Jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi

by Pendidikan on September 18, 2010Comment Jenis-jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi, dan penghasilan bunyi. Soalan: Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) b) c) Fonetik Akustik Fonetik Artikulasi Fonetik Auditori

a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi, kelantangan suara, dan kepanjangan. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun, norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) ³Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.´ Sebagai contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya menunjukkan makna ³Ya´ dalam perbualan akan berubah menjadi makna ³Tidak´ apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: 1. em yang menunjukkan makna ³Ya´ Awak yang menghabiskan makanan itu? em.. 2. em yang menunjukkan makna ³Tidak´ Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm.. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma, P. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama ³Praat´ yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz), intensiti (dalam unit dB), dan durasi dalam unit saat. Dari sudut pendengar, ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-masing sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir, lelangit lembut, dan gigi bawah. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara, sengauan bibir, geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara, getaran gusi dan sebagainya. c)Fonetik Auditori

Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang fonologi mengkaji pola-pola bunyi. iaitu letusan. Jika lelangit lembut diturunkan.Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. 1. 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. getaran. y Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. 3. Fonetik Fonologi Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyibunyi oral. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu.konsonan gusi-lelangit keras . Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsurunsur signal akustik iaitu kelangsingan. produksi dan persepsibahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Jika glotis dirapatkan danpita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. rongga tekak atau rongga hidung. maka terhasillah bunyi tidak bersuara.sengau dan separuh vokal. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. dari semua bahasa. sisian. 3. 4. Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. 1. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. . konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. KONSONAN LETUSAN 1. 4. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. Jika lelangit lembut dinaikkan. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. 5. 1. sama ada bersuara atau tidak bersuara. konsonan bibir gigi. 1. konsonan gelungan. letupan. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. Kajian fonetik dapat dipecahkan kepada Kajian fonologi adalah berkaitan dengan tiga bahagian iaitu fonetik akustik. hubungan antara butir-butir lekasikal fonetik atrikulasi. Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. dengan butir-butir lekasikal lain yang membentuk ayat. dan fonetik auditori. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem ejaan transkripsi fonetik untuk semua bunyisesuatu bahasa. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. konsonan gigi. bunyi konsonan. geseran. yang berlaku dalam rongga mulut. Bil. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. 1. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. 2. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. intonasi. 2. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. antaranya konsonan dua bibir. tersebut secara umum.

iaitu letusan gusi-lelangit kerastak bersuara [c] dan bersuara [j]. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. ¢ Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru.Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. menghasilkan bunyi letusan. y 1. 4. Contoh penggunaan dalam perkataan: Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. menghasilkan bunyi letupan. y Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 3. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. 6. ¢ Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. sekatan itu dilepaskan dengan serta. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. Kemudiannya. y Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. Contoh penggunaan dalam perkataan: pakar bungkus api abadi tiap sebab LETUPAN GUSI y 1. y Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. 2. Kemudiannya. 5. y Kemudiannya. 2. 5. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. 4. 2. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. LETUPAN LELANGIT LEMBUT y 1. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. Kemudiannya. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar.merta. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. tiap datin atas adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. 6. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. . y Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: y Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. Dalam bahasa Melayu. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t]. y Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. y Contoh penggunaan dalam perkataan: y cuka jumlah y baca panji y Mac caj KONSONAN LETUPAN y y y ¢ Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. 3. Kemudian. 3. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir.

3. iaitu konsonan getaran gusi [r]. y 4. 3. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. 4. 6. y Contoh perkataan: kapak gila laksa sagu HENTIAN GLOTIS y 1. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh perkataan: y 1. Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah. misalnya: ¢ Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. [budak] [kapak] [tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. 2. 4. 2. Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut Seru Sukar KONSONAN SISIAN . y Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: 1. ¢ Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. Justeru. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. terhasillah bunyi hentian glotis. 5. 2. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA y 1. Semut Asap Keras GESERAN GLOTIS Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. 2. 3. Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. 3.Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h].

Contoh kehadiran daalam perkataan: . Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS y y y y Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. iaitu konsonan sengau dua bibir [ ]. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. iaitu ng.¢ Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. Contoh kehadiran dalam perkataan: y y y y y Konsonan sengau lelangit keras [ ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. ¢ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. Oleh sebab lambang [ ] tidak ada pada mesin taip. y Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. y Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. ¢ Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: ¢ Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. y Lelangit lembut diturunkan. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. dan konsonan sengau lelangit lembut [ ]. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. iaitu sisian gusi [l]. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar . Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Ngilu y y y y y Konsonan sengau lelangit lembut [ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. KONSONAN SENGAU DUA BIBIR y y y y Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. ¢ Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Lambat ¢ Tuala ¢ Cekal KONSONAN SENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut.

PTS Professional. 1983. y Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama.Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. Fonetik dan fonologi. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. y Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi * kacau. Kuala Lumpur. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah. bahagian lidah yang bergerak. Inderawati Zahid. Arbak Othman. serta strukturknya. 2006. . kaloi Rujukan : y y Permulaan Linguistik. Sarjana Enterprise. y Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. y Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan. Kuala Lumpur. ¢ Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai.

Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. ditengah . Fonem penggalan terbahagi kepada 3 iaitu vokal. Fonem berkaitan fonem Segmental separuh dalam bahasa Melayu: sengauan vokal Segmental Tiap-tiap satu bunyi merupakan 1 segmen atau penggalan daripada arus tuturan. dan diakhir perkataan. Fonem penggalan adalah fonem-fonem yang boleh dipenggal-penggalkan atau dipisahkan diantara satu sama lain. kehadiran paru-paru keluar melalui pita suara dalam rongga hidung. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. . konsonan. lelangit lembut diturunkan dan arus Glotis Contoh Malam dari dirapatkan paru-paru dan kehadiran keluar pita melaui suara dalam rongga bergetar hidung. Oleh sebab lambang ? tidak ada pada mesin taip. dan diftong. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Dari segi penyebaran. fonem-fonem ini boleh menduduki tempat diawal.Fonem Segmental atau Fonem Penggalan FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Mencatat maklumat Konsonan Konsonan Konsonan pinjaman. bergetar. perkataan: Aman Siam KONSONAN Konsonan sengau Lelangit Glotis Contoh Nampak Tanak Daun lembut gusi diturunkan dirapatkan n dihasilkan dan arus SENGAU dengan hujung udara dan dari lidah ditemukan dengan gusi GUSI atas. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam . perkataan: KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS Konsonan sengau lelangit keras ? dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. KONSONAN 4 Dua Gusi konsonan SENGAUAN sengau: bibir Gusi lelangit keras Lelangit lembut KONSONAN SENGAU DUA BIBIR Konsonan sengau dua bibir m dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas.

konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. Pita suara digetarkan. Apabila pita suara digetarkan. . Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Lelangit lembut dinaikkkan ke atas untuk menyekat udara dari rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. timbul bunyi geseran lelangit lembut bersuara dan apabila selaput suara tidak digetarkan timbul bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara Contoh: Ghaib Akhbar KONSONAN 2. Udara keluar melalui sempitan diantara daun lidah dan gusi. berlaku. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Contoh kehadiran dalam perkataan: Ngilu Angan Bising KONSONAN Dinamakan separuh vokal Bunyi ini dilafazkan SEPARUH kerana tidak dapat dengan sekatan VOKAL sempurna. kedudukan lidah sama seperti ketika melafazkan bunyi vokal tetapi hanya separuh jalan sahaja. iaitu ng. Contoh: Lelangit lidah sama seperti dan membunyikan lelangit letupan lelangit lembut lembut tetapi tidak PINJAMAN Lembut dinaikkan ada sekatan. dihasilkan aliran dengan udara Semasa pengucapannya.KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Konsonan sengau lelangit lembut ? dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. PINJAMAN (z) Geseran Gusi Bersuara ± Lidah dinaikkan dan hujung lidah menyentuh sedikit bahagian gusi. Contoh: 2 vokal bibir separuh bibir melafazkan KONSONAN Separuh (yang) (tayang) (pakai) KONSONAN Geseran Belakang Kedudukan lidah Semasa vokal melafazkan SEPARUH lelangit (y) keadaan keras bibir VOKAL (y) dihamparkan. Kedudukan lidah berubah selepas itu. KONSONAN Terdapat Separuh (wayang) (kawan) (pulau) Keadaan SEPARUH bunyi dua dibundarkan semasa VOKAL vokal: (w) (w).

Lambang konsonan ini ialah atau h. Arbak Othman. . Geseran Gusi Lelangit Keras ± PINJAMAN (sy) (z) Lelangit lembut dinaikkan untuk meyekat perjalanan udara apabila melaluinya. Inderawati Zahid. Lelangit lembut dinaikkkan apabila pita suara tidak digetarkan keluar bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f dan kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geseran gigi bersuara v Contoh: fasih novel KONSONAN PINJAMAN 4. 2 bibir dirapatkan (tidak sampai bertemu) supaya membuat sempitan untuk udara yang keluar melaluinya. dan kalau tidak digetarkan timbul bunyi bersuara . 2006. Sarjana : Enterprise. Hujung lidah terkena pada gigi bawah. Kuala Lumpur.Contoh: Zaman KONSONAN 3. Lazim PINJAMAN v Geseran Bibir Gigi f Letakkan bibir bawah dan bibir atas bersama-sama dengan tekanan yang cukup untuk membolehkan udara keluar melaluinya. Kuala Lumpur. Jika pita suara digetarkan terdapat geseran dua bibir bersuara geseran gigi tidak Contoh: Selasa Hadir KONSONAN 5. PTS Professional. Contoh: Hasad Ahad Tamat Rujukan Permulaan Linguistik. (dilambangkan juga ) Geseran Glotis ± ( h PINJAMAN ) Pita suara direnggangkan. Kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geserangusi lelangit keras bersuara sebagai Contoh: Zohor Mesyuarat KONSONAN 6. 1983. Hadapan lidah (bahagian belakang) diletakkan bertentangan dengan lelangit keras dan gusi. Keadaan ini serupa dengan keadaan semasa kita bernafas. Geseran Gigi ± (dh) (th) Naikkan lelangit lembut untuk menyekat aliran udara ke rongga hidung. udara yang keluar dari paru-paru boleh keluar dengan bebasnya melalui glotis yang terbuka itu. Fonetik dan fonologi. Sekiranya pita suara tidak bergetar bunyi yang timbul ialah dilambangkan juga sebagai .

perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. Sesuatu perkataan terdiri daripada satu aliran arus bunyi-bunyi dan terdapat hentian antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. kajian bergantung kepada kualiti rakaman mesin tersebut. vokal pula diklasifikasikan lagi kepada jenis-jenisnya. aliran bunyi yang diwakili oleh µmakan¶ dan aliran bunyi yang diwakili oleh µnasi¶. Bunyibunyi itu didengar terlebih dahulu sebelum membuat transkripsinya. Bunyi bukan bahasa pula. KONSEP FONOLOGI Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. bunyi-bunyi itu diberi transkripsinya. bukan sebaliknya. dan adakah pita suara digetarkan atau tidak. 2010Comment KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI KONSEP FONETIK Fonetik. i. Contohnya. Selain itu. Klasifikasi bunyi dilakukan dengan menggunakan maklumat dalam deskripsi bunyi tadi. Hanya setelah bunyi-bunyi bahasa disegmen menjadi unit-unit bunyi. walaupun dikeluarkan oleh mulut manusia tidak boleh dipenggalkan. kerana bunyi bahasa dituturkan berterusan dan tidak terpisah-pisah. bukan lambang yang diberi bunyi. Ini bermakna.KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI by Pendidikan on September 19. Kemudian. Skop kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat. Pemenggalan bunyi dalam satu perkataan dapat dilakukan kerana bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. iaitu bunyi-bunyi itu diberi lambang. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa iaitu pasangan terkecil. Mesin perakam yang baik dapat merakamkan bunyi suara dengan baik. iaitu vokal dan konsonan. terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan iaitu fonetik artikulasi. kita mendeskripsi bagaimana bunyi-bunyi tersebut dituturkan. tidak ada masalah untuk memenggalkan aliran arus bunyi ini. seperti bunyi berdehem. ada masalah semasa mensegmen bunyi-bunyi. Bagi yang memahami bahasa Melayu. Ini dilakukan dengan mendengar rakaman bunyi-bunyi tadi dan kemudian mensegmen atau memenggal bunyibunyi tersebut kepada unit-unit terkecil. Apabila membuat deskripsi bunyi-bunyi bahasa. Manusia sejak dahulu lagi telah memenggal bunyi-bunyi ini kepada unit-unit individu. Bunyi pertama diwakili oleh huruf µm¶. kesankesan pendengaran bunyi-bunyi dan keadaan pita suara digunakan dalam deskripsi. Kita perlu menyedari hakikat sebenarnya adalah sebaliknya. µSaya makan nasi¶ terdiri daripada tiga aliran arus bunyi. maka kita perlu mewujudkan bunyi-bunyi tersebut sebagai unit-unit yang dapat dikaji. apa alat sebutan yang digunakan. Deskripsi Fonetik Bagi memastikan bunyi-bunyi itu dapat didesktripsi. Bunyi diberi lambang fonetik. walaupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia dan didengar oleh manusia adalah bersambung-sambung dan bertali arus. Kemudian baharulah bunyi-bunyi tadi diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar. perkataan µmakan¶ sebenarnya terdiri daripada lima urutan bunyi. Ini adalah kaedah yang baik bagi menghasilkan deskripsi yang memuaskan untuk tujuan mengajar bahasa. iaitu aliran bunyi yang diwakili oleh µ saya¶. mengeluh dan batuk. Bunyi ini tidak dapat dipenggalkan kerana ia bukan bunyi bahasa. maka barulah kita dapat membuat deskripsinya. Ia adalah kajian yang membincangkan deskripsi yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan organ. kita diajar membunyikan huruf. Dengan lain perkataan. Ia melibatkan kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum. dan konsonan juga kepada jenis-jenisnya. yang berasal daripada perkataan Inggeris phonetics ialah satu pengkajian terhadap bunyi pertuturan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia ketika bertutur. Pendeskripsian ini . Klasifikasi Bunyi Bunyi-bunyi yang mempunyai ciri-ciri yang sama diklafisikasikan ke dalam satu golongan. bunyi kedua diwakili oleh huruf µa¶. Transkripsi Setelah disegmen. Kita perlulah mensegmen bunyi-bunyi bahasa itu sebaik mungkin. Walau bagaimanapun. Membuat transkripsi ialah memberi lambang kepada bunyi-bunyi bahasa tersebut. satu aliran arus bunyi terhenti-henti berdasarkan sempadan setiap satu perkataan. Bunyi-bunyi bahasa dikaji bagi membuat deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa. fonotaktik dan sebagainya. fonetik auditori dan fonetik akustik. dapat menghasilkan deskripsi bunyi yang baik. bunyi-bunyi yang dikaji dirakamkan dahulu. Sebagai contoh. Kita perlu memahami proses memberi transkripsi ini. Maklumat tentang daerah sebutan. alat-alat sebutan. bunyi ketiga diwakili oleh huruf µk¶. Ini seolah-olah huruf mempunyai bunyi. iaitu tentang fungsi. Sesuatu pertuturan terdiri daripada satu aliran arus bunyi yang bersambung-sambung lalu membentuk perkataan-perkataan yang bermakna. apa daerah sebutan yang terlibat. Oleh itu. Membuat deskripsi bunyi dilakukan dengan menggunakan kesan-kesan pendengaran yang kita dapati dalam menuturkan bunyi-bunyi tersebut. dan bunyi yang terakhir diwakili oleh huruf µn¶. Bidang-bidang Fonetik Bagi mengkaji fonetik. bunyi keempat diwakili oleh huruf µa¶. Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah satu bidang kajian mengenai cara kita menggunakan alat dan daerah artikulasi untuk bertutur. Semasa kita belajar membaca.

melibatkan daerah dan organ artikulasi yang berfungsi melafazkan bunyi-bunyi dalam bahasa. nyaring. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi tertentu. kesengauan bunyi. Kajian ini melibatkan produksi bunyi tuturan oleh organ vokal manusia. Proses yang terlibat dinamakan sebagai mendekod. Melalui alat-alat yang sensitif. lantang. Oleh kerana proses perolehan bunyi melalui syarat pendengar sukar dianalisis. ahli fonetik dapat menentukan alat. Fonetik Akustik Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-alat yang persis. kata dan ayat. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syarat pendengar yang dipengaruhi neurologi. maka pendekatan ini kurang digunakan. Daerah artikulasi ialah bahagian saluran suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya sesuatu lafaz. Penutur menukarkan maklumat yang hendak disampaikan dalam bentuk kod-kod tertentu seperti bunyi. bibir. letupan. ii. garuk. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Pandangan pendengar terhadap ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan. bunyi dapat dianalisis dari segi sifatnya. daerah sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram. Kita membuat penggolongan terhadap pendengaran dan tidak semata-mata sebutan. Antara alat-alat tersebut ialah palatogram. bahagian lelangit keras yang terlibat dalam mengujarkan sesuatu bunyi. lelangit lembut dan gigi bawah. halus. laringoskopi dan letromiografi. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya. bunyi dideskripsikan sebagai kasar. Manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam fikiran untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlaku. iii. Manakala organ artikulasi pula ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat dalam pengeluaran bunyi bahasa. Melalui pendengaran. Organ artikulator aktif ialah organ dalam saluran suara yang bergerak seperti lidah. kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa disebut atau dituturkan. . kedudukan lidah. Apabila membuat deskripsi bunyi dari segi penyebutan atau artikulasi. lunak dan sebagainya. iaitu melibatkan pendengar. Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi yang dirakam. kita mendeskripsi bunyi-bunyi sebagaisengau. Dengan menggunkan alat ini. Selain itu. Manakala organ artikulator pasif ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti lelangit keras dan gigi atas. geseran dan sebagainya. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan artikulator pasif. kajian fonetik juga menggunakan alat. Makna emosi tersebut pula dianggap sebagai suatu kod yang ditentukan oleh anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa. iaitu membuat deskripsi bunyi yang didengar. iaitu cara penutur menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ tuturan bagi menghasilkan bunyi yang digunakan dalam tuturan. Dengan mendeskripsi cara bunyi bahasa dihasilkan. Fonetik Auditori Fonetik auditori ialah pendekatan mengkaji bunyi melalui pendengaran. dan cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan.

lelangit lembut. Bahagian dalam tubuh adalah bahagian yang memulakan sesuatu gerakan udara seperti paru-paru trakea. 14. epiglotis dan farinks. Organ Sebutan Organ sebutan ialah organ yang terlibat dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa secara langsung. 13. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. 7. Organ-organ penting yang terlibat dalam aliran udara bagi bernafas. Organ sebutan lain yang terlibat ialah gigi. Ini termasuklah organ yang terlibat dengan sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru. rengkung. 12. Alat artikulasi Alat-alat yang berkaitan dengan penghasilan bunyi ini boleh dipecahkan kepada tiga iaitu alat bahagian dalam tubuh. Lidah adalah organ yang paling aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. dan belakang lidah. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi. pita suara. 16. 3. epiglotis dan tekak.ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Organ Pernafasan Semasa menghasilkan bunyi bahasa. alat artikulasi dan daerah artikulasi. kotak suara. tengah dan belakang. banyak organ pernafasan yang digunakan. Dalam menghasilkan bunyi. iaitu hujung lidah. iaitu bunyi vokal hadapan. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. Bahagian hadapan lidah. bibir. semua organ dan sistem pernafasan digunakan. Bibir juga menjadi . 8. y Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. tengah lidah. 20. juga terlibat dalam penghasilan bunyi. Antaranya ialah paru-paru. 5. 10. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. hadapan lidah. 19. 18. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. rongga hidung dan pita suara. 15. y Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 17. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. 2. 6. y Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. gusi. lelangit keras. 4. 9. Alat pertuturan dan fungsinya 1. Lidah terbahagi kepada empat bahagian.

Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Apabila dinaikkan. y Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. y Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. . y Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. y Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut.sempadan paling luar daripada rongga mulut.

Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. g. Peter Ladefoged (1975).FONEM Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. John Lyons (1968). Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. Perbezaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada atau ketiadaan halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. k./ dan sebagainya. /a/. iaitu /m/. Gleason (1961). l. Fonem-fonem yang tidak boleh dipisahkan daripada fonem/fonem-fonem yang ditumpanginya. Sebagai contoh. /. Fonem segmental Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. apabila disegmenkan atau dipenggal. Fonem suprasegmental Bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi-bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran. Jika bunyi itu keluar secara leluasa ketika difonasikan. Sekiranya bunyi itu mendapat halangan ketika difonasikan. maka perkataan / #makan# / terbahagi kepada fonemfonem berikut. maka fonem itu disebut sebagai konsonan misalnya / b. maka bunyi tersebut digelar vokal misalnya. /n/. /a/. / a. d. /k/. h. u. Iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. Fonem segmental dapat dibahagikan kepada vokal dan konsonan. Bersifat fonemik iaitu bersifat bunyi. JENIS-JENIS y y y y y Tekanan Panjang pendek (mora) Jeda/persendian (hentian) Nada/ton Intonasi Tekanan Keras/lembut penyebutan sesuatu suku kata Lambang [ ] diletak atas suku kata yang menerima tekanan BM tidak beza makna BI bersifat fonemik Cth : µexport ± perbuatan mengeksport ex¶port ± hasil yang dieksport c¶onduct ± perangai/kelakuan condu¶ct ± memimpin/membimbing s¶urvey ± penyelidikan surv¶ey ± menyelidik . i.

[ b li + kantin ] iii. seat [ si : t ] ± tempat duduk sheep [ i : p ] ± kambing biri-biri feet [ fi : t ] ± kaki Bahasa Arab dipanggil µharkat¶ = panjang pendek (tidak bezakan makna). Vietnam. Lambang [ : ] ±mora [ . membezakan makna.Panjang pendek Kadar pendek sesuatu bunyi diucapkan. [ # saya makan nasi ma? # ] [ # saya makan nasi # ma? # ] ii. Contoh : sit [ sit ] ± duduk ship [ ip ] ± kapal fit [ fit ] ± sesuai . . [ ais + kri:m ] ± aiskrim Nada/tona Kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu perkataan. [ + ] ± perkataan Contoh : i. Contoh : mendatar [ ma ] . meninggi [ ma ] turun naik [ ma ] Intonasi - menurun [ ma ] Menaik atau menurun penyuaraan sesuatu ayat atau frasa Bahasa Melayu. intonasi ayatnya berbeza-beza Contoh : . ayat. [ b rikan ] iv. (perkataan. . [ b r + ikan ] . rangkaitaan) Lambang [ # ] ± ayat . Kampuchea. ] ± ½ mora [ : ] ± 1 mora [ : : ] ± 2 mora # Bahasa Melayu tidak beza makna. Jeda/persendian Unsur hentian yang memisahkan antara linguistik. Thai. baris bezakan makna. tetapi Bahasa Inggeris berbeza. [ ai + skri:m ] ± 1 scream v. . [ b likan + tin ] . Dalam bahasa Mandarin. Laos dan lain-lain.

Awak dapat wang itu dari mana? . Intonasi ayat tanya meninggi di akhir ayat. Ibu mencuci pakaian 1.1. Intonasi ayat berita meurun di akhir ayat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful