Jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi

by Pendidikan on September 18, 2010Comment Jenis-jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi, dan penghasilan bunyi. Soalan: Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) b) c) Fonetik Akustik Fonetik Artikulasi Fonetik Auditori

a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi, kelantangan suara, dan kepanjangan. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun, norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) ³Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.´ Sebagai contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya menunjukkan makna ³Ya´ dalam perbualan akan berubah menjadi makna ³Tidak´ apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: 1. em yang menunjukkan makna ³Ya´ Awak yang menghabiskan makanan itu? em.. 2. em yang menunjukkan makna ³Tidak´ Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm.. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma, P. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama ³Praat´ yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz), intensiti (dalam unit dB), dan durasi dalam unit saat. Dari sudut pendengar, ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-masing sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir, lelangit lembut, dan gigi bawah. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara, sengauan bibir, geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara, getaran gusi dan sebagainya. c)Fonetik Auditori

dengan butir-butir lekasikal lain yang membentuk ayat. KONSONAN LETUSAN 1. geseran. Bil. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. y Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. 4. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. letupan. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang fonologi mengkaji pola-pola bunyi. 4. getaran. konsonan gigi.Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. Jika lelangit lembut dinaikkan. Fonetik Fonologi Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. hubungan antara butir-butir lekasikal fonetik atrikulasi. 1. 1. 3.konsonan gusi-lelangit keras .sengau dan separuh vokal. Jika glotis dirapatkan danpita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. sisian. Jika lelangit lembut diturunkan. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu. 1. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. 1. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. konsonan bibir gigi. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. . yang berlaku dalam rongga mulut. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. dari semua bahasa. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem ejaan transkripsi fonetik untuk semua bunyisesuatu bahasa. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. tersebut secara umum. sama ada bersuara atau tidak bersuara. Kajian fonetik dapat dipecahkan kepada Kajian fonologi adalah berkaitan dengan tiga bahagian iaitu fonetik akustik. Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. 2. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. iaitu letusan. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. intonasi. konsonan gelungan. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. dan fonetik auditori. produksi dan persepsibahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. 3. antaranya konsonan dua bibir. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyibunyi oral. bunyi konsonan. 1. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsurunsur signal akustik iaitu kelangsingan. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. 2. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. 5. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. rongga tekak atau rongga hidung.

¢ Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. 2. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. y Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. Contoh penggunaan dalam perkataan: pakar bungkus api abadi tiap sebab LETUPAN GUSI y 1. 2. menghasilkan bunyi letupan.merta. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. menghasilkan bunyi letusan. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. y Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: y Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Kemudian. y Kemudiannya. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. 4. 4. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. y Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. LETUPAN LELANGIT LEMBUT y 1. Kemudiannya. y Contoh penggunaan dalam perkataan: y cuka jumlah y baca panji y Mac caj KONSONAN LETUPAN y y y ¢ Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. 5. . Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. y 1. 5. 2. Kemudiannya. 3. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. 3. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t]. ¢ Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. iaitu letusan gusi-lelangit kerastak bersuara [c] dan bersuara [j]. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 6. tiap datin atas adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. sekatan itu dilepaskan dengan serta. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. Contoh penggunaan dalam perkataan: Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. Dalam bahasa Melayu. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Kemudiannya. 6. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak.Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. 3. y Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. y Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar.

Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. y 4. 2. 4. 4. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. 3. Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. 2. 2. terhasillah bunyi hentian glotis. y Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: 1. [budak] [kapak] [tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. ¢ Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Semut Asap Keras GESERAN GLOTIS Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. iaitu konsonan getaran gusi [r]. 6.Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh perkataan: y 1. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut Seru Sukar KONSONAN SISIAN . y Contoh perkataan: kapak gila laksa sagu HENTIAN GLOTIS y 1. Justeru. 3. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. misalnya: ¢ Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. 2. 5. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. 3. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA y 1. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. 3. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s].

¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. ¢ Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). iaitu ng. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. dan konsonan sengau lelangit lembut [ ]. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Ngilu y y y y y Konsonan sengau lelangit lembut [ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut.¢ Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. y Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar . ¢ Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: ¢ Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran daalam perkataan: . iaitu sisian gusi [l]. Oleh sebab lambang [ ] tidak ada pada mesin taip. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. KONSONAN SENGAU DUA BIBIR y y y y Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. y Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. ¢ Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Lambat ¢ Tuala ¢ Cekal KONSONAN SENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut. ¢ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS y y y y Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. y Lelangit lembut diturunkan. Contoh kehadiran dalam perkataan: y y y y y Konsonan sengau lelangit keras [ ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. iaitu konsonan sengau dua bibir [ ]. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung.

Fonetik dan fonologi. Inderawati Zahid. y Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. bahagian lidah yang bergerak. Arbak Othman. Kuala Lumpur. y Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. y Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah. Sarjana Enterprise.Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. serta strukturknya. Kuala Lumpur. y Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. 2006. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. . 1983. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. ¢ Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi * kacau. kaloi Rujukan : y y Permulaan Linguistik. PTS Professional.

konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. dan diftong. perkataan: KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS Konsonan sengau lelangit keras ? dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. dan diakhir perkataan. Dari segi penyebaran. Oleh sebab lambang ? tidak ada pada mesin taip. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. kehadiran paru-paru keluar melalui pita suara dalam rongga hidung. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung.Fonem Segmental atau Fonem Penggalan FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Mencatat maklumat Konsonan Konsonan Konsonan pinjaman. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam . Fonem berkaitan fonem Segmental separuh dalam bahasa Melayu: sengauan vokal Segmental Tiap-tiap satu bunyi merupakan 1 segmen atau penggalan daripada arus tuturan. Fonem penggalan terbahagi kepada 3 iaitu vokal. . dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. bergetar. ditengah . perkataan: Aman Siam KONSONAN Konsonan sengau Lelangit Glotis Contoh Nampak Tanak Daun lembut gusi diturunkan dirapatkan n dihasilkan dan arus SENGAU dengan hujung udara dan dari lidah ditemukan dengan gusi GUSI atas. lelangit lembut diturunkan dan arus Glotis Contoh Malam dari dirapatkan paru-paru dan kehadiran keluar pita melaui suara dalam rongga bergetar hidung. fonem-fonem ini boleh menduduki tempat diawal. Fonem penggalan adalah fonem-fonem yang boleh dipenggal-penggalkan atau dipisahkan diantara satu sama lain. konsonan. KONSONAN 4 Dua Gusi konsonan SENGAUAN sengau: bibir Gusi lelangit keras Lelangit lembut KONSONAN SENGAU DUA BIBIR Konsonan sengau dua bibir m dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas.

Contoh kehadiran dalam perkataan: Ngilu Angan Bising KONSONAN Dinamakan separuh vokal Bunyi ini dilafazkan SEPARUH kerana tidak dapat dengan sekatan VOKAL sempurna.KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Konsonan sengau lelangit lembut ? dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. dihasilkan aliran dengan udara Semasa pengucapannya. Contoh: Lelangit lidah sama seperti dan membunyikan lelangit letupan lelangit lembut lembut tetapi tidak PINJAMAN Lembut dinaikkan ada sekatan. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Apabila pita suara digetarkan. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Kedudukan lidah berubah selepas itu. . iaitu ng. Lelangit lembut dinaikkkan ke atas untuk menyekat udara dari rongga hidung. kedudukan lidah sama seperti ketika melafazkan bunyi vokal tetapi hanya separuh jalan sahaja. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. PINJAMAN (z) Geseran Gusi Bersuara ± Lidah dinaikkan dan hujung lidah menyentuh sedikit bahagian gusi. Pita suara digetarkan. berlaku. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. timbul bunyi geseran lelangit lembut bersuara dan apabila selaput suara tidak digetarkan timbul bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara Contoh: Ghaib Akhbar KONSONAN 2. Contoh: 2 vokal bibir separuh bibir melafazkan KONSONAN Separuh (yang) (tayang) (pakai) KONSONAN Geseran Belakang Kedudukan lidah Semasa vokal melafazkan SEPARUH lelangit (y) keadaan keras bibir VOKAL (y) dihamparkan. Udara keluar melalui sempitan diantara daun lidah dan gusi. KONSONAN Terdapat Separuh (wayang) (kawan) (pulau) Keadaan SEPARUH bunyi dua dibundarkan semasa VOKAL vokal: (w) (w).

Lelangit lembut dinaikkkan apabila pita suara tidak digetarkan keluar bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f dan kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geseran gigi bersuara v Contoh: fasih novel KONSONAN PINJAMAN 4. Hujung lidah terkena pada gigi bawah. Hadapan lidah (bahagian belakang) diletakkan bertentangan dengan lelangit keras dan gusi. 2006. Lazim PINJAMAN v Geseran Bibir Gigi f Letakkan bibir bawah dan bibir atas bersama-sama dengan tekanan yang cukup untuk membolehkan udara keluar melaluinya. Contoh: Hasad Ahad Tamat Rujukan Permulaan Linguistik. udara yang keluar dari paru-paru boleh keluar dengan bebasnya melalui glotis yang terbuka itu. (dilambangkan juga ) Geseran Glotis ± ( h PINJAMAN ) Pita suara direnggangkan. Fonetik dan fonologi. Keadaan ini serupa dengan keadaan semasa kita bernafas. Inderawati Zahid. Geseran Gusi Lelangit Keras ± PINJAMAN (sy) (z) Lelangit lembut dinaikkan untuk meyekat perjalanan udara apabila melaluinya.Contoh: Zaman KONSONAN 3. PTS Professional. Sarjana : Enterprise. Kuala Lumpur. Arbak Othman. Lambang konsonan ini ialah atau h. Sekiranya pita suara tidak bergetar bunyi yang timbul ialah dilambangkan juga sebagai . Kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geserangusi lelangit keras bersuara sebagai Contoh: Zohor Mesyuarat KONSONAN 6. 2 bibir dirapatkan (tidak sampai bertemu) supaya membuat sempitan untuk udara yang keluar melaluinya. Jika pita suara digetarkan terdapat geseran dua bibir bersuara geseran gigi tidak Contoh: Selasa Hadir KONSONAN 5. dan kalau tidak digetarkan timbul bunyi bersuara . Kuala Lumpur. 1983. Geseran Gigi ± (dh) (th) Naikkan lelangit lembut untuk menyekat aliran udara ke rongga hidung. .

Kemudian. terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan iaitu fonetik artikulasi. fonotaktik dan sebagainya. apa alat sebutan yang digunakan. Bunyi pertama diwakili oleh huruf µm¶. Manusia sejak dahulu lagi telah memenggal bunyi-bunyi ini kepada unit-unit individu. Maklumat tentang daerah sebutan. Kemudian baharulah bunyi-bunyi tadi diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar. Klasifikasi bunyi dilakukan dengan menggunakan maklumat dalam deskripsi bunyi tadi. Pemenggalan bunyi dalam satu perkataan dapat dilakukan kerana bunyi tersebut adalah bunyi bahasa.KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI by Pendidikan on September 19. perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. KONSEP FONOLOGI Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Skop kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat. Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah satu bidang kajian mengenai cara kita menggunakan alat dan daerah artikulasi untuk bertutur. Klasifikasi Bunyi Bunyi-bunyi yang mempunyai ciri-ciri yang sama diklafisikasikan ke dalam satu golongan. Sebagai contoh. bunyi kedua diwakili oleh huruf µa¶. 2010Comment KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI KONSEP FONETIK Fonetik. Selain itu. Membuat transkripsi ialah memberi lambang kepada bunyi-bunyi bahasa tersebut. Membuat deskripsi bunyi dilakukan dengan menggunakan kesan-kesan pendengaran yang kita dapati dalam menuturkan bunyi-bunyi tersebut. bukan sebaliknya. walaupun dikeluarkan oleh mulut manusia tidak boleh dipenggalkan. dan konsonan juga kepada jenis-jenisnya. Deskripsi Fonetik Bagi memastikan bunyi-bunyi itu dapat didesktripsi. alat-alat sebutan. tidak ada masalah untuk memenggalkan aliran arus bunyi ini. satu aliran arus bunyi terhenti-henti berdasarkan sempadan setiap satu perkataan. Ini adalah kaedah yang baik bagi menghasilkan deskripsi yang memuaskan untuk tujuan mengajar bahasa. dapat menghasilkan deskripsi bunyi yang baik. iaitu bunyi-bunyi itu diberi lambang. bukan lambang yang diberi bunyi. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa iaitu pasangan terkecil. Kita perlu memahami proses memberi transkripsi ini. fonetik auditori dan fonetik akustik. bunyi-bunyi itu diberi transkripsinya. Kita perlu menyedari hakikat sebenarnya adalah sebaliknya. Ini dilakukan dengan mendengar rakaman bunyi-bunyi tadi dan kemudian mensegmen atau memenggal bunyibunyi tersebut kepada unit-unit terkecil. Bagi yang memahami bahasa Melayu. seperti bunyi berdehem. Walau bagaimanapun. kita diajar membunyikan huruf. Hanya setelah bunyi-bunyi bahasa disegmen menjadi unit-unit bunyi. mengeluh dan batuk. apa daerah sebutan yang terlibat. aliran bunyi yang diwakili oleh µmakan¶ dan aliran bunyi yang diwakili oleh µnasi¶. maka kita perlu mewujudkan bunyi-bunyi tersebut sebagai unit-unit yang dapat dikaji. ada masalah semasa mensegmen bunyi-bunyi. Apabila membuat deskripsi bunyi-bunyi bahasa. iaitu tentang fungsi. perkataan µmakan¶ sebenarnya terdiri daripada lima urutan bunyi. kerana bunyi bahasa dituturkan berterusan dan tidak terpisah-pisah. kita mendeskripsi bagaimana bunyi-bunyi tersebut dituturkan. Pendeskripsian ini . Sesuatu perkataan terdiri daripada satu aliran arus bunyi-bunyi dan terdapat hentian antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Semasa kita belajar membaca. Bunyibunyi itu didengar terlebih dahulu sebelum membuat transkripsinya. Kita perlulah mensegmen bunyi-bunyi bahasa itu sebaik mungkin. i. Transkripsi Setelah disegmen. Bunyi bukan bahasa pula. Ini seolah-olah huruf mempunyai bunyi. Contohnya. kajian bergantung kepada kualiti rakaman mesin tersebut. vokal pula diklasifikasikan lagi kepada jenis-jenisnya. bunyi-bunyi yang dikaji dirakamkan dahulu. Mesin perakam yang baik dapat merakamkan bunyi suara dengan baik. Ini bermakna. membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. dan bunyi yang terakhir diwakili oleh huruf µn¶. bunyi keempat diwakili oleh huruf µa¶. iaitu aliran bunyi yang diwakili oleh µ saya¶. Dengan lain perkataan. walaupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia dan didengar oleh manusia adalah bersambung-sambung dan bertali arus. Ia adalah kajian yang membincangkan deskripsi yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan organ. Bunyi ini tidak dapat dipenggalkan kerana ia bukan bunyi bahasa. yang berasal daripada perkataan Inggeris phonetics ialah satu pengkajian terhadap bunyi pertuturan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia ketika bertutur. kesankesan pendengaran bunyi-bunyi dan keadaan pita suara digunakan dalam deskripsi. Oleh itu. bunyi ketiga diwakili oleh huruf µk¶. iaitu vokal dan konsonan. Bidang-bidang Fonetik Bagi mengkaji fonetik. dan adakah pita suara digetarkan atau tidak. Bunyi diberi lambang fonetik. Bunyi-bunyi bahasa dikaji bagi membuat deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Sesuatu pertuturan terdiri daripada satu aliran arus bunyi yang bersambung-sambung lalu membentuk perkataan-perkataan yang bermakna. maka barulah kita dapat membuat deskripsinya. µSaya makan nasi¶ terdiri daripada tiga aliran arus bunyi. Ia melibatkan kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum.

Melalui alat-alat yang sensitif. Melalui pendengaran. lantang. ahli fonetik dapat menentukan alat. Manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam fikiran untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlaku. Organ artikulator aktif ialah organ dalam saluran suara yang bergerak seperti lidah. kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa disebut atau dituturkan. Dengan menggunkan alat ini. Fonetik Akustik Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-alat yang persis. Kita membuat penggolongan terhadap pendengaran dan tidak semata-mata sebutan. letupan. Manakala organ artikulator pasif ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti lelangit keras dan gigi atas. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi tertentu. bahagian lelangit keras yang terlibat dalam mengujarkan sesuatu bunyi. bunyi dideskripsikan sebagai kasar. Pandangan pendengar terhadap ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan. kata dan ayat. Daerah artikulasi ialah bahagian saluran suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya sesuatu lafaz. Selain itu. kita mendeskripsi bunyi-bunyi sebagaisengau. iaitu cara penutur menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ tuturan bagi menghasilkan bunyi yang digunakan dalam tuturan. maka pendekatan ini kurang digunakan. laringoskopi dan letromiografi. kesengauan bunyi. Dengan mendeskripsi cara bunyi bahasa dihasilkan. iaitu melibatkan pendengar. kedudukan lidah. lelangit lembut dan gigi bawah. ii. bibir. Manakala organ artikulasi pula ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat dalam pengeluaran bunyi bahasa. bunyi dapat dianalisis dari segi sifatnya. dan cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan. daerah sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram. . halus. Antara alat-alat tersebut ialah palatogram. nyaring. Proses yang terlibat dinamakan sebagai mendekod. kajian fonetik juga menggunakan alat. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. lunak dan sebagainya. geseran dan sebagainya. Makna emosi tersebut pula dianggap sebagai suatu kod yang ditentukan oleh anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa. Kajian ini melibatkan produksi bunyi tuturan oleh organ vokal manusia.melibatkan daerah dan organ artikulasi yang berfungsi melafazkan bunyi-bunyi dalam bahasa. garuk. Oleh kerana proses perolehan bunyi melalui syarat pendengar sukar dianalisis. Fonetik Auditori Fonetik auditori ialah pendekatan mengkaji bunyi melalui pendengaran. Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi yang dirakam. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syarat pendengar yang dipengaruhi neurologi. iii. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan artikulator pasif. iaitu membuat deskripsi bunyi yang didengar. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya. Apabila membuat deskripsi bunyi dari segi penyebutan atau artikulasi. Penutur menukarkan maklumat yang hendak disampaikan dalam bentuk kod-kod tertentu seperti bunyi.

tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. y Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 20. juga terlibat dalam penghasilan bunyi. dan belakang lidah. rongga hidung dan pita suara. kotak suara. iaitu bunyi vokal hadapan. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. 9. tengah lidah. epiglotis dan tekak. Organ Sebutan Organ sebutan ialah organ yang terlibat dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa secara langsung. semua organ dan sistem pernafasan digunakan. y Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. 6. tengah dan belakang. banyak organ pernafasan yang digunakan. lelangit keras. 13. y Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. Organ sebutan lain yang terlibat ialah gigi. Alat pertuturan dan fungsinya 1. alat artikulasi dan daerah artikulasi. Organ-organ penting yang terlibat dalam aliran udara bagi bernafas. 7. epiglotis dan farinks. lelangit lembut. 18. Alat artikulasi Alat-alat yang berkaitan dengan penghasilan bunyi ini boleh dipecahkan kepada tiga iaitu alat bahagian dalam tubuh. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi. iaitu hujung lidah. 15. 17.ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Organ Pernafasan Semasa menghasilkan bunyi bahasa. 3. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. bibir. Lidah adalah organ yang paling aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Ini termasuklah organ yang terlibat dengan sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru. 2. Bibir juga menjadi . Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. 4. hadapan lidah. 14. 16. 10. pita suara. gusi. 8. rengkung. Bahagian hadapan lidah. Antaranya ialah paru-paru. Bahagian dalam tubuh adalah bahagian yang memulakan sesuatu gerakan udara seperti paru-paru trakea. 12. 19. 5. Dalam menghasilkan bunyi. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan.

Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. y Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. . Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. y Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. y Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Apabila dinaikkan. y Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit.sempadan paling luar daripada rongga mulut. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut.

/k/. Sekiranya bunyi itu mendapat halangan ketika difonasikan.FONEM Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. /n/. Gleason (1961). Iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. /a/. John Lyons (1968). d. JENIS-JENIS y y y y y Tekanan Panjang pendek (mora) Jeda/persendian (hentian) Nada/ton Intonasi Tekanan Keras/lembut penyebutan sesuatu suku kata Lambang [ ] diletak atas suku kata yang menerima tekanan BM tidak beza makna BI bersifat fonemik Cth : µexport ± perbuatan mengeksport ex¶port ± hasil yang dieksport c¶onduct ± perangai/kelakuan condu¶ct ± memimpin/membimbing s¶urvey ± penyelidikan surv¶ey ± menyelidik . Perbezaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada atau ketiadaan halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. maka bunyi tersebut digelar vokal misalnya. k. Peter Ladefoged (1975). /. u./ dan sebagainya. iaitu /m/. Fonem segmental Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. Bersifat fonemik iaitu bersifat bunyi. Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Jika bunyi itu keluar secara leluasa ketika difonasikan. maka perkataan / #makan# / terbahagi kepada fonemfonem berikut. g. /a/. Fonem suprasegmental Bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi-bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran. Sebagai contoh. / a. Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. Fonem-fonem yang tidak boleh dipisahkan daripada fonem/fonem-fonem yang ditumpanginya. i. maka fonem itu disebut sebagai konsonan misalnya / b. l. apabila disegmenkan atau dipenggal. h. Fonem segmental dapat dibahagikan kepada vokal dan konsonan.

Jeda/persendian Unsur hentian yang memisahkan antara linguistik. . Contoh : sit [ sit ] ± duduk ship [ ip ] ± kapal fit [ fit ] ± sesuai . Kampuchea. Thai. Contoh : mendatar [ ma ] . Lambang [ : ] ±mora [ . Laos dan lain-lain. .Panjang pendek Kadar pendek sesuatu bunyi diucapkan. . [ b r + ikan ] . [ ai + skri:m ] ± 1 scream v. tetapi Bahasa Inggeris berbeza. intonasi ayatnya berbeza-beza Contoh : . seat [ si : t ] ± tempat duduk sheep [ i : p ] ± kambing biri-biri feet [ fi : t ] ± kaki Bahasa Arab dipanggil µharkat¶ = panjang pendek (tidak bezakan makna). [ b likan + tin ] . (perkataan. Vietnam. Dalam bahasa Mandarin. ] ± ½ mora [ : ] ± 1 mora [ : : ] ± 2 mora # Bahasa Melayu tidak beza makna. [ ais + kri:m ] ± aiskrim Nada/tona Kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu perkataan. [ + ] ± perkataan Contoh : i. rangkaitaan) Lambang [ # ] ± ayat . [ b li + kantin ] iii. [ # saya makan nasi ma? # ] [ # saya makan nasi # ma? # ] ii. membezakan makna. ayat. baris bezakan makna. meninggi [ ma ] turun naik [ ma ] Intonasi - menurun [ ma ] Menaik atau menurun penyuaraan sesuatu ayat atau frasa Bahasa Melayu. [ b rikan ] iv.

1. Intonasi ayat berita meurun di akhir ayat. Awak dapat wang itu dari mana? . Intonasi ayat tanya meninggi di akhir ayat. Ibu mencuci pakaian 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful