Jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi

by Pendidikan on September 18, 2010Comment Jenis-jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi, dan penghasilan bunyi. Soalan: Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) b) c) Fonetik Akustik Fonetik Artikulasi Fonetik Auditori

a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi, kelantangan suara, dan kepanjangan. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun, norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) ³Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.´ Sebagai contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya menunjukkan makna ³Ya´ dalam perbualan akan berubah menjadi makna ³Tidak´ apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: 1. em yang menunjukkan makna ³Ya´ Awak yang menghabiskan makanan itu? em.. 2. em yang menunjukkan makna ³Tidak´ Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm.. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma, P. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama ³Praat´ yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz), intensiti (dalam unit dB), dan durasi dalam unit saat. Dari sudut pendengar, ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-masing sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir, lelangit lembut, dan gigi bawah. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara, sengauan bibir, geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara, getaran gusi dan sebagainya. c)Fonetik Auditori

dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. 1. konsonan gigi. 2. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. sisian. 4. y Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. letupan. 1. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. Jika glotis dirapatkan danpita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. tersebut secara umum. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. intonasi. konsonan gelungan. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. 3. Jika lelangit lembut diturunkan. geseran. Jika lelangit lembut dinaikkan. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. Bil. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. getaran. 1. konsonan bibir gigi. produksi dan persepsibahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsurunsur signal akustik iaitu kelangsingan. 1.Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. dari semua bahasa. Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. iaitu letusan. Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. 1. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. antaranya konsonan dua bibir. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. bunyi konsonan. 4. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem ejaan transkripsi fonetik untuk semua bunyisesuatu bahasa. dan fonetik auditori. 3. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang fonologi mengkaji pola-pola bunyi. . 5. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. hubungan antara butir-butir lekasikal fonetik atrikulasi. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyibunyi oral. sama ada bersuara atau tidak bersuara. KONSONAN LETUSAN 1. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. 2. dengan butir-butir lekasikal lain yang membentuk ayat.konsonan gusi-lelangit keras .sengau dan separuh vokal. yang berlaku dalam rongga mulut. Kajian fonetik dapat dipecahkan kepada Kajian fonologi adalah berkaitan dengan tiga bahagian iaitu fonetik akustik. rongga tekak atau rongga hidung. Fonetik Fonologi Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi.

4. Kemudian. y Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. iaitu letusan gusi-lelangit kerastak bersuara [c] dan bersuara [j]. 3. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. y 1. LETUPAN LELANGIT LEMBUT y 1. sekatan itu dilepaskan dengan serta. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. Dalam bahasa Melayu. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. 2. Kemudiannya. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak.Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. 6. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. y Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. 6. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta.merta. y Kemudiannya. y Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: y Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. ¢ Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. Contoh penggunaan dalam perkataan: Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. menghasilkan bunyi letupan. y Contoh penggunaan dalam perkataan: y cuka jumlah y baca panji y Mac caj KONSONAN LETUPAN y y y ¢ Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Contoh penggunaan dalam perkataan: pakar bungkus api abadi tiap sebab LETUPAN GUSI y 1. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. menghasilkan bunyi letusan. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 4. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. 5. Kemudiannya. y Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. 2. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. y Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. tiap datin atas adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. 3. 5. . 2. 3. Kemudiannya. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t].

Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. y Contoh perkataan: kapak gila laksa sagu HENTIAN GLOTIS y 1. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA y 1. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. Semut Asap Keras GESERAN GLOTIS Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. 2. 2. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. ¢ Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser. 2. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. 4. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. 2. 3.Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut Seru Sukar KONSONAN SISIAN . iaitu konsonan getaran gusi [r]. Justeru. y Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: 1. y 4. 6. Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah. 3. Contoh perkataan: y 1. [budak] [kapak] [tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. 5. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. 3. terhasillah bunyi hentian glotis. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. 4. 3. misalnya: ¢ Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut.

iaitu ng. y Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar . ¢ Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Lambat ¢ Tuala ¢ Cekal KONSONAN SENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut. iaitu sisian gusi [l]. ¢ Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: ¢ Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. ¢ Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). Contoh kehadiran daalam perkataan: . Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Ngilu y y y y y Konsonan sengau lelangit lembut [ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. y Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. dan konsonan sengau lelangit lembut [ ]. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. KONSONAN SENGAU DUA BIBIR y y y y Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. ¢ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. iaitu konsonan sengau dua bibir [ ]. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.¢ Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS y y y y Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. Contoh kehadiran dalam perkataan: y y y y y Konsonan sengau lelangit keras [ ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. y Lelangit lembut diturunkan. Oleh sebab lambang [ ] tidak ada pada mesin taip.

Kuala Lumpur. y Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan.Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. Arbak Othman. Sarjana Enterprise. ¢ Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. . y Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi * kacau. 1983. Inderawati Zahid. y Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. kaloi Rujukan : y y Permulaan Linguistik. bahagian lidah yang bergerak. y Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. serta strukturknya. Kuala Lumpur. PTS Professional. 2006. Fonetik dan fonologi. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah.

dan diakhir perkataan. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. bergetar.Fonem Segmental atau Fonem Penggalan FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Mencatat maklumat Konsonan Konsonan Konsonan pinjaman. dan diftong. perkataan: KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS Konsonan sengau lelangit keras ? dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. lelangit lembut diturunkan dan arus Glotis Contoh Malam dari dirapatkan paru-paru dan kehadiran keluar pita melaui suara dalam rongga bergetar hidung. fonem-fonem ini boleh menduduki tempat diawal. Dari segi penyebaran. konsonan. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam . KONSONAN 4 Dua Gusi konsonan SENGAUAN sengau: bibir Gusi lelangit keras Lelangit lembut KONSONAN SENGAU DUA BIBIR Konsonan sengau dua bibir m dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. Oleh sebab lambang ? tidak ada pada mesin taip. kehadiran paru-paru keluar melalui pita suara dalam rongga hidung. perkataan: Aman Siam KONSONAN Konsonan sengau Lelangit Glotis Contoh Nampak Tanak Daun lembut gusi diturunkan dirapatkan n dihasilkan dan arus SENGAU dengan hujung udara dan dari lidah ditemukan dengan gusi GUSI atas. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. Fonem berkaitan fonem Segmental separuh dalam bahasa Melayu: sengauan vokal Segmental Tiap-tiap satu bunyi merupakan 1 segmen atau penggalan daripada arus tuturan. Fonem penggalan terbahagi kepada 3 iaitu vokal. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. . ditengah . Fonem penggalan adalah fonem-fonem yang boleh dipenggal-penggalkan atau dipisahkan diantara satu sama lain.

Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Apabila pita suara digetarkan. iaitu ng. Lelangit lembut dinaikkkan ke atas untuk menyekat udara dari rongga hidung. PINJAMAN (z) Geseran Gusi Bersuara ± Lidah dinaikkan dan hujung lidah menyentuh sedikit bahagian gusi. Kedudukan lidah berubah selepas itu. KONSONAN Terdapat Separuh (wayang) (kawan) (pulau) Keadaan SEPARUH bunyi dua dibundarkan semasa VOKAL vokal: (w) (w). Contoh kehadiran dalam perkataan: Ngilu Angan Bising KONSONAN Dinamakan separuh vokal Bunyi ini dilafazkan SEPARUH kerana tidak dapat dengan sekatan VOKAL sempurna. berlaku.KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Konsonan sengau lelangit lembut ? dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. kedudukan lidah sama seperti ketika melafazkan bunyi vokal tetapi hanya separuh jalan sahaja. Contoh: Lelangit lidah sama seperti dan membunyikan lelangit letupan lelangit lembut lembut tetapi tidak PINJAMAN Lembut dinaikkan ada sekatan. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. dihasilkan aliran dengan udara Semasa pengucapannya. . Pita suara digetarkan. Udara keluar melalui sempitan diantara daun lidah dan gusi. Contoh: 2 vokal bibir separuh bibir melafazkan KONSONAN Separuh (yang) (tayang) (pakai) KONSONAN Geseran Belakang Kedudukan lidah Semasa vokal melafazkan SEPARUH lelangit (y) keadaan keras bibir VOKAL (y) dihamparkan. timbul bunyi geseran lelangit lembut bersuara dan apabila selaput suara tidak digetarkan timbul bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara Contoh: Ghaib Akhbar KONSONAN 2. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu.

Contoh: Hasad Ahad Tamat Rujukan Permulaan Linguistik. Geseran Gusi Lelangit Keras ± PINJAMAN (sy) (z) Lelangit lembut dinaikkan untuk meyekat perjalanan udara apabila melaluinya. 1983. 2 bibir dirapatkan (tidak sampai bertemu) supaya membuat sempitan untuk udara yang keluar melaluinya. udara yang keluar dari paru-paru boleh keluar dengan bebasnya melalui glotis yang terbuka itu. Hujung lidah terkena pada gigi bawah. Sarjana : Enterprise. PTS Professional. Hadapan lidah (bahagian belakang) diletakkan bertentangan dengan lelangit keras dan gusi.Contoh: Zaman KONSONAN 3. dan kalau tidak digetarkan timbul bunyi bersuara . Lazim PINJAMAN v Geseran Bibir Gigi f Letakkan bibir bawah dan bibir atas bersama-sama dengan tekanan yang cukup untuk membolehkan udara keluar melaluinya. Kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geserangusi lelangit keras bersuara sebagai Contoh: Zohor Mesyuarat KONSONAN 6. Fonetik dan fonologi. Inderawati Zahid. Kuala Lumpur. . Arbak Othman. Sekiranya pita suara tidak bergetar bunyi yang timbul ialah dilambangkan juga sebagai . Lambang konsonan ini ialah atau h. (dilambangkan juga ) Geseran Glotis ± ( h PINJAMAN ) Pita suara direnggangkan. Kuala Lumpur. Jika pita suara digetarkan terdapat geseran dua bibir bersuara geseran gigi tidak Contoh: Selasa Hadir KONSONAN 5. Lelangit lembut dinaikkkan apabila pita suara tidak digetarkan keluar bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f dan kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geseran gigi bersuara v Contoh: fasih novel KONSONAN PINJAMAN 4. 2006. Geseran Gigi ± (dh) (th) Naikkan lelangit lembut untuk menyekat aliran udara ke rongga hidung. Keadaan ini serupa dengan keadaan semasa kita bernafas.

seperti bunyi berdehem. kesankesan pendengaran bunyi-bunyi dan keadaan pita suara digunakan dalam deskripsi. apa alat sebutan yang digunakan. Sesuatu perkataan terdiri daripada satu aliran arus bunyi-bunyi dan terdapat hentian antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Maklumat tentang daerah sebutan. Deskripsi Fonetik Bagi memastikan bunyi-bunyi itu dapat didesktripsi. bunyi-bunyi yang dikaji dirakamkan dahulu. apa daerah sebutan yang terlibat. mengeluh dan batuk. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa iaitu pasangan terkecil. walaupun dikeluarkan oleh mulut manusia tidak boleh dipenggalkan. Pemenggalan bunyi dalam satu perkataan dapat dilakukan kerana bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. perkataan µmakan¶ sebenarnya terdiri daripada lima urutan bunyi. Walau bagaimanapun. bunyi ketiga diwakili oleh huruf µk¶. Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah satu bidang kajian mengenai cara kita menggunakan alat dan daerah artikulasi untuk bertutur. iaitu aliran bunyi yang diwakili oleh µ saya¶. i. bunyi-bunyi itu diberi transkripsinya. Ini bermakna. Membuat transkripsi ialah memberi lambang kepada bunyi-bunyi bahasa tersebut. KONSEP FONOLOGI Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. iaitu bunyi-bunyi itu diberi lambang. perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. bunyi kedua diwakili oleh huruf µa¶. Bagi yang memahami bahasa Melayu. Bunyi bukan bahasa pula. terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan iaitu fonetik artikulasi. fonetik auditori dan fonetik akustik. Mesin perakam yang baik dapat merakamkan bunyi suara dengan baik. Oleh itu. iaitu tentang fungsi. bukan lambang yang diberi bunyi. bukan sebaliknya. kita mendeskripsi bagaimana bunyi-bunyi tersebut dituturkan. Apabila membuat deskripsi bunyi-bunyi bahasa. dan bunyi yang terakhir diwakili oleh huruf µn¶. Bidang-bidang Fonetik Bagi mengkaji fonetik. vokal pula diklasifikasikan lagi kepada jenis-jenisnya. alat-alat sebutan. satu aliran arus bunyi terhenti-henti berdasarkan sempadan setiap satu perkataan. membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. Pendeskripsian ini . Contohnya. Bunyi pertama diwakili oleh huruf µm¶. Transkripsi Setelah disegmen. fonotaktik dan sebagainya. yang berasal daripada perkataan Inggeris phonetics ialah satu pengkajian terhadap bunyi pertuturan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia ketika bertutur. Klasifikasi bunyi dilakukan dengan menggunakan maklumat dalam deskripsi bunyi tadi. Kita perlulah mensegmen bunyi-bunyi bahasa itu sebaik mungkin. Ini seolah-olah huruf mempunyai bunyi. Bunyi ini tidak dapat dipenggalkan kerana ia bukan bunyi bahasa. Skop kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat. µSaya makan nasi¶ terdiri daripada tiga aliran arus bunyi. maka barulah kita dapat membuat deskripsinya. Kita perlu memahami proses memberi transkripsi ini. kajian bergantung kepada kualiti rakaman mesin tersebut. dapat menghasilkan deskripsi bunyi yang baik. Bunyi-bunyi bahasa dikaji bagi membuat deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Sebagai contoh. ada masalah semasa mensegmen bunyi-bunyi. Manusia sejak dahulu lagi telah memenggal bunyi-bunyi ini kepada unit-unit individu. tidak ada masalah untuk memenggalkan aliran arus bunyi ini. Membuat deskripsi bunyi dilakukan dengan menggunakan kesan-kesan pendengaran yang kita dapati dalam menuturkan bunyi-bunyi tersebut.KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI by Pendidikan on September 19. kerana bunyi bahasa dituturkan berterusan dan tidak terpisah-pisah. walaupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia dan didengar oleh manusia adalah bersambung-sambung dan bertali arus. Bunyi diberi lambang fonetik. Semasa kita belajar membaca. 2010Comment KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI KONSEP FONETIK Fonetik. Hanya setelah bunyi-bunyi bahasa disegmen menjadi unit-unit bunyi. Ini dilakukan dengan mendengar rakaman bunyi-bunyi tadi dan kemudian mensegmen atau memenggal bunyibunyi tersebut kepada unit-unit terkecil. Sesuatu pertuturan terdiri daripada satu aliran arus bunyi yang bersambung-sambung lalu membentuk perkataan-perkataan yang bermakna. Klasifikasi Bunyi Bunyi-bunyi yang mempunyai ciri-ciri yang sama diklafisikasikan ke dalam satu golongan. maka kita perlu mewujudkan bunyi-bunyi tersebut sebagai unit-unit yang dapat dikaji. Kita perlu menyedari hakikat sebenarnya adalah sebaliknya. Ia adalah kajian yang membincangkan deskripsi yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan organ. Kemudian baharulah bunyi-bunyi tadi diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar. dan adakah pita suara digetarkan atau tidak. Ini adalah kaedah yang baik bagi menghasilkan deskripsi yang memuaskan untuk tujuan mengajar bahasa. iaitu vokal dan konsonan. Selain itu. bunyi keempat diwakili oleh huruf µa¶. Bunyibunyi itu didengar terlebih dahulu sebelum membuat transkripsinya. Dengan lain perkataan. kita diajar membunyikan huruf. dan konsonan juga kepada jenis-jenisnya. Kemudian. Ia melibatkan kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum. aliran bunyi yang diwakili oleh µmakan¶ dan aliran bunyi yang diwakili oleh µnasi¶.

Fonetik Akustik Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-alat yang persis. halus. Dengan mendeskripsi cara bunyi bahasa dihasilkan. kedudukan lidah. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi tertentu. ii. . Manakala organ artikulator pasif ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti lelangit keras dan gigi atas. laringoskopi dan letromiografi. lantang. Oleh kerana proses perolehan bunyi melalui syarat pendengar sukar dianalisis. Kajian ini melibatkan produksi bunyi tuturan oleh organ vokal manusia. bahagian lelangit keras yang terlibat dalam mengujarkan sesuatu bunyi. Selain itu. Penutur menukarkan maklumat yang hendak disampaikan dalam bentuk kod-kod tertentu seperti bunyi. ahli fonetik dapat menentukan alat. iii. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya. Apabila membuat deskripsi bunyi dari segi penyebutan atau artikulasi. kesengauan bunyi. Daerah artikulasi ialah bahagian saluran suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya sesuatu lafaz. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan artikulator pasif. kita mendeskripsi bunyi-bunyi sebagaisengau. bibir. Manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam fikiran untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlaku. Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi yang dirakam. Melalui pendengaran. letupan. Dengan menggunkan alat ini. Melalui alat-alat yang sensitif. kajian fonetik juga menggunakan alat. kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa disebut atau dituturkan. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Fonetik Auditori Fonetik auditori ialah pendekatan mengkaji bunyi melalui pendengaran. Antara alat-alat tersebut ialah palatogram. Manakala organ artikulasi pula ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat dalam pengeluaran bunyi bahasa. nyaring. Pandangan pendengar terhadap ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan. Makna emosi tersebut pula dianggap sebagai suatu kod yang ditentukan oleh anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa. geseran dan sebagainya. kata dan ayat. dan cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan. iaitu membuat deskripsi bunyi yang didengar. Proses yang terlibat dinamakan sebagai mendekod. garuk. Organ artikulator aktif ialah organ dalam saluran suara yang bergerak seperti lidah. iaitu melibatkan pendengar.melibatkan daerah dan organ artikulasi yang berfungsi melafazkan bunyi-bunyi dalam bahasa. bunyi dapat dianalisis dari segi sifatnya. lunak dan sebagainya. maka pendekatan ini kurang digunakan. bunyi dideskripsikan sebagai kasar. iaitu cara penutur menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ tuturan bagi menghasilkan bunyi yang digunakan dalam tuturan. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syarat pendengar yang dipengaruhi neurologi. lelangit lembut dan gigi bawah. Kita membuat penggolongan terhadap pendengaran dan tidak semata-mata sebutan. daerah sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram.

Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. tengah lidah. Alat artikulasi Alat-alat yang berkaitan dengan penghasilan bunyi ini boleh dipecahkan kepada tiga iaitu alat bahagian dalam tubuh. semua organ dan sistem pernafasan digunakan. 3. Organ Sebutan Organ sebutan ialah organ yang terlibat dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa secara langsung. 8. 18. 19. 15. Bahagian hadapan lidah. iaitu bunyi vokal hadapan. alat artikulasi dan daerah artikulasi. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. tengah dan belakang. y Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. 4. rongga hidung dan pita suara. 12. 5. y Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 2. Alat pertuturan dan fungsinya 1. Bibir juga menjadi . dan belakang lidah. banyak organ pernafasan yang digunakan. 14. 10. lelangit keras. 20. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. kotak suara. epiglotis dan tekak. hadapan lidah. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. Dalam menghasilkan bunyi. bibir. 16. 7. Organ sebutan lain yang terlibat ialah gigi. iaitu hujung lidah. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lidah adalah organ yang paling aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Bahagian dalam tubuh adalah bahagian yang memulakan sesuatu gerakan udara seperti paru-paru trakea.ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Organ Pernafasan Semasa menghasilkan bunyi bahasa. 13. juga terlibat dalam penghasilan bunyi. Ini termasuklah organ yang terlibat dengan sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru. y Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. Antaranya ialah paru-paru. Organ-organ penting yang terlibat dalam aliran udara bagi bernafas. gusi. 17. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. 6. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. 9. epiglotis dan farinks. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. lelangit lembut. pita suara. rengkung.

Apabila dinaikkan. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. y Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. y Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut.sempadan paling luar daripada rongga mulut. y Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. y Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. .

i. u. Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. maka bunyi tersebut digelar vokal misalnya. /k/. Fonem suprasegmental Bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi-bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran. John Lyons (1968). d. h. Sekiranya bunyi itu mendapat halangan ketika difonasikan. JENIS-JENIS y y y y y Tekanan Panjang pendek (mora) Jeda/persendian (hentian) Nada/ton Intonasi Tekanan Keras/lembut penyebutan sesuatu suku kata Lambang [ ] diletak atas suku kata yang menerima tekanan BM tidak beza makna BI bersifat fonemik Cth : µexport ± perbuatan mengeksport ex¶port ± hasil yang dieksport c¶onduct ± perangai/kelakuan condu¶ct ± memimpin/membimbing s¶urvey ± penyelidikan surv¶ey ± menyelidik . l. Sebagai contoh. apabila disegmenkan atau dipenggal. Bersifat fonemik iaitu bersifat bunyi. maka perkataan / #makan# / terbahagi kepada fonemfonem berikut. /a/. Fonem segmental dapat dibahagikan kepada vokal dan konsonan. Iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. Perbezaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada atau ketiadaan halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. Fonem-fonem yang tidak boleh dipisahkan daripada fonem/fonem-fonem yang ditumpanginya. / a. /a/. Peter Ladefoged (1975). Jika bunyi itu keluar secara leluasa ketika difonasikan. Gleason (1961). k.FONEM Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. /n/. maka fonem itu disebut sebagai konsonan misalnya / b./ dan sebagainya. iaitu /m/. Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. /. g. Fonem segmental Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan.

[ b likan + tin ] . intonasi ayatnya berbeza-beza Contoh : . seat [ si : t ] ± tempat duduk sheep [ i : p ] ± kambing biri-biri feet [ fi : t ] ± kaki Bahasa Arab dipanggil µharkat¶ = panjang pendek (tidak bezakan makna). [ ais + kri:m ] ± aiskrim Nada/tona Kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu perkataan. Dalam bahasa Mandarin. [ ai + skri:m ] ± 1 scream v. ] ± ½ mora [ : ] ± 1 mora [ : : ] ± 2 mora # Bahasa Melayu tidak beza makna. Contoh : sit [ sit ] ± duduk ship [ ip ] ± kapal fit [ fit ] ± sesuai . membezakan makna. [ b rikan ] iv. Contoh : mendatar [ ma ] . [ b r + ikan ] . Lambang [ : ] ±mora [ . Kampuchea. [ # saya makan nasi ma? # ] [ # saya makan nasi # ma? # ] ii. Laos dan lain-lain. [ + ] ± perkataan Contoh : i. tetapi Bahasa Inggeris berbeza. . rangkaitaan) Lambang [ # ] ± ayat . baris bezakan makna. . ayat. Vietnam.Panjang pendek Kadar pendek sesuatu bunyi diucapkan. Jeda/persendian Unsur hentian yang memisahkan antara linguistik. Thai. [ b li + kantin ] iii. (perkataan. . meninggi [ ma ] turun naik [ ma ] Intonasi - menurun [ ma ] Menaik atau menurun penyuaraan sesuatu ayat atau frasa Bahasa Melayu.

Ibu mencuci pakaian 1.1. Intonasi ayat berita meurun di akhir ayat. Awak dapat wang itu dari mana? . Intonasi ayat tanya meninggi di akhir ayat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful