9.

0 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

9.1 PENGENALAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Falsafah Pendidikan Negara.

Pada peringkat ini, Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan muridmurid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan, bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Kemahiran-kemahiran bahasa ini meliputi kemahiran lisan iaitu (mendengar dan bertutur), membaca, dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula, mengandungi perincian, penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini, dimuatkan kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, menulis, tatabahasa, penjodoh bilangan, peribahasa, dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat murid.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). Oleh itu, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi

huraian, kemahiran bahasa, contoh-contoh peribahasa, tatabahasa, dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan.

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberi fokus kepada Hasil Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Hasil pembelajaran ini berteraskan kemahiran bahasa dan menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa serta disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Elemen yang terdapat di dalam pengisian kurikulum ialah aspek nilai, ilmu, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan konstektual.

9.2 DEFINISI

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen perincian kepada Sukatan Pelajaran untuk memudahkan guru melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran dan mencapai objektif Huraian Pembelajaran Utama dan Huraian Pembelajaran Khusus. 9.3 CIRI-CIRI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

1. Huraian Sukatan Pelajaran mempunyai

tiga lajur iaitu hasil pembelajaran,

huraian hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang menunjukkan aras perbezaan murid bagi kemahiran yang berkenaaan contohnya kemahiran mendengar. Contohnya :

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan aktiiviti y Terdapat Huraian Pembelajaran Utama dan Huraian Pembelajaran Khusus y Mempunyai aras 1. 2 dan 3 Dalam Huraian Hasil Pembelajaran. Aras 1 merupakan aras yang minimum yang perlu dikuasai oleh murid-murid Kemudian. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran terdapat Konsep 5p iaitu : Penggabungjalinan Penilaian KONSEP 5P Penyerapan Pemulihan Pengayaan Rajah 1. 2.0 : Konsep 5P . terdapat tiga aras yang mengikuti aras Taknsonomi Bloom. aras 2 dan 3 merupakan aras yang mencabar yang perlu dikuasai oleh murid setelah mereka menguasai aras 1.

y Mempunyai matlamat dan 10 objektif y Tidak mempunyai Konsep 5p y y kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Penerapan . Pembelajaran Utama dan Huraian Pembelajaran Khusus y Sama bagi setiap sekolah y Berbeza di antara sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Pemulihan dan Penerapan . Pengayaan. Tiada Mempunyai Konsep 5P iaitu Pengabungjalinan.9.4 PERBEZAAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SUKATAN PELAJARAN y Definisi yang : Dokumen standard guru HURAIAN SUKATAN PELAJARAN y Definisi : Dokumen perincian digunakan oleh kepada Sukatan Pelajaran untuk memudahkan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dan mencapai objektif Huraian sebagai garis panduan untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Berdasarkan Kamus Dewan (1998). pengayaan dan penilaian. pemulihan. Menurut Kementerian Pelajaran (1983 : 27). strategi merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. penyerapan. II. KONSEP 5P Konsep 5P adalah tajuk di bawah Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah. dan persekitaran serta kesenian dan rekreasi. 5P terdiri daripada penggabungjalinan. Mengikut strategi ini. IV. Kemahiran-kemahiran saling memperkukuh. 10. Konsep ini merupakan satu saranan supaya bidangbidang kemahiran atau bahan-bahan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan secara bersepadu bagi memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1 Mengelakkan rasa bosan dan menimbulkan suasana yang lebih menarik. Strategi ini bertujuan : I. Membolehkan murid-murid menguasai beberapa kemahiran serentak dengan lebih bermakna. Menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan. kerohanian. setiap murid akan mengambil bahagian secara aktif di dalam pelbagai kegiatan meliputi pelbagai unsur daripada komponen-komponen kemahiran asas. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran pula. Semua elemen di dalam 5P ini dijalankan secara bersepadu dan bukan secara berasingan. . kemanusiaan. III. nilai dan sikap. strategi ini bermaksud kebijaksanaan guru mengurus perlaksanaan p dan p dalam bilik darjah.10. strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan adalah untuk membina dan mengukuhkan minat murid-murid terhadap pembelajaran serta membimbing mereka supaya bersedia menerima pelajaran seterusnya dan berupaya pula meneruskannya sendiri.

2 Bentuk-bentuk penggabungjalinan : 1) Penggabungjalinan kemahiran bahasa Dalam pengajaran bahasa. dan kemahiran-kemahiran itu ialah kemahiran mendengar.2. bertutur.1Tujuan penggabungjalinan : 1) Kemahiran bahasa dapat dikuasai secara serentak iaitu kemahiran lisan ( mendengar dan bertutur. bahan dan juga aktiviti. membaca. 5) Melibatkan ramai pelajar.2. Guru boleh menggabungjalinkan beberapa atau semua kemahiran itu dalm sesuatu pengajaran. 3) Berpeluang untuk menggunakan kemahiran semula jadi. Penggabungjalinan juga meliputi penggabungan beberapa kemahiran mata pelajaran lain.10. Perlu diingat bahawa susuanan atau cara penggabungjalinan itu adalah mudah berubah. kemahiran mambaca dan menulis. 10. Sekiranya ia dirancangkan. 2) Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan kerana guru dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 4) Melibatkan pelbagai kemahiran. Ia mungkin wujud sama ada kebetulan ataupun secara terancang. iaitu kemahiran lisan membaca dan menulis. dan kemahiran menulis. 10. maka guru hendaklah mengetahui : a) Apakah objektif yang hendak dicapai? b) Apakah kemahiran yang hendak digabungjalinkan? c) Sebanyak mana penggabungjalinan dalam satu-satu masa hendak dilakukan? .2 Penggabungjalinan Penggabungjalinan didefinisikan sebagai suatu pengolahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa yang melibatkan pengajaran beberapa aspek kemahiran bahasa dikumpulkan dan diajar serentak dan berkait rapat di antara satu dengan lain dalam satu waktu pengajaran. kita dapati ada empat kemahiran yang sering dijalankan dalam kelas.

Misalnya. CONTOH : Tajuk : Kawan saya. Guru perlu merancang . bacaan. kebolehan pencapaian murid. dalam pelajaran bahasa. Contohnya : Lisan « membaca « menulis Membaca « lisan « menulis Lisan « membaca « lisan Lisan « menulis « membaca 2) Penggabungjalinan kemahiran mata pelajaran lain Penggabungan yang kedua ialah melakukan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran dalam satu pelajaran. Aktiviti-aktiviti ini merangkumi aspek lisan. Kemahiran bahasa merupakan kemahiran fokus sementara kemahiran pendidikan seni dan muzik menjadi kemahiran sampingan. Kemahiran Bahasa : Membaca dan menulis tentang kawan saya. dan masa yang diperuntukkan.Gabungan dan susunan kemahiran di dalam sesuatu pelajaran boleh disampaikan berdasarkan kepada objektif. kemahiran bahasa boleh digabungjalinkan dengan kemahiran pendidikan seni dan muzik. kefahaman dan tulisan. 3) Penggabungjalinan aktiviti Penggabungjalinan aktiviti ini berlaku sekurang-kurangkan menggabungkan dua aktiviti atau lebih mengikut keperluan dan kesesuaian. Kemahiran Muzik : Menyanyi lagu µKawan Saya¶ untuk mengukuhkan perbendaharaan kata yang digunakan dalam bacaan. Kemahiran Pend. Seni : Melukis dan mewarna gambar kawan saya.

pengalaman dan tahap pencapaian murid. Bahan-bahan terdiri daripada bahan utama atau bahan sokongan. Contohnya : a) Rencana ± gambar 10. Sebagai contohnya isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains .3.mencatat isi b) Bercerita ± berbincang ± menulis karangan c) Membaca ± mengesan isi ± mengulas ± menulis ulasan 4) Penggabungjalinan bahan Penggabungjalinan ini memberikan tumpuan kepada bahan-bahan atau tema pengajaran dan pembelajaran.3 Penyerapan Penyerapan adalah strategi penyatuan isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran dengan bidang-bidang kemahiran dalam mata-mata pelajaran lain. penyerapan juga bermaksud proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Perancangan harus dibuat bagi menentukan bahan yang dipilih sesuai dengan keperluan.penggabungjalinan dengan aktiviti-aktiviti yang mempunyai urutan yang baik. Selain itu.1 Penyerapan Ilmu Pengetahuan Penyerapan pengetahuan melibatkan proses penyebatian dan penyepaduan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. Contohnya : a) Berceramah . Hal ini adalah kerana setiap perkara yang dipelajari dalam suatu mata pelajaran adalah saling berkaitan dan amat berguna bagi mata pelajaran lain. 10.

Dalam proses ini murid akan dapat melihat perkaitan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. penyerapan nilai murni ini telah dilakukan secara sedar dan terancang tetapi murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara semulajadi dan sendirinya. arahan. Konsep ini sedikit berbeza dengan konsep penggabungjalinan kerana proses penyerapan pengetahuan melibatkan unsur pengetahuan dan bukannya kemahiran.3. Nilai-nilai murni ini melibatkan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.dan Matematik diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran. secara terperincinya penyerapan nilai-nilai murni ini telah berlangsung melalui dua pendekatan iaitu pendekatan implisit dan juga pendekatan eksplisit. 10. Pendekatan implisit digunakan apabila guru-guru secara tidak langsung telah menerapkan sesuatu nilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti apabila guru bercakap benar. teguran. bimbingan. Pendekatan eksplisit pula boleh diaplikasikan dengan mengadakan ssesuatu peraturan. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara . berpakaian kemas dan adil. Pendekatan ini boleh berlangsung secara merentas kurikulum serta oleh semua guru kerana nasihat. contoh dan teladan boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana-mana yang difikirkan sesuai. Walaubagaimanapun. Hasil daripada penyerapan ini maka wujudlah beberapa kelebihan kepada proses pengajaran dan pembelajaran antaranya seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya.2 Penyerapan nilai murni Penyerapan nilai murni merupakan proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum.

Terdapat juga sesetengah pihak sekolah yang mengadakan program atau aktiviti yang khusus untuk menerapkan sesuatu nilai murni dalam kalangan murid seperti program motivasi. Murah hati 4. Jaya diri 4. Mengaku kesalahan sendiri 3. Hari Guru. kempen kebersihan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. Kesopanan 2. Terdapat 17 nilai murni yang perlu diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu: NILAI Baik hati CONTOH 1. sambutan Hari Kemerdekaan. Tidak berharap atau bergantung kepada bantuan orang lain 3. Hormat kepada orang yang lebih tua . Bertimbang rasa 3. Hormat kepada ibu bapa 2. Yakin kepada diri sendiri Berhemah tinggi 1. Bertanggungjawab 2. Penyerapan nilai murni melalui pendekatan eksplisit adalah lebih terancang bersesuaian dengan matlamat dan kaedah pelaksanaan serta penilaian yang jelas.yang diharapkan sepert arahan untuk tidak membuang sampah di merata-rata serta menjaga kebersihan persekitaran. Saling memahami 5. Ramah mesra Hormat-menghormati 1. Sedia memaafkan Berdikari 1. Belas kasihan 2. khemah ibadat.

Sentiasa ikhlas Kerajinan 1. Kebersihan diri 2. Hormat kepadda hak asasi 5. Berani bertanggungjawab Kebersihan fizikal dan mental 1. Cinta kepada Negara 4. Sayang kepada alam sekeliling 3. Berani kerana benar 3. Bersifat amanah 2. Bertindak adil 2. Sentiasa saksama Kebebasan 1. Cekal . Berani mempertahankan kebenaran 4. Kebersihan persekitaran 3. Kebebasan dalam sistem demokrasi Keberanian 1. Sayang kepada nyawa 2. Hormat kepada undang-undang 6. Taat kepada raja dan Negara 4. Kebebasan di sisi undang-undang 2. Cinta kepada keamanan dan keharmonian Keadilan 1.3. Bercakap benar 3. Pertuturan dan kelakuan yang sopan Kejujuran 1. Menghargai maruah diri Kasih sayang 1. Berani dengan tidak membuta tuli 2.

Mengenang budi 3.2. Persaudaraan 2. Berbangga menjadi rakyat Malaysia 2. Dedikasi 4. Berusaha ddan produktif . Peka kepada isu-isu sosial dan masyarakat Semangat kewarganegaraan 1. Boleh membuat penaakulan 3. Gotong-royong 4. Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku Kesyukuran 1. Bermuafakat 2. Menghargai Rasional 1. Berfikiran logik dan terbuka Semangat bermasyarakat 1. Boleh membuat pertimbangan 2. Gigih 5. Berterima kasih 2. Daya usaha 3. Bersemangat patriotik 3. Toleransi 5. Kebaikan bersama 6. Tanggungjawab bersama 3. Sederhana dalam meningkatkan kepentingan diri dan orang lain 2. Tekun Kerjasama 1. Kejiranan 3. Perpaduan Kesederhanaan 1.

Ia bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan mempunyai semangat cinta akan bangsa dan negara.10.3. terdapat beberapa komponen dalam kemahiran bernilai tambah menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). 10.3. laras bahasa dan peribahasa merupakan peraturan sosio-budaya dalam pendidikan Bahasa Melayu yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Komponen-komponen kemahiran bernilai tambah yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 2003 adalah seperti dalam rajah berikut.3 Penyerapan kewarganegaraan Penyerapan unsur semangat patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu adalah untuk memupuk semangat cinta dan setia kepada tanah air. Kesantunan bahasa. 10.5 Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah Bagi menerapkan kemahiran bernilai tambah ini ke dalam diri setiap pelajar. .4 Penyerapan peraturan sosio-budaya Peraturan sosio-budaya mencerminkan falsafah dan kebudayaan masyarakat Malaysia. Terdapat lima komponen kemahiran bernilai tambah yang terdapat dalam bahasa Melayu.3. Komponen-komponen inilah apa yang disebut sebagai kemahiran bernilai tambah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk diterapkan kepada pelajar melalui aplikasi teknik dan kaedah pengajaran tertentu.

kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Jenis-jenis kecergasan yang terkandung dalam kemahiran kecerdasan pelbagai ialah seperti dalam jadual di bawah berikut. Kecerdasan pelbagai bukan sahaja diperluas keluarga kecergasan.: . Howard Gardner (1983) (dalam Haliza Hamzah et. al (2009) mendefinisikan kecerdasan sebagai kebolehan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk yang bernilai dalam satu lingkungan budaya. malah menjana definisi dan konsep kecerdasan yang releven dalam pendidikan hari ini.Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Kajian Masa Depan Rajah 5 : Komponen-komponen kemahiran bernilai tambah 1. Kecerdasan Pelbagai Dalam konteks kecerdasan pelbagai. Dalam hal ini. dapat kita fahami konsep kecerdasan pelbagai itu sebagai kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar.

termasuklah memahami kelompok nombor asas. keanjalan. kepantasan dan keseimbangan. hasrat dan kehendak. Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. ruang. Intrapersonal Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan. termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. prinsip sebab dan akibat serta kebolehan menjangka. warna dan garisan. termasuklah kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempoh dalam melodi dengan mudah. Kecerdasan ini juga membantu individu menangani perasaan. termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. Muzik Kebolehan mengesan irama dan lagu. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. serta mengawal . perasaan dan menyelesaikan masalah. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal. motivasi. Visual-ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. tabiat serta hasrat orang lain. termasuklah kebolehan mengingat maklumat. beradap sopan. menyakinkan orang lain. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. Logik matematik Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. termasuklah kemahiran bagaimana seseorang itu sama ada berbeza dengan orang lain. kelemahan.Jenis Kecerdasan Verbal Linguistik Huraian Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. Interpersonal Kebolehan memahami perasaan.

model kecerdasan pelbagai membantu murid memperoleh apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang. kita dapat melihat bahawa terdapat lapan jenis kecerdasan pelbagai. kemahiran ini dapat menghasilkan pelajar yang seimbang. galian. Kecerdasan ini juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi pekaian dan makanan. Jadual 1 : Jenis-jenis kecerdasan pelbagai Berdasarkan kepada jadual di atas. dan binatang. Di samping itu. 1. dapat difahami bahawa kemahiran berfikir merupakan sebarang bentuk atau proses mental atau pemikiran yang berlaku dalam . Murid lebih bermotivasi untuk belajar dengan cara yang lebih selesa jika cara ini digunakan. Kecerdasan pelbagai membantu guru memahami motivasi murid dan kepentingan menggunakan pelbagai cara murid dapat belajar dan menunjukkan kefahaman mereka. Contohnya. membuat inferens atau andaian adalah proses kognitif yang terlibat dalam kebanyakan kurikulum yang standard. Naturalis Kebolehan mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhtumbuhan. Kecerdasan pelbagai diaplikasikan dalam pengajaran kerana pelajar dapat menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. beliau menyatakan kemahiran berfikir adalah apa sahaja proses kognitif yang diperincikan dalam satu set langkah-langkah yang jelas yang kemudiannya digunakan untuk memandu pemikiran. termasuk rumput dan batu-batuan. Kemahiran berfikir Menurut Tuan Jah Tuan Yusof (2011).kemarahan atau kesedihan diri. Kecerdasan pelbagai ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran kerana dapat menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid. Daripada definisi ini. serta pelbagai flora dan fauna.

pembetukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. Terdapat beberapa kepentingan kemahiran berfikir adalah seperti berikut. Pemikiran itu boleh menjadi apa sahaja jenis atau bentuk pemikiran yang dihasilkan dalam minda kita kerana perkara utama yang dilihat ialah berlakunya proses penjanaan atau pensintesisan tentang apa sahaja menggunaka minda kita. y Mengelakkan kesilapan berfikir. iaitu berfikir secara terburu-buru dan berfikir secara sempit y y y y y y Mengelakkan kesilapan membuat keputusan Meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif Memperkembangkan daya intelek Meningkatkan daya fikir dan kreativiti Berfikir di luar kotak pemikiran Merealisasikan Wawasan 2020 bagi mencapai status negara maju\ . Berdasarkan definisi-definisi yang telah diberikan ini. kemahiran berfikir dibahagikan kepada dua komponen yang penting iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis banyak digunakan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan merujuk kepada keberkesanan seseorang dalam menggunakan minda dalam menilai keesahan atau kebaikan satusatu idea. pandangan dan boleh memberi respons berdasarkan kepada bukti dan sebab musabab. dapat kita fahami bahawa kemahiran berfikir ialah sebarang proses kognitif atau mental yang berlaku dalam minda dan pemikiran kita. Edward de Bono (1976) menyatakan berfikir ini melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah. kurikulum kemahiran berfikir secara kreatif dan kritif. Beliau menambah bahawa berfikir ini merupakan pembentukan idea. buah fikiran.minda kita.

berpandangan jauh membolehkan seseorang mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum krisis berlaku.2. Selain itu. Bayangan dan andaian tentang masa depan boleh membentuk dan mempengaruhi tindakan kita pada masa ini. Mereka perlu dibekalkan . Mereka juga boleh merancang masa depan sesuai dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia berwawasan. Kajian yang berlaku di sesuatu tempat akan memberi kesan pada orang dan tempat yang lain. Pengajaran masa depan membolehkan murid menangani cabaran sebagai ahli masyarakat global yang berperanan aktif pada masa depan. Kemahiran berpandangan jauh ini memberi perlindungan daripada kesan-kesan tersebut. Selain itu. Kajian masa depan Pengajaran berasaskan kajian masa depan diperkenalkan bertujuan untuk mendidik generasi baru yang bersedia menghadapi cabaran dan perubahan. Dalam dunia sekarang. Mereka diperkenalkan dengan prinsip perancangan strategik. Pengajaran masa depan membolehkan murid menghadapi kekangan-kekangan pada masa depan. Sekiranya krisis itu masih berlaku. ekonomi dan sebagainya berdasarkan asas untuk membuat keputusan dan merancang. bayangan dan andaian tersebut boleh digunakan dalam perancangan secara strategik untuk mencapai masa depan yang diingini. terdapat banyak perubahan yang pesat dan mendadak dalam bidang teknologi. kreatif. dinamik. industri. boleh menerima serta boleh menangani perubahan. remaja selalunya menunjukkan keprihatinan dan kebimbangan tentang masa depan mereka. Mengikut Umar Alkhatab (dalam Mok Soon Sang (2004)). rasional. seseorang masih berupaya menangani perubahan dan kesan daripada krisis tersebut. Oleh itu. Era globalisasi telah menyebabkan perhubungan fizikal dan sosial di dunia semakin dekat. Kajian masa depan akan membantu generasi ini menyedari bahawa masa depan pasti berubah dan penuh dengan cabaran dan dugaan. mengatakan ³Berilah pendidikan kepada anak-anak kamu yang dilahirkan untuk zaman lain daripada zaman kamu´.

Husin (1995) menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. Kemahiran ini akan dapat melatih murid-murid supaya cerdas dalam menggunakan teknologi komputer terkini dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Secara totalnya. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajar kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk bertujuan komunikasi seperti menghantar e-mel. bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat pembelajaran dan pengajaran. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan hariandan mengakses maklumat melalui internet. grafik.dengan kemahiran perancangan strategik. Dengan yang demikian. cara menangani masalah serta cara penyelesaian masalah kendiri agar mereka tidak dilanda kebimbangan dalam menghadapi perubahan atau sesuatu yang tidak dijangka. audio. 3. video atau kombinasi pelbagai mod. dapatlah kita simpulkan tentang kajian masa depan itu sebagai kemahiran berfikir tentang sesuatu yang akan atau mungkin berlaku pada masa depan yang akan membantu kita memandu tindakan kita pada masa sekarang untuk menghasilkan kesan yang baik pada masa depan. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks. . Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. Hal ini bermaksud bahawa murid perlu terlibat dalam penggunaan dan bukan sekadar mengikuti pembelajaran tersebut menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi sahaja. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Kamarudin Hj.

Husin (1995) menjelaskan bahawa belajar adalah satu proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan tingkahlaku yang baru secara keseluruhan. y Mengumpul maklumat yang memerlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh. 4. Dalam hal ini. belajar dilihat sebagai perubahan dari segi pengetahuan dan tingkahlaku secara tekal. Kemahiran Belajar Kamarudin Hj. pemerolehan maklumat dan memproses maklumat. keyakinan diri dan imaginasi murid melalui tugas projek dan aktiviti kumpulan. y Memberi peluang kepada murid belajar dengan berkesan dengan bimbingan yang minimum daripada guru. y Meningkatkan kemahiran TMK melalui penggunaan secara professional. Kemahiran belajar cara belajar diajarkan supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan.Antara manfaat yang boleh diperolehi daripada penggunaan teknologi maklumat menurut dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran terhadap murid adalah seperti berikut : y Mengakses maklumat yang sukar diperoleh terutama berkaitan isu semasa dan global. Kamus Dewan (1966) pula mengatakan bahawa perkataan µbelajar¶ bermaksud memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran. sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan persekitarannya. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. Kemahiran belajar yang perlu dikuasai ialah menentukan bahan yang optimum. Belajar ialah satu proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu tingkah laku baru secara . cekap bertindak dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. y Meningkatkan kreativiti.

Mok Soon Sang (2004) menjelaskan bahawa belajar berlaku apabila berubahnya pengetahuan dan tingkah laku seseorang secara tekal. Kemahiran menghasilkan laporan. Perubahan ini adalah berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja. Antara aspek kemahiran belajar cara belajar ialah: y y y y y y Kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif. Strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang. teknik menjawab soalan pelbagai pilihan dan soalan esei. carta alir dan hierarki. Kemahiran mencatat dan menulis pantas. rancangan pembelajaran. struktur senarai jadual. Ada sesetengah individu merasakan bahawa proses pembelajaran dan pengajaran merupakan sesuatu yang memberatkan pemikiran. Perubahan ini biasanya disedari oleh diri sendiri atau kadang kala juga disedari oleh orang yang berada di sekeliling. Peperiksaan. Kemahiran merujuk termasuk kemahiran perpustakaan. pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak. Kemahiran mengorganisasian termasuk membina peta konsep. Perubahan yang berlaku dalam diri yang dimaksudkan ialah perubahan yang berlaku akibat dari proses pembelajaran tadi. Perubahan tersebut boleh juga mempengaruhi dan mengubah hidup seseorang ataupun ianya hanya sesuatu yang boleh dilupakan. Selain itu. . kebolehan dan kemahiran. Strategi belajar dalam kumpulan. y y y y Persediaan menghadapi peperiksaan. y Pengurusan masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri.keseluruhan. belajar juga bermaksud satu proses yang melibatkan seseorang itu memproses maklumat yang diperolehi yang membawa kepada perubahan pengetahuan. Kemahiran membaca untuk pemahaman dan membaca pantas.

mengklasifikasikan. y Hal-hal yang dipelajari akan berkembang mengikut : Tahap-tahap aliran pemikiran kognitif. menghubungkait dan caracara lain yang sesuai. y Individu itu akan terbimbing untuk mengenalpasti ciri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum. . Memupuk motivasi dan menggalakkan individu melibatkan diri secara aktif dalam cara belajar. y Dapat menggunakan pemikiran yang cerdik dan secara bijaksana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud. y Dapat meningkatkan naluri ingin tahu dalam semua bidang melalui pelbagai kaedah pembelajaran. Pada masa yang sama. y y Dapat mengaitkan pengalaman dahulu dengan pembelajaran yang baru. Melatih individu menggunakan persepsi yang betul untuk membina aliran pemikiran yang rasional. Pengalaman yang sedia ada kepada pengalaman yang baru. setiap individu dapat memperolehi pelbagai manfaat yang berguna untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan strategi belajar. Antara manfaat yang dapat diperolehi ialah : y y Meningkatkan kesediaan terhadap apa yang dipelajari. mengedit. y Dapat mengukuhkan ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang melalui kaedah menyusun.Dengan pengajian dalam bidang kemahiran belajar ini. Menggunakan sumber-sumber persekitaran untuk melakukan pembelajaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Konkrit kepada abstrak. penguasaan dalam kemahiran ini dapat membantu dalam meningkatkan tahap kognitif dan pengetahuan seseorang murid dan manusia umumnya.

bakat. Justeru. Objektif pengajaran Pemulihan pula adalah seperti berikut : y membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran tertentu y y mengubah sikap murid yang negatif dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran. Program pemulihan ini adalah sebagai ganti aktiviti pembelajaran dalam kelas biasa di Kelas Pemulihan untuk membantu murid menguasai kemahiran berkenaan. Namun.10. definisi di atas amatlah jelas bahawa bukan sahaja dari segi siapa sasaran untuk pengajaran Pemulihan tetapi juga dari segi fungsi dan tujuannya.4 Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. hakikatnya ia masih membawa maksud yang sama iaitu aktiviti alternatif yang dijalankan apabila didapati seseorang murid gagal mempelajari sesuatu kemahiran selepas mengikuti aktiviti pembelajaran dalam kelas biasa. menulis dan mengira amnya. Aktiviti pengayaan ini sesuai untuk pelajar yang telah menguasai apa yang diajarkan oleh guru mereka. tiga kemahiran asas yang menjadi fokus dalam KBSR. 10. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Ia sebenarnya dikhususkan kepada murid yang mengalami kesulitan dalam menguasai kemahiran asas membaca. kad. . permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yangtelah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. keupayaan.3 Pemulihan Banyak takrifan mengenai definisi Pemulihan oleh pakar-pakar dalam dunia pendidikan. dan minat. Bahan seperti bahan bacaan tambahan.

3. .5.10.5 Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri: 1. dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus. 5. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi murid dalam mengikuti pembelajaran. dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum. Oleh itu.1 Jenis-jenis penilaian 1) Penilaian Formatif Penilaian formatif adalah penilaian yang dibuat secara berterusan. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya. 4. untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. 10. 2.

Berbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan kepada penilaian penguasaan pelajar dalam sesuatu tajuk. Contoh: sesi soal jawab. . 2) PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif ialah penilaian yang dibuat pada akhir pengajaran ( akhir penggal/ akhir tahun). latihan yang diberikan guru dan ujian di bilik darjah yang tidak ditentukan gred. yang bertujuan untuk menilai pencapaian akhir pelajar. penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir penggal persekolahan atau akhir tahun yang juga dapat menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum Ciri.6.ciri: 1) lebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran 2) untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful