NAMA AHLI

:

MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ISMAIL (ketua) 14DUT10F1018 MOHAMAD ZAHIR BIN MAHAMAD RIDZUAN 14DUT10F1019 SUHAIMI BIN ZAINUDIN 14DUT10F1020 MOHAMAD AMEERUDDIN BIN ROSLI 14DUT10F1046 NOR HANAPI BIN MOHAMAD JULI 14DUT10F1047 MUHAMMMAD RAMADHAN BIN MAT SEMAN 14DUT10F1048 MUHAMAD IKRAM BIN SASUDIAN 14DUT10F1049 AHMAD IHSAN ADHA BIN MOHD ROZI 14DUT10F1050

ISI KANDUNGAN

PERKARA
Pengenalan Peralatan Ukur Aras  Alat aras automatik
Kakitiga alat aras Setaf  Masking Tape  

MUKA SURAT
3 4-8 

Prinsip & kegunaan ukur aras

Fungsi Alat Aras  Alat aras automatic  Kakitiga alat aras  Setaf  Masking Tape Kaedah Kerja 
       Tinjauan Kaedah kerja ukur aras Lakaran hasil kerja Prosidur kerja ukur aras Pembukuan Kaedah Naik Turun Kaedah TGK Keratan melintang

9 - 10

11 - 17

Hasil Kerja Luar 18 - 20 21 - 22 23

Pelotan Kesimpulan

2

PENGENALAN
Prinsip Ukur Aras:
Kedudukan dua titik di atas permukaan bumi boleh ditentukan dengan pengukuran sudut dan jarak. Maklumat kedudukan titik ini masih dikira tidak lengkap jika data perbezaan ketinggian antara dua titik ini tidak diketahui. Oleh itu, pengukuran bagi menentukan perbezaan ketinggian antara titik di atas permukaan bumi yang di panggil ukur aras perlu dijalankan. Prinsip ukur aras bahawa dengan penggunaan alat ukur aras, kita akan dapat membentuk satu garis pandangan, iaitu garis kolimantan bagi alat ini yang terletak dalam suatu satah ufuk melalui bebenang ufuk bagi alat. Operasi ukur aras lebih terletak kepada menentukan jarak pugak dari garisan ini kepada titik-titik yang ukuran tinggi atau perbezaan ketinggian berkait antara satu sama lain.

Antara Kegunaan Ukur Aras Adalah:
Mendapatkan beza tinggi antara dua titik Mendirikan Batu Aras (Bench Mark) dan Batu Aras Sementara (Temporary Bench Mark) untuk sesuatu projek pembinaan. Mendapatkan keratan rentas dan memanjang yang menunjukkan profil tanah bagi projek laluan, pengairan dan sebagainya. Menghasilkan peta kontor bagi sesuatu kawasan pembinaan. Untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda (setting out). Menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti kerja penambakan dan permotongan tebing serta pengaliran air.

3

PERALATAN UKUR ARAS
Alat Aras Automatik

Alat Aras Automatik Topcorn AT-22

4

Kakitiga Alat Aras

5

Setaf

6

Pita Ukur

7

Masking Tape

8

FUNGSI ALAT UKUR ARAS
Alat Aras Automatik

Bagi alat aras automatik, tiub gelembung tidak lagi digunakan untuk mengsetkan garis kolimantan mengufuk. Sebagai ganti, garis kolimantan ini dihalakan melalui system kompensator yang membolehkan garis kolimantan berkenaan berkeadaan mengufuk apabila dipandang melalui teleskop, walaupun paksi optik tiub teleskop tidak mengufuk. Namun, alat aras ini perlu diaraskan lebih kurang 15¶ daripada garis tegak bagi membolehkan kompensator berfungsi. Pengarasan boleh diperolehi dengan mengaraskan gelembung bulat yang terletak di atas plat atas dengan menggunakan skru kakitiga.

Kakitiga Alat Aras

Digunakan untuk mendirisiap alat aras. Terdapat dua jenis kaki tiga bagi kegunaan alat aras. Bagi alat aras dompot dan tilting, kebiasaannya permukaan tapak kaki tiga adalah rata. Manakala bagi alat aras automatik permukaan tapak kaki tiga adalah berbentuk melengkung bagi memudahkan lagi kerja-kerja pengarasan.

9

Setaf

Setaf yang digunakan adalah setaf metrik yang boleh dipanjang dan dipendekan. Panjangnya adalah 4 atau 5 meter yang bersambung-sambung. Terdapat juga setaf soptwith iaitu dalam unit imperial. Setaf boleh dibaca secara tegak (normal) atau dipegang secara terbalik (invert). Pada kebiasaannya setaf dipegang secara tegak, namun bagi mendapatkan aras laras lantai bawah sesuatu objek, setaf akan dipegang secara terbalik.

Pita Ukur

Digunakan untuk mengukur jarak dari alat aras ke setaf. Jarak antara pandangan belakang dan pandangan hadapan sebaik-baiknya lebih kurang sama untuk mengelakkan selisih kolimantan alat

Masking Tape

Digunakan sebagai penanda setiap titik rujukan yang telah dicerap.

10

KAEDAH KERJA
Tinjauan:
y Membuat tinjauan ke kawasan yang telah diberikan, supaya dapat membuat persiapan awal. Dari segi peralatan dan keselamatan. Agar dapat membuat kerja dengan lebih mudah dan berjalan dengan lancar.

11

Kaedah Kerja Ukur Aras: 

Mencerap Dan Merekod

12 

Cerapan Pada Setaf

13 

Mengukur Jarak Antara Titik-titik Rujukan

14 

Penandaan Titik Rujukan

15

Lakaran Hasil Kerja:

16

Prosidur kerja ukur aras:
y Alat aras didirisiapkan pada kedudukan yang selesa di 1 dan PB adalah 1.270m diambil kepada OBM, iaitu tapak setaf di atas OBM dan setaf dipegang secara tegak. Setaf dipindahkan ke titik A dan titik B bacaan kedua-dua kedudukan ini diambil iaitu 1.925m dan 0.340m. Alat aras dipindahkan ke tempat yang iaitu di 2. Selepas siap pelarasan ditempat yang baru. Alat aras harus mencerap semula di titik B untuk menjadikan PB, bacaannya adalah 0.339m. Setaf dipindahkan di titik C dan PH diambil iaitu 1.225m. Alat dipindahkan ke tempat yang baru iaitu di 3. Setaf berada di titik C dan PB pada titik C adalah 0.175m. Selepas itu, setaf diletakkan di titik D dan E, titik D dijadikan PA, bacaannya adalah 1.580m. titik E pula dijadikan PH bacaannya pula adalah 1.710m. Alat aras dipindahkan lagi di tempat yang baru iaitu di 4. Cerapan PB pada titik E adalah 1.410m. Setaf dipindahkan ke titik F, bacaannya adalah1.670m. Titik F dijadikan PA. Dalam masa yang sama, setaf berada di titik G. Bacaan PH pada titik G adalah 1.760m. Alat aras dipindahkan ke tempat yang baru iaitu di 5. PB pada titik G telah direkodkan iaitu 1.465m. PH pada titik H adalah 1.400m. Akhir sekali, alat aras dipindahkan ke tempat yang terakhir, iaitu di 6. PB pada titik H dicerap dan bacaannya adalah 1.580m. PH telah dicerapkan pada TBM semula, bacaannya adalah 1.348m. Kedudukan akhir setaf adalah di titik yang diketahui ³Reduce Level´ (RL). Ini adalah amat penting kerana kerja luar ukur aras mesti bermula dan berakhir pada titik-tiitik yang diketahui aras terlarasnya. Jika sebaliknya, adalah mustahil untuk mengesan tikaian-tikaian dalam ukur aras. Pada titik H, telah dijadikan sebagai TBM baru.

y y

y y y

y y

y

y

PA=Pandangan Antara PB=Pandangan Belakang PH=Pandangan Hadapan

17

HASIL KERJA LUAR 
Pembukuan

Buku kerja luar digunakan untuk merekod bacaan setaf dan membuat kiraan aras laras. Pembukuan dan kiraan boleh dibuat dengan dua kaedah, iaitu kaedah naik turun atau kaedah tinggi garis kolimantan (TGK).

18 

Kaedah Naik Turun
P.B
1.270 1.295 0.339 0.715 1.580 1.410 1.670 1.465 1.580 1.795 2.002 £=10.576 1.715 1.760 1.400 1.685 1.180 1.348 £=10.648 0.065 0.135 0.030 0.615 0.654 £=2.319 £=2.391 1.710 0.340 1.225 0.955 0.886 0.865 0.130 0.260 0.090 0.025

P.A

P.H

Naik

Turun

AL Mula
19.226 19.201 20.156 19.270 18.405 18.275 18.015 17.925 17.990 17.855 17.885 18.500 19.154

Pemb.
0.009 0.009 0.018 0.027 0.027 0.036 0.036 0.045 0.054 0.054 0.063 0.072

AL Akhir
19.210 20.165 19.288 18.432 18.302 18.051 17.961 18.035 17.909 17.939 18.563 19.226

Jarak
27.80 51.50 101.00 147.60 204.85 219.85 272.70 291.70 329.10 353.20 406.52 456.12 488.78

Catatan
T.B.M. (19.226) A B (TP) C (TP) D E (TP) F G (TP) H (TP) I J (TP) K (TP) T.B.M. (19.226)

Semakan Arithmatic: £P.B - £PH = £Naik - £Turun = AL Akhir ± AL Mula 10.576 ± 10.648 = 2.319 ± 2.391 = 19.154 ± 19.226 = -0.072 Tikaian = TBM ± AL Akhir = 19.226 ± 19.154 = 0.072 Pemb. = Tikaian Bil. Kedudukan Alat = 0.072 8 = 0.009
19 

Kaedah TGK
P.B
1.270 1.295 0.339 0.715 1.580 1.410 1.670 1.465 1.580 1.795 2.002 £=10.576 1.715 1.760 1.400 1.685 1.180 1.348 £=10.648 19.390 19.570 19.680 20.502 1.710 19.685 0.340 1.225 20.495 19.985

P.A

P.H

TGK
20.496

AL Mula
19.226 19.201 20.156 19.270 18.405 18.275 18.015 17.925 17.990 17.855 17.885 18.500 19.154

Pemb.
0.009 0.009 0.018 0.027 0.027 0.036 0.036 0.045 0.054 0.054 0.063 0.072

AL Akhir
19.210 20.165 19.288 18.432 18.302 18.051 17.961 18.035 17.909 17.939 18.563 19.226

Jarak
27.80 51.50 101.00 147.60 204.85 219.85 272.70 291.70 329.10 353.20 406.52 456.12 488.78

Catatan
T.B.M. (19.226) A B (TP) C (TP) D E (TP) F G (TP) H (TP) I J (TP) K (TP) T.B.M. (19.226)

Semakan Arithmatic: £P.B - £PH = AL Akhir ± AL Mula 10.576 ± 10.648 = 19.154 ± 19.226 = -0.072 Tikaian = TBM ± AL Akhir = 19.226 ± 19.154 = 0.072 Pemb. = Tikaian Bil. Kedudukan Alat = 0.072 8 = 0.009
20

PELOTAN
Pengukuran aras muka keratan diberikan oleh jurukur supaya jurutera atau pereka bentuk boleh membandingkan aras tanah sebenar dengan pembentukan aras cadangannya, iaitu aras di mana tanah hendak dikerjakan dalam pembinaan baru. Pengukuran ini diperlukan untuk perancangan pembinaan jalanraya, jalan keretapi, saluran pengairan, dan sebagainya. Ianya terbahagi kepada dua jenis. y y Keratan Memanjang Keratan Melintang

Keratan Memanjang:
Pada pengukuran ini, pandangan antara tidak dilakukan kerana ia hanya untuk menentukan tinggi titik sahaja dan tidak untuk pengambaran keratan daripada tanah. Di samping itu, ia akan mengganggu ketilitian atau kejituan. Ia dilakukan untuk membuat jaringan titik-titik ketinggian yang akan digunakan sebagai jaringan dasar bagi berbagai keperluan teknik di kawasan terdekat sekitar projek. Keratan memanjang memberikan data berikut : y y y Menentukan aras dan kecerunan yang paling sesuai dan ekonomi di mana tanah hendak di kerjakan dalam keratin memanjang Membekalkan maklumat pada sebarang titik di sepanjang keratan mengenai jumlah korekan atau jumlah tambakan. Merekodkan tempat di mana tiada pengorekan dan penambakan berlaku

21

22

KESIMPULAN

Kesimpulannya, kami sekumpulan telah berjaya melaksanakan tugasan yang telah diberikan kepada kami. Dari kerja yang telah kami lakukan, kami telah mendapat bandingkan dua kaedah pembukuan melalui Kaedah Ketinggian Kolimantan (TGK) dan Kaedah Naik Turun serta kami telah mendapat mengenal pasti sebab-sebab berlakunya tikaian. Antara kebaikan menggunakan Kaedah Naik Turun ialah setiap aras laras dikira dari aras laras yang sebelumnya. Oleh yang demikian, semakan kiraan yang betul boleh memastikan semua aras laras adalah betul pengiraannya dan kaedah ini juga lebih disukai kerana boleh menyemak semua aras laras. Kebaikan menggunakan Kaedah Ketinggian Kolimantan (TGK) adalah satu kaedah yang cepat sekiranya banyak pandangan antara diambil kerana pengiraan yang sedikit sahaja diperlukan. Selain itu, kaedah ini juga adalah kaedah yang sangat sesuai untuk kerja ukur aras pemancangan dan kerja-kerja kontur. Keburukan menggunakan Kaedah Naik Turun ialah satu kaedah yang memerlukan banyak pengiraan. Selain itu, kaedah ini juga tidak sesuai digunakan sekiranya banyak bacaan diambil daripada setiap kedudukan alat. Keburukan Kaedah TGK pula adalah satu kaedah yang tidak boleh menyemak semua aras laras titik perantaraan, kesalahan-kesalalahan dalam aras laras yang berasingan boleh berlaku tanpa dibuat semakan dan yang terakhir kaedah ini tidak sesuai untuk kerja yang melibatkan banyak pengiraan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya tikaian adalah dari pelarasan sementara yang dilakukan. Sebagai contoh, gelembung tidak berada tepat di tengahtengah, kemahiran membuat pembacaan di setaf tidak tepat dan perekod bacaan tidak mendengar dengan tepat bacaan dari pencerap.

23