Makalah Tafsir

TAFSIR SURAT AL-IKHLAS
(Bersihkan Jiwa dengan Surat Kemurnian)

Disusun Oleh WILDA RAHMAWATI NIM. 290 919 432

JURUSAN TADRIS KIMIA FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY SURIEN, 2010

Dan anak-anak Tuhan itu adalah para malaikat. Kepercayaan mereka tentang Tuhan itu direkam dalam QS. Al-Ikhlas merupakan surah ke-22 yang diturunkan kepada Nabi. Ash-Shaffat (37): 149-151 sebagai berikut: Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak lakilaki. Maka orang-orang musyrik Mekkah bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad tentang sifat tuhan yang dipercayai Nabi. Surat ini juga masyhur dengan sebutan surat “ash-Shamad” diambil dari ayat 2 surat ini. Menurut. (QS. Tetapi belum ada surat yang menjelaskan hakikat Allah kepada masyarakat musyrik Mekkah. tetapi al-Ikhlas merupakan surah yang diwahyukan di Mekkah. ada 60 Surah yang diwahyukan kepada Nabi selama 5 tahun pertama kenabiannya. Ash-Shaffat: 149-151) . bahkan surah ini diturunkan di awal kenabian. sebagian ulama berpendapat bahwa surah ini merupakan surah ke -19 yang diwahyukan di tahun-tahun pertama kenabian. karena saat ini berisi ajaran untuk memurnikan kepercayaan manusia kepada Tuhan. Meski ditempatkan di bagian akhir kitab. Maulana Muhammad Ali. Sedangkan masyarakat musyrik sendiri bangga dengan kepercayaan bahwa Tuhan itu memiliki banyak anak. Surah Al-Ikhlas disebut juga sebagai surah at-Tauhid.BAB I PENDAHULUAN Inilah surat ke 112 dalam kitab suci Al-Qur’an menurut mushaf Usmani. Riwayat Turunnya Pada waktu itu sudah lebih dari 15 surat yang telah diwahyukan kepada Nabi. A. dan masih banyak lagi sebutan bagi surat ini. atau Apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)? Ketahuilah bahwa Sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar berdusta. Tetapi.

Para ahli menyebutkan. seorang laki-laki Anshar menjadi imam di mesjid Quba. 2005). (HR. Anas r. Surat al-Ikhlas bukanlah surat terpendek atau paling sedikit ayatnya. membagi al-Qur’an menjadi tiga bagian”.1 Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab r. pertama. Ada beberapa surat yang ayatnya lebih sedikit dari al-Ikhlas.a berkata. al-‘Ashr. Setiap selesai membaca Fatihah. akhirnya ia tetap jadi imam.Memerhatikan pernyataan ayat-ayat al-Qur’an tersebut. al-Qashsash (masalah-masalah yang berkaitan dengan kisah-kisah kehidupan para Rasul ataupun orang-orang Saleh. sehingga banyak cerita tentang keutamaan surat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Surat yang mengandung 3 ayat. Namun. termasuk di dalamnya meluruskan penyimpangan-penyimpangan konsep ketuhanan. Achmad Chodjim. Serambi Ilmu Semesta. Ketiga.a. silahkan imam yang lain. kandungan-kandungan surat al-Ikhlas memiliki bobot sepertiga al-Qur’an. Kedua. yang dimaksud “sesungguhnya Allah swt. Keutamaan Surat Al-Ikhlas Secara tradisional. Rasulullah saw bersabda. “siapa yang membaca Qulhuwallahu Ahad. Bersihkan Iman dengan Surat Kemurnian. Asa-Syar’i (masalahmasalah yang berkaitan dengan peribadatan dan hukum). An-Nasai). “Namun karena tidak ada orang yang paling baik bacaan al-Qur’annya selain dia. Kalau kalian tidak suka aku menjadi imam karena sering membaca al-Ikhlash. Ia hanya mengandung 4 ayat. “Mengapa Anda selalu membacanya? Tidakkah anda bosan? “Sahabat itu menjawab. (Jakarta: PT. Surat al-Ikhlas pun tidak luput dari yang demikian. bahkan riwayat orang-orang durhaka pun dibicarakan sebagai bahan pelajaran hidup. jelas turunnya surat al-Ikhlas itu sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang-orang musyrik Mekkah. orang Islam senantiasa mencari-cari keutamaan suatu surat. dan an-Nashr. yaitu al-Kautsar. ia selalu membaca surat-surat lainnya. Lalu kawankawannya berkomentar. “Sungguh aku tak bisa meninggalkannya. 1 . B. hal. seolah-olah ia membaca sepertiga al-Qur’an”. Al-‘Aqaid (masalah-masalah yang berkaitan dengan setauhidan dan ketuhanan. 33.

2 Surat al-Ikhlas ini mengandung penitsbatan (penetapan) keesaan Allah. makna hadits di atas adalah surat al-Ikhlas mewakili sepertiga pembicaraan al-Qur’an yaitu setauhidan. 48-50. tidak ada sekutu bagi-Nya dan Allah-lah yang dimaksudkan untuk menyelesaikan segala keperluan. tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tidak ada yang sebandingNya. 1635-1638. .3 Aam Amiruddin. Jadi. Jelas ini pemahaman yang kurang tepat. (Bandung: Khazanah Inteltktual. 2002). (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 3 2 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Bukan bermakna satu kali baca al-Ikhlas sama dengan membaca seperti al-Qur’an sehingga diartikan dengan tiga kali membaca al-Ikhlas sama dengan menamatkan tiga puluh juz. Tafsir al-Qur’an Kontemporer. hal. 2004). Tafsir Penjelas al-Qur’anul Karim. hal.Al-Ikhlas artinya kemurnian keesaan atau setauhidan Allah swt.

atau tunggal-Nya. 421-422.4 Karena itu. Syeikh Abdullah bin Muhammad Ad-Duwais. mutlak Esa. Dan itu adalah nama dari satu saja. Dia Maha Esa. Tidak ada yang menyamai-Nya. . hal. artinya sama-sama kurang berkuasa. tidak ada yang menyerupai-Nya.5 Prof. 301-302. Pengakuan atas kesatuan. “Katakanlah! (Hai utusan-Ku) “Dia adalah Allah. (Jakarta: Darul Qolam. atau keesaan. tulus ikhlas bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. sebab tidak ada lagi hakikat selain hakikat Allah. Jika gambaran seperti ini telah tertanam di hati seseorang. Dialah yang Maha Kuasa satu-satunya. Ini adalah suatu derajat pada saat hati seseorang akan melihat tangan Allah di setiap sesuatu yang dilihatnya. Tafsir al-Azhar. M. Dr. hal. 1985). Quraiish Shihab dalam tafsir al-Qur’an al-Karim. maka dia akan melihat hakikat itu di semua wujud yang dilahirkannya. yaitu gambaran bahwa tidak ada yang dia lihat di dunia ini kecuali hakikat Allah. Berarti penyusun fikiran yang suci murni. kepercayaan itulah yang dinamai Tauhid.BAB II PEMBAHASAN A. 2004). Tuhan dan namaNya ialah Allah. Karena kalau berbilang terbagilah kekuasaan-Nya. Katakanlah: "Dia-lah Allah. Kekuasaan yang terbagi. Tafsir Ayat Pertama Surat al-Ikhlas 1 . tidak ada Tuhan selain Dia. Inilah pokok pangkal aqidah. yang           Maha Esa. menyebutkan kata “Qul” yang berarti “katakanlah!” membuktikan bahwa 4 5 Hamka. tidak bersekutu yang lain dengan Dia. (Jakarta: Pustaka Panjimas. Maha Esa (ayat 1). Tidak ada yang bisa berbuat untuk sesuatu dan pada sesuatu di alam ini. Inilah aqidah yang tertanam di dalam hati dan sebagan penafsiran dari wujud itu sendiri. puncak dari kepercayaan. Dan di balik itu ada derajat lagi yang pada saat itu tidak ada sesuatu pun yang dilihat di dunia kecuali Allah. dan tidak ada pula teman hidup-Nya. Juzu’ XXVIII. tunggal. Koreksi Tafsir fi Zilalil Qur’an. Karena mustahillah ia lebih dari satu. Mengakui bahwa yang dipertuan itu Allah nama-Nya.

ini merupakan penolakan terhadap anggapan sebagian orang kafir yang menuduh bahwa alQur’an itu karangan Nabi saw bukan firman Allah SWT. Beliau tidak mengubahnya walau hanya satu huruf. Namun. Kami tidak pernah. Op. kami hanya menjadikannya perantara untuk menyampaikan permohonan kami kepada Allah”. sedang Dia tidaklah berlindung kepada sesuatu jua pun. 302. Mereka membuat perantara yaitu dalam bentuk berhala atau orang-orang shaleh yang telah meninggal. kata ash-Shamad mengisyaratkan pengertian bahwa kepada Allah-lah secara langsung bermuara setiap permohonan.Nabi Muhammad saw. Op. Tafsir Ayat Kedua Surat al-Ikhlas 2 . Saat mereka ditegur “mengapa kalian menyembah berhala-berhala ini?” jawabnya. berkehendak kepada Allah. Penegasan Allaahussamad merupakan antitesis (perlawanan) terhadap keyakinan kaum musyrikin dan penganut agama-agama lainnya yang berkeyakinan bahwa Tuhan harus didekati melalui perantaraan orang-orang saleh. hal. tanpa harus ada perantara atau pemberi syafaat.6 B. selalu menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat al-Qur’an yang disampaikan oleh malaikat Jibril. 7 Ustad Muhammad Abduh dalam karyanya tafsir al-Qur’an al-Karim menyatakan.cit. ada atas kehendak-Nya. Sesungguhnya kaum musyrikin yang memusuhi Islam percaya kepada eksistensi Allah SWT. 50. Hamka. berlindung kepada-Nya. .cit. hal. bahwa segala sesuatu ini adalah Dia yang menciptakan. mereka tidak pernah langsung berdoa atau beribadah kepadanya. Artinya. beribadah kepada berhala ini. Secara tidak langsung. 6 7 Aam Amiruddin. sebab itu Kata Abu Hurairah: Arti “Ash-Shamadu ialah segala sesuatu memerlukan dan maka segala sesuatu itu kepada-Nyalah bergantung. Allah adalah Tuhan yang bergantung       kepada-Nya segala sesuatu.

hal. Tegasnya tidaklah Dia berbapa. sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperankan”. 302. mustahil memerlukan anak. berdoa dan beribadah secara langsung kepada-Nya. Op. Op. Oleh sebab itu. Tafsir Ayat Ketiga Surat Al-Ikhlas 3 . Seolah ayat ini mengatakan “keyakinan anda keliru. Az-Zumar 39: 3) Al-Qur’an mengarahkan agar kita selalu memohon. Karena kalau Dia berbapak. C. karena ini merupakan refleksi dari Allahussamad. Allah itu. Sebab Allah hidup terus. hal. Hamka. maka Allah swt. Kata lam pada ayat ini digunakan untuk menggambarkan bahwa saat itu telah beredar keyakinan bahwa Tuhan itu bisa beranak.cit.9     8 9 Aam Amiruddin. yaitu kata lam (huruf berharkat fatihah disambung huruf mim yang berharkat sukun) dan kata lan (huruf lam terharkat fatihah disambung huruf nun yang berharkat sukun). tidak berpemulaan dan akhirnya tidak berkesudahan. tidak akan pernah mati-mati. tanpa perantara. teranglah bahwa si anak kemudian lahir ke dunia dari ayahnya. Dia tiada beranak dan tidak pula      diperanakkan. Singkatnya kata lam yang digunakan pada ayat lam yalid walam yulad merupakan koreksi terhadap keyakinan yang beredar saat itu. tidak pula diperankan. Ada dua kata dalam al-Qur’an yang sering digunakan menafsirkan atau meniadakan sesuatu. Dan Dia.“… dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat.dekatnya…" (QS.8 Mustahil dia beranak. 52-56. Yang memerlukan anak hanyalah makhluk bernyawa yang menghendaki keturunan yang akan melanjutkan hidupnya.cit. dan kemudian ayah itupun mati. . Kemudian si anakpun menyambung kuasa.

tiada bandingan dan tiada tandingan. Op. 56.cit. 12 Aam Amiruddin.10 D. tapi Allah itu berbeda engna makhluk dari segala dimensinya. tiada separuh seorang. Dan tidak ada seorangpun yang  setara dengan Dia.11 Artinya. tiada gandingan."          Yang Tuhan itu adalah mutlak kuasa-Nya. hal.cit. Hamka.cithal. Tafsir Ayat Keempat Surat al-Ikhlas 4 . hal. Op. 56. 303. Op. Wallahu’alam. tiada berbagi. bukan hanya dari segi beranak dan diperanakkannya. .Surat al-Ikhlas ini ditutup dengan ayat yang menafikan (meniadakan) segala hal yang sama dengan Allah swt.12 10 11 Aam Amiruddin.

tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tidak ada yang sebanding dengan-Nya.BAB III PENUTUP A. Banyak keutamaan yang terdapat dalam surat al-Ikhlas. Surat ini terdiri atas empat ayat. Pertama Aqaid (masalah-masalah yang berkaitan dengan setauhidan Kedua Asy-Syara’i (masalah-masalah yang berkaitan dengan dan ketuhanan). Turunnya surat al-Ikhlas merupakan jawaban terhadap pertanyaan orangorang Musyrik Mekkah tentang sifat Tuhan yang dipercayai Nabi. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesan Allah swt. 2. . 3. Ketiga al-Qashash (masalah-masalah yang berkaitan dengan kisahkisah kehidupan para Rasul ataupun orang-orang shaleh) Surat al-Ikhlas mengandung pengitsbatan (penetapan) keesaan Allah. tidak ada sekutu bagin-Nya dan Allah-lah yang dimaksud untuk menyelesaikan segala keperluan. Para ahli menyebutkan Allah SWT membagi al-Qur’an menjadi tiga bagian: • • • 5. 4. Kesimpulan 1. peribadatan). salah satunya yaitu kandungan surat al-Ikhlas memiliki bobot sepertiga al-Qur’an. termasuk golongan surat Makkiyah diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.

Semarang: Pustaka Rizki Putra. Tafsir Al-Azhar Juzu’ XXVIII. Muhammad Hasbi. Amiruddin. Achmad. Bersihkan Iman dengan Surat Kemurnian. 2002. 1985. Aam. Al-Ikhlash. Ash-Shiddiiqy. Tafsir Penjelas al-Qur’anul Karim. 2003. Syaikh Abdullah bin Muhammad. 2004. Bandung: Khazanah Intelektual. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta: Darul Qolam. Hamka.3 Tafsir al-Qur’an Kontemporer. Chodim. Jakarta: PT. Jakarta: Pustaka Panjimas. Koreksi Tafsir fi Zilalil Qur’an. 2005.DAFTAR PUSTAKA Ad-Duwais. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful