkataan: KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS Konsonan sengau lelangit keras ? dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras.Fonem Segmental atau Fonem Penggalan FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Mencatat maklumat Konsonan Konsonan Konsonan pinjaman. Fonem penggalan terbahagi kepada 3 iaitu vokal. . perkataan: Aman Siam KONSONAN Konsonan sengau Lelangit Glotis Contoh Nampak Tanak Daun lembut gusi diturunkan dirapatkan n dihasilkan dan arus SENGAU dengan hujung udara dan dari lidah ditemukan dengan gusi GUSI atas. Fonem penggalan adalah fonem-fonem yang boleh dipenggal-penggalkan atau dipisahkan diantara satu sama lain. kehadiran paru-paru keluar melalui pita suara dalam rongga hidung.

dihasilkan aliran dengan udara Semasa pengucapannya. Lelangit lembut dinaikkkan ke atas untuk menyekat udara dari rongga hidung. PINJAMAN (z) Geseran Gusi Bersuara ± Lidah dinaikkan dan hujung lidah menyentuh sedikit bahagian gusi.KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Konsonan sengau lelangit lembut ? dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Apabila pita suara digetarkan. Contoh: Lelangit lidah sama seperti dan membunyikan lelangit letupan lelangit lembut lembut tetapi tidak PINJAMAN Lembut dinaikkan ada sekatan. berlaku. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Pita suara digetarkan. Contoh kehadiran dalam perkataan: Ngilu Angan Bising KONSONAN Dinamakan separuh vokal Bunyi ini dilafazkan SEPARUH kerana tidak dapat dengan sekatan VOKAL sempurna. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. iaitu ng. kedudukan lidah sama seperti ketika melafazkan bunyi vokal tetapi hanya separuh jalan sahaja. Udara keluar melalui sempitan diantara daun lidah dan gusi. Kedudukan lidah berubah selepas itu. timbul bunyi geseran lelangit lembut bersuara dan apabila selaput suara tidak digetarkan timbul bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara Contoh: Ghaib Akhbar KONSONAN 2. KONSONAN Terdapat Separuh (wayang) (kawan) (pulau) Keadaan SEPARUH bunyi dua dibundarkan semasa VOKAL vokal: (w) (w). Contoh: 2 vokal bibir separuh bibir melafazkan KONSONAN Separuh (yang) (tayang) (pakai) KONSONAN Geseran Belakang Kedudukan lidah Semasa vokal melafazkan SEPARUH lelangit (y) keadaan keras bibir VOKAL (y) dihamparkan. .

Fonetik dan fonologi. 2006. (dilambangkan juga ) Geseran Glotis ± ( h PINJAMAN ) Pita suara direnggangkan. Inderawati Zahid. 2 bibir dirapatkan (tidak sampai bertemu) supaya membuat sempitan untuk udara yang keluar melaluinya. udara yang keluar dari paru-paru boleh keluar dengan bebasnya melalui glotis yang terbuka itu. Keadaan ini serupa dengan keadaan semasa kita bernafas. Sarjana : Enterprise. 1983. Sekiranya pita suara tidak bergetar bunyi yang timbul ialah dilambangkan juga sebagai . Lambang konsonan ini ialah atau h. dan kalau tidak digetarkan timbul bunyi bersuara . Kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geserangusi lelangit keras bersuara sebagai Contoh: Zohor Mesyuarat KONSONAN 6. Arbak Othman. Hujung lidah terkena pada gigi bawah. Lazim PINJAMAN v Geseran Bibir Gigi f Letakkan bibir bawah dan bibir atas bersama-sama dengan tekanan yang cukup untuk membolehkan udara keluar melaluinya.Contoh: Zaman KONSONAN 3. PTS Professional. Hadapan lidah (bahagian belakang) diletakkan bertentangan dengan lelangit keras dan gusi. Lelangit lembut dinaikkkan apabila pita suara tidak digetarkan keluar bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f dan kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geseran gigi bersuara v Contoh: fasih novel KONSONAN PINJAMAN 4. Geseran Gusi Lelangit Keras ± PINJAMAN (sy) (z) Lelangit lembut dinaikkan untuk meyekat perjalanan udara apabila melaluinya. Geseran Gigi ± (dh) (th) Naikkan lelangit lembut untuk menyekat aliran udara ke rongga hidung. Kuala Lumpur. Contoh: Hasad Ahad Tamat Rujukan Permulaan Linguistik. Jika pita suara digetarkan terdapat geseran dua bibir bersuara geseran gigi tidak Contoh: Selasa Hadir KONSONAN 5. Kuala Lumpur. .

dan konsonan juga kepada jenis-jenisnya. Semasa kita belajar membaca. Contohnya. Kita perlu menyedari hakikat sebenarnya adalah sebaliknya. iaitu aliran bunyi yang diwakili oleh µ saya¶. dapat menghasilkan deskripsi bunyi yang baik. kesankesan pendengaran bunyi-bunyi dan keadaan pita suara digunakan dalam deskripsi. 2010Comment KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI KONSEP FONETIK Fonetik. Bunyi bukan bahasa pula. Mesin perakam yang baik dapat merakamkan bunyi suara dengan baik. Selain itu. Bunyi-bunyi bahasa dikaji bagi membuat deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Sesuatu perkataan terdiri daripada satu aliran arus bunyi-bunyi dan terdapat hentian antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Dengan lain perkataan. Maklumat tentang daerah sebutan. Membuat transkripsi ialah memberi lambang kepada bunyi-bunyi bahasa tersebut. Klasifikasi Bunyi Bunyi-bunyi yang mempunyai ciri-ciri yang sama diklafisikasikan ke dalam satu golongan. apa alat sebutan yang digunakan. walaupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia dan didengar oleh manusia adalah bersambung-sambung dan bertali arus. Ia melibatkan kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum. Bunyi ini tidak dapat dipenggalkan kerana ia bukan bunyi bahasa. dan bunyi yang terakhir diwakili oleh huruf µn¶. bukan sebaliknya. maka kita perlu mewujudkan bunyi-bunyi tersebut sebagai unit-unit yang dapat dikaji. walaupun dikeluarkan oleh mulut manusia tidak boleh dipenggalkan. kajian bergantung kepada kualiti rakaman mesin tersebut. tidak ada masalah untuk memenggalkan aliran arus bunyi ini. iaitu tentang fungsi. Bunyi pertama diwakili oleh huruf µm¶.KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI by Pendidikan on September 19. seperti bunyi berdehem. Pendeskripsian ini . i. bunyi ketiga diwakili oleh huruf µk¶. fonotaktik dan sebagainya. terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan iaitu fonetik artikulasi. Ini bermakna. Sebagai contoh. mengeluh dan batuk. bunyi keempat diwakili oleh huruf µa¶. Oleh itu. Kemudian. maka barulah kita dapat membuat deskripsinya. bunyi-bunyi yang dikaji dirakamkan dahulu. µSaya makan nasi¶ terdiri daripada tiga aliran arus bunyi. Ini dilakukan dengan mendengar rakaman bunyi-bunyi tadi dan kemudian mensegmen atau memenggal bunyibunyi tersebut kepada unit-unit terkecil. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa iaitu pasangan terkecil. bukan lambang yang diberi bunyi. membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. Ini seolah-olah huruf mempunyai bunyi. Skop kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat. Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah satu bidang kajian mengenai cara kita menggunakan alat dan daerah artikulasi untuk bertutur. satu aliran arus bunyi terhenti-henti berdasarkan sempadan setiap satu perkataan. vokal pula diklasifikasikan lagi kepada jenis-jenisnya. Hanya setelah bunyi-bunyi bahasa disegmen menjadi unit-unit bunyi. kita mendeskripsi bagaimana bunyi-bunyi tersebut dituturkan. apa daerah sebutan yang terlibat. Manusia sejak dahulu lagi telah memenggal bunyi-bunyi ini kepada unit-unit individu. alat-alat sebutan. Kita perlulah mensegmen bunyi-bunyi bahasa itu sebaik mungkin. kerana bunyi bahasa dituturkan berterusan dan tidak terpisah-pisah. Bunyibunyi itu didengar terlebih dahulu sebelum membuat transkripsinya. Bidang-bidang Fonetik Bagi mengkaji fonetik. ada masalah semasa mensegmen bunyi-bunyi. Pemenggalan bunyi dalam satu perkataan dapat dilakukan kerana bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. aliran bunyi yang diwakili oleh µmakan¶ dan aliran bunyi yang diwakili oleh µnasi¶. yang berasal daripada perkataan Inggeris phonetics ialah satu pengkajian terhadap bunyi pertuturan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia ketika bertutur. Transkripsi Setelah disegmen. KONSEP FONOLOGI Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. dan adakah pita suara digetarkan atau tidak. bunyi-bunyi itu diberi transkripsinya. perkataan µmakan¶ sebenarnya terdiri daripada lima urutan bunyi. iaitu vokal dan konsonan. Ia adalah kajian yang membincangkan deskripsi yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan organ. iaitu bunyi-bunyi itu diberi lambang. kita diajar membunyikan huruf. Ini adalah kaedah yang baik bagi menghasilkan deskripsi yang memuaskan untuk tujuan mengajar bahasa. Deskripsi Fonetik Bagi memastikan bunyi-bunyi itu dapat didesktripsi. fonetik auditori dan fonetik akustik. Kita perlu memahami proses memberi transkripsi ini. perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. Kemudian baharulah bunyi-bunyi tadi diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar. Bagi yang memahami bahasa Melayu. Klasifikasi bunyi dilakukan dengan menggunakan maklumat dalam deskripsi bunyi tadi. Apabila membuat deskripsi bunyi-bunyi bahasa. Bunyi diberi lambang fonetik. Membuat deskripsi bunyi dilakukan dengan menggunakan kesan-kesan pendengaran yang kita dapati dalam menuturkan bunyi-bunyi tersebut. Walau bagaimanapun. bunyi kedua diwakili oleh huruf µa¶. Sesuatu pertuturan terdiri daripada satu aliran arus bunyi yang bersambung-sambung lalu membentuk perkataan-perkataan yang bermakna.

Antara alat-alat tersebut ialah palatogram. Penutur menukarkan maklumat yang hendak disampaikan dalam bentuk kod-kod tertentu seperti bunyi. dan cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan artikulator pasif. halus. iaitu membuat deskripsi bunyi yang didengar. Dengan menggunkan alat ini. iaitu cara penutur menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ tuturan bagi menghasilkan bunyi yang digunakan dalam tuturan. kata dan ayat. kita mendeskripsi bunyi-bunyi sebagaisengau. ii. Manakala organ artikulasi pula ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat dalam pengeluaran bunyi bahasa. Fonetik Akustik Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-alat yang persis. Selain itu. Apabila membuat deskripsi bunyi dari segi penyebutan atau artikulasi. kesengauan bunyi. geseran dan sebagainya. Pandangan pendengar terhadap ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan. Manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam fikiran untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlaku. Kita membuat penggolongan terhadap pendengaran dan tidak semata-mata sebutan. kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa disebut atau dituturkan. maka pendekatan ini kurang digunakan. Daerah artikulasi ialah bahagian saluran suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya sesuatu lafaz. daerah sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram. lunak dan sebagainya. Melalui pendengaran. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi tertentu. bunyi dideskripsikan sebagai kasar. lantang. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya. Dengan mendeskripsi cara bunyi bahasa dihasilkan. laringoskopi dan letromiografi. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. bibir. nyaring. bunyi dapat dianalisis dari segi sifatnya. Manakala organ artikulator pasif ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti lelangit keras dan gigi atas. Fonetik Auditori Fonetik auditori ialah pendekatan mengkaji bunyi melalui pendengaran. . iii. kajian fonetik juga menggunakan alat. garuk. bahagian lelangit keras yang terlibat dalam mengujarkan sesuatu bunyi. Organ artikulator aktif ialah organ dalam saluran suara yang bergerak seperti lidah. Proses yang terlibat dinamakan sebagai mendekod. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syarat pendengar yang dipengaruhi neurologi. iaitu melibatkan pendengar.melibatkan daerah dan organ artikulasi yang berfungsi melafazkan bunyi-bunyi dalam bahasa. lelangit lembut dan gigi bawah. Oleh kerana proses perolehan bunyi melalui syarat pendengar sukar dianalisis. letupan. Kajian ini melibatkan produksi bunyi tuturan oleh organ vokal manusia. Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi yang dirakam. Melalui alat-alat yang sensitif. kedudukan lidah. Makna emosi tersebut pula dianggap sebagai suatu kod yang ditentukan oleh anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa. ahli fonetik dapat menentukan alat.

tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. iaitu bunyi vokal hadapan. 18. Ini termasuklah organ yang terlibat dengan sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru. alat artikulasi dan daerah artikulasi. juga terlibat dalam penghasilan bunyi. Organ Sebutan Organ sebutan ialah organ yang terlibat dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa secara langsung. 16.ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Organ Pernafasan Semasa menghasilkan bunyi bahasa. 4. Organ sebutan lain yang terlibat ialah gigi. 9. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi. Alat artikulasi Alat-alat yang berkaitan dengan penghasilan bunyi ini boleh dipecahkan kepada tiga iaitu alat bahagian dalam tubuh. Bahagian hadapan lidah. rongga hidung dan pita suara. 2. pita suara. 10. epiglotis dan farinks. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. lelangit keras. Bahagian dalam tubuh adalah bahagian yang memulakan sesuatu gerakan udara seperti paru-paru trakea. y Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. 14. Bibir juga menjadi . iaitu hujung lidah. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. tengah lidah. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. 17. Alat pertuturan dan fungsinya 1. rengkung. dan belakang lidah. y Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. Antaranya ialah paru-paru. 6. 7. lelangit lembut. 20. 5. banyak organ pernafasan yang digunakan. 19. tengah dan belakang. 3. kotak suara. 13. gusi. Lidah adalah organ yang paling aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. bibir. Organ-organ penting yang terlibat dalam aliran udara bagi bernafas. y Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. Dalam menghasilkan bunyi. 8. epiglotis dan tekak. semua organ dan sistem pernafasan digunakan. 12. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. 15. hadapan lidah.

iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Apabila dinaikkan. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. y Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. y Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut.sempadan paling luar daripada rongga mulut. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. . Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. y Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan. y Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.

/n/. Fonem-fonem yang tidak boleh dipisahkan daripada fonem/fonem-fonem yang ditumpanginya. l. iaitu /m/.FONEM Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. d. /k/. Iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. Jika bunyi itu keluar secara leluasa ketika difonasikan. maka bunyi tersebut digelar vokal misalnya. Gleason (1961). Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. maka perkataan / #makan# / terbahagi kepada fonemfonem berikut. /a/. /. g. Peter Ladefoged (1975). i. Sebagai contoh. Sekiranya bunyi itu mendapat halangan ketika difonasikan. JENIS-JENIS y y y y y Tekanan Panjang pendek (mora) Jeda/persendian (hentian) Nada/ton Intonasi Tekanan Keras/lembut penyebutan sesuatu suku kata Lambang [ ] diletak atas suku kata yang menerima tekanan BM tidak beza makna BI bersifat fonemik Cth : µexport ± perbuatan mengeksport ex¶port ± hasil yang dieksport c¶onduct ± perangai/kelakuan condu¶ct ± memimpin/membimbing s¶urvey ± penyelidikan surv¶ey ± menyelidik . Perbezaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada atau ketiadaan halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. Bersifat fonemik iaitu bersifat bunyi. /a/. h./ dan sebagainya. John Lyons (1968). u. apabila disegmenkan atau dipenggal. / a. maka fonem itu disebut sebagai konsonan misalnya / b. Fonem suprasegmental Bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi-bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran. Fonem segmental dapat dibahagikan kepada vokal dan konsonan. k. Fonem segmental Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental.

[ b r + ikan ] . [ b rikan ] iv. rangkaitaan) Lambang [ # ] ± ayat . Kampuchea. [ + ] ± perkataan Contoh : i. [ ai + skri:m ] ± 1 scream v. [ # saya makan nasi ma? # ] [ # saya makan nasi # ma? # ] ii. . [ b li + kantin ] iii. seat [ si : t ] ± tempat duduk sheep [ i : p ] ± kambing biri-biri feet [ fi : t ] ± kaki Bahasa Arab dipanggil µharkat¶ = panjang pendek (tidak bezakan makna). meninggi [ ma ] turun naik [ ma ] Intonasi - menurun [ ma ] Menaik atau menurun penyuaraan sesuatu ayat atau frasa Bahasa Melayu. [ ais + kri:m ] ± aiskrim Nada/tona Kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu perkataan. membezakan makna. ] ± ½ mora [ : ] ± 1 mora [ : : ] ± 2 mora # Bahasa Melayu tidak beza makna. Thai. . tetapi Bahasa Inggeris berbeza. Contoh : sit [ sit ] ± duduk ship [ ip ] ± kapal fit [ fit ] ± sesuai . Jeda/persendian Unsur hentian yang memisahkan antara linguistik. Lambang [ : ] ±mora [ . baris bezakan makna. (perkataan. ayat. intonasi ayatnya berbeza-beza Contoh : .Panjang pendek Kadar pendek sesuatu bunyi diucapkan. Vietnam. . [ b likan + tin ] . Contoh : mendatar [ ma ] . Laos dan lain-lain. Dalam bahasa Mandarin.

Ibu mencuci pakaian 1.1. Intonasi ayat berita meurun di akhir ayat. Awak dapat wang itu dari mana? . Intonasi ayat tanya meninggi di akhir ayat.