Jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi

by Pendidikan on September 18, 2010Comment Jenis-jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi, dan penghasilan bunyi. Soalan: Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) b) c) Fonetik Akustik Fonetik Artikulasi Fonetik Auditori

a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi, kelantangan suara, dan kepanjangan. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun, norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) ³Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.´ Sebagai contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya menunjukkan makna ³Ya´ dalam perbualan akan berubah menjadi makna ³Tidak´ apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: 1. em yang menunjukkan makna ³Ya´ Awak yang menghabiskan makanan itu? em.. 2. em yang menunjukkan makna ³Tidak´ Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm.. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma, P. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama ³Praat´ yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz), intensiti (dalam unit dB), dan durasi dalam unit saat. Dari sudut pendengar, ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-masing sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir, lelangit lembut, dan gigi bawah. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara, sengauan bibir, geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara, getaran gusi dan sebagainya. c)Fonetik Auditori

Jika glotis dirapatkan danpita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. Jika lelangit lembut diturunkan.konsonan gusi-lelangit keras . 1. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. konsonan gelungan. Jika lelangit lembut dinaikkan. getaran. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang fonologi mengkaji pola-pola bunyi. . tersebut secara umum. 1. Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. 4. yang berlaku dalam rongga mulut. 3. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. dan fonetik auditori. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara. 2. konsonan gigi. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsurunsur signal akustik iaitu kelangsingan. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. y Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu.sengau dan separuh vokal. Fonetik Fonologi Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. 1.Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. produksi dan persepsibahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Kajian fonetik dapat dipecahkan kepada Kajian fonologi adalah berkaitan dengan tiga bahagian iaitu fonetik akustik. KONSONAN LETUSAN 1. geseran. 4. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyibunyi oral. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem ejaan transkripsi fonetik untuk semua bunyisesuatu bahasa. letupan. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. sama ada bersuara atau tidak bersuara. Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. intonasi. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. 1. antaranya konsonan dua bibir. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. hubungan antara butir-butir lekasikal fonetik atrikulasi. 2. Bil. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. 1. rongga tekak atau rongga hidung. 3. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. iaitu letusan. sisian. 5. dari semua bahasa. bunyi konsonan. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. dengan butir-butir lekasikal lain yang membentuk ayat. konsonan bibir gigi.

6. 2. 3. y Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar.Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. y Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. Dalam bahasa Melayu. Kemudiannya. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. iaitu letusan gusi-lelangit kerastak bersuara [c] dan bersuara [j]. LETUPAN LELANGIT LEMBUT y 1. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. 6. tiap datin atas adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta.merta. 4. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. 3. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. Contoh penggunaan dalam perkataan: Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. y Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. 3. 4. y Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Contoh penggunaan dalam perkataan: pakar bungkus api abadi tiap sebab LETUPAN GUSI y 1. menghasilkan bunyi letusan. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. Kemudiannya. Kemudian. 2. 2. ¢ Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. Kemudiannya. y Kemudiannya. . ¢ Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. y Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: y Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. 5. sekatan itu dilepaskan dengan serta. 5. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. menghasilkan bunyi letupan. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. y 1. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. y Contoh penggunaan dalam perkataan: y cuka jumlah y baca panji y Mac caj KONSONAN LETUPAN y y y ¢ Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t].

Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. 3. 2. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. Contoh perkataan: y 1. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. [budak] [kapak] [tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. y Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: 1. 2. misalnya: ¢ Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. terhasillah bunyi hentian glotis. iaitu konsonan getaran gusi [r]. Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. ¢ Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser. 4. 2. 2. Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. y Contoh perkataan: kapak gila laksa sagu HENTIAN GLOTIS y 1. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. 4. Semut Asap Keras GESERAN GLOTIS Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. 5. Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah. 6. y 4. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. 3. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut Seru Sukar KONSONAN SISIAN .Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. 3. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA y 1. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Justeru. 3.

iaitu sisian gusi [l]. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Lambat ¢ Tuala ¢ Cekal KONSONAN SENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut. y Lelangit lembut diturunkan. Oleh sebab lambang [ ] tidak ada pada mesin taip. iaitu ng. y Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. ¢ Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: ¢ Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. iaitu konsonan sengau dua bibir [ ]. y Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Ngilu y y y y y Konsonan sengau lelangit lembut [ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. Contoh kehadiran dalam perkataan: y y y y y Konsonan sengau lelangit keras [ ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. ¢ Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. KONSONAN SENGAU DUA BIBIR y y y y Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan.¢ Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. dan konsonan sengau lelangit lembut [ ]. ¢ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS y y y y Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. Contoh kehadiran daalam perkataan: . lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar .

y Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. serta strukturknya. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. y Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. Kuala Lumpur. 1983. bahagian lidah yang bergerak. PTS Professional. ¢ Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi * kacau. Fonetik dan fonologi. Arbak Othman. . y Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan. kaloi Rujukan : y y Permulaan Linguistik. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. 2006. Sarjana Enterprise. Inderawati Zahid. y Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. Kuala Lumpur.Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah.

fonem-fonem ini boleh menduduki tempat diawal. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. perkataan: Aman Siam KONSONAN Konsonan sengau Lelangit Glotis Contoh Nampak Tanak Daun lembut gusi diturunkan dirapatkan n dihasilkan dan arus SENGAU dengan hujung udara dan dari lidah ditemukan dengan gusi GUSI atas. konsonan. lelangit lembut diturunkan dan arus Glotis Contoh Malam dari dirapatkan paru-paru dan kehadiran keluar pita melaui suara dalam rongga bergetar hidung. Fonem penggalan adalah fonem-fonem yang boleh dipenggal-penggalkan atau dipisahkan diantara satu sama lain. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. bergetar. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam . . Dari segi penyebaran. KONSONAN 4 Dua Gusi konsonan SENGAUAN sengau: bibir Gusi lelangit keras Lelangit lembut KONSONAN SENGAU DUA BIBIR Konsonan sengau dua bibir m dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas.Fonem Segmental atau Fonem Penggalan FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Mencatat maklumat Konsonan Konsonan Konsonan pinjaman. ditengah . dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. dan diftong. Oleh sebab lambang ? tidak ada pada mesin taip. Fonem berkaitan fonem Segmental separuh dalam bahasa Melayu: sengauan vokal Segmental Tiap-tiap satu bunyi merupakan 1 segmen atau penggalan daripada arus tuturan. dan diakhir perkataan. perkataan: KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS Konsonan sengau lelangit keras ? dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. kehadiran paru-paru keluar melalui pita suara dalam rongga hidung. Fonem penggalan terbahagi kepada 3 iaitu vokal. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung.

Contoh: Lelangit lidah sama seperti dan membunyikan lelangit letupan lelangit lembut lembut tetapi tidak PINJAMAN Lembut dinaikkan ada sekatan. Apabila pita suara digetarkan. . Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. dihasilkan aliran dengan udara Semasa pengucapannya. iaitu ng. KONSONAN Terdapat Separuh (wayang) (kawan) (pulau) Keadaan SEPARUH bunyi dua dibundarkan semasa VOKAL vokal: (w) (w). kedudukan lidah sama seperti ketika melafazkan bunyi vokal tetapi hanya separuh jalan sahaja. Contoh: 2 vokal bibir separuh bibir melafazkan KONSONAN Separuh (yang) (tayang) (pakai) KONSONAN Geseran Belakang Kedudukan lidah Semasa vokal melafazkan SEPARUH lelangit (y) keadaan keras bibir VOKAL (y) dihamparkan. Contoh kehadiran dalam perkataan: Ngilu Angan Bising KONSONAN Dinamakan separuh vokal Bunyi ini dilafazkan SEPARUH kerana tidak dapat dengan sekatan VOKAL sempurna. PINJAMAN (z) Geseran Gusi Bersuara ± Lidah dinaikkan dan hujung lidah menyentuh sedikit bahagian gusi. Udara keluar melalui sempitan diantara daun lidah dan gusi. Kedudukan lidah berubah selepas itu.KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Konsonan sengau lelangit lembut ? dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Pita suara digetarkan. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Lelangit lembut dinaikkkan ke atas untuk menyekat udara dari rongga hidung. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. timbul bunyi geseran lelangit lembut bersuara dan apabila selaput suara tidak digetarkan timbul bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara Contoh: Ghaib Akhbar KONSONAN 2. berlaku.

Arbak Othman.Contoh: Zaman KONSONAN 3. 2006. Contoh: Hasad Ahad Tamat Rujukan Permulaan Linguistik. Lazim PINJAMAN v Geseran Bibir Gigi f Letakkan bibir bawah dan bibir atas bersama-sama dengan tekanan yang cukup untuk membolehkan udara keluar melaluinya. Kuala Lumpur. Hadapan lidah (bahagian belakang) diletakkan bertentangan dengan lelangit keras dan gusi. dan kalau tidak digetarkan timbul bunyi bersuara . Hujung lidah terkena pada gigi bawah. 2 bibir dirapatkan (tidak sampai bertemu) supaya membuat sempitan untuk udara yang keluar melaluinya. . Inderawati Zahid. Lelangit lembut dinaikkkan apabila pita suara tidak digetarkan keluar bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f dan kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geseran gigi bersuara v Contoh: fasih novel KONSONAN PINJAMAN 4. udara yang keluar dari paru-paru boleh keluar dengan bebasnya melalui glotis yang terbuka itu. Sekiranya pita suara tidak bergetar bunyi yang timbul ialah dilambangkan juga sebagai . Kuala Lumpur. (dilambangkan juga ) Geseran Glotis ± ( h PINJAMAN ) Pita suara direnggangkan. Keadaan ini serupa dengan keadaan semasa kita bernafas. Kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geserangusi lelangit keras bersuara sebagai Contoh: Zohor Mesyuarat KONSONAN 6. Jika pita suara digetarkan terdapat geseran dua bibir bersuara geseran gigi tidak Contoh: Selasa Hadir KONSONAN 5. Geseran Gigi ± (dh) (th) Naikkan lelangit lembut untuk menyekat aliran udara ke rongga hidung. Sarjana : Enterprise. Geseran Gusi Lelangit Keras ± PINJAMAN (sy) (z) Lelangit lembut dinaikkan untuk meyekat perjalanan udara apabila melaluinya. PTS Professional. Lambang konsonan ini ialah atau h. Fonetik dan fonologi. 1983.

seperti bunyi berdehem. bukan sebaliknya. dan adakah pita suara digetarkan atau tidak. satu aliran arus bunyi terhenti-henti berdasarkan sempadan setiap satu perkataan. kerana bunyi bahasa dituturkan berterusan dan tidak terpisah-pisah. Semasa kita belajar membaca. Apabila membuat deskripsi bunyi-bunyi bahasa. iaitu bunyi-bunyi itu diberi lambang. terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan iaitu fonetik artikulasi. kesankesan pendengaran bunyi-bunyi dan keadaan pita suara digunakan dalam deskripsi. Kita perlu memahami proses memberi transkripsi ini. bunyi kedua diwakili oleh huruf µa¶. perkataan µmakan¶ sebenarnya terdiri daripada lima urutan bunyi.KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI by Pendidikan on September 19. fonotaktik dan sebagainya. Sesuatu perkataan terdiri daripada satu aliran arus bunyi-bunyi dan terdapat hentian antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Membuat transkripsi ialah memberi lambang kepada bunyi-bunyi bahasa tersebut. Ia adalah kajian yang membincangkan deskripsi yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan organ. Ini dilakukan dengan mendengar rakaman bunyi-bunyi tadi dan kemudian mensegmen atau memenggal bunyibunyi tersebut kepada unit-unit terkecil. Ini adalah kaedah yang baik bagi menghasilkan deskripsi yang memuaskan untuk tujuan mengajar bahasa. aliran bunyi yang diwakili oleh µmakan¶ dan aliran bunyi yang diwakili oleh µnasi¶. Bunyi-bunyi bahasa dikaji bagi membuat deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Bunyibunyi itu didengar terlebih dahulu sebelum membuat transkripsinya. kita diajar membunyikan huruf. yang berasal daripada perkataan Inggeris phonetics ialah satu pengkajian terhadap bunyi pertuturan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia ketika bertutur. Walau bagaimanapun. Kita perlulah mensegmen bunyi-bunyi bahasa itu sebaik mungkin. Sesuatu pertuturan terdiri daripada satu aliran arus bunyi yang bersambung-sambung lalu membentuk perkataan-perkataan yang bermakna. apa alat sebutan yang digunakan. tidak ada masalah untuk memenggalkan aliran arus bunyi ini. Kita perlu menyedari hakikat sebenarnya adalah sebaliknya. Bidang-bidang Fonetik Bagi mengkaji fonetik. Mesin perakam yang baik dapat merakamkan bunyi suara dengan baik. Deskripsi Fonetik Bagi memastikan bunyi-bunyi itu dapat didesktripsi. Pendeskripsian ini . Sebagai contoh. Skop kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat. Membuat deskripsi bunyi dilakukan dengan menggunakan kesan-kesan pendengaran yang kita dapati dalam menuturkan bunyi-bunyi tersebut. dapat menghasilkan deskripsi bunyi yang baik. Ia melibatkan kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum. Klasifikasi Bunyi Bunyi-bunyi yang mempunyai ciri-ciri yang sama diklafisikasikan ke dalam satu golongan. kita mendeskripsi bagaimana bunyi-bunyi tersebut dituturkan. iaitu aliran bunyi yang diwakili oleh µ saya¶. membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. Bunyi diberi lambang fonetik. i. Transkripsi Setelah disegmen. Oleh itu. Ini seolah-olah huruf mempunyai bunyi. 2010Comment KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI KONSEP FONETIK Fonetik. apa daerah sebutan yang terlibat. KONSEP FONOLOGI Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Bunyi ini tidak dapat dipenggalkan kerana ia bukan bunyi bahasa. bunyi-bunyi itu diberi transkripsinya. Bunyi bukan bahasa pula. bunyi keempat diwakili oleh huruf µa¶. Kemudian. bukan lambang yang diberi bunyi. perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. Ini bermakna. maka barulah kita dapat membuat deskripsinya. bunyi ketiga diwakili oleh huruf µk¶. dan konsonan juga kepada jenis-jenisnya. walaupun dikeluarkan oleh mulut manusia tidak boleh dipenggalkan. Dengan lain perkataan. dan bunyi yang terakhir diwakili oleh huruf µn¶. Selain itu. maka kita perlu mewujudkan bunyi-bunyi tersebut sebagai unit-unit yang dapat dikaji. Klasifikasi bunyi dilakukan dengan menggunakan maklumat dalam deskripsi bunyi tadi. iaitu tentang fungsi. fonetik auditori dan fonetik akustik. mengeluh dan batuk. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa iaitu pasangan terkecil. Hanya setelah bunyi-bunyi bahasa disegmen menjadi unit-unit bunyi. ada masalah semasa mensegmen bunyi-bunyi. Contohnya. iaitu vokal dan konsonan. walaupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia dan didengar oleh manusia adalah bersambung-sambung dan bertali arus. Maklumat tentang daerah sebutan. µSaya makan nasi¶ terdiri daripada tiga aliran arus bunyi. bunyi-bunyi yang dikaji dirakamkan dahulu. Pemenggalan bunyi dalam satu perkataan dapat dilakukan kerana bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. Manusia sejak dahulu lagi telah memenggal bunyi-bunyi ini kepada unit-unit individu. Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah satu bidang kajian mengenai cara kita menggunakan alat dan daerah artikulasi untuk bertutur. Kemudian baharulah bunyi-bunyi tadi diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar. vokal pula diklasifikasikan lagi kepada jenis-jenisnya. alat-alat sebutan. kajian bergantung kepada kualiti rakaman mesin tersebut. Bunyi pertama diwakili oleh huruf µm¶. Bagi yang memahami bahasa Melayu.

iaitu melibatkan pendengar. kita mendeskripsi bunyi-bunyi sebagaisengau. kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa disebut atau dituturkan. Antara alat-alat tersebut ialah palatogram. Pandangan pendengar terhadap ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan. Manakala organ artikulasi pula ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat dalam pengeluaran bunyi bahasa. Melalui pendengaran. lelangit lembut dan gigi bawah. Organ artikulator aktif ialah organ dalam saluran suara yang bergerak seperti lidah. bunyi dideskripsikan sebagai kasar. iaitu cara penutur menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ tuturan bagi menghasilkan bunyi yang digunakan dalam tuturan. Fonetik Akustik Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-alat yang persis. Dengan mendeskripsi cara bunyi bahasa dihasilkan. Apabila membuat deskripsi bunyi dari segi penyebutan atau artikulasi. Makna emosi tersebut pula dianggap sebagai suatu kod yang ditentukan oleh anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa. ahli fonetik dapat menentukan alat. garuk. letupan. . Manakala organ artikulator pasif ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti lelangit keras dan gigi atas. iaitu membuat deskripsi bunyi yang didengar. Melalui alat-alat yang sensitif. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan artikulator pasif. laringoskopi dan letromiografi. kata dan ayat. Proses yang terlibat dinamakan sebagai mendekod. geseran dan sebagainya. Manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam fikiran untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlaku. kedudukan lidah. bibir. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi tertentu. ii. Kajian ini melibatkan produksi bunyi tuturan oleh organ vokal manusia. lunak dan sebagainya. dan cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan. Daerah artikulasi ialah bahagian saluran suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya sesuatu lafaz. Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi yang dirakam. Selain itu. iii. nyaring. kesengauan bunyi. Oleh kerana proses perolehan bunyi melalui syarat pendengar sukar dianalisis. bunyi dapat dianalisis dari segi sifatnya. kajian fonetik juga menggunakan alat. Kita membuat penggolongan terhadap pendengaran dan tidak semata-mata sebutan. daerah sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. maka pendekatan ini kurang digunakan. Penutur menukarkan maklumat yang hendak disampaikan dalam bentuk kod-kod tertentu seperti bunyi. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syarat pendengar yang dipengaruhi neurologi. lantang. bahagian lelangit keras yang terlibat dalam mengujarkan sesuatu bunyi. Dengan menggunkan alat ini. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya.melibatkan daerah dan organ artikulasi yang berfungsi melafazkan bunyi-bunyi dalam bahasa. halus. Fonetik Auditori Fonetik auditori ialah pendekatan mengkaji bunyi melalui pendengaran.

Alat artikulasi Alat-alat yang berkaitan dengan penghasilan bunyi ini boleh dipecahkan kepada tiga iaitu alat bahagian dalam tubuh. lelangit lembut. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. 15. tengah dan belakang. alat artikulasi dan daerah artikulasi. y Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. Dalam menghasilkan bunyi. 17. 4. 8. Bahagian dalam tubuh adalah bahagian yang memulakan sesuatu gerakan udara seperti paru-paru trakea. tengah lidah. 16. 5. juga terlibat dalam penghasilan bunyi. rongga hidung dan pita suara. banyak organ pernafasan yang digunakan. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. iaitu bunyi vokal hadapan.ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Organ Pernafasan Semasa menghasilkan bunyi bahasa. 20. dan belakang lidah. Ini termasuklah organ yang terlibat dengan sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru. hadapan lidah. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. semua organ dan sistem pernafasan digunakan. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. y Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. Lidah adalah organ yang paling aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Organ-organ penting yang terlibat dalam aliran udara bagi bernafas. pita suara. lelangit keras. epiglotis dan tekak. 19. rengkung. gusi. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. Bibir juga menjadi . 13. 12. 14. Alat pertuturan dan fungsinya 1. iaitu hujung lidah. y Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. kotak suara. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi. epiglotis dan farinks. 10. 9. 6. Antaranya ialah paru-paru. Organ sebutan lain yang terlibat ialah gigi. 18. bibir. Bahagian hadapan lidah. Organ Sebutan Organ sebutan ialah organ yang terlibat dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa secara langsung. 7. 2. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. 3.

y Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. y Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. y Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. Apabila dinaikkan. . y Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan.sempadan paling luar daripada rongga mulut. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.

Perbezaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada atau ketiadaan halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. Iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. /. Peter Ladefoged (1975). /n/. Sekiranya bunyi itu mendapat halangan ketika difonasikan. JENIS-JENIS y y y y y Tekanan Panjang pendek (mora) Jeda/persendian (hentian) Nada/ton Intonasi Tekanan Keras/lembut penyebutan sesuatu suku kata Lambang [ ] diletak atas suku kata yang menerima tekanan BM tidak beza makna BI bersifat fonemik Cth : µexport ± perbuatan mengeksport ex¶port ± hasil yang dieksport c¶onduct ± perangai/kelakuan condu¶ct ± memimpin/membimbing s¶urvey ± penyelidikan surv¶ey ± menyelidik . maka bunyi tersebut digelar vokal misalnya. d. /k/. iaitu /m/. maka fonem itu disebut sebagai konsonan misalnya / b. i. Jika bunyi itu keluar secara leluasa ketika difonasikan. /a/. Bersifat fonemik iaitu bersifat bunyi. l. Gleason (1961). /a/. maka perkataan / #makan# / terbahagi kepada fonemfonem berikut. Fonem suprasegmental Bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi-bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran./ dan sebagainya. u. Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. k.FONEM Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. apabila disegmenkan atau dipenggal. Fonem-fonem yang tidak boleh dipisahkan daripada fonem/fonem-fonem yang ditumpanginya. Fonem segmental Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. g. Fonem segmental dapat dibahagikan kepada vokal dan konsonan. h. John Lyons (1968). / a. Sebagai contoh.

[ + ] ± perkataan Contoh : i. Dalam bahasa Mandarin. . Contoh : mendatar [ ma ] . tetapi Bahasa Inggeris berbeza. Contoh : sit [ sit ] ± duduk ship [ ip ] ± kapal fit [ fit ] ± sesuai . [ ais + kri:m ] ± aiskrim Nada/tona Kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu perkataan. membezakan makna. . seat [ si : t ] ± tempat duduk sheep [ i : p ] ± kambing biri-biri feet [ fi : t ] ± kaki Bahasa Arab dipanggil µharkat¶ = panjang pendek (tidak bezakan makna). ayat. Thai. baris bezakan makna. [ b rikan ] iv. Jeda/persendian Unsur hentian yang memisahkan antara linguistik. rangkaitaan) Lambang [ # ] ± ayat . Vietnam. ] ± ½ mora [ : ] ± 1 mora [ : : ] ± 2 mora # Bahasa Melayu tidak beza makna. [ b r + ikan ] . Lambang [ : ] ±mora [ . intonasi ayatnya berbeza-beza Contoh : . [ # saya makan nasi ma? # ] [ # saya makan nasi # ma? # ] ii. (perkataan. meninggi [ ma ] turun naik [ ma ] Intonasi - menurun [ ma ] Menaik atau menurun penyuaraan sesuatu ayat atau frasa Bahasa Melayu. Kampuchea. [ b likan + tin ] . [ b li + kantin ] iii.Panjang pendek Kadar pendek sesuatu bunyi diucapkan. Laos dan lain-lain. . [ ai + skri:m ] ± 1 scream v.

Intonasi ayat tanya meninggi di akhir ayat. Awak dapat wang itu dari mana? .1. Ibu mencuci pakaian 1. Intonasi ayat berita meurun di akhir ayat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful