Pendekatan Perkembangan Perkembangan bimbingan merujuk kepada program-program yang direka untuk meningkatkan fungsi dan perkembangan

potensi individu dan kumpulan yang sihat. Fokus pendekatan ini adalah untuk membantu murid-murid memperolehi pertumbuhan peribadi yang positif menerusi pelbagai peringkat dalam kehidupan mereka. Bimbingan merangkumi kompetensi murid atau hasil yang perlu dicapai bagi setiap daripada tiga domain perkembangan, iaitu, akademik, kerjaya dan peribadi/sosial. Adakah anda tahu apakah keperluan perkembangan bimbingan bagi murid-murid ? Ianya adalah seperti berikut : Tahap sekolah 1 Perkembangan Akademik Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut: mereka perlukan untuk berjaya di sekolah (3M) Perkembangan Kerjaya Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut: menjelaskan pekerjaan di pelbagai latar, jenis pekerjaan dalam ahli keluarga,. Perkembangan Peribadi/Sosial Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut:

y Kemahiran asas yang y Kebolehan untuk

y Kesedaran kendiri,
keyakinan dan kompetensi

y Kemahiran dalam
menjelaskan perhubungan dan proses dalam menjalin dan mengekalkan persahabatan

y Menjelaskan
bagaimana mereka belajar sesuatu, bagaimana mereka mengingat kembali maklumat, dan bagaimana mereka merancang untuk menyelesaikan tugasan.

y Kebolehan untuk

y Keupayaan untuk
mengenalpasti situasi di mana pembelajaran adalah mudah atau sukar 2 Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut:

menjelaskan apa yang mereka suka lakukan dan bagaimana mereka berubah dari tahun ke y Gambaran positif tahun tentang attribut dan y Kesedaran tentang keunikan kualiti bagi perbezaan antara diri sendiri dan orang rakan sebaya dan diri lain. mereka. y Tanggungjawab

y Kesedaran tentang
kemahiran yang mereka ada Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut:

terhadap tugasan di rumah, sekolah dan penjagaan diri serta hak milik Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut:

y Strategi yang
membantu murid belajar seperti mengambil nota, mengamalkan kemahiran mengingat, menetapkan matlamat dan

y Pengiktirafan
terhadap pilihan yang dibuat oleh manusia terhadap pekerjaan serta peranan lain dalam hidup mereka

y Menjelaskan tentang
diri mereka, kekuatan mereka

y Mengena lpasti akibat
daripada tindakan mereka ke atas orang lain dan adanya kesan dari pilihan

y Kebolehan untuk
menghuraikan

Bimbingan pencegahan menekankan jangkaan masalah akan datang dan menyediakan maklumat dan latihan kemahiran yang perlu bagi mencegah masalah yang mungkin timbul. kaunseling dan kerja kumpulan berkaitan. iaitu langkah permulaan. perundingan.Tahap sekolah Perkembangan Akademik bersedia untuk ujian Perkembangan Kerjaya pekerjaan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan. memprogram. . Usaha mencegah berlaku sebelum sesuatu masalah dikenal pasti. y Memahami bagaimana trait berkembang y Keupayaan untuk melahirkan penghargaan kepada orang lain di atas kualiti diri mereka yang unik y Kebolehan untuk menjelaskan bagaimana kehidupan mereka pada masa akan datang y Kebolehan untuk mengaplikasi kemahiran berbeza bagi matapelajaran dan latar sekolah yang berbeza y Keupayaan untuk mengetahui bila perubahan mungkin atau tidak mungkin berlaku y Keupayaan untuk mengenal pasti dan melahirkan perasaan dalam adab yang diterima y Kebolehan untuk menghuraikan perkara yang dipelajari berkaitan diri mereka dengan mengambil ujian Ciri-ciri perkembangan bimbingan adalah seperti berikut: Merupakan usaha jangka panjang Berbentuk kumulatif (terkumpul) Ia tertumpu kepada perkembangan individu secara menyeluruh Ia menekankan tugasan kes individu. Pendekatan Pencegahan Pencegahan adalah berkaitan dengan kemahiran mengenal pasti apa yang diperlukan sekarang atau yang diperlukan pada masa akan datang serta cara memperolehi kemahiran tersebut. Tujuannya adalah untuk menangani masalah pada masa depan dan untuk dialih bagi mencegahnya dengan menyediakan individu atau kumpulan kemahiran yang diperlukan atau dengan menghasilkan perubahan di persekitaran. menghadapinya secara aktif dan sasaran adalah ditumpukan kepada satu kumpulan besar manusia bukan secara individu. Pencegahan selalunya proaktif. Usaha bagi mencegah kesukaran belajar mempunyai matlamat iaitu mengelakkan sepenuhnya dari masalah. jangkaan. dan hubungan antara minat dan keupayaan untuk bekerja Perkembangan Peribadi/Sosial tersebut y Memahami bagaimana pembelajaran berlaku secara berbeza terhadap individu yang berbeza dan bagaimana ianya berlaku serentak di dalam dan di luar sekolah. Pencegahan hanya berlaku apabila usaha dilakukan bagi memastikan masalah kecil tidak menjadi semakin serius. koordinasi.

Guru pembimbing menggunakan pendekatan pendidikan pemulihan terhadap murid-murid yang belum berkembang atau mendemonstrasikan kemahiran membuat pilihan yang sihat dan untuk mereka yang memerlukan bantuan dalam menangani situasi yang sukar. Biasanya murid-murid yang dilanda krisis memerlukan panduan. guru pembimbing tidak mempunyai masa yang banyak untuk membenarkan murid-murid membuat refleksikendiri.. Pendekatan krisis selalunya berbentuk arahan dan berorientasikan tindakan. diikuti dengan membuat keputusan apakah bentuk kejadian yang dapat memperkukuhkan tingkah laku yang dikehendaki dan memansuhkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Objektif utama adalah untuk menyampaikan aktiviti-aktiviti dan program-program yang boleh mencegah atau sekurangkurangnya dapat meminimakan insiden kecelaruan terhadap populasi yang berisiko ini. atau mudah dipengaruhi dan kadang kala mengalami keadaan kecelaruan dalam jangka masa terdekat. penerokaan dalaman terhadap persepsi dan aspek tumpuan. dan sehingga mereka berada dalam keadaan stabil serta selamat maka mereka dianggap bertanggungjawab untuk membuat keputusan.dalam menjangka masalah kehidupan yang melemahkan. Murid-murid yang tidak boleh berfungsi semasa berada dalam keadaan sekolah yang normal boleh dibantu untuk memodifikasikan tingkah lakunya melalui penggunaan teknikteknik tertentu supaya dapat kembali ke bilik darjah normal. Pendekatan ini bergantung kepada diagnosis lengkap dan kajian terhadap individu dan masalahnya. setelah pelan tindakan awal diperkukuhkan dan murid-murid telah mengalami kejayaan peringkat awal. Pendekatan Pendidikan Pemulihan Apakah maksud pemulihan? Ia adalah satu proses yang diapplikasikan selepas penemuan masalah yang bertujuan untuk mendorong modifikasikan tingkah laku yang bermasalah. Sasaran kumpulan terhadap program pencegahan secara amnya dianggap berisiko. Tanggungjawab ini datang secara beransur-ansur. Pemulihan adalah menyediakan perkhidmatan kepada murid-murid yang menghadapi masalah yang spesifik. Apabila murid-murid menghadapi krisis. Sebagai contoh. program pencegahan penagihan dadah untuk murid-murid di sekolah rendah. Rekabentuk program pemulihan memfokuskan cara menggalakkan murid-murid membuat pilihan yang sihat dan bersesuaian serta berkebolehan untuk menggunakan strategi yang berkesan. . Pendekatan Krisis Guru pembimbing juga terlibat dalam perhubungan berorientasikan krisis dengan murid-murid dan keadaan ini mengukuhkan proses permulaan yang terus dirujuk kepada mereka yang profesional dan agensi-agensi lain di dalam komuniti.