Jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi

by Pendidikan on September 18, 2010Comment Jenis-jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi, dan penghasilan bunyi. Soalan: Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) b) c) Fonetik Akustik Fonetik Artikulasi Fonetik Auditori

a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi, kelantangan suara, dan kepanjangan. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun, norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) ³Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.´ Sebagai contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya menunjukkan makna ³Ya´ dalam perbualan akan berubah menjadi makna ³Tidak´ apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: 1. em yang menunjukkan makna ³Ya´ Awak yang menghabiskan makanan itu? em.. 2. em yang menunjukkan makna ³Tidak´ Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm.. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma, P. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama ³Praat´ yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz), intensiti (dalam unit dB), dan durasi dalam unit saat. Dari sudut pendengar, ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-masing sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir, lelangit lembut, dan gigi bawah. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara, sengauan bibir, geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara, getaran gusi dan sebagainya. c)Fonetik Auditori

. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. konsonan gelungan. sisian. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar.konsonan gusi-lelangit keras . Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. hubungan antara butir-butir lekasikal fonetik atrikulasi. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. 1. 2. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsurunsur signal akustik iaitu kelangsingan. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. produksi dan persepsibahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur.sengau dan separuh vokal. konsonan gigi. antaranya konsonan dua bibir. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. bunyi konsonan. sama ada bersuara atau tidak bersuara. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. rongga tekak atau rongga hidung. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem ejaan transkripsi fonetik untuk semua bunyisesuatu bahasa. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. 1. Kajian fonetik dapat dipecahkan kepada Kajian fonologi adalah berkaitan dengan tiga bahagian iaitu fonetik akustik.Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. 3. Jika glotis dirapatkan danpita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. letupan. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. dan fonetik auditori. KONSONAN LETUSAN 1. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. iaitu letusan. getaran. 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. 4. tersebut secara umum. 3. Jika lelangit lembut dinaikkan. Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. intonasi. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang fonologi mengkaji pola-pola bunyi. 4. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. Jika lelangit lembut diturunkan. dengan butir-butir lekasikal lain yang membentuk ayat. geseran. 1. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. konsonan bibir gigi. Bil. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. 2. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyibunyi oral. dari semua bahasa. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. 1. 1. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. y Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. Fonetik Fonologi Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara. yang berlaku dalam rongga mulut. 5.

y 1. iaitu letusan gusi-lelangit kerastak bersuara [c] dan bersuara [j]. Kemudiannya. y Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. y Contoh penggunaan dalam perkataan: y cuka jumlah y baca panji y Mac caj KONSONAN LETUPAN y y y ¢ Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. Dalam bahasa Melayu. menghasilkan bunyi letusan. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 2. y Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: y Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. Contoh penggunaan dalam perkataan: pakar bungkus api abadi tiap sebab LETUPAN GUSI y 1. 2. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. 3. sekatan itu dilepaskan dengan serta. Kemudiannya. 4. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. 6. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. Kemudiannya. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. y Kemudiannya. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. Contoh penggunaan dalam perkataan: Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. LETUPAN LELANGIT LEMBUT y 1. ¢ Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. 5. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. tiap datin atas adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. 3. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. 4. 6.Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. ¢ Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru.merta. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. y Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. . y Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. y Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t]. 2. menghasilkan bunyi letupan. Kemudian. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. 5. 3.

4. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA y 1. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. [budak] [kapak] [tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. misalnya: ¢ Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. 3. 5. 3. y 4. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. Contoh perkataan: y 1. ¢ Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut Seru Sukar KONSONAN SISIAN . bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Semut Asap Keras GESERAN GLOTIS Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. 3. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. y Contoh perkataan: kapak gila laksa sagu HENTIAN GLOTIS y 1. 3. y Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: 1. 2. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. 2. terhasillah bunyi hentian glotis. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. 4. 2.Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. iaitu konsonan getaran gusi [r]. 6. Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Justeru. 2.

Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran daalam perkataan: . Oleh sebab lambang [ ] tidak ada pada mesin taip. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. dan konsonan sengau lelangit lembut [ ]. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. ¢ Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: ¢ Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak.¢ Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. iaitu ng. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar . arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. Contoh kehadiran dalam perkataan: y y y y y Konsonan sengau lelangit keras [ ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. y Lelangit lembut diturunkan. ¢ Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Ngilu y y y y y Konsonan sengau lelangit lembut [ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. y Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. ¢ Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Lambat ¢ Tuala ¢ Cekal KONSONAN SENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut. y Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. ¢ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. iaitu konsonan sengau dua bibir [ ]. iaitu sisian gusi [l]. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS y y y y Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. KONSONAN SENGAU DUA BIBIR y y y y Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas.

Inderawati Zahid. y Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi * kacau. 2006. . y Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah. 1983. Sarjana Enterprise. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. ¢ Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. Fonetik dan fonologi. kaloi Rujukan : y y Permulaan Linguistik. Kuala Lumpur.Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. Kuala Lumpur. serta strukturknya. y Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. Arbak Othman. y Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. bahagian lidah yang bergerak. PTS Professional.

Oleh sebab lambang ? tidak ada pada mesin taip. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Fonem berkaitan fonem Segmental separuh dalam bahasa Melayu: sengauan vokal Segmental Tiap-tiap satu bunyi merupakan 1 segmen atau penggalan daripada arus tuturan. KONSONAN 4 Dua Gusi konsonan SENGAUAN sengau: bibir Gusi lelangit keras Lelangit lembut KONSONAN SENGAU DUA BIBIR Konsonan sengau dua bibir m dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. Fonem penggalan adalah fonem-fonem yang boleh dipenggal-penggalkan atau dipisahkan diantara satu sama lain. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. lelangit lembut diturunkan dan arus Glotis Contoh Malam dari dirapatkan paru-paru dan kehadiran keluar pita melaui suara dalam rongga bergetar hidung. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. perkataan: KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS Konsonan sengau lelangit keras ? dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. Dari segi penyebaran. fonem-fonem ini boleh menduduki tempat diawal. konsonan. kehadiran paru-paru keluar melalui pita suara dalam rongga hidung. perkataan: Aman Siam KONSONAN Konsonan sengau Lelangit Glotis Contoh Nampak Tanak Daun lembut gusi diturunkan dirapatkan n dihasilkan dan arus SENGAU dengan hujung udara dan dari lidah ditemukan dengan gusi GUSI atas. ditengah .Fonem Segmental atau Fonem Penggalan FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Mencatat maklumat Konsonan Konsonan Konsonan pinjaman. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. Fonem penggalan terbahagi kepada 3 iaitu vokal. . bergetar. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam . dan diakhir perkataan. dan diftong.

timbul bunyi geseran lelangit lembut bersuara dan apabila selaput suara tidak digetarkan timbul bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara Contoh: Ghaib Akhbar KONSONAN 2. Kedudukan lidah berubah selepas itu. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. dihasilkan aliran dengan udara Semasa pengucapannya. berlaku. iaitu ng. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Udara keluar melalui sempitan diantara daun lidah dan gusi. KONSONAN Terdapat Separuh (wayang) (kawan) (pulau) Keadaan SEPARUH bunyi dua dibundarkan semasa VOKAL vokal: (w) (w). Pita suara digetarkan. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. PINJAMAN (z) Geseran Gusi Bersuara ± Lidah dinaikkan dan hujung lidah menyentuh sedikit bahagian gusi. Lelangit lembut dinaikkkan ke atas untuk menyekat udara dari rongga hidung. Contoh: 2 vokal bibir separuh bibir melafazkan KONSONAN Separuh (yang) (tayang) (pakai) KONSONAN Geseran Belakang Kedudukan lidah Semasa vokal melafazkan SEPARUH lelangit (y) keadaan keras bibir VOKAL (y) dihamparkan. Contoh: Lelangit lidah sama seperti dan membunyikan lelangit letupan lelangit lembut lembut tetapi tidak PINJAMAN Lembut dinaikkan ada sekatan. .KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Konsonan sengau lelangit lembut ? dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. kedudukan lidah sama seperti ketika melafazkan bunyi vokal tetapi hanya separuh jalan sahaja. Contoh kehadiran dalam perkataan: Ngilu Angan Bising KONSONAN Dinamakan separuh vokal Bunyi ini dilafazkan SEPARUH kerana tidak dapat dengan sekatan VOKAL sempurna. Apabila pita suara digetarkan. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf.

1983. (dilambangkan juga ) Geseran Glotis ± ( h PINJAMAN ) Pita suara direnggangkan. Lambang konsonan ini ialah atau h. Lazim PINJAMAN v Geseran Bibir Gigi f Letakkan bibir bawah dan bibir atas bersama-sama dengan tekanan yang cukup untuk membolehkan udara keluar melaluinya. Fonetik dan fonologi. Hujung lidah terkena pada gigi bawah. Contoh: Hasad Ahad Tamat Rujukan Permulaan Linguistik. 2006. Kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geserangusi lelangit keras bersuara sebagai Contoh: Zohor Mesyuarat KONSONAN 6. udara yang keluar dari paru-paru boleh keluar dengan bebasnya melalui glotis yang terbuka itu. PTS Professional. Keadaan ini serupa dengan keadaan semasa kita bernafas.Contoh: Zaman KONSONAN 3. Geseran Gigi ± (dh) (th) Naikkan lelangit lembut untuk menyekat aliran udara ke rongga hidung. Kuala Lumpur. 2 bibir dirapatkan (tidak sampai bertemu) supaya membuat sempitan untuk udara yang keluar melaluinya. Hadapan lidah (bahagian belakang) diletakkan bertentangan dengan lelangit keras dan gusi. dan kalau tidak digetarkan timbul bunyi bersuara . Geseran Gusi Lelangit Keras ± PINJAMAN (sy) (z) Lelangit lembut dinaikkan untuk meyekat perjalanan udara apabila melaluinya. Arbak Othman. Kuala Lumpur. Jika pita suara digetarkan terdapat geseran dua bibir bersuara geseran gigi tidak Contoh: Selasa Hadir KONSONAN 5. Inderawati Zahid. Lelangit lembut dinaikkkan apabila pita suara tidak digetarkan keluar bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f dan kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geseran gigi bersuara v Contoh: fasih novel KONSONAN PINJAMAN 4. Sekiranya pita suara tidak bergetar bunyi yang timbul ialah dilambangkan juga sebagai . . Sarjana : Enterprise.

Bidang-bidang Fonetik Bagi mengkaji fonetik. bunyi keempat diwakili oleh huruf µa¶. alat-alat sebutan. Ia adalah kajian yang membincangkan deskripsi yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan organ. Klasifikasi Bunyi Bunyi-bunyi yang mempunyai ciri-ciri yang sama diklafisikasikan ke dalam satu golongan. apa daerah sebutan yang terlibat. Bunyi ini tidak dapat dipenggalkan kerana ia bukan bunyi bahasa. Ini adalah kaedah yang baik bagi menghasilkan deskripsi yang memuaskan untuk tujuan mengajar bahasa. Bunyi-bunyi bahasa dikaji bagi membuat deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa iaitu pasangan terkecil. Kemudian baharulah bunyi-bunyi tadi diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar. Semasa kita belajar membaca. apa alat sebutan yang digunakan. bunyi ketiga diwakili oleh huruf µk¶. walaupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia dan didengar oleh manusia adalah bersambung-sambung dan bertali arus. Ini dilakukan dengan mendengar rakaman bunyi-bunyi tadi dan kemudian mensegmen atau memenggal bunyibunyi tersebut kepada unit-unit terkecil. iaitu vokal dan konsonan. Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah satu bidang kajian mengenai cara kita menggunakan alat dan daerah artikulasi untuk bertutur. Pendeskripsian ini . Deskripsi Fonetik Bagi memastikan bunyi-bunyi itu dapat didesktripsi.KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI by Pendidikan on September 19. iaitu aliran bunyi yang diwakili oleh µ saya¶. dapat menghasilkan deskripsi bunyi yang baik. Hanya setelah bunyi-bunyi bahasa disegmen menjadi unit-unit bunyi. satu aliran arus bunyi terhenti-henti berdasarkan sempadan setiap satu perkataan. bunyi-bunyi yang dikaji dirakamkan dahulu. terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan iaitu fonetik artikulasi. bunyi-bunyi itu diberi transkripsinya. Bunyi bukan bahasa pula. bukan lambang yang diberi bunyi. Apabila membuat deskripsi bunyi-bunyi bahasa. membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. Dengan lain perkataan. Bagi yang memahami bahasa Melayu. Klasifikasi bunyi dilakukan dengan menggunakan maklumat dalam deskripsi bunyi tadi. bukan sebaliknya. maka kita perlu mewujudkan bunyi-bunyi tersebut sebagai unit-unit yang dapat dikaji. dan bunyi yang terakhir diwakili oleh huruf µn¶. Oleh itu. i. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun. µSaya makan nasi¶ terdiri daripada tiga aliran arus bunyi. seperti bunyi berdehem. Transkripsi Setelah disegmen. kita mendeskripsi bagaimana bunyi-bunyi tersebut dituturkan. aliran bunyi yang diwakili oleh µmakan¶ dan aliran bunyi yang diwakili oleh µnasi¶. Pemenggalan bunyi dalam satu perkataan dapat dilakukan kerana bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. tidak ada masalah untuk memenggalkan aliran arus bunyi ini. Bunyi diberi lambang fonetik. Membuat transkripsi ialah memberi lambang kepada bunyi-bunyi bahasa tersebut. iaitu bunyi-bunyi itu diberi lambang. Bunyibunyi itu didengar terlebih dahulu sebelum membuat transkripsinya. Skop kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat. Bunyi pertama diwakili oleh huruf µm¶. Selain itu. dan konsonan juga kepada jenis-jenisnya. Kita perlu menyedari hakikat sebenarnya adalah sebaliknya. Maklumat tentang daerah sebutan. Sesuatu perkataan terdiri daripada satu aliran arus bunyi-bunyi dan terdapat hentian antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Kita perlulah mensegmen bunyi-bunyi bahasa itu sebaik mungkin. Kemudian. kita diajar membunyikan huruf. kerana bunyi bahasa dituturkan berterusan dan tidak terpisah-pisah. fonetik auditori dan fonetik akustik. walaupun dikeluarkan oleh mulut manusia tidak boleh dipenggalkan. dan adakah pita suara digetarkan atau tidak. Kita perlu memahami proses memberi transkripsi ini. Manusia sejak dahulu lagi telah memenggal bunyi-bunyi ini kepada unit-unit individu. ada masalah semasa mensegmen bunyi-bunyi. kesankesan pendengaran bunyi-bunyi dan keadaan pita suara digunakan dalam deskripsi. maka barulah kita dapat membuat deskripsinya. vokal pula diklasifikasikan lagi kepada jenis-jenisnya. perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. 2010Comment KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI KONSEP FONETIK Fonetik. bunyi kedua diwakili oleh huruf µa¶. kajian bergantung kepada kualiti rakaman mesin tersebut. Mesin perakam yang baik dapat merakamkan bunyi suara dengan baik. Ia melibatkan kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum. mengeluh dan batuk. Ini seolah-olah huruf mempunyai bunyi. iaitu tentang fungsi. KONSEP FONOLOGI Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Membuat deskripsi bunyi dilakukan dengan menggunakan kesan-kesan pendengaran yang kita dapati dalam menuturkan bunyi-bunyi tersebut. Sesuatu pertuturan terdiri daripada satu aliran arus bunyi yang bersambung-sambung lalu membentuk perkataan-perkataan yang bermakna. Ini bermakna. fonotaktik dan sebagainya. Contohnya. yang berasal daripada perkataan Inggeris phonetics ialah satu pengkajian terhadap bunyi pertuturan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia ketika bertutur. perkataan µmakan¶ sebenarnya terdiri daripada lima urutan bunyi.

Penutur menukarkan maklumat yang hendak disampaikan dalam bentuk kod-kod tertentu seperti bunyi. letupan. daerah sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram. kajian fonetik juga menggunakan alat. Makna emosi tersebut pula dianggap sebagai suatu kod yang ditentukan oleh anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa. lantang. Oleh kerana proses perolehan bunyi melalui syarat pendengar sukar dianalisis. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syarat pendengar yang dipengaruhi neurologi. geseran dan sebagainya. ii. Melalui pendengaran. Melalui alat-alat yang sensitif. Proses yang terlibat dinamakan sebagai mendekod. Antara alat-alat tersebut ialah palatogram. Fonetik Akustik Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-alat yang persis. halus. bahagian lelangit keras yang terlibat dalam mengujarkan sesuatu bunyi. kita mendeskripsi bunyi-bunyi sebagaisengau. garuk. Manakala organ artikulator pasif ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti lelangit keras dan gigi atas. Manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam fikiran untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlaku. Selain itu. Dengan mendeskripsi cara bunyi bahasa dihasilkan. Kita membuat penggolongan terhadap pendengaran dan tidak semata-mata sebutan. Apabila membuat deskripsi bunyi dari segi penyebutan atau artikulasi. kata dan ayat. lelangit lembut dan gigi bawah. Fonetik Auditori Fonetik auditori ialah pendekatan mengkaji bunyi melalui pendengaran. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan artikulator pasif. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. bunyi dideskripsikan sebagai kasar. kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa disebut atau dituturkan. Pandangan pendengar terhadap ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan. maka pendekatan ini kurang digunakan. iii. nyaring. Manakala organ artikulasi pula ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat dalam pengeluaran bunyi bahasa. Dengan menggunkan alat ini. kedudukan lidah. ahli fonetik dapat menentukan alat.melibatkan daerah dan organ artikulasi yang berfungsi melafazkan bunyi-bunyi dalam bahasa. Daerah artikulasi ialah bahagian saluran suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya sesuatu lafaz. . Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi yang dirakam. bibir. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi tertentu. laringoskopi dan letromiografi. lunak dan sebagainya. bunyi dapat dianalisis dari segi sifatnya. iaitu membuat deskripsi bunyi yang didengar. Kajian ini melibatkan produksi bunyi tuturan oleh organ vokal manusia. iaitu melibatkan pendengar. kesengauan bunyi. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya. dan cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan. Organ artikulator aktif ialah organ dalam saluran suara yang bergerak seperti lidah. iaitu cara penutur menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ tuturan bagi menghasilkan bunyi yang digunakan dalam tuturan.

Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. Ini termasuklah organ yang terlibat dengan sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru. alat artikulasi dan daerah artikulasi. lelangit lembut. 15. Alat pertuturan dan fungsinya 1. y Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. iaitu bunyi vokal hadapan. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi. 4. juga terlibat dalam penghasilan bunyi. 3. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. 12. Dalam menghasilkan bunyi. Organ sebutan lain yang terlibat ialah gigi. 16. 18. dan belakang lidah. Organ Sebutan Organ sebutan ialah organ yang terlibat dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa secara langsung. lelangit keras.ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Organ Pernafasan Semasa menghasilkan bunyi bahasa. 9. 8. kotak suara. 5. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. epiglotis dan farinks. Organ-organ penting yang terlibat dalam aliran udara bagi bernafas. hadapan lidah. Bahagian hadapan lidah. 17. gusi. 14. Alat artikulasi Alat-alat yang berkaitan dengan penghasilan bunyi ini boleh dipecahkan kepada tiga iaitu alat bahagian dalam tubuh. y Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. Bahagian dalam tubuh adalah bahagian yang memulakan sesuatu gerakan udara seperti paru-paru trakea. semua organ dan sistem pernafasan digunakan. tengah dan belakang. rengkung. tengah lidah. bibir. Bibir juga menjadi . 13. Antaranya ialah paru-paru. rongga hidung dan pita suara. 7. pita suara. iaitu hujung lidah. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. y Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 10. 6. 19. 20. Lidah adalah organ yang paling aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. epiglotis dan tekak. 2. banyak organ pernafasan yang digunakan.

sempadan paling luar daripada rongga mulut. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. y Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. y Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. y Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. y Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Apabila dinaikkan. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. . Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan.

Perbezaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada atau ketiadaan halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. /a/.FONEM Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh. k. /k/./ dan sebagainya. /a/. maka fonem itu disebut sebagai konsonan misalnya / b. maka perkataan / #makan# / terbahagi kepada fonemfonem berikut. h. JENIS-JENIS y y y y y Tekanan Panjang pendek (mora) Jeda/persendian (hentian) Nada/ton Intonasi Tekanan Keras/lembut penyebutan sesuatu suku kata Lambang [ ] diletak atas suku kata yang menerima tekanan BM tidak beza makna BI bersifat fonemik Cth : µexport ± perbuatan mengeksport ex¶port ± hasil yang dieksport c¶onduct ± perangai/kelakuan condu¶ct ± memimpin/membimbing s¶urvey ± penyelidikan surv¶ey ± menyelidik . / a. iaitu /m/. Fonem segmental Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. i. John Lyons (1968). /. Iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. l. Jika bunyi itu keluar secara leluasa ketika difonasikan. g. Fonem segmental dapat dibahagikan kepada vokal dan konsonan. Fonem suprasegmental Bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi-bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran. d. Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. Fonem-fonem yang tidak boleh dipisahkan daripada fonem/fonem-fonem yang ditumpanginya. Sekiranya bunyi itu mendapat halangan ketika difonasikan. Gleason (1961). Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. apabila disegmenkan atau dipenggal. u. Bersifat fonemik iaitu bersifat bunyi. /n/. maka bunyi tersebut digelar vokal misalnya. Peter Ladefoged (1975).

membezakan makna. seat [ si : t ] ± tempat duduk sheep [ i : p ] ± kambing biri-biri feet [ fi : t ] ± kaki Bahasa Arab dipanggil µharkat¶ = panjang pendek (tidak bezakan makna). Jeda/persendian Unsur hentian yang memisahkan antara linguistik.Panjang pendek Kadar pendek sesuatu bunyi diucapkan. . [ ais + kri:m ] ± aiskrim Nada/tona Kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu perkataan. [ b likan + tin ] . [ b li + kantin ] iii. Lambang [ : ] ±mora [ . Thai. Contoh : mendatar [ ma ] . meninggi [ ma ] turun naik [ ma ] Intonasi - menurun [ ma ] Menaik atau menurun penyuaraan sesuatu ayat atau frasa Bahasa Melayu. [ + ] ± perkataan Contoh : i. intonasi ayatnya berbeza-beza Contoh : . Contoh : sit [ sit ] ± duduk ship [ ip ] ± kapal fit [ fit ] ± sesuai . tetapi Bahasa Inggeris berbeza. [ b rikan ] iv. . ] ± ½ mora [ : ] ± 1 mora [ : : ] ± 2 mora # Bahasa Melayu tidak beza makna. . (perkataan. Kampuchea. [ b r + ikan ] . rangkaitaan) Lambang [ # ] ± ayat . baris bezakan makna. Vietnam. [ # saya makan nasi ma? # ] [ # saya makan nasi # ma? # ] ii. Laos dan lain-lain. [ ai + skri:m ] ± 1 scream v. Dalam bahasa Mandarin. ayat.

1. Intonasi ayat berita meurun di akhir ayat. Intonasi ayat tanya meninggi di akhir ayat. Ibu mencuci pakaian 1. Awak dapat wang itu dari mana? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful