9.

0 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

9.1 PENGENALAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Falsafah Pendidikan Negara.

Pada peringkat ini, Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan muridmurid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan, bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Kemahiran-kemahiran bahasa ini meliputi kemahiran lisan iaitu (mendengar dan bertutur), membaca, dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula, mengandungi perincian, penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini, dimuatkan kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, menulis, tatabahasa, penjodoh bilangan, peribahasa, dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat murid.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). Oleh itu, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi

huraian, kemahiran bahasa, contoh-contoh peribahasa, tatabahasa, dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan.

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberi fokus kepada Hasil Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Hasil pembelajaran ini berteraskan kemahiran bahasa dan menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa serta disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Elemen yang terdapat di dalam pengisian kurikulum ialah aspek nilai, ilmu, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan konstektual.

9.2 DEFINISI

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen perincian kepada Sukatan Pelajaran untuk memudahkan guru melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran dan mencapai objektif Huraian Pembelajaran Utama dan Huraian Pembelajaran Khusus. 9.3 CIRI-CIRI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

1. Huraian Sukatan Pelajaran mempunyai

tiga lajur iaitu hasil pembelajaran,

huraian hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang menunjukkan aras perbezaan murid bagi kemahiran yang berkenaaan contohnya kemahiran mendengar. Contohnya :

2 dan 3 Dalam Huraian Hasil Pembelajaran. 2.0 : Konsep 5P . Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran terdapat Konsep 5p iaitu : Penggabungjalinan Penilaian KONSEP 5P Penyerapan Pemulihan Pengayaan Rajah 1. terdapat tiga aras yang mengikuti aras Taknsonomi Bloom. aras 2 dan 3 merupakan aras yang mencabar yang perlu dikuasai oleh murid setelah mereka menguasai aras 1.Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan aktiiviti y Terdapat Huraian Pembelajaran Utama dan Huraian Pembelajaran Khusus y Mempunyai aras 1. Aras 1 merupakan aras yang minimum yang perlu dikuasai oleh murid-murid Kemudian.

4 PERBEZAAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SUKATAN PELAJARAN y Definisi yang : Dokumen standard guru HURAIAN SUKATAN PELAJARAN y Definisi : Dokumen perincian digunakan oleh kepada Sukatan Pelajaran untuk memudahkan guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dan mencapai objektif Huraian sebagai garis panduan untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.9. Pengayaan. Pemulihan dan Penerapan . Penerapan . Pembelajaran Utama dan Huraian Pembelajaran Khusus y Sama bagi setiap sekolah y Berbeza di antara sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. y Mempunyai matlamat dan 10 objektif y Tidak mempunyai Konsep 5p y y kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Tiada Mempunyai Konsep 5P iaitu Pengabungjalinan.

Konsep ini merupakan satu saranan supaya bidangbidang kemahiran atau bahan-bahan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan secara bersepadu bagi memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 10. strategi merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Mengikut strategi ini. dan persekitaran serta kesenian dan rekreasi. pengayaan dan penilaian. III. Menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan. Kemahiran-kemahiran saling memperkukuh. strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan adalah untuk membina dan mengukuhkan minat murid-murid terhadap pembelajaran serta membimbing mereka supaya bersedia menerima pelajaran seterusnya dan berupaya pula meneruskannya sendiri. . nilai dan sikap. Menurut Kementerian Pelajaran (1983 : 27). setiap murid akan mengambil bahagian secara aktif di dalam pelbagai kegiatan meliputi pelbagai unsur daripada komponen-komponen kemahiran asas. pemulihan.10. Strategi ini bertujuan : I. penyerapan.1 Mengelakkan rasa bosan dan menimbulkan suasana yang lebih menarik. Semua elemen di dalam 5P ini dijalankan secara bersepadu dan bukan secara berasingan. kemanusiaan. Membolehkan murid-murid menguasai beberapa kemahiran serentak dengan lebih bermakna. II. IV. 5P terdiri daripada penggabungjalinan. strategi ini bermaksud kebijaksanaan guru mengurus perlaksanaan p dan p dalam bilik darjah. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran pula. KONSEP 5P Konsep 5P adalah tajuk di bawah Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Berdasarkan Kamus Dewan (1998). kerohanian.

2. kemahiran mambaca dan menulis. bahan dan juga aktiviti. dan kemahiran menulis. iaitu kemahiran lisan membaca dan menulis. kita dapati ada empat kemahiran yang sering dijalankan dalam kelas. Penggabungjalinan juga meliputi penggabungan beberapa kemahiran mata pelajaran lain. maka guru hendaklah mengetahui : a) Apakah objektif yang hendak dicapai? b) Apakah kemahiran yang hendak digabungjalinkan? c) Sebanyak mana penggabungjalinan dalam satu-satu masa hendak dilakukan? . Ia mungkin wujud sama ada kebetulan ataupun secara terancang. 10. Sekiranya ia dirancangkan. 10. 2) Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan kerana guru dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.2 Penggabungjalinan Penggabungjalinan didefinisikan sebagai suatu pengolahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa yang melibatkan pengajaran beberapa aspek kemahiran bahasa dikumpulkan dan diajar serentak dan berkait rapat di antara satu dengan lain dalam satu waktu pengajaran. 4) Melibatkan pelbagai kemahiran.10. 5) Melibatkan ramai pelajar. dan kemahiran-kemahiran itu ialah kemahiran mendengar. Guru boleh menggabungjalinkan beberapa atau semua kemahiran itu dalm sesuatu pengajaran. membaca. bertutur. 3) Berpeluang untuk menggunakan kemahiran semula jadi. Perlu diingat bahawa susuanan atau cara penggabungjalinan itu adalah mudah berubah.2 Bentuk-bentuk penggabungjalinan : 1) Penggabungjalinan kemahiran bahasa Dalam pengajaran bahasa.1Tujuan penggabungjalinan : 1) Kemahiran bahasa dapat dikuasai secara serentak iaitu kemahiran lisan ( mendengar dan bertutur.2.

Kemahiran Muzik : Menyanyi lagu µKawan Saya¶ untuk mengukuhkan perbendaharaan kata yang digunakan dalam bacaan. 3) Penggabungjalinan aktiviti Penggabungjalinan aktiviti ini berlaku sekurang-kurangkan menggabungkan dua aktiviti atau lebih mengikut keperluan dan kesesuaian. dan masa yang diperuntukkan. Contohnya : Lisan « membaca « menulis Membaca « lisan « menulis Lisan « membaca « lisan Lisan « menulis « membaca 2) Penggabungjalinan kemahiran mata pelajaran lain Penggabungan yang kedua ialah melakukan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran dalam satu pelajaran. Guru perlu merancang . Seni : Melukis dan mewarna gambar kawan saya. Kemahiran Bahasa : Membaca dan menulis tentang kawan saya.Gabungan dan susunan kemahiran di dalam sesuatu pelajaran boleh disampaikan berdasarkan kepada objektif. Kemahiran bahasa merupakan kemahiran fokus sementara kemahiran pendidikan seni dan muzik menjadi kemahiran sampingan. CONTOH : Tajuk : Kawan saya. Aktiviti-aktiviti ini merangkumi aspek lisan. kebolehan pencapaian murid. dalam pelajaran bahasa. Misalnya. kemahiran bahasa boleh digabungjalinkan dengan kemahiran pendidikan seni dan muzik. kefahaman dan tulisan. Kemahiran Pend. bacaan.

Contohnya : a) Rencana ± gambar 10. Selain itu. pengalaman dan tahap pencapaian murid.1 Penyerapan Ilmu Pengetahuan Penyerapan pengetahuan melibatkan proses penyebatian dan penyepaduan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. Sebagai contohnya isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains .3. 10. Bahan-bahan terdiri daripada bahan utama atau bahan sokongan. Hal ini adalah kerana setiap perkara yang dipelajari dalam suatu mata pelajaran adalah saling berkaitan dan amat berguna bagi mata pelajaran lain. penyerapan juga bermaksud proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar.3 Penyerapan Penyerapan adalah strategi penyatuan isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran dengan bidang-bidang kemahiran dalam mata-mata pelajaran lain. Contohnya : a) Berceramah . Perancangan harus dibuat bagi menentukan bahan yang dipilih sesuai dengan keperluan.penggabungjalinan dengan aktiviti-aktiviti yang mempunyai urutan yang baik.mencatat isi b) Bercerita ± berbincang ± menulis karangan c) Membaca ± mengesan isi ± mengulas ± menulis ulasan 4) Penggabungjalinan bahan Penggabungjalinan ini memberikan tumpuan kepada bahan-bahan atau tema pengajaran dan pembelajaran.

Konsep ini sedikit berbeza dengan konsep penggabungjalinan kerana proses penyerapan pengetahuan melibatkan unsur pengetahuan dan bukannya kemahiran. teguran. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini murid akan dapat melihat perkaitan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. berpakaian kemas dan adil. contoh dan teladan boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana-mana yang difikirkan sesuai. 10.2 Penyerapan nilai murni Penyerapan nilai murni merupakan proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Hasil daripada penyerapan ini maka wujudlah beberapa kelebihan kepada proses pengajaran dan pembelajaran antaranya seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya.3. arahan. Walaubagaimanapun. Nilai-nilai murni ini melibatkan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendekatan ini boleh berlangsung secara merentas kurikulum serta oleh semua guru kerana nasihat. Pendekatan eksplisit pula boleh diaplikasikan dengan mengadakan ssesuatu peraturan. Pendekatan implisit digunakan apabila guru-guru secara tidak langsung telah menerapkan sesuatu nilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti apabila guru bercakap benar. penyerapan nilai murni ini telah dilakukan secara sedar dan terancang tetapi murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara semulajadi dan sendirinya. secara terperincinya penyerapan nilai-nilai murni ini telah berlangsung melalui dua pendekatan iaitu pendekatan implisit dan juga pendekatan eksplisit. bimbingan.dan Matematik diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara .

Belas kasihan 2. Terdapat 17 nilai murni yang perlu diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu: NILAI Baik hati CONTOH 1. Tidak berharap atau bergantung kepada bantuan orang lain 3. Jaya diri 4. Sedia memaafkan Berdikari 1. Penyerapan nilai murni melalui pendekatan eksplisit adalah lebih terancang bersesuaian dengan matlamat dan kaedah pelaksanaan serta penilaian yang jelas. Mengaku kesalahan sendiri 3. Kesopanan 2. Bertimbang rasa 3.yang diharapkan sepert arahan untuk tidak membuang sampah di merata-rata serta menjaga kebersihan persekitaran. Terdapat juga sesetengah pihak sekolah yang mengadakan program atau aktiviti yang khusus untuk menerapkan sesuatu nilai murni dalam kalangan murid seperti program motivasi. Bertanggungjawab 2. Ramah mesra Hormat-menghormati 1. Saling memahami 5. khemah ibadat. Hormat kepada orang yang lebih tua . sambutan Hari Kemerdekaan. Hormat kepada ibu bapa 2. Yakin kepada diri sendiri Berhemah tinggi 1. Murah hati 4. kempen kebersihan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. Hari Guru.

Kebebasan di sisi undang-undang 2. Berani kerana benar 3. Hormat kepadda hak asasi 5. Cekal . Cinta kepada keamanan dan keharmonian Keadilan 1. Berani dengan tidak membuta tuli 2.3. Menghargai maruah diri Kasih sayang 1. Kebersihan persekitaran 3. Bersifat amanah 2. Sentiasa ikhlas Kerajinan 1. Hormat kepada undang-undang 6. Sentiasa saksama Kebebasan 1. Berani bertanggungjawab Kebersihan fizikal dan mental 1. Bertindak adil 2. Cinta kepada Negara 4. Kebersihan diri 2. Sayang kepada alam sekeliling 3. Bercakap benar 3. Berani mempertahankan kebenaran 4. Sayang kepada nyawa 2. Kebebasan dalam sistem demokrasi Keberanian 1. Taat kepada raja dan Negara 4. Pertuturan dan kelakuan yang sopan Kejujuran 1.

Tekun Kerjasama 1. Mengenang budi 3. Persaudaraan 2. Gotong-royong 4. Dedikasi 4. Sederhana dalam meningkatkan kepentingan diri dan orang lain 2. Menghargai Rasional 1. Peka kepada isu-isu sosial dan masyarakat Semangat kewarganegaraan 1. Toleransi 5. Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku Kesyukuran 1. Boleh membuat penaakulan 3. Daya usaha 3. Berterima kasih 2. Kebaikan bersama 6. Gigih 5. Boleh membuat pertimbangan 2. Tanggungjawab bersama 3. Perpaduan Kesederhanaan 1. Bersemangat patriotik 3. Berusaha ddan produktif . Berbangga menjadi rakyat Malaysia 2.2. Berfikiran logik dan terbuka Semangat bermasyarakat 1. Kejiranan 3. Bermuafakat 2.

3. Komponen-komponen kemahiran bernilai tambah yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 2003 adalah seperti dalam rajah berikut. Ia bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan mempunyai semangat cinta akan bangsa dan negara. Kesantunan bahasa.3.3 Penyerapan kewarganegaraan Penyerapan unsur semangat patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu adalah untuk memupuk semangat cinta dan setia kepada tanah air. Komponen-komponen inilah apa yang disebut sebagai kemahiran bernilai tambah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk diterapkan kepada pelajar melalui aplikasi teknik dan kaedah pengajaran tertentu.10. .5 Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah Bagi menerapkan kemahiran bernilai tambah ini ke dalam diri setiap pelajar. laras bahasa dan peribahasa merupakan peraturan sosio-budaya dalam pendidikan Bahasa Melayu yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Terdapat lima komponen kemahiran bernilai tambah yang terdapat dalam bahasa Melayu.4 Penyerapan peraturan sosio-budaya Peraturan sosio-budaya mencerminkan falsafah dan kebudayaan masyarakat Malaysia. 10.3. terdapat beberapa komponen dalam kemahiran bernilai tambah menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). 10.

Jenis-jenis kecergasan yang terkandung dalam kemahiran kecerdasan pelbagai ialah seperti dalam jadual di bawah berikut. malah menjana definisi dan konsep kecerdasan yang releven dalam pendidikan hari ini. kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. dapat kita fahami konsep kecerdasan pelbagai itu sebagai kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. Dalam hal ini.: . Kecerdasan pelbagai bukan sahaja diperluas keluarga kecergasan. Howard Gardner (1983) (dalam Haliza Hamzah et. Kecerdasan Pelbagai Dalam konteks kecerdasan pelbagai. al (2009) mendefinisikan kecerdasan sebagai kebolehan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk yang bernilai dalam satu lingkungan budaya.Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Kajian Masa Depan Rajah 5 : Komponen-komponen kemahiran bernilai tambah 1.

termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi. serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. kelemahan. Muzik Kebolehan mengesan irama dan lagu. Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal. serta mengawal . menyakinkan orang lain. Logik matematik Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. termasuklah kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempoh dalam melodi dengan mudah. Kecerdasan ini juga membantu individu menangani perasaan. termasuklah kebolehan mengingat maklumat.Jenis Kecerdasan Verbal Linguistik Huraian Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan. beradap sopan. tabiat serta hasrat orang lain. prinsip sebab dan akibat serta kebolehan menjangka. seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. perasaan dan menyelesaikan masalah. motivasi. termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. hasrat dan kehendak. ruang. Visual-ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. termasuklah kemahiran bagaimana seseorang itu sama ada berbeza dengan orang lain. kepantasan dan keseimbangan. keanjalan. warna dan garisan. Intrapersonal Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan. Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. termasuklah memahami kelompok nombor asas.

kemahiran ini dapat menghasilkan pelajar yang seimbang. Contohnya. Kecerdasan ini juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi pekaian dan makanan. kita dapat melihat bahawa terdapat lapan jenis kecerdasan pelbagai. Jadual 1 : Jenis-jenis kecerdasan pelbagai Berdasarkan kepada jadual di atas. Di samping itu. Murid lebih bermotivasi untuk belajar dengan cara yang lebih selesa jika cara ini digunakan. Naturalis Kebolehan mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhtumbuhan. dapat difahami bahawa kemahiran berfikir merupakan sebarang bentuk atau proses mental atau pemikiran yang berlaku dalam .kemarahan atau kesedihan diri. beliau menyatakan kemahiran berfikir adalah apa sahaja proses kognitif yang diperincikan dalam satu set langkah-langkah yang jelas yang kemudiannya digunakan untuk memandu pemikiran. serta pelbagai flora dan fauna. Kecerdasan pelbagai membantu guru memahami motivasi murid dan kepentingan menggunakan pelbagai cara murid dapat belajar dan menunjukkan kefahaman mereka. Daripada definisi ini. dan binatang. Kemahiran berfikir Menurut Tuan Jah Tuan Yusof (2011). Kecerdasan pelbagai ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran kerana dapat menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid. galian. Kecerdasan pelbagai diaplikasikan dalam pengajaran kerana pelajar dapat menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. model kecerdasan pelbagai membantu murid memperoleh apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang. membuat inferens atau andaian adalah proses kognitif yang terlibat dalam kebanyakan kurikulum yang standard. 1. termasuk rumput dan batu-batuan.

Terdapat beberapa kepentingan kemahiran berfikir adalah seperti berikut. pandangan dan boleh memberi respons berdasarkan kepada bukti dan sebab musabab. Berdasarkan definisi-definisi yang telah diberikan ini. iaitu berfikir secara terburu-buru dan berfikir secara sempit y y y y y y Mengelakkan kesilapan membuat keputusan Meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif Memperkembangkan daya intelek Meningkatkan daya fikir dan kreativiti Berfikir di luar kotak pemikiran Merealisasikan Wawasan 2020 bagi mencapai status negara maju\ . dapat kita fahami bahawa kemahiran berfikir ialah sebarang proses kognitif atau mental yang berlaku dalam minda dan pemikiran kita.minda kita. pembetukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. Kemahiran berfikir secara kritis banyak digunakan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan merujuk kepada keberkesanan seseorang dalam menggunakan minda dalam menilai keesahan atau kebaikan satusatu idea. kurikulum kemahiran berfikir secara kreatif dan kritif. Beliau menambah bahawa berfikir ini merupakan pembentukan idea. y Mengelakkan kesilapan berfikir. Pemikiran itu boleh menjadi apa sahaja jenis atau bentuk pemikiran yang dihasilkan dalam minda kita kerana perkara utama yang dilihat ialah berlakunya proses penjanaan atau pensintesisan tentang apa sahaja menggunaka minda kita. Edward de Bono (1976) menyatakan berfikir ini melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah. buah fikiran. kemahiran berfikir dibahagikan kepada dua komponen yang penting iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif.

kreatif. industri. terdapat banyak perubahan yang pesat dan mendadak dalam bidang teknologi. dinamik. remaja selalunya menunjukkan keprihatinan dan kebimbangan tentang masa depan mereka. Bayangan dan andaian tentang masa depan boleh membentuk dan mempengaruhi tindakan kita pada masa ini. boleh menerima serta boleh menangani perubahan. bayangan dan andaian tersebut boleh digunakan dalam perancangan secara strategik untuk mencapai masa depan yang diingini. Mengikut Umar Alkhatab (dalam Mok Soon Sang (2004)). mengatakan ³Berilah pendidikan kepada anak-anak kamu yang dilahirkan untuk zaman lain daripada zaman kamu´. Kemahiran berpandangan jauh ini memberi perlindungan daripada kesan-kesan tersebut. Pengajaran masa depan membolehkan murid menangani cabaran sebagai ahli masyarakat global yang berperanan aktif pada masa depan. Dalam dunia sekarang. seseorang masih berupaya menangani perubahan dan kesan daripada krisis tersebut.2. Mereka perlu dibekalkan . Oleh itu. Mereka juga boleh merancang masa depan sesuai dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia berwawasan. Selain itu. Sekiranya krisis itu masih berlaku. Kajian yang berlaku di sesuatu tempat akan memberi kesan pada orang dan tempat yang lain. rasional. Kajian masa depan akan membantu generasi ini menyedari bahawa masa depan pasti berubah dan penuh dengan cabaran dan dugaan. Pengajaran masa depan membolehkan murid menghadapi kekangan-kekangan pada masa depan. Mereka diperkenalkan dengan prinsip perancangan strategik. Kajian masa depan Pengajaran berasaskan kajian masa depan diperkenalkan bertujuan untuk mendidik generasi baru yang bersedia menghadapi cabaran dan perubahan. Selain itu. ekonomi dan sebagainya berdasarkan asas untuk membuat keputusan dan merancang. berpandangan jauh membolehkan seseorang mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum krisis berlaku. Era globalisasi telah menyebabkan perhubungan fizikal dan sosial di dunia semakin dekat.

cara menangani masalah serta cara penyelesaian masalah kendiri agar mereka tidak dilanda kebimbangan dalam menghadapi perubahan atau sesuatu yang tidak dijangka. audio. Hal ini bermaksud bahawa murid perlu terlibat dalam penggunaan dan bukan sekadar mengikuti pembelajaran tersebut menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi sahaja. grafik. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk.dengan kemahiran perancangan strategik. . kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajar kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk bertujuan komunikasi seperti menghantar e-mel. Dengan yang demikian. Secara totalnya. 3. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Kamarudin Hj. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan hariandan mengakses maklumat melalui internet. video atau kombinasi pelbagai mod. dapatlah kita simpulkan tentang kajian masa depan itu sebagai kemahiran berfikir tentang sesuatu yang akan atau mungkin berlaku pada masa depan yang akan membantu kita memandu tindakan kita pada masa sekarang untuk menghasilkan kesan yang baik pada masa depan. bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat pembelajaran dan pengajaran. Kemahiran ini akan dapat melatih murid-murid supaya cerdas dalam menggunakan teknologi komputer terkini dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Husin (1995) menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar.

y Memberi peluang kepada murid belajar dengan berkesan dengan bimbingan yang minimum daripada guru. pemerolehan maklumat dan memproses maklumat. Dalam hal ini. Kemahiran belajar cara belajar diajarkan supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan.Antara manfaat yang boleh diperolehi daripada penggunaan teknologi maklumat menurut dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran terhadap murid adalah seperti berikut : y Mengakses maklumat yang sukar diperoleh terutama berkaitan isu semasa dan global. Kemahiran Belajar Kamarudin Hj. sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan persekitarannya. Kemahiran belajar yang perlu dikuasai ialah menentukan bahan yang optimum. belajar dilihat sebagai perubahan dari segi pengetahuan dan tingkahlaku secara tekal. 4. Belajar ialah satu proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu tingkah laku baru secara . y Meningkatkan kemahiran TMK melalui penggunaan secara professional. Husin (1995) menjelaskan bahawa belajar adalah satu proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan tingkahlaku yang baru secara keseluruhan. Kamus Dewan (1966) pula mengatakan bahawa perkataan µbelajar¶ bermaksud memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran. cekap bertindak dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. keyakinan diri dan imaginasi murid melalui tugas projek dan aktiviti kumpulan. y Mengumpul maklumat yang memerlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh. y Meningkatkan kreativiti. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan.

Strategi belajar dalam kumpulan. Mok Soon Sang (2004) menjelaskan bahawa belajar berlaku apabila berubahnya pengetahuan dan tingkah laku seseorang secara tekal. Ada sesetengah individu merasakan bahawa proses pembelajaran dan pengajaran merupakan sesuatu yang memberatkan pemikiran. Perubahan ini biasanya disedari oleh diri sendiri atau kadang kala juga disedari oleh orang yang berada di sekeliling. Kemahiran mencatat dan menulis pantas. y Pengurusan masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri. Perubahan ini adalah berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja. Perubahan tersebut boleh juga mempengaruhi dan mengubah hidup seseorang ataupun ianya hanya sesuatu yang boleh dilupakan. carta alir dan hierarki. Perubahan yang berlaku dalam diri yang dimaksudkan ialah perubahan yang berlaku akibat dari proses pembelajaran tadi. Selain itu. Strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang. Kemahiran merujuk termasuk kemahiran perpustakaan. Kemahiran mengorganisasian termasuk membina peta konsep. struktur senarai jadual. Antara aspek kemahiran belajar cara belajar ialah: y y y y y y Kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif. teknik menjawab soalan pelbagai pilihan dan soalan esei. belajar juga bermaksud satu proses yang melibatkan seseorang itu memproses maklumat yang diperolehi yang membawa kepada perubahan pengetahuan. kebolehan dan kemahiran. Kemahiran membaca untuk pemahaman dan membaca pantas.keseluruhan. pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak. Peperiksaan. . y y y y Persediaan menghadapi peperiksaan. rancangan pembelajaran. Kemahiran menghasilkan laporan.

menghubungkait dan caracara lain yang sesuai. y Dapat meningkatkan naluri ingin tahu dalam semua bidang melalui pelbagai kaedah pembelajaran. Melatih individu menggunakan persepsi yang betul untuk membina aliran pemikiran yang rasional. y y Dapat mengaitkan pengalaman dahulu dengan pembelajaran yang baru. . Konkrit kepada abstrak. setiap individu dapat memperolehi pelbagai manfaat yang berguna untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan strategi belajar. Pengalaman yang sedia ada kepada pengalaman yang baru. Antara manfaat yang dapat diperolehi ialah : y y Meningkatkan kesediaan terhadap apa yang dipelajari. mengedit. Pada masa yang sama. y Dapat mengukuhkan ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang melalui kaedah menyusun. y Hal-hal yang dipelajari akan berkembang mengikut : Tahap-tahap aliran pemikiran kognitif.Dengan pengajian dalam bidang kemahiran belajar ini. penguasaan dalam kemahiran ini dapat membantu dalam meningkatkan tahap kognitif dan pengetahuan seseorang murid dan manusia umumnya. y Dapat menggunakan pemikiran yang cerdik dan secara bijaksana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud. mengklasifikasikan. Memupuk motivasi dan menggalakkan individu melibatkan diri secara aktif dalam cara belajar. y Individu itu akan terbimbing untuk mengenalpasti ciri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum. Menggunakan sumber-sumber persekitaran untuk melakukan pembelajaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

kad.4 Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Namun.10. tiga kemahiran asas yang menjadi fokus dalam KBSR.3 Pemulihan Banyak takrifan mengenai definisi Pemulihan oleh pakar-pakar dalam dunia pendidikan. Justeru. dan minat. Ia sebenarnya dikhususkan kepada murid yang mengalami kesulitan dalam menguasai kemahiran asas membaca. Aktiviti pengayaan ini sesuai untuk pelajar yang telah menguasai apa yang diajarkan oleh guru mereka. keupayaan. hakikatnya ia masih membawa maksud yang sama iaitu aktiviti alternatif yang dijalankan apabila didapati seseorang murid gagal mempelajari sesuatu kemahiran selepas mengikuti aktiviti pembelajaran dalam kelas biasa. Program pemulihan ini adalah sebagai ganti aktiviti pembelajaran dalam kelas biasa di Kelas Pemulihan untuk membantu murid menguasai kemahiran berkenaan. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. menulis dan mengira amnya. 10. . Objektif pengajaran Pemulihan pula adalah seperti berikut : y membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran tertentu y y mengubah sikap murid yang negatif dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran. bakat. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. definisi di atas amatlah jelas bahawa bukan sahaja dari segi siapa sasaran untuk pengajaran Pemulihan tetapi juga dari segi fungsi dan tujuannya. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yangtelah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

5. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. 3. untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. 5. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu. dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus. 2.1 Jenis-jenis penilaian 1) Penilaian Formatif Penilaian formatif adalah penilaian yang dibuat secara berterusan. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 10. . bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi murid dalam mengikuti pembelajaran. dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum.5 Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri: 1. dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 4.10. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid.

ciri: 1) lebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran 2) untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan. yang bertujuan untuk menilai pencapaian akhir pelajar. Contoh: sesi soal jawab.6. penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir penggal persekolahan atau akhir tahun yang juga dapat menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum Ciri. . latihan yang diberikan guru dan ujian di bilik darjah yang tidak ditentukan gred. Berbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan kepada penilaian penguasaan pelajar dalam sesuatu tajuk. 2) PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif ialah penilaian yang dibuat pada akhir pengajaran ( akhir penggal/ akhir tahun).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful